Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

INTEGRAL: Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011


Hotararea nr. 1502/2009, privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 10/12/2009In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (4) si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - (1) Recensamantul populatiei si al locuintelor se efectueaza pe intregul teritoriu al Romaniei in perioada 12-21 martie 2011.(2) Informatiile care se inregistreaza la recensamant au drept moment de referinta ora "0:00" in ziua de 12 martie 2011.Art. 2. - (1) Inregistrarea se face, de regula, la domiciliul/resedinta persoanelor de catre recenzori, pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanelor recenzate, sau de catre un membru al gospodariei cu capacitate deplina de exercitiu.(2) Pentru inregistrarea corecta a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, dupa caz, pentru cetatenii romani actul de identitate, certificatul de nastere in cazul minorilor, iar pentru persoanele de alta cetatenie ori fara cetatenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autoritatile romane care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei.(3) Alte acte legale, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), care atesta validitatea informatiilor referitoare la persoane si locuinte sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.(4) Pe toata perioada de recenzare, in indeplinirea atributiilor ce le revin, personalul de recensamant si membrii comisiilor de recensamant se identifica prin prezentarea legitimatiei care sa le ateste calitatea.(5) Persoanele prezente la domiciliu/resedinta sunt inregistrate de catre recenzorul sectorului de recensamant in care se afla amplasata locuinta.(6) Persoanele absente temporar din gospodarie sunt inregistrate la domiciliul lor, pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din gospodarie sau a informatiilor care rezulta din evidentele oficiale existente pe plan local.(7) Persoanele prevazute la alin. (6) sunt inregistrate si in localitatea in care se afla prezente temporar la momentul de referinta al recensamantului, pe baza declaratiei pe propria raspundere si a documentelor prevazute la alin. (2) si (3).(8) Persoanele care datorita unor situatii deosebite nu au fost recenzate se prezinta, pana in ultima zi a perioadei de inregistrare, la comisia de recensamant din localitatea in care se afla, pentru inregistrare.Art. 3. - Recenzarea persoanelor din incinta unitatilor Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti se poate face de catre aceste institutii publice, potrivit domeniului propriu de activitate, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de ele si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.Art. 4. - Recenzarea cetatenilor romani plecati in strainatate in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale sau de alta natura din strainatate se face de catre Ministerul Afacerilor Externe pe formulare speciale, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.Art. 5. - Declaratiile populatiei inregistrate la recensamant nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi si obligatii pentru subiectii statistici la care se refera.Art. 6. - (1) Persoanele care efectueaza inregistrarea, respectiv recenzorii, precum si cele cu atributii de indrumare, coordonare si control au obligatia sa respecte intocmai prevederile prezentei hotarari si instructiunile specifice aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.(2) In indeplinirea atributiilor care le revin pe timpul efectuarii recensamantului, persoanele prevazute la alin. (1) se bucura de protectia legii, fiind considerate ca indeplinind functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.Art. 7. - (1) Organizatiile neguvernamentale pot delega observatori pe langa Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor si comisiile judetene, ale municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale pe toata durata recensamantului. Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfasurarea actiunilor si lucrarilor de pregatire si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, aprobat de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.(2) Observatorii acreditati trebuie sa respecte prevederile legale si instructiunile privind pastrarea caracterului confidential al datelor.Art. 8. - (1) Pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de recensamant, la nivel teritorial se constituie comisii de recensamant judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.(2) Aceste comisii poarta raspunderea pentru efectuarea recensamantului pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea.Art. 9. - (1) Personalul de recensamant este format din recenzori, recenzori-sefi, responsabili de circumscriptii urbane, recenzori pentru recensamantul de proba, recenzori pentru ancheta de control.(2) Personalul prevazut la alin. (1) este selectat din randul personalului din primarii al personalului didactic, al specialistilor in economie, informatica si in alte domenii, precum si din randul pensionarilor, studentilor si al altor persoane, avand cel putin studii medii.(3) Pentru efectuarea in bune conditii a recensamantului si pentru a nu se perturba procesul de invatamant, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor stabilesc de comun acord vacanta scolara in perioada de efectuare a recensamantului.Art. 10. - (1) Personalul prevazut la art. 9 alin. (1), precum si specialistii din secretariatele tehnice organizate potrivit prevederilor art. 8 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008, care apartin administratiei publice locale si cei ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate a administratiei publice centrale sunt scutiti de toate sarcinile care le revin la unitatile unde sunt incadrati si beneficiaza de toate drepturile salariale, potrivit legii, pe intreaga perioada de participare la lucrarile de recensamant.(2) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusa, pe langa drepturile salariale, o indemnizatie bruta pe zi de activitate, dupa cum urmeaza:a) responsabilii de circumscriptii urbane - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 21 de zile calendaristice;b) recenzorii-sefi - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 18 zile calendaristice;c) recenzorii - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 15 zile calendaristice;d) recenzorii care efectueaza recensamantul de proba - 50 lei pe zi de activitate si lucreaza 15 zile calendaristice;e) recenzorii care vor efectua ancheta de control - 50 lei pe zi si lucreaza 15 zile calendaristice.(3) Prin zi de activitate se intelege munca desfasurata pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numarul orelor prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (2) se acorda intr-o singura transa, la terminarea lucrarilor. Veniturile din indemnizatiile prevazute la alin. (2) se impoziteaza conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.(5) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pentru organizarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania din anul 2011, prin bugetele institutiilor prefectului.Art. 11. - (1) Prefectii si consiliile judetene pentru judete, prefectul si Consiliul General al Municipiul Bucuresti, precum si primarii si consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti asigura conditiile tehnico- materiale necesare bunei desfasurari a activitatii de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, potrivit actiunilor care sunt stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.(2) In acest scop, prefectul si autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele sarcini:a) constituie si aproba, prin ordin al prefectului sau prin dispozitie a primarului, dupa caz, componenta nominala a comisiilor teritoriale de recensamant si a secretariatelor tehnice, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor;b) asigura spatiile, mobilierul si mijloacele de telecomunicatii necesare desfasurarii activitatii comisiilor de recensamant si secretariatelor tehnice, depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a materialelor de recensamant, precum si alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de recensamant;c) asigura verificarea si actualizarea denumirii strazilor si numerotarea cladirilor pana la data de 31 martie 2011. In perioada iulie 2010-martie 2011, autoritatile administratiei publice locale nu mai efectueaza schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor;d) asigura instruirea si coordoneaza activitatea personalului tehnic recrutat, necesar acestor lucrari;e) efectueaza, potrivit normelor stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, impartirea localitatilor in sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant;f) asigura recrutarea si selectarea recenzorilor, recenzorilor-sefi si a responsabililor de circumscriptii urbane, precum si spatiile necesare desfasurarii instructajelor;g) asigura mijloacele de transport necesare pregatirii si efectuarii recensamantului la termenele si pe duratele prevazute in graficele elaborate de comisiile de recensamant.Art. 12. - Pentru desfasurarea actiunilor premergatoare de organizare, precum si a celor de efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, cotele lunare ale consumului de carburant pentru autoturisme, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se suplimenteaza cu cate 300 de litri de carburant pe luna, cu incadrarea in bugetul aprobat pentru efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor al fiecarei institutii publice implicate, pentru cate un autoturism de la fiecare dintre acestea.Art. 13. - (1) Pentru verificarea practica a continutului formularelor, a instructiunilor, a programului de inregistrare si de prelucrare, precum si a masurilor organizatorice, in luna martie 2010 se va desfasura un recensamant de proba.(2) Recensamantul de proba se va efectua in 3 sectoare de recensamant din fiecare localitate resedinta de judet si din cate o localitate resedinta de comuna din fiecare judet cu recenzori special selectati in acest scop.(3) Personalul prevazut la alin. (2) beneficiaza de drepturile prevazute la art. 10 alin. (2).Art. 14. - (1) In perioada 26 martie-4 aprilie 2011 se organizeaza o ancheta de control pentru verificarea volumului si calitatii informatiilor inscrise in formularele de recensamant, care se efectueaza cu recenzori special selectati in acest scop, conform instructiunilor aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.(2) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de drepturile prevazute la art. 10 alin. (2).Art. 15. - Prelucrarea datelor si publicarea rezultatelor definitive ale recensamantului se fac de catre Institutul National de Statistica pe baza programului si la termenele aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.Art. 16. - Dupa publicarea rezultatelor finale ale recensamantului populatiei si al locuintelor, baza de date cu datele individuale este preluata spre pastrare, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, de catre directiile judetene ale arhivelor nationale, respectiv de catre Directia Arhivelor Nationale a Municipiului Bucuresti.Art. 17. - (1) Institutul National de Statistica si directiile teritoriale de statistica angajeaza persoane cu contract de munca pe perioada determinata, cu incadrarea in numarul de posturi prevazut in anexa nr. 2.(2) Avand in vedere importanta acestei lucrari, personalul prevazut la alin. (1) trebuie sa aiba experienta metodologica si organizatorica a recensamintelor anterioare, putand fi angajati si pensionari din aparatul statistic.Art. 18. - Ordonatorii de credite implicati in pregatirea, organizarea si efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor cuprind in bugete sumele prevazute pe ani, conform anexei nr. 3.Art. 19. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pune la dispozitie materialul cartografic in format digital, pentru municipiile si orasele din Romania, necesar in vederea sectorializarii teritoriului in unitati de recensamant, respectiv sectoare de recensamant.Art. 20. - Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.Art. 21. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:a) impiedicarea persoanelor implicate in actiunea de recensamant pentru efectuarea inregistrarilor si controlului datelor ce fac obiectul recensamantului in conformitate cu prevederile prezentei hotarari sau a desfasurarii, in orice mod, a lucrarilor recensamantului;b) refuzul furnizarii personalului de recensamant a informatiilor prevazute in programul de inregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete;c) nerespectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de inregistrare si prelucrare a populatiei si de pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni;d) nerespectarea de catre personalul prevazut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidential al datelor;e) utilizarea de catre personalul de recensamant a datelor obtinute in alte scopuri decat cele statistice.(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei.(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, prevazute la alin. (1) si (2), se fac de catre persoanele imputernicite de prefect, primar, precum si de alte persoane anume imputernicite in acest scop de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.(4) Dispozitiile privind contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
p. Presedintele Institutului National de Statistica,
Cristian Nicolae Stanica
p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
interimar,
Mihai Capra,
secretar de stat
Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei,
Vasile Blaga
p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,
Mihai Constantin Seitan,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe PogeaBucuresti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.502.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice