Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

INTEGRAL: Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii


Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 20/03/1990

ABROGAT prin Legea 19/2000


Ministerul Sanatatii


Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale


Comisia Nationala pentru Protectia MunciiIn baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii.


1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1.


2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2.


3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2.


Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca.


4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii.


5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal.


Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare.


6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).


7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.


In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran.


8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita.


Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca.


9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca.


10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca.


11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii.


12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca.


13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea.


14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor.


Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor.


15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.


Totodata, tinind seama de prevederile art. 2 si 3 din Decretul-lege nr. 68/1990, unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze, in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin, pe baza documentelor existente in unitate, situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18.03.1969 si pina in prezent.


16. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada, conform reglementarilor in vigoare, inca din faza de proiect, toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii, cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii, astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare.


17. Ministerele, celelalte organe centrale, primariile judetene si a municipiului Bucuresti, centralele industriale, intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca, pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale, respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii, pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie.


Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca, ministerele, celelalte organe centrale, primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii.


18. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca.Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale
ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii
Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu


Bucuresti, 5 martie 1990.


Nr. 50.ANEXA Nr. 1

GRUPA I DE MUNCA
Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale
stabilite conform art. 2 din Decretul-lege nr. 68/19901. Activitatea desfasurata in subteran:


- in minele de minereuri feroase, neferoase, precum si radioactive;


- in minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii);


- la extractia titeiului prin galerii, precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase;


- la exploatarea argilelor refractare, precum si a nisipurilor;


- la explorari, deschideri, precum si la cercetari miniere;


- la constructii de tunele, de galerii, precum si de centrale electrice subterane; la exploatari din cariere prin tunele si galerii;


- in depozite de explozivi din sectorul minier.


2. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare.


3. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom, precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare, sfarimare, granulare, macinare, clasare, ciuruire, ambalare) in instalatii, mori de rambleu, cariere.


4. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, macinare, sortare, concentrare.


5. Fabricarea caramizilor din silica:


- manipularea materiei prime;


- maruntirea cuartitei, prepararea materialului;


- activitatea la prese, fasonarea caramizilor, activitatea la uscatorii, precum si la cuptoarele de ardere;


- polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum si expedierea caramizilor;


- activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie;


- activitatea din laboratoarele sectiilor de baza.


6. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice.


7. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum si a altor asemenea utilaje, cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.


Executarea la cald, la utilajele de mai sus, a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta).


8. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart.


9. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, macinarea si sortarea cuartitei, prepararea amestecurilor de materiale, incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.


10. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc.


11. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici, a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. Dezbaterea, precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate, in hale industriale.


12. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. Defibrarea, macinarea, malaxarea, granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea tesaturii si tesatoria de azbest, confectionarea sforii din azbest, a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest, a placilor din azbest; activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit.


13. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. Prelucrarea ferodourilor. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile.


14. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava, prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire).


15. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime, alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare, ambalare. Fabricarea varului pentru carbid.


16. Cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs), scoaterea usilor, transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului.


17. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Operatia de gudronare a lingotierelor.


18. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile, inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei.


Fabricarea benzidinei (toate operatiile, inclusiv ambalarea).


Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic).


19. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur), expeditia aglomeratului.


Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri).


20. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja, incarcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preincalzitoare de aer, curatarea canalelor de la furnal, activitatea prestata la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea gazelor de furnal.


21. Incalzirea metalului in vederea laminarii, laminarea, taierea, presarea si refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea si sortarea la cald.


22. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice.


23. Incarcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin, in convertizoare, in cuptoare electrice, inclusiv REZ si VOD, care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Pregatirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii.


24. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare.


25. Activitatea din turnatoriile de fonta, otel sau neferoase cu productie industriala continua, in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. Turnatoria nr. 1 de la I.U.G. "Progresul" Braila. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti.


26. Metalizarea cu nichel-carbonil.


27. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler), precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie, incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli, precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant, incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. Incalzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla, manual, de la cuptoare la caja. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare.


28. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita; extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica".


29. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila.


30. Macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termica a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.


Sudura in plumb.


Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb, a ceruzei si a litargei, toate operatiile din cadrul procesului tehnologic, precum si ambalarea acestora. Vopsirea la dublul fund al navelor.


31. Personalul din sectiile productive, de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica, precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica; fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti.


32. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita, precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara, malaxoare, pastare, uscare placi, pregatire placi, formare placi, finisare placi, indreptare placi, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deseuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea si sudura plumbului.


33. Uscarea, prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, conditionarea si ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa, descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. Incuvarea, decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur, precum si a regulatoarelor Dik. Fabricarea oxizilor de mercur.


34. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Fabricarea termometrelor cu mercur.


35. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului.


36. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru.


37. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan.


38. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului in retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu.


39. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor.


40. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina, clorura de cianurii, cianura de sodiu, atrazin, prometrin-igran). Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea si ambalarea fosgenului. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa.


41. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare, prajire, topire, convertizare).


42. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor, bicromatilor, anhidridei cromice, precum si a pigmentilor din crom si plumb.


43. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila, a pielariei si a cauciucului.


44. Prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase.


45. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala.


46. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza.


47. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua.


48. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare.


49. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc.


50. Gazarea in spatii inchise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfura de carbon, bromura de metil, bromura de etil, cloropicrina si hidrogen fosforat.


51. Filatura de cord, celofibra si celofan.


52. Fabricarea xantatului de sodiu.


53. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum si ambalarea clorurii de aluminiu.


54. Instalatiile de sudura, taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma.


55. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal).


56. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin.


57. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca.


58. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii).


59. Manipularea marfurilor explozive, toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a carbunilor si a minereurilor (docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare).


60. Curatarea tancurilor petroliere, a recipientelor si instalatiilor tehnologice, a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori).


61. Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice, in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor.


62. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). Asanarea terenurilor si a apelor de munitii, produse pirotehnice, materiale explozive si mine. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor, a explozivilor si a materialelor pirotehnice. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare.


63. Fabricarea electrozilor siderurgici, de sudura, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice, urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului, prepararea materiei prime (concasarea, sortarea, topirea smoalei si a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi, presarea si valtuirea produselor carbunoase), calcinarea, grafitarea, prelucrarea electrozilor, impregnarea, parafinarea, sortarea si ambalarea electrozilor, cuprarea electrozilor de carbune, dozarea, descarcarea cuptoarelor de coacere.


64. Fabricarea pulberii de aluminiu.


65. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor, bramelor si taglelor, precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor.


66. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare, sortare, uscare, depozitare, incarcare minereuri de siliciu, mangan, wolfram, vanadiu, nichel si cobalt, elaborarea in cuptoare electrice, pregatirea, turnarea, epurarea gazelor, dezbaterea si expeditia feroaliajelor).


67. Sectia flux de sudura (concasare, uscare, cernere, dozare, cuptoare electrice, poduri rulante si finisare flux).


68. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita).


69. Fabricarea etilmercaptanului, metilmercaptanului si a dimetilsulfurii.


70. Fabricarea pentasulfurii de fosfor, rafinarea fosforului, ambalarea si depozitarea acestora.


71. Fabricarea oxiclorurii cuprice.


72. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon, precum si fabricarea viscozei: xantogenare, dizolvare, maturatie, filatura de matase artificiala, spalatoria si uscatoria de bobine, baia de acid sulfuric, statia de epurare a apelor industriale reziduale.


73. Personalul de pe platformele de foraj marin, precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului, gazelor si transportului acestora.


74. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I.


75. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca, conform Decretului nr. 247/1977, beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare.ANEXA Nr. 2

GRUPA II DE MUNCA
Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale
stabilite conform art. 2 din Decretul-lege nr. 68/19901. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor, precum si forarea sau saparea acestor roci. Ferastruirea mecanica a rocilor, la gatere cu nisip sau cu scule diamantate.


2. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata.


Cioplirea, sculptarea, precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional).


3. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. 1 al Exploatarii miniere Anina.


4. Concasarea, macinarea si sortarea bauxitei, a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Preconcasarea, concasarea, macinarea, uscarea, cernerea si dozarea la fabricarea cimentului, a produselor din portelan si faianta, precum si a produselor refractare. Lesierea aluminei.


5. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime, uscarea produselor refractare in vederea calcinarii, incarcarea, arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea, retusarea, incarcarea, uscarea, arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare, asezarea, arderea si scoaterea caramizilor, tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu, desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare, curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. Produse din samota, din alte materiale refractare si ceramica, uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare, strunjire, cioplire, gaurire). Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare, macinare si sfarimare).


Macinarea, arderea si sortarea samotei refractare.


Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor, utilajelor si podurilor de turnare, precum si a altor instalatii industriale asemanatoare.


Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla; confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului.


6. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele, depozitul de materiale, laboratorul central, atelierul de metrologie.


7. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Fabricarea bazaltului artificial.


8. Granulatoare, calculatoare, concentratoare, cuptoare, racitoare, gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Ciment, filer, var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. Torcretare. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita.


9. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante; descarcarea cuptoarelor electrice, repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja, precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante; concasarea grosiera si medie, macinarea, calcinarea, deferizarea, cernerea si ambalarea electrocorindonului.


10. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare, macinare, cernere, malaxare) la atelierele tunel si Mendheim; incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel; finisarea corpurilor abrazive.


11. Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec, in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual, fie semimecanizat.


12. Prepararea fritei, a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber, plumb sau silicat de zirconiu; prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta, precum si arderea acestor obiecte, in continuare, in cuptoare.


Glazurarea produselor.


13. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate.


14. Talc: concasare, uscare, macinare, insacuire.


15. Sortarea, spaltarea, macinarea si cernerea micei, taierea si lipirea placilor de mica, precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica, turnarea micanitelor la instalatii turn.


16. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest, a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam, precum si strunjirea acestor valturi.


17. Azbociment: malaxare, holendru, cernere, dosare la site, debitarea si gaurirea placilor, strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment, macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment, confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment.


18. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor.


19. Activitatea de exploatare portuara (docheri, precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta; docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare, masinisti, macaragii; muncitori si maistri de la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice, macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice, metalurgice, carbunelui, cerealelor si cimentului; primitori-predatori produse fluide, chimice si petrochimice, la rampele si danele din port) - cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I.


20. Bortarea, prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare, macinare, ciuruire, dozarea sarjei de aglomerat, primirea materialelor si materiei prime la silozuri. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I).


Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale.


21. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului.


22. Activitatea in turnatoriile de fonta, otel sau metale neferoase, cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate, amplasate in afara halei turnatoriei, precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Topirea, fabricarea si concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului si a oxidului de zinc.


Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare.


23. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire.


Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile.


Curatarea cu polizorul a pieselor turnate, in ateliere separate, amplasate in afara halei curatatoriei.


Sablaj umed.


Polizarea, slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase.


24. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor.


25. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita.


26. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald.


27. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica, de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice; trasul bandajelor pe rotile de material rulant; activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald; apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata; activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru.


28. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti.


29. Presatorii la strung "Drukbank".


30. Executarea sudurilor in interior la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stilpi metalici inchisi, rezervoare, bazine si rute instalatii asemanatoare.


Craituirea electro-pneumatica (arc-aer).


Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii).


Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon.


Sudarea sapelor de foraj, in boxe, la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti.


31. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon.


Tratarea termo-chimica a otelului.


32. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfura), in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora.


Acoperiri metalice in metal topit, in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald.


Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A.


33. Nituirea, craituirea, stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu).


Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat.


34. Fasonarea, indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane, la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur.


Confectionarea prin bataie la rece, la masini automate, a urmatoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, stifturi, sirma ghimpata, splinturi, tinte, suruburi, nituri, piulite, lanturi, nipluri, blindaje pentru aparataj electronic, precum si operatiile de refulat capul, la spite pentru roti si danturarea pilelor; nituirea lantului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire); cablarea, litarea, spiralarea, toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat.


35. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor, turbosuflantelor, turbocompresoarelor, turbinelor cu abur, turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale.


36. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom, precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent, motoare a caror putere totala insumata depaseste 2.000 CP (activitate continua).


37. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor, atelierele de SDV, prototipuri si mecanica de productie, atelierele de intretinere electrica si mecanica, atelierele de galvanizare, de separatori, de mase plastice, metrologie, protectie dielectrica si lesiere; laboratoare si spalatoria de echipament de protectie, statia de preparare a electrolitului, statia de redresoare, centrala termica, magazia de materii prime si materiale.


Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.


38. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis).


Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala).


Imbracarea (decojirea) cablurilor, furtunurilor, precum si a tuburilor in manta de plumb.


Acoperiri cu plumb pe cale galvanica, precum si prepararea si corectarea electrolitului. Electroliza plumbului.


Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb, care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb.


Danturarea pilelor pe pat de plumb.


Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice.


39. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii, laboratoarele, spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare.


40. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor), a vopselelor pe baza de miniu de plumb, litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime, malaxarea), fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb, litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent).


Curatarea cu lampa de benzina, raschetarea, curatarea cu peria de sirma, cu dispozitive centrifugale, ciocane pneumatice si manuale, a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale, constructii metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune, poduri metalice (operatii continue).


Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb.


41. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat.


42. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului, cuprului si plumbului. Valorificarea bismutului, stibiului, cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Seleniu: extragere, preparare, purificare.


43. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera; fabricarea pigmentilor anorganici; fabricarea ultramarinului.


44. Reducerea bicromatului in tabacarii.


Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale.


45. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea, la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara.


46. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului, presare, sinterizare, prelucrarea finala).


47. Intretinerea, montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze, a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea, pomparea, formarea), precum si a arzatoarelor de cuart - prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare, lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon), lampi cu neon si lampi pentru heliograf.


48. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Uscarea, calcinarea cocsului de petrol, sortarea, macinarea si manipularea acestuia. Fabricarea, recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici, precum si fabricarea naftenatilor metalici. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol, precum si curatarea in interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea, transportul si prelucrarea produselor petroliere.


49. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate.


50. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare, manipularea mangalului, fabricarea si ambalarea acidului pirolignos, a acidului acetic, a acetonei, fabricarea creolinei, crezolului si fozocrezolului, manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. Creuzotarea stilpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn.


51. Fabricarea carbunelui activ. Macinarea, brichetarea, calcinarea, activarea si manipularea mangalului.


52. Curatarea tevilor de fum, a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora, gudronarea fringhiilor, odgoanelor, garniturilor din cinepa. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice, prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi, a vatei minerale si a produselor din vata minerala. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja, brichetarea cocsului, curatarea canalelor si a decantoarelor.


53. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime, presarea, coacerea, finisarea si prelucrarea.


54. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I.


Fluidizarea lignitului. Instalatii de preparare a carbunelui.


55. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare.


56. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii, preparare reactivi, celule flotatie, filtrare concentrate miniere).


57. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos, precum si de fabricare a bitumului.


Prepararea mixturii asfaltice, statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime, dozarea materiei prime, topirea bitumului si evacuarea asfaltului).


Topirea si turnarea bitumului, a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise, precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite).


Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, pensulare si turnare. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice, a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata.


Fabricarea brichetelor din carbune, inclusiv manipularea si insilozarea, precum si deshidratarea carbunilor.


58. Instalatii de fabricare pentru: benzen, toluen, xilen, divinilbenzen, izopropilbenzen, butadiena, monoclorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, toluen clorurat, hexaclorciclohexan, detoxan, tetraclorura de carbon, tricloretilena si tetracloretan, polimerizarea butadienei cu alfametilstiren, obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen, epiclorhidrina, clorura de etil - fabricare. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. Extractii cu benzen, toluen, xilen. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului.


59. Fabricarea si ambalarea clorului lichid, precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor, clorura de var, hipoclorit, acid clorhidric, acid clorsulfonic, acid monocloracetic, acid diclorfenoxiacetic, aldotox, dibutox: fabricare, conditionare, ambalare. Fabricarea, conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic), infiolare si imbuteliere. Sevin, butilat, cicloat, molinat, mecloran - fabricare, conditionare, ambalare; triclorsilan - fabricare.


60. Prepararea, ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Fabricarea cernelurilor poligrafice, a pastei de carbon, a pastei indigo, inclusiv impregnarea.


61. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare, a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse.


62. Instalatia de fabricare a acidului azotic. Prepararea acizilor sulfonitrici, denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor, inclusiv a hidrazinei, precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Ortofenilen diamina - fabricare, ambalare. Metoben - fabricare, conditionare, ambalare. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici, a colorantilor organici si a pigmentilor organici. Uscarea, conditionarea, finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea, activitatea permanenta la prepararea pastelor, solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje.


63. Captan: fabricare si ambalare.


64. Obtinerea gazului de gazogen. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. Instalatiile de fabricare a acidului formic, a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. Instalatia de fabricare a produsului ampora.


65. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. Fabricarea furfurolului.


66. Fabricarea de tiuran, ziran, dazomet, inclusiv macinare, omogenizare si ambalare.


67. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza, carboxilari, clorosulfonari, condensari de substante organice, diazotari, nitrari, nitrozari, amidari, acetilari, sulfonari, sulfoclorurari si reduceri. Sinteza substantelor odorante.


68. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice, fenolformaldehidice, ureoformaldehidice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, precum si schimbatorii de ioni. Fabricarea lacurilor, vopselelor, emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice, precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice, presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. Impregnarea hirtiei, a celofanului si a pinzei, a tocaturii de cirpe, a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase, cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliptalice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective; emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. Fabricarea tanantilor sintetici.


69. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare.


70. Fabricarea acidului sulfuric; fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf; bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Decuprarea cenusii de pirita; decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric; granularea cementului de cupru. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu, sulfatului de cupru, sulfatului de fier, sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare).


71. Fabricarea acidului fosforic, a superfosfatului, a tripolifosfatului, a acidului fluorhidric, precum si a fluorurilor. Fabricarea fosfurii de zinc. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului, turnare aluminiu.


72. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu, inclusiv sortarea.


73. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene.


74. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. Concentrarea, recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. Fierberea celulozei sulfat, sulfit si sulfit neutru de sodiu. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza, hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei.


75. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare.


76. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare, evaporare, topire si incarcarea topiturii.


77. Dozarea manuala a antioxidantilor, a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare, prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare.


78. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre.


79. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice, precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive.


80. Instalatia de fabricare a etilbenzenului.


81. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului, concentrare, purificare, polimerizare. Fabricarea perclorvinilului, precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Polietilena, oxid de etilena, modificatori: fabricare, omogenizare, instalatii de compundare. Fabricare de alfametilstiren. Fabricarea carbonatului de etilena.


82. Fabricarea acidului adipic.


83. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare.


84. Sulfura de sodiu: fabricare industriala.


85. Produse narcotice, morfina si derivatii sai: fabricare, manipulare si ambalare industriala. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. Atropina si derivatii sai: fabricare. Extracte si tincturi de aconit, beladona, opiu, stricnina, veratrina: fabricare.


Plante medicinale (aconit, beladona, chelidonium, colhicum, digitala, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae-cornutum), precum si cantarida: conditionare, tocare, macinare, pulverizare, tabletare, ambalare.


86. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric; tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb, cu acid fluorhidric.


87. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Alimentarea, reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu, pina la faza de recoacere a geamului laminat, inclusiv. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare, precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului.


88. Fabricarea vatei de sticla, precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Utilizarea vatei de sticla la izolatii.


89. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum, omogenizarea, batucirea si dospirea pastei).


90. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic; corodare prin procedee chimice; retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc; turnat litere si material de cules; turnat text dupa program; stereotipie; imprimare si lacuire; culegere mecanica; culegere manuala a literelor; zincografie; fotoreproducere; fotoculegere; corectura si revizie tipografica.


91. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.


92. Transportul surselor radioactive, pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde.


Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente.


93. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice, altul decit cel care lucreaza direct in instalatii.


94. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice, precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua).


Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere.


95. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua).


96. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T.B.C. si leptospiroza enzotica bovina.


Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte; medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare.


97. Spitale cu profil de boli contagioase.


Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).


98. Unitati T.B.C. (toate categoriile de personal); sectii, compartimente cu paturi de T.B.C., cabinete de consultatii T.B.C. si laboratoare de analize si explorari functionale, ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).


99. Unitati, sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici, alt personal superior de specialitate, personal sanitar mediu si auxiliar).


100. Unitati, sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici, alt personal superior de specialitate, personalul sanitar mediu si auxiliar).


101. Laboratoare si compartimente de epidemiologie, microbiologie, toxicologie, serologie, virusologie, parazitologie, medicina legala, anatomie patologica, morgi si prosecturi.


102. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic, microbiologie, specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor, antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta, culturi si substraturi celulare, cadavre, deseuri si produse patologice infectate cu holera, pesta, febra galbena, variola rickettsioza, ornitoza, rabie, melaidoza, bruceloza, botulism, tetanos, gangrena gazoasa, leptospiroze, morva, tularemie, toxoplasmoza, histoplasmoza, rujeoplasmoza, lysterioza, yersinioza, enteroviroza, meningoencefalite bacteriene si virale, pneumocistoza, tuberculoza, lepra, enterobacterioze, hepatite virale, aminoiaza, sifilis, infectii respiratorii bacteriene si virale.


103. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat.


104. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior, personal sanitar mediu si personal tehnic).


105. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie, fizioterapie si medicina nucleara.


106. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca.


107. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni, din laboratoare de diagnostic si control, din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave; sacrificarea animalelor bolnave.


Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire, autopsie, tabacarie, sapunarie). Fabricarea fainei din singe, oase, carne, peste. Fabricarea cleiului din oase si piele, a gelatinei si a spodiumului.


108. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii, manipularea razaturilor carne-var.


Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale, sprituirea si vopsirea pieilor.


Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc.


109. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat, formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje).


110. Vidanjarea manuala. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). Desprafuirea, sortarea, manipularea, tocarea si destramarea cirpelor, a maculaturii, a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii.


111. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura).


112. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc, dispecer de linie. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice, din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale.


Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor, cu acordul Ministerului Transporturilor.


113. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C.F.R. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate.


114. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou, mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii, la revizia, intretinerea si reparatia caii, tunelului si instalatiilor.


115. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa, Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea, ciuruirea, profilarea, compactarea si riparea caii ferate.


116. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I).


117. Exploatarea, intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune, cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice.


118. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale.


119. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni.


120. Forajul sondelor de titei, gaze si alte substante minerale (sondorii sefi, ajutorii sondorilor sefi, podarii si sondorii, cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi, ajutorii sondorilor sefi, podarii si sondorii).


121. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii, curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate.


122. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri.


123. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10aC.


124. Fabricarea munitiilor, a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate, precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor, suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I).


Fabricarea munitiilor de manevra, de festivitati si de lovituri hidraulice. Operatii de manipulare, depozitare, intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii, explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop.


Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale, executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului, precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta.


Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare.


Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie.


Explozivi minieri: analiza, incercare, manipulare, cercetari tehnice miniere. Analize fizico-chimice ale explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. Experimentarea, receptia si verificarea explozivilor, pulberilor, munitiilor si elementelor de munitii incarcate, precum si a produselor pirotehnice.


Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara.


125. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive.


126. Personalul (telefonist, telefonist supraveghetor, telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati, precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale.


Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat, institutie, sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P.T.T.R. prevazute la acest punct.


127. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I).


128. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA.


129. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor, inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.


130. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...

HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data ...

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de regle ...Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice