Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

INTEGRAL: Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008


Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Rectificarea publicata in M.OF. nr. 309 din 13/04/2005
- Legea nr. 202/2005
- O.U.G. nr. 216/2008 publicata in MOF nr. 848 din 17/12/2008.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - In scopul prevenirii si combaterii faptelor prevazute si pedepsite de legea penala se organizeaza cazierul judiciar, ca mijloc de cunoastere si identificare operativa a persoanelor care au comis infractiuni contra persoanei si a libertatii acesteia, a patrimoniului si, in general, a ordinii de drept.


Art. 2. - In cazierul judiciar se tine evidenta persoanelor fizice si a persoanelor juridice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale.


Art. 3. - Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face in conditiile prezentei legi si cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, in cazul datelor de interes operativ.CAPITOLUL II
Organizarea cazierului judiciarArt. 4. - Cazierul judiciar se organizeaza de Ministerul Administratiei si Internelor si se tine de unitatile Politiei Romane, prin structuri specializate in acest domeniu.


Art. 5. - (1) Evidenta informatizata a cazierului judiciar si evidenta informatizata dactiloscopica se organizeaza si functioneaza in cadrul Politiei Romane, care asigura si coordonarea activitatilor desfasurate in aceste domenii.


(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusa, la nivel central, de Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative.


(3) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, este autoritate centrala in ceea ce priveste schimbul de date inscrise in cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, in sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.


Art. 6. - (1) La Inspectoratul General al Politiei Romane se organizeaza si functioneaza cazierul judiciar central in care se tine evidenta persoanelor fizice nascute in afara Romaniei si a persoanelor juridice straine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidentei operative si al evidentelor speciale ale politiei, care au comis infractiuni pe teritoriul Romaniei si au fost condamnate, sanctionate administrativ conform Codului penal sau fata de care au fost dispuse masuri procesual penale, precum si a celor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (2).


(2) In cazierul judiciar central se tine, de asemenea, si evidenta persoanelor despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea organelor competente ale altor state.


Art. 7. - (1) La inspectoratele de politie judetene si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functioneaza cazierul judiciar local, in care se tin evidenta persoanelor fizice nascute in raza administrativteritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si evidenta persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.


(2) In structura inspectoratelor de politie judetene si a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor functiona servicii specializate in domeniu, care vor asigura la nivelul unitatilor teritorial-administrative activitatile pe linie de cazier judiciar, evidenta operativa si evidente speciale ale Politiei Romane.


Art. 8. - (1) Inregistrarea in cazierul judiciar se face nominal, prin inscrierea datelor de stare civila pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum si a datelor judiciare.


(2) In cazul persoanelor fizice, inregistrarea se face si dactiloscopic, in situatiile prevazute in prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale si palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopica a persoanelor inregistrate si cunoasterea exacta a situatiei lor juridice.


(3) In scopul inregistrarii si identificarii dactiloscopice, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane functioneaza un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.CAPITOLUL III
Inscrierea datelor in cazierul judiciar
si procedura de scoatere din evidentaArt. 9. - In ceea ce priveste persoanele fizice, in cazierul judiciar se inscriu date privind:


a) pedepsele, masurile de siguranta si educative, pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;


b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, a masurilor de siguranta si educative, liberarea conditionata si revocarea acesteia, achitarea amenzii penale;


c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea;


d) pedepsele si masurile pronuntate prin hotarari penale definitive de instantele judecatoresti din strainatate, precum si masurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca aceste hotarari au fost recunoscute de organele romane competente;


e) hotararile definitive care impun modificari in cazierul judiciar;


f) extradarea.


Art. 91. - In ceea ce priveste persoanele juridice, in cazierul judiciar se inscriu date privind:


a) pedepsele si masurile de siguranta pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;


b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepselor, achitarea amenzii penale;


c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea;


d) pedepsele si masurile pronuntate prin hotarari penale definitive de instantele judecatoresti din strainatate, precum si masurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca aceste hotarari au fost recunoscute de organele romane competente;


e) hotararile definitive care impun rectificari in cazierul judiciar.


Art. 10. - (1) In evidenta cazierului judiciar organizata la unitatile de politie prevazute la art. 6 si 7 se noteaza in mod provizoriu, pana la solutionarea definitiva a cauzei, cand se sterg din evidenta, date privind persoanele fizice sau juridice fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale sau fata de care a fost luata una dintre masurile preventive prevazute de Codul de procedura penala.


(2) Datele prevazute la alin. (1) nu se inscriu in certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, dupa caz, persoanei juridice.


Art. 11. - Inscrierea datelor prevazute la art. 9 sau notarile provizorii mentionate la art. 10 se fac in baza:


a) extraselor de pe hotararile judecatoresti definitive, precum si de pe incheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecatoreasca;


b) comunicarilor de incepere, intrerupere ori incetare a executarii pedepsei inchisorii, a comunicarilor privind luarea masurilor preventive, de executare a masurilor de siguranta si a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se executa sau de unitatea locala de politie, in cazurile prevazute la art. 12 alin. (3);


c) comunicarii privind ducerea la indeplinire a hotararii de extradare, trimisa de organul care a pus in executare aceasta masura;


d) comunicarilor de punere in miscare a actiunii penale, a extraselor de pe ordonantele de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a acesteia, trimise de organul de urmarire penala care a luat masura;


e) comunicarii privind achitarea amenzii penale.


Art. 111. - Inscrierea datelor prevazute la art. 91 se face in baza:


a) extraselor de pe hotararile judecatoresti definitive, precum si de pe incheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecatoreasca;


b) comunicarilor de incepere, intrerupere sau incetare a executarii pedepselor principale si complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanta judecatoreasca;


c) comunicarii privind achitarea amenzii penale.


Art. 12. - (1) Extrasele, comunicarile si celelalte acte prevazute la art. 11 si 111 se trimit unitatilor de politie competente potrivit art. 6 si 7, in termen de cel mult 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, a luarii masurii, pronuntarii solutiei sau savarsirii faptului juridic ce trebuie luat in evidenta.


(2) In cazurile de incepere a executarii pedepsei intr-un loc de detentie sau la locul de munca, a retinerii sau arestarii preventive, a internarii minorului intr-un centru de reeducare sau institut medical-educativ si a internarii medicale, comunicarile vor fi insotite de fisa dactiloscopica decadactilara. Comunicarile se trimit cazierului judiciar de la locul de nastere al persoanei in cauza sau, dupa caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, iar fisa dactiloscopica se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ori, dupa caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.


(3) Pentru persoanele internate in centre de reeducare sau in institute medical-educative, fisa dactiloscopica se intocmeste de unitatea locala de politie, care trimite si comunicarea.


(4) Pentru resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene, altii decat cei romani, actele prevazute la art. 11 si 111 vor fi trimise Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care, in calitate de autoritate centrala, va inscrie in cazierul judiciar datele respective si le va comunica autoritatilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai caror resortisanti sunt persoanele in cauza.


Art. 13. - (1) Persoanele fizice inscrise in cazierul judiciar sau cu privire la care s-au facut notari provizorii se scot din evidenta daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute de lege ca infractiuni;


b) a intervenit reabilitarea judecatoreasca sau de drept;


c) a intervenit amnistia;


d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsa privativa de libertate de cel mult 3 ani si au trecut 20 de ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;


e) au decedat;


f) au fost scoase de sub urmarire, s-a dispus fata de ele incetarea urmaririi penale ori s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare sau de incetare a procesului penal;


g) au executat masura educativa a libertatii supravegheate, a internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ;


h) a trecut un an de la data aplicarii masurii educative a mustrarii.


(2) In cazul cand in cazierul judiciar al persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a)-d) si f) exista si alte mentiuni, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.


Art. 131. - (1) Persoanele juridice inscrise in cazierul judiciar se scot din evidenta daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute de lege ca infractiuni;


b) a intervenit reabilitarea;


c) a intervenit amnistia;


d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii si au trecut 20 de ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;


e) au fost dizolvate si au trecut 10 ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;


f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu exceptia celei prevazute la lit. e).


(2) In cazul cand in cazierul judiciar al persoanelor juridice exista si alte mentiuni, se sterg numai cele care impun scoaterea din aceasta evidenta, mentiunile respective ramanand in evidenta operativa.CAPITOLUL IV
Continutul certificatului de cazier judiciarArt. 14. - In certificatul de cazier judiciar se inscriu sanctiunile penale din hotararile judecatoresti ramase definitive.


Art. 15. - In certificatul de cazier judiciar nu se inscriu:


a) sanctiunile penale pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii;


b) masurile de siguranta luate fara aplicarea unei pedepse, cu exceptia internarii medicale, interzicerii de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupatie, interzicerii de a se afla in anumite localitati si a expulzarii.


Art. 16. - (1) Organele de urmarire penala sau instantele de judecata pot dispune efectuarea identificarii dactiloscopice a unei persoane fizice, in cazurile in care aceasta nu prezinta un act de identitate sau exista suspiciuni asupra autenticitatii actului prezentat, uzeaza de nume sau de acte de identitate false ori exista indicii temeinice ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.


(2) Identificarea dactiloscopica a persoanei fizice poate fi efectuata si la solicitarea autoritatilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.


(3) Identificarea dactiloscopica se face de catre formatiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane sau al unitatilor teritoriale de politie.


(4) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopica va fi efectuata de catre formatiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.CAPITOLUL V
Comunicarea datelor din cazierul judiciar

SECTIUNEA 1
Modul si conditiile cerute pentru obtinerea copiei
de pe cazierul judiciarArt. 17. - (1) Organele de urmarire penala sau instantele de judecata pot solicita, ori de cate ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate in curs de urmarire penala sau de judecata.


(2) Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, securitate nationala si justitie, precum si celelalte institutii publice pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectueaza verificari specifice.


(3) In cazul in care autoritatile romane competente solicita informatii din cazierul judiciar national al unui stat membru al Uniunii Europene, Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in calitate de autoritate centrala, transmite autoritatii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.


(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, prevazute la alin. (3), se transmit in baza formularului prevazut in anexa la Decizia 2005/876/JAI.


Art. 18. - In copia de pe cazierul judiciar se trec datele inscrise in cazier si notarile provizorii care nu au fost sterse.


Art. 19. - (1) Cererea pentru obtinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie sa fie motivata si sa cuprinda:


a) pentru persoana fizica: datele de stare civila, inclusiv codul numeric personal;


b) pentru persoana juridica: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.


(2) Cererea se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana fizica sau isi are sediul persoana juridica pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar in cazurile prevazute la art. 6, Inspectoratului General al Politiei Romane.


(3) Unitatile de politie prevazute la alin. (2) vor trimite de indata copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiuni flagrante ori masura arestarii preventive. In celelalte cazuri copia se va trimite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea cererii.


Art. 191. - (1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la solicitarile prevazute la art. 17 alin. (3) in scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritatile romane numai in scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.


(2) Datele cu caracter personal transmise de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la solicitarile prevazute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decat o procedura penala pot fi utilizate de autoritatile romane numai in scopul pentru care au fost solicitate si in limitele specificate in cuprinsul raspunsului de catre autoritatea competenta a statului solicitat.


Art. 20. - (1) Trimiterea in strainatate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit intelegerilor internationale la care Romania este parte.


(2) In statele fata de care Romania nu are angajamente rezultate din intelegerile internationale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe baza de reciprocitate, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisa pe cale diplomatica, ori prin intermediul altor institutii abilitate.


Art. 201. - (1) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, primeste cereri privind extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, transmise de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe.


(2) Raspunsul la cererile prevazute la alin. (1) se transmite in baza formularului prevazut in anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexeaza copia de pe cazierul judiciar prevazuta la art. 18.


(3) Raspunsul la cererile prevazute la alin. (1) se transmite in cel mult 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.


(4) In cazul in care sunt necesare informatii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se refera cererea prevazuta la alin. (1), Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, solicita de indata aceste informatii de la autoritatea care a transmis cererea.


(5) In cazul prevazut la alin. (4), termenul de raspuns incepe sa curga de la data primirii informatiilor necesare identificarii persoanei la care se refera cererea.


Art. 202. - Comunicarile, cererile, raspunsurile si celelalte informatii relevante pot fi transmise autoritatilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace in masura sa produca un document scris si in conditii care sa permita autoritatilor destinatare sa le stabileasca autenticitatea.SECTIUNEA a 2-a
Conditiile cerute si modalitatea de obtinere a certificatului
de cazier judiciar de catre persoanele fizice sau juridiceArt. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim pot obtine propriul certificat de cazier judiciar in conditiile stabilite la art. 211-214.


(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile prevazute la art. 6 si 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberarii.


(3) In cazul in care certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile unor state straine nu au prevazut in cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci cand sunt folosite in fata autoritatilor romane.


(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, institutiile abilitate in acest domeniu percep o taxa extrajudiciara, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectiva.


Art. 211. - (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, se depune de catre persoana fizica personal la unitatea de politie de la locul de nastere, domiciliu sau resedinta.


(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivata, se depune de catre persoana juridica prin reprezentant legal, care trebuie sa isi dovedeasca calitatea, la unitatea de politie pe raza careia isi are sediul social persoana juridica.


(3) Resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene, care nu isi au locul de nastere, domiciliul sau resedinta in Romania, pot depune cererea-tip la orice unitate de politie din municipiul Bucuresti.


(4) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 10 zile de la data solicitarii.


(5) Dupa darea in exploatare a Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusa la orice unitate ori subunitate de politie conectata la acest sistem.


Art. 212. - (1) Persoanele fizice care se afla in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.


(2) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data solicitarii.


Art. 213. - (1) Pentru obtinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizica sau juridica adreseaza o cerere in acest sens Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.


(2) In vederea obtinerii datelor solicitate, Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane adreseaza, cu respectarea prevederilor art. 202, autoritatii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicita eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.


(3) Cererea prevazuta la alin. (1) poate fi formulata de persoanele care sunt sau au fost rezidenti ori resortisanti ai statului roman sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicita eliberarea cazierului.


Art. 214. - (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:


a) in tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;


b) in strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.


(2) Continutul procurii trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.


(3) Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de catre persoana condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia, sotul persoanei condamnate, copiii, ascendentii, fratii ori surorile persoanei condamnate sau ai sotului acesteia.


(4) In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar catre persoanele prevazute la alin. (3), cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea in original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitatii.CAPITOLUL VI
Rectificarea inscrierilor sau a notarilor din cazierul judiciarArt. 22. - (1) Persoana care figureaza in evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii daca acestea nu corespund situatiei reale sau daca inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.


(2) Cererea de rectificare trebuie motivata si insotita de actele doveditoare si se adreseaza unitatii de politie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligata sa verifice sustinerile petitionarului, iar in cazul in care constata ca in cazierul judiciar s-a inscris o mentiune gresita, procedeaza la rectificarea datelor si comunica sau elibereaza un nou act in locul celui contestat.


(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat in conditiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru si de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.


(4) Unitatea de politie va comunica petitionarului modul de solutionare a cererii, in termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.


Art. 23. - (1) Persoana careia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestatie, inclusiv pentru situatia in care eroarea inregistrarii in cazierul judiciar nu se datoreaza unitatii de politie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala de competenta domiciliaza.


(2) Contestatia este scutita de taxa de timbru, iar hotararea pronuntata este definitiva si irevocabila.


(3) In caz de admitere a contestatiei, instanta va trimite copie de pe hotarare unitatii de politie care a eliberat actul contestat, in vederea rectificarii cazierului judiciar, atat la nivelul cazierului local, cat si central.CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 24. - (1) In scopul crearii bazelor de date automatizate privind persoanele aflate in evidenta cazierului judiciar, in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar.


(11) Certificatele de cazier judiciar emise prin intermediul Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar vor fi prevazute cu timbru electronic.


(2) In vederea utilizarii acestor evidente, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitatile si subunitatile de politie, precum si celelalte structuri si institutii din sistemul de ordine publica, siguranta nationala si justitie.


(3) Organizarea si functionarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 25. - Pana la realizarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, structurile de politie isi desfasoara activitatea de evidenta nominala a cazierului judiciar conform sistemului in vigoare.


Art. 26. - (1) Comunicarile cu privire la datele ce urmeaza a fi inscrise in cazierul judiciar sau notate provizoriu in evidenta unitatilor de politie, precum si cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute de art. 24 alin. (3).


(2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileste prin hotarare a Guvernului.


Art. 27. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care se abroga Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIUBucuresti, 24 iunie 2004.


Nr. 290.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice