Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

INTEGRAL: Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar


Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 11 mai 2009


Avand in vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate in sedinta Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania din data de 14 aprilie 2009, in temeiul prevederilor:
a) art. 6 alin. (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificarile ulterioare;
si
b) art. 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 14 aprilie 2009, hotaraste:

Se aproba cotizatiile si tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, dupa cum urmeaza:

A. Cotizatii fixe

Art. 1
(1) Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei ce trebuie achitate de catre toti membrii CAFR, persoane fizice si firme de audit, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de CAFR membrilor acesteia.
(2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru firmele de audit: 600 lei.

Art. 2
(1) Plata cotizatiilor fixe anuale se face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
(2) In cazul auditorilor financiari persoane fizice si firme de audit, care se inscriu in Registrul auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al CAFR.
(3) Auditorii financiari, membri ai CAFR, sunt obligati la plata dobanzilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere la plata acestor cotizatii/tarife.
a) Modul de calcul al dobanzilor de intarziere in cazul neachitarii cotizatiilor/tarifelor in termenul legal este:
Cotizatia fixa restanta * Procentul de calcul * Perioada de intarziere (in zile calendaristice)/365
b) Procentul de calcul al dobanzilor de intarziere este dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inmultita cu 150 de puncte procentuale.
c) Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabilesc dobanzile de intarziere, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.
Perioada de intarziere reprezinta numarul de zile calendaristice pentru care se datoreaza dobanzile de intarziere. Aceasta incepe cu prima zi lucratoare dupa scadenta si se termina cu ziua lucratoare dinaintea datei platii.
In cazul in care perioada de intarziere cuprinde doua sau mai multe semestre, dobanzile de intarziere se vor calcula in functie de dobanda de referinta a BNR aferenta fiecarui semestru.
d) Membrii CAFR au obligatia transmiterii catre aceasta a copiei documentului platii si, daca este cazul, a modului de calcul al acestor dobanzi de intarziere.

B. Cotizatii variabile

Art. 3
(1) Cotizatii1e variabile anuale reprezinta contributiile auditorilor financiari, membri ai CAFR, calculate prin aplicarea unor cote specificate mai jos la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).
(2) Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel: • se aplica un procent de 0,5% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;

 • se aplica un procent de 0,8% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;

 • se aplica un procent de 0,9% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;

 • se aplica un procent de 1,0% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;

 • se aplica un procent de 1,2% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 1.000.000 lei.
  (3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, spre exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeana, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare al cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare.
  Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai CAFR, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.
  (4) Prin exceptie de la alin. (3), pentru misiunile de audit la care onorariul orar declarat de catre auditori se situeaza sub nivelul onorariului mediu orar, calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate de catre reprezentantii CAFR in exercitiul anterior, onorariul aferent acestei activitati se determina prin inmultirea numarului de ore declarate de auditor ca fiind efectuate pentru finalizarea fiecarei misiuni de audit, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, cu onorariul mediu orar calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate in exercitiul anterior si publicat conform alin. (5).
  (5) Pana la data de 15 februarie a fiecarui an, CAFR va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspectiile de calitate efectuate in exercitiul anterior, care sa fie avut in vedere de catre auditori la calcularea cotizatiilor variabile datorate CAFR.

  Art. 4
  (1) Membrii CAFR, auditori financiari activi, persoane fizice sau firme de audit, trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub forma de avans, pana pe data de 30 septembrie, in functie de modalitatile de calcul prevazute de art. 2 alin.(2)-(4), pana la data de 30 iunie, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai CAFR, cu obligatia mentionarii ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora in Raportul anual al membrilor.
  (2) Pe baza situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie, se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii CAFR, aferente totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, respectiv prin evaluarea numarului de ore declarate de auditor ca efectuate pentru finalizarea fiecarei misiuni de audit, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005, luanduA­se in considerare, ca suma de referinta, onorariul mediu orar calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate in exercitiul anterior.
  Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scadea avansul achitat de membrii CAFR pana la data de 30 septembrie, diferenta urmand a fi regularizata (achitata de membrii CAFR sau rambursata de catre aceasta, dupa caz) pana la data de 31 martie a anului urmator.
  (3) Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai in conditiile indeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plata a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de catre membrii CAFR. Viza este valabila din momentul acordarii pana la data de 31 martie a anului urmator acordarii acesteia.
  (4) Pentru veniturile obtinute sub forma de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele in cauza nu vor datora cotizatie variabila catre CAFR.
  (5) Prevederile art. 2 alin. (3) se aplica si in cazul platii cu intarziere a cotizatiilor variabile.

  C. Tarife

  Art. 5
  Tarifele pentru auditorii financiari sunt urmatoarele:
  a) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al CAFR si inscrierea in Registrul auditorilor financiari - persoane fizice este in suma de 650 lei.
  Achitarea acestuia se poate face in numerar, la sediul CAFR, sau prin transfer bancar;
  b) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al CAFR si inscrierea in Registrul auditorilor financiari - firme de audit este in suma de 1.300 lei.
  Achitarea acestuia se poate face in numerar, la sediul CAFR, sau prin transfer bancar.

  Art. 6
  Tarifele pentru stagiarii in activitatea de audit financiar sunt urmatoarele:
  a) tarif pentru inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar: 250 lei.
  Tariful se achita la inscrierea in vederea efectuarii stagiului;
  b) tarif pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a stagiarilor: 100 lei/an.
  Tariful se achita corespunzator perioadei de stagiu, pana la data de 31 martie a fiecarui an de stagiu.

  Art. 7
  Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga urmatoarele hotarari:

 • Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 77/2006 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile ulterioare;

 • Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 104/2007, privind modificarea nivelului cotizatiilor fixe, precum si al unor tarife ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 din 12 martie 2008.

  Art. 8
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice