Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

INTEGRAL: OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar


Ordonanta de urgenta nr. 71/2011
pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

Publicata in Monitorul Oficial nr. 637 din 6 septembrie 2011


Avand in vedere ca prin Scrisoarea de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti in iunie 2011, tara noastra isi mentine angajamentul de a implementa recent aprobata legislatie din domeniul reformei salarizarii si totodata de a elimina baza legala pentru fondurile de stimulente,
luand in considerare ca abrogarea prevederilor din actele normative prin care se autorizeaza unele institutii si autoritati publice sa retina o parte din veniturile realizate pentru constituirea de fonduri pentru stimularea personalului angajat trebuie sa se realizeze pana la sfarsitul lunii august 2011, aceasta masura reprezentand criteriu de referinta structural potrivit Scrisorii de intentie, de a carui indeplinire depinde continuarea Acordului Stand-by incheiat cu Fondul Monetar International,
tinand seama de faptul ca neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la nerespectarea acordului cu Fondul Monetar International, fapt ce ar putea conduce la imposibilitatea finantarii deficitului bugetar,
intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Alineatul (4) al articolului 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) si (2) de catre autoritatea competenta se fac venit la bugetul de stat.``

Art. II
Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de pana la 8% din valoarea acestora, in scopul recuperarii cheltuielilor materiale de administrare aferente.``

2. Articolul 5^4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^4
Pentru produsele scoase cu titlu de imprumut pe termen scurt sau pentru improspatare, operatorii economici vor constitui garantii reale mobiliare ori imobiliare, ale caror cuantumuri sa asigure reintregirea stocurilor.
In cazul in care executarea garantiei pentru stingerea datoriilor depaseste 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadenta, operatorii economici vor suporta pentru obligatiile restante si majorari de intarziere, in cuantumul celor in vigoare pentru creantele bugetare, calculate de la data scadentei pana la stingerea in totalitate a acestora.
Contractele de imprumut, de vanzare-cumparare sau de schimb, incheiate de unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.``

Art. III
Alineatul (3) al articolului 28 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Guvernul va stabili, prin hotarari, reglementari-cadru in domeniul protectiei consumatorilor.``

Art. IV
Articolele 25 si 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 25
Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, precum si din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silita a debitelor se efectueaza de organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

Art. 25^1
In scopul colectarii sumelor prevazute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conturi la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului a€” nr. 50.32. A«Disponibil din sume colectate pentru bugetul de statA».``

Art. V
Articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a parchetelor de pe langa aceste instante, laboratoarelor de expertiza criminalistica, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare si aparatura specifica, pentru organizarea unor actiuni cu caracter profesional sau social.``

Art. VI
Alineatele (2) si (4) ale art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competenta sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor pentru alcatuirea pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a conditiilor de participare la oferta publica, tinerea licitatiilor si elaborarea de studii, expertizari si consultanta tehnica si alte cheltuieli materiale, precum si pentru dotari.
.................................................
(4) Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat se stabilesc prin ordin al presedintelui autoritatii competente.``

Art. VII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sumele obtinute din incasarea tarifelor prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat``.

2. La articolul 23, alineatele (4) si (5) se abroga.

3. La articolul 96, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarari ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac venit la bugetul de stat.``

Art. VIII
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

1. art. 17 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011;

2. art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. art. 12 alin. (5), (6) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. art. 137 alin. (5) si (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordonanta Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor masuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 167/2006;

8. art. 88 alin. (3)a€”(5) din Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. art. 78 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, cu modificarile ulterioare;

11. art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2004, cu modificarile ulterioare;

13. art. 19 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

Art. IX
Prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din institutiile si autoritatile publice, in temeiul actelor normative prevazute la art. I a€” VIII.

Art. X
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Sumele incasate din plata amenzilor la contraventiile silvice se varsa la bugetul de stat, in cazul contraventiilor savarsite de catre persoanele juridice, sau, dupa caz, la bugetul local, pentru contraventiile savarsite de catre persoanele fizice.``

2. La articolul 36, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Sumele incasate din vanzarea materialelor lemnoase confiscate, ramase dupa deducerea cheltuielilor de custodie, organizarea licitatiei si transport, dupa caz, precum si sumele incasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se gasesc sau care nu pot fi identificate, prevazute la art. 22 alin. (5), se varsa la bugetul de stat, in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica a statului, sau la bugetele locale, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privata daca proprietarul este contravenient, precum si in cazul materialelor lemnoase abandonate a caror provenienta nu poate fi stabilita.

3. Articolul 40 se abroga.

Art. XI
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2012.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice