Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

INTEGRAL: Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative


Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022


Avand in vedere ca, prin Decizia nr. 601/2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021, instanta romana de contencios constitutional a constatat neconformitatea dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau ca persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, urma a fi pusa sub interdictie judecatoreasca, cu prevederile constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (3),art. 16 alin. (1) si art. 50, astfel cum se interpreteaza potrivit art. 20 alin. (1), si prin prisma art. 12 din Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati,


intrucat potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale au fost suspendate de drept, incetandu-si efectele juridice la 45 de zile de la publicare,


in considerarea obligatiei legiuitorului de a pune de acord dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 601/2020 si cu prevederile din Constitutia Romaniei, republicata, printr-o interventie legislativa de amploare in materia masurilor de ocrotire de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice cu dizabilitati intelectuale si psihosociale, care presupune crearea, in legislatia de drept comun, dar si speciala, a unor instrumente juridice de sprijin si ocrotire adecvate pentru aceste categorii de persoane, care sa asigure respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor, dar si a vointei, nevoilor si preferintelor acestora, precum si salvgardarea autonomiei lor,


avand in atentie necesitatea unei schimbari de paradigma in materie, in vederea alinierii legislatiei nationale la exigentele impuse de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010, cu modificarile ulterioare, tintindu-se combaterea excluziunii sociale si a discriminarii, incurajarea participarii active, in conditii de egalitate, a acestor categorii de persoane la viata civila, precum si (re)integrarea lor in plan socioeconomic, cu efecte benefice inclusiv asupra starii de sanatate a acestora,


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I Asistenta pentru incheierea actelor juridice


Articolul 1


(1) Majorul care, din cauza unei dizabilitati intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se ingriji de persoana sa, a-si administra patrimoniul si pentru a-si exercita, in general, drepturile si libertatile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent, in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru o durata de maximum 2 ani.


(2) Asistentul este autorizat sa actioneze ca intermediar intre majorul care beneficiaza de asistenta si tertele persoane, fiind prezumat ca actioneaza cu consimtamantul majorului in acordarea asistentei. Dispozitiile art. 2 alin. (3) raman aplicabile.


(3) Asistentul poate transmite si primi informatii in numele majorului si poate comunica tertilor deciziile luate de acesta.


Articolul 2


(1) Asistentul trebuie sa actioneze cu prudenta, diligenta, onestitate si loialitate in vederea realizarii optime a intereselor majorului.


(2) In indeplinirea sarcinii sale, asistentul trebuie sa actioneze in raporturile cu tertii conform preferintelor si dorintelor exprimate de majorul caruia ii acorda sprijin.


(3) Asistentul trebuie sa respecte viata privata si demnitatea majorului. In acest scop, asistentul nu poate primi, utiliza sau comunica informatii cu privire la major decat cu consimtamantul acestuia si numai in masura in care este necesar pentru indeplinirea sarcinii sale.


Articolul 3


(1) Numirea asistentului nu aduce atingere capacitatii de exercitiu a majorului.


(2) In exercitarea asistentei, persoana desemnata asistent nu incheie in numele majorului acte juridice si nici nu incuviinteaza actele pe care acesta le incheie singur.


Articolul 4


(1) Poate avea calitatea de asistent o persoana care poate fi numita tutore, dispozitiile art. 113 lit. a)-d),f) si alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind aplicabile.


(2) Asistenta este o sarcina gratuita.


(3) Majorul este obligat sa restituie asistentului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din urma in indeplinirea sarcinii sale.


Articolul 5


(1) Asistentul este dator sa prezinte un raport anual sau, dupa caz, la expirarea duratei pentru care a fost numit cu privire la indeplinirea sarcinii sale catre autoritatea tutelara.


(2) Autoritatea tutelara vegheaza la indeplinirea corespunzatoare de catre asistent a sarcinii sale si, in acest scop, verifica rapoartele prevazute la alin. (1).


(3) Orice persoana poate face plangere la instanta de tutela in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta majorul care beneficiaza de asistenta cu privire la activitatea asistentului pagubitoare pentru major.


(4) Plangerea se solutioneaza de urgenta, prin incheiere executorie, de catre instanta de tutela, cu citarea partilor si cu ascultarea majorului care beneficiaza de asistenta.


(5) Incheierea prevazuta la alin. (4) se comunica si notarului public si autoritatii tutelare.


Articolul 6


(1) Asistenta inceteaza in urmatoarele situatii:


a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;


b) la cererea formulata de majorul care beneficiaza de masura, adresata notarului public;


c) ca urmare a luarii cu privire la major sau la asistent a unei masuri de ocrotire prevazute de Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;


d) ca urmare a admiterii plangerii prevazute la art. 5 alin. (3);


e) la data decesului majorului sau a asistentului ori prin renuntarea expresa a asistentului.


(2) Despre incetarea asistentei se face mentiune in registrul special prevazut de lege, cu exceptia inlocuirii asistentului, cand inscrierea noului asistent in registru este suficienta.


Capitolul II Modificarea si completarea Codului civil si a Codului de procedura civila


Articolul 7


Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 41, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:


(1^1) Are capacitate de exercitiu restransa si majorul care beneficiaza de consiliere judiciara.


2. La articolul 41, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


(2) Actele juridice ale persoanei cu capacitate de exercitiu restransa se incheie de aceasta, cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu avizul consiliului de familie, daca exista, si autorizarea instantei de tutela. Incuviintarea, avizul sau autorizarea poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii actului.


(3) Cu toate acestea, persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face singura acte de conservare, acte de administrare care nu o prejudiciaza, acte de acceptare a unei mosteniri sau de acceptare a unor liberalitati fara sarcini, precum si acte de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la data incheierii lor. Dispozitiile art. 168 alin. (4) raman aplicabile.


3. La articolul 42, denumirea marginala a articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Regimul unor acte ale persoanei cu capacitate de exercitiu restransa


4. La articolul 42, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


(3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si majorului care beneficiaza de consiliere judiciara, in masura in care instanta de tutela nu dispune altfel.


5. La articolul 43, litera b) a alineatului (1) si alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


b) cel care beneficiaza de masura tutelei speciale.


(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se incheie, in numele acestora, de reprezentantii lor legali, in conditiile prevazute de lege.


(3) Cu toate acestea, persoana lipsita de capacitatea de exercitiu poate incheia singura actele anume prevazute de lege, actele de conservare, precum si actele de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la momentul incheierii lor. Dispozitiile art. 168 alin. (4) raman aplicabile.


(4) Actele pe care cel lipsit de capacitate de exercitiu le poate incheia singur pot fi facute si de reprezentantul sau legal, in afara de cazul in care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.


6. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 44


Sanctiune


(1) Actele facute de persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, altele decat cele prevazute la art. 41 alin. (3) si la art. 43 alin. (3), precum si actele facute de tutore fara avizul consiliului de familie sau autorizarea instantei de tutela, atunci cand acestea sunt cerute de lege, sunt anulabile, chiar fara dovedirea unui prejudiciu.


(2) Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa poate invoca si singur, in aparare, anulabilitatea actului pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie de capacitate de exercitiu.


7. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 46


Regimul anulabilitatii


(1) Actiunea in anulare poate fi exercitata de reprezentantul legal, de minorul care a implinit varsta de 14 ani, de cel care beneficiaza de consiliere judiciara, precum si de ocrotitorul legal sau de consiliul de familie, dupa caz.


(2) Atunci cand actul s-a incheiat fara autorizarea instantei de tutela, necesara potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul in vederea exercitarii actiunii in anulare.


(3) Persoana capabila de a contracta nu poate opune anulabilitatea contractului si nici exercita actiunea in anulare, insa poate cere mentinerea contractului si reducerea sau majorarea propriei prestatii, dupa caz.


8. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 48


Confirmarea actului anulabil


Minorul devenit major sau cel cu privire la care a incetat masura consilierii judiciare ori a tutelei speciale poate confirma actul facut singur in timpul minoritatii sau in perioada in care se afla sub ocrotire, atunci cand el trebuia sa fie reprezentat sau asistat. Dupa descarcarea tutorelui, el poate, de asemenea, sa confirme actul facut de tutorele sau fara respectarea tuturor formalitatilor cerute pentru incheierea lui valabila. In timpul minoritatii sau al perioadei in care majorul beneficiaza de masura consilierii judiciare, confirmarea actului anulabil se poate face numai in conditiile art. 1.263 si 1.264.


9. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 80


(1) Orice persoana poate determina felul propriilor funeralii si poate dispune cu privire la corpul sau dupa moarte. In cazul minorilor lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, este necesar si consimtamantul scris al parintilor sau, dupa caz, al tutorelui.


10. La articolul 92, denumirea marginala si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


Domiciliul minorului si al celui care beneficiaza de masura tutelei speciale


..................................................................................................


(4) Domiciliul minorului, in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori in cazul in care se afla sub tutela, precum si domiciliul persoanei care beneficiaza de tutela speciala este la reprezentantul legal, in afara de cazul in care pentru aceasta din urma instanta de tutela dispune altfel.


11. La articolul 104, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Conditii generale


12. La articolul 104, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:


(3) Masurile de ocrotire a majorului si deciziile cu privire la persoana sa asigura respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor acestuia, a vointei, nevoilor si preferintelor lui, precum si salvgardarea autonomiei sale.


(4) Masurile de ocrotire a majorului sunt dispuse pentru cel mai scurt termen posibil, numai in caz de necesitate, si sunt proportionale si individualizate in functie de gradul de alterare a facultatilor mintale, precum si de necesitatile persoanei ocrotite si circumstantele in care aceasta se gaseste.


(5) Masurile de ocrotire a majorului sunt dispuse numai in cazul in care instanta apreciaza ca nu este suficienta pentru apararea intereselor persoanei ocrotite instituirea masurii asistentei pentru incheierea actelor juridice, aplicarea regulilor de drept comun in materia reprezentarii, a celor referitoare la drepturile si obligatiile sotilor sau incuviintarea unui mandat de ocrotire incheiat de persoana in cauza.


13. La articolul 106, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Ocrotirea majorului are loc prin instituirea masurii consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a curatelei sau a unei alte masuri prevazute de lege.


14. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 110


Cazurile de instituire


Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat o pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, sunt disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele. Dispozitiile art. 503 alin. (1^1) raman aplicabile.


15. La articolul 111, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


d) procurorul, autoritatile administratiei publice locale, institutiile de ocrotire, precum si orice alta persoana.


16. La articolul 113 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


a) minorul, persoana care beneficiaza de tutela speciala ori consiliere judiciara, cel cu privire la care a fost instituita masura asistentei pentru incheierea actelor juridice, persoana cu privire la care a fost incuviintat un mandat de ocrotire ori cel pus sub curatela;


17. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 114


Desemnarea tutorelui


(1) Parintele poate desemna, prin act unilateral sau prin conventie, incheiate in forma autentica, ori, dupa caz, prin testament, persoana care urmeaza a fi numita tutore al copiilor sai.


(2) Desemnarea facuta de parintele care in momentul mortii era decazut din drepturile parintesti este lipsita de efecte.


(3) Desemnarea facuta in conditiile alin. (1) poate fi revocata oricand de catre parinte, chiar si printr-un inscris sub semnatura privata.


(4) Inscrisul prin care se revoca persoana desemnata pentru a fi numita tutore se va inscrie in registrul prevazut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dupa caz.


(5) Notarul public sau instanta de tutela, dupa caz, are obligatia sa verifice la registrele prevazute la alin. (4) daca persoana desemnata pentru a fi tutore nu a fost revocata.


(6) Parintele cu capacitate de exercitiu deplina, care exercita autoritatea parinteasca asupra copilului sau minor sau care este tutorele copilului sau major cu privire la care a fost instituita tutela speciala, poate sa incheie un contract de mandat de ocrotire cu privire la ingrijirea acestuia, pentru situatia in care mandantul decedeaza sau nu isi mai poate indeplini sarcina tutelei. Dispozitiile prezentului alineat se aplica si rudelor de pana la gradul al doilea inclusiv care sunt tutori ai minorului sau ai majorului care beneficiaza de tutela speciala.


18. La articolul 118 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


(2) In cazul in care niciuna dintre persoanele prevazute la alin. (1) nu isi poate asuma tutela, instanta de tutela numeste un reprezentant personal care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii speciale.


19. La articolul 119, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 119


(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de catre instanta de tutela in camera de consiliu, prin incheiere definitiva. Atunci cand desemnarea tutorelui s-a facut prin conventie, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decat pentru motivele prevazute la art. 120 alin. (2).


20. La articolul 146, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Minorul nu poate sa faca donatii sau testamente, altele decat darurile obisnuite potrivit starii lui materiale sau dispozitiile testamentare cu privire la bunuri de mica valoare, si nici sa garanteze obligatiile altuia.


21. La cartea I titlul III, titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Capitolul III Ocrotirea majorului prin consiliere judiciara si tutela speciala


22. Articolul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 164


Conditii


(1) Majorul care nu se poate ingriji singur de interesele sale din cauza unei deteriorari a facultatilor mintale, temporare sau permanente, partiale sau totale, stabilite in urma evaluarii medicale si psihosociale, si care are nevoie de sprijin in formarea sau exprimarea vointei sale poate beneficia de consiliere judiciara sau tutela speciala, daca luarea acestei masuri este necesara pentru exercitarea capacitatii sale civile, in conditii de egalitate cu celelalte persoane.


(2) O persoana poate beneficia de consiliere judiciara daca deteriorarea facultatilor sale mintale este partiala si este necesar sa fie consiliata in mod continuu in exercitarea drepturilor si libertatilor ei.


(3) Instituirea consilierii judiciare se poate face numai daca nu poate fi asigurata o protectie adecvata a persoanei ocrotite prin instituirea asistentei pentru incheierea actelor juridice.


(4) O persoana poate beneficia de tutela speciala daca deteriorarea facultatilor sale mintale este totala si, dupa caz, permanenta si este necesar sa fie reprezentata in mod continuu in exercitarea drepturilor si libertatilor ei.


(5) Instituirea tutelei speciale se poate face numai daca nu poate fi asigurata o protectie adecvata a persoanei ocrotite prin instituirea asistentei pentru incheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.


(6) Pot beneficia de tutela speciala si minorii cu capacitate de exercitiu restransa. Cu toate acestea, atunci cand instanta de tutela apreciaza ca ocrotirea persoanei se poate realiza prin instituirea curatelei sau prin punerea sa sub consiliere judiciara, aceasta masura se poate dispune cu un an inainte de data implinirii varstei de 18 ani si incepe sa produca efecte de la aceasta data.


23. Articolul 165 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 165


Persoanele care pot cere punerea sub ocrotire


Instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale poate fi ceruta de cel care necesita ocrotire, de sotul sau de rudele acestuia, de afini, de persoana care locuieste cu el, precum si de celelalte persoane, organe, institutii sau autoritati prevazute la art. 111, care este aplicabil in mod corespunzator.


24. Articolul 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 166


Desemnarea tutorelui. Mandatul de ocrotire


(1) Orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau conventie, incheiate in forma autentica, persoana care urmeaza a fi numita tutore pentru a se ingriji de persoana si bunurile sale in cazul in care ar fi pusa sub consiliere judiciara sau tutela speciala. Dispozitiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.


(2) Persoana care are capacitatea deplina de exercitiu sau persoana care beneficiaza de consiliere judiciara poate sa incheie un mandat de ocrotire pentru situatia in care nu ar mai putea sa se ingrijeasca singura de persoana sa ori sa isi administreze bunurile.


25. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 167


Numirea unui curator special


In caz de nevoie si pana la solutionarea cererii de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale, instanta de tutela poate numi un curator special pentru ingrijirea si reprezentarea celui a carui ocrotire a fost ceruta, precum si pentru administrarea bunurilor acestuia.


26. Articolul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 168


Procedura. Durata masurii


(1) Solutionarea cererii de instituire a unei masuri de ocrotire se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.


(2) Instituirea consilierii judiciare este dispusa pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.


(3) Instituirea tutelei speciale este dispusa pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani. Cu toate acestea, in cazul in care deteriorarea facultatilor mintale ale persoanei ocrotite este permanenta, instanta poate dispune prelungirea masurii tutelei speciale pentru o durata mai mare, care nu poate sa depaseasca 15 ani.


(4) Prin hotararea prin care a fost instituita consilierea judiciara sau tutela speciala, instanta de tutela stabileste, in functie de gradul de autonomie al persoanei ocrotite si de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesara incuviintarea actelor sale sau, dupa caz, reprezentarea ei. Instanta poate dispune ca masura de ocrotire sa priveasca chiar si numai o categorie de acte. De asemenea, instanta poate dispune ca masura de ocrotire sa se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.


(5) In cazul in care instanta de tutela procedeaza potrivit alin. (4), dispunerea masurii de ocrotire nu aduce nicio atingere capacitatii celui ocrotit de a incheia actele juridice pentru care instanta a stabilit ca nu este necesara incuviintarea ocrotitorului sau, dupa caz, reprezentarea sa.


(6) Ocrotitorul sau reprezentantul persoanei ocrotite este dator sa sesizeze instanta de tutela ori de cate ori constata ca exista date si circumstante care justifica reevaluarea masurii, precum si cu cel putin 6 luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta a fost dispusa, in vederea reevaluarii ei. Autoritatea tutelara verifica indeplinirea acestei indatoriri, iar in lipsa indeplinirii sale sesizeaza ea insasi instanta de tutela. Instanta poate dispune, urmand aceeasi procedura, prelungirea, inlocuirea sau ridicarea masurii.


27. Articolul 169 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 169


Opozabilitatea fata de terti


(1) Masura de ocrotire isi produce efectele de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva.


(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate de exercitiu a celui ocrotit nu poate fi opusa unei terte persoane decat de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de Codul de procedura civila, afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut instituirea masurii de ocrotire pe alta cale.


28. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 170


Numirea tutorelui


(1) Prin hotararea prin care a fost luata masura de ocrotire, instanta de tutela numeste persoana care va exercita functia de tutore de la data ramanerii definitive a hotararii. Dispozitiile art. 114-117, art. 119 si 120 se aplica in mod corespunzator.


(2) In lipsa unui tutore desemnat, instanta de tutela numeste cu prioritate in aceasta calitate, daca nu se opun motive intemeiate, sotul, parintele, o ruda sau un afin, un prieten sau o persoana care locuieste cu cel ocrotit daca aceasta din urma are legaturi stranse si stabile cu ocrotitul, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina, tinand seama, dupa caz, de legaturile de afectiune, de relatiile personale, de conditiile materiale, de garantiile morale pe care le prezinta cel chemat sa fie numit tutore, precum si de apropierea domiciliilor sau resedintelor.


(3) In cazul in care niciuna dintre persoanele prevazute la alin. (2) nu isi poate asuma tutela, instanta de tutela numeste un reprezentant personal care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii speciale.


(4) La numirea tutorelui, instanta ia in considerare preferintele exprimate de cel ocrotit, relatiile sale obisnuite, interesul manifestat cu privire la persoana sa, dar si eventualele recomandari formulate de persoanele apropiate acestuia, precum si lipsa intereselor contrare cu persoana ocrotita.


29. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 171


Aplicarea regulilor de la tutela


(1) Regulile privitoare la tutela minorului care a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul celui care beneficiaza de consiliere judiciara, daca prin lege nu se prevede altfel.


(2) Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul celui care beneficiaza de tutela speciala, in masura in care legea nu dispune altfel.


(3) Dispozitiile art. 168 alin. (4) raman aplicabile.


30. Articolul 172 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 172


Actele incheiate de cel care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala


(1) Actele juridice incheiate de persoana care beneficiaza de masura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, altele decat cele prevazute la art. 41 alin. (3) si la art. 43 alin. (3), precum si cele autorizate de instanta de tutela, sunt anulabile sau prestatiile care decurg din acestea pot fi reduse, chiar fara dovedirea unui prejudiciu si chiar daca la data incheierii lor aceasta ar fi avut discernamant.


(2) Actele juridice incheiate inaintea instituirii consilierii judiciare sau tutelei speciale pot fi anulate sau prestatiile care decurg din acestea pot fi reduse numai daca la data cand au fost incheiate lipsa discernamantului era notorie sau cunoscuta de cealalta parte.


(3) Dispozitiile testamentare facute de persoana ocrotita dupa instituirea consilierii judiciare sunt valabile, daca sunt autorizate sau confirmate de catre instanta de tutela, tinand seama de natura acestora si circumstantele in care au fost facute.


31. Articolul 173 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 173


Inlocuirea tutorelui


(1) Tutorele persoanei ocrotite este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de la numire.


(2) Pentru motive temeinice, tutorele poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de 3 ani.


32. Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 174


Obligatiile tutorelui


(1) Tutorele este dator sa ingrijeasca de cel ocrotit, spre a-i grabi vindecarea, a-i restaura autonomia, a-i imbunatati conditiile de viata si a-i asigura bunastarea morala si materiala, luand in considerare starea lui, abilitatile sale, gradul de incapacitate al acestuia, dar si celelalte circumstante in care se gaseste. In acest scop se vor putea intrebuinta veniturile si, daca este necesar, toate bunurile persoanei ocrotite. Cu toate acestea, amintirile de familie, obiectele personale, precum si bunurile indispensabile persoanei ocrotite sau destinate ingrijirii sale sunt pastrate la dispozitia acesteia, prin grija reprezentantului sau ocrotitorului legal si, daca este cazul, a institutiei in care este ingrijit.


(2) In indeplinirea sarcinii sale, tutorele este dator:


a) sa ia in considerare, cu prioritate, vointa, preferintele si nevoile persoanei ocrotite, sa ii acorde sprijinul necesar in formarea si exprimarea vointei sale si sa o incurajeze sa isi exercite drepturile si sa isi indeplineasca singura obligatiile;


b) sa coopereze cu persoana ocrotita si sa ii respecte viata privata si demnitatea;


c) sa asigure si sa permita, atunci cand este posibil, informarea si lamurirea persoanei ocrotite, in modalitati adaptate starii acesteia, despre toate actele si faptele care ar putea sa o afecteze, despre utilitatea si gradul lor de urgenta, precum si despre consecintele unui refuz din partea persoanei ocrotite de a le incheia;


d) sa ia toate masurile necesare pentru protejarea si realizarea drepturilor persoanei ocrotite;


e) sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice cu indatoriri in ingrijirea persoanei ocrotite;


f) sa mentina, in masura posibilului, o relatie personala cu persoana ocrotita;


g) in cazurile prevazute de lege, sa intreprinda demersurile necesare pentru intocmirea rapoartelor de evaluare medicala si psihologica a persoanei ocrotite si sesizarea instantei de tutela.


(3) Instanta de tutela, dupa ascultarea persoanei ocrotite, luand avizul consiliului de familie si consultand rapoartele de evaluare medicala, psihologica si de ancheta sociala, va hotari daca cel ocrotit va fi ingrijit la locuinta lui, intr-un serviciu social sau intr-o alta institutie, in conditiile legii. Schimbarea locului ingrijirii celui ocrotit se face cu autorizarea instantei de tutela, la cererea celui ocrotit, a ocrotitorului sau, a serviciului social ori a institutiei in care este ingrijit sau a altei persoane abilitate potrivit legii.


(4) Atunci cand ingrijirea celui ocrotit nu se face la locuinta sa, aceasta si mobilierul sunt pastrate la dispozitia sa. Puterea de administrare cu privire la aceste bunuri permite numai incheierea unor contracte de inchiriere, care inceteaza de plin drept, prin derogare de la alte dispozitii legale, la intoarcerea persoanei ocrotite in locuinta sa.


(5) In cazul in care devine necesar si este in interesul persoanei ocrotite sa se dispuna de mobilier sau de drepturile cu privire la locuinta sa, actul este supus autorizarii instantei de tutela.


(6) Cand cel ocrotit este casatorit, va fi ascultat si sotul acestuia.


(7) Tutorele nu are dreptul sa impiedice corespondenta, relatiile sociale sau alegerea profesiei persoanei ocrotite. Neintelegerile se solutioneaza de catre instanta de tutela, cu ascultarea persoanei ocrotite.


33. Articolul 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 175


Liberalitatile primite de descendentii persoanei puse sub tutela speciala


Din bunurile celui pus sub tutela speciala, descendentii acestuia pot fi gratificati de catre tutore, cu avizul consiliului de familie si cu autorizarea instantei de tutela, fara insa sa se poata da scutire de raport.


34. Articolul 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 176


Minorul care beneficiaza de tutela speciala


(1) Minorul care, la data instituirii tutelei speciale, se afla sub ocrotirea parintilor ramane sub aceasta ocrotire pana la data cand devine major, fara a i se numi un tutore. Dispozitiile art. 174 sunt aplicabile si situatiei prevazute in prezentul alineat.


(2) Daca la data cand minorul devine major acesta se afla inca sub tutela speciala, instanta de tutela numeste un tutore. In acest caz, va fi numit tutore, cu prioritate, parintele sau, dupa caz, parintii acestuia impreuna.


(3) In cazul in care, la data instituirii tutelei speciale, minorul se afla sub tutela, instanta de tutela va hotari daca fostul tutore al minorului pastreaza sarcina tutelei sau daca trebuie numit un nou tutore.


(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care instanta de tutela dispune punerea persoanei sub consiliere judiciara sau instituirea curatelei incepand cu implinirea varstei de 18 ani.


35. Articolul 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 177


Incetarea masurii


(1) Masura de ocrotire inceteaza prin moartea celui ocrotit, la expirarea duratei pentru care a fost instituita, in cazul inlocuirii acesteia, precum si la ridicarea ei.


(2) Daca au incetat ori s-au modificat cauzele care au determinat luarea masurii, instanta de tutela va pronunta ridicarea sau, dupa caz, inlocuirea acesteia.


(3) Cererea se poate introduce oricand de cel ocrotit, de sotul sau de rudele acestuia, de persoana care locuieste cu el, de tutore, precum si de persoanele sau institutiile prevazute la art. 111.


(4) Prevederile art. 168 alin. (6) raman aplicabile.


(5) Hotararea prin care se pronunta prelungirea, inlocuirea sau ridicarea masurii isi produce efectele de la data cand a ramas definitiva.


(6) Cu toate acestea, incetarea puterii de reprezentare a tutorelui nu va putea fi opusa decat in conditiile prevazute la art. 169 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator.


36. La articolul 180, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Cand cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin conventie, incheiate in forma autentica, o persoana care sa fie numita curator, aceasta va fi numita cu prioritate. Numirea poate fi inlaturata numai pentru motive temeinice, dispozitiile art. 114-120 aplicandu-se in mod corespunzator.


37. La articolul 182, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


(4) Instanta sesizata cu instituirea curatelei poate dispune instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale. Dispozitiile art. 164-177 sunt aplicabile.


38. Articolul 185 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 185


Incetarea curatelei


Daca au incetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicata de instanta de tutela la cererea celui reprezentat, a sotului sau a rudelor acestuia, a afinilor, a persoanei care locuieste cu el, a curatorului sau a celor prevazuti la art. 111.


39. La articolul 211, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 211


(1) Nu pot face parte din organele de administrare si de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercitiu restransa, cei decazuti din dreptul de a exercita o functie in cadrul acestor organe, precum si cei declarati prin lege sau prin actul de constituire incompatibili sa ocupe o astfel de functie. Cu toate acestea, cei care beneficiaza de consiliere judiciara pot face parte din organele de administrare a persoanei juridice fara scop lucrativ.


40. Articolul 275 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 275


Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana ocrotita


Casatoria este oprita intre tutore si persoana care beneficiaza de ocrotirea sa.


41. Articolul 276 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 276


Incheierea casatoriei de persoana cu privire la care a fost instituita consiliere judiciara sau tutela speciala


Persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala il instiinteaza in prealabil, in scris, despre formularea declaratiei de casatorie pe tutorele sub a carui ocrotire se afla, acesta din urma putand formula opozitie la casatorie in conditiile legii.


42. La articolul 286 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


(2) In cazul in care opozitia este formulata cu privire la casatoria unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, ofiterul de stare civila sesizeaza de indata instanta de tutela, care va hotari cu privire la temeinicia opozitiei.


43. La articolul 293, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 293


(1) Este lovita de nulitate absoluta casatoria incheiata cu incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 271, 273, 274 si art. 287 alin. (1).


44. Articolul 296 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 296


Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta


Orice persoana interesata poate introduce actiunea in constatarea nulitatii absolute a casatoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce actiunea dupa incetarea sau desfacerea casatoriei, cu exceptia cazului in care ar actiona pentru apararea drepturilor minorilor sau ale persoanelor cu privire la care a fost instituita consiliere judiciara sau tutela speciala.


45. Articolul 299 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 299


Lipsa discernamantului


Este anulabila casatoria incheiata de persoana lipsita vremelnic de discernamant la momentul incheierii acesteia.


46. Articolul 300 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 300


Existenta tutelei


(1) Casatoria incheiata intre tutore si persoana aflata sub ocrotirea sa este anulabila.


(2) Anulabilitatea poate fi invocata numai de cel aflat sub ocrotire.


47. La articolul 337, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


Articolul 337


Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor ori persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala


(1) Minorul care a implinit varsta matrimoniala sau majorul persoana care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului sau legal si cu autorizarea instantei de tutela.


48. La articolul 370, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:


(1^1) La cererea tutorelui sotului care beneficiaza de consiliere judiciara sau de tutela speciala sau la cererea consiliului de familie, instanta poate pronunta separatia de bunuri, atunci cand aceasta este in interesul persoanei ocrotite.


49. La articolul 371, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Intre soti, efectele separatiei se produc de la data formularii cererii, cu exceptia cazului in care instanta, la cererea oricaruia dintre ei sau, dupa caz, a tutorelui sotului care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori la cererea consiliului de familie, dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la data despartirii in fapt.


50. La articolul 374, alineatul (2) se abroga.


51. La articolul 375, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala.


52. La articolul 429, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Daca sotul beneficiaza de tutela speciala actiunea poate fi pornita de tutore, iar in lipsa, de un curator numit de instanta judecatoreasca.


53. La articolul 430, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Termenul nu curge impotriva sotului care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala si, chiar daca actiunea nu a fost pornita de tutore, ea poate fi introdusa de sot in termen de 3 ani de la data incetarii masurii de ocrotire.


54. La articolul 437, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) De asemenea, cel care introduce o actiune privitoare la filiatie in numele unui copil sau al unei persoane care beneficiaza de tutela speciala, precum si persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de actiune nu pot renunta la judecarea ei.


55. La articolul 463 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


a) parintii firesti ori, dupa caz, tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala si sunt in imposibilitatea de a-si manifesta vointa din cauza lipsei discernamantului, in conditiile legii;


56. La articolul 503, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:


(1^1) In cazul parintelui care beneficiaza de consiliere judiciara, instanta de tutela poate hotari ca drepturile si indatoririle cu privire la bunurile copilului sa fie exercitate doar de celalalt parinte. Cand cel ocrotit exercita singur autoritatea parinteasca, instanta de tutela hotaraste, in functie de imprejurari, cu privire la continuarea exercitarii autoritatii parintesti sau la instituirea tutelei asupra copilului acestuia; dispozitiile art. 507 alin. (2) raman aplicabile.


57. Articolul 507 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 507


Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte


(1) Daca unul dintre parinti este decedat, declarat mort prin hotarare judecatoreasca, beneficiaza de tutela speciala, este decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau daca, din orice motiv, se afla in neputinta de a-si exprima vointa, celalalt parinte exercita singur autoritatea parinteasca.


(2) Parintele cu privire la care a fost instituita tutela speciala pastreaza dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia acestuia, cu exceptia cazului in care se afla in imposibilitatea de a-si manifesta vointa din cauza lipsei discernamantului.


58. La articolul 846, literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


f) prin decesul, instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la administrator, renuntarea administratorului ori supunerea acestuia la procedura insolventei;


g) prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la beneficiar sau supunerea acestuia la procedura insolventei, in masura in care aceasta afecteaza bunurile administrate.


59. La articolul 848, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


Articolul 848


Moartea administratorului sau instituirea consilierii judiciare ori a tutelei speciale cu privire la acesta


(1) Moartea sau instituirea consilierii judiciare ori a tutelei speciale cu privire la administrator va fi comunicata beneficiarului si, dupa caz, celorlalti administratori de catre mostenitorii acestuia sau executorul testamentar ori de catre tutorele administratorului.


60. La articolul 902 alineatul (2), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


1. instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale, prelungirea, inlocuirea, incetarea si ridicarea acestor masuri;


61. La articolul 1.080 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


a) va cere, in conditiile legii, punerea sigiliilor, daca printre mostenitori sunt si minori, persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala sau disparute;


62. La articolul 1.085, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


d) prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la executorul testamentar;


63. La articolul 1.144, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Daca nu sunt prezenti toti mostenitorii ori daca printre ei se afla minori, persoane care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori persoane disparute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile mostenirii in cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa ori privitoare la persoanele disparute.


64. Articolul 1.205 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 1.205


Lipsa discernamantului


Este anulabil contractul incheiat de o persoana care, la data incheierii acestuia, se afla, fie si numai vremelnic, intr-o stare care o punea in neputinta de a-si da seama de urmarile faptei sale.


65. La articolul 1.263, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


(3) Persoana chemata de lege sa incuviinteze actele minorului sau ale celui care beneficiaza de consiliere judiciara poate, in numele si in interesul acestuia, sa ceara anularea contractului facut fara incuviintarea sa ori sa confirme contractul atunci cand aceasta incuviintare era suficienta pentru incheierea valabila a acestuia.


(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor incheiate fara avizul consiliului de familie sau autorizarea instantei de tutela.


66. Articolul 1.366 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 1.366


Raspunderea minorului si a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala


(1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani sau persoana care beneficiaza de tutela speciala nu raspunde de prejudiciul cauzat, daca nu se dovedeste discernamantul sau la data savarsirii faptei.


(2) Minorul care a implinit varsta de 14 ani raspunde de prejudiciul cauzat, in afara de cazul in care dovedeste ca a fost lipsit de discernamant la data savarsirii faptei.


(3) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si persoanei care beneficiaza de tutela speciala, iar prevederile alin. (2) si persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara.


67. La articolul 1.372, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


Articolul 1.372


Raspunderea pentru fapta minorului sau a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala


(1) Cel care in temeiul legii, al unui contract ori al unei hotarari judecatoresti este obligat sa supravegheze un minor sau o persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala raspunde de prejudiciul cauzat altuia de catre aceste din urma persoane.


68. Articolul 1.925 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 1.925


Cazuri generale


Pierderea calitatii de asociat are loc prin cesiunea partilor in societate, executarea silita a acestora, moartea, incetarea personalitatii juridice, falimentul, instituirea tutelei speciale, retragerea si excluderea din societate. In cazul instituirii consilierii judiciare, instanta apreciaza si cu privire la mentinerea sau incetarea calitatii de asociat.


69. La articolul 1.938, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


a) moartea uneia dintre persoanele fizice asociate sau instituirea tutelei speciale cu privire la aceasta;


70. Articolul 2.009 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 2.009


Notiune


(1) Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.


(2) Mandatul poate avea ca obiect si incheierea actelor destinate sa asigure, in cazul survenirii incapacitatii mandantului de a se ingriji de persoana sa ori de a-si administra bunurile, ocrotirea persoanei mandantului, administrarea, in tot sau in parte, a bunurilor sale si, in general, bunastarea sa morala si materiala.


71. La articolul 2.016, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Pentru a incheia acte de instrainare sau grevare, tranzactii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta actiuni in justitie, precum si pentru a incheia orice alte acte de dispozitie, mandatarul trebuie sa fie imputernicit in mod expres, cu exceptia cazului in care prin mandatul de ocrotire mandatarul a fost imputernicit expres cu administrarea deplina a bunurilor mandantului.


72. La cartea a V-a titlul IX capitolul IX sectiunea a 2-a, dupa articolul 2.029 se introduce un nou paragraf, A 3^1, cuprinzand articolele 2.029^1-2.029^10, cu urmatorul cuprins:


A 3^1. Dispozitii privind mandatul de ocrotire


Articolul 2.029^1


Notiune. Forma. Incuviintare de catre instanta


(1) Mandatul de ocrotire este cel dat de o persoana cu capacitate de exercitiu deplina pentru situatia in care nu ar mai putea sa se ingrijeasca de persoana sa ori sa isi administreze bunurile. Mandatul de ocrotire poate fi dat si de majorul care beneficiaza de consiliere judiciara, cu incuviintarea ocrotitorului legal si cu autorizarea instantei de tutela.


(2) Persoana aflata in unul dintre cazurile prevazute la art. 113 nu poate avea calitatea de mandatar.


(3) Mandatul de ocrotire se incheie prin inscris autentic notarial.


(4) Executarea mandatului este conditionata de survenirea deteriorarii facultatilor mintale ale mandantului, constatata ca urmare a intocmirii unor rapoarte de evaluare medicala si psihologica, si de incuviintarea acestuia de catre instanta de tutela, la cererea mandatarului desemnat in contract.


(5) Instanta de tutela poate, cu ocazia incuviintarii mandatului, pentru a evita prejudicierea grava a mandantului, sa ia orice masura necesara pentru ocrotirea persoanei mandantului, reprezentarea acestuia in exercitarea drepturilor si libertatilor sale civile sau administrarea bunurilor lui.


(6) Actul prin care mandantul a incredintat deja altei persoane administrarea bunurilor sale continua sa produca efecte, cu exceptia cazului in care acesta este revocat de catre instanta de tutela, pentru motive intemeiate.


Articolul 2.029^2


Cuprinsul mandatului


(1) Mandatul poate cuprinde dorintele exprimate de mandant cu privire la ingrijirea sa si conditiile de viata dupa survenirea incapacitatii.


(2) Mandatul cuprinde persoana desemnata de mandant careia mandatarul trebuie sa ii dea socoteala, precum si frecventa indeplinirii acestei obligatii, care nu poate fi mai mare de 3 ani. Daca mandantul nu a desemnat o asemenea persoana, aceasta este desemnata de instanta de tutela, cu ocazia incuviintarii mandatului.


Articolul 2.029^3


Obligatiile mandatarului


In vederea asigurarii bunastarii morale si materiale a mandantului, orice decizie referitoare la executarea mandatului este luata in interesul mandantului si asigura respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor acestuia, a vointei, nevoilor si preferintelor lui, precum si salvgardarea autonomiei sale. Dispozitiile art. 174 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si mandatarului.


Articolul 2.029^4


Aplicarea regulilor de la tutela speciala


Atunci cand intinderea mandatului de ocrotire este indoielnica, mandatarul il interpreteaza conform regulilor privitoare la tutela speciala a majorului.


Articolul 2.029^5


Dispunerea unei masuri de ocrotire


(1) Daca mandatul de ocrotire nu asigura pe deplin ingrijirea persoanei mandantului sau administrarea bunurilor sale, instanta de tutela poate dispune, in cursul procedurii de incuviintare a mandatului sau ulterior, o masura de ocrotire care sa il completeze. In acest caz, instanta de tutela il numeste cu prioritate in functia de tutore pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.


(2) In cazul in care mandatarul nu indeplineste si functia de tutore, acesta continua sa isi indeplineasca mandatul si intocmeste, la cerere si cel putin o data pe an, o dare de seama pe care o prezinta tutorelui mandantului, iar la sfarsitul mandatului ii da socoteala si acestuia.


Articolul 2.029^6


Inventarierea bunurilor mandantului


(1) Daca mandatarul este insarcinat cu administrarea bunurilor mandantului, in termen de 10 zile de la incuviintarea mandatului de catre instanta de tutela, acesta procedeaza la intocmirea inventarului bunurilor mandantului, care va fi transmis, in copie, instantei de tutela si persoanei careia mandatarul trebuie sa ii dea socoteala, desemnata potrivit art. 2.029^2 alin. (2). Dispozitiile art. 820-822 sunt aplicabile, daca partile nu au convenit altfel in contract.


(2) Instanta de tutela sesizata cu o cerere de revocare a mandatului poate solicita mandatarului prezentarea unui inventar actualizat al bunurilor mandantului.


Articolul 2.029^7


Actele incheiate de mandant


(1) Actele juridice incheiate de mandant anterior incuviintarii mandatului de ocrotire pot fi anulate sau obligatiile care decurg din acestea pot fi reduse numai daca la data cand au fost incheiate lipsa discernamantului era notorie sau cunoscuta de cealalta parte.


(2) Actele juridice incheiate de mandant ulterior incuviintarii mandatului si incompatibile cu clauzele acestuia nu pot fi anulate sau obligatiile care decurg din acestea nu pot fi reduse decat daca acesta a suferit un prejudiciu.


Articolul 2.029^8


Executarea obligatiilor mandantului


In lipsa unei stipulatii contrare in contract, mandatarul este autorizat sa execute in beneficiul sau obligatiile mandantului prevazute la art. 2.025-2.027.


Articolul 2.029^9


Incetarea mandatului de ocrotire


(1) Daca au incetat cauzele care au provocat incuviintarea mandatului, mandatarul este obligat sa sesizeze de indata instanta de tutela in vederea constatarii incetarii executarii contractului ca urmare a redobandirii de catre mandant a capacitatii de exercitiu. Daca mandantul este ingrijit intr-o institutie sanitara, aceeasi obligatie revine si acestei institutii.


(2) Mandatul inceteaza sa produca efecte daca instanta constata incetarea executarii contractului ca urmare a redobandirii de catre mandant a capacitatii de exercitiu.


(3) Mandantul redevenit capabil poate revoca oricand mandatul.


Articolul 2.029^10


Renuntarea mandatarului


(1) Mandatarul nu poate renunta la mandatul sau fara sa isi substituie o alta persoana in executarea mandatului, daca mandantul l-a autorizat in mod expres, sau fara sa solicite instantei de tutela instituirea unei masuri de ocrotire cu privire la mandant. Orice clauza contrara este considerata nescrisa.


(2) Persoana care il substituie pe mandatar este obligata sa anunte de indata instanta de tutela despre substituire.


73. Articolul 2.030 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 2.030


Modurile de incetare


(1) Pe langa cauzele generale de incetare a contractelor, mandatul inceteaza prin oricare dintre urmatoarele moduri:


a) revocarea sa de catre mandant;


b) renuntarea mandatarului;


c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. Cu toate acestea, atunci cand are ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter de continuitate, mandatul nu inceteaza daca aceasta activitate este in curs de desfasurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renuntare al partilor ori al mostenitorilor acestora.


(2) In cazul mandatului de ocrotire, orice persoana dintre cele prevazute la art. 111 poate, daca mandatul nu este executat corespunzator, sa solicite instantei de tutela sa dispuna revocarea acestuia, indeplinirea obligatiei mandatarului de a da socoteala, precum si o masura de ocrotire cu privire la mandant.


(3) Mandatul de ocrotire cu titlu gratuit nu inceteaza prin falimentul mandantului.


74. La articolul 2.031, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


(4) In cazul mandatului de ocrotire, mandantul il poate revoca pana la incuviintarea acestuia, notificandu-i revocarea mandatarului si notarului public instrumentator, iar mandatarul poate renunta la mandat prin notificarea renuntarii catre mandant si notarul public instrumentator.


75. Articolul 2.035 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 2.035


Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti


(1) In caz de deces, incapacitate sau faliment al uneia dintre parti, mostenitorii ori reprezentantii acesteia au obligatia de a informa de indata cealalta parte. In cazul mandatului de ocrotire, mandatarul informeaza de indata instanta de tutela despre decesul mandantului.


(2) In cazul prevazut la alin. (1), mandatarul sau mostenitorii ori reprezentantii sai sunt obligati sa continue executarea mandatului daca intarzierea acesteia risca sa puna in pericol interesele mandantului ori ale mostenitorilor sai. In cazul mandatului de ocrotire, mostenitorii ori reprezentantii mandatarului solicita de indata instantei de tutela luarea unei masuri de ocrotire cu privire la persoana mandantului.


76. Articolul 2.063 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 2.063


Incetarea contractului


Contractul de consignatie inceteaza prin revocarea sa de catre consignant, renuntarea consignatarului, din cauzele indicate in contract, moartea, dizolvarea, falimentul, radierea consignantului sau a consignatarului, instituirea tutelei speciale sau a consilierii judiciare cu privire la consignatar, instituirea tutelei speciale cu privire la consignant si, daca instanta apreciaza in acest sens, prin instituirea consilierii judiciare cu privire la consignant.


77. Articolul 2.109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 2.109


Raspunderea depozitarului incapabil


Daca depozitarul este minor sau beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, deponentul poate cere restituirea bunului remis atat timp cat acesta se afla in mainile depozitarului incapabil. In cazul in care restituirea in natura nu mai este posibila, deponentul are dreptul de a cere sa i se plateasca o suma de bani egala cu valoarea bunului, dar numai pana la concurenta sumei cu care s-a imbogatit depozitarul.


Articolul 8


Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 81, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Actele procedurale de dispozitie prevazute la alin. (1), facute in orice proces de reprezentantii minorilor, ai persoanelor care beneficiaza de tutela speciala si ai disparutilor, nu vor impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu sunt in interesul acestor persoane.


2. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 88


Incetarea mandatului


(1) Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici in cazul in care cu privire la acesta a fost instituita consilierea judiciara sau tutela speciala. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mostenitori sau, in cazul celui cu privire la care a fost instituita tutela speciala, de catre reprezentantul legal al acestuia.


(2) In cazul mandantului care beneficiaza de consiliere judiciara, mandatul poate fi retras de catre persoana ocrotita, cu incuviintarea tutorelui acesteia.


3. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 92


(1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar, pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.


4. La articolul 155 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


7. persoanele fara capacitate de exercitiu, prin reprezentantii lor legali, la domiciliul, resedinta ori sediul acestora, dupa caz; in caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul sau profesional;


5. La articolul 155 alineatul (1), dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:


7^1. persoanele cu capacitate de exercitiu restransa, personal si prin ocrotitorii lor legali, la domiciliul, resedinta ori sediul acestora, dupa caz; in caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face si prin acest curator, la sediul sau profesional;


6. La articolul 187 alineatul (1), litera a) a punctului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturie cand este prezent in instanta, in afara de cazul in care acesta este minor sau beneficiaza de consiliere judiciara;


7. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 226


Ascultarea minorilor si a majorilor pusi sub ocrotire


(1) In cazul in care, potrivit legii, urmeaza sa fie ascultat un minor, ascultarea se va face in camera de consiliu.


(2) In procesele in care urmeaza sa fie ascultata o persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, ascultarea se va face in camera de consiliu, daca instanta apreciaza ca este in interesul acesteia.


(3) Tinand seama de imprejurarile procesului, instanta hotaraste daca, dupa caz, parintii, tutorele sau alte persoane vor fi de fata la ascultarea celor prevazuti la alin. (1) si (2).


8. La articolul 315 alineatul (1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


4. persoanele care beneficiaza de tutela speciala;


9. La articolul 315, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


(3) Persoana care beneficiaza de consiliere judiciara poate fi ascultata ca martor, insa instanta va tine seama, la aprecierea depozitiei sale, de situatia ei speciala.


10. Articolul 320 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 320


Scutirea de juramant


Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii, fara a beneficia de consiliere judiciara sau tutela speciala, pot fi ascultati fara juramant, insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala.


11. La articolul 412 alineatul (1), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


2. prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a curatelei cu privire la una dintre parti, pana la numirea tutorelui sau a curatorului;


12. La articolul 509 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii, persoanele care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere;


13. La articolul 511 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


7. in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua in care statul ori alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitiva a acesteia; in cazul minorilor, persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori curatela, termenul de revizuire este de 6 luni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau, dupa caz, de la inlocuirea tutorelui persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, de la incetarea curatelei ori inlocuirea curatorului;


14. La articolul 688, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezentantilor sau a ocrotitorilor legali. Daca insa dupa o luna de la moartea debitorului sau de la instituirea consilierii judiciare sau tutelei speciale nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecatoresc va putea cere instantei de executare numirea unui curator special, pana la numirea lui dispozitiile art. 58 aplicandu-se in mod corespunzator.


15. La articolul 762, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(8) In cazul in care se urmaresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, dispozitiile art. 840 alin. (2) sunt aplicabile.


16. Articolul 816 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 816


Imobilele minorilor si ale persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala


(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale.


(2) Dispozitiile alin. (1) nu impiedica urmarirea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.


17. La articolul 840, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se comunica si parchetului de pe langa instanta de executare, precum si instantei de tutela.


18. La articolul 860, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara, in conditiile art. 829 alin. (2), cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. Aceasta prescriptie curge si impotriva minorilor si a persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala.


19. La articolul 918, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Cu toate acestea, sotul care beneficiaza de tutela speciala poate cere divortul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are discernamantul neafectat.


20. La articolul 919, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Cand sotii au copii minori, nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori adoptati, instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti si a locuintei copiilor dupa divort, precum si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort.


21. La articolul 921, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 921


(1) In fata instantelor de fond, partile se vor infatisa in persoana, afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate, este impiedicat de o boala grava, beneficiaza de tutela speciala, are resedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie, care il impiedica sa se prezinte personal; in astfel de cazuri cel in cauza se va putea infatisa prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin tutore ori curator.


22. La articolul 930, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Atunci cand este cazul, in cererea de divort sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului, cu exceptia cazului in care unul dintre acestia sau ambii beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala.


23. La articolul 931, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii, precum si in situatia in care unul dintre acestia sau ambii beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si, la cererea partilor, va pronunta o hotarare cu privire la divort, potrivit alin. (1), solutionand totodata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti, locuinta copiilor, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa divort.


24. La cartea a VI-a, denumirea titlului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Titlul II


Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale. Incuviintarea mandatului de ocrotire


25. La cartea a VI-a, dupa denumirea titlului II se introduce un nou capitol, capitolul I, cu urmatoarea denumire:


Capitolul I Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale


26. Articolul 936 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 936


Instanta competenta


Cererea de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la o persoana se solutioneaza de instanta de tutela in a carei circumscriptie aceasta isi are domiciliul.


27. Articolul 937 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 937


Continutul cererii


(1) Cererea de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale va cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 194, faptele din care rezulta deteriorarea facultatilor sale mintale, precum si dovezile propuse in acest scop.


(2) Cererea va cuprinde si date referitoare la situatia familiala, sociala si patrimoniala a persoanei, orice alte elemente privind gradul sau de autonomie, precum si numele medicului curant al acesteia, in masura in care ele sunt cunoscute de reclamant.


(3) Instanta de tutela nu este legata de obiectul cererii si poate institui, in conditiile legii, o masura de ocrotire diferita de cea solicitata.


(4) In cazul in care cererea de prelungire, inlocuire sau ridicare a masurii de ocrotire este formulata de reprezentantul sau ocrotitorul legal al persoanei, aceasta este insotita de rapoartele de evaluare prevazute la art. 938 alin. (6), intocmite cu cel mult doua luni inainte de data sesizarii instantei.


28. Articolul 938 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 938


Masuri prealabile


(1) Dupa primirea cererii, presedintele instantei va dispune sa se comunice celui cu privire la care se solicita instituirea masurii de ocrotire copii de pe cerere si de pe inscrisurile anexate. Aceeasi comunicare se va face si procurorului, atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta.


(2) In tot cursul procesului, daca persoana a carei ocrotire se cere nu si-a ales un avocat, instanta ia masuri pentru desemnarea unuia din oficiu.


(3) Procurorul va face cercetarile necesare, va dispune efectuarea unei evaluari medicale si a uneia psihologice, stabilind si termenul in care acestea trebuie realizate. Daca cel cu privire la care a fost solicitata instituirea masurii de ocrotire este internat intr-o institutie sanitara, va dispune intocmirea unui referat si de catre aceasta. Cu ocazia efectuarii evaluarii medicale si, dupa caz, a intocmirii referatului, poate fi solicitat si punctul de vedere al medicului curant al persoanei a carei ocrotire se cere. De asemenea, procurorul va dispune intocmirea unui raport de ancheta sociala de catre autoritatea tutelara.


(4) Evaluarea medicala si cea psihologica se efectueaza dupa exprimarea, in fata persoanei care face evaluarea, a consimtamantului persoanei a carei ocrotire se cere, daca starea sa de sanatate o permite.


(5) In cazul in care persoana a carei ocrotire se cere refuza evaluarea starii sale ori nu se prezinta in vederea efectuarii acesteia, instanta dispune aducerea sa cu mandat.


(6) Raportul de evaluare medicala si cel de evaluare psihologica a persoanei a carei ocrotire se solicita cuprind, dupa caz, referiri la natura si gradul de severitate al afectiunii psihice si la evolutia previzibila a acesteia, la amploarea nevoilor sale si la celelalte circumstante in care se gaseste, precum si mentiuni privind necesitatea si oportunitatea instituirii unei masuri de ocrotire.


(7) Daca este cazul, presedintele dispune si numirea unui curator in conditiile prevazute de Codul civil.


29. Articolul 939 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 939


Internarea provizorie nevoluntara


(1) In cazul in care este necesara observarea mai indelungata a starii de sanatate a celui a carui ocrotire se cere, ce nu poate fi realizata decat prin internarea sa provizorie intr-o institutie sanitara de specialitate, iar acesta refuza internarea, procurorul, la sesizarea medicului care efectueaza evaluarea medicala, va solicita motivat instantei de tutela luarea acestei masuri.


(2) Masura se dispune numai dupa ascultarea persoanei a carei ocrotire se cere. Dispozitiile art. 940 alin. (3) teza finala si ale art. 940 alin. (4) raman aplicabile.


(3) Instanta, solicitand si concluziile procurorului, va putea dispune, motivat si proportional cu scopul urmarit, internarea provizorie nevoluntara a celui a carui ocrotire se cere, pentru cel mult 20 de zile, intr-o institutie sanitara de specialitate.


(4) Instanta se pronunta prin incheiere executorie, care este supusa numai apelului, in termen de 3 zile, care curge de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Apelul se solutioneaza in termen de 5 zile de la formularea acestuia.


(5) Dispozitiile art. 940 alin. (2) si (7) raman aplicabile.


(6) In cazul in care inainte de expirarea duratei internarii provizorii nevoluntare se constata ca aceasta nu mai este necesara, institutia sanitara de specialitate procedeaza de indata la externarea persoanei a carei ocrotire se cere.


30. Articolul 940 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 940


Judecata


(1) Dupa primirea actelor prevazute la art. 938 se va fixa termenul pentru judecarea cererii, dispunandu-se citarea partilor.


(2) Judecarea cererii se face de urgenta si cu precadere.


(3) La termenul de judecata, instanta este obligata sa il asculte, in camera de consiliu, pe cel a carui punere sub ocrotire este ceruta, punandu-i si intrebari pentru a constata necesitatea si oportunitatea instituirii unei masuri de ocrotire, precum si opinia sa cu privire la regimul de ocrotire si la persoana ocrotitorului. Daca este in interesul celui a carui punere sub ocrotire este ceruta, acesta va fi ascultat la locuinta sa, acolo unde este ingrijit sau in alt loc apreciat de instanta ca fiind potrivit.


(4) La ascultarea celui a carui ocrotire se solicita poate fi de fata o persoana de incredere.


(5) Prin exceptie, prelungirea masurii tutelei speciale pentru o durata mai mare de 5 ani se poate dispune fara ascultarea persoanei ocrotite daca in raportul medical se mentioneaza ca ascultarea sa este de natura sa aduca atingere starii ei de sanatate sau aceasta nu este in masura sa isi exprime vointa.


(6) Judecarea se face cu participarea procurorului. Atunci cand reclamantul renunta la judecata, procurorul poate cere continuarea judecatii. Dispozitiile art. 81 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.


(7) Pe intreaga durata a procedurii, persoana a carei ocrotire se cere va fi informata, in modalitati adaptate starii acesteia, despre desfasurarea procedurii judiciare, precum si despre luarea oricarei masuri cu privire la persoana si bunurile sale.


31. Articolul 941 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 941


Comunicarea hotararii


(1) Dupa ce hotararea de instituire a masurii de ocrotire a ramas definitiva, instanta care a pronuntat-o va comunica, de indata, dispozitivul acesteia in copie legalizata, dupa cum urmeaza:


a) serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor la care nasterea celui pus sub ocrotire este inregistrata, pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastere;


b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub ocrotire, potrivit legii, o supraveghere permanenta;


c) biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, pentru notarea in cartea funciara, cand este cazul;


d) registrului comertului, daca persoana pusa sub ocrotire este profesionist;


e) Registrului national de evidenta a masurilor de sprijin si ocrotire luate de notarul public si instanta de tutela, tinut de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.


(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si instantelor investite cu judecarea cailor de atac prevazute de lege.


(3) In cazul in care cererea de punere sub ocrotire a fost respinsa, curatela instituita pe durata procesului inceteaza de drept.


32. Articolul 942 se abroga.


33. Articolul 943 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 943


Modificarea sau ridicarea masurii de ocrotire


(1) Prelungirea, inlocuirea sau ridicarea masurii de ocrotire se face cu procedura prevazuta in prezentul titlu, care se aplica in mod corespunzator.


(2) Despre masurile prevazute la alin. (1) se face mentiune pe hotararea prin care a fost luata masura de ocrotire.


34. La cartea a VI-a titlul II, dupa capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul II, cuprinzand articolele 943^1-943^7, cu urmatorul cuprins:


Capitolul II Incuviintarea mandatului de ocrotire


Articolul 943^1


Instanta competenta


Cererea de incuviintare a mandatului de ocrotire se solutioneaza de instanta de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul mandantul sau, dupa caz, beneficiarul mandatului de ocrotire.


Articolul 943^2


Titularul cererii. Inscrisurile anexate


Cererea poate fi formulata numai de catre mandatar si este insotita de urmatoarele documente:


a) o copie a contractului de mandat de ocrotire;


b) rapoartele de evaluare medicala si psihologica avand cuprinsul prevazut la art. 938 alin. (6) si, daca este cazul, referatul prevazut la art. 938 alin. (3), intocmite cu cel mult doua luni inainte de data sesizarii instantei;


c) in cazul prevazut la art. 114 alin. (6) din Codul civil, certificatul de deces al mandantului sau, dupa caz, dovezile privitoare la motivele pentru care acesta nu isi mai poate indeplini sarcina tutelei fata de beneficiarul contractului de mandat de ocrotire, precum si o copie a hotararii prin care cu privire la acesta a fost instituita tutela speciala.


Articolul 943^3


Masuri prealabile


(1) Dupa primirea cererii, instanta va dispune sa se comunice mandantului sau, dupa caz, beneficiarului mandatului de ocrotire si procurorului copii de pe cerere si de pe inscrisurile anexate.


(2) Instanta va dispune ca cererea sa fie comunicata, in copie, si unei persoane din familia mandantului, precum si persoanei desemnate in contract fata de care urmeaza sa fie indeplinita obligatia de a da socoteala.


(3) Instanta verifica in registrul prevazut la art. 2.033 din Codul civil daca mandatul de ocrotire nu a fost revocat de catre mandant sau daca mandatarul nu a renuntat la mandat, solicitand notarului public instrumentator transmiterea, pe cale electronica, a unei copii certificate a contractului.


(4) In tot cursul procedurii, instanta poate lua masuri provizorii cerute de interesele mandantului sau, dupa caz, beneficiarul contractului de mandat de ocrotire, putand chiar sa numeasca un curator special. Instanta il numeste cu prioritate in aceasta calitate pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.


Articolul 943^4


Solutionarea cererii


(1) Cererea se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea in termen scurt a mandantului sau, dupa caz, a beneficiarului contractului de mandat de ocrotire si a mandatarului.


(2) Solutionarea cererii se face cu participarea procurorului.


(3) Instanta este obligata sa il asculte pe mandant sau, dupa caz, pe beneficiarul contractului de mandat, punandu-i si intrebari pentru a constata necesitatea si oportunitatea incuviintarii mandatului de ocrotire. Dispozitiile art. 940 alin. (3) teza finala si alin. (4) sunt aplicabile.


(4) Instanta verifica daca mandantul a desemnat prin contract o persoana careia mandatarul trebuie sa ii dea socoteala, iar, in caz contrar, desemneaza o asemenea persoana, cu acordul acesteia.


(5) Dispozitiile art. 940 alin. (7) raman aplicabile.


(6) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, instanta incuviinteaza mandatul de ocrotire prin incheiere.


Articolul 943^5


Calea de atac


Incheierea prin care instanta a solutionat cererea de incuviintare a mandatului de ocrotire este supusa numai apelului.


Articolul 943^6


Comunicarea hotararii


(1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care a fost incuviintat mandatul de ocrotire, instanta care a pronuntat-o va comunica, de indata, dispozitivul acesteia, in copie legalizata, institutiilor prevazute la art. 941, precum si notarului public instrumentator al mandatului de ocrotire.


(2) In cazul in care cererea de incuviintare a mandatului de ocrotire a fost respinsa, curatela speciala instituita pe durata solutionarii acesteia inceteaza de drept.


Articolul 943^7


Revocarea mandatului de ocrotire incuviintat


Cererea de revocare a mandatului de ocrotire incuviintat se judeca potrivit dispozitiilor cuprinse in prezentul capitol.


35. La articolul 983, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Daca partile ajung la o intelegere cu privire la impartirea bunurilor, instanta va hotari potrivit intelegerii lor. Imparteala se poate face prin buna invoiala si daca printre cei interesati se afla minori, persoane care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori disparuti, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela, precum si, daca este cazul, a reprezentantului sau a ocrotitorului legal.


36. La articolul 1.079, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


4. instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la o persoana cu domiciliul in Romania;


37. La articolul 1.081 alineatul (2), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


1. procese referitoare la ocrotirea minorului sau persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, cetatean roman cu domiciliul in strainatate;


Capitolul III Modificarea si completarea unor acte normative


Articolul 9


Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 12, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:


s^1) procedura numirii asistentului pentru incheierea actelor juridice;


2. La articolul 15, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:


f^1) procedura numirii asistentului pentru incheierea actelor juridice este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia judecatoriei in care majorul are domiciliul sau resedinta;


3. La articolul 80, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:


(4^1) In cazul in care la incheierea actului sau la indeplinirea procedurii notariale participa, in conditiile legii, o persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, notarul public asigura informarea si lamurirea persoanei ocrotite, in modalitati adaptate starii acesteia, despre efectele incheierii actului sau, dupa caz, ale indeplinirii procedurii notariale, precum si despre utilitatea si gradul de urgenta al acestora. Daca apreciaza necesar, notarul public poate acorda un termen pentru incheierea actului sau indeplinirea procedurii notariale, in vederea informarii corespunzatoare a persoanei ocrotite.


4. La articolul 106, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(5) In cazul mostenitorului minor ori al persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, se citeaza ocrotitorul sau legal si autoritatea tutelara.


5. La capitolul V, dupa articolul 138 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 7^1-a, cuprinzand articolele 138^1-138^5, cu urmatorul cuprins:


Sectiunea a 7^1-A Procedura numirii asistentului pentru incheierea actelor juridice


Articolul 138^1


(1) In vederea numirii unui asistent pentru incheierea actelor juridice, majorul formuleaza, impreuna cu persoana care urmeaza a fi numita in aceasta calitate, o cerere catre notarul public competent, care cuprinde datele de identificare a solicitantilor si motivele pe care se intemeiaza cererea.


(2) La cerere se anexeaza un inventar sumar al bunurilor majorului, precum si, daca este cazul, orice alte documente relevante pentru solutionarea cererii.


(3) La primirea cererii, notarul public fixeaza termen pentru solutionarea acesteia si o comunica din oficiu, in copie, unei persoane din familia majorului, pentru ca aceasta sa poata formula obiectii. Majorul care solicita numirea asistentului poate solicita si citarea unei persoane cu care convietuieste, chiar daca aceasta nu ii este ruda. De asemenea, notarul public poate sa accepte ca la solutionarea cererii sa participe orice alta persoana interesata, daca majorul care solicita numirea asistentului nu se impotriveste.


Articolul 138^2


(1) Cererea se solutioneaza cu ascultarea majorului, in prezenta persoanei care urmeaza a fi numita in calitate de asistent.


(2) Notarul public verifica daca majorul intelege semnificatia cererii formulate si daca acesta poate sa isi exprime dorintele si preferintele.


Articolul 138^3


(1) Solutionarea cererii se face prin incheiere motivata.


(2) In cuprinsul incheierii se vor arata operatiunile efectuate pentru solutionarea cererii, documentele avute in vedere la solutionarea acesteia, precum si persoanele care au intervenit in cursul procedurii.


(3) Incheierea cuprinde datele de identificare a majorului si a asistentului, precum si durata pentru care a fost numit asistentul.


(4) Masura asistentei poate fi reinnoita, urmand procedura prevazuta in prezenta sectiune, pentru o perioada ce nu poate depasi 2 ani.


Articolul 138^4


(1) Incheierea se comunica majorului si asistentului acestuia. Incheierea, insotita de copiile documentelor anexate cererii de numire a asistentului, se comunica autoritatii tutelare, de catre notarul public, cel mai tarziu in ziua urmatoare incheierii procedurii.


(2) Numirea asistentului si incetarea asistentei se inregistreaza in Registrul national de evidenta a masurilor de sprijin si ocrotire luate de notarul public si instanta de tutela, tinut in acest scop de Uniune.


Articolul 138^5


(1) Notarul public respinge cererea in urmatoarele situatii:


a) exista indoieli serioase cu privire la intelegerea, de catre major, a semnificatiei cererii formulate;


b) exista indoieli serioase cu privire la posibilitatea exprimarii, de catre major, a dorintelor si preferintelor sale;


c) exista elemente care dau nastere in mod serios temerii ca majorul va suferi un prejudiciu prin numirea asistentului;


d) un membru al familiei majorului sau o alta persoana interesata formuleaza obiectii cu privire la numirea asistentului;


e) asistentul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru numirea sa.


(2) Dispozitiile art. 138^4 alin. (1) raman aplicabile.


(3) Impotriva incheierii de respingere a cererii, majorul sau cel indicat in cerere pentru a fi numit asistent poate formula plangere la instanta de tutela in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta majorul care a solicitat numirea asistentului, in termen de 30 de zile de la comunicarea incheierii de respingere.


(4) Plangerea se solutioneaza prin incheiere, care nu este supusa niciunei cai de atac.


6. La articolul 164 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:


g) Registrul national de evidenta a masurilor de sprijin si ocrotire luate de notarul public si instanta de tutela.


7. La articolul 164, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(5) Organizarea si functionarea registrelor prevazute la alin. (1) lit. a)-d), f) si g), precum si procedura de inscriere si consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.


8. La articolul 164, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:


(6) Inregistrarea si verificarea in registrul prevazut la alin. (1) lit. g) sunt gratuite.


Articolul 10


Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 25 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:


c) dovada instiintarii tutorelui sub a carui ocrotire se afla despre formularea declaratiei de casatorie, atunci cand viitorul sot beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala.


2. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:


(1^1) In cazul in care se formuleaza opozitie cu privire la casatoria unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, ofiterul de stare civila sesizeaza de indata instanta de tutela, care va hotari cu privire la temeinicia opozitiei.


3. La articolul 43, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:


i^1) instituirea, prelungirea, inlocuirea sau incetarea consilierii judiciare ori a tutelei speciale;


4. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:


Articolul 50^1


Mentiunea privitoare la masurile de ocrotire se inscrie pe actul de nastere al persoanei in cauza.


Articolul 11


La articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014, cu completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) la decesul sau instituirea tutelei speciale cu privire la semnatar;


Articolul 12


Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(4) Incadrarea in munca a persoanelor care beneficiaza de tutela speciala este interzisa.


2. La articolul 56 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;


Articolul 13


La articolul 60 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


a) copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, care beneficiaza de consiliere judiciara daca acestia nu pot exercita, potrivit legii, autoritatea parinteasca, sau de tutela speciala, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela;


Articolul 14


Articolul 12 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 12


Parintele minor care a implinit 14 ani, precum si parintele major care beneficiaza de consiliere judiciara sau de tutela speciala si nu se afla in imposibilitatea de a-si manifesta vointa din cauza lipsei discernamantului isi exprima consimtamantul asistat de catre ocrotitorul sau legal.


Articolul 15


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Domiciliul persoanei care beneficiaza de tutela speciala este la reprezentantul legal, in afara de cazul in care instanta de tutela dispune altfel.


2. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) In cazul minorului si al persoanei care beneficiaza de tutela speciala, declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) lit. c) se da si se semneaza de catre parintele sau, dupa caz, parintii care exercita autoritatea parinteasca sau de catre reprezentantii lor legali.


Articolul 16


La articolul 25 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, nu se poate ingriji de interesele sale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei, a consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a tutelei si de asistenta juridica gratuita in conditiile art. 8^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 17


La articolul 296 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Cand persoana vatamata este un minor sau un major care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, termenul de 3 luni curge de la data cand ocrotitorul sau reprezentantul sau legal a aflat despre savarsirea faptei.


Articolul 18


La articolul 29 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


e) adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, consiliere judiciara, tutela speciala, incuviintarea mandatului de ocrotire, asistenta persoanelor cu tulburari psihice, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin;


Articolul 19


La articolul 9 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 9


(1) Cand masura carantinei sau a izolarii a fost luata fata de o persoana in a carei ocrotire se afla un minor, un major care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, un minor caruia i s-a instituit tutela sau o persoana careia i s-a instituit curatela ori care, din cauza varstei, bolii sau a altei cauze, din orice alt motiv, ramane fara supraveghere si ingrijire, parintele, ocrotitorul legal, personalul medical, reprezentantul directiei de sanatate publica sau orice alta persoana anunta serviciul public de asistenta sociala, in vederea monitorizarii acestora si, daca se impune, in vederea luarii masurilor legale de ocrotire temporara pentru persoanele respective.


Capitolul IV Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 20


(1) Persoanele aflate la data intrarii in vigoare a prezentei legi sub interdictie judecatoreasca vor fi supuse, in ceea ce priveste starea si capacitatea lor si masurile de ocrotire ce vor trebui luate, dispozitiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege.


(2) In acest scop, instantele judecatoresti, din oficiu sau la cerere, vor reexamina toate masurile de punere sub interdictie judecatoreasca si, dupa caz, vor dispune:


a) inlocuirea acesteia cu una dintre masurile de ocrotire prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege;


b) ridicarea acesteia, daca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege pentru instituirea unei masuri de ocrotire.


(3) Pana la ramanerea definitiva a hotararilor pronuntate potrivit alin. (2), cei aflati sub interdictie judecatoreasca se considera, de plin drept, in ceea ce priveste starea si capacitatea lor, ca fiind persoane cu privire la care a fost instituita tutela speciala.


(4) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a), persoanele numite in functia de tutore vor fi mentinute de catre instanta de tutela in aceasta calitate, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, nu mai pot indeplini aceasta functie.


(5) Pana la reexaminarea masurii punerii sub interdictie judecatoreasca in conditiile alin. (2), persoanele care au fost numite tutore anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi exercita functia in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege.


(6) Reexaminarea din oficiu a masurilor de punere sub interdictie judecatoreasca de catre instantele judecatoresti se realizeaza in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Implinirea acestui termen nu inlatura indatorirea instantelor de a reexamina, in continuare, din oficiu, toate masurile de punere sub interdictie judecatoreasca. In scopul reexaminarii, presedintii de instanta vor lua masuri pentru realizarea, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a inventarului dosarelor in care a fost dispusa masura punerii sub interdictie judecatoreasca.


Articolul 21


(1) Judecarea cererilor avand ca obiect punerea sub interdictie judecatoreasca aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reia, indiferent de stadiul procesual in care acestea se afla, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate si completate prin prezenta lege.


(2) In cazul cererilor prevazute la alin. (1) aflate in apel, hotararile prin care acestea au fost solutionate in prima instanta se considera desfiintate de plin drept, iar dosarele se transmit de indata, din oficiu, pe cale administrativa, primei instante competente.


Articolul 22


In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, referirile la masura punerii sub interdictie judecatoreasca, respectiv la persoana pusa sub interdictie judecatoreasca se considera a fi facute la masura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau de tutela speciala.


Articolul 23


Metodologia de evaluare medicala si psihologica va fi aprobata prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu consultarea Colegiului Psihologilor din Romania.


Articolul 24


In vederea monitorizarii punerii in aplicare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati si Consiliul Superior al Magistraturii vor intocmi, la implinirea unui termen de 3 ani de la intrarea sa in vigoare, rapoarte cuprinzand evaluarea impactului acesteia, precum si, daca este cazul, propuneri de imbunatatire a legislatiei in materie.


Articolul 25


(1) In vederea asigurarii punerii in aplicare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va include in programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor pentru anii 2022-2024 activitati in domeniul mijloacelor de ocrotire a persoanelor cu dizabilitati intelectuale si psihosociale.


(2) In acelasi scop, Institutul National al Magistraturii va organiza cu prioritate actiuni de formare profesionala continua in domeniul prevazut la alin. (1).


Articolul 26


(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. 20 alin. (6) teza a III-a si ale art. 23, care vor intra in vigoare la 3 zile de la publicarea acesteia.


(2) Dispozitiile art. 118 alin. (2) si ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra in vigoare la data care va fi prevazuta de legea speciala privind reprezentantul personal.


Articolul 27


(1) Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. Articolul 211 se abroga.


2. La articolul 229, alineatul (3^3) se abroga.


(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare, chiar daca sunt prevazute in legi speciale, se abroga.


Articolul 28


(1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


(2) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Articolul 29


Pana la reglementarea prin lege a organizarii si functionarii instantei de tutela, atributiile acesteia, prevazute la art. 5 alin. (3) si (4), sunt indeplinite de instantele, sectiile sau, dupa caz, completurile specializate pentru minori si familie.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice