Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005

INTEGRAL: Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005


Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005 prin:
- Legea nr. 464/2001
- Legea nr. 478/2003
- Legea nr. 262/2005.

Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1
Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transferul, transportul, introducerea pe piata, depozitarea, incarcarea, incartusarea, delaborarea, distrugerea, manuirea, comercializarea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.
Prin materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege explozivii de uz civil, emulsiile explozive, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, incarcaturile speciale, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura si presiune ridicata.
Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, asa cum este reglementat de legislatia nationala armonizata cu normele comunitare.

Art. 2
Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care poseda autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea.

Art. 3
Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate in acest scop, pe baza instructiunilor tehnice si de securitate si sanatate a muncii elaborate in acest sens.
Materiile explozive noi cu destinatie militara, indiferent de provenienta, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnata in acest scop prin hotarare a Guvernului.

Art. 4
Furnizorii, inclusiv producatorii, au obligatia de a garanta materiile explozive si de a inscriptiona ambalajele cu datele prevazute de reglementarile in vigoare.
Termenul de garantie poate fi prelungit numai cu acordul producatorului.

Art. 5
Introducerea pe piata a explozivilor de uz civil se poate face numai dupa ce acestia au fost certificati de catre un organism notificat din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de catre un organism national recunoscut si desemnat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 6
Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.

Art. 7
Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca materii explozive, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vanatoare, daca nu fac dovada calitatii de artificier ori de personal special instruit si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prezentei legi.


Capitolul II - Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive
Art. 8
Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societatii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea.
Obligatia de a obtine in prealabil autorizatia revine si persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive, cu exceptia unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii.
Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.
Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.
Indeplinirea activitatilor prevazute in autorizatie prin intermediari neautorizati este interzisa.

Art. 9
Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca.
Depozitele de materii explozive construite si amenajate in conditiile alin. 1 pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul teritorial de munca si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie, dupa caz.
Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.
In autorizatia de functionare a oricarui depozit se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.
Depozitarea materiilor explozive in depozitele de stoc si la unitatile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai in spatii proiectate, construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice.
Inspectoratele teritoriale de munca pot aviza depasirea temporara a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.
Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depasirea capacitatilor de depozitare uzinale si de stoc cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

Art. 91
In situatia in care un depozit de materii explozive este utilizat de mai multi agenti economici, in baza unor contracte de custodie, evidentele se pastreaza separat pentru fiecare agent economic.

Art. 10
Inspectoratul teritorial de munca sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratul judetean de politie poate, dupa caz, suspenda sau restrange activitatile pentru producere, preparare, detinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizatiile daca sunt incalcate reglementarile legale in vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.
Retragerea autorizatiei atrage incetarea dreptului acordat persoanelor juridice si fizice de a mai efectua activitatile pentru care aceasta a fost acordata.
La incetarea activitatii este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a autorizatiei, institutiei care a emis-o.

Art. 11
Autorizatiile eliberate pe baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in a caror raza titularul isi are sediul. Neprezentarea autorizatiei pentru viza, in termen de 15 zile de la data expirarii acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operatiuni cu materii explozive.
Organele prevazute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, in termen de 15 zile, o noua autorizatie titularului, care face cunoscute:
a) schimbarea denumirii sau a sediului;
b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizatiei;
c) completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.

Art. 12
Persoanele juridice autorizate care executa lucrari, cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau in cadrul interventiilor cu mijloace antigrindina sunt obligate sa anunte inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor.


Capitolul III - Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora
Art. 13
Transportul si manuirea explozivilor propriu-zisi si ale mijloacelor de initiere si aprindere, cu exceptia obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice si a celor pentru scopuri tehnice pe baza de amestecuri pirotehnice, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni. Transportul si manuirea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice si ale celor pentru scopuri tehnice pe baza de amestecuri pirotehnice, se efectueaza de catre personal special instruit.

Art. 14
Orice transfer sau transport de materii explozive se efectueaza numai cu mijloace de transport amenajate in acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementarilor legale in vigoare si semnate de cei in drept.
Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea se gasesc in cadrul aceluiasi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

Art. 15
Incarcarea, transferul, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
Fac exceptie transferurile pe calea ferata sau pe apa, transporturile din fabrica producatoare la depozitele proprii, precum si cele executate in cadrul aceluiasi amplasament.

Art. 16
Transferul sau transportul in acelasi mijloc de transport al materiilor explozive impreuna cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum si accesul in mijlocul de transport al persoanelor fara atributii de serviciu in ceea ce priveste transferul sau transportul respectiv sunt interzise.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 mijloacele de transport folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri sau interventii antigrindina, daca sunt amenajate conform reglementarilor legale.

Art. 17
Transferul, transportul sau depozitarea in comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai in conditiile stabilite in anexa la prezenta lege.

Art. 18
Paza transferurilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigura cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.
Pentru transferul de materii explozive si subansambluri explozive utilizate la interventiile antigrindina de la depozitele de baza sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea nu se afla in acelasi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigura de catre agentii economici, prin personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii.
Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, agentii economici sunt obligati sa anunte in prealabil organul de politie pe teritoriul caruia se efectueaza transferul.
Paza materiilor explozive, in tranzit pe teritoriul Romaniei, se asigura contra cost numai cu efective de jandarmi, dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, in conformitate cu procedurile privind transporturile si expeditiile internationale de marfuri periculoase.
Paza transferurilor si transporturilor de materii explozive cu destinatie militara, pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre unitatile Ministerului Apararii Nationale.

Art. 19
Asupra amplasamentului si cantitatii maxime de materii explozive destinate depozitarii pentru firidele artificierilor, precum si pentru incaperile in care se depoziteaza si se manuiesc materii explozive pentru perforari de sonde, articole de vanatoare, obiecte pirotehnice de distractie, pistoale pentru implantat bolturi, mijloace antigrindina, capse de alarmare CFR si capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de munca.

Art. 20
Capsele detonante vor fi depozitate in cladiri sau in camere subterane, separate de cele in care se depoziteaza explozivii propriu-zisi.
Fac exceptie depozitele de la suprafata cu capacitati pana la 500 kg in echivalent trotil, in care mijloacele de initiere pot fi depozitate in aceeasi cladire cu explozivii propriu-zisi, insa in incaperi separate.

Art. 21
Terenul aferent depozitelor de suprafata sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reteaua minei, precum si depozitelor de stoc de materii explozive trebuie imprejmuit conform reglementarilor legale.

Art. 22
Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei.

Art. 23
Accesul in depozit este permis, in prezenta gestionarului sau a inlocuitorului sau, numai persoanelor cu atributii in gestiune, manuire si control asupra materiilor explozive.
In timpul noptii este interzis accesul in depozit.
Se excepteaza de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unitatilor in care se lucreaza si in schimburi de noapte.

Art. 24
La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii si consumurilor de materii explozive.
Registrele de evidenta de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.
Orice lipsa de materii explozive trebuie anuntata imediat organului local al politiei si inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii.

Art. 25
Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum si inlocuitorul acestuia sunt desemnati de conducatorul unitatii detinatoare din randul artificierilor autorizati si raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea incredintata.
Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producatoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum si inlocuitorii acestora sunt desemnati de conducatorii unitatii detinatoare numai din randul pirotehnistilor care cunosc si isi asuma in mod liber riscurile la care sunt supusi in operatiunile de manuire si depozitare a materiilor explozive.

Art. 26
Lucrarile de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu exceptia celor care indeplinesc functiile prevazute la art. 25.
Nu necesita a fi autorizate ca artificier urmatoarele categorii de personal:
a) personalul calificat care produce, verifica si experimenteaza materii explozive la producator si la laboratoarele de specialitate autorizate in acest scop;
b) personalul care manuieste si foloseste materii explozive la activitati specifice in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii;
c) personalul care manuieste si foloseste materii explozive, altele decat explozivi si mijloace de initiere si aprindere.

Art. 27
Autorizarea calitatii de artificier se face de catre inspectoratul teritorial de munca, dupa care se inregistreaza la organul de politie in raza caruia se afla locul de munca al celui autorizat.
Autorizarea calitatii de pirotehnist in unitatile care produc/proceseaza materii explozive se face de catre Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 28
Angajatul caruia i s-au incredintat materii explozive nu are dreptul, in nici o imprejurare, sa le instraineze, sa le foloseasca in alte scopuri ori sa efectueze alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
Orice persoana care gaseste materii explozive este obligata sa le predea celui mai apropiat organ de politie sau sa-i indice locul in care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de indata la ridicarea lor.
Materiile explozive retinute in conditiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra masurii confiscarii urmand a se pronunta, dupa caz, procurorul sau instanta judecatoreasca.
Materiile explozive nedetonate in urma operatiunilor de impuscare se predau artificierului.

Art. 29
Persoanele juridice autorizate sa fabrice, sa confectioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice si cele pentru scopuri tehnice pe baza de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, pastrarea si manuirea acestora, precum si a materiilor din care sunt facute sa respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.

Art. 291
Obiectele artizanale de distractie, fabricate si confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, trebuie sa aiba inscriptionate in limba romana denumirea, clasa din care fac parte, instructiunile de folosire, termenul de garantie, precum si pericolele care apar la pastrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producatorul sau importatorul este obligat sa elibereze cumparatorului o declaratie de conformitate pentru fiecare produs care se prezinta, la solicitare, organelor de control prevazute in prezenta lege.

Art. 292
Se interzice vanzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa in care sunt clasificate, persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Art. 293
Vanzarea obiectelor de distractie artizanale fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice se face numai de catre persoanele autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate.

Art. 294
Se interzic persoanelor fizice confectionarea si importul de obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice de tipul petarde si rachete din clasele II-IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vanzarea si folosirea in public a obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, cu exceptia celor aprobate prin norme metodologice de catre Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 295
Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai in locuri deschise, cu luarea tuturor masurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfasurare si a masurilor de ordine publica revine autoritatilor administratiei publice locale.
Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice in urmatoarele situatii:
a) intre orele 24,00 si 6,00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;
b) la o distanta mai mica de 50 m de blocurile de locuinte cu 4 etaje si la mai putin de 100 m fata de cele cu peste 4 etaje;
c) la o distanta mai mica de 500 m de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze;
d) la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie;
e) in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, precum si pe aleile pietonale, in piete agroalimentare, targuri sau oboare.
Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III si IV, precum si T.1 si T.2, sunt necesare acordul primariei si al unitatii de pompieri, precum si avizul inspectoratului judetean de politie, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe a carei raza se executa jocuri de artificii.

Art. 30
Vanzarea de materii explozive, inclusiv a obiectelor artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, se face numai dupa inscrierea in registrul prevazut la art. 24 alin. 2 a numelui cumparatorului, a numarului autorizatiei din care rezulta ca are dreptul sa detina, sa foloseasca sau sa faca operatiuni cu astfel de materii, precum si cantitatea comercializata.


Capitolul IV - Infractiuni si contraventii
Art. 31
Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive, efectuate fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Cand fapta prevazuta in alineatul precedent se refera la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.

Art. 32
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 2, art. 14, 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, 27 si art. 28 alin. 1, 2 si 4, cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei (RON);
b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, 20, 29 si 30, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei (RON);
c) nerespectarea prevederilor art. 292, 293, 294 si 295, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);
d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 si art. 291, cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei (RON).
Sanctiunile contraventionale cu amenda pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 33
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre politisti.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 34
Contraventiilor prevazute la art. 32 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Dispozitii finale
Art. 35
Controlul privind respectarea obligatiilor tehnice, precum si respectarea masurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, detinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea si transportul materiilor explozive se exercita de catre personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspectiei Muncii si persoanele special desemnate de catre conducerile unitatilor care folosesc materii explozive.
Controlul privind transferurile de materii explozive, precum si cel privind modul cum sunt asigurate cerintele de siguranta in cadrul acestor transferuri se exercita de catre personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art. 36
Ministerul Apararii Nationale poate participa cu specialisti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea si manuirea materiilor explozive, organizate, in situatii deosebite, de catre Ministerul de Interne sau de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestora.

Art. 37
Reglementarea regimului materiilor explozive in unitatile care produc/proceseaza materii explozive se stabileste prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 38
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Industriei si Resurselor vor emite in comun, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.
Normele tehnice prevazute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
Ministerul Apararii Nationale, in acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 39
Prezenta lege nu se aplica armelor, munitiilor si explozivilor nucleari.

Art. 40
Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe data intrarii in vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive in economie, precum si reglementarile referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


ANEXA - Diferitele tipuri de explozivi si mijloace de initiere si aprindere care pot fi depozitate sau transportate in comuna) Explozivii cu continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, impreuna cu explozivii de siguranta (antigrizutosi), cu conditia sa fie depozitati pe rafturi separate;
b) hexogenul, impreuna cu pentrita, tetrilul si amestecurile facute cu trotil sau cu acestia;
c) trotilul, impreuna cu explozivii pe baza de azotat de amoniu si continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum si cu incarcaturi speciale pe baza de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta si degajari mici de fum, impreuna cu explozivii pe baza de clorati si perclorati;
e) pulberile coloidale fara fum;
f) capsele detonante de orice fel, impreuna cu relee detonante si sistem de initiere "Nonel";
g) fitilele detonante pe baza de pentrita, impreuna cu explozivii prevazuti la lit. b) si c), iar cei pe baza de hexogen, impreuna cu cei de la lit. b);
h) incarcaturile de hexogen, impreuna cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.
Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevazuti la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi pastrate la un loc cu materialele explozive, cu exceptia celor din categoriile prevazute la lit. a), d) si e) de mai sus.
Mijloacele de initiere si de aprindere se pot transporta impreuna cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de munca, de catre artificier, precum si cu vehicule special amenajate.
Exceptii de la prevederile de mai sus, privind pastrarea in comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai in:


- depozitele de consum si cele temporare sau de scurta durata cu capacitati pana la maximum 200 kg explozivi;


- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pastrarea explozivilor ramasi nefolositi de catre artificieri, la sfarsitul schimbului de lucru.


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice