Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

INTEGRAL: Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010


Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 30/03/2010

Art. 1. - Proiectele finantate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, denumita in continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, vor respecta obiectivele Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari", aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.175/2005.Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finantarii proiectelor organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si Autoritatea.(2) Proiectele depuse de organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pot fi realizate in nume propriu sau in parteneriat.(3) Bugetul alocat finantarii proiectelor va fi repartizat astfel:a) 95% pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale;b) 5% pentru finantarea proiectelor proprii ale Autoritatii.Art. 3. - Autoritatea finanteaza proiecte ce corespund urmatoarelor obiective specifice:1. Asigurarea serviciilor de sprijin familialActivitati eligibile:1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinte protejate, centre de tip respiro/centre de criza, servicii la domiciliu, altele, corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.Art. 4. - Autoritatea poate avea calitatea de solicitant, in nume propriu, pentru proiecte proprii care corespund urmatoarelor obiective specifice:1. Cresterea capacitatii institutionale si administrativeActivitati eligibile:1.1. Coordonarea procesului de transformare a institutiilor existente din unitati pasive, de internare si supraveghere medico-sociala, in institutii cu o politica activa de integrare sociala a persoanelor cu handicap.Art. 5. - (1) Finantarea nerambursabila a proiectelor se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizata de catre Autoritate.(2) Solicitantii interesati participa la selectia publica de proiecte, care cuprinde urmatoarele etape:a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;b) publicarea anuntului de participare;c) publicarea pe site-ul propriu de catre Autoritate a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritatii;e) verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii si indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;g) efectuarea vizitelor de precontractare;h) comunicarea rezultatelor;i) incheierea contractelor de finantare nerambursabila;j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila.Art. 6. - (1) Autoritatea publica anuntul de participare la selectia publica de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anph.ro. In anuntul de participare este mentionata data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.(2) Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.Art. 7. - (1) Numarul de solicitanti la sesiunea de selectie publica de proiecte nu este limitat.(2) Autoritatea va repeta procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur participant.(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile legii.Art. 8. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect este aprobata prin ordin al presedintelui Autoritatii si cuprinde in principal urmatoarele informatii:a) informatii generale privind Autoritatea;b) cerinte minime de calificare solicitate de Autoritate si documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor respective;c) termeni de referinta;d) instructiuni privind datele-limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 258/2010 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010, Autoritatea publica pe site-ul propriu documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.Art. 9. - Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, sa completeze documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect si este obligata sa comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postata cu maximum 8 zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.Art. 10. - Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, la data-limita prevazuta in anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.Art. 11. - (1) Componenta nominala a comisiei de evaluare a proiectelor, denumita in continuare comisie, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii.(2) Presedintele Autoritatii poate solicita altor institutii cu competente in domeniul asistentei sociale desemnarea unui reprezentant, ca membru in cadrul comisiei.(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie in termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.(4) In cazuri temeinic motivate, Autoritatea poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.(5) In cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificari de la solicitanti.(6) Departajarea propunerilor de proiecte se realizeaza in baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.(7) Comisia intocmeste si inainteaza presedintelui Autoritatii, spre aprobare, raportul in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, precum si cuantumul finantarii ce urmeaza a fi acordat fiecarui proiect, in limita fondurilor publice alocate in acest sens.(8) Rezultatul selectiei se comunica in scris solicitantilor, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobarii raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.(9) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face in cel mult 7 zile calendaristice de la data publicarii acestora, urmand ca Autoritatea sa le solutioneze in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii.(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea poate initia o noua selectie publica de proiecte.Art. 12. - (1) Contractele de finantare nerambursabila se incheie intre Autoritate, in calitate de finantator, si solicitant, in calitate de beneficiar, si se semneaza in termen de cel putin 11 zile calendaristice de la comunicarea privind selectia propunerilor de proiecte.(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabila se constituie anexa la documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.(3) Contributia minima a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, in bani, din valoarea finantarii nerambursabile solicitate de la Autoritate.(4) Existenta unor surse de finantare, altele decat cele ale Autoritatii si ale solicitantului, il obliga pe solicitant la mentionarea explicita a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.(5) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la Autoritate in decursul unui an fiscal.Art. 13. - (1) Autoritatea are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului sau a contractelor de finantare nerambursabila, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incheierii.(2) Finantarea nerambursabila se efectueaza in raport cu realizarea activitatilor proiectului si cheltuielilor aferente.(3) Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.(4) Plata finala de 10% se acorda dupa indeplinirea de catre beneficiarul finantarii a tuturor obiectivelor prevazute in proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, dovada folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabila si finalizarea de catre Autoritate a etapelor de monitorizare.Art. 14. - Monitorizarea implementarii proiectelor si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finantarii nerambursabile in domeniul protectiei persoanelor cu handicap se asigura de catre Autoritate.Art. 15. - Finantarea acordata pentru derularea proiectelor se suspenda sau se sisteaza, dupa caz, in situatia in care Autoritatea constata ca fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevazute in contractele de finantare incheiate.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice