Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

INTEGRAL: Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii


Hotararea nr. 144/2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02/03/2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - Ministerul Sanatatii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, si reprezinta autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica.Art. 2. - Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii principale:a) elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare, coordoneaza si controleaza implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sanatatii populatiei, la nivel national, regional si local;b) evalueaza si monitorizeaza starea de sanatate a populatiei, ia masuri pentru imbunatatirea acesteia si informeaza Guvernul referitor la indicatorii de sanatate, tendintele de evolutie si despre masurile necesare pentru imbunatatirea acestora;c) reglementeaza modul de organizare si functionare a sistemului de sanatate;d) monitorizeaza, controleaza si evalueaza activitatea institutiilor sanitare si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;e) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionarii institutiilor din sistemul public de sanatate;f) colaboreaza cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societatii civile si cu mass-media in scopul educatiei pentru sanatate a populatiei si adoptarii unui stil de viata sanatos;g) participa la limitarea efectelor aparute in urma dezastrelor, calamitatilor si epidemiilor in domeniul sau de competenta;h) reprezinta Guvernul Romaniei in relatiile cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si cu alte organisme internationale, in domenii de interes;i) elaboreaza, implementeaza si coordoneaza programe nationale de sanatate, in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica;j) gestioneaza, prin structuri specializate, programele internationale de asistenta financiara pentru sustinerea reformei in sanatate si pentru cresterea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si implementeaza proiecte si programe.Art. 3. - In activitatea sa, Ministerul Sanatatii urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective generale:a) realizarea unui sistem de sanatate modern si performant, adaptat nevoilor populatiei si compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;b) reorganizarea sistemului de sanatate, cu descentralizare organizationala si decizionala;c) imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a populatiei si accesul echitabil la servicii de sanatate pentru toate categoriile de populatie, inclusiv pentru cea din mediul rural;d) dezvoltarea sistemului calitatii actului medical si a sigurantei pacientului;e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor in sanatate bazat pe criterii de transparenta, calitate si evidente medicale;f) diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti care sa aiba ca baza performanta si calitatea serviciilor oferite pacientilor;g) dezvoltarea asigurarilor private de sanatate;h) definirea unor noi reguli de compensare si de stabilire a pretului la medicamente pentru asigurarea utilizarii in conditii de cost/eficienta a resurselor publice;i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare si alocare a resurselor umane in sectorul sanitar;j) dezvoltarea sistemului de sanatate publica la nivel national, regional si local in vederea eficientizarii supravegherii si controlului bolilor transmisibile, netransmisibile si impactului factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei;k) educatia pentru sanatate a populatiei in scopul deprinderii comportamentelor preventive si al imbunatatirii indicatorilor demografici, cresterii calitatii vietii si reducerii nevoilor de ingrijiri medicale;l) perfectionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sanatate.Art. 4. - (1) In indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 3, Ministerul Sanatatii exercita atributiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii, asa cum urmeaza:1. organizeaza, coordoneaza si controleaza, dupa caz, activitati de: asistenta de sanatate publica, promovare a sanatatii si medicinei preventive, asistenta medicala de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medicala la domiciliu, care se acorda prin unitatile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legala si de medicina sportiva;2. asigura supravegherea si controlul aplicarii legislatiei de catre institutiile si organismele care au responsabilitati in domeniul sanatatii publice, al asigurarilor sociale de sanatate si de catre unitatile sanitare din sectorul privat de asistenta medicala, colaborand in acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din Romania, autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate;3. organizeaza informatizarea sistemului de sanatate;4. fundamenteaza necesarul de servicii medicale, precum si resursele financiare pentru functionarea sistemului de sanatate;5. stabileste si controleaza, impreuna cu institutiile competente, folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;6. gestioneaza resursele colectate in conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurand cu prioritate imbunatatirea infrastructurii sistemului sanitar si finantarea programelor nationale de sanatate;7. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor produse periculoase pentru sanatatea populatiei si mediul inconjurator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;8. emite reglementari privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;9. stabileste si avizeaza preturile medicamentelor din tara si din import, cu exceptia medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala;10. aproba tarife pentru actele pe care este abilitat sa le elibereze, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;11. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti;12. urmareste, in baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, examinarea, testarea si controlul dispozitivelor medicale, precum si evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, in conditiile prevazute de lege;13. stabileste, creeaza si pastreaza capacitati si rezerve de mobilizare in domeniul ocrotirii sanatatii;14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice pentru situatii speciale, cu implicatii asupra sanatatii publice, si aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a acesteia;15. elaboreaza si organizeaza impreuna cu Academia de Stiinte Medicale strategia de cercetare stiintifica medicala si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activitati;16. aproba, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, norme, instructiuni si alte reglementari cu caracter obligatoriu vizand asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor de uz uman;17. supravegheaza si controleaza, prin Agentia Nationala a Medicamentului, calitatea medicamentelor de uz uman in procesul de fabricatie si in toate situatiile in care exista alerte privind calitatea si efectul acestora, elaborarea si editarea anuala a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;18. urmareste eliberarea certificatului de buna practica de fabricatie ca urmare a evaluarii facute de inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului;19. asigura, prin intermediul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea si controlul activitatii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale, crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Romaniei privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum si interconectarea obligatorie cu organismele similare internationale;20. realizeaza consilierea medicala in domeniul consumului de droguri;21. initiaza, negociaza si incheie, cu imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii si reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii;22. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice, Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale si atestatele de pregatire complementara pentru reteaua de asistenta medicala;23. in calitate de autoritate competenta, atesta titlurile romanesti de calificare in profesiile reglementate din domeniul sanatatii si aplica procedurile de recunoastere profesionala a calificarilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, in conditiile legii;24. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitatile sanitare publice;25. stabileste criterii pentru angajarea si promovarea personalului din unitatile sanitare publice;26. coordoneaza programele de specializare prin rezidentiat, in specialitatile prevazute in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, desfasurate in centre universitare si unitati sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;27. asigura coordonarea la nivel national a pregatirii teoretice si practice de rezidentiat si in a doua specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activitatii rezidentilor;28. asigura impreuna cu alte institutii din domeniu elaborarea si implementarea curriculumurilor de pregatire in specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor si a curriculumurilor programelor de studii complementare, in vederea obtinerii atestatelor de catre medici, medici dentisti si farmacisti;29. asigura organizarea si desfasurarea examenelor de promovare si evaluare profesionala a medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor, asistentilor medicali si moaselor;30. organizeaza, in conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii si promovarea in grade profesionale pentru medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistenti medicali si moase din reteaua Ministerului Sanatatii si a ministerelor cu retea sanitara proprie;31. stabileste anual numarul necesar de medici rezidenti pe specialitati pentru reteaua de sanatate;32. elaboreaza strategiile si organizeaza activitatea privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesionala si certificarea programelor de educatie medicala continua; elaboreaza criterii pentru desfasurarea activitatii de invatamant integrat;33. elaboreaza contractul-cadru si metodologia de colaborare intre spitale si institutii de invatamant superior medical;34. stabileste si aproba cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitatilor prevazute la pct. 30, precum si pentru concursurile si examenele organizate de unitatile sanitare publice, in conditiile legii;35. aproba structura organizatorica si normele de organizare si functionare ale institutiilor publice din reteaua proprie, in conditiile legii;36. emite aviz privind infiintarea sau desfiintarea unitatilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si a denumirii acestora, monitorizeaza si controleaza activitatea in domeniul medical privat al serviciilor medicale;37. aproba/avizeaza structura organizatorica, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitatilor sanitare publice;38. elaboreaza norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale pentru unitatile sanitare;39. elaboreaza normativele de personal ale institutiilor publice din reteaua proprie, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in conditiile legii;40. avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar;41. negociaza, contracteaza si asigura plata din bugetul Ministerului Sanatatii pentru efectuarea de studii, activitati si lucrari aferente programelor/subprogramelor de sanatate de catre institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum si de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in conditiile legii;42. organizeaza activitati de audit public intern pentru institutiile publice din reteaua proprie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;43. avizeaza/aproba, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa;44. exercita drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societatile comerciale si companiile nationale din portofoliul sau, pana la finalizarea procesului de privatizare;45. asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societatilor comerciale si/sau companiilor nationale din portofoliul sau;46. realizeaza controlul postprivatizare al indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni;47. elaboreaza si promoveaza, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vanzare de actiuni, de vanzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul sau de activitate;48. elaboreaza elementele contractului de mandat ce se incheie cu agentii de privatizare in vederea vanzarii participatiilor statului la societatile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul sau;49. indeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate in procesul de privatizare sau in legatura cu exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si/sau companiile nationale aflate in portofoliul sau;50. editeaza publicatii de specialitate si de informare profesionala;51. organizeaza, impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, licitatii la nivel national si alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice, pentru consumul in spitale si in ambulatoriu, in vederea derularii programelor nationale;52. organizeaza licitatii nationale pentru achizitia de bunuri si servicii cu caracter medical si nemedical, de aparatura si instrumente medicale, precum si lucrari de intretinere, reparatii si investitii pentru institutiile publice din sectorul sanitar, in limita prevederilor bugetare aprobate;53. imputerniceste, dupa caz, unitatile aflate in subordinea sa pentru indeplinirea unor activitati, in vederea realizarii obiectivelor sale.(2) Ministerul Sanatatii indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor si pentru indeplinirea atributiilor sale generale si specifice privind conceperea si punerea in aplicare de actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Sanatatii colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu structurile societatii civile si ale mediului de afaceri din tara si din strainatate.Art. 6. - In vederea exercitarii atributiilor sale, Ministerul Sanatatii este abilitat sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, informatii de la: autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul sau de competenta.Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Sanatatii se exercita de catre ministrul sanatatii.(2) Ministrul sanatatii conduce activitatea ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate.(3) Ministrul sanatatii este ordonator principal de credite si poate delega prin ordin, in limitele si in conditiile prevazute de lege, aceasta calitate.(4) In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii emite ordine, instructiuni si alte acte cu caracter normativ, prevazute de lege.(5) In indeplinirea atributiilor sale, ministrul sanatatii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general si de un secretar general adjunct.(6) In cazul in care ministrul nu isi poate exercita atributiile curente, acesta desemneaza prin ordin un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru.Art. 8. - Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordoneaza ministrului sanatatii si indeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.Art. 9. - Secretarul general si secretarul general adjunct sunt inalti functionari publici, sunt subordonati ministrului sanatatii si indeplinesc atributiile prevazute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si alte sarcini stabilite de acesta.Art. 10. - (1) Pe langa ministrul sanatatii functioneaza ca organ consultativ Colegiul ministerului.(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul sanatatii.(4) Colegiul ministerului se intruneste la cererea ministrului sanatatii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.Art. 11. - (1) In exercitarea atributiilor sale, ministrul sanatatii poate constitui organisme consultative dupa cum urmeaza: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutica, Comisia nationala de transparenta si Comitetul national de vaccinologie.(2) Componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.Art. 12. - Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii este prevazuta in anexa nr. 1.Art. 13. - (1) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sanatatii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, in conditiile legii, cu respectarea numarului de posturi aprobat.(2) Numarul posturilor de conducere se stabileste in conditiile legii.(3) Numarul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.(4) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.(5) Ministerul Sanatatii functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare, precum si a regulamentului intern, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.Art. 14. - (1) Unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii sunt prevazute in anexa nr. 2.(2) Structura organizatorica a institutiilor publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.(3) Regulamentul de organizare si functionare a acestora se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.(4) Organigrama si statele de functii pentru institutiile din subordinea Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.Art. 15. - Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sanatatii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici si poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti.Art. 16. - (1) Ministerul Sanatatii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale in vigoare.(2) Pentru indeplinirea activitatilor specifice, Ministerul Sanatatii are in dotare un parc de autoturisme, cu un consum mediu de carburant pe luna, potrivit reglementarilor legale in vigoare.Art. 17. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Sanatatii, in subordinea carora functioneaza alte unitati cu personalitate juridica, conform prevederilor legale.(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica a directiilor de sanatate publica si conditiile specifice ocuparii functiilor publice de conducere din directiile de sanatate publica se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.Art. 18. - (1) Ministerul Sanatatii organizeaza concursuri si examene in vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregatire profesionala, ca activitate finantata integral din venituri proprii.(2) Cheltuielile curente si de capital determinate de organizarea activitatii prevazute la alin. (1) se suporta din taxele de inscriere la respectivele examene si concursuri.Art. 19. - (1) Aplicarea structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1 se realizeaza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.(2) Reincadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizeaza cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual si functionarilor publici in cazul reorganizarii institutiei publice.Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.Art. 21. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOCContrasemneaza:

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 23 februarie 2010.Nr. 144.
M1 - Directia generala economicaM2 - Directia politica medicamentuluiM3 - Directia generala implementare si coordonare programe si relatii internationaleM4 - Directia organizare si politici salarialeM5 - Directia juridica si contenciosM6 - Directia asistenta medicalaM7 - Directia sanatate publica si control in sanatate publicaM8 - Serviciul patrimoniu si informaticaM9 - Serviciul achizitii publiceM10 - Serviciul pentru programe de sanatateM11 - Centrul operativ pentru situatii de urgenta___________


Functioneaza la nivel de serviciu.


Functioneaza la nivel de compartiment.


ANEXA Nr. 2


LISTA
cuprinzand unitatile cu personalitate juridica aflate
in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea
Ministerului Sanatatii


A. UNITATI AFLATE IN SUBORDINEA MINISTERULUI SANATATII


I. Unitati finantate integral de la bugetul de stat:


1. directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate;


2. Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti;


3. Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti;


4. Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti;


5. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti;


6. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti;


7. Agentia Nationala de Transplant Bucuresti;


8. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti;


9. Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;


10. Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti;


11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti.


Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1-11 este de 8.337, din care:


- Spitalul Tichilesti (leprozerie) - 28;


- medici rezidenti pe post - 282.


II. Unitati finantate integral din venituri proprii din contractele incheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate:


1. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti;


2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca;


3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti;


4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti;


5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;


6. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti;


7. Institutul National de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti;


8. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti;


9. Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti;


10. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucuresti;


11. Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca;


12. Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti;


13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociota" Bucuresti;


14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;


15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti;


16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;


17. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures;


18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi;


19. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" Iasi;


20. Institutul Regional de Oncologie Iasi;


21. Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni;


22. Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni;


23. Institutul Regional de Oncologie Timisoara;


24. Centrul de Cardiologie Craiova;


25. Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" Valcele;


26. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias;


27. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;


28. Spitalul de Recuperare Borsa;


29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix;


30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei;


31. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca;


32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;


33. Spitalul de Psihiatrie Zam;


34. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri;


35. Spitalul de Psihiatrie Gataia;


36. Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel;


37. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi;


38. Spitalul de Cardiologie Covasna;


39. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord;


40. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol;


41. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia;


42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni;


43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;


44. Sanatoriul Balnear Slanic-Moldova;


45. Institutul National pentru Medicina Complementara si Alternativa Bucuresti "Prof. Dr. Florin Bratila" Bucuresti;


46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robanescu" Bucuresti.


Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1-46, precum si pentru unitatile sanitare publice din subordinea directiilor de sanatate publica este de 186.815.


Unitatile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in conditiile legii.


III. Unitati finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:


1. Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti;


2. Institutul de Medicina Legala Iasi;


3. Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca;


4. Institutul de Medicina Legala Timisoara;


5. Institutul de Medicina Legala Craiova;


6. Institutul de Medicina Legala Targu Mures;


7. Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog Bucuresti.


Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pct. 1-7 este de 510.


B. UNITATI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SANATATII:


1. Compania Nationala "Unifarm" - S.A. Bucuresti;


2. Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A. Arad;


3. Societatea Comerciala "Antibiotice" - S.A. Iasi.


C. UNITATI AFLATE IN COORDONAREA MINISTERULUI SANATATII:


1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti;


2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti;


3. Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.


___________


In subordinea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti functioneaza unitati cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii din contractele incheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si serviciile de ambulanta, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale si ambulatoriile de specialitate.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice