Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 116/2009, pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

INTEGRAL: OUG nr. 116/2009, pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului


OUG nr. 116/2009, pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 30/12/2009
Tinand cont de necesitatea remedierii cat mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comertului, care duce la nerespectarea drepturilor comerciantilor, cu consecinte deosebit de periculoase pentru circuitul comercial,cunoscand faptul ca functionarea eficienta a registrului comertului in subordinea Ministerului Justitiei constituie premisa esentiala a derularii unor programe de cooperare judiciara europeana extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex,avand in vedere contextul social economic actual care impune, pe de o parte, o decongestionare a activitatii judiciare prin luarea unor masuri energice de remediere a supraincarcarii instantelor si, pe de alta parte, o fluidizare a procedurilor aferente activitatii comerciale,pentru asigurarea respectarii termenelor de eliberare a certificatelor de inregistrare, de inscriere de mentiuni si a documentelor aferente, de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului, ca imperativ al derularii in conditii corespunzatoare, cu respectarea legii, a activitatii comerciantilor,avand in vedere ca registrul comertului este un instrument esential pentru securitatea circuitului comercial, ce contribuie in mod substantial la dezvoltarea unui climat de loialitate si credibilitate la nivelul mediului de afaceri,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.Art. 2. - Cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate, potrivit art. 1, de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de catre persoana sau persoanele desemnate, urmand a fi avute in vedere si termenele de solutionare anterior acordate.Art. 3. - (1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat se inainteaza sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, urmand a fi solutionate de urgenta si cu precadere.(2) Constatarea dizolvarii de drept potrivit art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, care se va pronunta la cererea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oricarei persoane interesate.(3) Radierea din registrul comertului ca urmare a dizolvarii in temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 30 si 31 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune de sectia comerciala a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.(4) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.(5) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), hotararea tribunalului este supusa numai recursului.Art. 4. - (1) In cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii, precum si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator si de a dispune inregistrarea acestora in registrul comertului apartine sectiei comerciale a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul comerciantului.(2) Hotararea de fuziune si actul constitutiv al societatilor rezultate sau, dupa caz, actul modificator al societatii absorbante se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 24 de ore de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).(3) Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 331-339 din Codul de procedura civila.Art. 5. - In cazul fuziunii transfrontaliere, atributiile de verificare a legalitatii procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune - persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania - si, daca este cazul, societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - apartin directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 25113 si 25114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, sectia comerciala. Pentru cererile aflate in competenta de solutionare a tribunalului, art. 4 se aplica in mod corespunzator.Art. 6. - (1) In solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate pronunta rezolutii prin care se dispune autorizarea constituirii societatilor comerciale, efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, a publicitatii, precum si inregistrarea in registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria raspundere si a datelor cuprinse in acestea, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.(2) Rezolutiile pronuntate in temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.(3) Impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare pentru parti si de la data publicarii rezolutiei sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.(4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza plangerea sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul comerciantului.(5) Plangerea formulata impotriva rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se solutioneaza de urgenta si cu precadere, in conditiile dreptului comun.Art. 7. - (1) Procedura de solutionare a cererilor de inregistrare prevazute la art. 1 si 2 nu are caracter contradictoriu si nu se desfasoara in sedinta publica, cu exceptia cazului in care in mod expres se solicita acest lucru de catre partea care a depus cererea sau reprezentantul acesteia, situatie in care se va organiza audienta publica pentru sustinerea cererii inainte de solutionare.(2) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnata/desemnate considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, poate/pot sa dispuna efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si prezentarea oricaror alte dovezi. In acelasi scop, partile pot fi invitate sa se prezinte la oficiul registrului comertului.(3) Inscrisurile noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii.(4) In conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, se acorda un termen de amanare de cel mult 15 zile libere, fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua cand s-a sfarsit termenul. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile.(5) Comunicarea rezolutiilor de amanare se realizeaza prin afisare la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.(6) Daca in termenul prevazut la alin. (3) solicitantul nu isi indeplineste obligatiile dispuse prin rezolutia de amanare a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de inregistrare urmeaza a fi respinse.(7) In situatia in care la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate va/vor transmite dosarul sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, unde vor fi solutionate de urgenta si cu precadere.Art. 8. - (1) Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nu incaseaza taxa judiciara de timbru si, dupa caz, contravaloarea timbrului judiciar.(2) Pe perioada mentionata la alin. (1) se folosesc formularele-tip aflate in uz la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Art. 9. - In cazul cererilor de inregistrare depuse la registrul comertului pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nesolutionate, daca informatiile din cazierul fiscal au expirat sau urmeaza sa expire, oficiile registrului comertului vor solicita reconfirmarea acestora directiilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta operatiune este scutita de plata oricaror taxe/tarife.Art. 10. - (1) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, directorul oficiului registrului comertului si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate nu poate/nu pot fi supuse niciunei restrictii, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei autoritati ori a unei persoane fizice sau juridice.(2) Solicitantul, asa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare si in documentele depuse in sustinerea acestora.(3) Sanctionarea directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate pentru savarsirea unor abateri in legatura cu indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se va face numai cu avizul directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.Art. 11. - (1) In termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului va emite deciziile de desemnare a directorilor si, dupa caz, a altor persoane din cadrul institutiei, care vor indeplini atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.(2) In cazul in care volumul de activitate o impune, persoanele mentionate la alin. (1), cu exceptia directorilor si directorilor adjuncti, vor exercita pe perioada desemnarii exclusiv atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, urmand ca restul atributiilor care le revin potrivit fisei postului sa fie redistribuite in mod corespunzator celuilalt personal din cadrul oficiilor.(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) sa indeplineasca atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt salarizate, in baza deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe perioada exercitarii efective a acestor atributii, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comertului in care isi desfasoara activitatea.(4) Functiile de conducere din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului si persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridica, beneficiaza de vechime in specialitate juridica.Art. 12. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in 15 zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la reglementarea activitatii de inregistrare in registrul comertului efectuata de registratori comerciali.(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul justitiei,
Catalin Marian Predoiu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


Bucuresti, 29 decembrie 2009.Nr. 116.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice