Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Contractul colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010

INTEGRAL: Contractul colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010


Contract colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010

Inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 42/01/11.02.2010


PARTILE CONTRACTANTE

Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii comert pe anul 2010 a fost incheiat intre:1. patronii1), reprezentati in conformitate cu articolul 14, lit. a, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicata, de FEDERATIA PATRONATELOR DE COMERT DIN ROMANIA, afiliata la UGIR 1903;si2. salariatii, reprezentati in conformitate cu articolul 14, lit. b, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicata, de FEDERATIA SINDICATELOR DIN COMERT, afiliata la CNSLR-Fratia.___________


1) In sensul Legii nr. 130/1996, art. 1, alin. 2, prin termenul de patron se intelege persoana fizica si persoana juridica, ce angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca.


CAPITOLUL 1
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Partile contractante, reprezentate conform Anexei nr. 4, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii comert si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.


(2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat, Constitutiei Romaniei si legislatiei nationale, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.


Art. 2. - (1) Contractul colectiv de munca unic la nivelul ramurii comert cuprinde drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor cu privire la conditiile generale de munca prevazute de legislatia in vigoare, precum si pe cele convenite in procesul de negociere.


(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, stabilite conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca si, dupa caz, prin acorduri privind relatiile de serviciu, la nivel de grup de unitati si de unitati.


(3) La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispozitiile legale in vigoare privind aplicarea principiului egalitatii de tratament fata de toti salariatii, fara discriminari pe baza de criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.


(4) Principiul platii egale pentru munca egala implica, pentru aceeasi munca sau pentru o munca pentru care este atribuita o valoare egala, eliminarea, cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare, a oricarei discriminari pe criteriul sexului.


Art. 3. - (1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:


a) pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din ramura comert pentru care s-a incheiat prezentul contract colectiv de munca, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt), care sunt prezentate in Anexa nr. 3 la prezentul contract, sau daca au ca domeniu principal de activitate comertul, alimentatia publica, distributia, inchirierea bunurilor imobiliare proprii, jocurile de noroc si pariurile, conform codurilor CAEN: 45, 46, 47, 56, 68.2, 92;


b) pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt);


c) pentru toti salariatii angajatorului, in cazul contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt).


(2) In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la un nivel inferior inaintea contractului la nivelul ramurii comert, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractului colectiv de la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.


Art. 4. - (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de un an, cu posibilitatea revizuirii.


(2) Daca niciuna dintre parti nu denunta contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract.


Art. 5. - (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.


(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, in scris, celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.


(3) Partile convin ca in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari, cat si in cazul denuntarii contractului, sindicatele sa nu declanseze greve, iar angajatorii sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor.


Art. 6. - Suspendarea si incetarea contractului au loc potrivit legii.


Art. 7. - (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract, precum si pentru monitorizarea aplicarii lui, partile convin sa instituie o comisie de aplicare si monitorizare a Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii comert.


(2) Competenta, componenta, organizarea si functionarea comisiei prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.


Art. 8. - (1) Drepturile salariatilor, prevazute in prezentul contract colectiv de munca, nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de munca incheiate la nivel de grupuri de unitati si de unitati inaintea incheierii Contractului colectiv de munca in ramura comert.


(2) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.


CAPITOLUL 2
Timpul de munca


Art. 9. - (1) Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe saptamana.


(2) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la alin. 1, este considerata munca suplimentara.


(3) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu orarul de functionare sau cu cerintele productiei, se poate stabili un program saptamanal de 36 pana la 44 de ore, cu conditia ca media lunara sa fie de 40 de ore pe saptamana, iar programul stabilit sa fie anuntat cu cel putin o saptamana inainte.


(4) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.


(5) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.


(6) In cazurile in care durata normala a timpului de munca se stabileste potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de munca zilnic nu poate depasi 10 ore.


(7) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat; locurile de munca la care se aplica aceste forme specifice de organizare, precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati sau de unitati.


(8) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, se lucreaza in zilele de sambata si duminica, angajatorul are obligatia sa asigure fiecarui angajat minimum 1 weekend liber pe luna, iar numarul minim de duminici libere pe an sa nu fie mai mic de 18. In situatia in care angajatorul nu poate asigura minimum 18 duminici libere pe an, angajatul va beneficia de un spor majorat.


Art. 10. - (1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractele colective de munca de la unitati, timpul de munca poate fi partial, corespunzator unor fractiuni de norma.


(2) La cerere, salariatii incadrati cu timp de munca partial vor putea fi incadrati cu timp de munca normal, daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.


Art. 11. - (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege, si nu pot fi solicitati sa efectueze ore suplimentare, cu exceptia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activitatii respective sau a unor situatii aparute fortuit.


(2) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si de unitati.


Art. 12. - (1) Orele de incepere si de terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern.


(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.


(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.


Art. 13. - (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit in unitate sunt ore suplimentare.


(2) Salariatii pot fi chemati, cu consimtamantul lor, sa presteze ore suplimentare numai la cererea scrisa a angajatorului, completata in doua exemplare, unul pentru angajator si unul pentru angajat.


(3) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de cel care angajeaza.


Art. 14. - (1) Orele lucrate suplimentar se compenseaza dublu prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestora.


(2) In aceste conditii, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.


Art. 15. - (1) Munca prestata in intervalul dintre orele 22 si 6 este lucru in timpul noptii.


(2) Durata normala a timpului de munca in regim de noapte nu poate depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal.


(3) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.


(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.


(5) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta Inspectoratul teritorial de munca.


(6) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic.


(7) Conditiile de efectuare a examenului medical si periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulamentul intern la nivelul unitatii.


(8) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.


(9) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.


(10) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.


Art. 16. - (1) Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca. La cererea lor, se poate acorda program decalat, cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii permite.


(2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu o norma intreaga.


(3) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, fara a le fi afectate drepturile salariale.


(4) Salariata in cauza este obligata sa prezinte adeverinta medicala privind efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.


(5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileste prin contractele colective de munca la nivel de unitate.


Art. 17. - In durata normala a timpului de munca nu intra timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la inceputul si sfarsitul programului.


CAPITOLUL 3
Sanatatea si securitatea in munca


Art. 18. - (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.


(2) In scopul realizarii obiectivului prevazut la alineatul precedent, partile contractante vor asigura includerea in contractele colective la nivel de unitate a masurilor prevazute de Legea nr. 319/2006.


(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele:


a) masurile incluse in contractul colectiv de munca la nivel de unitate sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme; daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;


b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.


(4) Patronatele si sindicatele pot organiza, in comun, la nivelul grupurilor de unitati si al unitatilor, servicii de securitate si sanatate in munca.


Art. 19. - (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea atributiilor si a raspunderilor lor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza.


(2) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati - muncitori, tehnicieni, ingineri, economisti, cadre de alta specialitate si lucratori din activitatea administrativa - atat pentru cei salarizati in acord, cat si pentru cei salarizati in regie. Normele de munca se exprima - in functie de caracteristicile procesului de productie sau ale altor activitati ce se normeaza - sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei munci. Normele de munca se elaboreaza de catre angajator conform normativelor in vigoare sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.


(3) Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii constituie anexa la contractul colectiv de munca si se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.


Art. 20. - (1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecareia, si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizare si cu nivelul de dotare tehnica a muncii.


(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patron, cat si de sindicate; in caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.


(3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.


(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor.


Art. 21. - Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii au obligatia sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.


Art. 22. - Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale, stabilite potrivit reglementarilor legale.


Art. 23. - (1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati si de unitati; duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute in lege.


(2) Salariatii incadrati in categoriile prevazute la alin. (1) vor fi supusi, obligatoriu, unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si de unitate.


(3) In cazul in care una sau mai multe din conditiile deosebite se regasesc pentru toti salariatii unei unitati, ai unei sectii, ai unui atelier sau ai unui loc de munca, se vor stabili pentru acestia, prin negociere, salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate.


(4) La locurile de munca cu conditii specifice, unde numai o parte dintre salariati lucreaza in astfel de conditii, acestia vor beneficia de sporuri.


Art. 24. - (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia pentru refacerea capacitatii de munca inca doua luni, daca au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate si de alimentatie de protectie a organismului.


(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. (1) si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.


Art. 25. - In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca.


Art. 26. - (1) Partile sunt de acord ca nicio masura privind sanatatea si securitatea in munca nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.


(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate in munca. Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, precum si controalele proprii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 319/2006, cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cu normele proprii. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.


(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele privind sanatatea si securitatea in munca, pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.


(4) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de sanatate si securitate in munca, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.


Art. 27. - (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre angajator.


(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca de la celelalte niveluri.


(3) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre angajator.


Art. 28. - Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.


Art. 29. - (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:


a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);


b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare);


c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.


(2) Masurile concrete, in sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc in contractele colective de munca din unitati.


(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.


Art. 30. - (1) Patronul va organiza la angajare si, ulterior, o data pe an examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.


(2) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.


(3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii acestora potrivit prevederilor alin. (1). Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.


(4) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si, ulterior, o data pe an se face de catre unitatile sanitare de specialitate acreditate de patronat si de Ministerul Sanatatii.


Art. 31. - La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de munca vor fi consultati la modificarea duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare.


Art. 32. - (1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract.


(2) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in deplasare si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.


(3) La solicitarea Comitetului de sanatate si securitate in munca, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza, si sa le informeze cu privire la acestea.


(4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri.


Art. 33. - Patronul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.


Art. 34. - In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.


Art. 35. - (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate cu cel putin 50 de salariati se va constitui un Comitet de sanatate si securitate in munca, in conformitate cu prevederile legale.


(2) Comitetul de sanatate si securitate in munca este constituit din reprezentantii desemnati de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, si de angajator sau reprezentantii sai desemnati, in numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor, pe de alta parte.


(3) Reprezentantii in comitetele de sanatate si securitate in munca desemnati de sindicatele reprezentative din unitate sau, acolo unde acestea nu exista, alesi de catre salariati, poarta denumirea de lucratori delegati ai salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii in munca sau lucratori desemnati.


(4) Lucratorii delegati prevazuti la alineatul precedent vor fi alesi pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Acestia pot fi retrasi sau inlocuiti in aceleasi conditii in care au fost desemnati.


(5) Daca intr-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucratorii delegati in Comitetul de sanatate si securitate in munca vor fi desemnati de acesta dupa expirarea termenului stabilit pentru cei deja alesi.


(6) Timpul de munca afectat activitatii in comitetele de sanatate si securitate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.


(7) Activitatea comitetelor de sanatate si securitate in munca se va desfasura in baza reglementarilor-cadru in vigoare si a regulamentelor proprii.


Art. 36. - In scopul prevenirii si al diminuarii nivelului stresului la locul de munca, angajatorul impreuna cu semnatarii contractului colectiv de munca vor depune eforturile necesare in vederea transpunerii la nivelul unitatii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munca, astfel:


(1) in ceea ce priveste continutul muncii


a) la fundamentarea normelor de munca pentru salariati se va avea in vedere numarul de ore de munca, stabilit prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile;


b) se va urmari ca nivelul de competenta, aptitudinile si abilitatile salariatilor sa corespunda cerintelor locului de munca;


c) conditiile locului de munca trebuie sa fie adaptate, ergonomic, salariatilor;


d) salariatii vor fi informati si consultati si vor avea la dispozitie toate informatiile necesare, care sa le permita sa inteleaga care sunt responsabilitatile lor, conform fisei postului.


(2) In ceea ce priveste controlul asupra muncii efectuate, angajatorul va incuraja salariatul sa-si utilizeze capacitatile si initiativele la locul de munca.


(3) In ceea ce priveste gestionarea activitatii la locul de munca, prin contractele colective de munca aplicabile se vor stabili intervalele de timp si modalitatile practice de informare a salariatilor privind modificarile aparute sau in curs de aparitie, legate de conditiile de munca.


(4) In ceea ce priveste relatiile de munca, prin grija Comitetului de sanatate si securitate in munca si a Comisiei paritare, se vor analiza informatiile legate de rele practici la locurile de munca si se vor dispune masuri corective.


CAPITOLUL 4
Salarizarea si alte drepturi banesti


Art. 37. - (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului individual de munca.


(2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, dupa caz.


Art. 38. - (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:


a) in regie sau dupa timp;


b) in acord;


c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;


d) alte forme specifice unitatii.


(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:


a) acord direct;


b) acord progresiv;


c) acord indirect.


(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.


(4) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.


Art. 39. - (1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele categorii de salariati:


a) muncitori


1. necalificati = 1;


2. calificati = 1,2;


b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:


1. liceala = 1,2;


2. postliceala = 1,25;


c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:


1. scoala de maistri = 1,3;


2. studii superioare de scurta durata = 1,5;


d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 2.


(2) Coeficientii de salarizare de la alin. (1) se aplica la salariul minim negociat pe unitate care nu poate fi mai mic decat salariul minim pe ramura comert prevazut in prezentul contract colectiv de munca.


(3) Salarizarea personalului incadrat conform alin. (1) se va stabili tinand cont si de standardele ocupationale corespunzatoare ocupatiei respective.


(4) Salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, in medie, este cu 50 lei mai mare decat salariul minim brut negociat in contractul colectiv de munca unic la nivel national.


Art. 40. - (1) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.


(2) Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.


(3) Sporurile minime ce se pot acorda in conditiile prezentului contract sunt:


a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de baza;


b) pentru conditii nocive de munca, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;


c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere ce nu au fost compensate corespunzator cu ore libere platite se acorda un spor de 100% la salariul de baza;


d) pentru orele lucrate in zilele de sambata 10% iar pentru orele lucrate in zilele de duminica 15%; sporul este calculat la salariul de baza brut negociat si se acorda pentru fiecare ora lucrata in timpul zilelor de sambata si duminica;


e) pentru orele lucrate in zilele de duminica mentionate la art. 9 (8) se acorda un spor de cel putin 50% din salariul de baza;


f) pentru orele lucrate in zilele de sarbatori legale se acorda un spor de 100% la salariul de baza si ore libere platite egale cu numarul orelor prestate;


g) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza;


h) pentru orice perioada de timp lucrata in timpul noptii in intervalul 22-06, 25% din salariul de baza;


i) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati sau de unitati.


(4) Sporurile prevazute la alin. (3), lit. a) si b), nu se includ in salariul de baza si nu se mai acorda dupa normalizarea conditiilor de munca, in conformitate cu dispozitiile art. 24 din prezentul contract.


(5) Prin contractul colectiv de munca la nivel de grupuri de unitati si de unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc.).


Art. 41. - (1) Adaosurile la salariul de baza se decid de catre angajator, cu consultarea sindicatelor, si se recomanda a fi:


a) adaosul de acord;


b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulate, din care, cu titlu de recomandare, se evidentiaza:


1) prima de Paste in valoare de minimum 100 lei brut;


2) prima de Craciun in valoare de minimum 500 lei brut;


3) prima de vacanta reprezentand minimum 1/2 din salariul de baza;


c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor.


(2) Alte venituri se decid de catre angajator cu consultarea sindicatelor si se recomanda a fi:


a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, care este de pana la 10%;


b) tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa, tichete sociale si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor;


c) alte venituri acordate salariatilor cu ocazia zilei de 8 Martie, in valoare de minimum 50 lei net pentru fiecare angajata;


d) alte venituri acordate salariatilor pentru copiii acestora in varsta de pana la 18 ani, in valoare de 150 lei net pentru fiecare copil in parte cu ocazia Pomului de Craciun si in valoare de 100 lei net cu ocazia sarbatorilor de Paste, pentru fiecare copil in parte;


(3) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.


Art. 42. - (1) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.


(2) Daca angajatorul nu poate asigura, din vina sa, pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.


(3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii, prezenti in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii sau la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate, in functie de situatie.


(4) In cazurile prevazute la alin. (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.


(5) In cazul in care, din motive obiective, este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fara plata.


Art. 43. - Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.


Art. 44. - (1) Salariatii unitatilor, trimisi in delegatie in tara sau strainatate, vor beneficia de urmatoarele drepturi:


a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare si a costului cazarii, potrivit conditiilor stabilite prin contractele colective de munca la nivel de unitati;


b) diurna de deplasare, al carei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de grupuri de unitati sau de unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice.


(2) Salariatii membri de sindicat, alesi in organele de conducere ale Federatiei Sindicatelor din Comert, vor beneficia de drepturi de delegare platite de unitatea la care au contract individual de munca pentru participarea la lucrarile organelor in care au fost alesi si la cursurile sindicale nominalizate de federatia semnatara.


Art. 45. - Salariatii unitatilor, trimisi in detasare, beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 44. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.


Art. 46. - Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protectia si igiena muncii, corespunzatoare noului loc de munca.


Art. 47. - (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.


(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.


Art. 48. - Angajatorii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi despre acestea.


Art. 49. - Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin trei salarii de baza avute in luna pensionarii.


Art. 50. - In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:


a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel putin trei salarii medii brute lunare pe unitate;


b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 6 salarii medii brute pe unitate; diferenta de 3 salarii se va plati dupa stabilirea, in conditiile legii, a cauzei decesului;


c) un salariu mediu brut pe unitate, platit de aceasta angajatului cand i se naste un copil;


d) doua salarii medii brute pe unitate platite angajatilor cu ocazia primei casatorii;


e) un salariu mediu brut pe unitate platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I.


CAPITOLUL 5
Concedii si zile libere


Art. 51. - (1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.


(2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.


(3) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe o perioada mai mare.


Art. 52. - (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:


- 1 si 2 ianuarie;


- prima si a doua zi de Paste;


- prima si a doua zi de Rusalii;


- 1 Mai;


- 15 august (Adormirea Maicii Domnului);


- 1 Decembrie;


- prima si a doua zi de Craciun;


- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.


(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.


Art. 53. - (1) In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze in conditiile stabilite prin contractele colective de munca si/sau prin regulamentele interne aplicabile.


(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durata de 15 minute, se include in programul de lucru.


(3) Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate.


Art. 54. - Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati.


Art. 55. - (1) Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare.


(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):


a) salariatii care au varsta sub 18 ani au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit de 24 de zile lucratoare;


b) salariatii nou-angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca, au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.


Art. 56. - (1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori cu o durata de 6 zile.


(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an.


Art. 57. - Prin contractele colective de munca la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza carora salariatii sa beneficieze de concedii de odihna anuale si de concedii de odihna suplimentare mai mari.


Art. 58. - (1) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce reprezinta media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu, exceptand bonusurile si premiile primite.


(2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu.


(3) Suplimentar se acorda si o prima de vacanta de cel putin 1/2 din salariul de baza lunar. Cuantumul acesteia se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.


(4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se platesc de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.


Art. 59. - (1) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului sau a angajatorului; una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.


(2) Cand din motive neimputabile salariatului acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs, restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator, in perioada solicitata de salariat.


Art. 60. - (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:


a) casatoria salariatului - 5 zile;


b) casatoria unui copil - 2 zile;


c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile, daca a urmat un curs de puericultura;


d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;


e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 3 zile;


f) donatorii de sange - conform legii;


g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile;


h) la schimbarea domiciliului in aceeasi localitate - 3 zile.


(2) Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior. Acest concediu se poate acorda si fractionat, la cererea salariatului.


(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii pot beneficia de invoiri sau concedii fara plata.


Art. 61. - (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata.


(2) Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. (1), nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contract de munca pe durata determinata.


Art. 62. - La nivelul unitatii, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale, pot fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren personal, clasa a II-a).


Art. 63. - Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru recuperare in urma unor accidente de munca si tratarea unor boli profesionale se suporta in conditiile legii, angajatorul efectuand, la nevoie, cheltuieli in avans in acest scop, urmand sa le recupereze de la asigurator potrivit dispozitiilor legale in vigoare.


Art. 64. - (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea poate compensa, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.


(2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.


(3) Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.


Art. 65. - In caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani si in cazul copilului cu handicap pana la indeplinirea varstei de 3 ani, se vor acorda, la cerere, tatalui, daca acesta are copilul in ingrijire.


Art. 66. - In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fara plata neutilizat de mama pana la data decesului acesteia, cu drepturile prevazute la art. 61.


CAPITOLUL 6
Contractul individual de munca


Art. 67. - (1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.


(2) In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca (CIM).


Art. 68. - (1) Incheierea CIM se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.


(2) Angajatorul va aduce la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.


(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.


(4) Salariatul caruia i-a incetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca, va fi reintegrat, pe cat posibil, in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca.


Art. 69. - (1) Incheierea CIM se va face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale, aceasta se poate acorda.


(2) Contractele individuale de munca se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.


(3) CIM va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 2.


(4) Contractele individuale de munca se incheie in scris in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte si unul pentru inregistrarea la organul competent, prin grija celui care angajeaza.


Art. 70. - (1) CIM se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de Codul muncii.


(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a CIM pentru acest motiv.


(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege, cu drepturile prevazute in prezentul contract.


Art. 71. - Executarea CIM se suspenda in cazurile prevazute de lege in mod expres, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.


Art. 72. - (1) Incetarea CIM poate avea loc - in conditiile prevazute de lege - printr-unul din urmatoarele moduri:


a) de drept;


b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;


c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitative prevazute de lege.


(2) In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare.


(3) In perioada preavizului, salariatii angajati cu norma intreaga au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.


(4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizatie suplimentara egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca.


Art. 73. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.


(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare si propunerea sanctiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte, fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al organizatiei sindicale al carei membru este salariatul cercetat.


(3) Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. Convocarea va indica cel putin motivul, data, ora si locul intrevederii.


(4) In cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau inexistenta vinovatiei. Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt obligatorii.


(5) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (4) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.


(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte:


a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;


b) gradul de vinovatie a salariatului;


c) consecintele abaterii disciplinare;


d) comportarea generala in serviciu a salariatului;


e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.


(7) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare.


(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii.


(9) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale.


(10) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.


(11) In baza propunerii comisiei de disciplina, angajatorul va emite decizia de sanctionare.


Art. 74. - (1) CIM nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca au fost prevazute asemenea interdictii.


(2) Desfasurarea activitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din initiativa unitatii.


(3) Pe o perioada de minimum 6 luni de la reluarea activitatii, considerata perioada de readaptare, salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si/sau de concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru motivul de necorespundere profesionala prevazut de Codul muncii.


Art. 75. - (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de evaluare prealabila, stabilita prin prezentul contract colectiv de munca.


(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de catre angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al carui membru este salariatul in cauza.


(3) Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia, in scris, cu cel putin 15 zile inainte:


a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;


b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.


(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.


(5) In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in respectiva materie.


(6) Necorespunderea profesionala poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, orala, practica si alte probe.


(7) In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul ii va asigura, in limitele disponibile, un alt loc de munca. In situatia in care nu dispune de astfel de posibilitati, angajatorul va apela la autoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.


(8) In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.


(9) Daca salariatul nu a formulat contestatia in termenul prevazut la alin. (8) sau daca dupa formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.


Art. 76. - (1) La incetarea contractului individual de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de cel putin doua salarii lunare, in afara drepturilor cuvenite la zi.


(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci cand incetarea contractului individual de munca a intervenit ca urmare a unor motive ce nu tin de persoana salariatului.


Art. 77. - In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua concedieri colective, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:


a) angajatorul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica in legatura cu masurile privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;


b) justificarea tehnico-economica, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, va fi supusa spre analiza si avizare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale;


c) in cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la:


- metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati;


- atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.


Prin sintagma timp util se intelege:


- la intreprinderile cu un efectiv sub 100 de salariati, cu 15 zile inainte de notificarea prevazuta la art. 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare;


- la intreprinderile cu 101-250 de salariati, cu 20 de zile inainte de notificarea prevazuta la art. 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare;


- la intreprinderile cu peste 250 de salariati, cu 30 de zile inainte de notificarea prevazuta la art. 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare.


Art. 78. - (1) In situatia in care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitatii va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat daca i se ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate.


(2) In cazurile in care salariatilor nu li se pot oferi alte locuri de munca ori acestia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea intr-o forma de recalificare, conducerea unitatii le va comunica in scris termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca.


(3) Pentru situatia in care se efectueaza concedieri colective, angajatorul va acorda compensatii banesti de minimum 6(sase) salarii brute lunare, drepturi superioare putand fi negociate in contractele colective de munca la nivel de unitate sau de grupuri de unitati.


(4) La stabilirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv vor fi luati in calcul si acei salariati carora le-au incetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din motive ce nu au legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri de aceasta natura, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei prevazute la art. 77, lit. c), din prezentul contract.


Art. 79. - (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:


a) CIM ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;


b) CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu au cerut pensionarea in conditiile legii;


c) CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.


(2) La luarea masurii de desfacere a CIM pentru motive ce nu tin de persoana salariatului vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:


a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;


b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;


c) masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.


(3) In cazul in care masura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu-i este imputabila.


(4) In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.


Art. 80. - (1) Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 9 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru motivele ce nu tin de persoana salariatului are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura.


(2) Salariatii notificati in acest sens au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, pentru a-si manifesta expres consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.


CAPITOLUL 7
Formarea profesionala


Art. 81. - (1) Partile inteleg:


a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care o persoana dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii;


b) prin termenul de formare profesionala continua - procedura prin care o persoana, avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale (deprinderi);


c) prin comitetul sectorial comert de formare profesionala - structura de dialog social autonom, care dezvolta, actualizeaza si valideaza calificarile din ramura de activitate comert.


(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si angajatori.


(3) Partile semnatare convin sa participe la elaborarea si utilizarea, pentru ramura de activitate comert, a sistemului de formare si evaluare bazat pe competente, sa completeze si sa elaboreze standardele ocupationale.


(4) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.


(5) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de catre CNFPA - ca autoritate nationala a calificarilor - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale, bazat pe competente, si a calificarilor care vor fi validate si introduse in Registrul national al calificarilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.


(6) Formarea profesionala a lucratorilor din comert se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii - numite la modul general ocupatii - cuprinse in "Clasificarea Ocupatiilor din Romania" - COR, pe baza "standardelor ocupationale" si a clasificarilor elaborate de comitetul sectorial.


(7) Partile convin sa acorde intregul sprijin pentru dezvoltarea activitatii comitetului sectorial la nivelul ramurii comert pentru formare profesionala.


(8) Partile convin sa acorde sprijin membrilor lor pentru dezvoltarea activitatii comitetului sectorial, precum si pentru dezvoltarea in sistem de parteneriat, la nivelul ramurii de activitate, a unor activitati proprii de formare profesionala, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.


(9) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori, lucratorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munca la nivel de unitate sau de grupuri de unitati, pentru program normal de lucru.


(10) Planul de formare profesionala convenit intre parti face parte din CCM aplicabil.


Art. 82. - (1) La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama, cel putin, de urmatoarele:


a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, a cailor de realizare; adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre unitati;


b) sindicatul va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;


c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe, partial sau total, profilul de activitate, aceasta va informa si va consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;


d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, angajatorul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea angajatorului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;


e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca si au beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrala din activitate, daca parasesc unitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 79, alin. (3), proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.


(2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor in termen de 3 zile de la adoptare, prin afisare in interiorul unitatii, in locuri adecvate si usor accesibile pentru angajati.


(3) La stabilirea programelor de formare profesionala, angajatorii si sindicatele vor adopta masurile necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii femeilor la acestea.


CAPITOLUL 8
Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor


Art. 83. - (1) Cu privire la medierea conflictelor de munca prevazute de Legea nr. 168/1999, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale la nivelul judetului unde are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese.


(2) In situatia in care dupa prima intalnire nu vor reusi sa stabileasca un mediator de comun acord, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.


(3) In cazul in care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:


a) partile implicate sunt obligate ca in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor, in maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau intocmite in timpul concilierii, precum si la rezultatele acesteia;


b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere, si aceleasi persoane, daca este posibil;


c) la fiecare intalnire se va incheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator si de partile aflate in conflict;


d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; in caz contrar, medierea inceteaza si se trece la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.


Art. 84. - Consiliul de administratie si/sau organele asimilate acestuia are/au obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege.


Art. 85. - (1) Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispozitia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.


(2) Angajatorii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante in domeniul relatiilor de munca.


Art. 86. - (1) Reprezentantii alesi ai organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3-5 zile platite pentru activitati sindicale, fara a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale.


(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum si numarul de zile cumulate pe an se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau de grupuri de unitati.


Art. 87. - (1) Unitatile vor asigura in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si echipamente de birotica (telefon, fax, copiator, computer, legatura la Internet si altele cu caracter administrativ) iar daca nu este posibil, acces la echipamentele de birotica ale unitatii; prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea acestora.


(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.


Art. 88. - (1) In fiecare an calendaristic, federatia sindicala semnatara va asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca a unui numar de cel mult 300 de membri de sindicat din ramura comert, pe durate de pana la 15 zile.


(2) Patronatul va permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. (1), participantii beneficiind pe perioada cursurilor de prevederile art. 44(2).


Art. 89. - (1) In aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea organizatiilor sindicale, angajatorii vor retine cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata si vor vira sumele in contul sindicatului. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.


(2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale, la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului de catre sindicat si va fi actualizata ori de cate ori este nevoie de catre acesta.


Art. 90. - (1) Angajatorii nu vor angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.


(2) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele si conducerea unitatii au obligatia ca, pe durata acestora, sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.


Art. 91. - In situatia in care angajatorii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, precum si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.


Art. 92. - Federatia sindicala semnatara recunoaste dreptul angajatorilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.


Art. 93. - (1) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca, ale regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat.


(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor prevazute de lege.


(3) Definitia hartuirii sexuale este cea reglementata de lege.


(4) Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca.


(5) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, unitatile si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.


Art. 94. - (1) In contractele colective de munca la nivel de unitati pot fi prevazute cheltuieli cu caracter social, precum:


a) suportarea cheltuielilor prevazute de art. 62;


b) construirea, amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine-bufet pentru salariati;


c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sanitare la locurile de munca, la capacitate corespunzatoare, cu dotare specifica, cel putin la nivelul prevazut de normele generale de sanatate si securitate in munca;


d) construirea de locuinte;


e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.


(2) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. (1) se face de catre administratie, cu consultarea sindicatelor.


(3) Fondurile neutilizate intr-un an se reporteaza pentru anul urmator.


CAPITOLUL 9
Dispozitii finale


Art. 95. - Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.


Art. 96. - Se declara ziua de 15 mai "Ziua Comerciantului Roman", zi in care romanii il sarbatoreau pe Mercur, zeul comertului. Prin contractele colective de munca la nivelul societatilor comerciale se pot stabili modalitati concrete de sarbatorire.


Art. 97. - Unitatile si grupurile de unitati pentru care sunt aplicabile prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt cele prevazute in Anexa nr. 3 sau, daca au ca domeniu principal de activitate comertul, alimentatia publica, distributia, inchirierea bunurilor imobiliare proprii, jocurile de noroc si pariurile, conform codurilor CAEN: 45, 46, 47, 56, 68.2, 92.


Art. 98. - (1) Drepturile prevazute in prezentul contract colectiv de munca si care nu au caracter orientativ sau de recomandare sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la celelalte niveluri.


(2) In situatiile in care nu se incheie contracte colective de munca la nivel de unitati sau de grupuri de unitati, prevederile prezentului contract colectiv de munca la nivelul ramurii comert sunt considerate niveluri minime, in conformitate cu prevederile art. 3, de la care incepe negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati sau de grupuri de unitati.


(3) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.


Art. 99. - Drepturile prevazute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de munca.


Art. 100. - Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.


Art. 101. - In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, ca salariatii asupra carora se intind efectele contractului colectiv de munca negociat, altii decat membrii de sindicat, sa plateasca o contributie pentru desfasurarea negocierilor colective, care sa nu fie mai mica de 0,6% din salariul lunar, dar care sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale. Aceasta contributie urmeaza a forma un fond separat utilizat exclusiv pentru pregatirea si desfasurarea negocierilor colective.


Art. 102. - (1) Angajatorul si sindicatele se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii, in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecintele previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.


(2) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.


Art. 103. - Imputernicitii organelor de conducere ai federatiei patronale si ai federatiei sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca; angajatorii vor asigura intrarea acestora in unitate, in conformitate cu regulamentul intern, si protectia in unitate pe durata verificarii, cu respectarea normativelor in vigoare.


Art. 104. - Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator impreuna cu sindicatele, conform legii.


Art. 105. - Anexele nr. 1, 2, 3, si 4 fac parte integranta din prezentul contract.


Art. 106. - Prezentul contract colectiv de munca a fost semnat astazi, 27.01.2010, la Bucuresti, si produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti, in conditiile prevazute de art. 25, alin. (3), din Legea nr. 130/1996, republicata, si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisarea in unitati, in locurile convenite cu organizatiile sindicale.


PARTILE SEMNATAREFEDERATIA PATRONATELOR DE COMERT FEDERATIA SINDICATELOR DIN COMERT

DIN ROMANIA - Gogescu Vasilica

- Chiriac Gabriel - Barbulescu Constantin

- Gogescu Cristina
ANEXA Nr. 1


REGULAMENTUL
de organizare si functionare a comisiei paritare
la nivelul ramurii comert


1. Comisia paritara la nivelul ramurii comert va fi compusa din trei reprezentanti din partea Federatiei Sindicatelor din Comert si dintr-un numar egal de reprezentanti din partea organizatiei patronale.


Membrii comisiei paritare sunt desemnati de partile semnatare in termen de 14 zile de la inregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.


2. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii sai, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la formularea cererii, si va adopta hotarari valabile prin consens, in prezenta a 2/3 din numarul total al membrilor.


3. Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.


4. Hotararea adoptata potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.


5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.


6. Comisia paritara este imputernicita sa interpreteze prevederile contractului colectiv de munca, in aplicare, in functie de conditiile concrete si de posibilitatile unitatilor, la solicitarea uneia dintre parti.


ANEXA Nr. 2


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. .../..... in registrul general
de evidenta a salariatilor


A. Partile contractului


Angajatorul - persoana juridica/fizica .................................., cu sediul/domiciliul in ......................., inregistrata la Registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ......... sub nr. ......, cod fiscal ..................., telefon ...................., autorizat sa desfasoare activitati principale avand cod CAEN ..............................., reprezentat legal prin ............................................, in calitate de ....................,


si


salariatul/salariata - domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., str. .................... nr. ...., judetul ......................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ........... nr. ..........., eliberat/eliberata de ............ la data de ............, CNP ..............., permis de munca seria ......... nr. ............. din data ....................,


au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora au convenit:


B. Obiectul contractului ....................................................


C. Durata contractului


a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmand sa inceapa activitatea la data de ....................;


b) determinata, de .................... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ...................... si data de ................... pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.


D. Locul de munca


1. Activitatea se desfasoara la .............................................


2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: ............................................


E. Felul muncii


Functia/meseria ........................................ conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania


F. Atributiile postului


Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.


G. Conditii de munca


1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.


2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.


H. Durata muncii


1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ...................... ore/zi, ............ ore/saptamana.


a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte/inegal).


b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil/regulamentului intern.


2. O fractiune de norma de .............. ore/zi, ............ ore/saptamana.


a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .............. (ore zi/ore noapte).


b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil/regulamentului intern.


c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.


I. Concediul


Durata concediului anual de odihna este de ............................. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).


De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .


J. Salariul


1. Salariul de baza lunar brut: ................ lei.


2. Alte elemente constitutive:


a) sporuri ............................;


b) indemnizatii ................;


c) alte adaosuri ................. .


3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru, in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale, se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.


4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...................... .


K. Drepturi si obligatii ale partilor privind sanatatea si securitatea in munca


a) echipament individual de protectie ......................................;


b) echipament individual de lucru ..........................................;


c) materiale igienico-sanitare .............................................;


d) alimentatie de protectie ................................................;


e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ................................................


L. Alte clauze


a) perioada de proba este de .................... zile;


b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .................... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si/sau contractului colectiv de munca;


c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ....................... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si/sau contractului colectiv de munca;


d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;


e) alte clauze.


M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;


b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;


c) dreptul la concediu de odihna anual;


d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;


e) dreptul la sanatate si securitate in munca;


f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.


2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;


b) obligatia de a respecta disciplina muncii;


c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;


d) obligatia de a respecta masurile de sanatate si securitate a muncii in unitate;


e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.


3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;


b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;


c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.


4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;


b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;


c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;


d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;


e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.


N. Dispozitii finale


Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul:


- angajatorului ..................................................;


- grupului de angajatori .........................................;


- ramurii ........................................................;


- national ...................................................... .


Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.


Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii. Angajator, Salariat,

................... ...................
Reprezentant legal,
........................


Pe data de ................................... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.


Angajator,
............................


ANEXA Nr. 3


Lista unitatilor in cadrul carora se aplica prevederile contractului
colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii comert
pe anul 2010 (unitati cu mai mult de 20 de angajati)


JUDETUL ALBA: AGRIROM S.R.L., ALEXIDA S.R.L., AMA IMPEX S.R.L., ANCAU COMPANY S.R.L., APRO-HOREA S.A., APULUM 94 S.R.L., ASSALPO S.A., B & B TEAM S.R.L., BECOM IMPEX S.R.L., BRUCLA S.A., C.D.C. COMPANY S.R.L., COCOSUL DE AUR S.R.L., COMAT-ALBA S.A., CONSUMCOOP ALBA IULIA SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM ABRUD SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM BLAJ SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM SALCIUA SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM SUGAG SOCIETATE COOPERATIVA, DACIA S.A., DANEROM IMPEX INTERNATIONAL S.R.L., DETUNATA S.A., DUNA REX S.R.L., ECOSTAR GROUP S.A., ELISFOR S.R.L., FANTASTIC S.R.L., FEDERALA TERITORIALA A COOPERATIVELOR DE CONSUM SI DE CREDIT FEDERALCOOP ALBA, GEMINI TRADING S.R.L., GERRO UTILAJE S.R.L., ITUL DISTRIBUTION COMPANY S.R.L., LALEAUA S.R.L., LEORDINA S.R.L., LIBRIS ALBA S.A., MAGNOLIA TAUT S.R.L., MAMBA S.R.L., MARC GHEORGHE SOCIETATE IN NUME COLECTIV, NICK S.R.L., OLARYS S.R.L., OLIDA S.R.L., PRISMA MIRA S.R.L., RIVALY C.H. S.R.L., SATEX S.R.L., SIMI S.R.L., SUNSHINE S.R.L., TEHNOPRECIZIA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, TRANSILVANIA EXPRES S.R.L., UNITATEA S.R.L., UNIVERSAL U S.R.L, VINERSAR S.R.L.


JUDETUL ARAD: AMET S.A., ARCHIMINA S.R.L., ARTEXIN S.A., AUTO GROUP C.M.B. S.R.L., AUTO M.D.A. S.R.L., BEBY IMPEX S.R.L., BELSIRIM AUTOMOTIVE S.R.L., CERNA S.R.L., CHIBAX S.R.L., COMALIM S.A., CORAURA S.R.L., D.E.F. S.R.L., DELICATESE S.R.L., EASTERN TECHNOLOGY S.R.L., EXPO MARKET JACKSON LTD S.R.L., FORTUNA S.R.L., GETAX S.A., GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L., LENTE S.R.L., LOREDANA-PROD S.R.L., MACU COMPANY S.R.L., MAGIC -3 S.R.L., MOBILA S.A., NEDRA TRADING M.C. S.R.L., OANA S.R.L., OBOARE SI PIETE S.A., PADIS PORT ARTUR S.R.L., PATROI & PATROI S.R.L., PIZZA KING S.R.L., PRO LIBRIS S.A., RADAN IMPEX S.R.L., REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE" CURTICI - ARAD RA, RESTAURANTUL CFR S.R.L., SAFILAR S.A., SANAIDEA S.R.L., SINAPIS S.R.L., SMARAGD G&G-OLD S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP CURTICI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP NADLAC, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP SEBIS, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP SINTANA, STA-CO S.R.L., SZAKAL METAL S.R.L., TABAN TRAFIC S.R.L., TARGURI, UNIVERSAL CRIS S.R.L., VALENA COMPANY S.R.L., VIDEO MATIC S.R.L., ZABOS S.A.M. S.R.L.


JUDETUL ARGES: AGEXIM MOTOR S.A., ALCADIBO TRADING S.A., ALEXIM 92 S.R.L., ALVILETI CENTER S.R.L., ALVVIMAR COMIMPEX S.R.L., ARGINTEX S.A., BUZATU-COMP S.R.L., CENTRUL GENERAL DE COMERCIALIZARE ARO S.A., CERBUL PROD S.R.L., CLEMANS S.R.L., COMARGROS S.A., COMAT-ARGES S.A., COMCEREAL S.A., CONSUMCOOP ARGESEL SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP BASCOV SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP COSTESTI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP CURTEA DE ARGES SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP TOPOLOVENI SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM CIOFRINGENI, D.R.I.M. DANIEL S.R.L., EMMA COMIMPEX S.R.L., EN GROS STANCIU S.R.L., FARM ELENA RUXANDRA S.R.L., FARMACEUTICA ARGESFARM S.A., GENALCO INVEST S.R.L., GEODOR EMSICA S.R.L., GIRAMEX S.R.L., GIREXIM UNIVERSAL S.A., GROSMETCHIM S.A., GYP-STAR S.R.L., HANGITA S.R.L., HERMES S.R.L., IMEX S.R.L., LA MADONETTE INTERNATIONAL S.R.L., LAS VEGAS-MI S.R.L., LUX GABRIEL RO S.R.L., MARY GILBERT S.R.L., MAVEXIM S.R.L., MENTOR-TRADING S.R.L., MODEC CENTER LUC S.R.L., MODERN IMPEX S.R.L., NEPTUN S.A., NETWORK REX S.R.L., OMNIUM DISTRIBUTION S.R.L., PITMIOVCOM PITESTI SOCIETATE COOPERATIVA, PRAXIS SRL, PRO GSM 2000 S.R.L., PROFEX UNICO S.R.L., QUARK S.R.L., RO GROUP INTERNATIONAL S.R.L., ROMARIA COMALIMENT S.R.L., ROXEMI S.R.L., SERVCOMEX GRUP S.R.L., SILVER TRADING S.R.L., TEILOR INVEST S.R.L., TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES S.R.L., TRIMEX FARMA S.R.L., TRIVALE M S.A., UNO IMPEX S.R.L., VALENTINOS S.R.L., VIDRARU S.A., WALDY COM S.R.L., ZORBA COMPANY S.R.L.


JUDETUL BACAU: ADAL S.R.L., AGRICOLA INTERNATIONAL BACAU, ALIMON S.A., ALTO-COM S.R.L., AMBRA S.R.L., APOLO IMPEX S.R.L., B.J.L. GOLD S.R.L., BONITO S.R.L., BRONX EXIM S.R.L., CLIPA S.R.L., COFETARIA PASAJ S.R.L., COMALRID S.A., COMAT BACAU S.A., COMERCOM S.A., COMSTOC S.R.L., CORIOLAN IMPEX S.R.L., DANIBRUM COM S.R.L., DEDEMAN SRL, DELY-PET IMPEX S.R.L., DIVERTISCOM S.R.L., DOGE-HVM-EXIMP S.R.L., DUMI S.R.L., EFICIENT S.R.L., ERMACOM S.R.L., EXIM-MONDI S.R.L., GRUP PARC S.R.L., K-SIGI S.R.L., LUCEAFARUL S.A., MAGIRUS TRANS S.R.L., MEDICA S.A., MERCOM S.A., METAL INVEST GRUP S.R.L., MIXT SOLAGRIP S.R.L., MORA IMPEX S.R.L., NBH DISTRIBUTION S.A., PARTENER S.R.L., POTPURIU S.R.L., PROMPT SERVICE S.R.L., RACOLE EXIM S.R.L., ROGER S.R.L., ROIL S.R.L., ROTEL S.R.L., S.S.A.B.-IMPEX S.A., SABIEX COM S.R.L., SELECT-COM S.A., SELENA S.R.L., SOCALP S.A., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM TROTUS-PALANCA, SOCOMIND S.A., STANEATA S.R.L., VASCODRA-CUREA SOCIETATE IN NUME COLECTIV, VIORADYS S.R.L.


JUDETUL BIHOR: A & D TRADE S.R.L., ABA-RO S.R.L., ACONALEX S.R.L., ALMELA COM S.R.L., ANGROMET S.A., APRO-CRISANA S.A., ARA ROMANIA S.R.L., ARBICOM S.R.L., ARFUNGO COMIMPEX S.R.L., AUSTRIAN INVEST S.R.L., BEIUSANA S.A., BIHOR PRESS S.R.L., CALIPSO S.A., CAMPUS COM S.R.L., CARBENTA COM S.R.L., CEREALCOM S.A., COMALIMENT S.A., COMAT BIHOR S.A., COMCEREAL S.A., COMFRUCT S.A., CORAL COMEXIM S.R.L., COSTDUL AGROPROD S.R.L., CRIORTEX S.A., CRISUL SUPERMARKET S.A., D & C IMPEX S.R.L., DACOR EXIM S.R.L., DANDELI SERV COM S.R.L., DESPA ROMANIA S.R.L., DI GRANDA COM S.R.L., DIVERCOM S.R.L., DORULET COMIMPEX S.R.L., EBAL COM S.R.L., EROSTAR S.R.L, ESENTIAL IMPEX S.R.L., EURIAL CONEX S.R.L., EURO - CLUB S.R.L., FATCOM-IMPEX S.R.L., FEDER EXIM S.R.L., FEDERALA TERITORIALA A COOPERATIVELOR DE CONSUM FEDERALCOOP BIHOR, FORTUNA ALIMENTE S.R.L., GASTRO ACTIV S.R.L., GEMAR COM S.R.L., GOLDEN NECTAR ROMANIA S.R.L., ISAFE COM S.R.L., ISROM IMPEX S.R.L., IZA INCOM S.R.L., KARAVIEM COM S.R.L., KEYSYS GRAFX S.R.L., LEGUME FRUCTE S.A., LEONARDO S.R.L., LIBRARUL S.A., LODENFREY ROMSERV S.R.L., LOTUS SUPERMARKET S.A., MARCEL & CECILIA IMPEX S.R.L., MARCOMLEX S.R.L., MARGARITAR SERV COM S.R.L., MASTER IMPORT EXPORT S.R.L., MATROS 94 IMP - EXP S.R.L., MEDA S.A., METALURGICA INDUSTRIAL S.R.L., METROPOL IMPEX S.R.L., MINERVA COM. S.R.L., MINERVA SIMLEU SILVANIEI S.A., MONTERO S.R.L., MURRAY IMPEX S.R.L., NICOLETA IMPEX S.R.L., NUMITEX COM S.R.L., ORINTEX S.A., PENTAX S.R.L., REGIA AUTONOMA DE PIETE AGREMENT SI SALUBRITATE R.A.P.A.S., REMATEXIM-CONS S.R.L., ROM. PA. EXIM S.R.L., ROMEUR S.R.L., S.M.O. S.R.L., SAFIRA-IMPEX S.R.L., SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL S.R.L., SARILMA COM S.R.L., SINTEZIS BIROTICA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP DIOSIG, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP MARGHITA, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM ICRCOOP BEIUS, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA TELEPRECIZIA, SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP BEIUS, SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP BULZ, SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP SACUENI, SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP CEICA, TABAC PANONIA S.R.L., TECHNOVA INVEST S.R.L., TIGER AMIRA COM S.R.L., TOTAL DISTRIBUTION GROUP BIHOR S.R.L., TOTO COM S.R.L., TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT S.R.L., TUBOPLAST S.R.L., UNILUX S.R.L., UNIVERSAL 91 S.R.L., V & M PREST S.R.L., V.D.R. S.R.L., VANDANA COM S.R.L., VULTURUL NEGRU S.A., WARDEIN S.R.L., WEBAK S.R.L.


JUDETUL BISTRITA-NASAUD: ALETHEIA S.A., BIA SI COM S.R.L., BISTRO-FOOD S.R.L., BLACTEEA COM S.R.L., COMAT-TRADING S.A., COMAUTOSPORT S.A., CONSECVENT COM S.R.L., COTIDIAN IMPEX S.R.L., CRAROP COM S.R.L., FIMAX GROUP COM S.R.L., FLAMENCO H & R S.R.L., FRANCESCA COMSERV S.R.L., FULGER-COM S.R.L., GRIGA S.R.L., HOBBY STAR 94 IMPEX S.R.L., INEL S.R.L., PETERS-GICU COM S.R.L., PHOENIX GAMES S.R.L., PRODIND S.R.L., PROFING DR.COM S.R.L., RARAUL COMSERV S.R.L, ROMFULDA PROD S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP BECLEAN", SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP NASAUD", SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 2 "FEDERALCOOP BISTRITA NASAUD", SOLO-TIMCOM S.R.L., VARODIMEX S.R.L.


JUDETUL BOTOSANI: ADMIR S.R.L., ANCA FARM S.R.L., ANDROX S.R.L., AVIS G.N. S.R.L., BOLD IMPEX S.R.L., C.D.A.-2 IMPORT EXPORT S.R.L., CIAD AGRO S.R.L., COMAT S.A., COMBUSTIBILUL S.R.L., COMCEREAL S.A., COMLUX S.A., CORA S.A, CRISTAL S.R.L., DANILUX S.R.L., DOROCA S.A., DOROLUX S.A., GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA S.R.L., HYPERION CONSERV S.R.L., INTERFARM S.R.L., LEOLA-COM S.R.L., MARA COMTUR S.R.L., MARICAM`99 S.R.L., MARY COM IMPEX S.R.L., MISONE S.R.L., NORD-TOUR S.R.L., OVISIM IMPEX S.R.L., PANDA IMPORT EXPORT S.R.L., PITA S.R.L., PONT IMPEX S.R.L., PORTAS S.R.L., RAP MAR S.R.L., REC S.R.L., SAELCOM S.R.L., SALOMAR S.R.L., SEMNAL S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM BOTOSANI, TATI S.R.L., TOTEX S.R.L.


JUDETUL BRASOV: ABITARE C.G. S.R.L., ADRIAN RESTAURANTE S.R.L., ADROM S.A., AGRO-BARSA S.A., AGROVIT S.A., ALFA ELECTRIC S.R.L., ALTIUS S.R.L., AMRITA COM S.R.L., ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L., APRIL`91 S.R.L., ARIESU S.R.L., ATCOM BRASOV SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, ATLAS S.R.L., B.T.A. S.R.L., BAD RULMENTI S.A., BRAMETCHIM S.A., BROFA COM S.R.L., BUTEXIM S.R.L., CASA ANA S.R.L., CASA AUTO S.R.L., CASTILLO S.R.L., CBA COM ROM SRL, COMAT S.A., COMIXT S.A., COMPACT S.A., COMPLEX BRASOV S.R.L., CONSILPREST S.R.L., CONTRADE S.R.L., COSTACOS-COM S.R.L., CREAT S.R.L., CRILAC TRADE S.R.L., CUMIDAVAS SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, DACIADA S.R.L., DACOTURISM S.R.L., DANCOM S.R.L., DELACO DISTRIBUTION S.R.L., DISTRIB S.R.L., DONIC S.R.L., ELPO-CONT S.R.L., EMICO S.R.L., ERA-MIXT S.R.L., EUROBARTER S.R.L., EURO-MOTOR S.A., EUROPHARM HOLDING S.A., EXOTIC MARKET S.R.L., FARMACOM S.A., FEDERALCO SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, FRAMCOM FELDIOARA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L., FRUCT TOLNAY S.R.L., G.C.S. ELECTRONIC S.R.L., GABI`S S.R.L., GENERAL PYT S.R.L., GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L., HARD DISCOUNT S.R.L., HOD - CHIMEX S.R.L., ICCO E.M.T.(ELECTRONIC MANUFACTURING TEHNOLOGY) S.R.L., IMBUR FARM S.R.L., IMPRIM S.R.L., INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A., ITALTRUCK CENTER S.R.L., IZOLDA S.R.L., IZVORUL RECE SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, KRONMAT S.R.L., KRONTRADE COMPANY S.R.L., LEFRUMARIN SRL, LEONRO S.R.L., LIBRIS S.R.L., LITUDCO IMPEX S.R.L., LUBRIMEX S.R.L., LUCA S.R.L., M & M PRODUCT S.R.L., MANTRAX ROMSTAL S.R.L., MARINARUL IMPEX S.R.L., MERCUR S.A., METABRAS S.A., MOMENTAN COM S.R.L., NOVA PAN S.R.L., ONEVES S.R.L., ORIZONT INTERNATIONAL S.R.L., OSACA S.R.L., P.L.P. GROUP S.R.L., PAD COMPANY BRASOV S.R.L., PAPPA REALE S.R.L., PASCONMAT S.R.L., PESTERA COLTEA S.R.L., PIMEN S.R.L., PLESUVA S.R.L., POLIPLAST S.R.L., PRES COM S.R.L., PRO SOFT S.R.L., PROGETTO 2000 ROMANIA S.R.L., RECOBOL S.R.L., REGALO-GLACIAL S.R.L., RESORT 92 S.R.L., RETCO S.R.L., RIAL S.R.L., ROATA NOROCULUI S.R.L., ROFIN S.R.L., ROM OIL S.A., ROMARD S.R.L., RURIN GSM S.R.L., RUSCOM S.R.L., SABIDO SKY S.R.L., SARMIS S.R.L., SCHIEDEL - SISTEME DE COSURI S.R.L., SECONT S.R.L., SECRET PROD SERV S.R.L., SELDAS S.R.L., SELGROS CASH & CARRY S.R.L., SIRENA S.R.L., SOCIETATEA COMERCIALA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE BRASOV "C.F.R. SCAD BRASOV" S.A., SPRINTER 2000 S.A., STARCOM S.A, SUPREME DISTRIBUTION BRASOV S.R.L., TEHNICA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, TEMAD CO S.R.L., TEOROV-FOOD S.R.L., TERMO CONFORT S.R.L., TESS S.R.L., TIMODOR S.R.L., TOP CAST S.R.L., TRAIAN S.R.L., UNIVERSAL BUSINESS S.A., VIESSMANN S.R.L., ZACARELI INVEST S.R.L.


JUDETUL BRAILA: AGROTEM S.A., APAN S.R.L., ARCAS TRADE S.A., BANROM S.A., BIOTA COM S.R.L., BURSAGRIROM S.A., CEREALCOM S.A., COMAR IMPEX S.R.L., COMAT BRAILA S.A., COMCEREAL S.A., COMISION TRADE S.R.L., CORNUL DE AUR S.R.L., CYCLON TECH S.R.L., DIANA COM S.R.L., DONARIS S.R.L., FICUS TRADE S.R.L., FORSYTIA COM S.R.L., GENERAL AGRO S.R.L., GRATIA IMPEX S.R.L., IMPARATUL TRAIAN S.A., ISTRU S.A., LOCKET TRADING S.R.L., MEDGAZ S.R.L., MONALDI GROUP S.R.L., PANCRONEX S.A., PROMOTAS S.R.L., PROMOTERM S.R.L., ROMINSTAL CONSTRUCT S.R.L., SCRA TRADING S.R.L., SILMAR S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FEDERALCOOP, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ARTA SI PRECIZIE, SOCIETATE COOPERATIVA UNIVERSALCOOP SCM, SOFITEL TRADE S.R.L., TRAVOLINA COM S.R.L.


JUDETUL BUZAU: AGRICOVER S.A, ALICE S.R.L., CADIF PRESS S.R.L., CIP COM S.R.L., COM FORTUNA 93 S.R.L., COMAT BUZAU S.A., COMERCIAL SOMET S.A., CONSTAM CONSTRUCTII SI AMBIENT S.A., CONSTAM METAL SI INDUSTRIE S.A., CONSUMCOOP FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP VIITORUL SOCIETATE COOPERATIVA, DANCOMP S.R.L., EUROAVIPO S.A., GRUP ROMET S.A., MIALEX S.R.L., OVIDIU S.A., PIETE TARGURI SI OBOARE S.A., POIENITA SOCIETATE COOPERATIVA, PRAKT S.R.L., TEHNO S.R.L., TESS CLUB INTERNATIONAL S.R.L., TRIUMF S.R.L.


JUDETUL CARAS-SEVERIN: 3 X 3 S.R.L., ABC LIBRIS S.A., AGMONIA S.A., ANDOR S.R.L., ASOCIATIA TERITORIALA A COOPERATIVELOR MESTESUGARESTI, CARAS S.A., COLLINI S.R.L., COMALIMENT RESITA S.A., COMAT CARAS SEVERIN S.A., COMMETCAR S.A., ENDRESS GENERATOARE ROMANIA S.R.L., HEHN S.R.L., IMPERIAL CM S.R.L., INDRA GENERAL TRADING S.R.L., MICHELINI PREST S.R.L., MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., PERSAM & COMP S.R.L., SIND ELECTRICA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP TEREGOVA, SORNIC S.R.L., STEJARUL BOCSA S.A., TIMPEX S.R.L., TRIUMF TRUST S.R.L., UNIC S.R.L., ZENITH S.A.


JUDETUL CALARASI: ALDIS AP S.R.L., AROM EXIM S.R.L., ASTERIX S.R.L., BAICU COMPANY 2001 S.R.L., CHANCE S.R.L., COMSTAR S.A., DANCLE DISTRIBUTION S.R.L., INDCOM S.A., LACTO BAR AGNEZA S.R.L., NEMES S.R.L., SIMONA COM S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP DRAGALINA, VEGA IMPEX S.R.L., VIOREL S.R.L.


JUDETUL CLUJ: 7 ICRE PROD ALIMENT S.R.L., A 1 IMPEX S.R.L., ABC FARM S.R.L., ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L., A&D SERV SRL, ADAX COM S.R.L., ADMINISTRAREA PIETELOR SI OBOARELOR S.A., AGIS COMPUTER S.R.L., AGRESSIONE GROUP S.A., ALCOM S.A., ALFASOFT S.A., ALIBETS COM S.R.L., ALIMROM TRADING S.R.L., ALPA S.A., ALPINES SPORT S.A., AMIC SRL, ANDREAS COM IMPEX S.R.L., APEX EDITARE DIFUZARE TIPARIRE IMPORT EXPORT CONSIGNATIE S.R.L., ARHINSTAL S.R.L., ARMEXPERT D C I CLUJ S.R.L., ARPIS COMIMPEX S.R.L., ART INKS IMPEX S.R.L., ARTA CULINARA S.A., AUTOWORLD S.R.L., AWA COMERT INTERNATIONAL S.R.L., AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., AYDIN PRODIMPEX S.R.L., BAD BOY WORLD S.R.L., BINGO MARASTI S.R.L., BRIETA INDUSTRIAL COM S.R.L., C & S DISTRIBUTION S.R.L., CAFFE RIVER ROMANIA S.R.L., CARPIMEZ S.A., CARTIMPEX S.A., CASETTARO AUDIO VIDEO DATA MEDIA S.R.L., CENTRAL S.A., CENTURION S.R.L., CHIOS CASINO S.R.L., CINA CARMANGERIE S.R.L., CLAR IMPORT EXPORT S.R.L., COFETARIA DANA S.R.L., COMAT CLUJ S.A., COMCEREAL CLUJ S.A., COMPEXIT TRADING S.R.L., COOPERATIVA DE CONSUM BACIU SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM CAMPIA TURZII SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM CLUJ SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM DEJ SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM ICLOD SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM ORAS GHERLA SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM UNIREA GHERLA SOCIETATE COOPERATIVA, CORAMET IMPORT EXPORT S.R.L., COSM FAN CARMANGERIE S.R.L., DALEX IMPEX S.R.L., DALIA COMPLEX COMERCIAL S.R.L., DELMOD SRL, DELTA MOTORS S.R.L., DENNVER COMIMPEX S.R.L., DIRECT COMPUTERS GRUP S.R.L., DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L., DIROX IMPEX S.R.L., DORSAN IMPEX S.R.L., ELBORIS COM S.R.L., ELECTROSERVICE SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, ELSO SRL, EMIOLA IMPORT EXPORT S.R.L., ENIBER COMIMPEX S.R.L., EPINVEST S.R.L., ERGON S.R.L., EURO GSM 2000 S.R.L., EURO HIPARION S.R.L., EXPOTRADE ABRASIVE S.R.L., FANA IMPEX S.R.L., FEDERALCOOP CLUJ SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, FLORA S.A., FM TECHNICAL INVEST S.R.L., GASTRO UNICOM ALIMENTATIE PUBLICA S.R.L., GECOR SRL, GENIAS ROM S.R.L, GIMAROM INVEST S.A., HD INVEST SRL, HIPARION DISTRIBUTION S.A., IAMI NAPOCA S.R.L., INDY GO S.R.L., INTACT SRL, IULIAFAN PRODEXIM S.R.L., JOLLYCONTOR IMPEX S.R.L., KOPIERNICUS BIROTICA S.R.L., KUERYO IMPORT EXPORT S.R.L., LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L., LEMNUL VERDE COFETARIE S.R.L., LIBRARIA UNIVERSUL S.R.L., MAESTRO RESTIMPEX S.R.L., MARA AGROIND MORARU S.R.L., MARELE ALB PRODIMPEX S.R.L., MATECHIM IMPEX S.R.L., MEGASTAR SELENA COM S.R.L., METEX COM S.A., MEXXEM S.R.L., MODENA PRODCOM S.R.L., MONALI IMPEX S.R.L., MSM BLOCK S.A., MTC ROMANIA IMPEX S.R.L., MULTIROL PRODCOM IMPEX S.R.L., NAPOCOM S.A., NAPOTEX S.A., NASTICOM IMPEX S.R.L., NELDA COM SRL, NEYOMA SRL, NEW CROCO PIZZERIE S.R.L., NOVO TECH S.A., ONCOS S.R.L., OPTION OPTICA S.R.L., ORIZONT S.A., PALIMEX COMPLEX ALIMENTAR S.R.L., PARC S.A., PHARMAFARM S.A, PHILADELPHIA IMPORT EXPORT S.R.L., POLYSPORT SRL, POPEGRO COM S.R.L, POWER TWO IMPEX S.R.L., PRAGMATIC COMPREST S.R.L., PRESS VITRINA COM S.R.L., PRO PRESS S.R.L., PROMOD S.R.L., PROSONIC PRODCOM S.R.L., PUNCTUAL COMIMPEX S.R.L., PURA TRANS ALTEXT S.R.L., RB DISTRIBUTION S.R.L., REAL 2000 SRL, REXELITE S.R.L., ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L., ROLL GUM PROD S.R.L., ROMMARKET S.A., ROMSIMAUR IMPEX S.R.L., ROVELIV PREST SRL, SAWA S.A., SESO S.R.L., STARCOS SRL, STAR PLUS IMPEX S.R.L., SUMATRA INVEST S.R.L., SUNIMPROF IMPORT EXPORT S.R.L., SUPER RIALDA IMPORT EXPORT S.R.L., SUPREME DISTRIBUTION IMPEX CLUJ S.R.L., TALORA S.R.L., TERAPIA DISTRIBUTIE S.R.L., TOP MARKET COMIMPEX S.R.L., TRANSCARPATICA S.A., TRASAL COM S.R.L., TRAVIO COM S.R.L., TRINOMUS DISTRIBUTION S.R.L., VALINA PROD COM S.R.L., VIONEL IMPEX S.R.L., VITACOM ELECTRONICS S.R.L., VIVAL COMIMPEX SERVICII PRODUCTIE S.R.L., VSV INVEST GRUP S.R.L., WIEN OIL D & S S.R.L., WINNER SRL, WOODCOTE ROMANIA S.R.L., WOODEN TECHNIC PRODIMPEX S.R.L., X&Y SRL, YUAN DONG IMPEX S.R.L., ZAMFIR SRL, ZEGREAN IMPEX S.R.L.


JUDETUL CONSTANTA: ACROPOLIS M.C. S.R.L., ADILAUR S.R.L., AGIL S.R.L., AGROSTING S.R.L., ALFA BETA SRL, ALIMENT MURFATLAR S.R.L., ALL PROVIDING S.R.L., AMBER INDUSTRY S.R.L., AMBRA IMPEX S.R.L., ANDRA NICOLE S.R.L., ANDREI AGROCOM S.R.L., APRONAV S.A., ARROW S.R.L., AURORA TOUR 94 S.R.L., B.C.D. INTERMED S.R.L., BELUCOSTI S.R.L., BEMOS COM IMPEX - BINGO EUROPA S.R.L., BIA MARY S.R.L., BINGO LITORAL S.R.L., BROTACEI ALIMENT S.R.L., C.M. ALFA BETA S.R.L., CIRESICA GOGA & CO S.R.L., COMAT CONSTANTA S.A., COMCEREAL S.A., COMPAUTO S.R.L., COMTEXT S.A., CONEX CORDIAL S.R.L., CONPRESS GROUP S.R.L., CONSUMCOOP BASARABI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP COGEALAC SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP MANGALIA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP NEGRU VODA SOCIETATE COOPERATIVA, CONTEXIN S.A., CORAL S.A., CORAL SNACK BAR S.R.L., CRISTAL CENTER S.R.L., CUB INTERNATIONAL SB S.R.L., DACRIS IMPEX S.R.L., DAN OIL COMERCIAL S.R.L., DEFNEIS S.R.L., DENISS COM S.R.L., DIMOS IMPEX S.R.L., DOBROGEA ONIX S.R.L., DORALY MALL S.R.L., DUO S.R.L., E.D.A. COMIMPEX S.R.L., E.N.B. S.R.L., ELECTROCASNICA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, ELEGANT IMPEX S.R.L., EMLIN S.R.L., EUXIN S.A., EXCELSIOR S.R.L., EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT RA, FARMACIA RELAD S.R.L., FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, FIVE-HOLDING S.A., FLEXIBIL S.R.L., FORTE SYSTEMS S.R.L., FOTOXPRESS S.R.L., G & G ROMANIA S.R.L., G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L., GENERAL AUTO TRADING S.R.L., GEPLAST S.R.L., GHIURAL EXIMP S.R.L., GMB COMPUTERS S.R.L., GRAND S.R.L., GRUP PETROL MARIN S.A., HEINRIG IMPEX S.R.L., HERMES S.R.L., L & N NICK S.R.L., LEMNCAR S.R.L., LIBRI MARIS S.A., LILIPUT CO S.R.L., M.B. DELFINUL S.R.L., MAMAIA S.A., MANNING PERS. CO. IMPEX S.R.L., MARIA TRADING S.R.L., METALPROCESS S.R.L., MIRICOS S.R.L., MOGA STAR S.R.L., NECO METROPOL S.R.L., OLVIS GRUP S.R.L., ONITA OIL S.R.L., P & S ALBATROS S.R.L., P.N.P. IMPEX S.R.L., PARC MAMAIA RESTAURANT S.R.L., PARMA EUXIN IMPORT EXPORT S.R.L., PATI TRIO S.R.L., PELEHRA S.R.L., PRODES S.R.L., RADIOTEHNICA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, RAMEX S.R.L., RAPID AP S.R.L., RESSVANIS COMPANY FOODS DISTRIBUTION S.R.L., ROROM BIG S.R.L., SARGEANT MARINE ROMANIA S.R.L., SENATOR S.R.L., SOLARIS S.R.L., SORLA S.R.L., SOR-TUR STAR S.R.L., SPORT`S PALACE IMPEX S.A., STELCATI S.R.L., STERS S.R.L., SUSZI S.R.L., TEHNO PETROLEUM S.R.L., TONIS TRADE S.R.L., TOP VISION S.R.L., TORENT COMPUTERS S.R.L., TORID GROUP S.R.L., TORNADO SISTEMS S.R.L., TRAIAN S.A., TRANS-ATLANTIS S.R.L., TRIDENT PLAZZA S.A., UTILAJ GREU S.A., VECTRA STEEL S.R.L., VEPAN S.A., VICTOR & ADRIAN S.R.L., VIP EFORIE S.R.L., ZAHA GRUP S.R.L.


JUDETUL COVASNA: "A M C" S.R.L., ALCOM IMPORT EXPORT S.R.L., ALIMENTATIE PUBLICA "EGERMAND" S.R.L., BEM-BALOGH S.R.L, COMAT COVASNA S.A., COMERT ALF II S.R.L., COMERT SI SERVICII "DORCO" S.R.L., CONSERVICE UNICUM S.R.L., CORA S.R.L., DESFACERE MIMY-ZUP S.R.L., DOMO RETAIL S.A., ESTICO S.R.L. SUCURSALA SF. GHEORGHE, EUROCOLOR S.R.L., "ILU-BAR" S.R.L., IMPEX A.M.K. S.R.L., INTERCOM S.A., METRO-IMPEX S.R.L., PETROMAR IMPORT-EXPORT S.R.L., PRESTARI SERVICII MI-TU-HAZ S.R.L., PRIMEX S.A., PRODUCTIE COMERCIALIZARE STELLA S.R.L., PRO-SOL-COM S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA "CONSUMCOOP BARAOLT", SOCIETATE COOPERATIVA "CONSUMCOOP BATANI" SOCIETATE COOPERATIVA "CONSUMCOOP TARGU SECUIESC", SOCIETATE COOPERATIVA "CONSUMCOOP INTORSURA-BUZAULUI", SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM "FEDERALCOOP SFANTU GHEORGHE", TRIST COMERT SERVICII S.R.L., VILCOM S.R.L.


JUDETUL DAMBOVITA: AGROMEC S.A. DRAGOMIRESTI, ALIMENTARA S.A., ANIS TRADING S.R.L., CENTRAL MORENI S.R.L., CEREALCOM S.R.L., CLAUDIA S.R.L., COBA COM S.R.L., DANIEL S.R.L., DB IMPEX S.R.L., ENESCU S.R.L., FALKOR S.R.L., FLOREL S.R.L., HELENE S.R.L., LA LIBER S.R.L., LEGUME FRUCTE S.A., MACOM S.R.L., METEX S.A., N.B.R. VALAHIA S.R.L., OLCO IMPORT-EXPORT S.R.L., PAVCOM S.A., PRODCOM SERVICES S.A., PROLIBRIS S.A., R & N SINCER COM S.R.L., REGATA S.R.L., ROCONI IMPEX S.R.L., RULF COM S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP BILCIURESTI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP GAESTI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP POTLOGI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP RACARI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP VOINESTI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 2 FEDERALCOOP DAMBOVITA, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRADUL 1 SCM ATCOM DAMBOVITA, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRADUL 1 SCM VICTORIA TITU, TC UPET S.R.L., VADAN S.R.L., WORM S.R.L.


JUDETUL DOLJ: ALINANA S.R.L., ALLPRO S.R.L., ARHI DESIGN S.R.L., AUTOMOBILE CRAIOVA S.A., BOERRO GROUP S.R.L., CASA ALBA S.R.L., CHADIS EXIM S.R.L., CIROMAT SERVCONSTRUCT S.R.L., COLISEUM S.A., COMAT DOLJ S.A., COMCEREAL S.A. DOLJ, COREALIS S.A., CORIMEX S.A., DUCRIST EXIM S.R.L., DUVIEV S.R.L., EDUSCHO IMPEX S.R.L., ELGA S.A., FARMACIA TREI F S.R.L., FARMEXIM S.R.L., FELVIO DISTRIBUTION S.R.L., GOBANS IMPEX S.R.L., GRUIA SI BALAN S.R.L., HARPEK S.R.L., LATIF S.R.L., LEGABRIS PREST S.R.L., LEGUME - FRUCTE S.A., LUX PREMIER S.R.L., MAGAL CRAIOVA S.A., MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L., MEDICAL SAER ASSOCIATION S.R.L., MERCUR S.A., MINEX-COM S.R.L., MINTEGER IMPEX S.R.L., MINUFAN PRODIMPEX S.R.L., NITELA IMPEX S.R.L., NOVUS S.A., OLFARM S.A., OLTINEX S.A., PARC-TURISM S.A., PET PERS INVEST S.R.L., PIERRE PARFUMS & COSMETICS DISTRIBUTION S.R.L., POPASUL CAPRIOARA PIELESTI S.R.L., RALCOREX S.R.L., REDEXIM S.R.L., RELEONE IMPEX S.R.L., REMIA COM IMPEX S.R.L., SAFF TRADING S.R.L., SASU COMPANY S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM BAILESTI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP DABULENI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CRAIOVA, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FEDERALCOOP DOLJ, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FILIASI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM PLENITA, STAR S.A., STARIMEX S.R.L., STEFANESCU & ION S.R.L., T.M. NANTERRE S.R.L., TEROS V&L S.R.L., TEXIN S.R.L., TOP EDGE ENGINEERING S.R.L., TRADE LAND SPEDITION S.R.L., TROFA TRANS S.R.L., VALMIROM PRESTCOM S.R.L., VERONA-IMPEX S.R.L., VIOOROM IMPEX S.R.L.


JUDETUL GALATI: ADMET S.A., ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A., AGRESS BUSINESS COMPANY S.R.L., AGRO-DUNAREA S.A., AGROPORT S.A., ALCOM S.A., ALIMSERV S.A., ALTSTIL CONSTRUCT S.R.L., AMARDI SRL, ARABESQUE S.R.L., ARTIN SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, AVANTUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, BOSTICO PRESS S.R.L., BRACOS GROUP SRL, CARRERA CO S.R.L., CARUL CU BERE 95 S.R.L., CEREALPROD S.A., CHIP SI DALE S.R.L., CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION S.R.L., CICOPAN SRL, COMAT GALATI S.A., CONCEPT MOBIL SRL, CONDRUZ S.R.L., CONEXLAND S.R.L., CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA, CREMIAL S.R.L., DANIEL S.R.L., DANIELI S.R.L., DECOVIL S.R.L., DUNIS S.R.L., ELECTRONMEDIA SRL, ELITRANS S.R.L., EMMA SRL, ENA-GRUP S.A., EURO PIC MIC S.R.L., EUROCOM S.A., FERMPROD ALIMENT S.R.L., FLOAREA SALCAMULUI S.R.L., FLUX S.R.L., GALATEX S.A., GALGROS S.A., GALMOPAN CEREALE S.A., GINAVIDOR S.R.L., GRIG COM MIXT S.R.L., GROSING S.R.L., HENRICH CONTINENTAL S.R.L., HEPITES S.A., HIPOGRIF SRL, IMPEX ELLA S.R.L., INEXTENSO S.R.L., K & F S.R.L., KARINA 1 S.R.L., KEOPS GRUP SRL, LARISSA CO S.R.L., LEGATO S.R.L., LIDOMAT SRL, LOCONFORT S.A., MAGNUS DUNAREA SRL, MAIRON GALATI S.A., MAIRON HOLDING LTD S.R.L., MAZEPA S.R.L., METAL S.R.L., METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., METEX SA, METEX 2001 SRL, METEX 2002 SRL, MYOSOTIS S.A., NEACSU S.R.L., NEBROS COM S.R.L., NEW - ROLAX S.R.L., NEXT TRAVEL SRL, OCEANIC S.R.L., ODETTE S.R.L., OMNIA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, PAROLEX JR S.R.L., PHARMAEST S.R.L., PRODAS S.A., PRODGLOBAL DISTRIBUTION S.R.L., REAL GROUP S.R.L., REGAL S.A., ROMDECOR SRL, ROMILIAN S.R.L., SEVEN SEAS S.R.L., SOMET S.A., STEF IMPEX S.R.L., STURION LTD S.R.L., TAPU CARPATIN S.R.L., TEXTILE-INCALTAMINTE SA, TRANS P.E.C. S.A., UNIVERSAL IMPEX S.R.L., VESTIBUS S.R.L., ZK COM S.R.L.


JUDETUL GIURGIU: ATENA S.R.L., AZOCHIM S.R.L., CEREALCOM S.R.L., COMAT S.A., CONSUMCOOP BOLINTIN VALE SOCIETATE COOPERATIVA, GHE STUBEANU S.R.L., HANUL LU MANOLEA S.R.L., MASTER COMPANY S.R.L., MEGA PNC S.A., MINIMAX DISCOUNT SRL, MIORITA S.R.L., R `ART S.A., ROXY COM S.R.L., SEA S.R.L., TEXWARE S.R.L.


JUDETUL GORJ: ALPIS S.A., BURXEN S.R.L., CART.GO S.A., CAZARE CANTINE MOTRU S.A, CAZARE CANTINE ROVINARI S.A., CIMPEANU COM S.R.L., COMAT GORJ S.A., COMIS S.R.L., COREX S.R.L., CRESCENDO S.R.L., DANTEX S.R.L., DARCOM S.R.L., DASERAMA S.A., ERTEPCOM PROD S.R.L., EXPONENTIAL S.R.L., GHIOCELA PROD COM S.R.L., GIURMA S.R.L., INIDAN S.R.L., LUKARIA COM S.R.L., MADOFIL STAR S.R.L., OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION S.R.L., ONORVAL IMPEX S.R.L., POLIART S.R.L., POMADIL COM S.R.L., PRICO MIGEN S.R.L., RODNA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FEDERALCOOP TARGU JIU SC, SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP TG-CARBUNESTI SC, SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP TURCENI SC, SOHODOL S.R.L., SC SUCCES NIC COM SRL, SUCIDAVA IMPEX S.R.L.


JUDETUL HARGHITA: ABS-L & Z S.R.L., ALWAYS IMPEX S.R.L., AMIGO & INTERCOST S.R.L., AMIGO-COM S.R.L., AUTO M. & COMPANY S.R.L., AUTOSPORT S.R.L., BARMITEX S.R.L., BEN-COM-MIXT S.R.L., CENTRAL S.A., COM-CARLIA S.R.L., COM-DANY S.R.L., COMFIM S.R.L., COM-TRADE S.R.L., CONSIGNATIA KORALL S.R.L., CONSUMCOOP FEDERALCOOP HARGHITA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP VLAHITA SOCIETATE COOPERATIVA, CRISPAL BOROS S.R.L., DEMACO S.R.L., DOMINO TRADE S.R.L., EASTAR S.R.L., ELAN-TRIO S.R.L., EMER-COM S.R.L., ERKOM S.R.L., ERLASCOM S.R.L., FORTUNA S.R.L., GOLDEN S.R.L., HETRA-IMPEX S.R.L., HONTFAR S.R.L., ILM-COM S.R.L., IMPAR S.R.L., INFOPRINT S.R.L., JAZZ-SERV-COM S.R.L., JUNIOR COM S.R.L., KFT IMPORT-EXPORT ROM-WALD S.R.L., KOLIBRI S.R.L., LAPROLEM S.R.L., MAGDOLNA IMPEX S.R.L., MAGICHAR S.R.L., MARKET HARGHITA S.R.L., MEDVAIA S.R.L., MELINDA-IMPEX S.R.L., MIDA S.R.L., MIXTCOM S.R.L., MULTIIDEA S.R.L., NIMBUSZ TRADE S.R.L., ORFEUM S.R.L., PIETA S.R.L., "PRESTAREA" SOCIETATE COOPERATIVA, SKAND IMPEX S.R.L., "SOCOM UNIREA" SOCIETATE COOPERATIVA, SZILVESZTER COMPROD S.R.L., VICTORIA GLOBAL S.R.L., VINURI SI BAUTURI HARGHITA S.A., VYLY CENTER S.R.L.


JUDETUL HUNEDOARA: ADACONI S.R.L., ADMET S.R.L., AGERCOM IMPEX S.R.L., ALAMOS SELECT S.R.L., ALBALUX COM S.R.L., ALBINA COOP SOCIETATE COOPERATIVA, ALIMENTARA S.A., APROTERRA S.A., ARDIS METAL S.R.L., ATCOM SOCIETATE COOPERATIVA, AVIS COM S.R.L., BONIMET S.R.L., CASIAN CASICOM S.R.L., COMTRANS DOR S.R.L., CONSUMCOOP BRAD SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP DEVA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP DOBRA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP GEOAGIU SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP HATEG SOCIETATE COOPERATIVA, CORSIL PRODEXIM S.R.L., CORVINUL S.A., DAVAMAL COMSERVICE S.R.L., DIAMARIS SOCIETATE IN NUME COLECTIV, DUO EKART SOCIETATE IN NUME COLECTIV, EMI & GIGI IMPEX S.R.L., EUROVENUS S.R.L., EXPANS PRESTSERV S.R.L., FAGU & REITZ PRODCOM S.R.L., FARES TRADING S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA S.A., FLORA IMPEX S.R.L., GARDORA S.R.L., GENERAL DOMINO SERV S.R.L., GERAICO PROD COM S.R.L., GLOBAL INVEST S.R.L., IATSA SERVICE S.R.L., IMCOMEX DISTRIBUTION S.R.L., INDPRODCOM S.R.L., IVA XSOUND S.R.L., JIUL COMALIMENT S.R.L., MAGNET IMPEX S.R.L., MARCIA AMORY COMEX S.R.L., MELKART PRODIMPEX S.R.L., MERCUR S.A., MIRA PRES S.R.L., MIRACETI COM S.R.L., NENADOTUR PREST S.R.L., POINT PAPER S.R.L., POPAS DECEBAL CETATE S.R.L., PRESSO IMPEX S.R.L., PREST ALIM SID S.A., PRODIMPEX GUDEA GV S.R.L., PROGER COMLAC S.R.L., QUASAR S.A., REAL 2003 S.A., REALCOM S.A., RETEAUA LIBRARIILOR BIBLIOFOR S.A., RETEZATUL S.A. DEVA, ROGARD COOM IMPEX S.R.L., SANEX COM S.R.L., SAVA EXIM S.R.L., SGS GELSIM GROUP S.R.L., SIMAL EXIM S.R.L., SPEDITION TRANSCONTINENTAL S.R.L., T&O PRODCOM S.R.L., TARA HATEGULUI S.A., TEHNO DEVIS S.R.L., TIF M&B COMEX S.R.L., TOP TECH S.R.L., TOTALITARIS COM DIVERS S.R.L., TRANSILVANIA S.A., TRIUMF COMSERV IMPEX S.R.L., TRUST CONSTRUCTII COMSID S.A., UNISON COMSERV S.R.L., UNISTAL S.R.L.


JUDETUL IALOMITA: ABBA S.R.L., AGRODANCOS S.R.L., ALC PROD DISTILERY S.R.L., BEST WINE S.R.L., BRAVO COM S.R.L., CARTEXIM S.R.L., COMIND S.A., CONSUMCOOP FETESTI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP TANDAREI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP ZONALA BUCU SOCIETATE COOPERATIVA, CONTE IMPEX S.R.L., FLORICOM IMPORT-EXPORT S.R.L., GROSIL S.A., HERION IMPEX S.R.L., INTERCEREAL S.A., INTERNATIONAL PARVESCU SOCIETATE IN NUME COLECTIV, MATACHAND PROTECTION S.R.L., PRESTAREA SOCIETATE COOPERATIVA, RESTAURANT BATURY S.R.L., SALMA COMEX S.R.L., SANDRU A.P.A. S.R.L., TRANSMIM S.R.L., VLASE IMPEX S.R.L.


JUDETUL IASI: ADIMET S.A., AGAPE S.R.L., ALBITO S.R.L., ALIMENCO S.A. PASCANI, AMIOTI S.R.L., AMO PRESS S.R.L., AVATTI GRUP S.R.L., BARBAROSSA CLUB S.R.L., BIOS FARM S.R.L., BRAS S.R.L., BURSA MOLDOVEI S.A., CASA AUTO S.R.L., CASA BOLTA RECE S.R.L., CENTRUL DE AFACERI INTERNATIONAL S.A, COMPACT GRUP S.A., COMPLEX DUNAREA S.R.L., COMPLEX ONYX S.R.L., COMPLEX TUDOR ALIMENT S.R.L., DAVAL S.R.L., DECEBAL Z S.R.L., ELYCON STAR S.R.L., ERNA SERVICE & TRADE S.R.L., ERNA TRADING GROUP S.R.L., FAMILIAL S.R.L., FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., FLUX S.R.L., GHEZACO S.R.L., GO WEST S.R.L., HOLDMANN GRUP S.R.L., IASSYFARM S.A., ICRTI S.A., INCONTRO S.R.L., INTERCONT S.R.L., INTERPRIMA S.R.L., IULIUS GROUP S.R.L., LA ROCCA S.R.L., LEES COM S.R.L., LIELA S.R.L., LIFE - IND S.R.L., MEDIA DISTRIBUTION S.R.L., MEGAGOLD S.R.L., MERCUR MARY S.R.L., METCHIM S.A., MICOMIR S.R.L., NENA GRUP S.A., OFF LIMITS S.R.L., ONITRADE LTD. S.R.L., OPAL GRUP S.R.L., OPEN SERVICE S.A., PANIFCOM S.R.L., PERLA BUCIUM S.R.L., PHARMA S.A., ROMSTAR S.R.L., SEDCOM LIBRIS S.A. IASI, SINCRON S.R.L., STEF S.R.L., STRUNGARIU & CO RIGAMS L M SOCIETATE IN NUME COLECTIV, TENT CO S.R.L., TEOFARM S.R.L., TESTER GRUP S.R.L., TESTER S.R.L., TOP DOLE S.R.L., UNIC 91 S.R.L., VEGA S.R.L., YOKER-BLAK S.R.L.


JUDETUL ILFOV: 94 BITEX TRADING S.R.L., AGRICANTUS S.R.L., AGRO INTERNATIONAL S.R.L., AGROMEC STEFANESTI S.A., ALFREDO TRADING COMPANY S.R.L., ALIX AVIEN COSMETICS S.R.L., AMSET PRODEXIM S.R.L., ANGST RO S.R.L, AXEL & CO IMPORT EXPORT S.R.L., BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE A INDUSTRIEI (B.A.D.I.) S.R.L., BERGERAT MONNOYEUR S.R.L., BICOM P A IMPEX S.R.L., BRENNTAG S.R.L., CAMICAR COMPANY S.R.L., CASA ROMANEASCA - ROMANIAN HOUSE S.R.L., CEFIN (ROMANIA) S.R.L., CITY GATE S.A., COMMERCIAL CENTER DEVELOPMENTS S.R.L., CRISTESCU IMPORT EXPORT S.R.L., EDF - ESA (EASTERN DUTY FREE-ECHIPAMENTE SI SERVICII AEROPORTUARE) S.A., ELGEKA - FERFELIS ROMANIA S.R.L., ELITE CATERING S.R.L., ENDLESS EXIM S.R.L., EURO KOLBENSCHMIDT S.R.L., EUROPAPIER ROMANIA S.R.L., EVEREST FOODS S.R.L., EXPO MARKET DORALY S.R.L., F.ENCULESCU COM S.R.L., FRANKE ROMANIA S.R.L., G.N.V. OMEGA TRADING S.R.L., GENERAL ELECTRICS MATERIALS (G.E.M.) S.R.L., GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A., GRANDDIS S.R.L., HEDAROM S.R.L., IANIS COM S.R.L., IFANTIS DISTRIBUTION S.R.L., ILFOVEANA S.A., INTERFRUCT S.R.L., KARROB INTERNATIONAL 98 S.R.L., KONTIROM S.A., LESAFFRE ROMANIA S.R.L., LINDAB S.R.L., LORASAN PRODIMPEX S.R.L., MARCOM R.M.C. 94 S.R.L., MEDIPLUS EXIM S.R.L., MENATWORK EST PREFABRICATE S.R.L., METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., MIDRA 94 PRODCOM S.R.L., MIKE INTERNATIONAL S.R.L., MIRAS INTERNATIONAL S.A., NHR AGROPARTNERS S.R.L., NIRO INVESTMENT S.A., NOVACHROM TRADING S.R.L., OBO BETTERMANN ROMANIA S.R.L., OTTER-DISTRIBUTION S.R.L., PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT S.R.L., PORSCHE ROMANIA S.R.L., PRAKTIKER ROMANIA S.R.L., PROFINE ROMANIA S.R.L., RESINEX ROM S.R.L., REWE (ROMANIA) S.R.L., ROCON DISTRIBUTION 2000 S.R.L., ROM SAHAR MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., ROMA CASA & GIARDINO S.R.L., ROMATEX S.A., ROSI IMPORT EXPORT S.R.L., RPN SEMTEST GENETIC INTERNATIONAL S.A., SARANTIS ROMANIA S.A., SCANIA ROMANIA S.R.L., SENSIBLU S.R.L., SERPICO TRADING S.R.L., SHOE POINT S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM MAGURELE, SOCIETATEA COMERCIALA PETROM AVIATION S.A., SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM VOLUNTARI, SPOT VISION-PRODEXIM S.R.L., SUNTORY AGROCHEMICAL S.R.L., SUPERFOOD COMPANY S.R.L., TAMISA TRADING S.R.L., TOP BRANDS DISTRIBUTION S.R.L., UNIREA INTERNATIONAL TRADING 95 S.R.L., UNITED PRODIMPEX S.A., WURTH ROMANIA S.R.L.


JUDETUL MARAMURES: ABA - FLOR PROD COM S.R.L., AC HELCOR PHARMA S.R.L., ALFA-COM S.A., ARAMIS GAMES S.R.L., ARAMIS PLUS S.R.L., ATENA-LUX S.R.L., ATP - EXODUS S.R.L., AUTOSERVIRE-UNIC C.L. S.R.L., B.D.M. S.A., BENION COM S.R.L., BULZAN IMPEX S.R.L., COMAT MARAMURES S.A., COMEXMAR S.R.L., COMPLEX RAPID S.R.L., COMPPIL S.A., CORAMET IMPORT-EXPORT S.R.L., DAYTONA COM S.R.L., FADOS PROD COM S.R.L., FRAGUS S.R.L., GAJ COMIMPEX S.R.L., ILS DISTRIBUTION S.A., IMPAL S.R.L., INA K.PRESS S.R.L., INTER KOREX CO S.R.L., INTREPRINDEREA COMERCIALA COOPERATISTA COMCOOP, KALMAN S.R.L., LADOREL COM S.R.L., LIANA S.R.L., LILIACUL S.R.L., LUCEAFARUL S.R.L., MACELARIA DORU S.R.L., MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., MARA-LIBRIS S.A., MARCOM S.A., MARWOOD INTERNATIONAL S.R.L., MONS MEDIUS - INVESTMENTS S.A., NOVAPLUS S.R.L., OLARU S.R.L., PIATA-ALIMENT S.A., POTACO-TRADING S.R.L., RESTAURANT SELECT S.R.L., RICKNOR IMPEX S.R.L., RIMINI IMPEX S.R.L., ROM PHOTO & GSM S.A., ROYAL-R S.R.L., SARONA IMPEX S.R.L., SERVICE LOOK S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP SOMCUTA MARE, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP SIGHETU MARMATIEI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP TARGU LAPUS, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FEDERALCOOP BAIA MARE, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ELECTROMETAL, SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA PE ACTIUNI MULTIMAR BAIA MARE, TENET S.R.L., TIG S.R.L., UNISTAR S.R.L., VAVIR ZETEA TRANS S.R.L., VENIFE IMPEX S.R.L., VLADY S.R.L.


JUDETUL MEHEDINTI: AGROINDUSTRIALA STIRMINA-BALOTESTI-TR. SEVERIN S.A., APROMAT S.A., ARION S.R.L., ARION SMART S.R.L., CICERO S.A., COM PRODALIMENT S.R.L., COMCEREAL S.A., COOPERATIVA DE CONSUM - CONSUMCOOP STREHAIA SOCIETATE COOPERATIVA DE GRADUL 1, CRONOS S.R.L., ECCOFARM S.R.L., EXPO FLOREA S.R.L., FALIA IMPEX S.R.L., FONTEGAS PECO MEHEDINTI S.A., INTIM S.R.L., LIPO TEST S.R.L., MERIDIAN C.C. S.R.L., METEXCOM S.A., MIGDAL COM MIXT S.R.L., NANDI S.R.L., PET STAR S.R.L., PRO TECT S.R.L., ROMANTIK COM S.R.L., ROYAL TRADE LTD S.R.L., SLY RO S.R.L., STAR 2001 S.A., TIMI COM S.R.L., TIT COM S.R.L., VYOS EXIM S.R.L.


JUDETUL MURES: ADIMAG COM IMPEX S.R.L., AGROMEC S.A., ALIAT-ATELIER DE LUCRARI DE INTRETINERE AUTO TERITORIAL S.R.L., AMANI CO IMPEX S.R.L., APCOM SELECT S.A., ATU-AUTOMOBILE, BIG IMPREST S.R.L., C & PI COMPROD S.R.L., CAZADELA COMIMPEX S.R.L., COM ADRANDI S.R.L., COMAT MURES S.A., COMIMPEX LICURICI S.R.L., COMPPIL MURES S.A., CONCORDCONS ALEXA S.R.L., CONFIMEX M.V. S.R.L., CONSICOM S.R.L., CONSUMCOOP IERNUT SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP LUDUS SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP MURESUL TARGU MURES SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP REGHIN SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP SARMASU SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP SIGHISOARA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP SOVATA SOCIETATE COOPERATIVA, CORALIA COM S.R.L., CRISTAL SZ.O. S.R.L., DACIA S.A., DAFCOCHIM S.R.L., DARINA COM S.R.L., DECOTEXTIL S.R.L., ELECTROMECANICA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, ELIXON IMPEX S.R.L., ENGINE DRIVERS S.R.L., EURO FORUM S.R.L., FAREL IMPEX S.R.L., FITOCOM S.R.L., FLEX COMP S.R.L., GEADINA TRANS COM S.R.L., GROSALIMENT S.A., HE BA CONS S.R.L., HELLIOS COM S.R.L., HEMIRO IULIA S.R.L. FILIALA MURES, HERLITZ ROMANIA S.R.L., IMPEX VLADEL COM S.R.L., JACON TEX S.R.L., KALENDA ALEXIM S.R.L., L M CLAUS S.R.L., LIBRIS EMINESCU S.R.L., LOCATIV S.A., LUCIAN COMIMPEX S.R.L., MOLDOVAN IMPEX S.R.L., MONDO TRADE S.R.L., MURICOM S.R.L., NET DISTRIBUTION S.R.L., NIRVANA EXCOM S.R.L., NIVA PRESS S.R.L., PALAS COM S.R.L., PANI PLAST S.R.L., PERFECTING S.R.L., PORFACOM S.R.L., PRONTO UNIVERSAL S.R.L., RAUF COM S.R.L., RENANIA TRADE S.R.L., ROMSTAL MURES S.R.L., ROMUR S.A., S.C.A.P.A. VALEA MURESULUI S.A., SERACOM S.A., SILVERA IMPEX S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP GANESTI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM FEDERALCOOP TARGU MURES, TAXTOMATO PRES S.R.L., THREE PHARM S.R.L., TIME COM S.A., TIMEXIM IMPORT EXPORT S.R.L., TURISME, UNICUM COM SERV S.R.L., UTILITARE S.R.L., VALENTINO DISTRIBUTION S.R.L., VANIA PRODCOM S.R.L., VASLEN COM S.R.L., VBH ROMCOM S.R.L., VELMUR COM S.R.L.


JUDETUL NEAMT: ACTUAL COM S.R.L., ADRIDAN S.R.L., AGRO CASLO S.R.L., ALEHO S.R.L., ALTEX IMPEX S.R.L., ANDOS COM S.R.L., ANNAMATEX S.R.L., ARIANIS PRODCOM S.R.L., ASCOM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, AUTO MOLDOVA S.A., BIBLIOPOLIS PETRODAVA S.A. SEDCOM, BICAZUL S.R.L., BISTRITA S.A., BULAI ELEMAR S.R.L., CAPRIOARA S.R.L., CENTRUL COMERCIAL UNIC S.A., CIBEIT S.R.L., COJOCARIU SOCIETATE IN NUME COLECTIV, COMPLEX AGROALIMENTAR S.R.L., CONFORT THERM S.R.L., CONSUMCOOP CETATEA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP PIATRA NEAMT SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP ROMAN MUSAT SOCIETATE COOPERATIVA, COSMOS S.R.L., COZLA S.A., DAL & TRADE CO S.R.L., DID COMCONTUR S.R.L., ECOS 91 S.R.L., EFTIM COM SERV S.R.L., ELLMAR COM S.R.L., ENZYMES & DERIVATES S.A., EUROLIL S.R.L., G & T TRANS S.R.L., GICOVANU COM S.R.L., GROUP GRECU & FRITZ S.R.L., HEROM S.R.L., INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION S.R.L., INTERNATIONAL TRADING AGENCY S.R.L., MEDASIMPEX S.R.L., MELORAN COM S.R.L., MOLDOVA S.A., ORION S.A., PODIREI PROD S.R.L., PRO PHOENIX S.R.L., RAMA S.R.L., RASPOPA SI COMPANIA SOCIETATE IN NUME COLECTIV, ROMCENTRAL S.A., ROSIMAN MANCAS S.R.L., SINUS GRUP S.R.L., STAR MET S.A., SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVA, TOSCA S.R.L., TRUST EURO THERM S.R.L., UNION S.R.L., UNIVERS S.R.L., URBAN S.A.


JUDETUL OLT: ALIMENTARA S.A., APRO-COM-IMPEX S.R.L., APROT S.A., BACHUS S.A., BALSCOM S.A., COMAGRIMEX S.A., COMAT-OLT S.A., COMCEREAL OLT S.A., COOPERATIVA DE CONSUM BALS - SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM DRAGANESTI-OLT - SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM PIATRA-OLT - SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM SCORNICESTI - SOCIETATE COOPERATIVA, DECORA-STIL S.R.L., DORVAL S.R.L., ELECTRONICS SERVICES AND TRADE (E.S.T.) S.R.L., EL-PREDA SOCIETATE IN NUME COLECTIV, FEDERALCOOP OLT - SOCIETATE COOPERATIVA, FIX S.R.L., MARION S.R.L., MES ALUMINIU S.A., METAL LEMN CHIMIE - SOCIETATE COOPERATIVA, NATURAL S.R.L., NIMAX S.R.L., OLT LIBRIS S.A., ROMARKET S.R.L., SINCER S.R.L., U 95 IMPEX S.R.L.


JUDETUL PRAHOVA: A.B.C. PRESS S.R.L., AGROCOM LEGUME FRUCTE S.A., AIFOSAD S.R.L., ALEEA RAICU S.R.L., ANA MARIA POP S.R.L., ANDY M S.R.L., APROMAT S.A., ARLANG S.R.L., AROCHIM S.R.L., AURORA I.C. S.R.L., AUTO RO S.R.L., BARCANESTI SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, BES ROMANIA S.R.L., BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L., BOLDESTI - SCAIENI SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, BUCEGI S.A., CALLIOPE S.R.L., CDE R INTEREX S.A., CIOCIRLIA S.A., COMAT PRAHOVA S.A., COMCEREAL S.A., COMELECTRO IMPORT EXPORT S.R.L., COMPEXIN S.A., CONTROL TRADING S.R.L., CORD IMPEX S.R.L., CRISCO S.R.L., DAAS IMPEX S.R.L., DAAS INDUSTRIES S.R.L., DUMARIS S.R.L., EDEN SERBAN S.R.L., ELBAMA STAR S.R.L., FARMA CHIM 10 S.R.L., FARMEXPERT D.C.I. PLOIESTI S.R.L., FEDERALCOOP PRAHOVA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, FEDIENT S.R.L., FRANCISC COM S.R.L., INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L., IRIS VASILESCU S.R.L., KAVICO IMPEX S.R.L., LIVIMPEX S.R.L., LOTUS MARKET S.R.L., MARALD IMPEX S.R.L., MARKET S.R.L., MEDIMFARM S.A., METALEUROEST S.R.L., METALROM S.A., MILU & MILU SOCIETATE IN NUME COLECTIV, MIXTA SILVERA S.R.L., PECEF TEHNICA S.R.L., PENALTY S.R.L., PEX S.R.L., PIRITEX S.A., PLUS DISCOUNT ROMANIA SCS, PLUDI MARKET SRL, PRODCOM MIXT S.R.L., PROFIPET COM S.R.L., PROMPT IMPEX S.R.L., RESTAURANT CIOCIRLIA S.R.L., RHODOS S.R.L., ROBERT AUGUSTIN S.R.L., S.H.R. DISTRIBUTIONS S.R.L., SALAMANDRA IMPEX S.R.L., SCENIC AUTO S.R.L., SCHI MONT S.R.L., SECA DISTRIBUTION S.R.L., SELF S.R.L., SERPO PROD IMPEX S.R.L., SIGA & CO CAMPINA S.R.L., SIRUS COM S.R.L., TELEPRECIZIA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, TELEX S.R.L., TERA S.A., TOMAS S.R.L., TRAFIC COM S.R.L., UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., UNIREA MIZIL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, UNO GROUP S.R.L., URLATI SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, VALENII DE MUNTE SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, VICARIS S.R.L., ZOREX COMIMPEX S.R.L., ZORILE S.A.


JUDETUL SATU MARE: DOBRA COM S.R.L., AGROTEX S.R.L., AGROZOOCOM DECEBAL S.A., AUTONET IMPORT S.R.L., BARTA ATI S.R.L., BRENARNO S.R.L., COMAT S.A., COMCEREAL S.A., CONSUMCOOP ARDUD SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP FOIENI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP SANISLAU SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP TASNAD SOCIETATE COOPERATIVA, EDEX S.R.L., ESEDRA S.R.L., FEDERALCOOP SATU MARE SOCIETATE COOPERATIVA, FLUID GROUP HAGEN S.R.L., GALENUS S.A., GEPETO S.R.L., GORDIUS S.R.L., HELLO MARGOT S.R.L., INTERCOMPANY S.R.L., LEBADA S.R.L., LUDY S.R.L., MARCOTEX S.R.L., MAVIO INTERNATIONAL S.R.L., MONA LINDA S.R.L., NOVECOM S.A., PIRAMIDA S.R.L., RADICAL S.R.L., RHODOS S.R.L., ROVIL COMPANI S.R.L., SANTEC S.R.L., SOLSERVICE S.R.L., TIROL PROD COM S.R.L., UNI CARM S.R.L.


JUDETUL SALAJ: AGROSERVICE CONSTRUCT S.R.L., ALEX-COMERT SI SERVICII S.R.L., AMBI MAT S.R.L., ATCOM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, COMAT-SALAJ S.A, COMFRIG S.R.L., COOP. DE CONSUM CEHU SILVANIEI SOCIETATE COOPERATIVA, COOP. DE CONSUM GILGAU SOCIETATE COOPERATIVA, COOP. DE CONSUM LETCA SOCIETATE COOPERATIVA, COOP. DE CONSUM SIMLEU-SILVANIEI SOCIETATE COOPERATIVA, COOP. DE CONSUM JIBOU SOCIETATE COOPERATIVA, CROLUX S.R.L., DUO SELECT IMPEX S.R.L., FEDERALCOOP SALAJ SOCIETATE COOPERATIVA, GENISA IMPEX S.R.L., LIBRARIILE SALAJULUI S.R.L., LORIMOD PROD COM S.R.L., NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L., NEVADA IMPEX SRL, SALAJEANCA S.A., SARMIS S.A., SEINCOM S.R.L., SIMONA S.R.L., SOLO IMPEX S.R.L., TDG CRIMPEX S.R.L., TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP S.R.L., VERO-ZAL S.R.L.


JUDETUL SIBIU: AL COMSIB S.A., AMBIENT S.R.L, ANRATI S.A., APOLLO S.R.L., ARCHIM S.R.L., AUSTRIA S.R.L., BIATEX S.R.L., BOEMA S.R.L., BOTOS COM S.R.L., BRICOMAT S.A., CARA S.R.L., CARPATIN S.R.L., COMCEREAL S.A., COMETEX S.A., CONSUMCOOP AGNITA-SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP ARPASU DE JOS-SOCIETATE COOPERATIVA, CUPIDON-RODIN SOCIETATE IN COMANDITA, DANEXIM S.R.L., EL GRINGO S.R.L., ELIO PROD S.R.L., ELIX COM S.R.L., ELMINA S.R.L., FARMASIB S.R.L., FLORA TRADING S.R.L., FLORADI PROD COM S.R.L., GAMMIS S.R.L., GENERAL GROUP TRADING II S.R.L., ICOS TRADING S.A., IOAN SI DAN S.R.L., IONEDA SERV S.R.L., IZVOARELE S.R.L., KONSTA SPLENDID S.R.L., L I M O R O M S.R.L., LIMA COM S.R.L., LUXOR IMPEX S.R.L., MARAL TRADE S.R.L., MEDCONS SOCIETATE COOPERATIVA, MERCUR TRIFAN SOCIETATE IN NUME COLECTIV, MERKUR COM S.R.L., METASIB S.A., MUVI PREST S.R.L., ORLANDO SELECT S.R.L., PALACE DUMBRAVA S.R.L., PATISERIA S.R.L., POLISANO S.R.L., PREMIUM S.R.L., PREXICO S.R.L., PROMARK TRADING S.R.L., RASITAL S.R.L., RESIB S.A., RODICA S.R.L., ROVINAL S.R.L., SIBOFARM S.A., SIEBENBURGISCHES NUGAT S.R.L., SIGEMO IMPEX S.R.L., STIL DISTRIB S.R.L., SUPER COM S.R.L., TAMAS S.R.L., TARPI S.R.L., TRANSILVANIA COM S.A., TRIDENT TRANS TEX SRL, UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A., URBANA S.A., VERITAS S.R.L., VLADEXIM S.R.L., ZILEX COM S.R.L.


JUDETUL SUCEAVA: ACULAR S.R.L., ADICOST EXIM S.R.L., ALIMENTARA S.A., AMBIANTA COM S.R.L., ARINA COM S.R.L., AXXA M & G S.R.L., BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A., BOTUSANU COM S.R.L., CASA PLUS S.R.L., CIP-SAVIN COM S.R.L., COLOANA PRODCOM S.R.L., COMALIMENT S.A., COMAT S.A., COMPPIL S.A., COMPRESS S.R.L., COMSUTEXIN S.A., CONSACT COM SERV S.R.L., COOP-STAR - SOCIETATE COOPERATIVA, CRINUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, DEALUL MARE-SOCIETATE COOPERATIVA, DEFEL COM S.R.L., DORNAFARM S.A., ECUATOR HOLDING S.R.L., ECUATOR S.R.L., ELBIT TELECOM S.R.L., EN GROS TRANZIT IMPEX S.R.L., ENOIU COMPROD S.R.L., FARESTIN COMIMPEX S.R.L., FETCOM S.R.L., GAROAFA-SOCIETATE COOPERATIVA, GEOROM IMPEX S.R.L., GIVAS COMIMPEX S.R.L., GRIRO COM S.R.L., HIGH TECH S.R.L., KI-MA S.R.L., LICARUL-SOCIETATE COOPERATIVA, MAGURA S.R.L., MARICUT COM S.R.L., MATELO COM S.R.L., MEDICAL TECHNOLOGIE TRANSFER S.R.L., MELIOR S.A., METCHIM-BUCOVINA S.A., MICA INDUSTRIE SI PRESTARI SERVICII S.R.L., MICRO THERMO-CENTRALE S.R.L., MINISTAR COM S.R.L., MIOTIS DISTRIBUTION S.R.L., MOBSERVICE S.R.L., MPO S.R.L., NEREIDA EXIM S.R.L., PAINE CO S.R.L., PIETRELE DOAMNEI S.A., PROGAS S.A., PROTON TEHNOLOGIES S.R.L., REBONA COM S.R.L., REVINE IMPEX S.R.L., ROLEX S.R.L., ROM-EXCELLENT S.R.L., SASU S.R.L., SEDCOMLIBRIS S.A., SIMOS COM S.R.L., SIRMERCUR - SOCIETATE COOPERATIVA, SPORUL - SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM, SUPERSTAR COM S.R.L., TRAFIC PROD LTD S.R.L., SC TRIDENT TRANS TEX SRL, UNICOM-SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA, VALEA OBCINILOR S.R.L.


JUDETUL TELEORMAN: AIS-COM S.R.L., AUTOCORA S.R.L., BARIS S.A., BUCUR COM IMPEX S.R.L., BURNAS S.A., COM TESSIS S.R.L., COMALEX S.A., COMAT S.A., COMMOD STIL IMPEX S.R.L., COMPRODIS II S.R.L., CONSUMCOOP DRAGANESTI VLASCA SOCIETATE COOPERATIVA, COOPERATIVA DE CONSUM VIDELE SOCIETATE COOPERATIVA, DAN & MAR PROD S.R.L., DONARIS S.A., DORISS IMPEX S.R.L., GERMINO DISTRIBUTION S.R.L., IDEAL COM S.R.L., NICOLE MI SERV S.R.L., PAUL ALBU COM S.R.L., PROINVEST SRL, SAVA S.A., SEM AGRO GRUP S.R.L., SERVALEX S.R.L., TEST COM S.R.L., TOPAZ COM S.R.L., UNICOM S.R.L.


JUDETUL TIMIS: ABP ALINA CLUB S.R.L., ADD-FAM S.R.L., AGROCOMERT HOLDING S.A., ALCOM S.A., ALL-PIC S.R.L., ALMIRA TRADE S.R.L., ALTFEL S.R.L., AMFORA S.R.L., ANDRADI COM S.R.L., ARIS & ANTHEA S.R.L., ARTIMA S.A., AUR ORA-H S.R.L., AURORA S.R.L., AUSTER S.R.L., AUTO EUROPA S.R.L., AUTOHTON TIM S.R.L., AUTO-OVAROM S.R.L., AVASELAC S.R.L., B. BRAUN MEDICAL S.R.L., BALDIOS S.R.L., BANA-N S.R.L., BANTEX S.A., BEGA PAM FOOD DISTRIBUTION S.R.L., BEGACOM S. A., CALIFORNIA FITNESS ROMANIA S.R.L., CARATTERE ITALIANO S.R.L., CARMELY S.R.L., CASINO BASTIONE S.R.L., CITRO S.R.L., COMCEREAL S.A., CONSUMCOOP "BARZAVA" GATAIA SOCIETATE COOPERATIVA, CONVEMA CLUB S.R.L., CORES TRADE S.R.L., COSEI S.R.L., COVA GHERA & CO S.R.L., DACIA S.R.L., DACS S.R.L., DALLAS S.R.L., DANUBIUS S.R.L., DEMETRA S.R.L., DENNICOS LOUISIANA S.R.L., DESTRANS S.R.L., DO S.R.L., ELBA-COM S.A., ELECTRONIC BDK S.R.L., ESSBAN INVESTMENTS S.R.L., EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA S.R.L., FARMEXPERT D.C.I. TIMISOARA S.R.L., FAUST FLOREA-USTUROI S.R.L., FLAMINGO-DENTA S.R.L., FLEXIBIL S.R.L., FORTUNA G S.R.L., FRAM S.R.L., FRUCTIMEX S.A., GEROLA PRODINVEST S.R.L., GITTANOS COMPANY S.R.L., GLISSANDO S.R.L., GRUPPO DAMIDIO S.A., HANOVER S.R.L., HEBA AUTOTRADE S.R.L., ICO-LIANORA`S PEN S.R.L., ILLINOIS COM S.R.L., IMI S.R.L., IZOMETAL S.A., KAOLA S.R.L., LEUL IMPORT-EXPORT S.R.L., LOXAN ATRAKTIVE S.R.L., MAGELLAN S.R.L., MARELE VOLAN S.R.L, MATERNA MODERN S.A., MECDAF S.R.L., METROPOL S.R.L., METROPOLITAN 2000 S.R.L., MIRALIN S.R.L., MOTUL S.R.L., NOVA-TIM S.R.L., OBSESIA S.R.L., P.S. INTEX S.A., PALACE S.R.L., PAMISKORONES S.R.L., PIASTRELLE S.R.L., PIETE S.A., POWER PACIFIC CORPORATION S.R.L., PRODPAN S.R.L., PROFI ROM FOOD S.R.L., PSIHORELICONSTRUCT S.R.L., RACOLANTA S.R.L., RANDLER O.P. S.R.L., RESTAURANT LLOYD S.R.L., ROMINEX S.A., RS SARA MOTORS S.A., RUS-SAVITAR S.R.L., S M RECOSEMTRACT S.R.L., SAMA MATAR INVEST S.R.L., SICOMAS S.R.L., SISTEMGAS S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP BUZIAS, SOCIETATE COOPERATIVA MODEX GRUP, SOCIETATE COOPERATIVA "CONSUMCOOP DETA", SOCIETATE COOPERATIVA FEDERALCOOP TIMIS, SOCIETATEA COMERCIALA FARMACEUTICA ARCATIM S.A., SORAZMI S.R.L., SPAR SRL, STAR TELEFONICA S.R.L., STAVROS S.R.L., SUPRIM IMPEX DISTRIBUTION S.R.L., SVETEX S.R.L., SYMMETRIA S.R.L., TAMARIX-GEUM S.R.L., TEMECO S.A., THERAPEIA S.R.L., TIM CICLOP S.R.L., TIM EUROSEI S.R.L., TIM-DIALFIO S.R.L., TINECZ S.R.L., UNIVERSAL SERVICE AMIS S.R.L., UNIVOPS S.R.L., VIO S.R.L., ZAGROS S.R.L., ZASSPROTEUS & CO S.R.L.


JUDETUL TULCEA: ALLEGRO S.R.L., AMOREL S.R.L., ARGENTINA S.R.L., ATCOM SCM VASLUI, COMAT-TELE S.R.L., CONFINA S.R.L., COSMICRIST S.R.L., CRONOS S.R.L., DANUBIUS S.A., ELECTRO - SANITAS S.R.L., FEDERALCOOP TULCEA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I, GIVALETA S.R.L., LINDA VIS & MARI S.R.L., M.G.N.-IMPEX S.R.L., MIKE S.R.L., PARMAC-COM S.R.L., RHYTHM & BLUES S.R.L., SILVA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP, TOPAUR S.R.L., TRANS U-D 406 S.R.L., TRANSMAR S.R.L., TRIDENT S.R.L., UNION-VISA S.R.L., UTILAJCOM S.A.


JUDETUL VASLUI: APROCOM S.A., AUROCOR S.R.L., BAMBUS S.R.L., BERLIN S.R.L., BOGMIH S.R.L., BRANDUSA S.R.L., COMSTAR HAULICA S.R.L., CONSUMCOOP BARLAD, COOPERATIVA DE CONSUM NEGRESTI, CRIZANTEMA S.R.L., DELKIMVAS S.R.L., DOREVECO S.R.L., FREV-SIND S.R.L., IULVIR S.R.L., MIGDALIN S.R.L., MOLDOVA S.A., OLIMP S.A., ORIGINAL S.R.L., PALODA S.A., POLYR-IMPEX S.R.L., ROBIN S.R.L., ROMINEXA IMPORT-EXPORT S.R.L., SCM PRESTAREA BARLAD, TAVIANY S.R.L., UNIMATEX S.R.L., VALICRIST S.R.L., VANGHELIS S.R.L, VASCAR S.A.


JUDETUL VALCEA: AGROIND S.A., ANABELLA SRL, ARNOTA S.R.L., ARTA MODEI S.R.L., BADCOM S.R.L., BARRECO S.A., CAZARE CANTINE BERBESTI S.A., COMAT VALCEA S.A., COMCHIM S.R.L., CONSUMCOOP BERBESTI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP DRAGASANI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP LADESTI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP LIVEZI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP PIETRARI SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP RM. VALCEA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP ROESTI SOCIETATE COOPERATIVA, D & X S.R.L., DIANA COM S.R.L., GOVORA COM S.R.L., INEDIT PRESS S.R.L., INTER GRUP COM S.R.L., INTER MERIDIAN S.R.L., IRINA IMPEX S.R.L., JANETTE S.R.L., MAGIC TIC-TAC S.R.L., MARCO-FRIG S.R.L., MINEX S.R.L., MIORITA DOBRITOIU S.R.L., NORDEXIM COFFEE SERVICES S.R.L., NORDEXIM S.R.L., NURVIL S.R.L., OVER S.R.L., ROVIMET S.A., SCAVIL S.A., SERVET VALCEA S.R.L., SOCOM S.A., SUVENIR S.R.L., TIC-TAC S.R.L., TOMY & FLORIS S.R.L., TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L., TRIUMPH I B S S.R.L., UNIVERS S.A., VALENTINA S.R.L., VASILONI S.R.L., ZIMBRU-GRUP APROMAT S.R.L.


JUDETUL VRANCEA: AIDA PREST COM S.R.L., APRO MILCOV S.A., COMAT VRANCEA S.A., COMCEREAL S.A., CRONA COM S.R.L., DIPLOMATIC TV OIL ATLAS S.R.L., EUROCONTINENTAL S.A., GENE IMPEX S.R.L., LORENA PROD COM S.R.L., MAGAZINUL EXTRA S.R.L., MARILENE PRODIMPEX S.R.L., METALE INTERNATIONAL S.R.L., METEX S.A., MULTIFARM S.R.L., ONASIS S.A., PALCOM INTERNATIONAL S.A., PATIMAG ANALINA S.R.L., R & J DISTRIBUTION S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP ADJUD, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP ODOBESTI, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP PANCIU, STELA COM S.R.L.


MUNICIPIUL BUCURESTI: A & A MEDICAL S.R.L., A & A TRADING COMPANY S.R.L., A & C INTERNATIONAL S.A., A.D. DAMI-MAR PRODEXIM S.R.L., A.D.M. FARM S.R.L., A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L., A.P. CORPORATE INVESTMENTS S.R.L., A.S. DINASTY CO. S.R.L., AAYLEX DISTRIBUTION S.R.L., ABB S.R.L., ABC SA, ABC GRUP COM S.R.L., ACTIV DISTRIBUTION 2000 S.R.L., ACTIVE SOFT SRL, ADAM EXPRESS S.R.L., ADDA TRADING GMBH S.R.L., ADEXIM MODELCOM S.R.L., ADMEB S.A., ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A., ADORAMA S.R.L., AECTRA AGROCHEMICALS S.A., AGENT TRADE S.R.L., AGREXCOM - 94 S.R.L., AGROALIM DISTRIBUTION S.R.L., AGROCAPA S.A., AGROMINI S.R.L., AGROPAN TRADE S.R.L., AGRO-PETRIA S.R.L., AGRO-UTIL S.R.L., ALBATROS COM SERV S.R.L., ALDI STORES SRL, ALEX COM 94 BUCURESTI S.A., ALEXANDRU COMERCIAL COMPANY S.R.L., ALGERNON IMPEX S.R.L., ALITARO INTERNATIONAL S.R.L., ALKA TRADING CO S.R.L., ALLTROM S.R.L., ALMA ARTEX S.R.L., ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L., ALTO SYNCRO GRUP S.R.L., ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, AMBER TECHNOLOGIES S.R.L., AMD 1993 COM IMPEX S.R.L., AMERICAN BEER HOUSE S.R.L., AMERILEX S.R.L., AMWAY ROMANIA MARKETING S.R.L., ANDAMI COMP S.R.L., ANTALIS S.A., ANTONY GROSS EXIM S.R.L., APOLODOR S.A., APROMATCO S.A., ARAX - IMPEX S.R.L., ARBET-EXIM S.R.L., ARCADIA 2000 S.A., ARECO EXIM S.R.L., AREXIM S.A., ARGIROM INTERNATIONAL S.A., ARMONIA IMPORT-EXPORT SRL, ARPIMEX TRADING S.A., ARTWARE INTERNATIONAL S.R.L., ASCOTT INTERNATIONAL S.R.L., ASIT REAL ESTATE S.R.L., ASTERA COSMETICS ROMANIA S.R.L., ASTRA BETTINGS S.R.L., ASTRAL S.A., ATAS 02 PRODEXIM S.R.L., ATOM PLUS IMPORT EXPORT S.R.L., ATRACTION S.R.L., AUDIO NOVA S.R.L., AUGMENT S.R.L., AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., AUGUSTA MOTORS (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), AUGUSTA PAPIER S.R.L., AUTOITALIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), AUTO TOTAL S.R.L., AUTOMOTIVE TRADING SERVICES S.R.L., AUTOVIT S.A., AVIA MOTORS S.R.L., AVRIG 35 S.R.L., B A S F S.R.L., B.M.S. HAUSGERATE INVEST S.R.L., B.N. COM S.R.L., B&S MOTORS (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), BADUC S.A., BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L., BALTHAZAR ENTERPRISES S.R.L., BANCORP S.R.L., BARDY TRADE IMPORT-EXPORT S.R.L., BAZA DE APROVIZIONARE SI TRANSPORT MATERIALE ARCOM BUCURESTI, BCS ROMANIA S.R.L., BE PROFFICE S.A., BECKER BRAU SERV S.R.L., BEIERSDORF ROMANIA S.R.L., BENEFICA S.A., BEOFON S.R.L., BESTA GROUP S.A., BHARAT INTERNATIONAL-IMPEX S.R.L., BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., BIC ALL DISTRIBUTIE S.R.L., BILLA ROMANIA S.R.L., BIVUAC IMPEX S.R.L., BLACK RED WHITE MOBILA S.R.L., BMW ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), BOMAX TRADING S.R.L., BORLAND S.R.L., BRADY TRADE S.R.L., BRAVO GROUP 95 EXPORT IMPORT S.R.L., BRICOSTORE ROMANIA S.A., BRIDGEXIM IND S.R.L., BRITCOM SYSTEM S.R.L., BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L., BUCHAREST FINANCIAL PLAZZA S.R.L., BUCUR OBOR S.A., BUCUR S.A., BUCURESTI NEW YORK IMPORT EXPORT S.R.L., BUCURESTI S.A., BUCURESTI TRADING S.A., C & F BICOTEL SERVICE S.R.L., C.I. BULEVARD S.R.L., CALOR S.R.L., CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L., CAMI TRADING S.R.L., CAN-SERV S.R.L. BUCURESTI, CARGILL AGRICULTURA S.R.L., CARGILL SILOZURI S.A., CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L., CAROLI PROD 2000 S.R.L., CARREFOUR ROMANIA S.A., CASA ALBA S.A., CASA DOINA S.R.L., CASA GOTIC S.R.L., CATERING PARTNER S.A., CDE R INTEREX SA, CEMPS S.A., CENTROFARM S.A., CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY S.A., CH.P.M. (CHEMICALS & PHARMACEUTICALS & MANUFACTURING) IMPEX S.R.L., CHEMOIL IMPEX S.R.L., CHEMTRADERS S.R.L., CHIMEXIM S.A., CHRIS EXIM COM 94 S.R.L., CHRIS EXIM GRUP 2001 S.R.L., CITROEN ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), CLUB R 1 COMPANY IMPEX S.R.L., COCOR S.A., COM ELECTRO CONSTRUCT S.A., COM NICO SERV S.R.L., COMAT - MET S.A., COMAT AUTO S.A., COMAT COMSERV S.R.L., COMAT ELECTRO S.A., COMATCHIM S.A., COMAUTOGLOB S.R.L., COMCEREAL S.A., COMEX LC98 S.R.L., COMIGA PROD IMPEX S.R.L., COMPACT RB COM S.R.L., COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI - CARTE S.A., COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A., COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" S.A., COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA S.A., COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A., COMPLEXUL TURISTIC INTERNATIONAL DOI COCOSI S.R.L., COMPREST S.A., COMSAN S.A., COMTEXIN S.A., CONEX ELECTRONIC S.R.L., CONSUMER PRODUCT NETWORK S.R.L., CONTRAST `59 SERVICE S.R.L., CONTRAST IMPEX S.R.L., CORA GENERAL BUSINESS S.R.L., CORA-ROMANIA HYPERMARCHE SA, COSMETICS ORIFLAME ROMANIA S.R.L., COSPET COM OBOR S.R.L., COTY COSMETICS ROMANIA S.R.L., CRIDO COM EXIM S.R.L., CRIFAL INVEST S.R.L., CRISTALEX `94 S.R.L., CRISTIM 2PRODCOM SRL, CROMINVENT S.R.L., D.D.PROMOTERM S.R.L., DADA-DESIGN S.R.L., DAN SERV TRADING `96 S.R.L., DANDY COM SERVICE 95 S.R.L., DAREL IMPEX S.R.L., DARINNE DISTRIBUTION S.R.L., DASIMPEX GSM S.R.L., DATA PLUS COMUNICATIONS S.R.L., DE SILVA INTERMED S.R.L., DEL COM EXIM S.R.L., DELFINCOM S.A., DELTA DISTRIBUTION S.A., DEN BRAVEN ROMANIA COMEX S.R.L., DEPOCENTER S.R.L., DERA ROMANIA FT S.R.L., DESPEC ROMANIA S.R.L., DI APOLLO S.R.L., DIAMANT SERVIMPEX S.R.L., DIAMOND CASINOS S.R.L., DINAMICA IMPEX S.R.L., DIPLOMAT S.A., DISTRIBUTION SERVICES S.R.L., DISTRIFRUT S.R.L., DITA IMPORT EXPORT S.R.L., DIVERTAS S.R.L., DONALD - D.A.I. AGENTIA IMOBILIARA ... A FAMILIEI TALE ! S.R.L., DORO IRIS PRODCOM SRL, DULIMEX PLUS S.R.L., DUMICOM PRODCOMIMPEX S.R.L., DURIEUX INTERNATIONAL SOCIETE COM S.R.L., EAST EUROPEAN PARTNER LTD S.R.L., ECAS ELECTRO S.R.L., ECOCHEM S.R.L., ECONOMAT 2001 S.R.L., ECONOMAT SECTOR 5 SRL, EDRINKS.RO S.R.L., EDVAL TRADING S.R.L., EGIBO PROD IMPEX S.R.L., ELECTRICOM S.A., ELECTRONUM S.A., ELITA AGROCHEMICALS EXIM S.R.L., ELMEC ROMANIA S.R.L., ELYDAN COM SERV IMPEX S.R.L., EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., EMMA COMEX S.R.L., ENDOSCOPIA S.R.L., ENERGY DISTRIBUTION S.R.L., ERBASU CALZE & COLLANT S.R.L., ERBASU GENERAL CONSTRUCT S.A., EUREST ROM S.R.L., EURIAL INVEST S.A., EURO INTER TRADE CORPORATION S.R.L., EURO TRADE INVEST S.A., EUROM GROUP IMPEX S.R.L., EUROMERCATO S.R.L., EUROPADDY TRANSPORT IMPORT-EXPORT S.R.L., EUROPE BUILD & BUSINESS COM S.R.L., EUROTOYS IMPORT-EXPORT S.R.L., EUTRON INVEST ROMANIA S.R.L., EVA IMPORT EXPORT S.R.L., F.I.R. PROD. IMPORT-EXPORT S.R.L., F.T.F. INTERNATIONAL S.R.L., FABIANUS AGREMENT S.R.L., FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L., FARMACIA TITAN S.R.L., FARMAPLUS S.R.L., FARMEXIM S.A., FARMEXPERT D.C.I. S.A., FAVORIT `97 S.R.L., FELSIN FARM S.R.L., FERCO STEEL EXPORT IMPORT S.R.L., FESTO S.R.L., FILDAS TRADING S.R.L., FIRST LOGISTICS & DISTRIBUTION S.R.L., FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., FLOR - UNION S.R.L., FOODICOM S.R.L., FOREST TRADING 93 S.R.L., FOREXIM ACTIV S.R.L., FORUM AUTO (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), FRESH AIR S.R.L., FRONTIER HOLDINGS S.R.L., FRUCT - TANACU S.R.L., G.B. INDCO S.R.L., GAL INTERNATIONAL S.R.L., GALERIILE VICTORIA S.A., GALIC PROD S.R.L., GALIC SUPERMARKET S.R.L., GAMA INTERNATIONAL S.R.L., GAMABELL EXIM S.R.L., GAME WORLD ROMANIA S.R.L., GECOM IMPORT EXPORT S.R.L., GENCO TRADE S.R.L., GENERAL BUSINESS SYSTEM S.R.L., GENERAL NIC IMPORT-EXPORT S.R.L., GENERAL PARMA FOOD S.R.L., GENFARM MED CO. S.R.L., GENY COM PROD IMPEX S.R.L., GEOMIN S.A., GEST IMP EXP S.R.L., GEVE COM S.R.L., GFS INVESTMENTS ROMANIA S.R.L., GIMROM HOLDING SA, GIROM INTERNATIONAL S.R.L., GLAXO WELLCOME S.R.L., GLAXOSMITHKLINE (GSK) S.R.L., GM ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), GNN TRADE S.R.L., GOLD PRINT IMPEX S.R.L., GOLDEN BLITZ S.A., GRAND CAFE SERV S.A., GRAND CASINOS S.R.L., GRIM CD GROUP S.R.L., GRIMAGH - IMPORT EXPORT S.R.L., GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT C.F.R. S.A., GULLIVER S.R.L., HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES INMEDIO S.R.L., HARD ROCK S.R.L., HATHOR IMPEX S.R.L., HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA BUCURESTI, HELEN ROSE TRADING SRL, HELP NET FARMA S.A., HERASTRAU S.A., HEWLETT - PACKARD (ROMANIA) S.R.L., HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L., HONDA AUTO ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), HORNBACH CENTRALA SRL, HORNOFF TRADE CONSULT S.R.L., HYUNDAI AUTO ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), I.D.M. KENNEDY GROUP CO S.R.L., I.S. IOSAN S.R.L., IMEDICA S.A., IMOBILIAR NETWORK 2002 S.A., IMPACT EC2 S.R.L., IMPEX CRIS TIM S.R.L., IMPORT EXPORT ILMA S.R.L., IMPORT EXPORT IRISA S.R.L., IMSAT PROIECT S.A., INA INTERNATIONAL S.R.L., INDUKAT TRADING & SERVICE S.R.L., INDUSTRIA BUMBACULUI S.A., INDUSTRIALEXPORT S.A., INFINIT PLUS COM PROD S.R.L., ING SERVICES ROMANIA S.R.L., INSTALATII SI AUTOMATIZARI ELLA S.R.L., INTERACTION S.R.L., INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.A., INTERCONT S.R.L., INTERNATIONAL COSMETICS S.R.L., INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.A., INTERNOVA SERV COM IMPORT EXPORT S.R.L., INTERTOP S.R.L., IOROM TRADING S.A., IPSAL INTERPLAST S.R.L., IPSO S.A., IRISCOM S.R.L., ISA S.R.L., ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE - IRIDE S.A., S.C. IVET COMPROD S.R.L, J & R ENTERPRISES S.R.L., J.D.C. COMPANY 97 S.R.L., J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) S.R.L., JECO TRADING S.A., JERRY`S PIZZA VEST S.R.L., JUGUAR IMP S.R.L., KAUFLAND ROMANIA SCS, KGK KONSIMPEX S.R.L., KIA ROM AUTO (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), KON ELECTRONIC S.R.L., KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L., L & W TRADE GROUP (ROMANIA) S.R.L., LA FOURMI S.A., LA GOGOSARU S.R.L., LA PERLA S.R.L., LABORMED PHARMA TRADING S.R.L., L`AFFAIRE CO. S.R.L., LANDEX S.R.L., LARO DISTRIBUTION S.R.L., LA-RO IMPEX 2001 S.R.L., LEGUME FRUCTE MILITARI S.A., LEO 2000 CO S.R.L., LES GASTRONOMES S.R.L., LEUL M.T.K. S.R.L., LIDL Romania SCS, LIV INTERNATIONAL S.R.L., LOTUS TELECOM S.R.L., LUCAM 2001 SRL, LUCORIS MOTRU S.R.L., LUNA - DOR S.R.L., M & N - ITALY-COMPROD IMPEX S.R.L., M T PRESS IMPEX S.R.L., M.C.C. HOLDING INVEST S.R.L., M.E.N. IMPORT EXPORT S.R.L., M.I.T. IMPEX S.R.L., M.S.S. PRESCOM S.R.L., MACRO INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.R.L., MACROMEX S.R.L., MADMARY COM IMPEX S.R.L., MAICOM S.R.L., MANAGEMENT DIGITAL IMAGING S.R.L., MAP MERCHANT ROMANIA S.R.L., MAR - IO INTERNATIONAL EXIM S.R.L., MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L., MARCHAND S.R.L., MARCON SERVICII SI PRODUCTIE IMPEX S.R.L., MARICON S.R.L., MARK E.N.G. S.R.L., MARMARIS GROUP S.R.L., MAROGINI IMPEX S.R.L., MARS ROMANIA S.R.L., MARU S.R.L., MATCOM CONSTRUCT - 95 S.R.L., MATRA INT S.R.L., MB DISTRIBUTION S.R.L., MC MONI`S S.R.L., M CAR TRADING (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), MDC NICORESTI S.R.L., MECANO EXPORT-IMPORT S.A., MEDCHIM T.M. S.R.L., MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L., MEDICAROM GROUP S.R.L., MEDICLIM S.R.L., MEDIMEX 2000 S.R.L., MEDIST S.A., MEDITECH INTERNATIONAL S.R.L., MEDITERANEAN GENERAL ACTIVITES S.R.L., MEGA DOI S.R.L., MEGA IMAGE S.R.L., MEGASIM COM S.R.L., MELISSA SUPERMARKET & MINIMARKET S.R.L., MERCATOR S.R.L., MERCEDES-BENZ ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), MERGUS S.R.L., MERIDIAN SUD S.R.L., MESSER ROMANIA GAZ S.R.L., METALCAS GRUP S.R.L., METALEXPORTIMPORT S.A., METAV BUSINESS PARC S.A., METEOR AUTO S.R.L., METEOR S.A., MGV DISTRI-HIPER SA, MIDARS COM CASA S.R.L., MILENA SUPERMARKET S.R.L., MINERVA S.A., MINIMAL A.P. S.R.L., MIORITA COM S.R.L., MISTRAL PLUS MOD S.R.L., MISY PRODIMPEX S.R.L., MIT MOTORS INTERNATIONAL S.R.L., MITA COM EXIM S.R.L., MIVAROM PRODCOMEX S.R.L., MOARO TRADING SRL, MOBEXPERT BRASOV S.R.L., MOBEXPERT OFFICE CENTER S.R.L., MON PLAISIR SERVICII S.A., MONACO INTERNATIONAL 2001 S.R.L., MONTERO S.A., MULTICORE TRADING S.R.L., MULTIGALAXY S.R.L., MUNTENIA ADMINISTRATOR S.A., MVV SERV COM S.R.L., N B N COM S.R.L., NATUREVO S.R.L., NATURVITA IMPEX S.R.L., NEICO S.R.L., NET CONSULTING S.R.L., NEW LINK S.R.L., NEW MAP "CASA MAGICA" S.R.L., NEW RUBY S.R.L., NEW STARS COMPANY IMPEX S.R.L., NICOGRI-COM 96 S.R.L., NICOLA COMIMEX S.R.L., NIRAN CO. PRODUCTS S.R.L., NORDIC IMPORT EXPORT CO S.R.L., NORDIC INTERNATIONAL CO S.R.L., NOUA GENERATIE PAPETARIE SI BIROTICA S.R.L., NOVA LINE S.A., NOVA TRADE S.A., OCTAGON GROUP S.R.L., OF SYSTEMS S.R.L., OMCO S.R.L., OMEGA ROM TRADE `94 S.R.L., OMNILOGIC S.R.L., OMNISUD S.R.L., OMNITECH TRADING S.A., OMNITRON TRADING S.R.L., ONIX SERCOM S.R.L., OPREA INDUSTRIES S.R.L., OPTINOVA ROMANIAN AMERICAN OPTICAL CO S.R.L., ORIENT TRADING COMPANY S.R.L., ORIZONT S.A., OTEL SI PLASTIC S.R.L., OTIS LIFT S.R.L., OVERSEAS BAKERY & INGREDIENTS S.R.L., OVERSEAS DISTRIBUTION S.R.L., OVERSEAS GROUP IMPEX S.R.L., P.G.M. TRADING S.R.L., PALADIUM COM S.R.L., PANASONIC ROMANIA S.R.L., PASAGIUL VICTORIEI PRODAL S.R.L., PELMARK DISTRIBUTIE S.R.L., PERAL DISTRIBUTION S.R.L., PESCARUS S.R.L., PET PRODEXIM S.R.L., PETROLEXPORTIMPORT S.A., PETRUZALEK - COM S.R.L., PHARCO IMPEX 93 S.R.L., PHARMA S.A., PHILIPS ROMANIA S.R.L., PHOENIXMED 2000 S.R.L., PIATA DE GROS S.A., PIATA VETERANILOR, PICCOLO MONDO TRADING S.R.L., PICNIC STAR COM S.R.L., PINOCCIO S.R.L., PIRIMPEX S.R.L., PLANT ELECTRONIC S.R.L., POLYGON IMPORT EXPORT S.R.L., POLYINVEST S.A., PORSCHE ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), POWERTOOLS ELECTRO CENTER S.R.L., PREMIUM LUBRICANTS ROMANIA S.R.L., PRESTIGE TRADING S.R.L., PRIER C.D. INVEST S.R.L., PRIMAT GOLD IMPEX S.R.L., PRINCESS PLANET COM S.R.L., PRIVILEGE INTERNATIONAL COSMETIC S.R.L., PRO CONFORT S.A., PROBAN S.R.L., PROBER COM S.R.L., PROCA ROMANIA S.R.L., PROCANT TRADING S.R.L., PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA S.R.L., PROD COM ANGHEL S.R.L., PRODCIM 2001 S.R.L., PRODUCTON S.R.L., PROFILUX S.A., PROGERAZ S.R.L., PUI DE URS S.R.L., PUNTOSHOP S.A., QUEEN INVESTMENTS INC S.R.L., R.A.I.- 88 IMPEX S.R.L., R.S.D. COMPANY-IMPORT EXPORT S.R.L., RACOS COMIMPEX S.R.L., RACOSI S.R.L., RADACINI LEASING S.R.L., RADACINI S.R.L., RADICAL GRUP IMPORT - EXPORT S.R, RADMIRA COMPANY S.R.L., RADU SERCOM S.R.L., RAFAELLO DISTRIBUTION COM S.R.L., RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L., RAINBOW GRUP CO SRL, RAXON S.R.L., RADACINI (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), REAL-HYPERMARKET ROMANIA SRL, REAL SOBY-WEST EX-IMP. S.R.L., REAL VIDEO INTERNATIONAL S.R.L., REL COMPUTER S.R.L., RELAD PHARMA S.A., REMI PRESS `94 S.R.L., RENAULT NISSAN ROMANIA S.R.L., RENAULT ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE INCLUSIV DACIA), RENDER COM S.R.L., RESOURCE S.A., RESTAURANT BUCEGI S.R.L., RESTAURANT CASA VERNESCU S.R.L., REX 2000 S.R.L., REWE ROMANIA SRL, REWE PENNY MARKET, REWE PENNY MARKET XXL, RIO BUCOVINA DISTRIBUTION S.R.L., RO - GER INVESTMENTS & TRADE S.R.L., ROCAST S.R.L., RODIPET S.A., RODMIR EXPERT S.R.L., ROEL S.R.L., ROM BINGO S.R.L., ROM SEP S.R.L., ROMAGRA DISTRIBUTION S.R.L., ROMANIA HYPERMARCHE S.A., ROMANIAN BUSINESS CONSULT S.R.L., ROMANIAN FRANCHISE SYSTEMS S.R.L., ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION S.R.L., ROMANOEXPORT S.A., ROMANTIC 2000 IMPEX S.R.L., ROMARC S.A., ROMARI & S.A.S. S.R.L., ROMARTA S.A., ROMARTA 2001 COM SRL, ROMARTA 2003 SRL, ROMARTA INDUSTRIAL SRL, ROMASTRU TRADING S.R.L., ROMBAL S.R.L., ROMBIZ IMPEX S.R.L., ROMCAR (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), ROMCO S.R.L., ROMENERGO S.A., ROMFERCHIM S.A., ROMKATEL S.R.L., ROM-NOVOMATIC CORPORATION S.R.L., ROMSTAL IMEX S.R.L., ROMTRUST PRINTERS S.A., RONEXPRIM S.R.L., ROPECO BUCURESTI S.R.L., ROTEST S.R.L., ROYAL BINGO S.R.L., ROYAL CARO S.R.L., ROYAL DISTRIBUTION SERVICES S.R.L., ROYAL MARKET COMIMPEX S.R.L., ROZS IMPEX S.R.L., RUBIN 2000 IMPORT-EXPORT S.R.L., RUBY-FOOD CO. IMPEX S.R.L., RUMENA LOCEST IMPEX S.R.L., RUNE S.R.L., RUXIR MARKET S.R.L., S IMOBILIARE S.A., S&H TRUST CONSTRUCTION S.R.L., S.D.V. FREE TAX. S.R.L., S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., S.R.L, S.T.S. DISTRIBUTION S.R.L., SAGITTA INTERNATIONAL S.R.L., SAM COMERCIAL TRADING S.R.L., SAM TC PRODUCT S.R.L., SAMA SERVICE GRUP S.A., SANPRODMED S.R.L., SANTA - RICO IMPEX S.R.L., SCHNEIDER REALTY S.R.L., SEA ROMANIA S.R.L., SEDER IMPORT-EXPORT S.R.L., SELECT 95 S.R.L., SELECT OPTIC SRL, SEMROM MUNTENIA S.A., SENATOR IMPEX S.R.L., SENTIA S.R.L., SEPADIN S.R.L., SETAR PROD IMPEX S.R.L., SHAMROCK DISTRIBUTION S.R.L., SHANNON S.R.L., SHARROM 98 BUCURESTI S.R.L., SHORLEY RESTAURANT S.R.L., SIEMENS S.R.L., SIGNUM S.R.L., SILANCE IMPEX S.R.L., SILIANA IMPORT EXPORT S.R.L., SKYFON IMPEX S.R.L., SOCET S.A., SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA "ORRIS", SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CARPEX, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA COPADIMEX, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA METALO-CASNICA, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA RADIO PROGRES, SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ROMARTIZANA, SOCIETATEA DE COMERT BIRSAN S.R.L., SODO MIGLIORI ROMANIA S.R.L., SONYA MOD S.A., SPRINGTREST SA, SSD - SPORT SYSTEM DEVELOPMENT S.R.L., SSL ROMANIA S.R.L., STANBOX MUSIC S.R.L., STANDARD COM S.R.L., STAR PRINT TRADE CO S.R.L., STEELMET ROMANIA S.A., STEFANEL UNIVERSAL S.R.L., STERN 2000 IMPEX S.R.L., STRUCTURAL NETWORK SRL, STRYKER ROMANIA S.R.L., SUPERB 90 INCOM S.R.L., SUPREME DISTRIBUTION NETWORK S.R.L., SYNGENTA AGRO S.R.L., SYSCOM - 18 S.R.L., SYSWARE SYSTEMS INTEGRATION S.R.L., T.I.M.A.X. S.R.L., TAMILIA TEX S.R.L., TARELL IMPORT EXPORT S.R.L., TARGET MEDIA INTERNATIONAL S.R.L., TCHIBO ROMANIA S.R.L., TEDEUM IMPEX S.R.L., TEHNOFORESTEXPORT S.A., TEHNOINVEST S.A., TEHNOMARKET SRL, TEOMOD STYLE TRADING S.R.L., TERMOMAX ROMANIA S.R.L., TERRA S.A., TEXACO LUBRICANTS ROMANIA S.R.L., TITAN AL S.A., TOP BIROTICA S.R.L., TOP DIAGNOSTICS S.R.L., TOYOTA ROMANIA (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), TRANSEURO INVEST S.A., TRIBECA DISTRIBUTIE S.R.L., TRICO ART FASHION SRL, TRICO REAL ESTATE SRL, TRIMEX TRADE S.R.L., TROCADERO S.A., TROTTER I.G. S.R.L., TROTTER RESTAURANT S.R.L., TRUST MOTORS (SI RETEAUA SA DE DISTRIBUTIE), TUVAL S.R.L., ULTRAMED S.R.L., UNICOM HOLDING S.A., UNION INTERNATIONAL CENTER S.A., UNISEM S.A., UNITECH ELECTRONICS S.R.L., UNITED CAPITAL SA, UNITED EURO DISTRIBUTIONS S.R.L., UNIVERSAL MVM CONEXIM S.R.L., UNIVERSAL S.A., UNIVERSAL TRADE COMPANY S.R.L., UNIVERSALCOOP S.R.L., US FOOD NETWORK S.A., UTIL TOTAL S.R.L., UZINEXPORT S.A., VALCANTTA XMX S.R.L., VALDO INVEST S.R.L., VENUS DSH IMPORT EXPORT S.R.L., VEL PITAR S.A., VETERIN-IMPEX S.R.L., VINCON DISTRIBUTION S.R.L., VIPA INTERNATIONAL S.R.L., VIPROCO S.R.L., VLAD EXIM S.R.L., VLAMIR IMPEX S.R.L., VP MAGASSIN SA, WAPO SERVICE S.R.L., WAVIN ROMANIA S.R.L., WELLA ROMANIA S.R.L., WHITE JAGUAR S.R.L., WHITELAND IMPORT EXPORT S.R.L., ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA IMPORT EXPORT S.R.L., ZERILLO`S GROUP S.R.L.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice