Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Conventia privind implementarea programului Prima casa

INTEGRAL: Conventia privind implementarea programului Prima casa


Conventia privind implementarea programului Prima casa

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009


Incheiata in temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si al normelor de implementare a acesteia, intre:


Ministerul Finantelor Publice, autoritate a administratiei publice centrale, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ................, in calitate de ............................, denumit in continuare MFP


si


Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inmatriculat in registrul comertului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de inregistrare 14367083, inregistrat in Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de Aurel Saramet, in calitate de presedinte-director general, si de ..............................., in calitate de ............................, denumit in continuare FNGCIMM.CAPITOLUL I
Obiectul conventieiArt. 1. - (1) Prezenta conventie reglementeaza termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM de catre MFP, precum si drepturile si obligatiile partilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor rezultate din aplicarea programului "Prima casa", denumit in continuare Programul.


(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 717/2009.


(3) Sursa de plata a garantiilor emise de FNGCIMM in numele si in contul statului este bugetul de stat.


(4) Pentru anul 2009, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro. Pentru anii urmatori, plafonul se va stabili potrivit legii.


(5) Termenii utilizati in prezenta conventie au semnificatia prevazuta de Normele de implementare a programului "Prima casa", aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009.CAPITOLUL II
Continutul mandatuluiArt. 2. - MFP, in calitate de reprezentant al statului, are ca obligatii urmatoarele:


a) propune Guvernului plafonul anual al garantiilor care pot fi emise conform Programului; pentru anul 2009 plafonul garantiilor care pot fi emise este de 1 miliard de euro;


b) emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finantatori a plafonului de garantare aferent anului 2009;


c) efectueaza plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor, in baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plata, conform cap. IV al prezentei conventii;


d) transmite FNGCIMM o copie certificata a documentului de plata catre finantator, in termen de 5 zile lucratoare de la efectuarea platii;


e) transmite Fondului si finantatorilor eventuale clarificari necesare pentru executarea operatiunilor ce decurg din mandatul primit.


Art. 3. - FNGCIMM, in calitate de mandatar, are urmatoarele obligatii:


a) sa comunice MFP lista finantatorilor eligibili in cadrul Programului;


b) sa transmita propuneri de alocare pro-rata pe finantatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) si sa evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunand eventuale realocari ale plafonului pe finantatori; in situatia in care unul dintre finantatorii carora li s-a alocat un plafon de garantare renunta la intregul plafon sau la o parte din acesta, FNGCIMM este in drept cu acordul MFP sa aloce respectivul plafon unor finantatori eligibili noi ale caror oferte au fost transmise in cadrul perioadei in care se face reevaluarea;


c) sa incheie conventii de garantare cu finantatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;


d) sa predea MFP o copie certificata a conventiilor de garantare incheiate cu finantatorii;


e) sa emita si sa monitorizeze garantiile in conditiile prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii;


f) sa aprobe plata garantiei numai in conditiile expres prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii;


g) sa comunice MFP situatia platilor de efectuat, consolidata pe finantatori, insotita de deciziile de aprobare a cererilor de plata;


h) sa transmita organelor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala documentele necesare recuperarii sumelor achitate in contul garantiilor acordate conform Programului, in conditiile prevazute in cap. V al prezentei conventii;


i) sa transmita MFP rapoartele prevazute in cap. III al prezentei conventii;


j) sa solicite acordul MFP, in cazul in care decide sa denunte unilateral unele conventii de garantare, cu prezentarea argumentelor care au condus la denuntarea unilaterala a conventiilor;


k) sa tina o evidenta a garantiilor acordate/promisiunilor de garantare emise in conditiile Programului, distincta de evidenta garantiilor acordate in nume propriu;


l) sa indeplineasca orice alte atributii care ii revin in calitate de mandatar, necesare bunei desfasurari a Programului, solicitate de MFP;


m) sa tina evidenta beneficiarilor in cadrul Programului, asigurandu-se ca un beneficiar contracteaza un singur credit in cadrul Programului.CAPITOLUL III
RaportariArt. 4. - Pe parcursul derularii prezentei conventii, FNGCIMM va transmite MFP urmatoarele raportari:


a) situatia utilizarii plafoanelor de garantare de catre finantatori (anexa nr. 1);


b) situatia garantiilor acordate (anexa nr. 2);


c) situatia scadentarului estimativ al rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor garantate (anexa nr. 3);


d) situatia rambursarilor de rate de capital efectuate in contul imprumuturilor garantate (anexa nr. 4).


Art. 5. - Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, pana in penultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna precedenta.


Art. 6. - (1) ANAF raporteaza Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul MFP situatia stingerii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita.


(2) Transmiterea raportarii prevazute la alin. (1) se efectueaza trimestrial, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului.CAPITOLUL IV
Plata garantieiArt. 7. - Cererea de plata se aproba de catre FNGCIMM in conditiile prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii.


Art. 8. - Plata valorii de executare a garantiei se efectueaza de catre MFP in contul finantatorului, in lei sau in echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data platii. Plata se face in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre Fond a acestor cereri, fara a depasi 90 de zile calendaristice restante la plata de catre beneficiar.


Art. 9. - (1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plata, consolidate pe finantatori, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plata de la finantator, vizate cu "bun de plata".


(2) Decizia astfel cum a fost mentionata la alin. (1) reprezinta documentul justificativ pe baza caruia MFP efectueaza plata catre finantatori a valorii de executare a garantiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.


(3) Comunicarile prevazute la alin. (1) si (2) se adreseaza Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul MFP si se fac prin curier la sediul MFP.


Art. 10. - (1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii, MFP transmite FNGCIMM copia certificata a documentului de plata (ordinul de plata sau extrasul de cont care probeaza efectuarea platii).


(2) FNGCIMM notifica beneficiarul in termen de 15 zile calendaristice de la data platii, conform art. 17 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009.


(3) Predarea de catre FNGCIMM la Agentia Nationala de Administrare Fiscala a documentatiei referitoare la plata garantiei, in vederea inceperii executarii silite a debitului, se face conform cap. V al prezentei conventii.CAPITOLUL V
Obligatiile FNGCIMM in relatia cu Agentia Nationala
de Administrare FiscalaArt. 11. - (1) Dupa ce MFP transmite copia documentului de plata a garantiei, FNGCIMM notifica beneficiarul despre plata, solicitandu-i restituirea debitului. Notificarea se efectueaza in termen de 15 zile calendaristice de la data platii.


(2) Prin notificare se individualizeaza creanta bugetara rezultata din plata, exprimata in moneda nationala, si data scadentei acesteia.


(3) Notificarea se intocmeste pe formularul prevazut in anexa nr. 5 la prezenta conventie si se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului inscrisului si confirmarea primirii acestuia.


Art. 12. - In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data intrarii in posesia dovezii de primire a notificarii prevazute la art. 11, FNGCIMM inainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finantarii garantate, in vederea efectuarii procedurii de executare silita, urmatoarele documente:


a) notificarea beneficiarului, pe formularul prevazut in anexa nr. 5 la prezenta conventie si dovada comunicarii catre debitor, in original;


b) contractul de garantare, in original;


c) contractul de ipoteca, in original, si incheierea de intabulare a ipotecii, in copie certificata;


d) documentele care au stat la baza acordarii garantiei, in copie certificata, respectiv referatul de aprobare a garantiei si documentatia prevazuta in conventia de garantare.CAPITOLUL VI
ConfidentialitateArt. 13. - (1) Partile sunt obligate sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, data sau informatie, aflate la dispozitia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finantarilor garantate ori informatii referitoare la contractele incheiate cu clientii sau serviciile prestate pentru acestia.


(2) In intelesul prezentului articol, se considera client orice persoana fizica ce beneficiaza sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale partilor in contextul derularii Programului.


Art. 14. - Persoanele care participa, sub orice forma, la administrarea, conducerea ori activitatea partilor au obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra oricarui fapt, a oricaror date sau informatii la care se refera art. 13, de care au luat cunostinta in cursul exercitarii atributiilor lor in cadrul derularii Programului si a executarii prezentei conventii, si nu au dreptul de a le utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect. Aceasta obligatie subzista si dupa incetarea activitatii in cadrul partilor semnatare ale prezentei conventii.


Art. 15. - Obligatia de pastrare a confidentialitatii, impusa de prevederile art. 13 si art. 14, nu poate fi opusa unei autoritati care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informatii.CAPITOLUL VII
Raspundere contractuala. JurisdictieArt. 16. - Partile raspund conform legii in cazul neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei conventii si legislatiei corespunzatoare aplicabile acesteia, cu exceptia cazurilor in care nerespectarea se datoreaza fortei majore, faptului celeilalte parti ori indeplinirii unei activitati impuse de lege.


Art. 17. - FNGCIMM este direct raspunzator de acoperirea oricarui prejudiciu ce ar putea deriva din neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a oricarei obligatii din continutul mandatului acordat de MFP.


Art. 18. - Orice neintelegeri decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi solutionate de parti pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente.

CAPITOLUL VIII
Alte clauzeArt. 19. - (1) Comunicarile referitoare la prezenta conventie se vor face la adresele si catre persoanele mentionate in continuare:


MFP - Directia generala de trezorerie si datorie publica


Boni Cucu - director general adjunct - front office


Tel: 00 40 21 319 98 54; fax: 00 40 21 312 67 92


e-mail: boni.cucu@mfinante.ro


Maria Elena Anghel - director general adjunct - back office


Tel: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608


e-mail: elena.anghel@mfinante.roFNGCIMM - Directia sinteza, risc, strategie si relatii institutionale


Irina Constantinescu - director executiv


Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57


e-mail: irina.constantinescu@fngcimm.ro


Dan Mamara - consilier


Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57


e-mail: dan.mamara@fngcimm.roANAF - Directia generala de colectare a creantelor bugetare


Doru Dudas - director general


Tel: 00 40 21 312.24.29 int. 213;


fax: 00 40 21 319.97.40


e-mail: doru.dudas@mfinante.ro(2) Orice modificare a datelor prevazute la alin. (1) se comunica in scris celeilalte parti, modificarea producand efecte de la comunicare.


Art. 20. - Orice modificare ori revizuire a prezentei conventii se va face in scris, cu acordul partilor si cu respectarea legislatiei in vigoare.


Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta conventie.


Art. 22. - Prezenta conventie se completeaza cu prevederile din legislatia in vigoare aplicabila.


Art. 23. - Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii, ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a garantiilor acordate in cadrul Programului si isi inceteaza valabilitatea odata cu incetarea valabilitatii contractelor de garantare incheiate de FNGCIMM.


Prezenta conventie a fost semnata de parti la data de ..........., in 3 exemplare, fiecare avand valoare de original si toate constituind impreuna un singur act juridic, dintre care doua exemplare pentru MFP si unul pentru FNGCIMM.MFP FNGCIMM
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice