Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

INTEGRAL: Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici


Ordinul nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 2 iulie 2010


MINISTERUL JUSTITIEI

In conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia resurse umane si Directia generala sprijin logistic vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Anexa - Procedura privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publiciArt. 1
Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
(1) Examenul prevazut la art. 1 consta in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa;
b) interviul.
(2) Conditiile de participare la examen si de desfasurare a examenului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii examenului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei, cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.

Art. 3
In vederea participarii la examen, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului de examen, candidatii depun o cerere de Inscriere la examen la secretariatul compartimentului de resurse umane din Ministerul Justitiei.

Art. 4
(1) In vederea organizarii si desfasurarii examenului prevazut la art. 1 se constituie comisii de examen, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin Ordin al ministrului justitiei, alcatuite din 3 membri, din care cel putin unul trebuie sa aiba calitatea de functionar public definitiv.
(2) Presedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul de constituire a comisiilor.
(3) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit prin actul prevazut la alin. (1) dintre functionarii publici din cadrul compartimentului resurse umane.

Art. 5
Nu poate fi desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;
b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) este sau urmeaza a fi, in situatia ocuparii unei functii publice de conducere pentru care se organizeaza examenul, direct subordonat ierarhic oricaruia dintre candidati.

Art. 6
(1) Nu poate fi desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanctionata disciplinar, daca sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(2) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 7
(1) Situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6, precum si situatiile de conflict de interese prevazute la art. 5 se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati sau de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii examenului.
(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.
(3) In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.
(4) In cazul in care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfasurare a examenului se reia.

Art. 8
(1) Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
b) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
c) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si interviul;
d) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise si a interviului;
b) Transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
(3) Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) primeste cererile de inscriere la examen ale candidatilor;
b) convoaca membrii comisiei de examen;
c) intocmeste procesul-verbal de desfasurare a examenului;
d) asigura transmiterea rezultatelor examenului, prin afisarea acestora la sediul Ministerului Justitiei;
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.
(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
b) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul Ministerului Justitiei;
c) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

Art. 9
(1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de examen, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de examen si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.

Art. 10
Desfasurarea examenului consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a cererilor candidatilor si numirea in functiile publice vacante pentru care s-a organizat examenul.

Art. 11
Etapele examenului se evalueaza de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent.

Art. 12
(1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza examenul. In cadrul probei scrise se testeaza, in mod obligatoriu, inclusiv cunostintele generale ale candidatului in domeniul administratiei publice.

Art. 13
(1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de examen, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza examenul.
(2) Comisia de examen stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa.
(3) Membrii comisiei de examen raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.
(4) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de examen si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila compartimentului de resurse umane.
(5) Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.
(6) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii examenului, anterior corectarii lucrarilor.

Art. 14
(1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen in functie de gradul de dificultate si complexitate a subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(2) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen.
(3) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de examen, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
(4) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
(5) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (4) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia de examen, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulati申 pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
(6) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de Ministerul Justitiei, purtand stampila compartimentului de resurse umane pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila compartimentului de resurse umane.
(7) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

Art. 15
In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Art. 16
(1) Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa.
(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de examen in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
a) abilitatile de comunicare;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) abilitatile impuse de functie;
d) motivatia candidatului;
e) comportamentul in situatiile de criza.
(3) Pentru functiile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.

Art. 17
(1) Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
(2) Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa.

Art. 18
(1) In cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de examen va adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(2) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio cu acordul candidatului sau se consemneaza in scris in anexa la procesul-verbal al examenului, care se semneaza de membrii comisiei de examen si de candidat.
(3) Inregistrarea interviului se pastreaza, in conditiile legii, timp de minimum un an de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului.

Art. 19
Pentru etapele examenului, punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Art. 20
(1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata.
(2) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regula, in termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecarei probe.
(3) Lucrarile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.
(4) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(5) Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza. Mentiunea "anulati申 se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal al examenului.
(6) In situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorecteaza de catre toti membrii acesteia. Procedura recorectarii se reia ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen.
(7) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (6).

Art. 21
(1) Lucrarile scrise, dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (4) si (6), se desigileaza.
(2) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba scrisa si mentiunea "admisi申 ori "respinsi申 se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la art. 20 alin. (2), astfel incat sa se asigure ramanerea a cel putin 48 de ore pana la sustinerea urmatoarei probe, pentru depunerea si solutionarea unor eventuale contestatii.
(3) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Art. 22
(1) Interviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute la art. 16 alin. (2) si (3) si a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu.
(2) Membrii comisiei de examen acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute la art. 16 alin. (2) si (3). Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.
(3) Prevederile art. 20 alin. (4) si (6) se aplica in mod corespunzator pentru stabilirea punctajului final la interviu al fiecarui candidat.
(4) Punctajele finale obtinute de fiecare dintre candidati la interviu, cu mentiunea "admisi申 ori "respinsi申, se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la art. 20 alin. (2).
(5) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Art. 23
(1) Punctajul final al examenului se calculeaza prin insumarea punctajelor finale obtinute la proba scrisa si la interviu.
(2) Punctajele finale ale examenului, in ordine descrescatoare, sunt inscrise intr-un centralizator nominal, in care se mentioneaza pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de examen.
(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea "admisi申 sau "respinsi申, se face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe, prin afisare la sediul Ministerului Justitiei.
(4) Se considera admis la examen candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publica, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu, in urma caruia comisia de examen va decide asupra candidatului admis, cu respectarea termenului prevazut la alin. (3).

Art. 24
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa sau la interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise ori al interviului, la secretariatul compartimentului de resurse umane, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Art. 25
Comisia de solutionare a contestatiilor analizeaza lucrarea scrisa sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 26
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand punctajul final acordat de comisia de examen, in situatia in care constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau ca punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului.

Art. 27
Contestatia se respinge in situatia in care punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului.

Art. 28
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Ministerului Justitiei, imediat dupa solutionarea acestora.

Art. 29
La finalizarea examenului se intocmeste un proces-verbal privind desfasurarea examenului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia, la care se anexeaza rezultatele probei scrise, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum si, dupa caz, rezultatele contestatiilor depuse.

Art. 30
(1) Ministerul Justitiei pune la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.
(3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisa individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului, dupa corectarea si notarea acesteia.

Art. 31
Candidatul admis pentru ocuparea functiei publice pentru care s-a organizat examenul se numeste in functie in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor circumstante imprevizibile
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice