Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

INTEGRAL: Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.


Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 25/11/2009

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C., denumit in continuare I.S.C., se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei si in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finantat de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte organe ale autoritatilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Sediul I.S.C. este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.Art. 2. - I.S.C. isi desfasoara activitatea in conformitate cu actele normative aplicabile in domeniu si cu prezentul regulament.Art. 3. - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, privind aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii, precum si verificarea calitatii materialelor de constructii introduse pe piata din Romania.Art. 4. - In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:a) constructii - produsele unor procese de constructii, materializate in cladirile de orice fel: locuinte, spatii comerciale, social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de invatamant, sanatate, hoteluri, sedii ale institutiilor publice si instalatiile aferente acestora, precum si drumuri, cai ferate si metroul, podurile, tunelurile si celelalte lucrari de arta, pistele de aviatie, constructiile hidrotehnice, amenajarile portuare, turnurile, cosurile de fum, rezervoarele, lucrarile tehnico-edilitare, retelele de petrol si gaze, constructiile pentru transportul fluidelor, precum si orice interventie asupra acestora;b) faza determinanta - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului si ce se autorizeaza, dupa caz, de structurile teritoriale ale I.S.C.;c) interventie asupra constructiilor - orice lucrare de construire care este facuta in scopul transformarii structurale si/sau functionale, consolidarii, reabilitarii, modernizarii ori demolarii/desfiintarii partiale sau totale a constructiilor definite conform dispozitiilor prevazute la lit. a);d) verificare - confirmarea prin furnizare de dovezi obiective privind indeplinirea cerintelor specificate;e) controlul calitatii - parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.


CAPITOLUL II
Atributii


Art. 5. - I.S.C. are urmatoarele atributii:1. exercita controlul statului privind realizarea cerintelor esentiale ale constructiilor, respectiv rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea in exploatare, securitatea la incendii, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie, protectia impotriva zgomotului, in toate etapele de conceptie, proiectare, executie, exploatare si postutilizare, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;2. exercita controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative in vigoare in domeniul disciplinei in urbanism si al amenajarii teritoriului;3. verifica la organele de specialitate ale administratiei publice locale legalitatea emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, conform reglementarilor in vigoare;4. avizeaza din punct de vedere tehnic documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai caror indicatori tehnico-economici se aproba de Guvern in conditiile prevazute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si documentatiile tehnico-economice aferente lucrarilor de interventii la constructii existente - reparatii, modificari, reabilitari, consolidari, restaurari -, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislatia in vigoare prevede organizarea de licitatii deschise;5. autorizeaza fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform reglementarilor tehnice sau legale; participa la fazele determinante, stabilite conform reglementarilor in vigoare; verifica indeplinirea de catre factorii implicati a cerintelor de calitate cuprinse in proiectele de executie si reglementarile tehnice specifice si autorizeaza continuarea executiei lucrarilor de constructii numai in cazul indeplinirii acestor cerinte;6. emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente si noi;7. verifica respectarea reglementarilor in vigoare privind organizarea si functionarea balastierelor, carierelor, statiilor de betoane, de producere agregate si de mixturi asfaltice;8. verifica la operatorii economici cu activitate in constructii, precum si la producatori, distribuitori si la alte persoane responsabile pentru introducerea pe piata a produselor pentru constructii respectarea prevederilor legale in vigoare ce reglementeaza controlul si atestarea calitatii produselor pentru constructii;9. verifica implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii in constructii la societatile cu activitate in constructii, respectiv proiectanti, executanti, firme de consultanta, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate si a produselor, laboratoare de incercari, statii de betoane, statii de mixturi asfaltice;10. verifica respectarea reglementarilor referitoare la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea Cartii tehnice a constructiilor;11. verifica modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel incat sa fie asigurate cerintele de calitate a constructiilor, si poate dispune, dupa caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;12. verifica la proprietarii si utilizatorii de constructii respectarea reglementarilor privind urmarirea curenta a constructiilor si urmarirea speciala in exploatare a constructiilor, in cazurile cand aceasta a fost stabilita prin norme si proiecte;13. pentru punerea in siguranta a vietii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, dupa caz:a) efectuarea de expertize tehnice la constructii, indiferent de forma de proprietate si de destinatia acestora, atunci cand, in urma inspectiei, se concluzioneaza astfel;b) incetarea utilizarii constructiilor dupa producerea unor accidente tehnice sau dezastre, cand in urma unei expertize se concluzioneaza ca este pusa in pericol viata cetatenilor;14. avizeaza programul anual de reglementari tehnice in constructii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, participa la elaborarea acestora, in conditiile legii, si a regulamentului intern;15. initiaza, prin organul de specialitate al administratiei publice centrale corespunzator potrivit legii, proiecte de acte normative in domeniile de activitate si in domeniile conexe;16. initiaza, prin organul de specialitate al administratiei publice centrale corespunzator potrivit legii, ori de cate ori este necesar, revizuirea reglementarilor tehnice in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, in scopul imbunatatirii continutului acestora;17. avizeaza din punct de vedere tehnic reglementarile tehnice specifice inainte de supunerea acestora dezbaterii publice;18. verifica si dispune masuri pentru punerea in siguranta a monumentelor si siturilor istorice, precum si a cladirilor aflate in patrimoniul cultural, asigurand, in limita fondurilor disponibile, cofinantarea lucrarilor de proiectare si executie pentru consolidarea si restaurarea acestora in colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin Oficiul National pentru Monumente Istorice;19. colaboreaza cu institutiile de invatamant superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de incercari, in vederea elaborarii de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de incercari, solutii si proiecte de consolidare etc., necesare in activitatea de control privind asigurarea cerintelor esentiale de rezistenta mecanica si stabilitate a constructiilor, izolarea termica a acestora, punerea in siguranta a constructiilor si a terenurilor aferente, precum si la verificarea calitatii produselor pentru constructii;20. preleveaza probe si executa, direct sau prin terti, incercari de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate si concluzii proprii in controalele efectuate, scop in care se doteaza cu echipamente de laborator specifice, si/sau colaboreaza cu institutii de invatamant superior de specialitate sau de cercetare;21. dispune suspendarea functionarii balastierelor si carierelor care afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiilor din vecinatatea acestora;22. dispune suspendarea functionarii, pana la realizarea cerintelor de calitate, a statiilor de betoane, a statiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor si a laboratoarelor de incercari;23. propune, dupa caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu executia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, in cazul nerespectarii de catre acestia a reglementarilor legale privind cerintele de asigurare a calitatii in constructii;24. autorizeaza/atesta personalul de specialitate din constructii, in conditiile legislatiei specifice in vigoare;25. suspenda sau retrage autorizatiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C., in cazul nerespectarii cerintelor de asigurare a calitatii in constructii; incetarea suspendarii sau retragerii autorizatiilor/atestatelor se face in baza regulamentelor in vigoare la data solicitarii;26. autorizeaza laboratoarele de analiza si incercari in activitatea de constructii, in conditiile legislatiei specifice in vigoare;27. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor acestora, sesizarile persoanelor fizice si juridice cu privire la incalcarea prevederilor legale si a reglementarilor tehnice in vigoare;28. elaboreaza si actualizeaza, ori de cate ori este necesar, normele interne, procedurile, instructiunile si stabileste mijloacele si metodele pentru desfasurarea activitatii proprii; asigura dotarea tehnica necesara realizarii activitatilor specifice;29. publica procedurile si instructiunile privind activitatile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.;30. elaboreaza periodic sinteze si evaluari privind calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, pe care le comunica autoritatilor si institutiilor publice cu atributii in domeniu;31. organizeaza, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si, dupa caz, al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii si de formare continua si perfectionare profesionala pentru personalul cu studii superioare in domeniul constructiilor;32. constata contraventiile si infractiunile in toate domeniile specifice de control, aplica sanctiunile prevazute de lege, respectiv sesizeaza organele abilitate potrivit legii si, dupa caz, opreste lucrarile realizate in mod necorespunzator.Art. 6. - I.S.C. desfasoara activitati cu caracter specific privind:a) redactarea de publicatii de specialitate si studii de sinteza;b) instruiri in domeniul disciplinei in urbanism si calitatii in constructii;c) organizarea de manifestari tehnice specifice activitatii in domeniul constructiilor si acordarea de diplome de merit persoanelor fizice si/sau juridice pentru activitatea desfasurata.Art. 7. - I.S.C. este membru al Consortiului European pentru Controlul Constructiilor, achitand anual, din bugetul propriu, cu incadrare in bugetul anual aprobat, cotizatia aferenta.Art. 8. - I.S.C. desfasoara orice alte activitati dispuse prin actele normative in vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.


CAPITOLUL III
Organizare


Art. 9. - Organigrama I.S.C. si numarul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevazute in anexa nr. 1.Art. 10. - (1) I.S.C. are in subordine directiile judetene de control in constructii, unitati fara personalitate juridica.(2) In vederea coordonarii activitatii directiilor judetene de control in constructii, I.S.C. are in subordine un numar de structuri teritoriale, denumite inspectorate teritoriale in constructii, unitati fara personalitate juridica.(3) Structura organizatorica a unui inspectorat teritorial in constructii si a unei directii judetene de control in constructii este prevazuta in anexa nr. 2.Art. 11. - (1) Inspectoratele teritoriale in constructii sunt infiintate cu avizul conform al primului-ministru, prin hotarare a consiliului de conducere, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.(2) Organizarea inspectoratelor teritoriale in constructii se aproba de catre inspectorul general de stat al I.S.C.Art. 12. - Organizarea interna a I.S.C. si a structurilor subordonate se face potrivit statului de functii, aprobat de catre inspectorul general de stat al I.S.C.Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.


CAPITOLUL IV
Organele de conducere


Art. 14. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat al I.S.C., avand rang de secretar de stat.(2) In activitatea sa, inspectorul general de stat al I.S.C. este ajutat de un consiliu de conducere, compus din 5 membri, numiti prin decizie a primului-ministru.(3) Inspectorul general de stat al I.S.C. este si presedintele Consiliului de conducere.(4) Secretarul Consiliului de conducere se stabileste prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.Art. 15. - Consiliul de conducere are urmatoarele atributii si competente:1. avizeaza propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea si completarea prezentului regulament si le inainteaza spre aprobare prin hotarare a Guvernului,;2. aproba raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioara si propunerile privind activitatea pentru perioada urmatoare;3. aproba Regulamentul intern al I.S.C.;4. aproba numirea si revocarea directorilor coordonatori ai inspectoratelor judetene in constructii, in conditiile legii;5. aproba propunerile privind programul anual de investitii al I.S.C.;6. aproba inchirierea de imobile/parti ale imobilelor, necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii;7. aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;8. aproba cuantumul taxelor pentru autorizarea si atestarea personalului de specialitate;9. aproba, numai pentru cazurile in care luarea unor decizii complexe impune cunostinte de specialitate, incheierea unor contracte cu experti, consilieri sau consultanti din afara I.S.C.; sumele cuvenite pentru aceste prestatii vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli;10. poate delega, pe perioada determinata, o parte din atributiile sale presedintelui acestuia sau altor persoane cu functii de conducere;11. exercita orice alte atributii care ii revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.Art. 16. - (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau la solicitarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este necesar.(2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre membri, desemnat de presedinte.(3) Sedintele Consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.(4) Hotararile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.Art. 17. - Presedintele Consiliului de conducere are urmatoarele atributii si competente:1. convoaca sedintele Consiliului de conducere;2. prezideaza desfasurarea sedintelor Consiliului de conducere;3. semneaza hotararile Consiliului de conducere, in baza consemnarilor din procesul verbal al sedintei, asumate de catre membrii Consiliului de conducere;4. orice alte atributii si competente care ii revin prin prezentul regulament, prin hotararile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum si din celelalte prevederi legale in vigoare.Art. 18. - Inspectorul general de stat al I.S.C. are urmatoarele atributii si competente:1. conduce intreaga activitate executiva a I.S.C.;2. emite ordine, in conditiile legii;3. stabileste organizarea interna a inspectoratelor judetene in constructii;4. numeste si revoca directorii coordonatori ai inspectoratelor teritoriale in constructii, pe baza aprobarii Consiliului de conducere, in conditiile legii;5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de executie si auxiliar din cadrul I.S.C.;6. aproba lista de investitii pentru aparatul central si inspectoratele teritoriale in constructii si repartizeaza parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial in constructii;7. aproba, prin ordin, procedurile si instructiunile privind activitatile specifice ale I.S.C.;8. dispune, conform atributiilor, suspendarea autorizatiilor/atestatelor emise de I.S.C. pentru personalul de specialitate in constructii;9. propune suspendarea de agremente tehnice in cazul in care se constata nerespectarea caracteristicilor, a conditiilor de fabricatie si de utilizare sau comportarea necorespunzatoare in exploatare a produselor;10. imputerniceste directorul Directiei juridice, contencios, resurse umane si securitatea muncii sa reprezinte I.S.C., prin Directia juridica, contencios, resurse umane si securitatea muncii, in fata instantelor judecatoresti, parchetelor si celorlalte organe administrative sau jurisdictionale, sa semneze, in numele si pe seama inspectorului general de stat al I.S.C., cererile adresate acestora, caile de atac, apararile, delegatiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum si celelalte acte cu caracter juridic;11. poate delega o parte din atributii directorului general, secretarului general, directorilor sau directorilor coordonatori, in limita mandatului dat;12. exercita orice alte atributii care ii revin prin prezentul regulament, prin hotararile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum si din celelalte prevederi legale in vigoare;13. transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C. pentru a fi analizata si inclusa in proiectul de buget al ordonatorului principal de credite.


CAPITOLUL V
Bugetul de venituri si cheltuieli


Art. 19. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale I.S.C. se finanteaza integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Inspectorul general de stat al I.S.C. are calitatea de ordonator secundar de credite.Art. 20. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului si pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o norma de combustibil de 200 litri/luna/autoturism.


CAPITOLUL VI
Personalul


Art. 21. - Personalul I.S.C. nu se incadreaza in categoria functionarilor publici.Art. 22 - (1) Personalul I.S.C. este personal angajat pe baza de contract individual de munca.(2) Promovarea temporara in functii de conducere se face prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C., potrivit contractului colectiv de munca si regulamentului intern aplicabil.Art. 23. - Personalul I.S.C. are atributii de inspectie si control, in baza reglementarilor legale in vigoare si potrivit domeniului de activitate.Art. 24. - Personalul I.S.C. beneficiaza de echipament de reprezentare si de echipament de protectie, in conditiile legii.Art. 25. - Drepturile salariale se stabilesc conform reglementarilor legale in vigoare, aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.


CAPITOLUL VII
Relatiile


Art. 26. - In vederea armonizarii cu legislatia internationala, precum si a luarii masurilor de punere in siguranta a constructiilor, in scopul protejarii vietii oamenilor, I.S.C. poate incheia contracte sau conventii de colaborare si/sau de cooperare pe plan national si/sau international, in domeniul sau de activitate, in conditiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu institutii de invatamant superior, de cercetare, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara si/sau din strainatate.


CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, Consiliul de conducere va aproba un nou regulament intern al I.S.C.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei d ...

OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii e ...Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor loca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bun
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice