Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Conventie de garantare pentru programul Prima casa

INTEGRAL: Conventie de garantare pentru programul Prima casa


Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009


Incheiata intre urmatoarele parti:


Banca ................................, cu sediul social in ..............., telefon/fax .................., cod unic de inregistrare ........................, inmatriculata in registrul comertului sub nr. ................ si la registrul bancar sub nr. ...................., reprezentata de ........................., in calitate de .................., si de ......................, in calitate de ................., denumita in continuare Finantator.


si


Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, imputernicit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", in calitate de mandatar al statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inmatriculat in registrul comertului sub nr. J 40 /10581/2001, cod unic de inregistrare 14367083, inregistrat in Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................., in calitate de ........................, si de ....................., in calitate de............................., denumit in continuare Fond sau FNGCIMM.


In scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite in cadrul programului "Prima casa", denumit in continuare Programul, partile convin incheierea prezentei conventii in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I
DefinitiiArt. 1. - Notiunile utilizate in prezenta conventie au urmatoarele semnificatii:


a) Programul - programul "Prima casa" aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si detaliat prin normele de implementare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009;


b) conditiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor si finantatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;


c) garantie - angajament asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de Finantator, ca urmare a producerii riscului de credit. Garantia se include in plafonul de garantare in conformitate cu clauzele prezentei conventii;


d) plafon de garantare - suma maxima in limita careia Fondul garanteaza finantarile acordate de catre Finantator beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la cap. 3 din prezenta conventie;


e) Beneficiar - persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate si normele de creditare ale Finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul Programului;


f) Finantator - banca, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care indeplineste criteriile de eligibilitate si acorda o finantare unui Beneficiar in cadrul Programului;


g) finantare garantata (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent in lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare, acordat in cadrul Programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de Beneficiar in baza contractului de credit;


h) riscul de credit - neplata, partiala sau integrala, de catre Beneficiar a finantarii garantate (principalului);


i) conventie de garantare - document contractual cadru, incheiat intre Finantator si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, clauze privind drepturile si obligatiile partilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;


j) solicitarea de garantare - documentul standard intocmit de catre una dintre unitatile Finantatorului (sucursala, agentie etc.), prin care se solicita FNGCIMM aprobarea garantiei individuale si includerea acesteia in plafonul de garantare aprobat. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta conventie;


k) contract de garantare - document contractual incheiat intre FNGCIMM, Finantator si Beneficiar, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta conventie;


l) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate (principalul), exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;


m) perioada de valabilitate a garantiei - perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM, in numele si in contul statului;


n) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului - data rambursarii integrale de catre Beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata, sau data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;


o) promisiune unilaterala de creditare - document emis de Finantator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta conventie, prin care acesta isi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordarii, trebuie sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;


p) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta conventie, prin care acesta isi exprima intentia de a garanta finantarea care va fi acordata Beneficiarului de catre Finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;


q) comision de gestiune - suma achitata de Finantator pentru remunerarea activitatii de acordare si administrare a garantiei;


r) comision unic de analiza - suma achitata de Finantator pentru remunerarea activitatii de analiza si emitere a unei promisiuni de garantare;


s) soldul finantarii garantate restante - soldul finantarii (principalul) nerambursat la scadenta, trecut integral la restanta de catre Finantator si exigibil la data cererii de plata a garantiei;


t) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate restante;


u) cerere de plata - document prin care Finantatorul solicita plata soldului garantiei aferente finantarii garantate restante, dupa inregistrarea unei intarzieri la rambursarea principalului mai mare sau egala cu 60 de zile. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 5 la prezenta conventie.CAPITOLUL II
Obiectul conventieiArt. 2.1. - Obiectul prezentei conventii il constituie garantarea de catre Fond, in numele si in contul statului, in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, a obligatiilor de rambursare a finantarilor acordate de Finantator beneficiarilor care indeplinesc conditiile de garantare prevazute la art. 3.1 din prezenta conventie si conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare a finantatorilor, in limita unui plafon de garantare. Plafonul se aloca de catre Fond, conform Hotararii Guvernului nr. 717/2009, si se comunica Finantatorului conform anexei nr. 10 la prezenta conventie.


Art. 2.2. - In limita plafonului de garantare alocat, Finantatorul solicita Fondului acordarea de garantii/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garantii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare.


Art. 2.3. - Garantiile acordate de Fond in baza prezentei conventii sunt valabile pe intreaga durata a finantarii.


Art. 2.4. - Beneficiarii pot achizitiona in cadrul Programului urmatoarele tipuri de locuinte:


a) locuinta finalizata;


b) locuinta care urmeaza sa se construiasca;


c) locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu.CAPITOLUL III
Criterii de eligibilitate la acordarea garantieiArt. 3.1. - Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte finalizate


a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a Beneficiarului, data in forma autentica;


b) achizitioneaza in cadrul Programului o locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii si libera de sarcini, cu exceptia privilegiului vanzatorului asupra pretului;


c) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare a finantatorilor;


d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;


e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe intreaga durata a finantarii;


f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii. Dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului;


g) se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;


h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.


Art. 3.2. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte care urmeaza sa se construiasca sau locuinte aflate in faza de constructie "constructii la rosu":


a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica;


b) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;


c) detin un antecontract incheiat cu o societate de constructii;


d) isi asuma obligatia de indeplinire a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3.1 lit. b), d), e), f), g) si h), printr-o declaratie pe propria raspundere, semnata in fata functionarului bancar. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 6 la prezenta conventie.CAPITOLUL IV
ComisioaneArt. 4.1. - Comisionul de gestiune


Art. 4.1.1. - Pentru remunerarea activitatii de acordare si administrare a garantiei, Finantatorul datoreaza Fondului un comision de gestiune al carui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii.


Art. 4.1.2. - Comisionul de gestiune pentru garantiile acordate se calculeaza astfel:


(1) pentru intervalul cuprins intre data acordarii si 31 decembrie a anului respectiv (primul an):___________


Valoarea garantiei in lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobarii solicitarii de garantare.


Inclusiv luna in care se aproba solicitarea de garantare.(2) pentru anii urmatori (intregi):


Comision de gestiune = Procent comision x Sold garantie la 31 decembrie an precedent celui de plata


Comision de gestiune = Procent comision x Sold garantie la 31 decembrie an precedent celui de plata


___________


Soldul garantiei in lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.


In cazul in care la data de 31 decembrie a anului precedent finantarea aprobata nu a fost acordata, comisionul aferent anului in curs se calculeaza la valoarea garantiei din solicitarea de garantare.Soldul garantiei in lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.


Exclusiv ultima luna de valabilitate a contractului de garantare.Art. 4.1.3. - Plata comisionului de gestiune se face in contul Fondului nr. .........................., deschis la ...................................., esalonat, in rate anuale, proportional cu numarul de luni de garantare, astfel:


a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea aprobarii solicitarii de garantare;


b) pentru anii urmatori de valabilitate a contractului de garantare - pana in data de 1 martie a anului de plata, pe baza facturii transmise de Fond, sau pana la data scadentei finale, daca in ultimul an scadenta finala este anterioara datei de 1 martie.


Art. 4.1.4. - Comisionul de gestiune pentru garantiile aferente finantarilor in valuta se plateste in echivalent lei astfel:


a) la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare, in cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobarii garantiei si data de 31 decembrie a anului respectiv;


b) la cursul de schimb al BNR valabil in data de 31 decembrie a anului anterior celui de plata, in cazul comisionului datorat pe urmatorii ani de valabilitate a contractului de garantare.


Art. 4.1.5. - (1) Pentru intarzieri in plata comisionului de gestiune, Finantatorul datoreaza penalitati de 0,1% pe zi de intarziere, aplicate la suma datorata. Pentru transformarea in lei a penalitatilor ce privesc garantiile aferente finantarilor in valuta, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil in data de 31 decembrie a anului precedent celui de plata.


(2) In cazul in care Finantatorul nu achita comisionul de gestiune restant si penalitatile de intarziere datorate in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat in acest sens, Fondul este in drept sa treaca la recuperarea pe cale judiciara a debitului, in conditiile legii.


Art. 4.1.6. - Obligatia de plata a comisionului de gestiune inceteaza la data inregistrarii la Fond a cererii de plata.


Art. 4.2. - Comisionul unic de analiza


Art. 4.2.1. - (1) Pentru remunerarea activitatii de analiza si emitere a unei promisiuni de garantare, Finantatorul datoreaza Fondului un comision unic de analiza de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator.Comision unic = Procent x Valoarea promisiunii
de analiza comision unilaterale de creditare(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimata in euro sau in echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil in data emiterii promisiunii de garantare.


(3) Comisionul unic de analiza este suportat de Beneficiar.CAPITOLUL V
GarantiaArt. 5.1. - (1) Garantia acopera integral valoarea finantarii garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare.


(2) Garantia se acorda in euro sau in moneda nationala si se plateste in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data platii.


(3) Valoarea garantiei se diminueaza cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de Beneficiar.


Art. 5.2. - Este irevocabila - furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei.


Art. 5.3. - Este neconditionata - contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente.


Art. 5.4. - Este directa si expresa - protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire al protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala.


Art. 5.5. - Este platibila la prima cerere scrisa a Finantatorului.


Art. 5.6. - Are valoare determinata, initial egala cu valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare. Raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finantator.


Art. 5.7. - Raspunderea Fondului, in numele si in contul statului, incepe la data semnarii de catre parti a contractului de garantare.


Art. 5.8. - Pentru garantia acordata, Beneficiarul constituie o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate prin Program in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini.


Art. 5.9. - Garantiile inceteaza in urmatoarele situatii:


a) la data rambursarii integrale de catre Beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata;


b) la data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei.


Art. 5.10. - Acordarea garantiei se face astfel:


Art. 5.10.1. - In situatia in care Finantatorul solicita acordarea unei garantii:


a) Dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, Finantatorul, direct sau prin unitatile sale teritoriale (sucursale, agentii etc.), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucuresti.


Solicitarea va fi insotita de urmatoarele documente:


(i) documentul de identitate al Beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, daca este casatorit, in copie certificata;


(ii) extras de carte funciara de informare privind imobilul ce urmeaza sa fie achizitionat din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data transmiterii solicitarii, in original;


(iii) titlul de proprietate al vanzatorului imobilului, in copie certificata;


(iv) raportul de evaluare a imobilului, in copie certificata.


b) Fondul analizeaza documentatia transmisa, respectiv concordanta dintre datele inscrise in solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verifica Beneficiarul in listele cu persoanele suspectate de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, publicate conform legii, si adopta hotararea de aprobare/respingere.


c) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, Fondul comunica unitatii solicitante, prin fax, decizia adoptata. Decizia de aprobare se transmite, prin fax, impreuna cu o copie a facturii reprezentand contravaloarea comisionului de gestiune datorat.


d) Finantatorul achita comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garantiei si transmite Fondului, prin fax, la nr. ...................., copia documentului de plata.


e) Finantatorul incheie contractul de credit si il transmite Fondului, prin fax, la nr. ......................... .


f) Dupa indeplinirea de catre Finantator a obligatiilor de la lit. d) si e) Fondul redacteaza contractul de garantare in 4 exemplare originale pe care le remite Finantatorului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, in vederea semnarii acestora de catre Finantator si Beneficiar. Concomitent se transmit, in original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat si decizia de aprobare a solicitarii de garantare.


g) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora, Finantatorul si Beneficiarul semneaza si remit Fondului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, contractul de garantare, in toate cele 4 exemplare originale, impreuna cu graficul de rambursare al finantarii garantate.


h) In termen de 3 zile lucratoare de la primire, Fondul semneaza contractul de garantare si transmite Finantatorului, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, doua exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin posta, contractul de garantare se comunica Finantatorului prin fax.


i) Finantatorul remite Beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnatura de primire.


Art. 5.10.2. - In situatia in care Finantatorul solicita acordarea unei promisiuni de garantare:


a) Dupa aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finantare de catre structurile sale competente, Finantatorul, direct sau prin unitatile sale teritoriale (sucursale, agentii etc.), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 8, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucuresti.


Solicitarea va fi insotita de urmatoarele documente:


(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei, daca este casatorit, in copie certificata;


(ii) antecontractul incheiat cu o societate de constructii sau antecontractul de vanzare-cumparare, in copie certificata;


(iii) promisiunea unilaterala de creditare.


b) Fondul analizeaza documentatia transmisa, respectiv concordanta dintre solicitarea promisiunii de garantare, documentele remise, verifica Beneficiarul in listele cu persoanele suspectate de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, publicate conform legii, si decide aprobarea/ respingerea solicitarii.


c) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, Fondul comunica unitatii solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare. Decizia de aprobare se transmite prin fax, impreuna cu o copie a facturii reprezentand contravaloarea comisionului unic de analiza.


d) Finantatorul achita comisionul unic de analiza datorat pentru emiterea promisiunii de garantare si transmite Fondului, prin fax, la nr. ...................., copia documentului de plata.


e) Dupa achitarea comisionului unic de analiza, Fondul transmite, prin curier sau prin posta, cu confirmare de primire, in original, factura cuprinzand comisionul datorat si promisiunea de garantare.


Art. 5.11. - Orice modificari ale conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 si vor fi aprobate/respinse de Fond, in conditiile prezentei conventii. Pe baza acestei aprobari, Fondul redacteaza, semneaza si transmite Finantatorului actul aditional la contractul de garantare, in vederea semnarii lui de catre Finantator si Beneficiar. Ulterior semnarii, Finantatorul remite Fondului doua exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor aditionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc conditiile de eligibilitate ale Programului.


Art. 5.12. - Preluarea creditului de catre un alt beneficiar, dupa expirarea perioadei de 5 ani de interdictie de vanzare a imobilului, se considera o noua acordare si va fi analizata in conditiile prezentei conventii.

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile partilorArt. 6.1. - Drepturile si obligatiile Finantatorului


Pentru a beneficia de garantia Fondului, in numele si contul statului, Finantatorul se obliga:


a) la acordarea finantarii, sa verifice indeplinirea de catre Beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa";


b) sa solicite un avans de 5% din pretul de achizitie al imobilului, daca pretul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;


c) sa solicite Beneficiarului, in situatia achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2.4 lit. b) si c), sa prezinte un antecontract incheiat cu o societate de constructii;


d) sa efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizati agreati, evaluarea imobilului cu destinatie de locuinta;


e) sa verifice, pe toata durata finantarii, indeplinirea obligatiei de asigurare a locuintei de catre Beneficiar impotriva tuturor riscurilor, iar drepturile de despagubire sa fie cesionate in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice;


f) sa notifice Fondului, pe toata durata valabilitatii contractelor de garantare, beneficiarii care nu si-au reinnoit politele de asigurare a locuintei, in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii valabilitatii politelor respective;


g) sa instituie si sa reinnoiasca in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipoteca de rangul I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si sa prevada in contractul de ipoteca interdictia de vanzare a locuintei pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii, precum si interdictia de grevare cu alte sarcini;


h) sa urmareasca realizarea inscrierii ipotecii si notarea interdictiilor in cartea funciara a imobilului respectiv;


i) sa solicite Beneficiarului sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe toata durata finantarii;


j) sa nu perceapa comision de rambursare anticipata;


k) sa nu insereze in contractele de finantare clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia;


l) sa notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilitatii anticipate a finantarii garantate;


m) sa plateasca comisioanele datorate Fondului, in termenele si conditiile prevazute la cap. 4 din prezenta conventie;


n) sa prevada in mod expres in contractele de credit separat costurile cu dobanda exprimate in raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele;


o) sa acorde finantarile in cadrul Programului, pe o perioada de maximum 30 de ani.


Art. 6.2. - Pe parcursul derularii contractelor de garantare Finantatorul are urmatoarele obligatii de raportare:


a) sa confirme anual, pana la data de 30 martie a anului de raportare, mentinerea criteriilor de eligibilitate ale Programului in derularea contractelor de finantare incheiate in conditiile acestuia si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de garantare;


b) sa transmita lunar prin sediul central al Finantatorului, pana in data de 7 a lunii curente pentru luna anterioara de raportare, in format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro informatii referitoare la finantarile garantate de acesta, utilizand formularele prevazute in anexa nr. 9 la prezenta conventie. Aceste informatii vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportarilor prevazute de reglementarile BNR si a celor la care este obligat prin conventia cu Ministerul Finantelor Publice.


Art. 6.3. - Drepturile si obligatiile Fondului


a) sa solicite Finantatorului informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;


b) sa urmareasca si sa verifice indeplinirea de catre Finantator a obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;


c) sa urmareasca periodic stadiul derularii creditului, pe baza situatiilor furnizate de catre Finantator, conform prevederilor contractului de garantare;


d) sa verifice incadrarea cererii de plata in termenii si conditiile conventiei pentru implementarea Programului, conventiei de garantare si ale contractului de garantare;


e) sa comunice debitorului beneficiar al garantiei, in termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii de catre Ministerul Finantelor Publice a platii garantiei catre finantator, inscrisul prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata in moneda nationala si data scadentei acesteia; comunicarea se face prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea actelor si confirmarea primirii acestora;


f) sa evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de catre Finantator a plafonului alocat si sa efectueze realocari in functie de gradul de utilizare a plafonului alocat, conform anexei nr. 10;


g) sa comunice Finantatorului decizia cu privire la cererea de plata a garantiei, precum si faptul ca s-a transmis la Ministerul Finantelor Publice dosarul in vederea efectuarii platii;


h) sa transmita la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in vederea declansarii executarii silite a Beneficiarului, documentatia prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 717/2009.CAPITOLUL VII
Plata garantieiArt. 7.1. - Cererea de plata se transmite de catre Finantator in termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanta la plata a Beneficiarului, impreuna cu urmatoarele documente:


a) documentul de identitate al beneficiarului, precum si al sotului/sotiei daca este casatorit, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


b) contractul de credit, insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


c) contractul de ipoteca in original si incheierea privind intabularea ipotecii si notarea interdictiilor de vanzare si grevare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


d) contractul de cash colateral, inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


e) polita de asigurare a locuintei, valabila la data transmiterii cererii de plata, cesionata in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, in original sau copie certificata dupa notificarea transmisa Fondului conform art. 6.1. lit. e) din prezenta Conventie, in cazul inexistentei unei polite valabile de asigurare a locuintei;


f) extrasul contului curent si extrasul contului de credit al Beneficiarului din care sa reiasa trecerea la restanta a intregii finantari garantate, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


g) referatul de credit si hotararea de aprobare a finantarii, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


h) declaratia autentica pe propria raspundere a Beneficiarului din care sa rezulte ca acesta nu detine in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotul/sotia sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu are in derulare un credit ipotecar, in original;


i) documentul care atesta dovada platii avansului de catre Beneficiar, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;


j) notificarea bancii catre Beneficiar cu privire la declararea exigibilitatii anticipate a finantarii garantate, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.


Art. 7.2. - (1) In termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plata, Fondul analizeaza si aproba/respinge cererea de plata.


(2) Plata garantiei se face numai in conditiile respectarii de catre Finantator a obligatiilor prevazute la art. 6.1 lit. a) - k), m) si n) si art. 7.1 din prezenta conventie.


(3) Daca Finantatorul nu transmite cererea de plata in termenul prevazut la art. 7.1 si/sau cererea de plata nu este insotita de toate documentele prevazute la acelasi alineat, raspunderea pentru aceasta conduita ii revine integral.


(4) Decizia referitoare la cererea de plata se comunica Finantatorului si Ministerului Finantelor Publice cel mai tarziu in ziua urmatoare adoptarii.


(5) Plata garantiei se face de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plata, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre Fond a cererii de plata, fara insa a depasi 90 de zile calendaristice de restanta la plata a beneficiarului.


(6) Sumele garantate de Fond se platesc Finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a platii si se recupereaza, prin executare silita, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la beneficiarii finantarii garantate, conform reglementarilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.


Art. 7.3. - Plata sumei aferente garantiei acordate pentru finantari in valuta se face in lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data platii.


Art. 7.4. - Dupa primirea comunicarii Ministerului Finantelor Publice privind plata garantiei, Fondul notifica Beneficiarul cu privire la plata efectuata si, in cazul in care acesta nu achita debitul in termenul acordat, inainteaza dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii debitului, conform legii.

CAPITOLUL VIII
ComunicariArt. 8.1. - (1) Toate comunicarile privind prezenta conventie se vor face la adresele partilor indicate in preambul, in atentia conducatorilor urmatoarelor structuri interne:


Pentru Finantator:


..........................................................................


Pentru Fond:


..........................................................................


(2) Partile isi vor comunica reglementarile specifice Programului in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la semnarea prezentei conventii. Orice modificari ale acestora se vor comunica in maximum 10 zile lucratoare de la aprobare.


Art. 8.2. - Partile declara prin prezenta ca respecta standardele de cunoastere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere si legislatia aplicabila.


Art. 8.3. - Partile isi vor comunica rapoartele anuale, in forma destinata publicului, conform legii.


Art. 8.4. - (1) Partile vor aduce la cunostinta unitatilor lor teritoriale (sucursale, agentii etc.) prevederile prezentei conventii.


(2) Partile sunt de acord sa promoveze facilitatile de finantare-garantare convenite prin prezenta conventie prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare si alte materiale promotionale ale celor doua institutii, organizarea in comun de evenimente etc.CAPITOLUL IX
Alte dispozitiiArt. 9.1. - Partile recunosc ca se afla sub incidenta prevederilor din legislatia bancara referitoare la confidentialitatea si secretul bancar.


Art. 9.2. - Forta majora - asa cum este aceasta definita in doctrina juridica si jurisprudenta - apara de raspundere partea care o invoca, sub conditia anuntarii celeilalte parti in termen de 10 zile lucratoare de la aparitie si a probarii acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Incetarea fortei majore va fi anuntata tot intr-un termen de 10 zile lucratoare. Neindeplinirea formalitatilor de anuntare a fortei majore atrage decaderea partii in cauza din dreptul de a o invoca si de a beneficia de prevederile acestui articol.


Art. 9.3. - Orice litigiu aparut intre partile semnatare in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea prezentei conventii se solutioneaza pe cale amiabila, prin conciliere, in conditiile art. 7201 din Codul de procedura civila. In cazul in care concilierea ramane fara rezultat, partile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul social al Fondului.CAPITOLUL X
Suspendarea si incetarea conventieiArt. 10.1. - Fondul are dreptul sa suspende unilateral acordarea de garantii in temeiul prezentei conventii in cazul in care Finantatorul nu respecta obligatiile prevazute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept in ziua lucratoare urmatoare primirii comunicarii Fondului si inceteaza la data executarii de catre Finantator a obligatiilor care au constituit motiv al suspendarii.


Art. 10.2. - Prezenta conventie se incheie pe durata Programului si poate inceta prin denuntare unilaterala, in orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. In acest caz partile raman raspunzatoare pentru obligatiile asumate in baza conventiei, a solicitarilor aprobate si a contractelor de garantare emise inainte de data incetarii.CAPITOLUL XI
Dispozitii finaleArt. 11.1. - Partile garanteaza ca persoanele care semneaza prezenta conventie sunt imputernicite in mod legal pentru aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data semnarii conventiei, actelor constitutive, normelor si regulamentelor interne.


Art. 11.2. - Ori de cate ori in prezenta conventie sau in anexele la aceasta se face referire la documente certificate, partile inteleg faptul ca acele documente poarta inscrisa expresia "conform cu originalul", insotita de numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care face certificarea.


Art. 11.3. - In cazul in care actele normative referitoare la programul "Prima casa" vor fi modificate/completate, clauzele corespunzatoare ale prezentei conventii se vor considera amendate in conformitate cu dispozitiile normative respective.


Art. 11.4. - Prevederile prezentei conventii pot fi modificate prin acte aditionale, semnate de ambele parti, si se completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din legislatia in vigoare.


Art. 11.5. - Prezenta conventie include urmatoarele anexe:


- anexa nr. 1 - Solicitare de garantare;


- anexa nr. 2 - Contract de garantare;


- anexa nr. 3 - Promisiune unilaterala de creditare;


- anexa nr. 4 - Promisiune de garantare;


- anexa nr. 5 - Cererea de plata;


- anexa nr. 6 - Declaratia beneficiarului;


- anexa nr. 7 - Solicitare de modificare a contractului de garantare;


- anexa nr. 8 - Solicitare emitere promisiune de garantare;


- anexa nr. 9 - Situatia finantarilor garantate;


- anexa nr. 10 - Comunicare plafon garantii - program "Prima casa".


Prezenta conventie a fost incheiata in 3 exemplare originale, doua exemplare pentru Fond, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finantelor Publice, unul pentru Finantator, s-a semnat de catre Fond in data de ......................... si de catre Finantator in data de .............................. si intra in vigoare la data de ................................................... .
Fond FinantatorConsultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...

HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data ...

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de regle ...

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discrim
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prev ...

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile
Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon ...

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia d ...

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice