Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

INTEGRAL: Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


ARTICOLUL 1
Organizarea Oficiului National al Registrului Comertului
si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


(1) Oficiul National al Registrului Comertului este organizat in subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.(2) Oficiul National al Registrului Comertului are patrimoniu propriu, autonomie functionala si de decizie.(3) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate in fiecare judet, functioneaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridica.(4) Oficiul National al Registrului Comertului are atributiile care ii revin potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, precum si cele stabilite prin alte acte normative cu incidenta in domeniul sau de activitate.


ARTICOLUL 2
Organizarea teritoriala a Oficiului National al Registrului Comertului


(1) Oficiul National al Registrului Comertului are sediul in municipiul Bucuresti si tine, potrivit legii, registrul central al comertului.(2) La nivel teritorial, registrul comertului se tine de fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal.(3) Registrul central al comertului se tine in baza inregistrarilor operate in registrul comertului de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si comunicate Oficiului National al Registrului Comertului pe cale electronica.


CAPITOLUL II
Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului si
ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


ARTICOLUL 3
Functiile registrului comertului, Oficiului National al Registrului
Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa
tribunale


(1) Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale este aceea de inregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare, precum si a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritoriala a tribunalului.(2) Ca efect al inregistrarii persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizeaza evidenta datelor din documentele de inregistrare ale persoanelor supuse inregistrarii, precum si arhiva oficiala a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a situatiilor financiare anuale.(3) Prin registrul comertului se realizeaza publicitatea legala. Inregistrarile, datele si actele inregistrate sunt opozabile fata de terti de la data efectuarii lor ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, dupa caz, pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, in conditiile legii. In acest scop, daca legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale intermediaza, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a inregistrarilor si actelor in Monitorul Oficial al Romaniei. Oficiul National al Registrului Comertului incheie cu Regia Autonoma "Monitorul Oficial" protocol de colaborare in vederea asigurarii de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a intermedierii transmiterii spre publicare a documentelor pentru care legea prevede publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei.(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice si fizice supuse inregistrarii in registrul comertului, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea persoanelor interesate si pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat in registrul comertului si copii certificate de pe inregistrarile efectuate si/sau de pe documentele depuse in sustinerea cererilor, precum si informatii privind datele inregistrate in registrul comertului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor comerciale in nume colectiv, societatilor comerciale in comandita simpla si societatilor comerciale cu raspundere limitata, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.(5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale emit, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, extras de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii.(6) Pentru a veni in sprijinul persoanelor fizice si juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale functioneaza serviciile de asistenta pentru comercianti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenta prevazute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior depunerii cererilor de inregistrare.(7) Oficiul National al Registrului Comertului publica Buletinul procedurilor de insolventa, in format electronic si/sau hartie, in conditiile legii.(8) In scopul favorizarii transparentei, sigurantei si predictibilitatii mediului de afaceri, al asigurarii celeritatii solutionarii cererilor persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului potrivit legii, Oficiul National al Registrului Comertului elaboreaza si publica ghiduri de informare cu privire la formalitatile necesare efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si a celorlalte functii ale sale, culegeri de practica judiciara a instantelor in domeniul insolventei, ca urmare a publicarii hotararilor judecatoresti in Buletinul procedurilor de insolventa, precum si altele asemenea. Acestea pot fi publicate pe suport hartie si/sau in format electronic. De asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului publica in format electronic si/sau hartie date, informatii privind anumite inregistrari efectuate in registrul comertului, pe diverse criterii, si asigura, la cerere, informarea permanenta asupra cererilor de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale spre solutionare pentru persoanele inregistrate.(9) Oficiul National al Registrului Comertului poate infiinta birouri teritoriale in strainatate in vederea indeplinirii functiilor prevazute la alin. (1)-(7). Aceste birouri sunt infiintate in subordinea Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. In cadrul acestora isi desfasoara activitatea specialisti in consultanta si asistenta in constituirea si functionarea comerciantilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului si obligatiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.


ARTICOLUL 4
Alte functii ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura transmiterea datelor in vederea inregistrarii fiscale a contribuabililor si obtinerii codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice, cat si a informatiilor din cazierul fiscal, in conditiile legii.(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale elibereaza certificate constatatoare, anexa la certificatul de inregistrare si certificatul de inscriere de mentiuni, dupa caz, in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si asigura transmiterea acestora catre autoritatile publice competente.


ARTICOLUL 5
Atributiile Oficiului National al Registrului Comertului


(1) In calitate de persoana juridica ce are in subordine oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului are urmatoarele atributii:a) tine registrul central al comertului pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati economice, prin centralizarea tuturor datelor inregistrate in evidentele registrelor comertului tinute la nivel teritorial si validate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;b) tine cataloagele firmelor si emblemelor;c) obtine si tine evidenta acordurilor Secretariatului General al Guvernului sau, dupa caz, al prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social, privind folosirea firmei in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;d) asigura organizarea in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale a activitatii de asistenta acordata persoanelor juridice si persoanelor fizice supuse inregistrarii;e) asigura indrumarea metodologica unitara la nivel national;f) asigura eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii din registrul comertului si certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor comerciale in nume colectiv, societatilor comerciale in comandita simpla si societatilor comerciale cu raspundere limitata, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor inclusiv, prin servicii on-line permanente; asigura, la cerere, informarea permanenta asupra cererilor de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale spre solutionare pentru persoanele inregistrate;g) asigura coordonarea activitatii de indrumare si reprezentare legala prin Directia contencios;h) asigura proiectarea, realizarea, implementarea si intretinerea sistemului informatic unitar la nivel national;i) asigura proiectarea formularelor tipizate utilizate in activitatea registrului comertului;j) editeaza Buletinul procedurilor de insolventa in care se publica citatiile, comunicarile instantelor de judecata, hotararile judecatoresti, convocarile si notificarile actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti si cele ale practicienilor in insolventa, dupa deschiderea procedurii de insolventa, conform dispozitiilor legale in vigoare;k) furnizeaza Buletinul procedurilor de insolventa pe baza de abonament si individual, informatii din Buletinul procedurilor de insolventa, copii ale Buletinului procedurilor de insolventa si copii certificate de pe actele publicate;l) asigura informarea statistica;m) asigura administrarea hard si soft a retelelor locale de calculatoare si a comunicatiilor cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;n) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea si utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan national;o) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice implicate in emiterea avizelor prealabile necesare in vederea constituirii si autorizarii functionarii comerciantilor, pentru simplificarea procedurilor specifice;p) asigura accesul solicitantilor la formularele-tip utilizate in activitate;q) coordoneaza activitatea in domeniul bugetar si financiar- contabil;r) coordoneaza activitatea de administrare si gestionare a patrimoniului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;s) coordoneaza activitatea de resurse umane, formare profesionala si evaluare a salariatilor Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;t) supravegheaza si asigura persoanelor interesate liberul acces la informatiile de interes public conform legislatiei in vigoare;u) coordoneaza activitatile de management al calitatii;v) coordoneaza activitatile de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta;w) propune organelor abilitate, spre aprobare, taxele si tarifele ce pot fi percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului pentru operatiunile si serviciile prestate;x) asigura continuitatea aprovizionarii cu mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile specifice activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;y) asigura si realizeaza auditul activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;z) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;aa) publica pe suport hartie si/sau electronic ghiduri de informare cu privire la formalitatile necesare in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului, culegeri privind practica judecatorilor delegati la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si, dupa caz, a directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, culegeri de practica judiciara ale instantelor in domeniul insolventei ca urmare a publicarii hotararilor judecatoresti in Buletinul procedurilor de insolventa, precum si altele asemenea;bb) asigura informarea permanenta a solicitantilor cu privire la stadiul cererilor de inregistrare prin mentinerea in acest scop pe pagina de internet proprie a unui serviciu on-line;cc) elaboreaza procedurile de inregistrare si comunicare la nivelul oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale in vederea solutionarii cererilor de inregistrare, realizeaza aplicatii informatice specifice si asigura depunerea si prelucrarea cererilor depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si la Oficiul National al Registrului Comertului pe cale electronica (e-forms);dd) in scopul exercitarii atributiilor si indeplinirii functiilor sale, Oficiul National al Registrului Comertului poate apela la consultanti interni si externi, in conditiile legii, si poate colabora cu institutii, autoritati, organizatii si altele asemenea din tara si din strainatate;ee) asigura protectia si securitatea sistemului informatic, precum si a datelor si informatiilor inregistrate in bazele de date mentinute si administrate de Oficiul National al Registrului Comertului.(2) Oficiul National al Registrului Comertului exercita competente si indeplineste orice alte functii si atributii stabilite prin lege.


CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Oficiului National
al Registrului Comertului


ARTICOLUL 6
Personalul Oficiului National al Registrului Comertului


(1) Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza potrivit structurilor organizatorice si numarului maxim de posturi prevazute in anexele nr. 1, 1a)-1h).(2) Numarul maxim al posturilor Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale este de 1.787.(3) In subordinea Oficiului National al Registrului Comertului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comertului, a caror organigrama este prevazuta in anexele nr. 2 si 3.(4) Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 3.(5) In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, structurile interne - servicii, birouri, colective, birouri teritoriale - si personalul acestora sunt subordonate directorului fiecarui oficiu si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, care coordoneaza si controleaza intreaga activitate a acestora.(6) Structura organizatorica, numarul de personal si coordonatorul biroului teritorial se aproba de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu avizul Consiliului consultativ, la propunerea fundamentata a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Coordonatorii birourilor teritoriale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe o perioada de 4 ani, mandatul lor putand fi prelungit pentru aceeasi perioada.(7) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura, anterior depunerii cererilor de inregistrare, servicii de asistenta pentru persoanele supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului.(8) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar.


ARTICOLUL 7
Comunicarea interna


(1) Toate comunicarile intre structurile interne ale Oficiului National al Registrului Comertului, precum si intre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale se fac in scris, cu indicarea termenelor de raspuns si solutionare, dupa caz.(2) Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale are obligatia respectarii secretului de serviciu.


SECTIUNEA 1
Conducerea si structurile de coordonare ale
Oficiului National al Registrului Comertului


ARTICOLUL 8
Directorul general


(1) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general selectionat prin concurs organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei. Directorul general este numit prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.(2) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului este ordonator secundar de credite si reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in relatiile cu tertii, fiind conducatorul si coordonatorul activitatii specifice prevazute de lege, iar in aceasta calitate:a) transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul anual si rectificarile acestuia;b) are obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale;c) raspunde de angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;d) raspunde de integritatea bunurilor incredintate Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;e) raspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;f) raspunde de organizarea sistemului de monitorizare a sistemului de achizitii publice si a programului de lucrari si investitii necesare publice;g) raspunde de organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului conform prevederilor legale;h) aproba planul de organizare a controlului financiar preventiv si a auditului intern;i) asigura coordonarea si controlul activitatii Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;j) numeste personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita bugetului aprobat anual si a statelor de personal existente;k) aproba infiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in baza avizului Consiliului consultativ, tinand cont de conditiile financiare ale desfasurarii activitatii acestora;l) stabileste politica referitoare la calitate si modul de implementare si mentinere a sistemului de management al calitatii in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.m) inainte de a angaja si utiliza creditele bugetare, respectiv inainte de a lua orice masura care ar produce o cheltuiala, ordonatorul de credite trebuie sa se asigure ca masura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor. Utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedata de o evaluare care sa asigure ca rezultatele obtinute sunt corespunzatoare resurselor utilizate.(3) In realizarea atributiilor sale, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega, prin decizie, competentele ce ii revin, precum si dreptul de semnatura directorilor generali adjuncti, directorilor de directii, directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz, in functie de specificul activitatii acestora. Atunci cand delegarea se refera la operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor care sunt in competenta sa ca ordonator secundar de credite, in actul de delegare trebuie specificate limitele si conditiile delegarii, respectiv atributiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a imputernicirii. In cazul in care se decide incetarea delegarii, actul de incetare a delegarii se comunica persoanelor mentionate mai sus.(4) In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor sale si nu si-a delegat competentele, potrivit alin. (3), ministrul justitiei desemneaza dintre directorii generali adjuncti un inlocuitor al directorului general.(5) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului aproba prin decizie:a) regulamentul intern, cu avizul Consiliului consultativ si dupa consultarea reprezentantilor salariatilor;b) instructiuni, proceduri de lucru, alte formulare decat cele aprobate prin ordin al ministrului justitiei, alte regulamente, in baza propunerilor directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.(6) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului desemneaza, prin decizie, pe baza propunerilor facute de directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sau ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz, grupurile de lucru constituite la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in scopul elaborarii documentelor necesare in vederea desfasurarii unitare a activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului.(7) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate dispune, prin decizie, ca din comisiile de analiza, comisiile de lucru, comisiile de verificare, comisiile de cercetare disciplinara si altele asemenea sa faca parte directorii generali adjuncti, directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, directorii adjuncti ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, sefii de servicii si sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului ori al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau alti salariati, dupa caz.


ARTICOLUL 9
Directorii generali adjuncti


(1) Directorul general este ajutat in activitatea sa de conducere de 2 directori generali adjuncti, potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei.(2) Directorii generali adjuncti sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii.(3) Directorii generali adjuncti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, pe baza delegarilor de competenta date de directorul general.(4) Directorii generali adjuncti reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in raporturile cu alte institutii publice, pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de catre directorul general.(5) Directorii generali adjuncti indeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile directorului general, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 10
Consiliul consultativ


(1) Pentru activitatea de indrumare metodologica, organizare si functionare a registrului comertului, ce revine Oficiului National al Registrului Comertului, directorul general numeste, prin decizie, Consiliul consultativ.(2) Consiliul prevazut la alin. (1) este organ consultativ si este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Lucrarile de secretariat sunt asigurate de Directia contencios, directorul directiei desemnand o persoana in acest sens.(3) Consiliul consultativ se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea si sub conducerea directorului general, care este presedintele de drept, iar in lipsa acestuia, a unuia dintre directorii generali adjuncti. Consiliul consultativ poate fi consultat si prin corespondenta.(4) Hotararile adoptate de Consiliul consultativ in exercitarea atributiilor sale se iau cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti. In caz de paritate, votul directorului general este decisiv. Hotararile adoptate se supun aprobarii, prin decizie, directorului general.(5) Dezbaterile Consiliului consultativ sunt consemnate in procesul-verbal de sedinta, care cuprinde discutiile purtate, opiniile exprimate si hotararile adoptate.(6) Consiliul consultativ are urmatoarele atributii:a) propune si dezbate obiectivele, strategiile si politicile Oficiului National al Registrului Comertului;b) dezbate proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi prezentat reprezentantilor salariatilor si inainteaza punctul sau de vedere directorului general;c) dezbate problemele care se ridica in activitatea de tinere a registrelor comertului si stabileste prioritatile de solutionare a acestora, pe care le supune spre aprobare directorului general;d) avizeaza si supune spre aprobare directorului general fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului;e) avizeaza raportul anual de activitate al Oficiului National al Registrului Comertului;f) dezbate probleme ce intra in competenta directorului general, la cererea acestuia;g) dezbate proiectele de acte normative ce urmeaza a fi inaintate Ministerului Justitiei, in vederea adoptarii sau promovarii, si transmite punctul sau de vedere asupra acestora directorului general.


ARTICOLUL 11
Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului
comertului de pe langa tribunale


(1) In vederea realizarii unei practici unitare a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, se infiinteaza Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, denumita in continuare Comisia. Membrii acesteia sunt numiti, anual, prin decizia directorului general.(2) Comisia elaboreaza puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pe care le aduce la cunostinta tuturor oficiilor.(3) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se aproba prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.


ARTICOLUL 12
Comitetul de securitate si sanatate in munca


(1) In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului functioneaza Comitetul de securitate si sanatate in munca.(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarea componenta:a) reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului, numit prin decizie a directorului general - presedinte;b) un reprezentant al colectivului de securitate in munca/situatii de urgenta, protectie civila;c) un reprezentant al Directiei contencios din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;d) un reprezentant al Directiei economice din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;e) 5 reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, alesi pe o perioada de 2 ani;f) reprezentantul cabinetului medical de medicina muncii.


ARTICOLUL 13
Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


(1) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii. Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in calitate de angajati, incheie contract individual de munca cu Oficiul National al Registrului Comertului, in calitate de angajator. In calitatea lor de angajati, acestia sunt subordonati conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 257-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale clauzelor contractului colectiv de munca, negociat cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, ale prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului intern.(2) Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile, impreuna cu unul sau mai multi directori adjuncti, fiind selectionati prin examen sau concurs si numiti prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii, potrivit organigramei aprobate.(3) Directorii adjuncti ai Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.(4) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale au atributii si competente de conducere la nivel teritorial, revenindu-le obligatia organizarii, coordonarii si controlului activitatii desfasurate in cadrul oficiului registrului comertului si a personalului din subordine.(5) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale colaboreaza cu directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si au urmatoarele atributii si obligatii:a) urmaresc si raspund de aplicarea unitara de catre personalul din subordine a legislatiei in vigoare in materia inregistrarii in registrul comertului a inmatricularii si modificarii actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice si fizice inregistrate in registrul comertului;b) asigura si raspund pentru existenta conditiilor necesare pentru transmiterea automata in format electronic, in mod continuu, catre Oficiul National al Registrului Comertului a tuturor inregistrarilor efectuate in registrul teritorial al comertului;c) asigura si raspund pentru asigurarea conditiilor si implementarea aplicatiilor la nivel teritorial a aplicatiilor informatice realizate de Oficiul National al Registrului Comertului si a tuturor programelor realizate de acesta, precum registratura, condica judecatorului delegat si orice alte evidente;d) urmaresc si raspund de intocmirea, conform legii, a notelor de calcul si incasarea taxelor si tarifelor de catre personalul din subordine, precum si de colectarea altor sume prevazute de legislatia in vigoare in competenta oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;e) dispun si urmaresc efectuarea actiunilor de dizolvare judiciara a persoanelor juridice, in baza imputernicirii date in acest sens de directorul general, potrivit legii;f) solutioneaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Orice sesizare sau reclamatie este comunicata in scris Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 24 de ore, insotita de masurile propuse/dispuse. Raspund de rezolvarea in termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si de personalul din subordine si de tinerea registrului de petitii si reclamatii pentru oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il conduc;g) asigura, prin structura de specialitate, evidenta financiar-contabila la nivel de balanta lunara;h) intocmesc propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, iar dupa aprobarea acestuia executa si urmaresc incadrarea in sumele aprobate;i) propun anual, in baza evaluarii anuale, tematica programelor de perfectionare si evaluare a pregatirii profesionale a personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si calendarul acestora;j) asigura indeplinirea atributiilor dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu toate structurile functionale pe care le coordoneaza;k) administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si raspund de integritatea acestora;l) propun si asigura incadrarea salariatilor, potrivit organigramei si statului de functii aprobate prin ordin al ministrului justitiei;m) negociaza, in baza delegarilor de competenta date de directorul general, anual, salariile cu personalul din subordine, cu respectarea contractului colectiv de munca si a prevederilor aprobate prin ordin al ministrului justitiei, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;n) intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat, conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;o) controleaza si raspund de conduita personalului din subordine in relatia cu publicul, in relatiile cu alte autoritati sau institutii publice, in relatia cu ceilalti salariati si comunica in termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine de natura a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice incalcarii raporturilor de munca;p) transmit lunar, sub semnatura, balantele de verificare la Oficiul National al Registrului Comertului, in termenul legal, si raspund pentru continutul acestora;q) asigura si raspund de respectarea normelor de ordine si disciplina de catre salariatii din subordine, precum si a regulamentului intern;r) informeaza in scris, in termen de 24 de ore, despre orice date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;s) comunica in scris Oficiului National al Registrului Comertului si raspund pentru orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;t) asigura efectuarea activitatilor specifice de asistenta acordate solicitantilor in conditiile legii, inainte de depunerea cererilor de inregistrare;u) comunica in scris Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta prin directorul general, directorii generali adjuncti, directiile de specialitate despre activitatea proprie;v) asigura, prin colaborare cu presedintele tribunalului pe langa care functioneaza, prezenta judecatorului delegat la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in vederea solutionarii cererilor prevazute de lege, si raspund de asigurarea, din punct de vedere administrativ, a conditiilor necesare pentru desfasurarea sedintelor acestuia;w) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;x) colaboreaza cu institutiile si autoritatile publice in conditiile legii;y) emit deciziile si/sau dispozitiile de serviciu necesare desfasurarii activitatii proprii, conform competentelor proprii;z) intocmesc si inainteaza la Oficiul National al Registrului Comertului propuneri fundamentate privind activitatea desfasurata de birourile teritoriale, personalul si spatiul necesar functionarii birourilor teritoriale, dotarea materiala si tehnica de calcul, cu incadrarea obligatorie in bugetul aprobat al oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, conform procedurilor/instructiunilor de lucru aprobate;aa) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea birourilor teritoriale si respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de securitate si sanatate in munca si P.S.I.;bb) implementeaza si aplica sistemul de management al calitatii in cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il coordoneaza;cc) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice activitatii oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il conduc.


ARTICOLUL 14
Directorii de directii din cadrul Oficiului National
al Registrului Comertului


Directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sunt numiti prin decizie a directorului general, fiind selectionati prin concurs/examen organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea directiei pe care o conduc si a personalului din subordine, potrivit actelor normative aplicabile, prin emiterea de dispozitii scrise;b) asigura si raspund de aplicarea si punerea in practica a deciziilor emise de directorul general, ce le sunt aplicabile;c) indeplinesc la termen obligatiile prevazute de lege sau sarcinile pe care le primesc;d) asigura indrumarea metodologica a structurilor interne organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a personalului acestora, prin emiterea de dispozitii, instructiuni de lucru, proceduri si altele asemenea;e) intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat subordonat, la propunerea sefilor structurilor subordonate, dupa caz;f) informeaza in scris directorul general sau directorii generali adjuncti cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalitati constatate in cadrul directiei pe care o conduc;g) informeaza in scris celelalte directii si structuri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra intregii activitati, prin emiterea de note de informare care vor fi afisate pe pagina de intranet a institutiei;h) propun initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine, precum si a personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform activitatii directiei pe care o coordoneaza;i) asigura implementarea si aplicarea sistemului de management al calitatii in cadrul directiei pe care o coordoneaza;j) solutioneaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica directiei pe care o coordoneaza si comunica in scris, in termen de 24 de ore, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului despre acestea si, dupa caz, masurile dispuse. In acest scop raspund pentru organizarea si rezolvarea in termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si ale personalului din subordine;k) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;l) controleaza si raspund de conduita personalului din subordine in relatia cu publicul, in relatiile cu alte autoritati sau institutii publice, precum si in relatiile dintre personalul din subordine si comunica in termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine care contravin acestuia, fapte si acte de natura a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice incalcarii raporturilor de munca;m) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea directiei pe care o coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;n) comunica in scris, in termen de 24 de ore, toate articolele din mass-media in legatura cu activitatea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de care au cunostinta, precum si orice alte date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;o) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;p) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;q) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 15
Sefii de serviciu


Sefii de serviciu din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin examen/concurs organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea serviciului pe care il conduc, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile, prin emiterea de dispozitii scrise;b) asigura si raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate structurilor pe care le coordoneaza;c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului;d) prezinta si sustin, sub semnatura, la conducerea directiei sau, dupa caz, a Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv a oficiului registrului comertului de pe langa tribunal lucrarile si corespondenta elaborate in cadrul serviciului, in vederea avizarii/aprobarii;e) implementeaza si aplica sistemul de management al calitatii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;f) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;g) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;h) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;i) ii sesizeaza de urgenta directorului directiei sau, dupa caz, directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea serviciului pe care il coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;j) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza.


ARTICOLUL 16
Sefii de birouri


Sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin concurs/examen organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea biroului pe care il conduc, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile prin emiterea de dispozitii scrise;b) raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;c) semneaza toate documentele elaborate, care angajeaza activitatea biroului, pentru a fi prezentate sefului de serviciu in vederea avizarii;d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile specifice biroului;e) implementeaza si aplica sistemul de management al calitatii in cadrul biroului pe care il coordoneaza;f) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii, conform competentelor proprii;g) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;h) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;i) ii sesizeaza de urgenta sefului serviciului sau, dupa caz, directorului directiei, directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea biroului pe care il coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere, si raspund pentru aceasta;j) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea biroului pe care il coordoneaza.


ARTICOLUL 17
Structurile


Structuri organizatorice, in cadrul carora se desfasoara acelasi tip de activitati, sunt formate din doua sau mai multe persoane cu atributii specifice activitatii desfasurate. Acestea se regasesc in statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.


SECTIUNEA a 2-a
Atributiile structurilor din cadrul Oficiului National
al Registrului Comertului


ARTICOLUL 18
Directia contencios


(1) Directia contencios asigura si raspunde, in principal, de:a) reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor institutiei in instanta si in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice in toate fazele procesuale, inclusiv in caz de conciliere;b) avizarea pentru legalitate si contrasemnarea tuturor proiectelor de contracte care urmeaza sa fie incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si a altor acte care produc efecte juridice;c) avizarea pentru legalitate a deciziilor emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si a oricaror altor documente care angajeaza institutia in relatiile cu terti;d) aducerea la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale a actelor normative cu implicatii in activitatea acestora si acordarea de asistenta juridica de specialitate, prin intocmirea de puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor;e) participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative in colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.(2) In cadrul Directiei contencios functioneaza Serviciul contencios si Serviciul indrumare si informare publica.A. In cadrul Serviciului contencios functioneaza structura de reprezentare si solutionare petitii si sesizari si structura de avizare.I. Structura de reprezentare si solutionare petitii si sesizari are urmatoarele atributii:a) redacteaza si depune la instanta cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, precum si motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, atunci cand este cazul, in dosarele in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte;b) reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in fata instantelor judecatoresti, in toate cauzele in care sunt parte, precum si in fata altor organe jurisdictionale si/sau propune delegarea dreptului de reprezentare catre un consilier juridic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;c) monitorizeaza si controleaza activitatea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit competentelor sale, precum si in legatura cu litigiile in care au calitatea de parte;d) elaboreaza acte de procedura-cadru, in vederea unei reprezentari unitare;e) tine evidentele litigiilor in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte, in baza comunicarilor facute de acestea conform deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;f) elaboreaza si prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri argumentate privind promovarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti in care sunt parte Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;g) elaboreaza si prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri motivate de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;h) elaboreaza si prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului informari referitoare la cazuistica in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte;i) participa la cercetarile administrative, respectiv cercetarea disciplinara in cazul savarsirii de abateri de la regulamentul intern;j) elaboreaza si redacteaza deciziile directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;k) intocmeste orice alte acte procedurale in legatura cu reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;l) asigura analiza reclamatiilor si sesizarilor primite si formuleaza raspunsuri in conditiile legii. In acest sens formuleaza raspuns la reclamatiile, sesizarile, memoriile si altele asemenea adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de catre autoritatile publice si alte persoane fizice si juridice, comunica structurilor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale puncte de vedere in acest domeniu si tine registrul unic de petitii si reclamatii;m) inregistreaza si solutioneaza reclamatiile telefonice privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, primite din partea comerciantilor sau a reprezentantilor acestora;n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.II. Structura de avizare are urmatoarele atributii:a) participa si asigura consultanta juridica in cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmeaza a fi incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului;b) asigura consultanta juridica la derularea procedurilor de achizitie publica, la solutionarea contestatiilor;c) avizeaza sub aspectul legalitatii si contrasemneaza toate contractele care urmeaza sa fie incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;d) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Oficiului National al Registrului Comertului in calitate de ordonator secundar de credite;e) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau ale personalului acestora;f) avizeaza pentru legalitate raspunsurile directiilor de specialitate cu privire la solicitarile, reclamatiile, sesizarile si contestatiile in legatura cu relatiile de munca inaintate de salariatii institutiei;g) elaboreaza deciziile emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si avizeaza din punct de vedere al legalitatii orice alte documente care angajeaza institutia in relatiile cu terti;h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.B. In cadrul Serviciului indrumare si informare publica functioneaza structura indrumare si informare publica si structura relatii interinstitutionaleI. Structura indrumare si informare publica desfasoara urmatoarele activitati:a) aduce la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale actele normative cu implicatii in activitatea acestora si acorda asistenta juridica de specialitate, intocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor, la solicitarea scrisa a structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit competentei sale;b) elaboreaza precizari punctuale pentru aplicarea reglementarilor legale in vigoare, la solicitarea expresa a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;c) sesizeaza, in scris, conducerea Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu aspectele de natura juridica ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare potrivit competentei sale;d) elaboreaza proiectul de Regulament de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a regulamentului intern, in colaborare cu Directia managementul calitatii, organizare, arhiva si cu Directia management resurse umane;e) intocmeste pe baza propunerilor cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului proiectul planului de masuri, modul de prevenire si combatere a coruptiei, pe care il transmite Consiliului consultativ spre avizare;f) colaboreaza cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la proiectele legislative si modificarile legislative cu impact asupra activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;g) propune, impreuna cu directiile de specialitate implicate, proiectul de hotarare a Guvernului specific aprobarii taxelor si tarifelor;h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.II. Structura relatii interinstitutionale are urmatoarele atributii:a) asigura, in colaborare cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative privitoare la sau avand incidenta asupra activitatii registrului comertului;b) asigura colaborarea cu institutiile initiatoare ale unor acte normative cu implicatii in activitatea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, la solicitarea acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in acest sens formuland si comunicandu-le acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului;c) participa la elaborarea si/sau derularea unor proiecte initiate de Ministerul Justitiei pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene;d) asigura colaborarea cu institutiile corespondente din alte state, cu organisme internationale al caror membru este Oficiul National al Registrului Comertului, precum si cu orice alte organisme internationale in derularea de proiecte ce au legatura cu activitatea registrului comertului;e) elaboreaza sau, dupa caz, participa la elaborarea raportarilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene sau in cadrul altor proiecte, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;f) participa la elaborarea modificarilor aduse legislatiei romane in vigoare potrivit solicitarilor Comisiei Europene, Bancii Mondiale si altor organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;g) colaboreaza cu autoritatile publice competente pentru autorizarea functionarii persoanelor juridice pe baza declaratiei- tip pe propria raspundere, precum si cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in acest domeniu;h) asigura informarea initiala a solicitantilor cu privire la categoriile de informatii existente in registrul central computerizat, precum si informarea privind serviciile oferite de Oficiul National al Registrului Comertului;i) elaboreaza proiectul protocoalelor de furnizare a informatiilor si al celor privind relatiile interinstitutionale specifice activitatii desfasurate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;j) furnizeaza in mod prompt si complet informatiile de interes public, in urma solicitarii verbale sau scrise, adresata de mass-media, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 19
Serviciul audit public intern


Serviciul audit public intern functioneaza la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are urmatoarele atributii:a) elaboreaza norme metodologice specifice activitatii de audit public intern, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, dupa caz, Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern (U.C.A.A.P.I.);b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;d) informeaza organul ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, dupa caz, U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, precum si despre consecintele neimplementarii acestora;e) intocmeste lunar si ori de cate ori este necesar raportul privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile sale de audit, in vederea afisarii acestuia pe pagina de intranet a institutiei, dupa avizarea acestora de catre conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si structurii de control intern abilitate;h) desfasoara misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;i) desfasoara misiuni de consiliere formalizate, cuprinse intr-o sectiune distincta a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice si metodice, conform unor proceduri prestabilite avand un caracter formalizat;j) desfasoara misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea in cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora;k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 20
Corpul de inspectie generala


(1) Corpul de inspectie generala functioneaza la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are urmatoarele atributii principale:a) exercita controlul intern privind respectarea prevederilor legale in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si verifica eficienta si transparenta activitatii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;b) exercita controlul, in conditiile stabilite de regulamentul propriu de exercitare a atributiilor sale, aprobat prin decizie a directorului general, asupra activitatii oficiilor registrului de pe langa tribunale, asa cum este stabilita prin lege, prezentul regulament ori prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;c) urmareste implementarea politicilor si strategiilor in domeniul controlului la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;d) face propuneri de imbunatatire privind controlul specific, potrivit competentei sale, conform reglementarilor legale in vigoare;e) colaboreaza cu entitati care au atributii de control al activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform prevederilor actelor normative care reglementeaza acest control;f) propune masuri de corectare a disfunctionalitatilor sesizate in activitatea de control, pe care le inainteaza conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;g) indeplineste orice alte atributii stabilite de actele normative in vigoare, cu exceptia prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;h) cerceteaza, din dispozitia directa a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, sesizarile primite de la institutiile si autoritatile publice, organisme neguvernamentale si cetateni cu privire la activitatea institutiei.(2) In realizarea atributiilor de control, directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si intregul personal al Oficiului National al Registrului Comertului au obligatia sa puna la dispozitia reprezentantilor Corpului de inspectie generala documentele si informatiile solicitate in termenul stabilit de acestia.(3) Pentru realizarea atributiilor sale, personalul Corpului de inspectie generala efectueaza controale directe, intocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informari sau sinteze si masurile propuse, care sunt prezentate spre aprobare directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului. Dupa caz, actele de control aprobate de directorul general se transmit institutiilor statului competente sa solutioneze aspectele sesizate prin acestea, conform legii.


ARTICOLUL 21
Directia economica


(1) Directia economica asigura si raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin Oficiului National al Registrului Comertului in urmatoarele domenii:a) elaborarea, fundamentarea si urmarirea obtinerii aprobarii ordonatorului principal de credite pe proiectul de buget pentru anul urmator si, in perspectiva, pentru un numar de 3 ani, precum si pe propunerile de rectificare a bugetului pe anul in curs;b) financiar-contabil;c) administrarea si gestionarea patrimoniului aflat in administrare constituit la nivel central si teritorial;d) achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare realizarii rolului sau, gestionand cu eficienta creditele bugetare aprobate si repartizate, in limitele prevederilor bugetare si destinatiilor aprobate si ale programului anual al achizitiilor publice;e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, conform domeniului sau de activitate.(2) Directia economica are urmatoarele atributii la nivel central:a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget al Oficiului National al Registrului Comertului, avand ca sursa de finantare bugetul de stat, ca urmare a analizei propunerilor directiilor acestuia si propunerilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;b) intocmeste situatiile financiare anuale, trimestriale si, dupa caz, lunare, pe baza datelor centralizate in balanta de verificare;c) efectueaza periodic inventarierea patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale;d) centralizeaza si analizeaza propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea elaborarii proiectului de buget;e) intocmeste documentele necesare angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor, in limita creditelor bugetare aprobate, si asigura efectuarea platilor aferente;f) urmareste angajarea si utilizarea creditelor bugetare aprobate si repartizate, in conditiile unei bune gestiuni financiare, cu respectarea dispozitiilor legale;g) tine registrele contabile prevazute de lege;h) asigura conditii pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform dispozitiilor legale;i) tine evidenta tuturor operatiunilor financiare;j) urmareste modul in care se gestioneaza patrimoniul in conditii de eficienta maxima;k) urmareste realizarea ultimei faze a procesului executiei bugetare, cu respectarea prevederilor legale;l) verifica si avizeaza pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;m) asigura achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor necesare realizarii rolului sau, gestionand cu eficienta resursele financiare, in limitele bugetului aprobat si ale programului anual aprobat al achizitiilor publice.(3) Directia economica are urmatoarele atributii la nivel teritorial:a) asigura indrumarea metodologica a activitatii financiar-contabile pe linie de achizitii publice si administrare a patrimoniului, desfasurata de personalul de specialitate economica din teritoriu, conform planului aprobat de Ministerul Justitiei la propunerea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;b) asigura supravegherea si controlul activitatii desfasurate pe linie financiar-contabila si de achizitii publice desfasurate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.(4) In cadrul Directiei economice functioneaza urmatoarele structuri:a) Serviciul financiar, format din:- Biroul financiar, buget, salarii;b) Serviciul contabilitate, format din:- Biroul evidenta contabila, metodologie, analiza;c) Serviciul achizitii publice, format din:- Biroul plan achizitii;- Biroul achizitii;- Biroul administrativ.(5) Serviciul financiar are in organizare Biroul financiar, buget, salarii si are urmatoarele atributii:a.1. in ceea ce priveste operatiunile de trezorerie, deruleaza operatiunile cu Trezoreria Statului, avand urmatoarele atributii:a.1.1. intocmeste documentele de plata pentru operatiunile financiare, potrivit reglementarilor in vigoare;a.1.2. intocmeste documentele necesare angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor, in limita creditelor aprobate si repartizate;a.1.3. efectueaza ridicarile si depunerile de numerar din si in contul deschis la dispozitia Oficiului National al Registrului Comertului;a.1.4. efectueaza plata drepturilor banesti ale salariatilor si/sau tertilor si raspunde pentru intocmirea corecta a formelor de plata;a.2. in ceea ce priveste obligatiile fiscale:a.2.1. raspunde de indeplinirea obligatiilor fiscale atat pentru Oficiul National al Registrului Comertului, cat si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, referitoare la impozitele si taxele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale, impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale si altor beneficiari, stipulate in actele normative aprobate;a.2.2. intocmeste si depune lunar declaratiile privind indeplinirea obligatiilor de natura fiscala, cu respectarea dispozitiilor legale, si raspunde pentru corecta intocmire a acestora;a.3. in ceea ce priveste bugetul:a.3.1. in baza analizelor economice, face propuneri in vederea fundamentarii si elaborarii proiectului bugetului Oficiului National al Registrului Comertului;a.3.2. centralizeaza si analizeaza propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea elaborarii proiectului de buget;a.3.3. tine evidenta angajamentelor legale si bugetare, potrivit legii, si urmareste executia bugetului;a.3.4. intocmeste lista de dotari independente, in baza solicitarilor fundamentate de directiile Oficiului National al Registrului Comertului, pe care o supune aprobarii, potrivit competentelor;a.4. in ceea ce priveste alte activitati financiare:a.4.1. intocmeste si verifica decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna si transportul salariatilor aflati in delegatie in tara si in strainatate;a.4.2. verifica deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar;a.4.3. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate;a.4.4. intocmeste trimestrial raportul privind activitatea de control financiar preventiv;a.4.5. intocmeste si transmite ordonatorului principal de credite situatii lunare cu privire la cheltuielile de publicitate si la monitorizarea cheltuielilor de investitii;b.1. in ceea ce priveste relatia cu salariatii:b.1.1. intocmeste fisierele cu modificari in structura personalului si le transmite in teritoriu;b.1.2. opereaza datele din foaia colectiva de prezenta transmise din teritoriu si verifica pontajul;b.1.3. calculeaza drepturile banesti cuvenite salariatilor pe baza contractelor individuale, actelor aditionale, deciziilor primite de la Directia management resurse umane si a fiselor de prezenta primite de la serviciile/birourile economice ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea achitarii acestora la datele stabilite;b.1.4. procedeaza la recalcularea drepturilor salariale cuvenite pe baza documentelor existente si a eventualelor hotarari judecatoresti care trebuie puse in aplicare;b.1.5. intocmeste notele contabile lunare si le transmite in teritoriu;b.1.6. intocmeste situatii lunare legate de monitorizarea cheltuielilor de personal si le transmite la Ministerul Justitiei;b.1.7. intocmeste statistica castigurilor salariale;b.1.8. opereaza, ori de cate ori este necesar, in statul de personal modificarile privind drepturile de natura salariala;b.1.9. tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale si de maternitate si asigura achitarea integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite;b.1.10. intocmeste documentele de plata catre unitatile bancare, respectiv borderourile cu drepturile banesti ale salariatilor care poseda carduri;b.1.11. depune la unitatile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru nou-angajati, depune lunar situatia persoanelor carora le-a incetat contractul individual de munca si a documentatiilor privind acordarea facilitatilor de trezorerie (overdraft), ori de cate ori este cazul;b.1.12. intocmeste fisele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, si le transmite, in termen legal, atat unitatii fiscale, cat si personalului;b.1.13. tine evidenta individuala a drepturilor salariale si de personal acordate in cursul anului si urmareste reflectarea in contabilitate a debitelor create si provenite din drepturi de personal, ocupandu-se de lichidarea acestora;b.1.14. elibereaza adeverintele ce cuprind castigurile salariale realizate de salariati;b.1.15. tine evidenta individuala a drepturilor salariale si de personal acordate in cursul anului;b.1.16. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.(6) Serviciul contabilitate are in organizare Biroul evidenta contabila, metodologie, analiza si are urmatoarele atributii:a.1. in ceea ce priveste inregistrarile in contabilitate pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale:a.1.1. organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea contabila, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; raspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile;a.1.2. intocmeste notele contabile pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul institutiei, iar documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate;a.1.3. intocmeste fisele conturilor, analizeaza si urmareste soldurile conturilor;a.1.4. inregistreaza in contabilitate operatiunile patrimoniale in mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in institutie, si sistematic in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal;a.1.5. verifica inregistrarea in contabilitate a drepturilor de natura salariala, a decontarilor cu personalul si a celorlalte decontari care intra in categoria cheltuielilor de personal, prin analiza fiselor de cont;a.1.6. intocmeste facturile fiscale pentru operatiunile financiare, potrivit reglementarilor in vigoare;a.1.7. urmareste procesul de decontare a sumelor incasate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;a.1.8. verifica toate operatiunile consemnate de Trezoreria Statului in extrasele de cont;a.1.9. verifica si inregistreaza in contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de incasari si plati cuprinse in registrul de casa;a.2. in ceea ce priveste inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale:a.2.1. asigura evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu;a.2.2. evidentiaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate in procesele-verbale de inventariere, care se inregistreaza atat in evidenta tehnico-operativa, cat si in contabilitate; toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, se inregistreaza in registrul-inventar; datele inregistrate in contabilitate si in bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;a.2.3. urmareste reflectarea in contabilitate a rezultatelor casarii bunurilor, potrivit reglementarilor legale;a.2.4. elaboreaza indicatii metodologice pentru evaluarea la valoarea contabila a bunurilor de natura imobilizarilor, stocurilor si a celorlalte bunuri, la preturile la care acestea au fost inregistrate in contabilitate la intrarea in patrimoniu;a.2.5. intocmeste situatia bunurilor depreciate si fara miscare si inainteaza propuneri pentru valorificarea lor;a.2.6. comunica directiilor de specialitate creantele si obligatiile incerte in vederea dispunerii masurilor corespunzatoare;a.2.7. evalueaza la valoarea lor nominala creantele si obligatiile fata de terti;a.2.8. asigura evaluarea la valoarea de utilitate a fiecarui element din bunurile depreciate, in functie de utilitatea bunului in institutie si de pretul pietei;a.2.9. evalueaza la cursul in vigoare creantele, obligatiile, precum si disponibilitatile in devize;a.3. in ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:a.3.1. stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;a.3.2. intocmeste balanta de verificare (sintetica si analitica) centralizata pe total Oficiul National al Registrului Comertului si pe oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, asigurand egalitatea dintre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;a.3.3. verifica si centralizeaza balantele lunare ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;a.3.4. intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe, acestea incluzand situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute;a.3.5. pune la dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice date continute in evidentele contabile;a.4. in ceea ce priveste activitatea de analiza economica:a.4.1. intocmeste pentru conducerea Oficiului National al Registrului Comertului informari si analize privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficienta (lunar si anual);a.4.2. intocmeste situatia operativa a incasarilor din extrasele conturilor de trezorerie si din registrul de casa si ia masuri pentru urgentarea incasarii facturilor si imbunatatirea sistemului de plati on-line sau in orice alta modalitate;a.4.3. intocmeste note, informari si analize dispuse de conducerea institutiei;a.4.4. asigura aplicarea legislatiei in acest domeniu si aduce la cunostinta conducerii aparitia unor situatii financiare neprevazute;a.4.5. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.(7) Serviciul achizitii publice, in vederea realizarii atributiilor ce rezulta din aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, solicita sprijinul celorlalte structuri organizatorice ale institutiei, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul procedurii de atribuire. De asemenea, poate solicita organelor cu drept de decizie, atunci cand situatia o impune, achizitionarea de servicii de consultanta, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire. Serviciul achizitii publice este organizat in birouri grupate pe activitati, astfel:a) Biroul plan achizitii are urmatoarele atributii:a.1. intocmeste proiectul programului anual al achizitiilor publice, in baza solicitarilor fundamentate ale directiilor si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, ce au stat la baza proiectului de buget, pe care il supune aprobarii, potrivit competentelor;a.2. propune modificarea programului anual al achizitiilor publice ori de cate ori respectivele necesitati nu au fost cuprinse in varianta initiala, iar introducerea acestora in program este permisa de asigurarea surselor de finantare;a.3. asigura repartizarea trimestriala a informatiilor cuprinse in programul anual de achizitii, in functie de oportunitate, de gradul de prioritate, de contractele de achizitie publica aflate in derulare si de anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza a fi alocate;a.4. efectueaza studiul de piata in vederea stabilirii valorilor estimate ale contractelor ce urmeaza a fi incluse in programul de achizitii, in cazul acelor achizitii care tin de asigurarea conditiilor de lucru;a.5. solicita si analizeaza situatia stocurilor finale lunare pentru stabilirea obiectiva a necesarului de produse;a.6. participa, dupa caz, ca membru in comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, in special la intocmirea fisei de date a achizitiei, sau in comisiile de evaluare a ofertelor;a.7. urmareste intocmirea dosarului achizitiei publice pentru contractul in cauza, urmarind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;a.8. atunci cand situatia o impune, indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicarile catre participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;a.9. notifica Ministerul Finantelor Publice sau orice entitate prevazuta de legislatie cu privire la verificarea procedurala, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;a.10. ca responsabil cu derularea contractului, urmareste ca bunurile, serviciile sau lucrarile ce urmeaza a fi facturate si platite sa fie in concordanta din punctul de vedere al cantitatii, calitatii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, dupa caz;a.11. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.b) Biroul achizitii are urmatoarele atributii:1. privind activitatea de achizitii:b.1. efectueaza achizitiile de bunuri, servicii si lucrari prevazute in programul anual, aprobat potrivit competentelor, prin procedurile prevazute de lege;b.2. asigura intocmirea documentatiei de atribuire a contractelor, in baza caietelor de sarcini elaborate de structurile utilizatoare, in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare;b.3. participa, dupa caz, ca membru in comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, in special la intocmirea fisei de date a achizitiei;b.4. intocmeste dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract, urmarind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;b.5. dupa caz, intocmeste proiectele-cadru si proiectele de contracte de achizitii de bunuri, servicii si lucrari, pe care le comunica spre avizare pentru legalitate Directiei contencios; deruleaza contractele, urmarind executarea lor, sesizeaza partenerii contractuali asupra nerespectarii termenelor sau altor obligatii contractuale si informeaza directiile de specialitate pentru propunerea masurilor necesare recuperarii eventualelor prejudicii;b.6. aduce la cunostinta directiilor/oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau responsabilului de contract contractele de achizitie publica incheiate;b.7. asigura aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica se realizeaza in functie de valoarea estimata de produse, servicii sau lucrari, conform sistemului de grupare si codificare, cumulata pe parcursul anului bugetar; la estimarea valorii se vor lua in considerare toate costurile aferente, modalitatea de dobandire din optiunile posibile, eventualele majorari ca urmare a acceptarii ajustarii pretului contractului, precum si orice eventuale suplimentari fata de obiectul initial;b.8. indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicarile catre participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;b.9. notifica Ministerul Finantelor Publice cu privire la verificarea procedurala, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;b.10. participa ca membru in comisii de elaborare a documentatiilor de atribuire si/sau in comisii de evaluare a ofertelor, aplicandu-i-se dispozitiile legale in vigoare in materia achizitiilor publice;b.11. participa la elaborarea de note justificative ce contin motivarea indeplinirii unor cerinte minime de catre ofertanti, cu referire la situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala, pe care le supune aprobarii conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate;b.12. participa la elaborarea de note justificative ce contin criteriile de atribuire ce urmeaza a fi aplicate, pe care le supune aprobarii conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate;b.13. colaboreaza la elaborarea propunerilor privind punctul de vedere asupra contestatiilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica;b.14. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate;2. privind activitatea de investitii:b.1. elaboreaza propuneri de investitii si reparatii capitale ale mijloacelor fixe si obiectelor de inventar; ia masuri in vederea intretinerii si efectuarii de reparatii la activele din patrimoniul aflat in administrarea institutiei, in regie proprie sau cu terti;b.2. colaboreaza la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestioneaza, facand propuneri de noi dotari (mijloace fixe si obiecte de inventar);b.3. participa ca membru in cadrul comisiilor de elaborare a documentatiei de atribuire a contractelor avand ca obiect achizitia mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si, dupa caz, in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor.(8) Biroul administrativ are urmatoarele atributii:a) administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul aflat in administrare, indiferent de titlul cu care sunt detinute, si urmareste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor in vigoare, conform planului aprobat de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;b) organizeaza gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate in dotare si asigura inscrierea numarului de inventar pe mijloacele fixe;c) organizeaza si controleaza modul de tinere a evidentei operative de catre salariatii cu atributii de gestionar si ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare;d) asigura distribuirea produselor achizitionate si urmareste utilizarea eficienta a acestora, cu incadrarea in normativele aprobate;e) asigura parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru distribuirea tichetelor de masa catre salariati, cu respectarea prevederilor legale;f) administreaza si gestioneaza parcul auto din patrimoniul aflat in administrare, indiferent de titlul cu care sunt detinute;g) organizeaza gestionarea pieselor de schimb, a carburantilor si a lubrifiantilor si urmareste folosirea sau exploatarea parcului auto pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor in vigoare;h) organizeaza intretinerea si efectuarea reparatiilor parcului auto, in regie proprie sau cu terti, fundamenteaza si inainteaza propuneri privind aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanti, precum si de incheiere a politelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto si CASCO pentru toate autovehiculele din dotare;i) urmareste derularea contractelor incheiate avand ca obiect serviciile de intretinere si reparatii pentru autoturisme, confirmand indeplinirea obligatiilor in vederea efectuarii platii;j) organizeaza si supravegheaza activitatea de exploatare a parcului auto, urmareste si indruma metodologic aplicarea dispozitiilor legale privind conditiile ce trebuie intrunite pentru circulatia pe drumurile publice, care intra in competenta sa;k) tine evidenta trimiterilor postale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si intocmeste notele de aprobare pentru propunerile de ordonantare postale, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli;l) organizeaza activitatile pentru care are dotari si personal, iar pentru alte activitati necesare propune incheierea de contracte de prestari de servicii cu tertii si urmareste realizarea acestora, confirmand plata;m) fundamenteaza si inainteaza propuneri in vederea asigurarii necesarului de produse, servicii si lucrari pentru buna desfasurare a activitatii;n) acorda viza "bun de plata" si viza "compartiment" pe facturi si pe alte documente de plata, confirmand astfel livrarea de produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrari;o) fundamenteaza si inainteaza propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, si asigura valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobarea;p) urmareste incadrarea in plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fixa si mobila si stabileste sumele ce urmeaza a fi recuperate;q) intocmeste si depune, sub semnatura persoanelor autorizate, la autoritatile fiscale competente declaratiile anuale privind mijloacele auto aflate in patrimoniul institutiei; urmareste achitarea obligatiilor catre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;r) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.(9) Controlul financiar preventiv (C.F.P.) se exercita de persoanele propuse de directorul general spre a fi aprobate de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Justitiei, pe baza dosarelor complete ale acestor persoane, intocmite in conformitate cu prevederile legale, respectiv dispozitiile cap. III pct. 6 din Codul specific de norme profesionale.


ARTICOLUL 22
Directia registrul comertului central computerizat


(1) Directia registrul comertului central computerizat asigura si raspunde de:a) administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate in cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, arhiva de documente pe suport hartie si in format electronic, coordonarea intretinerii si administrarii acestora la nivel teritorial;b) arhivarea electronica a cererilor de inregistrare si a documentelor aflate in sustinerea acestora depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;c) asigurarea publicitatii datelor din registrul central al comertului prin eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii, statistici in termenele prevazute de lege;d) indrumarea metodologica a activitatii de tinere a registrului central al comertului si a registrelor comertului la nivel teritorial;e) participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative in colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si, dupa caz, cu reprezentantii altor institutii;f) elaborarea sau, dupa caz, participarea la elaborarea raportarilor solicitate de Ministerul Justitiei si de alte institutii, precum si la proiecte derulate pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene;g) asigurarea relatiilor cu organizatii internationale din domeniul inregistrarii in registrele comertului si raportarilor aferente acestora.(2) In colaborare cu Directia contencios, asigura proiectarea formularisticii utilizate in activitatea oficiilor registrului comertului.(3) Participa la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, servicii de consultanta pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatii implementate.(4) In cadrul Directiei registrului comertului central computerizat functioneaza urmatoarele structuri:a) Serviciul registrul comertului central computerizat;b) Serviciul valorificare date, format din:- Biroul furnizare informatii;- Colectivul eliberare acte;c) Serviciul arhiva electronica si prelucrari statistice, format din:- Colectivul administrare sistem arhivare electronica;- Biroul arhivare electronica;- Colectivul prelucrari statistice;d) Serviciul indrumare metodologica a registrului comertului.(5) Serviciul registrul comertului central computerizat asigura administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate in cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, bazelor de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale si are urmatoarele atributii:a) preia informatiile transmise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, asa cum au fost validate de acestea;b) asigura auditul prin verificarea coerentei si consistentei informatiilor transmise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;c) actualizeaza informatiile din registrul central computerizat al comertului si asigura permanent actualizarea si salvarea bazelor de date, iar in cazul unor incidente majore, restaurarea acestora;d) monitorizeaza transmisiile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale - Ministerul Finantelor Publice in procesul de inregistrare fiscala si obtinerea codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice, precum si a informatiilor din cazierul fiscal;e) proceseaza informatiile cuprinse in bazele de date accesate prin serviciile de furnizare de informatii pe internet;f) proceseaza informatiile transmise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in vederea asigurarii publicitatii pe internet a informatiilor si/sau a actelor conform legii;g) transmite si receptioneaza instiintarile la si de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pe probleme de registru computerizat;h) intretine nomenclatoarele proprii cu informatii necesare pentru activitatea curenta de tinere a registrului comertului;i) preia, verifica, adapteaza nomenclatoarele preluate de la alte institutii in vederea utilizarii in activitatea curenta;j) elaboreaza noi nomenclatoare, potrivit cerintelor activitatii proprii;k) intretine si actualizeaza catalogul cu denumirile de firme si emblemele rezervate;l) administreaza bazele de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale depuse de comercianti la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;m) transmite catre diverse institutii, in format electronic, datele prevazute de actele normative in vigoare;n) asigura urmarirea derularii protocoalelor incheiate cu alte institutii prin selectia, validarea si transmiterea datelor catre acestea;o) acorda asistenta de specialitate personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, implicat in procesarea datelor care se inregistreaza in registrul comertului computerizat;p) primeste de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, inregistreaza si transmite la Secretariatul General al Guvernului documentatia depusa de societatile comerciale in vederea obtinerii acordului privind folosirea firmei, in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;q) instiinteaza in scris oficiile registrului comertului de pe langa tribunale despre acordul eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, dupa caz, despre refuzul eliberarii acordului ori despre necesitatea completarii documentatiei inaintate acestuia si transmite instiintarile catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale cu confirmare de primire;r) asigura controlul activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform competentelor proprii;s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.(6) Serviciul valorificare date asigura publicitatea datelor din registrul comertului central computerizat in conformitate cu prevederile legale si este organizat astfel:a) Biroul furnizare informatii asigura informatii din datele inregistrate in registrul comertului computerizat, in termenele prevazute de lege, si are urmatoarele atributii:a.1. asigura informarea initiala a persoanelor solicitante privind categoriile de informatii existente in registrul central computerizat si indrumare in completarea cererilor de eliberare de informatii;a.2. elaboreaza rapoarte si elibereaza informatii din registrul comertului computerizat sau din bazele de date cuprinzand indicatorii financiari, pentru satisfacerea cerintelor de informare ale autoritatilor si institutiilor publice si persoanelor solicitante;a.3. asigura derularea contractelor de furnizare informatii din registrul comertului central computerizat;a.4. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.b) Colectivul eliberare acte asigura eliberarea de certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat si de extrase de registru in termenele prevazute de lege si are urmatoarele atributii:b.1. elaboreaza si emite certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat;b.2. elaboreaza si emite extrase de registru;b.3. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.(7) Serviciul arhiva electronica si prelucrari statistice asigura:a) functionarea si administrarea sistemului de arhivare electronica (SAE);b) asistenta tehnica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale privind metodologia de transpunere in format electronic a documentelor din arhiva comerciantilor;c) arhivarea electronica a cererilor de inregistrare si a documentelor aflate in sustinerea acestora depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;d) prelucrarea informatiilor din registrul comertului central computerizat in scopul elaborarii de situatii statistice care sa ofere o privire de ansamblu asupra comunitatii de afaceri romanesti;e) elaborarea de statistici pe tematici, criterii pentru solutionarea cererilor formulate de autoritatile si institutiile publice si persoanele solicitante din tara si din strainatate.Serviciul arhiva electronica si prelucrari statistice este organizat astfel:a) Colectivul administrare sistem arhivare electronica asigura functionarea si administrarea SAE, acorda asistenta tehnica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale privind metodologia de transpunere in format electronic a documentelor din arhiva comerciantilor si are urmatoarele atributii:a.1. configureaza, imbunatateste si mentine in functiune sistemul de arhivare (echipamente si software);a.2. asigura securitatea functionarii SAE, inclusiv drepturi de acces;a.3. monitorizeaza informatiile preluate de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, actualizarea informatiilor din bazele de date aferente si salvarea permanenta a bazelor de date, care constituie registrul central al comertului;a.4. acorda asistenta tehnica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in implementarea, intretinerea si exploatarea sistemului informatic de arhivare electronica a documentelor;a.5. asigura auditul sistemului central prin exploatarea software-ului implementat in SAE;a.6. controleaza respectarea de catre personalul implicat in operatiunile de arhivare (selectare si pregatirea documentelor, scanare, verificare si indexare) a instructiunilor privind procesarea documentelor;a.7. analizeaza sistemul in functiune in vederea optimizarii/dezvoltarii arhivei electronice si elaboreaza specificatii pentru aplicatiile informatice;a.8. controleaza respectarea de catre personalul implicat in operatiunile de arhivare (selectare si pregatire documente, scanare, verificare si indexare) a instructiunilor privind procesarea documentelor;a.9. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.b) Biroul arhivare electronica asigura arhivarea electronica a cererilor de inregistrare si a documentelor aflate in sustinerea acestora, depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si are urmatoarele atributii:b.1. analizeaza, verifica si pregateste dosarele pentru arhivarea electronica;b.2. realizeaza preluarea datelor referitoare la documentele din dosarul ce urmeaza sa fie arhivat electronic;b.3. realizeaza scanarea, indexarea si semnarea electronica a documentelor din dosarul care urmeaza sa fie arhivat electronic;b.4. realizeaza transmisia electronica a lotului de documente catre sistemul central de arhivare a documentelor;b.5. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.c) Colectivul prelucrari statistice asigura prelucrarea informatiilor din registrul comertului central computerizat in scopul elaborarii de situatii statistice care sa ofere o privire de ansamblu asupra comunitatii de afaceri romanesti, statistici pe tematici, criterii pentru solutionarea cererilor formulate de autoritatile si institutiile publice si persoanele solicitante din tara si din strainatate; are urmatoarele atributii:c.1. elaboreaza publicatiile statistice lunare;c.2. elaboreaza statistici periodice (lunare, anuale) pentru informarea conducerii, a autoritatilor si institutiilor publice;c.3. elaboreaza statistici pentru solutionarea solicitarilor formulate de terti;c.4. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.(8) Serviciul indrumare metodologica a registrul comertului asigura: indrumarea metodologica a activitatii de tinere a registrului comertului central computerizat si a registrelor comertului la nivel teritorial; participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative in colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si, dupa caz, cu reprezentantii altor institutii; elaborarea sau, dupa caz, participarea la elaborarea raportarilor solicitate de Ministerul Justitiei si de alte institutii, precum si la proiecte derulate pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene; derularea relatiilor cu organizatii internationale din domeniul inregistrarii in registrele comertului si raportarilor aferente acestora; are urmatoarele atributii:a) elaboreaza si inainteaza directorului de directie, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului propuneri pentru modificarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, care urmeaza a fi aprobate prin ordin al ministrului justitiei in colaborare cu Directia contencios si celelalte directii de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, dupa caz;b) elaboreaza procedura pentru efectuarea unitara a inregistrarilor, in baza actelor normative noi cu incidenta in activitatea specifica;c) elaboreaza precizari punctuale pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale in vigoare, la solicitarea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;d) elaboreaza raspunsuri la solicitarile de clarificari referitoare la inregistrarea in registrul comertului, adresate institutiei de terte persoane;e) sesizeaza in scris directorul de directie si conducerea Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu aspectele de natura juridica ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare de efectuare a inregistrarilor si de autorizare a functionarii comerciantilor;f) elaboreaza si inainteaza directorului de directie si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului propuneri de simplificare a procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;g) asigura stabilirea unitara a modului de efectuare a inregistrarilor, in vederea elaborarii aplicatiilor informatice, precum si a actualizarii acestora in cazul aparitiei unor acte normative noi, in colaborare cu Directia contencios si celelalte directii de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, dupa caz;h) analizeaza din punct de vedere juridic si inainteaza directorului de directie propunerile de imbunatatire a aplicatiilor informatice, ca urmare a sesizarii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau constatarilor proprii;i) elaboreaza, in colaborare cu specialisti din cadrul directiei sau al altor compartimente functionale, instructiuni de utilizare a aplicatiilor informatice referitoare la incasarea taxelor si tarifelor;j) colaboreaza cu structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si le acorda asistenta de specialitate cu privire la activitatile specifice acestora, conform competentei proprii;k) aduce periodic la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale actele normative cu implicatii in activitatea acestora, in acest sens editand Buletinul legislativ de uz intern;l) intocmeste note de informare, note cu observatii, precum si puncte de vedere, dupa caz, in legatura cu unele probleme de drept ce au legatura cu activitatile desfasurate de acestea, conform legii, din dispozitia directorului de directie, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau la solicitarea structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si ori de cate ori este necesar;m) asigura proiectarea formularisticii utilizate in activitatea oficiilor registrului comertului; participa la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, servicii de consultanta pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatii implementate;n) asigura colaborarea cu institutiile initiatoare ale unor acte normative cu implicatii in activitatea de inregistrare in registrul comertului, la solicitarea acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in acest sens formuland si comunicandu-le acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului, dupa caz, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;o) participa la elaborarea modificarilor aduse legislatiei romane in vigoare potrivit solicitarilor Comisiei Europene si altor organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;p) elaboreaza sau, dupa caz, participa la elaborarea raportarilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene sau in cadrul altor proiecte, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;q) participa la proiecte initiate de Ministerul Justitiei pentru indeplinirea Programului National de Reforme, a altor programe guvernamentale sau in colaborare cu alte organizatii internationale, in care este desemnat Oficiul National al Registrului Comertului, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;r) asigura derularea relatiilor cu organizatii internationale din domeniul inregistrarii in registrele comertului si raportarilor aferente acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;s) asigura asistenta, din punct de vedere metodologic, pentru adaptarea sistemului informatic la aparitia unor modificari legale cu impact asupra registrului comertului;t) asigura, cand este cazul, traducerea in limba engleza a raspunsurilor la solicitarile de clarificari referitoare la inregistrarea in registrul comertului, adresate institutiei de terte persoane, si a certificatelor constatatoare si informatiilor eliberate din registrul comertului;u) asigura proiectarea formularelor utilizate in activitatea oficiilor registrului comertului;v) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 23
Directia analiza programare, tehnologia informatiei


(1) Directia analiza programare, tehnologia informatiei asigura si raspunde de:a) analiza, designul, realizarea (programarea), implementarea, testarea, furnizarea si evidenta aplicatiilor informatice utilizate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului;b) intretinerea infrastructurii hardware si software, precum si a serviciilor de comunicatii de date necesare functionarii sistemului informatic al registrului comertului, proiectarea, realizarea si intretinerea site-urilor web ale institutiei. Participa la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, servicii de consultanta pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatiile implementate.In vederea realizarii atributiilor sale, Directia analiza programare, tehnologia informatiei solicita in scris punctul de vedere al directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si procedeaza in conformitate cu avizul Directiei registrul comertului central computerizat.Directia analiza programare, tehnologia informatiei elaboreaza specificatiile tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, asigura proiectarea/realizarea si implementarea aplicatiilor informatice, de servicii de dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatiile informatice implementate, administrarea sistemelor de gestiune a bazelor de date.(2) In cadrul Directiei analiza programare, tehnologia informatiei functioneaza urmatoarele structuri:a) Serviciul analiza si programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului;b) Serviciul tehnologia informatiei, format din:- Biroul administrare sistem informatic si servicii internet;- Biroul cablare si testare retele.(3) Serviciul analiza si programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului are urmatoarele atributii:a) proiecteaza/realizeaza aplicatiile informatice necesare in activitatea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;b) intretine sistemul informatic unitar al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si al Oficiului National al Registrului Comertului;c) proiecteaza/realizeaza aplicatiile informatice necesare pentru informatizarea activitatii curente;d) proiecteaza/realizeaza aplicatiile informatice necesare pentru furnizarea de informatii de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;e) proiecteaza/realizeaza aplicatiile informatice pentru schimbul de informatii si colaborare cu alte institutii;f) proiecteaza/realizeaza aplicatiile/serviciile necesare furnizarii pe internet a informatiilor din registrul comertului computerizat si privitoare la activitatea specifica;g) proiecteaza/realizeaza sisteme si algoritmi de validare automata a informatiilor inscrise in registrul central al comertului;h) elaboreaza documentatia de prezentare si de utilizare a aplicatiilor informatice realizate, asigura suportul tehnic si le comunica utilizatorilor;i) verifica, testeaza si implementeaza aplicatiile informatice realizate;j) administreaza sistemele de gestiune a bazelor de date;k) acorda asistenta tehnica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in implementarea, intretinerea si exploatarea aplicatiilor informatice si structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;l) controleaza activitatea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale conform competentelor proprii;m) participa la elaborarea caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comertului;n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.(4) Serviciul tehnologia informatiei are urmatoarele atributii:a) culege informatii privind configuratia retelei de calculatoare, nivelul de dotare cu echipamente si produse software, precum si necesarul de servicii de comunicatii de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;b) propune necesarul de echipamente, produse software si servicii (comunicatii de date, servicii de intretinere postgarantie, servicii de mentenanta si suport si altele asemenea) pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;c) asigura securitatea functionarii sistemului informatic la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;d) asigura instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor si pachetelor software din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a retelelor interne;e) asigura instalarea, configurarea si administrarea serviciilor de internet proprii (e-mail, DNS, servere web si altele asemenea);f) asigura intretinerea unor sisteme cu scop special;g) proiecteaza, realizeaza si intretine site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;h) acorda asistenta tehnica si suport utilizatorilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale pe probleme informatice, precum si clientilor pentru accesul la servicii;i) asigura colaborarea cu Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, in vederea implementarii strategiei de informatizare a institutiei si a strategiei de informatizare a sistemului judiciar;j) asigura legatura cu firmele furnizoare de echipamente, software si servicii informatice;k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.(5) La nivelul Serviciului tehnologia informatiei este constituit Biroul administrare sistem informatic si servicii internet, cu urmatoarele atributii:a) asigura instalarea si configurarea echipamentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului - servere de baze de date, servere cu scop special, statii de lucru, notebookuri, imprimante, scanere, echipamente de retea si de comunicatie;b) asigura administrarea serverelor de baze de date si a celor cu scop special;c) asigura administrarea retelelor interne din punctul de vedere al hardware-ului si software-ului;d) asigura intretinerea echipamentelor;e) asigura integrarea in sistem a unor echipamente si configuratii noi;f) asigura salvarea periodica a datelor de pe servere;g) monitorizeaza functionarea echipamentelor si activitatea in retea;h) asigura instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor de comunicatii;i) monitorizeaza functionarea serviciilor de comunicatii de date;j) asigura gestionarea optima a resurselor hardware, software si a retelei interne;k) asigura legatura cu furnizorii de echipamente, pachete software si servicii informatice;l) participa la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitiile de echipamente, produse software si servicii informatice;m) asigura instalarea si configurarea serverelor ce asigura serviciile de internet din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;n) asigura instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software pentru servicii de internet;o) asigura administrarea serverelor internet;p) proiecteaza si realizeaza site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;q) intretine si actualizeaza site-urile Oficiului National al Registrului Comertului;r) stabileste si implementeaza politicile de securitate la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cu consultarea Directiei contencios si a celorlalte directii;s) asigura instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software si a echipamentelor care implementeaza politicile de securitate;t) propune si implementeaza solutii pentru asigurarea functionarii continue a echipamentelor critice;u) rezolva incidentele de securitate la nivelul intregului sistem informatic;v) acorda asistenta tehnica pentru personalul institutiei din toate structurile si asigura rezolvarea problemelor tehnice aparute in functionarea echipamentelor si pachetelor software;w) acorda asistenta tehnica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale la instalarea si configurarea echipamentelor si a software-ului, precum si la solutionarea problemelor tehnice aparute in functionarea sistemului informatic;x) acorda consultanta si asistenta tehnica pentru utilizatorii din reteaua registrului comertului pe orice probleme hardware, software de sistem si utilitar, comunicatii si securitate;y) asigura interventii in oficiile registrului comertului de pe langa tribunale - de la distanta sau prin deplasare la sediul acestora, dupa caz, - in situatii de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor, produselor software si serviciilor;z) acorda asistenta tehnica si suport oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si clientilor pentru accesul la servicii;aa) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.(6) Biroul cablare si testare retele asigura proiectarea, realizarea si intretinerea lucrarilor de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale; are urmatoarele atributii:a) elaboreaza proiectele pentru executia lucrarilor de cablare structurata si stabilirea necesarului de materiale;b) realizeaza lucrari de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;c) verifica periodic retelele structurate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;d) elaboreaza cartile de retea pentru lucrarile realizate;e) elaboreaza specificatiile tehnice pentru achizitiile de echipamente, scule si materiale necesare executarii lucrarilor de cablare si verificare a retelelor;f) asigura instalarea, configurarea si functionarea corespunzatoare a retelelor de transmisii de date si voce;g) intretine sisteme cu scop special ale Oficiului National al Registrului Comertului (sistemul de sonorizare, sistemul de televiziune cu circuit inchis);h) participa la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitia unor sisteme/servicii/lucrari cu scop special (sisteme antiefractie, lucrari electrice si altele asemenea);i) opereaza sistemul de control-acces in incinta Oficiului National al Registrului Comertului;j) opereaza sistemul electronic de antiefractie;k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 24
Directia management resurse umane


(1) Directia management resurse umane reprezinta structura abilitata sa puna in valoare toate celelalte resurse de care dispune institutia, in vederea atingerii obiectivelor strategice si imediate.(2) Directia management resurse umane colaboreaza cu directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si cu directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, asigura indrumarea metodologica, coordoneaza activitatea de resurse umane desfasurata la nivel teritorial, urmareste respectarea procedurilor de desfasurare a concursurilor de formare profesionala, a negocierilor individuale, aplicarea legislatiei muncii si controleaza modul in care sunt duse la indeplinire solicitarile conducerii Oficiului National al Registrului Comertului privind problemele de personal.(3) Directia management resurse umane:a) intocmeste modelele statelor de functii si le transmite Consiliului consultativ spre avizare, iar dupa aprobarea acestora de catre Ministerul Justitiei le actualizeaza ori de cate ori este necesar;b) intocmeste fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului in colaborare cu celelalte directii ale Oficiului National al Registrului Comertului si le transmite Consiliului consultativ spre avizare;c) intocmeste, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, proiectul contractului colectiv de munca, il transmite Consiliului consultativ spre dezbatere si, ulterior avizarii acestuia, il transmite reprezentantilor salariatilor;d) urmareste respectarea prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, pentru completarea, actualizarea si depunerea de catre toti salariatii cu functii de conducere si control din cadrul institutiei a declaratiilor de avere si de interese.(4) Directia management resurse umane organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de selectie, administrare si evidenta a resurselor umane, precum si de activitatea de formare continua si evaluare a personalului institutiei si cuprinde Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane.A. Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane are urmatoarele atributii:a) analizeaza si avizeaza notele de fundamentare primite de la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale privind necesitatea organizarii concursurilor de angajare si a examenelor de promovare pentru personalul salariat incadrat care a absolvit ulterior angajarii studiile corespunzatoare ocuparii posturilor vacante;b) actualizeaza, in functie de felul modificarii intervenite, statele de functii pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;c) prezinta conducerii institutiei rapoarte privind activitatea de resurse umane;d) elaboreaza si urmareste implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din institutie;e) organizeaza si coordoneaza activitatea de recrutare a personalului si de angajare a acestuia;f) propune spre aprobare anunturile de recrutare;g) asigura organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si de promovare a personalului din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei;h) colaboreaza si asigura consultanta tuturor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, la solicitarea acestora, pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;i) colaboreaza cu institutiile abilitate, informand asupra posturilor vacante scoase la concurs;j) urmareste angajarea si repartizarea pe posturi a noilor salariati;k) incheie contractul individual de munca si completeaza dosarul de angajare pentru candidatii declarati admisi la concursurile organizate la Oficiul National al Registrului Comertului, primeste si verifica dosarele de angajare ale candidatilor declarati admisi la concursurile organizate la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;l) tine registrul de evidenta a personalului, reliefand schimbarea locului de munca in cadrul institutiei, precum si dosarele personale ale salariatilor;m) intocmeste si completeaza la zi, in ordine cronologica, registrele generale de evidenta a salariatilor, in format electronic, pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal si pentru Oficiul National al Registrului Comertului, transmitand orice modificare la inspectoratul teritorial de munca;n) verifica valabilitatea actelor prezentate de angajati in vederea inscrierii lor in carnetul de munca;o) asigura pastrarea, evidenta si securitatea carnetelor de munca si inventarierea periodica a acestora, in prezenta unei comisii stabilite prin decizie a directorului general;p) asigura necesarul de carnete de munca si opereaza in ele inregistrarile necesare;q) asigura transmiterea catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a tuturor documentelor aprobate cu ocazia angajarilor, negocierilor sau modificarii unui element din contractul de munca (acte aditionale, contracte de munca, legitimatii, decizii);r) elibereaza documentele solicitate de salariatii care isi depun dosarele de pensie in vederea pensionarii anticipate sau pentru limita de varsta;s) elibereaza, la cererea salariatilor, adeverintele care atesta calitatea de salariat;t) intocmeste, pe baza cererilor primite si aprobate de conducere, decizii de suspendare a contractului individual de munca al salariatelor care solicita concediu de crestere a copilului, precum si cele de reluare a activitatii;u) actualizeaza in baza de personal orice modificare intervenita cu privire la schimbarea functiei, modificarea locurilor de munca, incetarea raporturilor de munca;v) inregistreaza in baza de date modificarile intervenite in situatia personalului (angajari, suspendari de contracte de munca, promovari, schimbari de locuri de munca, modificari ale datelor personale);w) tine evidenta concediilor de odihna, pentru fiecare directie, si intocmeste pontajele pe baza situatiei existente in condicile de prezenta;x) intocmeste si actualizeaza listele cu salariatii care beneficiaza de tichete de masa, conform legii;y) tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale si a orelor suplimentare, pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;z) intocmeste notele de lichidare pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului care isi inceteaza activitatea;aa) prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului situatia drepturilor salariale (sporuri si altele asemenea) ce decurg din lege si din contractul colectiv de munca, in vederea dimensionarii cheltuielilor cu salariile;bb) verifica corectitudinea incadrarii in grila salariala a drepturilor banesti stabilite pentru noii angajati sau pentru cei care isi reiau activitatea;cc) tine la zi si opereaza in programul de personal transele de vechime in munca a salariatilor, pe baza carora se acorda sporul de vechime;dd) tine evidenta deducerilor suplimentare ale salariatilor in baza reglementarilor legale in vigoare;ee) vizeaza cererile de concediu de odihna si biletele de voie ale salariatilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului in vederea prezentarii lor directorului general;ff) intocmeste raportarile statistice catre Institutul National de Statistica privind categoriile de salariati, numarul si natura posturilor vacante;gg) primeste si analizeaza temeinicia reclamatiilor, sesizarilor si contestatiilor in legatura cu relatiile de munca, inaintate de salariati, facand propuneri pentru solutionarea lor, in conditiile legii, si urmareste comunicarea raspunsurilor;hh) intocmeste lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, suspendarii si incetarii raporturilor de munca ale salariatilor;ii) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.B. Colectivul formare continua si evaluare a personalului are urmatoarele atributii:a) elaboreaza si actualizeaza ori de cate ori se impune procedura privind realizarea planului anual sau pe termen mediu de formare profesionala;b) initiaza consultari cu directiile Oficiului National al Registrului Comertului si cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea identificarii categoriilor de salariati si a tipurilor de cursuri pe care le include in proiectul planului de formare profesionala, pe care il supune negocierii cu reprezentantii salariatilor, si urmareste indeplinirea acestuia, dupa aprobare;c) organizeaza si coordoneaza, in conditiile legii, activitatea de formare profesionala si perfectionare a personalului propriu;d) intocmeste si transmite oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului adresele cu notele de informare privind formarea profesionala, redactate in baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesionala;e) primeste si centralizeaza referatele privind cursurile de formare profesionala trimise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale directiilor coordonatoare din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;f) tine o permanenta legatura cu furnizorii de programe in vederea identificarii celor mai avantajoase oferte de curs, care sa corespunda cerintelor solicitate;g) tine evidenta si informeaza conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale asupra ofertelor si a invitatiilor venite de la furnizorii de formare profesionala;h) tine evidenta cererilor inaintate de structurile Oficiului National al Registrului Comertului si de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale privitoare la cursurile de formare profesionala;i) participa, impreuna cu reprezentantii din Directia economica si conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, la analiza propunerilor din notele de fundamentare trimise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de catre directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului privind cursurile de formare profesionala;j) intocmeste actele aditionale la contractele individuale de munca privind cursurile de formare profesionala si urmareste semnarea acestora de catre cele doua parti (angajat si angajator);k) tine evidenta participarii salariatilor la cursurile de formare profesionala prin centralizatorul cursurilor de formare profesionala;l) elaboreaza si redacteaza certificatele sau diplomele de absolvire a cursurilor, specifice activitatilor registrului comertului, organizate de Oficiul National al Registrului Comertului si le transmite in teritoriu;m) vizeaza notele de lichidare si cererile privind incetarea contractelor de munca ale salariatilor, confirmand daca acestia au beneficiat de cursuri de formare profesionala si daca au de restituit contravaloarea cursului;n) primeste cereri, indruma si acorda informatiile necesare elevilor, studentilor care solicita efectuarea stagiului de practica profesionala in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;o) elaboreaza si propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performantelor salariatilor si centralizeaza calificativele obtinute, in baza fiselor de evaluare a performantelor;p) elaboreaza si actualizeaza procedura privind evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor.C. Colectivul secretariat informareSecretariatul functioneaza in subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are urmatoarele atributii:a) asigura lucrarile de secretariat ale conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;b) organizeaza spatiul de lucru pentru a asigura desfasurarea eficienta a activitatii de secretariat;c) desfasoara urmatoarele activitati specifice de secretariat:c.1. primeste si inregistreaza corespondenta, cronologic, in ordinea primirii, prin atribuirea unui numar unic de inregistrare fiecarui document, precum si clasarea acesteia;c.2. tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale in vigoare;c.3. prezinta corespondenta/documentele conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in vederea inscrierii rezolutiei de catre aceasta;c.4. repartizeaza/distribuie documentele, dupa rezolutionare, pe directii si structuri ale acestora, in vederea solutionarii;c.5. prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului lucrarile elaborate de catre directiile si structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, in vederea aprobarii/avizarii;c.6. verifica termenele de corespondenta (termen de solutionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/expediere);c.7. expediaza/transmite corespondenta, prin fax, e-mail, posta, curier;d) furnizeaza conducerii Oficiului National al Registrului Comertului toate informatiile primite de institutie;e) colaboreaza cu toate structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;f) tine evidenta deciziilor si a altor documente emise de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;g) asigura relatia institutiei cu mass-media prin:g.1. realizarea zilnica a revistei presei prin monitorizarea aparitiilor media la nivel central si local;g.2. intocmirea, lunar, a unui raport de analiza a imaginii institutiei, in care se consemneaza toate comunicatele de presa, articolele aparute in mass-media, analizand datele aparute din punct de vedere calitativ si cantitativ, in baza carora se va realiza analiza de imagine anuala;g.3. asigurarea comunicarii Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale cu mass-media;g.4. elaborarea comunicatelor de presa si punctelor de vedere ale Oficiului National al Registrului Comertului si depunerea diligentelor in vederea aparitiei acestora in mass-media;g.5. initierea realizarii de parteneriate media in baza prevederilor legale;g.6. propunerea si implementarea strategiei de imagine a institutiei, avand drept coordonate principale cresterea gradului de notorietate al serviciilor oferite de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si cresterea vizibilitatii institutiei;g.7. asigurarea unei comunicari optime cu mass-media locala prin pastrarea legaturii in mod continuu cu persoanele desemnate din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;g.8. asigurarea suportului de comunicare pentru conducerea Oficiului National al Registrului Comertului cu prilejul participarii la diverse evenimente;g.9. formularea de propuneri referitoare la modalitatile de comunicare si la calitatea comunicarii cu mass-media;g.10. identificarea temelor de interes public major pe care Oficiul National al Registrului Comertului sa le promoveze conform atributiilor sale legale;g.11. urmarirea actualizarii informatiilor de interes public destinate mass-mediei pe website-ul institutiei, prin colaborarea cu directiile implicate;g.12. propunerea strategiei de imbunatatire a website-ului Oficiului National al Registrului Comertului in vederea informarii corespunzatoare a publicului-tinta;g.13. propunerea de noi servicii care pot fi oferite persoanelor interesate de catre Oficiul National al Registrului Comertului, conform atributiilor sale, in conditiile legii;g.14. propunerea si organizarea de intalniri, conferinte de presa si interviuri ale conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;g.15. intocmirea de fisiere de presa;g.16. efectuarea de traduceri din/in limba romana in/din limba engleza, franceza sau alte limbi ale Uniunii Europene, conform dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;g.17. orice alte atributii, conform competentelor sale, in baza dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;h) tine registrul unic de control;i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.D. Colectivul elaborare documente de functionare a Oficiului National al Registrului Comertului are urmatoarele atributii:a) analizeaza rezultatele evaluarilor si intocmeste propunerile pentru efectuarea cursurilor de perfectionare;b) in functie de structura organizatorica si de propunerile directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, intocmeste statele de functii pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si Oficiul National al Registrului Comertului, pe care le prezinta spre avizare conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, urmand apoi a fi inaintate spre aprobare Ministerului Justitiei;c) participa la elaborarea si negocierea contractului colectiv de munca anual al Oficiului National al Registrului Comertului si asigura inregistrarea acestuia in timp util la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti;d) redacteaza contractul colectiv de munca, cu ocazia negocierilor anuale, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010;e) propune proiectele fiselor-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului si le comunica Consiliului consultativ;f) colaboreaza cu Directia managementul calitatii, organizare, arhiva la proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii;g) colaboreaza cu Directia managementul calitatii, organizare, arhiva in realizarea altor situatii dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;h) participa la elaborarea si completarea Regulamentului intern al Oficiului National al Registrului Comertului, pe care il comunica prin intermediul sefilor de compartimente pentru a fi adus la cunostinta tuturor salariatilor;i) elaboreaza si completeaza regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere si de executie, pe care il supune spre aprobare Ministerului Justitiei;j) participa la elaborarea si completarea proiectelor de regulamente, ordine, adrese, proceduri si altele asemenea, necesare desfasurarii activitatii directiei.(5) Directia management resurse umane intocmeste, pastreaza si arhiveaza, potrivit Nomenclatorului de documente aprobat, registrele, opisele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale ale salariatilor.


ARTICOLUL 25
Directia managementul calitatii, organizare, arhiva


(1) Directia managementul calitatii, organizare, arhiva organizeaza, coordoneaza, controleaza, desfasoara si raspunde de activitatile privind implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii, coordonarea activitatii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, arhiva de documente a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, arhiva generala a Oficiului National al Registrului Comertului si de alte activitati organizatorice.Directia managementul calitatii, organizare, arhiva functioneaza in urmatoarea structura:a) Serviciul organizare, format din:- Colectivul managementul calitatii - organizare;- Colectivul securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta;b) Serviciul arhiva, format din:- Biroul arhiva de documente ORCTB;- Colectivul arhiva generala a ONRC.(2) Serviciul organizare este structurat in colective, pe activitati, astfel:a) Colectivul managementul calitatii - organizare are urmatoarele atributii:a.1. asigura proiectarea sistemului de management al calitatii;a.2. identifica activitatile si procesele care se desfasoara in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, in colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;a.3. stabileste interactiunea dintre procese la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;a.4. identifica si descrie atributiile responsabililor de procese din punctul de vedere al sistemului de management al calitatii;a.5. elaboreaza procedurile obligatorii cerute de standardul SR EN ISO 9001: 2008, in colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;a.6. identifica si descrie documentele care circula in sistemul de management al calitatii;a.7. elaboreaza matricea documentelor din punctul de vedere al sistemului de management al calitatii;a.8. asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii:- difuzeaza si gestioneaza documentele sistemului de management al calitatii;- implementeaza sistemul de management al calitatii;- verifica periodic respectarea cerintelor standardului implementat;- participa la auditul intern al sistemului de management al calitatii;- participa la analiza efectuata de management;- controleaza sistematic trasabilitatea si identificarea proceselor din institutie;a.9. elaboreaza nomenclatorul de operatiuni ce se efectueaza in registrul comertului;a.10. elaboreaza fluxul operational al activitatilor desfasurate in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;a.11. centralizeaza rapoartele de activitate ale directiilor Oficiului National al Registrului Comertului, intocmeste proiectul anual al raportului de activitate si il inainteaza spre aprobare Consiliului consultativ;a.12. asigura controlul activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform competentelor sale;a.13. asigura desfasurarea procedurii de infiintare a birourilor teritoriale si urmareste activitatea desfasurata de acestea;a.14. intocmeste situatia zilnica/lunara a inregistrarilor si incasarilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si ale Oficiului National al Registrului Comertului;a.15. efectueaza analiza rapoartelor primite de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale privind corectitudinea calculului si a incasarii taxelor si tarifelor percepute pentru operatiunile de inregistrare in registrul comertului;a.16. verifica activitatea salariatilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, care au atributii legate de calculul si incasarea taxelor si tarifelor;a.17. organizeaza intalnirile profesionale pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;a.18. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.b) Colectivul securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta are urmatoarele atributii:b.1. organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor;b.2. realizeaza fundamentarea deciziilor privind activitatea de securitate si sanatate in munca avand atributii specifice in realizarea acesteia;b.3. colaboreaza cu cabinetul medical ce asigura serviciile de medicina muncii la nivel de institutie pentru fundamentarea programului de masuri pe linie de securitate si sanatate in munca;b.4. stabileste masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca;b.5. intocmeste anual programul de masuri pe linie de securitate si sanatate in munca si prevenire si stingere a incendiilor si prevede fondurile necesare realizarii acestora;b.6. asigura organizarea si desfasurarea activitatii de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor pentru personalul din sediul Oficiului National al Registrului Comertului;b.7. verifica modul de intretinere si functionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea de catre personalul incadrat a utilizarii acestora;b.8. identifica si evalueaza factorii de risc si imbolnavire profesionala specifici activitatilor desfasurate pentru fiecare componenta a sistemului de munca;b.9. elaboreaza instructiuni de aparare impotriva incendiilor si stabileste sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;b.10. participa la actiuni de stingere a incendiilor si la cercetarea cauzelor care le-au determinat;b.11. intocmeste necesarul de formulare tipizate (permise de lucru cu foc, fise de instruire) si documentatia de specialitate pe linie de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor;b.12. intocmeste si inainteaza spre aprobare documente cum ar fi: decizii, dispozitii pe linie de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor si le actualizeaza ori de cate ori apar modificari, dupa vizarea pentru legalitate de catre Directia contencios;b.13. analizeaza anual, cu prilejul controalelor sau dupa producerea incendiilor ori accidentelor de munca, activitatea de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor si inainteaza conducerii Oficiului National al Registrului Comertului raportul de analiza;b.14. evalueaza estimativ nivelul de risc de incendiu al fiecarei locatii in care isi desfasoara activitatea oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;b.15. efectueaza instructajul pentru persoanele nou- angajate;b.16. asigura instruirea reprezentantilor desemnati pentru activitatea de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;b.17. participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;b.18. supravegheaza conditiile de sanatate in munca;b.19. stabileste si urmareste indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;b.20. participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduce nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;b.21. asigura sistematic instruirea reprezentantilor desemnati privind protectia civila, sistematic, impreuna cu instructajele de aparare impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta;b.22. instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza de indata cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgenta civila la nivelul institutiei;b.23. intocmeste planul de evacuare pentru situatii de urgenta si il inainteaza Ministerului Justitiei pentru integrarea in planul local pentru situatii de urgenta;b.24. actualizeaza planul de evacuare pentru situatii de urgenta ori de cate ori este necesar;b.25. indeplineste orice alte obligatii, potrivit legii sau dispozitiilor emise de organele abilitate;b.26. organizeaza si gestioneaza evidenta personalului Oficiului National al Registrului Comertului pentru activitatea de medicina muncii;b.27. intocmeste solicitarile pentru examenul medical de angajare, precum si solicitarile pentru examenul medical periodic;b.28. intocmeste fisele de expunere la riscuri profesionale;b.29. organizeaza efectuarea examenelor medicale la angajare si a celor periodice;b.30. intocmeste evidenta examenelor medicale efectuate angajatilor Oficiului National al Registrului Comertului;b.31. tine evidenta si transmite medicului de medicina muncii situatia angajatelor insarcinate, iar pentru angajatele aflate in aceasta situatie din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului transmite documentatia aferenta la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;b.32. asigura controlul activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in domeniul de activitate specific;b.33. participa la evaluarea din punctul de vedere al securitatii muncii si securitatii la incendiu a noilor locatii in care isi desfasoara activitatea Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz;b.34. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.(3) Serviciul arhiva este structurat intr-un birou si un colectiv, pe activitati, astfel:a) Biroul arhiva de documente ORCTB are urmatoarele atributii:a.1. organizeaza depozitul de arhiva conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;a.2. ia masuri pentru depozitarea documentelor in spatii si conditii corespunzatoare, avizate de Arhivele Nationale, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii;a.3. pastreaza si conserva documentele aferente activitatii de inregistrare a comerciantilor in registrul comertului;a.4. asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine;a.5. inregistreaza si tine evidenta tuturor documentelor intrate, in baza registrului de intrari-iesiri;a.6. urmareste predarea de catre structurile Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la depozitul arhivei a documentelor create, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform art. 9 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;a.7. pune la dispozitia compartimentelor Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pe baza de semnatura in registrul de depozit, documentele in vederea consultarii sau eliberarii de copii certificate;a.8. pune la dispozitia organelor de cercetare penala documentele solicitate in baza unei adrese oficiale, cu avizul directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de arhiva in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;a.9. verifica, la restituirea dosarelor, numarul filelor, starea fizica a documentelor, precum si asezarea acestora in ordine cronologica;a.10. convoaca comisia de selectionare, prin directorul directiei (care este si secretarul comisiei de selectionare), in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;a.11. intocmeste documentatia necesara selectionarii, o inainteaza spre aprobare directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si spre confirmare la Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale;a.12. initiaza si urmareste derularea, in cazul confirmarii din partea Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale, a eliminarii documentelor selectionate;a.13. identifica documentele cu frecventa redusa de consultare din cadrul arhivei Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si le preda la depozitul central;a.14. pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii activitatii de control;a.15. participa la elaborarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.b) Colectivul arhiva generala a ONRC are urmatoarele atributii:b.1. inregistreaza si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale in vigoare, in baza Registrului de intrari-iesiri ale unitatilor arhivistice;b.2. urmareste predarea de catre structurile Oficiului National al Registrului Comertului la depozitul arhivei proprii a documentelor create, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform art. 9 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;b.3. pune la dispozitie si tine evidenta documentelor imprumutate structurilor creatoare din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, pe baza de semnatura in registrul de depozit; la restituire verifica integritatea documentelor imprumutate;b.4. sprijina comisia de selectionare in activitatea de selectionare a documentelor create si detinute, cu respectarea termenelor de pastrare prevazute in Nomenclatorul arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului;b.5. prin conducatorul structurii, care este si secretarul comisiei de selectionare, convoaca comisia in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;b.6. pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii activitatii de control;b.7. comunica, in scris, Arhivelor Nationale orice fel de modificari survenite in activitatea Oficiului National al Registrului Comertului, cu implicatii asupra structurii de arhiva;b.8. asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind pastrarea in conditii corespunzatoare a documentelor create sau detinute, protejandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii in alte conditii decat cele prevazute de lege;b.9. participa la elaborarea nomenclatoarelor arhivistice ale Oficiului National al Registrului Comertului, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;b.10. indeplineste atributiile prevazute in declaratiile managementului Oficiului National al Registrului Comertului privind politica si obiectivele in domeniul calitatii si in documentatia sistemului de management al calitatii - Manualul calitatii, proceduri si instructiuni de lucru;b.11. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 26
Directia Buletinul procedurilor de insolventa


(1) Directia Buletinul procedurilor de insolventa publica Buletinul procedurilor de insolventa, prin care se realizeaza serviciul public de citare a partilor, comunicare a hotararilor judecatoresti, convocare si notificare a actelor de procedura emise de instantele judecatoresti si practicienii in insolventa in cadrul procedurii de insolventa, desfasoara activitatile specifice reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte activitati specifice reglementate prin alte acte normative in domeniul insolventei si domenii conexe sau incidente si asigura activitatile de coordonare si indrumare metodologica a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in domeniul insolventei si domeniile conexe sau incidente.Directia Buletinul procedurilor de insolventa functioneaza in urmatoarea structura:a) Serviciul editare Buletinul procedurilor de insolventa;a.I.) Biroul publicare Buletinul procedurilor de insolventa;b) Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa.(2) In cadrul Serviciului editare Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara urmatoarele activitati:a) receptionarea si confirmarea electronica a actelor de procedura si a informatiilor transmise de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale/instante judecatoresti si practicieni in insolventa, pe suport electronic;b) inregistrarea si validarea actelor de procedura ce urmeaza a fi publicate in Buletinul procedurilor de insolventa (Buletin), primite prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sau direct;c) transmiterea actelor de procedura grupate spre verificare la Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa;d) transmiterea la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale unde sunt inregistrate persoanele supuse procedurii de insolventa a actelor de procedura primite direct, pentru inregistrarea mentiunilor in registrul comertului, daca este cazul, si urmarirea efectuarii mentiunilor in registrul comertului in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;e) procesarea si incarcarea actelor de procedura si informatiilor in baza de date a Buletinului, verificarea informatiilor incarcate, validarea, salvarea acestora si actualizarea bazei de date;f) gestionarea pe suport electronic a actelor de procedura si a documentelor transmise pentru publicare in Buletin, salvarea si actualizarea acestora;g) pregatirea formatului Buletinului, punerea in pagina a actelor de procedura, tehnoredactarea si verificarea preliminara a acestuia;h) transmiterea Buletinului spre verificare la Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa;i) actualizarea Buletinului, generarea numerelor Buletinului, pregatirea numerelor Buletinului pentru publicare, salvarea Buletinului;j) arhivarea actelor de procedura publicate si a altor documente in format hartie si indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate;In cadrul Biroului publicare Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara urmatoarele activitati:a) generarea dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare, actualizarea si salvarea bazelor de date ale Buletinului;b) publicarea Buletinului pe internet, prin organizarea si actualizarea serviciului Buletinul insolventei on-line, dupa caz, asigurarea operatiunilor de transmitere a acestuia in vederea tiparirii;c) editarea si transmiterea spre verificare la Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa a dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/ notificare/convocare;d) actualizarea dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/ comunicare/notificare/convocare, validarea si transmiterea pe cale electronica la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea comunicarii acestora instantelor judecatoresti si practicienilor in insolventa, si, dupa caz, asigurarea comunicarii directe a acestora si actualizarea bazelor de date;e) transmiterea Buletinului in vederea arhivarii de catre personalul cu atributii de furnizare a Buletinului;f) actualizarea site-ului Buletinului, organizarea si actualizarea serviciilor de informatii cu titlu gratuit pe internet, urmarirea transmiterii electronice a Buletinului catre beneficiari;g) elaborarea propunerilor cu privire la derularea de noi proiecte pe plan intern si international, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct sau in colaborare cu institutiile initiatoare;h) identificarea structurilor si operatiunilor specifice publicarii si furnizarii Buletinului si realizarea, intretinerea, administrarea, dezvoltarea bazelor de date ale Buletinului si de clienti si a aplicatiilor informatice necesare directiei;i) efectuarea de interogari ale bazelor de date si situatii statistice si asigurarea transmiterii si receptiei de date de la/catre diverse baze de date;j) asigurarea asistentei tehnice oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei;k) rezolvarea incidentelor pe linie tehnica aparute in procesul de publicare a Buletinului;l) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate.(3) In cadrul Serviciului asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara activitati in relatia cu publicul, dupa cum urmeaza:a) primirea actelor de procedura transmise de instantele judecatoresti si practicienii in insolventa direct;b) verificarea si avizarea actelor care se publica in Buletin, precum si indeplinirea formalitatilor legale;c) verificarea si avizarea numerelor de Buletin ce urmeaza a fi publicate, precum si dupa publicare, in vederea efectuarii rectificarilor necesare;d) verificarea si urmarirea transmiterii dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/convocare/notificare;e) elaborarea continutului-cadru al Buletinului si al actelor care se publica in Buletin si actualizarea acestora;f) elaborarea procedurii de comunicare a actelor si informatiilor intre instantele judecatoresti, administratorii si lichidatorii judiciari si institutie si actualizarea acesteia;g) elaborarea normelor metodologice si a instructiunilor de lucru privind Buletinul;h) elaborarea normelor metodologice si a instructiunilor de lucru privind procedura de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa, dupa caz, in cadrul unor proceduri incidente;i) solutionarea erorilor materiale existente in cuprinsul actelor care se publica in Buletin, precum si a sesizarilor inregistrate;j) colaborarea cu instantele judecatoresti si cu practicienii in insolventa in vederea publicarii Buletinului si inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si al altor proceduri incidente;k) elaborarea de studii si documentare privind procedura insolventei;l) elaborarea propunerilor cu privire la initierea de noi proiecte legislative sau la modificarile actelor normative care reglementeaza procedura de insolventa ori alte proceduri incidente, cooperarea interna si internationala in domeniul insolventei sau alte proiecte, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct ori in colaborare cu institutiile initiatoare;m) contrasemnarea contractelor incheiate privind furnizarea si difuzarea Buletinului si furnizarea de informatii din acesta;n) exercitarea controlului asupra activitatii de publicare a Buletinului si asigurarea aplicarii unitare a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;o) exercitarea controlului asupra activitatii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si al altor proceduri incidente si asigurarea aplicarii unitare a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;p) furnizarea si difuzarea Buletinului, punctual sau pe baza de abonamente, in format electronic sau format hartie;q) asigurarea cadrului contractual pentru furnizarea si difuzarea Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate in Buletin;r) urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractele incheiate in vederea furnizarii si difuzarii Buletinului si a informatiilor din acesta;s) furnizarea si difuzarea de informatii din Buletin, punctual/statistic, individual ori pe baza de abonament, in format electronic sau format hartie, precum si eliberarea de copii de pe Buletin si de pe actele de procedura publicate in Buletin;t) arhivarea Buletinului si a documentelor gestionate in cadrul serviciului;u) acordarea asistentei de specialitate juridica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei, conform competentelor sale, precum si in activitatea de furnizare si difuzare a Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate in Buletin;v) rezolvarea incidentelor pe linie juridica aparute in procesul de publicare si furnizare a Buletinului si a celor aparute cu ocazia inregistrarii mentiunilor dispuse de instantele judecatoresti in cadrul procedurii insolventei sau al altor proceduri incidente;w) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate.


CAPITOLUL IV
Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale


SECTIUNEA 1
Organizarea si functionarea oficiilor registrului comertului
de pe langa tribunale


ARTICOLUL 27
Organizarea si functiile oficiilor registrului comertului
de pe langa tribunale


(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului.(2) Functiile principale ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt tinerea registrului comertului pentru persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale supuse inregistrarii, cu sediul social sau profesional in raza teritoriala a tribunalului pe langa care functioneaza, asigurarea publicitatii legale a actelor si faptelor acestora, precum si transmiterea actelor de procedura emise in cadrul procedurii insolventei, in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa.(3) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de un director care reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in raporturile cu tertii pe raza teritoriala a tribunalului pe langa care functioneaza, in limita competentelor delegate prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.


ARTICOLUL 28
Statul de functii si numarul personalului Oficiului National
al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului
de pe langa tribunale


(1) Numarul de posturi si structurile interne care functioneaza in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt stabilite prin statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.(2) Oficiul National al Registrului Comertului stabileste, in functie de Regulamentul de organizare si functionare si de atributiile conferite de lege, structurile functionale necesare pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal, precum si numarul de personal.(3) In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se pot organiza birouri teritoriale pentru prestarea serviciilor de asistenta anterior depunerii cererilor de inregistrare specifice activitatii de tinere a registrelor comertului, precum si activitati economico-administrative.


SECTIUNEA a 2-a
Atributiile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


ARTICOLUL 29
Atributiile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale indeplinesc atributiile biroului unic prevazute de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, tin, gestioneaza si administreaza registrele comertului pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice prevazute de Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si cele stabilite prin alte acte normative cu incidenta in domeniul sau de activitate, precum si dosarele continand toate documentele depuse pe baza carora s-au facut inregistrari in registrul comertului computerizat. Inregistrarile efectuate in registru vor fi evidentiate si in dosarele respective. Inregistrarile efectuate in registru, documentele depuse si cele in baza carora s-au efectuat inregistrari sunt arhivate si pe suport electronic.(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale mai au urmatoarele atributii prevazute de lege:a) asigurarea informarii initiale a persoanelor solicitante, privind inregistrarea in registrul comertului;b) distribuirea la cerere, in mod gratuit, a imprimatelor care contin informatii pentru inregistrarea comerciantilor si/sau inregistrarea modificarii actelor constitutive;c) distribuirea in mod gratuit a formularelor-tip de eliberare de acte, cerere de furnizare informatii, cerere de verificare/rezervare disponibilitate firma si emblema, cerere depunere situatii financiare si altele asemenea;d) tinerea registrului de petitii si reclamatii;e) tinerea registrului de intrare-iesire, pentru fiecare an calendaristic, in format electronic si pe suport hartie;f) primirea si inregistrarea in registrul de intrare-iesire, in ordinea cronologica a intrarilor, a tuturor cererilor-tip si a altor tipuri de cereri;g) inscrierea numarului si datei inregistrarii atat pe cerere si anexe, cat si pe fiecare dintre paginile actelor doveditoare depuse la dosar;h) eliberarea pe baza de semnatura de primire in registrul de intrare-iesire a documentelor emise de oficiul registrului comertului care atesta efectuarea operatiunilor in registrul comertului, verificand identitatea si calitatea persoanei care se prezinta la eliberare (operarea in evidenta informatizata sau manuala a datelor de identificare, a calitatii persoanei, precum si a datei eliberarii);i) comunicarea, in scris, catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a datei eliberarii documentelor emise de acestea pentru schimbarea de sediu in alt judet;j) gestionarea tuturor documentelor care urmeaza sa fie eliberate solicitantilor si neridicate de acestia;k) prelucrarea arhivistica a lucrarilor si predarea acestora pe baza de borderou de predare-primire la arhiva;l) primirea si inregistrarea cererilor de verificare disponibilitate firma si rezervare;m) motivarea refuzului eliberarii dovezilor de disponibilitate a emblemelor, in cazurile in care acestea nu indeplinesc cerintele legale;n) redactarea si listarea dovezilor privind disponibilitatea emblemei si eliberarea acestora solicitantilor, pe baza de semnatura de primire;o) intocmirea fiselor de prezentare a emblemelor si clasarea acestora in catalogul emblemelor, in functie de descrierea facuta si de codul de clasificare;p) tinerea catalogului emblemelor rezervate pentru persoanele inregistrate cu sediul social/profesional pe raza oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;q) verificarea disponibilitatii firmelor si/sau rezervarea acestora prin inregistrarea lor in registrul comertului;r) rezervarea si redactarea dovezii privind disponibilitatea firmei si eliberarea acestora solicitantului, pe baza de semnatura de primire;s) motivarea refuzului eliberarii dovezilor de disponibilitate, cand firma nu indeplineste cerintele legale;s) inregistrarea firmelor rezervate;t) primirea cererilor de inregistrare pentru persoanele fizice autorizate/intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, transmise de birourile de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor;t) primirea, inregistrarea si transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului sau, dupa caz, la institutia prefectului a documentatiei depuse de comercianti in vederea obtinerii acordului Secretariatului General al Guvernului/institutiei prefectului privind folosirea denumirii firmei; transmiterea catre comercianti a acordului/refuzului;u) tinerea evidentei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/institutiei prefectului sau a refuzurilor acestora;v) clasarea in ordine cronologica a cererilor si a actelor doveditoare, opisarea acestora si predarea lor periodica la arhiva pe baza de semnatura de predare;w) verificarea cererilor depuse si a actelor doveditoare, sub aspectele privind completarea corecta a rubricilor, identitatea si calitatea solicitantului, existenta machetelor in numarul de exemplare prevazut de lege, existenta documentelor, semnarea cererii si completarea opisului acesteia, precum si a dovezii privind plata taxelor si tarifelor, inclusiv a cuantumului acestora;x) primirea, direct sau prin corespondenta, inclusiv in format electronic, a cererilor de inregistrare insotite de actele doveditoare prevazute de lege:x.1. verificarea modului de intocmire a cererii conform lit. w);x.2. verificarea conditiilor de forma a actelor insotitoare, sub aspectul regularitatii acestora; depunerea efectiva a acestora la dosar si mentionarea in opisul cererii, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si existenta chitantelor care atesta achitarea taxelor pentru efectuarea inregistrarilor;x.3. intocmirea si semnarea fisei fluxului;x.4. verificarea conditiilor prevazute de lege pentru stabilirea sediului social;x.5. verificarea detinerii calitatii de asociat unic intr-o singura societate comerciala cu raspundere limitata, listarea dovezii si atasarea acesteia la cererea de inregistrare;x.6. obtinerea informatiilor din cazierul fiscal;x.7. verificarea existentei, in original, a declaratiei/declaratiilor-tip cu privire la indeplinirea conditiilor de autorizare a functionarii;x.8. intocmirea si verificarea notei de calcul, precum si incasarea corecta a taxelor si tarifelor;x.9. alocarea numarului de inregistrare pentru toate cererile de inregistrare/eliberare date/documente;x.10. introducerea in aplicatia informatica a datelor provizorii privind autorizarea/inregistrarea;x.11. listarea si verificarea listei de control;x.12. listarea si verificarea incheierii si a extrasului incheierii judecatorului-delegat si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, dupa caz;x.13. organizarea lucrarilor de grefa prin:x.13.1. intocmirea listei de sedinta cuprinzand dosarele cu termen de judecata si afisarea acestora la usa judecatorului-delegat si a listei dosarelor supuse solutionarii directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;x.13.2. pregatirea dosarelor pentru sedinta de judecata sau pentru sedinta de solutionare a cererilor de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;x.13.3. asistarea judecatorului-delegat sau a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, dupa caz;x.13.4. tehnoredactarea minutei conform solutiilor pronuntate de judecatorul-delegat si dispozitiilor acestuia;x.13.5. intocmirea incheierilor de sedinta, in situatiile in care judecatorul-delegat acorda termen pentru prezentarea altor acte doveditoare in sustinerea cererii sau dispune suspendarea solutionarii cererii ori a rezolutiilor corespunzatoare ale directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;x.13.6. tinerea in format electronic a condicilor de sedinta ale judecatorului-delegat si ale directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si completarea condicii de sedinta cu solutiile dispuse de judecatorul-delegat, respectiv a condicii de sedinta cu solutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;x.13.7. intocmirea comunicarilor catre parti privind termenele acordate;x.13.8. inregistrarea actelor depuse, in completarea dosarelor, la solicitarea judecatorului-delegat, in sedinta de judecata, respectiv a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;x.13.9. tinerea mapei cu incheierile pronuntate de judecatorul-delegat in solutionarea cererilor, respectiv a mapei cu rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;x.13.10. primirea si inregistrarea cererilor adresate judecatorului-delegat sau directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, avand ca obiect preschimbarea termenelor de solutionare, repunere pe rol a dosarelor suspendate sau renuntarea la judecata ori solutionare, dupa caz;y) inscrierea informatiilor in registrul comertului computerizat dupa solutionarea cererilor de inregistrare:y.1. asigurarea atribuirii automate, in mod informatizat, a numerelor de incheiere sau de rezolutie si/sau de ordine in registrul comertului pentru toate categoriile de persoane juridice si persoane fizice supuse inregistrarii;y.2. asigurarea tehnoredactarii si editarii documentelor emise in solutionarea cererilor depuse de reprezentantii comerciantilor (incheieri, extrase ale incheierilor, rezolutii, certificate de inregistrare, certificate constatatoare, certificate de inregistrare mentiuni, extrase de registru si altele asemenea);y.3. eliberarea certificatului de inregistrare insotit de certificatul/certificatele constatator/constatatoare, conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, a celorlalte documente prevazute de lege catre solicitant;z) asigurarea colaborarii si/sau comunicarii pe cale electronica cu autoritatile si institutiile publice implicate in procedurile de inregistrare si de autorizare a functionarii persoanelor juridice sau fizice si obtinerea informatiilor din cazierul fiscal, inregistrarea fiscala a acestora;aa) organizarea si executarea operatiunilor necesare asigurarii transmiterii in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a, a actelor care, potrivit legii, se publica, precum si tinerea evidentei si contabilitatii specifice acestei activitati;bb) asigurarea comunicarii pe cale electronica cu celelalte oficii ale registrului comertului de pe langa tribunale in vederea efectuarii operatiunilor comune, cand este cazul;cc) arhivarea electronica a cererilor de inregistrare si a documentelor depuse in sustinerea acestora;dd) tinerea, gestionarea si administrarea tuturor informatiilor in format electronic si/sau a documentelor prevazute de lege;ee) asigurarea conditiilor pentru preluarea de catre Oficiul National al Registrului Comertului a informatiilor necesare tinerii registrului comertului computerizat la nivel central si a documentelor arhivate electronic, dupa validarea acestora;ff) eliberarea, la cerere si cu achitarea taxelor si tarifelor legale, de copii certificate de pe actele aflate in dosarul tuturor categoriilor de comercianti, de certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat in registrul comertului, de informatii punctuale si/sau agregate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a extraselor de registru si a celorlalte documente, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si de certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor comerciale in nume colectiv, societatilor comerciale in comandita simpla si societatilor comerciale cu raspundere limitata;gg) eliberarea, la cererea si pe cheltuiala solicitantilor, de copii de pe incheierile judecatorului-delegat si, dupa caz, de pe rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si dovezi privind stadiul dosarului; eliberarea, la cerere, de copii certificate ale documentelor aflate in dosarele in curs de solutionare, conform dispozitiei judecatorului-delegat ori a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, dupa caz;hh) executarea lucrarilor necesare pentru inregistrarea actiunilor de dizolvare, radiere, a recursurilor si a opozitiilor, plangerilor, precum si evidenta acestora;ii) pastrarea, gestionarea, tinerea evidentei arhivelor de documente si asigurarea integritatii si securitatii acestora;jj) intocmirea si comunicarea catre tribunalul pe langa care functioneaza a situatiei privind cererile depuse si solutionate de judecatorii-delegati;kk) eliberarea, la cerere si pe cheltuiala solicitantilor, a duplicatelor de pe certificatele de inregistrare, certificatele constatatoare, eliberate conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a anexelor la certificatele de inregistrare aflate in arhiva lor;ll) eliberarea din registrul comertului a informatiilor care atesta inregistrarea indreptarii erorilor materiale;mm) aplicarea, atunci cand este cazul, a procedurii indreptarii erorilor materiale, conform dispozitiilor legale;nn) primirea documentelor transmise de birourile de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor pentru infiintarea/inregistrarea modificarilor persoanelor fizice autorizate/intreprinderilor individuale sau familiale, impreuna cu dovada privind achitarea taxelor aferente operatiunilor solicitate;nn.1. preluarea cererilor conform dispozitiilor Codului de procedura civila, Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 si legislatiei in vigoare, precum si verificarea documentelor primite;nn.2. inregistrarea si incarcarea datelor provizorii in registrul comertului computerizat;nn.3. alocarea numarului de ordine in registrul comertului;nn.4. efectuarea transmisiei catre Ministerul Finantelor Publice pentru obtinerea codului unic de inregistrare si, dupa caz, a informatiilor din cazierul fiscal;nn.5. listarea certificatului de inregistrare si/sau, dupa caz, a certificatului de inregistrare de mentiuni; nn.6. intocmirea adreselor de inaintare si a borderourilor de predare-primire, precum si predarea acestora catre birourile de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor;oo) primirea si inregistrarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale, in format hartie si electronic;oo.1. verificarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale primite sub aspectele privind completarea corecta a tuturor rubricilor incluse in formularul-tip, identitatea si calitatea deponentului, existenta actelor doveditoare prevazute de lege, inclusiv a suportului electronic si a documentelor necesare, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;oo.2. validarea datelor de pe suportul electronic;oo.3. operarea in registrul computerizat a datelor privind firmele care au depus situatia financiara anuala;oo.4. transmiterea la Ministerul Finantelor Publice a datelor inscrise pe suportul electronic;oo.5. primirea, inregistrarea si verificarea cererilor care au ca obiect declaratiile comerciantilor care nu au desfasurat activitati economice, potrivit precizarilor Ministerului Finantelor Publice, cu respectarea prevederilor prevazute la pct. oo1;oo.6. emiterea confirmarii depunerii si inregistrarii situatiilor financiare anuale;oo.7. asigurarea relatiei cu Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in conditiile art. 3 alin. (3);oo.8. urmarirea incasarilor mandatelor postale si a ordinelor de plata, prin colaborare directa cu structura economica a institutiei si inregistrarea facturilor emise de aceasta;pp) efectuarea radierii din registrul comertului computerizat a firmelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale radiate;qq) inregistrarea notificarilor emise de institutiile implicate in procesul de autorizare;rr) transmiterea prin corespondenta, dupa caz, a documentelor emise de registrul comertului;ss) asigurarea, pe baza de protocol, a eliberarii de informatii din baza de date a registrului comertului si/sau punerea la dispozitia organelor de cercetare/urmarire penala a documentelor, pe suport fizic sau electronic, aflate in arhiva;ss) efectuarea procedurilor prevazute de lege pentru refacerea inscrisurilor pierdute, disparute sau degradate;tt) asigurarea crearii si administrarii informatiilor care se inscriu in registrul comertului computerizat, utilizand exclusiv aplicatiile informatice si instructiunile de operare elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului;tt) asigurarea securitatii sistemului informatic si a informatiilor inregistrate;uu) asigurarea pentru solicitanti a informatiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale pentru raspuns, si comunicarea lunar Oficiului National al Registrului Comertului a situatiilor statistice privind solicitarile de informatii de interes public;vv) gestionarea, la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, a activitatilor de securitate si sanatate in munca, P.S.I. si protectie civila;ww) colaborarea pe plan local cu institutiile implicate in activitatile de securitate si sanatate in munca, P.S.I. si protectie civila;xx) asigurarea transparentei activitatii registrului comertului;yy) implicarea in dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitatii, prin contributie la realizarea obiectivelor calitatii;zz) aplicarea cerintelor referitoare la sistemul de management al calitatii, in sensul ca sunt implementate si mentinute conform standardului ISO 9001: 2001;aaa) organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea regulamentului de concurs si a procedurii pentru desfasurarea concursurilor;bbb) organizarea examinarilor in vederea promovarilor pe posturi cu studii superioare si de conducere a propriilor salariati;ccc) intocmirea notelor de lichidare pentru salariatii care isi inceteaza activitatea;ddd) intocmirea si transmiterea lunara la Oficiul National al Registrului Comertului a foilor colective de prezenta si urmarirea corelarii cu actele justificative atasate;eee) tinerea evidentei efectuarii concediului de odihna;fff) colectarea si constituirea dosarului de angajare pentru candidatii declarati admisi si transmiterea acestuia la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea intocmirii si aprobarii documentelor de angajare;ggg) inaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor privind necesitatea organizarii de cursuri de formare profesionala, in baza rezultatelor evaluarii anuale;hhh) negocierea anuala, in baza fondurilor de salarii transmise de Oficiul National al Registrului Comertului, a drepturilor salariale ale angajatilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;iii) inaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor de pensionare sau de continuare a activitatii, in cazul salariatilor care indeplinesc varsta de pensionare pentru limita de varsta;jjj) fundamentarea necesitatii angajarii de personal in vederea aprobarii;kkk) incadrarea corespunzatoare a personalului in statul de functiuni aprobat prin ordin al ministrului justitiei, in raport cu pregatirea profesionala, in functie de bugetul aprobat si de posturile corespunzatoare vacante;lll) actualizarea fiselor de post ale salariatilor ori de cate ori se modifica locul de munca sau li se atribuie noi sarcini;mmm) efectuarea evaluarii personalului si acordarea calificativelor conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;nnn) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si, dupa caz, de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si altele asemenea.


ARTICOLUL 30
Serviciile de asistenta


Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura organizarea si coordonarea activitatii de prestare a serviciilor de asistenta anterior depunerii cererilor de inregistrare in conditiile prevazute de lege si conform dispozitiilor Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si celor stabilite prin alte acte normative cu incidenta in domeniul sau de activitate si dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului.


ARTICOLUL 31
Activitati aferente procedurii insolventei


Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin structuri de specialitate, desfasoara activitati de preluare/primire si transmitere a actelor de procedura emise in cadrul procedurii insolventei in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa, in relatia cu instantele judecatoresti, practicienii in insolventa ori alti solicitanti si activitati de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa si informatii din acesta, in relatia cu publicul. Astfel, in cadrul structurilor teritoriale organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se deruleaza urmatoarele:a) preluarea/primirea, verificarea, efectuarea indexarii preliminare, scanarea si transmiterea la Directia Buletinul procedurilor de insolventa a actelor de procedura si informatiilor comunicate de instantele judecatoresti si practicienii in insolventa, pe suport electronic si in format hartie;b) efectuarea inregistrarilor in registrul comertului ale mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si, dupa caz, in cadrul altor proceduri incidente;c) transmiterea actelor de procedura la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal unde este inregistrata persoana supusa procedurii de insolventa sau unde aceasta are inregistrate subunitati pentru efectuarea mentiunilor in registrul comertului;d) receptionarea si comunicarea dovezilor privind indeplinirea procedurii de citare/comunicare/convocare/notificare a actelor de procedura;e) furnizarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa si informatii din acesta;f) ducerea la indeplinire a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru elaborate de Directia Buletinul procedurilor de insolventa pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind Buletinul procedurilor de insolventa si procedura de insolventa, precum si a celor elaborate ca urmare a modificarii cadrului legal si informatic;g) comunicarea catre Directia Buletinul procedurilor de insolventa a situatiilor privind interpretarea juridica a dispozitiilor legale privind procedura de insolventa, de natura a conduce la modificarea sistemului informatic aferent;h) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, specifice domeniului de activitate.


ARTICOLUL 32
Alte activitati desfasurate de oficiile registrului comertului
de pe langa tribunale


Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale desfasoara activitati financiar-contabile de achizitii publice si administrarea patrimoniului, in conditiile legii.


ARTICOLUL 33
Atributiile birourilor teritoriale


(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfasoara serviciile de asistenta prevazute de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, o parte din serviciile specifice activitatii de tinere a registrelor comertului si activitati economico- administrative.(2) Activitatile de asistenta se desfasoara in functie de dotarea birourilor teritoriale si de nivelul comunicatiei.(3) Activitatile specifice registrului comertului, care pot fi desfasurate la birourile teritoriale, in functie de dotarea acestora si de nivelul comunicatiei, sunt:a) verificarea si rezervarea denumirii si/sau emblemei;b) verificarea calitatii de asociat unic si a unicitatii sediului;c) certificarea specimenului de semnatura a persoanelor care, potrivit legii, au obligatia sa depuna semnatura in registrul comertului;d) calcularea si incasarea taxelor si tarifelor pentru serviciile solicitate, precum si a celor privind inregistrarea documentelor in registrul comertului, a celor necesare asigurarii transmiterii in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a, dupa caz, a actelor care, potrivit legii, se publica, precum si a celor cuvenite altor institutii si autoritati publice, conform legii si protocoalelor incheiate;e) incasarea taxei judiciare de timbru, precum si verificarea aplicarii timbrului judiciar;f) primirea si verificarea dosarelor pentru depunerea acestora la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, impreuna cu declaratiile-tip pentru autorizarea activitatii;g) transmiterea/depunerea spre inregistrare a dosarelor la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal si urmarirea acestora;h) preluarea si transmiterea/depunerea spre inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a cererilor pentru eliberarea extraselor de registru si a certificatelor constatatoare din care rezulta ca un act sau fapt este sau nu este inregistrat in registrul comertului ori a celorlalte certificate si informatii care se elibereaza de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor;i) preluarea si transmiterea/depunerea spre inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a situatiilor financiare ale persoanelor juridice;j) preluarea si transmiterea/depunerea spre inregistrare a cererilor privind eliberarea de copii certificate de pe actele existente in dosarul comerciantului;k) eliberarea:k.1. in cazul inmatricularii - a certificatelor de inregistrare continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, insotit de incheierea judecatorului-delegat sau, dupa caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si de alte acte prevazute de lege;k.2. in cazul modificarilor - a certificatului de inscriere de mentiuni, insotit de incheierea judecatorului-delegat sau, dupa caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si a altor acte prevazute de lege;k.3. certificatelor constatatoare, extraselor de registru, copiilor certificate si a altor documente;l) activitati de multiplicare;m) orice alte atributii stabilite de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, in conditiile legii.(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator birourilor teritoriale infiintate in strainatate. Alte atributii se stabilesc prin regulament, in conditiile art. 3 alin. (9).


CAPITOLUL V
Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului
Comertului si al oficiilor registrului comertului
de pe langa tribunale


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale


ARTICOLUL 34
Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului
Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


(1) Personalul salariat din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, corectitudine si in mod constiincios toate indatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si trebuie sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei din care face parte.(2) Personalul salariat este obligat sa se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere si caruia ii este subordonat ierarhic, administrativ si profesional, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei, dupa caz.(3) Fac exceptie de la prevederile stabilite la alin. (2) situatiile in care salariatul este obligat de conducatorul ierarhic sa dea curs unor dispozitii ilegale ale conducatorilor ierarhici. In asemenea cazuri, salariatul are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.(4) Personalul are obligatia de a indeplini si alte sarcini de serviciu, daca acestea sunt stabilite de conducatorul ierarhic, daca sunt compatibile cu pregatirea sa profesionala si daca au legatura cu interesele institutiei.(5) Conducatorii tuturor structurilor din cadrul institutiei sunt obligati sa implementeze planul de masuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei si sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal din subordine a dispozitiilor prezentului regulament.


SECTIUNEA a 2-a
Raspunderea personalului Oficiului National al Registrului
Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe
langa tribunale


ARTICOLUL 35
Felul raspunderii


Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale raspunde disciplinar, patrimonial si penal, in conditiile prezentului regulament, conform normelor legale aplicabile fiecarui tip de raspundere.


ARTICOLUL 36
Raspunderea disciplinara


(1) Constituie abateri disciplinare si atrag aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Codul muncii acele fapte in legatura cu munca si care constau intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale privind disciplina muncii, atributiile de serviciu, normele de conduita si oricare alte prevederi din regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de munca si ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. Abaterile disciplinare se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei.(2) Sanctiunile disciplinare sunt:a) avertismentul scris;b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.(3) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica, de la prima abatere, pentru fapte precum: nerespectarea orelor de incepere si terminare a programului de lucru, parasirea institutiei fara aprobare sau bilet de voie semnat, utilizarea unui vocabular neadecvat in relatiile cu colegii de serviciu.(4) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. f) se aplica, de la prima abatere, pentru fapte precum: furt, prezenta la serviciu in stare de ebrietate, lipsa nemotivata mai mult de 3 zile lucratoare consecutive, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de inutilizare a bunurilor din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului, crearea si intretinerea unei atmosfere de conflict, improprie desfasurarii in conditii optime a activitatii institutiei, comportament neadecvat in relatiile cu publicul, solicitarea si primirea de foloase necuvenite pentru servicii care constituie sarcini de serviciu.(5) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. f) se aplica pentru abateri precum: refuzul repetat al indeplinirii atributiilor de serviciu, a deciziilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau a dispozitiilor directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.(6) Pentru aceeasi abatere poate fi aplicata numai o singura sanctiune disciplinara.(7) Propunerea de sanctionare a salariatilor se face in scris de catre directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in baza referatului intocmit de seful ierarhic sau, dupa caz, de conducatorii structurilor functionale din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, si se aproba de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.(8) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea si consecintele faptei, de imprejurarile in care a fost savarsita si de existenta unor abateri si sanctiuni anterioare.(9) Nicio sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea in prealabil a unei cercetari disciplinare, in conditiile prevazute de Codul muncii si cu respectarea Procedurii privind cercetarea disciplinara, aprobata prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.(10) Cercetarea disciplinara prealabila se efectueaza de comisia desemnata in acest scop prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.(11) Cercetarea disciplinara prealabila se va efectua dupa convocarea scrisa a salariatului, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. La intrevedere se vor solicita explicatii scrise referitoare la abaterea cercetata si, daca este necesar, vor fi ascultate si alte persoane.(12) Salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa depuna probele pe care le considera necesare.(13) Cercetarea se efectueaza in termen util, pentru a permite emiterea deciziei de sanctionare in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului despre savarsirea abaterii disciplinare.(14) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta conform alin. (11), fara un motiv obiectiv, da dreptul conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.(15) Decizia de sanctionare se emite in forma scrisa de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, si se comunica salariatului in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii. Decizia de sanctionare produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicat (a) de acesta.(16) Decizia va arata motivele sanctionarii, descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara, temeiul legal, termenul si instanta la care decizia de sanctionare poate fi contestata.(17) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, respectiv la tribunalul din judetul in a carui raza teritoriala acesta isi are domiciliul.


ARTICOLUL 37
Raspunderea patrimoniala


(1) Orice prejudiciu material produs Oficiului National al Registrului Comertului, cu sau fara intentie, din vina si in legatura cu munca sa, este suportat de salariatul care l-a provocat.(2) Salariatii care au incasat sume nedatorate sunt obligati sa le restituie.(3) Salariatii care au primit bunuri care nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau carora li s-au platit servicii care nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sunt obligati sa suporte contravaloarea lor, stabilita la valoarea de la data platii.(4) Salariatii nu raspund de prejudiciile provocate de forta majora, definita conform legii, sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.(5) Cand prejudiciul a fost produs de mai multi salariati, cuantumul raspunderii se stabileste in raport cu masura in care fiecare a contribuit la producerea sa.(6) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecarui salariat se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si/sau in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.(7) Suma stabilita pentru recuperarea prejudiciului se retine in rate lunare de maximum o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri ale salariatului in cauza jumatate din salariul respectiv.(8) Angajarea raspunderii patrimoniale nu exclude raspunderea disciplinara a salariatului, in cazul in care fapta prin care a fost produs prejudiciul constituie abatere disciplinara.


ARTICOLUL 38
Alte dispozitii


(1) Raspunderea penala sau contraventionala a unui salariat, constatata de organele indreptatite potrivit legii, nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si obligatii de serviciu, si nici raspunderea patrimoniala, daca prin aceasta a fost produs un prejudiciu Oficiului National al Registrului Comertului.(2) In situatia in care Oficiul National al Registrului Comertului a facut plangere penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia sa, respectivul salariat poate fi suspendat din functie. Pe timpul suspendarii din functie nu se platesc drepturi salariale.(3) In cazul constatarii nevinovatiei salariatului suspendat din functie, acesta isi reia functia avuta anterior si i se va plati o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii.(4) Daca, in perioada suspendarii, salariatul sanctionat a prestat o munca salarizata, despagubirea cuvenita se va diminua cu salariul primit in aceasta perioada.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


ARTICOLUL 39
Sigla Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor
registrului comertului de pe langa tribunale


(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au sigla proprie, inregistrata ca marca de servicii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.(2) In corespondenta purtata cu autoritati si institutii publice, cu persoane fizice sau juridice, precum si intre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sau intre acestea si Oficiul National al Registrului Comertului, folosirea siglei proprii este obligatorie.(3) In toate documentele emanand de la institutie, precum si in contractele incheiate de aceasta, in care se face referire concomitent atat la Oficiul National al Registrului Comertului, cat si la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului va fi desemnat prin sintagma "sediul central".


ARTICOLUL 40
Arhivarea documentelor


Directiile Oficiului National al Registrului Comertului pregatesc si predau la Arhiva generala a Oficiului National al Registrului Comertului documentele structurii, cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului.


ARTICOLUL 41


Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de munca, la disciplina financiar- contabila, precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile in activitatea desfasurata.


ARTICOLUL 42


Anexele nr. 1, 1a)-1h), 2 si 3 fac parte integranta din prezentul regulament.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice