Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului Prima casa

INTEGRAL: OUG 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului Prima casa


Ordonanta de urgenta nr. 33/2011, pentru modificarea si completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, nr. 235 din 4 aprilie 2011


Avand in vedere ca: • se impune imbunatatirea programului prin cresterea numarului de beneficiari, in limita plafoanelor de garantare alocate, prin impartirea riscurilor si pierderilor intre stat si finantatori in mod egal, in conditiile unor costuri de finantare similare;

 • accesul la credit in vederea achizitiei unei locuinte a devenit dificil pentru familii, ca efect al crizei economice, conducand la imposibilitatea acestora de a-si schimba locuinta in raport cu nevoile de locuit ale acestora si/sau cu cresterea numarului membrilor familiei;

 • este necesara facilitarea accesului familiilor la locuinte si asigurarea conditiilor de viata si locuit ale acestora;

 • in perioada mare de timp pentru care se acorda creditul, de maximum 30 de ani, pot interveni situatii a caror solutionare necesita acordul Ministerului Finantelor Publice, in calitate de titular al dreptului de ipoteca;

 • actele normative care reglementeaza programul "Prima casa" nu prevad la acest moment posibilitatea exprimarii acordului Ministerului Finantelor Publice, cu privire la solicitarile beneficiarilor programului;

 • racordarea locuintelor achizitionate sau construite in cadrul programului "Prima casa" la retelele de distributie a utilitatilor conduce in mod direct si nemijlocit la cresterea valorii proprietatilor grevate de ipoteca statului, contribuind la dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice si avand un impact pozitiv asupra dezvoltarii constructiilor si a tuturor sectoarelor orizontale adiacente acestora, intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;".

  2. Dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) Finantatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garantiilor acordate in cadrul Programului, in conditiile impartirii proportionale a riscurilor si a pierderilor intre statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N, si finantator. Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N. si finantatori.
  (3^2) In limita plafonului alocat si utilizat, finantatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul sa transfere portofoliul de credite acordate catre alti finantatori eligibili din cadrul Programului, fara a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele in curs de derulare, cu conditia notificarii beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate raman valabile fara indeplinirea altor formalitati. Conditiile privind transferul, precum si orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului."

  3. Alineatele (7)a(7^4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(7) In baza contractului de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul Programului se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul prevazut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.
  (7^1) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta in cadrul Programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual se instituie un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.
  (7^2) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele in cadrul Programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fara personalitate juridica se instituie un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membrii asociatiei, pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini.
  (7^3) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinte in cadrul Programului. Ipoteca instituita in conditiile alin. (7^1), respectiv alin. (7^2) asupra locuintei, respectiv asupra locuintelor viitoare se intabuleaza dupa ce in prealabil a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara.
  (7^4) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), finantatorul este abilitat sa isi exprime acordul pentru preluarea finantarii garantate si a locuintei/locuintei viitoare de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului si/sau alte persoane stabilite in normele de implementare aprobate prin hotarare a Guvernului."

  4. Dupa alineatul (7^4) se introduce un nou alineat, alineatul (7^5), cu urmatorul cuprins:
  "(7^5) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), prevederile legislatiei in domeniul gazelor naturale si in domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea si exercitarea drepturilor de uz si servitute, precum si a oricaror alte servituti de interes public, se aplica in mod corespunzator."

  5. Alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(10) Sumele incasate potrivit prevederilor alin. (9), (10^2) si (10^3) sunt venituri ale bugetului de stat, proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3) si (3^1)."

  6. Dupa alineatul (10) se introduc trei noi alineate, alineatele (10^1)a(10^3), cu urmatorul cuprins:
  "(10^1) Prevederile alin. (8), (8^1) si (9) se aplica si in cazul in care asupra bunurilor imobile achizitionate prin Program este instituita ipoteca de rang I proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^1), atat in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cat si a finantatorului.
  (10^2) Prin exceptie de la prevederile art. 171 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate potrivit alin. (10^1) se distribuie proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^1), dupa deducerea cheltuielilor de orice fel, facute de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie.
  (10^3) Daca creanta statului nu a fost acoperita integral, fie ca urmare a distribuirii pretului potrivit alin. (10^2), fie in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala iau masuri de executare silita exclusiv pentru creanta bugetara in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

  Art. II
  (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N. este abilitat ca, la solicitarea finantatorilor formulata in conditiile art. 1 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor alin. (3) din prezentul articol, sa incheie, in conditiile legii, cu finantatorii care opteaza pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garantiilor acordate in cadrul Programului "Prima casa" un protocol prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile.
  (2) Finantatorii isi vor exprima optiunea prevazuta la alin. (1), in scris, catre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Finantatorii pot semna protocolul prevazut la alin. (1) numai dupa utilizarea plafonului alocat in cadrul programului pentru anul 2011.
  (4) Finantatorilor care nu opteaza in conditiile alin. (1) si (2) pentru reutilizarea unui plafon la nivelul de 50% din soldul total al garantiilor li se aplica legislatia in vigoare la data alocarii plafonului aferent anului 2011.
  (5) In termen de 30 de zile de la semnarea protocolului prevazut la alin. (1), respectiv de la data utilizarii plafonului potrivit alin. (3), finantatorii publica pe site si in doua cotidiene de circulatie nationala data de la care s-a convenit impartirea proportionala a riscurilor si a pierderilor intre statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N., si finantator.
  (6) De la data indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (5), impartirea proportionala a riscurilor si a pierderilor intre statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N., si finantator isi va produce efectele de drept fata de beneficiarii garantiilor fara nicio alta formalitate.
  (7) Dispozitiile prezentului articol se aplica numai raporturilor juridice dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. a I.F.N. si finantatori, fara a afecta celelalte drepturi si obligatii ale beneficiarilor din contractele de garantare in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta care raman valabile, fara indeplinirea altor formalitati.
  (8) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile executarilor silite aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea continuand in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data la care au fost incepute.

  Art. III
  (1) Dupa semnarea protocolului prevazut la art. II alin. (1), in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul special al creditorului procurator de fonduri, pentru finantarile garantate care intra sub incidenta impartirii proportionale a riscurilor si pierderilor intre finantator si garant conform protocolului, fara plata tarifelor de inscriere. Privilegiul inscris in favoarea finantatorului se considera de rang egal cu ipoteca legala instituita in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, inclusiv la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea garantiilor.
  (2) Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, referitoare la valorificarea bunului de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se aplica in mod corespunzator si pentru valorificarea bunului grevat de privilegiul special prevazut la alin. (1).

  Art. IV
  Plafonul alocat pentru anul 2011 se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data alocarii.

  Art. V
  In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica si se completeaza in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului "Prima casa", cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Legislaţie

  Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
  Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit ...

  OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite p
  Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pe ...

  OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta
  Ordonanta de urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu ...

  OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii
  Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de inst ...

  ORDONANTA MILITARA nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a
  ORDONANTA MILITARA nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiul ...

  OUG 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020, pentru modificarea si completarea un ...

  Legea 19/2020, actualizata prin OUG 30/2020 si OUG 32/2020, privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia i
  LEGEA nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in si ...

  OUG 32/2020 pentru modificarea si completarea OUG 30/2020
  Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernul ...

  OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative
  Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative ...  Articole Juridice

  Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
  Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

  Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
  Sursa: EuroAvocatura.ro

  Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
  Sursa: ITM

  Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
  Sursa: ITM

  Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
  Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

  Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
  Sursa: MCP Cabinet avocati

  AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
  Sursa: MCP Cabinet avocati  Jurisprudenţă

  Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
  Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

  Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
  Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

  Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

  Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

  RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
  Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

  ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

  ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

  Ştiri Juridice

  Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
  03 Apr 2020 | 638

  Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
  26 Mar 2020 | 1644

  Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
  24 Mar 2020 | 785

  Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale
  23 Mar 2020 | 374

  Call-center cu privire la somajul tehnic si adrese de email pentru transmiterea documentelor
  23 Mar 2020 | 355

  Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
  21 Mar 2020 | 351

  Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
  21 Mar 2020 | 558