Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

INTEGRAL: Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale si principalele obiective si atributii


Art. 1. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din venituri proprii.Art. 2. - In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala functioneaza Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, ca institutii publice cu personalitate juridica.Art. 3. - Sediul principal al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi desfasoara activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii.Art. 4. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are urmatoarele obiective generale:


a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contributii sociale si din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin imbunatatirea continua a nivelului conformarii voluntare a contribuabililor;


b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;


c) prestarea de servicii de informare si asistenta catre contribuabili, in scopul intelegerii si aplicarii corecte a legislatiei fiscale;


d) cresterea constanta a eficientei colectarii veniturilor bugetare;


e) formarea de resurse umane competente si motivate;


f) garantarea increderii contribuabilului in integritatea si impartialitatea administratiei fiscale;


g) prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale;


h) apararea intereselor fiscale si financiare ale Uniunii Europene.


(2) In realizarea obiectivelor generale prevazute la alin. (1), Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:


1. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;


2. elaboreaza si aplica, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;


3. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;


4. furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;


5. repartizeaza la nivel teritorial programul de incasari ale veniturilor bugetului general consolidat;


6. analizeaza permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta;


7. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;


8. asigura aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si celelalte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi in sustinerea managementului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si imbunatatirea relatiei cu contribuabilii;


9. participa la elaborarea proiectelor de norme metodologice, a modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, precum si a altor legi, care contin prevederi referioare la impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;


10. avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta;


11. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;


12. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale, precum si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala sau supuse controlului vamal;


13. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;


14. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiala cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;


15. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal si fiscal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;


16. urmareste, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte drepturi vamale;


17. elaboreaza si pune la dispozitie personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecarui domeniu propriu de activitate;


18. elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate, utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;


19. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate, care sunt utilizate in domeniul sau de activitate;


20. coordoneaza si indruma metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care au corespondent in cadrul tuturor unitatilor subordonate si al structurilor subordonate acestora, activitatea de management al resurselor umane, financiare si materiale, al celor specifice tehnologiei informatiei si comunicatiilor si consultanta juridica;


21. elaboreaza procedura si emite actele administrative fiscale referitoare la solutia fiscala individuala anticipata, acordul de pret in avans si preturile de transfer in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate;


22. controleaza si monitorizeaza aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, inclusiv la nivelul institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;


23. stabileste competenta teritoriala pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat;


24. urmareste acquis-ul comunitar in legatura cu administrarea fiscala si elaboreaza propunerile de modificare a cadrului normativ national si metodologic national, conform evolutiei acestuia;


25. urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite sa le faciliteze indeplinirea obligatiilor fiscale;


26. emite proceduri privind activitatea de asistenta si informare a contribuabililor si asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unitatilor fiscale teritoriale;


27. indruma contribuabilii in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul unitatilor fiscale teritoriale;


28. asigura informarea contribuabililor privind drepturile si obligatiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;


29. elaboreaza cadrul legal, aplica si monitorizeaza administrarea fiscala a contribuabililor;


30. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;


31. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul unitatilor subordonate prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu, cu consultarea Scolii de Finante Publice si Vama;


32. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala formarea unui corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii, din cadrul agentiei, la nivel central si la nivelul unitatilor subordonate;


33. solutioneaza contestatiile impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;


34. exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, in conditiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


35. exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea fiscala;


36. exercita, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, activitatea de inspectie vamala, activitatea de control vamal ulterior si orice alta forma de control specific in legatura cu aplicarea si respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul vamal;


37. reprezinta statul in fata instantelor si a organelor de urmarire penala, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;


38. exercita controlul financiar si, dupa caz inspectia fiscala, privind respectarea disciplinei economico-financiare si a modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de catre institutiile publice si operatorii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar;


39. asigura extinderea si diversificarea schimbului de informatii cu alte institutii din tara si din alte state;


40. detine, administreaza, analizeaza si evalueaza informatiile fiscale si actioneaza pentru obtinerea de informatii noi, relevante pentru administratia fiscala, din diverse surse, in vederea identificarii atat a unor potentiale riscuri fiscale, cat si a contribuabililor care prezinta risc ridicat din punctul de vedere al administrarii fiscale;


41. asigura cooperarea administrativa si efectuarea schimbului de informatii fiscale dintre administratia fiscala romana si administratiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si ale statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe si indirecte, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;


42. actioneaza pentru anticiparea cailor, metodelor si mijloacelor utilizate de contribuabili in scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale;


43. verifica bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, precum si modul in care acestia respecta prevederile legislatiei fiscale si contabile, stabileste diferente privind obligatiile de plata, precum si accesoriile aferente acestora;


44. stabileste competenta de exercitare, conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;


45. asigura asistenta pentru recuperarea in Romania de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite prin titlu de creante intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si recuperarea de catre alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite in Romania, potrivit atributiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


46. elaboreaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta, in aplicarea legislatiei in vigoare.


(3) In exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala dezvolta urmatoarele functii privind:


1. Gestiunea veniturilor bugetare:


a) administreaza fiscal depunerea de catre platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare, potrivit legii, precum si evidenta platilor efectuate;


b) initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;


c) elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;


d) elaboreaza si aplica procedurile referitoare la productia si circulatia produselor accizabile in regim suspensiv;


e) elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;


f) elaboreaza si aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare si monitorizeaza recuperarea acestora;


g) introduce si promoveaza metode moderne de inregistrare fiscala, declarare si plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;


h) organizeaza activitatea de monitorizare a recuperarii creantelor bugetare prin aplicarea masurilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


i) acorda, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, in conditiile legii;


j) organizeaza activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala -, in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante;


k) organizeaza activitatea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;


l) organizeaza activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a bunurilor sechestrate in cadrul procedurii de executare silita, potrivit legii;


m) aplica impreuna cu unitatile sale subordonate legislatia in domeniul ajutorului de stat;


n) stabileste impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, care se platesc in contul unic, si metodologia de distribuire si stingere a acestora;


o) stabileste procedura privind cesiunea creantelor fiscale sau stingerea acestora prin alte modalitati prevazute de lege, numeste comisiile respective si stabileste atributiile acestora;


p) desemneaza, in conditiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul si verifica activitatea acestuia, in situatia in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau unitatile sale subordonate detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor debitorilor impotriva carora s-a deschis procedura insolventei.


2. Elaborarea strategiilor:


a) propune si elaboreaza strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;


b) realizeaza un dialog constructiv cu partenerii sociali, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii, stabilitatii si solidaritatii sociale;


c) urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale, avand ca scop mentinerea unei administrari fiscale unitare, stabile si armonizate;


d) elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;


e) elaboreaza, implementeaza, mentine si dezvolta sistemul informatic in domeniul sau de activitate;


f) elaboreaza strategia de comunicare, coordoneaza si monitorizeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational, in scopul asigurarii principiului unitatii de imagine a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate.


3. Cooperare internationala:


a) asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte, din domeniul de activitate;


b) incheie si deruleaza conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale in domeniul sau de activitate;


c) initiaza masuri pentru dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;


d) colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, urmarind aplicarea acquis-ului comunitar in legatura cu administrarea fiscala;


e) asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de cooperare internationala si participa la reuniunile cu organismele si institutiile internationale, in domeniul sau de activitate;


f) initiaza si participa la negocierile pentru elaborarea unor conventii bilaterale in materie de recuperare a creantelor bugetare;


g) are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale, care asigura legatura operativa pe probleme vamale - fiscale.


4. Audit:


a) coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare, prin efectuarea de actiuni de monitorizare si revizie a activitatii desfasurate de acestea;


b) exercita functia de audit public intern in conditiile legii;


c) efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul unitatilor subordonate, in domeniul sau de activitate.


5. Activitate interna:


a) exercita controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu, in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;


b) elaboreaza, fundamenteaza si avizeaza, dupa caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, pentru aparatul propriu, Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia;


c) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator tertiar de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar.


(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala indeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.


(5) In exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si cu alte entitati.


Art. 5. - (1) In indeplinirea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:


a) sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, controlul financiar si controlul operativ si inopinat, conform dispozitiilor legale in vigoare;


b) sa exercite, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, controlul vamal, conform dispozitiilor legale in vigoare;


c) sa stabileasca in sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, masuri de conformare pentru respectarea legii;


d) sa aplice sanctiuni potrivit prevederilor legale;


e) sa urmareasca si sa ia masuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competentelor;


f) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii;


g) sa incheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii;


h) sa solutioneze plangerile prealabile, contestatiile si petitiile si sa puna la dispozitie solicitantilor informatiile publice, in conditiile legii;


i) sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege.


(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are dreptul sa solicite de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, in conditiile legii, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.


SECTIUNEA a 2-a
Organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Art. 6. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are structura organizatorica, formata din directii generale, directii si alte structuri, prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, inclusiv in directa subordine a presedintelui, se pot organiza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numarul posturilor pe fiecare structura, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, in conditiile legii.


(2) Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este compus din presedinte, vicepresedinti, functionari publici si personal contractual.


(3) Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este de 1.302, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.


(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor nu este inclus in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Art. 7. - (1) In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Autoritatea Nationala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica.


(2) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor include:


a) aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor;


b) unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, respectiv directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale.


(3) Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(4) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si pentru unitatile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar si cabinetul acestuia. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.


(5) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate in directa subordine a vicepresedintelui, si numarul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.


(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si pentru birourile vamale se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.


(7) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.


(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui prin ordin, intre aparatul central, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale si punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru aceste unitati conform alin. (4).


(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor, directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si al Directiei municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.


(10) Directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(11) Persoanele cu functii de conducere din aparatul central, precum si cele din structura teritoriala a Autoritatii Nationale a Vamilor, altele decat cele prevazute la alin. (9) si (10), se numesc in functie de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Art. 8. - (1) In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica, de control, cu personalitate juridica.


(2) Structura organizatorica a Garzii Financiare include:


a) Comisariatul General;


b) sectiile judetene ale Garzii Financiare si sectia municipiului Bucuresti.


(3) Organizarea si functionarea Garzii Financiare, structura organizatorica a acesteia, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(4) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numarul posturilor de conducere se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.


(5) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.805. Repartizarea numarului de posturi pe sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.


(6) Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice, precum si ale personalului contractual si se aproba in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(7) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu exceptia comisarului general prim-adjunct si comisarilor generali adjuncti ai Garzii Financiare, care se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor sefi sectie, care se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice, sunt numiti, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(9) Statul de functii pentru Comisariatul General al Garzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.


(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui prin ordin, intre Comisariatul General si sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru Garda Financiara conform alin. (5).


Art. 9. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala inscrie, prin directiile de specialitate din aparatul propriu si prin structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliara si imobiliara, in conditiile legii.


Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza propunerilor vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale conducerii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu avizul conform al secretarului de stat coordonator sau al secretarului general, dupa caz.


(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), fisa care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.


(4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc in functie de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.


(6) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ai Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publica -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Art. 11. - (1) Unitatile aflate in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt prevazute in anexa nr. 2.


(2) Repartizarea numarului maxim de posturi prevazut la pct. 3 din anexa nr. 2 pe directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.


(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui, prin ordin, intre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti posturile repartizate conform alin. (2), cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aceste unitati teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.


(4) Structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, orasenesti si comunale, precum si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Structurile organizatorice teritoriale aferente activitatii de trezorerie si contabilitate publica si ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finantelor Publice se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.


(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se aproba de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(6) Statele de functii pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


SECTIUNEA a 3-a
Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Art. 12. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.


(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala raspunde in fata ministrului finantelor publice pentru intreaga sa activitate.


(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite ordine, in conditiile legii, precum si alte dispozitii necesare indeplinirii atributiilor functiei.


(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are calitatea de ordonator secundar de credite si poate delega aceasta calitate, in conditiile legii. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.


(5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor si comisarul general al Garzii Financiare sunt ordonatori tertiari de credite si pot delega aceasta calitate in conditiile legii. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.


(6) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, numiti prin decizie a primului-ministru.


(7) Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala in relatia cu tertii.


(9) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se vor preciza limitele si conditiile delegarii.


(10) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.


(11) In cazul in care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile prevazute in actele normative in vigoare, il deleaga prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti sa exercite aceste atributii, cu informarea ministrului finantelor publice.


(12) In cazul in care unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile curente, acestea vor fi delegate catre celalalt vicepresedinte prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Art. 13. - (1) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale subordonate, inclusiv din cadrul Garzii Financiare si al Autoritatii Nationale a Vamilor, se realizeaza in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul aceleiasi categorii, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:


a) pentru eficientizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate;


b) in interes public;


c) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.


(2) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale subordonate se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Mobilitatea pentru eficientizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor sale subordonate se dispune:


a) prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru toate functiile publice din cadrul aparatului propriu si al unitatilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si Garzii Financiare;


b) prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie;


c) prin decizie a comisarului general, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie;


d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie.


Art. 14. - (1) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acesteia.


(2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori incredintate de presedinte.


Art. 15. - Personalului din cadrul cabinetelor presedintelui si vicepresedintilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL II
Dispozitii finale


Art. 16. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are in dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 3.


(2) Mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pot fi utilizate atat de persoanele care au acest drept prin lege, cat si de catre persoanele care desfasoara activitati specifice in cadrul agentiei.


(3) Persoanele care desfasoara activitati specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in baza permisului de conducere pe care il poseda, cu aprobarea prealabila a ordonatorului secundar sau tertiar de credite.


Art. 17. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de personal contractual, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si in art. 227 din Ordonanta Guverului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaoare.


(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate aproba, in cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare intre unitatile subordonate, precum si intre agentie si acestea.


(4) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.


(5) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.


Art. 19. - (1) In exercitarea atributiilor, personalul Garzii Financiare, al Autoritatii Nationale a Vamilor si al structurilor cu atributii de control operativ si inopinat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - aparat propriu si unitati subordonate - efectueaza in mod permanent control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz.


(2) Programul de lucru al personalului prevazut la alin. (1) se stabileste, in conditiile legii, de conducatorul structurii respective, cu avizul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala coordonator sau al comisarului general, dupa caz.


Art. 20. - (1) Actele normative emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.


(2) Trimiterile facute prin alte acte normative la Hotararea Guvernului nr. 495/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezenta hotarare.


Art. 21. - Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 23. - Activitatea de administrare fiscala a contribuabililor mijlocii organizata la nivelul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene va fi preluata la nivelul aparatului propriu al directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru judetele care vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Art. 24. - Formularele si imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala pot fi utilizate in continuare pana la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2009.


Art. 25. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:
aaaaaaaaaaaaaaa
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian SarbuBucuresti, 18 februarie 2009.


Nr. 109.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei d ...

OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii e ...Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice