Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

INTEGRAL: OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011


In vederea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reglementarea si supravegherea sistemului financiar, precum si la implementarea unor masuri de reducere a numarului foarte mare al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, prin anularea inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor care ori nu desfasoara nicio activitate, ori nu depun deconturi de TVA la termenele prevazute de lege,


tinand seama de necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, de conjunctura economica actuala, de principalele caracteristici ale politicii bugetare a Romaniei in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice,
luand in considerare faptul ca neadoptarea si nepublicarea pana la data de 31 decembrie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la cadrul fiscal de determinare a profitului impozabil pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara conduc la:

 • imposibilitatea institutiilor de credit de a duce la indeplinire obligatiile care deriva din noile prevederi legale, ca urmare a modificarilor reglementarilor contabile;

 • imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra institutiilor de credit in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,
  tinand seama de necesitatea clarificarii tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor declarati inactivi si celor a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata,
  avand in vedere necesitatea acordarii deductibilitatii limitate in procent de 50% in cazul cheltuielilor privind combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, precum si a TVA aferente achizitiei vehiculelor respective si a combustibilului consumat de acestea, pentru care Romania a consultat Comitetul TVA,
  avand in vedere necesitatea alinierii la acquis-ul comunitar a prevederilor nationale referitoare la taxarea inversa pentru deseuri, in vederea diminuarii fenomenelor de evaziune fiscala,
  luand in considerare necesitatea reglementarii unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de catre persoanele fizice a€” proprietari de camere inchiriate in scop turistic,
  intrucat se impune revizuirea sistemului actual de impunere a veniturilor obtinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, in sensul simplificarii acestuia,
  intrucat se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de pozitie adoptat in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, pentru preintampinarea declansarii procedurii de infringement,
  in contextul in care este necesara continuarea simplificarii si unificarii legislatiei si a administrarii contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice,
  avand in vedere necesitatea eliminarii dificultatilor de natura tehnica aparute in aplicarea actului normativ supus modificarii si completarii,
  in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
  a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
  b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
  c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
  d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj;
  e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat;
  f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare."

  2. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
  "14^1. impozitul pe profit amanat a€” impozitul platibil/recuperabil in perioadele viitoare in legatura cu diferentele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoarea fiscala a acestora;".

  3. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 34, cu urmatorul cuprins:
  "34. Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
  a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile.
  In cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala ramasa neamortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu;
  b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor si pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei;
  c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile si se include actualizarea cu rata inflatiei;
  d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata, dupa caz, a investitiilor imobiliare."

  4. La articolul 11, alineatele (1^1) si (1^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1^1) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva.
  (1^2) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita."

  5. La articolul 11, dupa alineatul (1^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^3) si (1^4), cu urmatorul cuprins:
  "(1^3) Contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)a€”e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.
  (1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)a€”e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita."

  6. Dupa articolul 19^2 se introduce un nou articol, articolul 19^3, cu urmatorul cuprins:
  "
  Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara Art. 19^3
  Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
  a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal:
  1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului A«Rezultatul reportat din provizioane specificeA», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
  2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului A«Rezultatul reportat din provizioane specificeA», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani;
  b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal:
  1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii intr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5);
  2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;
  3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
  c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice si a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urmatorul tratament fiscal:
  1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;
  2. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, reprezinta elemente similare veniturilor;
  3. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. 21;
  4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor;
  5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
  d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se inregistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane, altele decat cele prevazute la lit. a), sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor."

  7. La articolul 20, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare;
  c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice;".

  8. La articolul 20, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
  "f) veniturile din impozitul pe profit amanat determinat si inregistrat de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
  g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare, dupa caz."

  9. La articolul 21 alineatul (2), dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele r) si s), cu urmatorul cuprins:
  "r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agentii guvernamentale si alte institutii nationale si internationale;
  s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor, daca acestea sunt impozitate conform titlului III."

  10. La articolul 21 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;".

  11. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se abroga.

  12. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s) se introduc patru noi litere, literele s^1)a€”s^4), cu urmatorul cuprins:
  "s^1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;
  s^2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;
  s^3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, in cazul in care, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;
  s^4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie;".

  13. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Prin exceptie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi;".

  14. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
  "t) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor daca acestea sunt impozitate conform titlului III."

  15. La articolul 22 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) provizioanele specifice, constituite de institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de plata persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare;".

  16. La articolul 22 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:
  "d^1) ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Romaniei, se determina ajustari prudentiale de valoare sau, dupa caz, valori ale pierderilor asteptate, inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, si filtrele prudentiale potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor;
  d^2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene si state apartinand Spatiului Economic European, potrivit reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aferente creditelor si plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reglementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Romaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European;".

  17. La articolul 22, dupa alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu urmatorul cuprins:
  "(5^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale, efectuata de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale, dupa caz."

  18. La articolul 24, dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate, alineatele (15^1) si (15^2), cu urmatorul cuprins:
  "(15^1) In cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale cu valoare fiscala ramasa neamortizata, cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
  Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite, pe durata normala de utilizare ramasa.
  (15^2) In cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale dupa expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent."

  19. La articolul 24, dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu urmatorul cuprins:
  "(23) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie, transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii si reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, valoarea fiscala ramasa neamortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasificarii ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. Durata de amortizare este durata normala de utilizare ramasa determinata in baza duratei normale de utilizare initiale, din care se scade durata in care a fost clasificat in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost reclasificat in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala."

  20. La articolul 34, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
  "(8^1) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, platile anticipate trimestriale se efectueaza in suma de o patrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. (8), fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. 19^3, inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice."

  21. La articolul 34, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(14) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

  22. La articolul 42, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
  "a^1) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;".

  23. La articolul 48 alineatul (7), litera l^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "l^1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului. Prin exceptie, cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizarii de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi;".

  24. La articolul 49, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala a€” CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
  Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii:
  a) stabilirea nivelului normelor de venit;
  b) publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica."

  25. La articolul 49, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop."

  26. La articolul 49, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
  "(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
  Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal."

  27. La articolul 51, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.
  (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal."

  28. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente Art. 52
  (1) Pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
  a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
  b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
  c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
  d) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.
  (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
  a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)a€”c), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX^2;
  b) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. d), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.
  (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1."

  29. La articolul 52^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)a€”c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia."

  30. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente Art. 53
  (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52^1.
  (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent."

  31. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)a€”(5), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.
  (4) In categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind si cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. (3) care, in cursul anului fiscal, obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depasirii numarului de 5 camere de inchiriat, si pana la sfarsitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente.
  (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat, sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina pe baza de norma de venit sau in sistem real si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din prezentul titlu."

  32. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta."

  33. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei."

  34. La articolul 62, dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (2^1)a€”(2^6), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) In cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.
  (2^2) In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.
  (2^3) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
  (2^4) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
  (2^5) Impozitul astfel calculat si retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
  (2^6) In cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real, contribuabilii sunt obligati sa precizeze in scris, in contractul/raportul juridic incheiat, la momentul incheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractului/raportului juridic respectiv."

  35. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), (2) si (2^1)a€”(2^5), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla."

  36. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole, articolele 62^1a€”62^3, cu urmatorul cuprins:
  "
  Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art. 62^1
  (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.
  (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determina de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica normele anuale de venit, Ministerului Finantelor Publice.
  (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia publicarii anuale a normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
  (4) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obligatia completarii si depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal in curs.
  (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere la termenul si potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
  (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat.
  (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat, in contul impozitului anual datorat, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala, pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

  Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului net in sistem real Art. 62^2
  (1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit prevederilor art. 48.
  (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, prin completarea si depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit.
  (3) In cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat, in contul impozitului anual datorat, in doua rate egale, astfel:
  50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. In cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost emisa pana la data de 1 noiembrie, precum si in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. 61 alin. (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net anual urmand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
  (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
  (5) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
  (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, impozitul fiind final.
  (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (8) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala.
  (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat.

  Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal Art. 62^3
  (1) In cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 61 alin. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui numar mai mare de 5 camere, acestia sunt obligati sa notifice evenimentul, respectiv depasirea numarului de 5 camere de inchiriat, organului fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 62^1, organul fiscal va recalcula norma de venit si platile stabilite in contul impozitului anual datorat.
  (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (3) Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste in sistem real, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii respectivi sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul estimat/ norma de venit, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada ramasa sunt cele prevazute la art. 62^2 alin. (3)a€”(9)."

  37. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real, precum si pentru cei care inchiriaza in scop turistic, in cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. 62^1 alin. (8), art. 62^2 alin. (3)a€”(4) si art. 62^3 alin. (3).
  (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent."

  38. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor Art. 64
  (1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
  (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 61 alin. (3) si (4) nu sunt aplicabile reglementarile cap. X A«Venitul net anual impozabilA» din prezentul titlu."

  39. La articolul 72, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop."

  40. La articolul 72, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Contribuabilii respectivi au obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal."

  41. La articolul 74, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent."

  42. La articolul 78 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
  "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea. Nu sunt impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice, in conformitate cu prevederile art. 42 lit. a^1) si lit. g)."

  43. La articolul 81, denumirea marginala si alineatele (2)a€”(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "
  Declaratii privind venitul estimat/norma de venit
  .......................................................
  (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala, au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat/norma de venit, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti.
  Declaratia privind venitul estimat/norma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de 15 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent.
  (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia privind venitul estimat/norma de venit.
  (4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimat/ norma de venit completata corespunzator."

  44. La articolul 82, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
  a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
  b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
  (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv.
  .............................................................
  (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat/ norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1)."

  45. La articolul 82, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut si reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real."

  46. La articolul 83 alineatul (3), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
  b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)a€”c), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1;".

  47. La articolul 83 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
  "b^1) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1);".

  48. La articolul 83 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;".

  49. La articolul 94, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit si depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011."

  50. La articolul 94, dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)a€”(15), cu urmatorul cuprins:
  "(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data respectiva erau aplicabile prevederile art. 52, obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor.
  (14) Veniturile din arendare realizate in anul 2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pana la data de 25 mai a anului 2012, plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala.
  In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obligati sa isi exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa, prin incheierea unui act aditional, inainte de data efectuarii primei plati, care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.
  (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia determinarii si publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului."

  51. La articolul 117, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta, veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta, pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei;".

  52. La articolul 118, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Machetele A«Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in RomaniaA» si A«Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din RomaniaA» se stabilesc prin norme."

  53. La articolul 129 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) utilizarea bunurilor, altele decat bunurile de capital, care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;".

  54. La articolul 134^2 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora;".

  55. La articolul 141 alineatul (2) litera f), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;".

  56. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 145 alin. (5) lit. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. 145^1."

  57. La articolul 145^1 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si, respectiv, 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:".

  58. La articolul 145^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate, inainte de data de 1 ianuarie 2012, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv."

  59. La articolul 145^1, alineatul (4) se abroga.

  60. La articolul 149 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparatiile ori lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a caror durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este egala sau mai mare de 5 ani;".

  61. La articolul 150, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (2)a€”(5), in cazul in care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita in Romania, dar inregistrata in Romania conform art. 153, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133."

  62. La articolul 152, alineatele (7) si (7^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.
  Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu. Prin exceptie, persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.
  .....................................................
  (7^2) Persoana impozabila care solicita, conform alin. (7), scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obligatia de a se inregistra in scopuri de taxa, conform art. 153^1, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
  Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabila incepand cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care persoana impozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153."

  63. La articolul 152^3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In sensul prezentului articol, monedele prevazute la alin. (1) lit. b) nu se considera ca fiind vandute in scop numismatic."

  64. La articolul 153, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)a€”m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)a€”(6). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania, conform prezentului articol, persoanele stabilite in afara Comunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana.
  Persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urmatoarele operatiuni:
  a) importuri de bunuri;
  b) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
  c) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. 141 alin. (3).
  ....................................................
  (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5)."

  65. La articolul 153, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
  "(7^1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului.
  Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA. Prin exceptie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice."

  66. La articolul 153, alineatele (8), (9) si (9^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(8) In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
  (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol:
  a) daca este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;
  b) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
  c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;
  d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;
  e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic;
  f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol;
  g) in situatia prevazuta la art. 152 alin. (7).
  Pentru situatiile prevazute la lit. a)a€”e), anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. Pentru situatia prevazuta la lit. f), anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente, dupa caz. Pentru situatia prevazuta la lit. g), anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile.
  (9^1) Procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)a€” e), organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel:
  a) din oficiu, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, pentru situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) si b);
  b) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. c), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA;
  c) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. d), de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:
  1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
  2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
  Dupa prima abatere prevazuta la alin. (9) lit. d), persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA, daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege, numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.
  d) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.
  Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3)."

  67. La articolul 153, dupa alineatul (9^1) se introduce un nou alineat, alineatul (9^2), cu urmatorul cuprins:
  "(9^2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata.
  Registrele sunt publice si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii."

  68. La articolul 153^1, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, in urmatoarele situatii:
  a) persoana respectiva este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153; sau
  b) persoana respectiva are dreptul la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5), (6) si (8); sau
  c) persoana respectiva isi inceteaza activitatea economica."

  69. La articolul 156^3, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
  "(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) si care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit aceasta obligatie o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata.
  (10) Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)a€”e) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA."

  70. La articolul 158^2, alineatele (5) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(5) In cazul persoanelor prevazute la alin. (2), organul fiscal va analiza si va dispune aprobarea sau respingerea motivata a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA.
  ........................................
  (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:
  a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 153 alin. (9);
  b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 care in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1);
  c) persoanele inregistrate conform art. 153 sau 153^1 care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii; d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1)."

  71. La articolul 158^2, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:
  "(15) In sensul prezentului articol, prin asociati se intelege asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii."

  72. La articolul 159, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145a€”147^2."

  73. La articolul 160 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) livrarea urmatoarelor categorii de bunuri:
  1. livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
  2. livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;
  3. livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;
  4. livrarea materialelor prevazute la pct. 1a€”3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;".

  74. La articolul 206^35 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii, prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

  75. La articolul 206^51 , dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul destinatarilor inregistrati, termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile."

  76. La titlul VII, in anexa nr. 1, la nr. crt. 12 "Motorina", nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 374,00 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

  77. La titlul VII, anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

  78. La articolul 250 alineatul (1), dupa punctul 7 se introduce nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
  "7^1. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;".

  79. La articolul 253, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) In cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale."

  80. La articolul 261, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel."

  81. La articolul 261, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania, in intelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfa. Dupa prima inmatriculare/inregistrare, mijlocul de transport, in intelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfa si pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport."

  82. La articolul 263, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(4) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
          Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa          Impozitul
  (in lei/an)
  Ax(e) motor(oare) Alte sisteme
  cu sistem de suspensie de suspensie
  pneumatica sau pentru axele motoare
  echivalentele
  recunoscute

  I doua axe
  1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133
  2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367
  3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517
  4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169
  5 Masa de cel putin 18 tone 517 1.169

  II 3 axe
  1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231
  2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474
  3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
  4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
  5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472
  6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472
  7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472

  III 4 axe
  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623
  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
  3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545
  4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291
  5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291
  6 Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291


  (5) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
         Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa          Impozitul
  (in lei/an)
  Ax(e) motor(oare) Alte sisteme
  cu sistem de suspensie de suspensie
  pneumatica sau pentru axele motoare
  echivalentele
  recunoscute

  I 2+1 axe
  1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
  2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
  3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60
  4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
  5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
  6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
  7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
  8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1.310
  9 Masa de cel putin 28 tone 747 1.310

  II 2+2 axe
  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
  3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429
  6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.429 1.984
  7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1.984 3.012
  8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012
  9 Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012

  III 2+3 axe
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.579 2.197
  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.197 2.986
  3 Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986

  IV 3+2 axe
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.395 1.937
  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679
  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963
  4 Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963

  V 3+3 axe
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1.434
  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.434 2.283
  4 Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283``  83. La articolul 271, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 270, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
  .......................................
  (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata."

  84. Articolul 287 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene Art. 287
  (1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 295 alin. (11) lit. c) si d).
  (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. 292.
  (3) Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale."

  85. La articolul 292, alineatul (3) se abroga.

  86. La articolul 296^1, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "l) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri;".

  87. Titlul IX^2 se structureaza pe capitole, articolele 296^2a€”296^20 intrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului".

  88. La articolul 296^3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) persoanele fizice rezidente, care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;".

  89. La articolul 296^3, litera c) se abroga.

  90. La articolul 296^3 litera f), punctele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "3. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii, si casele sectoriale de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, precum si pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale;".

  91. Articolul 296^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Baza de calcul al contributiilor sociale individuale Art. 296^4
  (1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:
  a) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;
  b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
  c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
  d) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;
  e) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
  f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comerciale administrate in sistem dualist, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
  g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;
  h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
  i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
  j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
  k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
  l) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
  m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, peste limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;
  n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
  o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;
  p) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
  q) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
  r) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
  s) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
  s) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
  t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
  t) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
  u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.
  (2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
  (3) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

  92. La articolul 296^5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), corectata cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si art. 296^16 lit. b). In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se includ si veniturile prevazute la art. 296^17 alin. (6)."

  93. La articolul 296^5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), corectata cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si art. 296^16 lit. e). In baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se includ si veniturile prevazute la art. 296^17 alin. (7). Baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata."

  94. La articolul 296^5, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. (1)a€”(5) si art. 296^6a€”296^13, se au in vedere exceptiile prevazute la art. 296^15 si 296^16."

  95. Articolul 296^9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5 Art. 296^9
  (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta intregul venit, cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei.
  (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4, preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta cuantumul indemnizatiei."

  96. Articolul 296^14 se abroga.

  97. La articolul 296^15, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
  "b^1) ajutoarele de deces, indemnizatiile acordate urmasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare;".

  98. La articolul 296^15, literele g) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice, precum si partea care depaseste aceasta limita in cazul angajatorilor persoane juridice si fizice platitoare de impozit pe profit si, respectiv, impozit pe venit;
  ...........................
  p) urmatoarele avantaje primite in legatura cu o activitate dependenta:
  1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers;
  2. cazarea in unitati proprii;
  3. hrana acordata potrivit legii;
  4. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport, acordate in interes de serviciu;
  5. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale, contributiile platite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurarilor profesionale si asigurarilor voluntare de sanatate, suportate de angajator pentru salariatii proprii, in limitele de deductibilitate prevazute de lege, dupa caz."

  99. Articolul 296^16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Exceptii specifice Art. 296^16
  Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urmatoarele venituri:
  a) la contributia de asigurari sociale, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. l), q), r), s) si t), precum si la lit. o) si p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296^11; de asemenea, se excepteaza indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, precum si prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
  b) la contributia de asigurari sociale de sanatate, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. o), p) si t);
  c) la contributia de asigurari pentru somaj:
  c1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), s), t) si t);
  c2. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
  c3. veniturile obtinute de pensionari;
  c4. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
  c5. compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;
  c6. veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;
  c7. drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii;
  d) la contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:
  d1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), s) si t);
  d2. veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  d3. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
  e) la contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:
  e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  e2. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), j), l), n), p), s), s), t) si t);
  f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, veniturile care nu au la baza un contract individual de munca, precum si prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale."

  100. Articolul 296^17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "
  Prevederi specifice privind contributiile de asigurari sociale de sanatate Art. 296^17
  (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
  (2) Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele prevazute la art. 296^3lit. e) si g) pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora, si, respectiv, pentru indemnizatiile pentru accidente de munca si boli profesionale.
  (3) Se datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (4) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale, si se suporta de catre persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii, dupa caz.
  (5) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (4).
  (6) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), calculata asupra:
  a) sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator;
  b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator.
  (7) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), calculata asupra:
  a) sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator;
  b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (8) Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (7) lit. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale, si se suporta de catre persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii, dupa caz.
  (9) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (8)."

  101. La articolul 296^18, alineatul (2) se abroga.

  102. La articolul 296^18, alineatul (3), litera a^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a^3) 41,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;".

  103. La articolul 296^18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume."

  104. La articolul 296^19, alineatul (1^8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1^8) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2), in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaratia prevazuta la alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia."

  105. La articolul 296^19, dupa alineatul (1^8) se introduce un nou alineat, alineatul (1^9), cu urmatorul cuprins:
  "(1^9) Pentru persoanele mentionate la art. 60 alin. (1), declaratia prevazuta la alin. (1) sau alin. (1^1), dupa caz, se depune potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) si (3)."

  106. La articolul 296^19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) sau alin. (1^1), dupa caz, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-au platit veniturile, dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (1^8)."

  107. La articolul 296^19, alineatul (3) se abroga.

  108. La articolul 296^19, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si ministrului sanatatii."

  109. Dupa articolul 296^20 se introduc doua noi capitole, capitolele II si III, cu urmatorul cuprins:
  "

  CAPITOLUL II - Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica

  Contribuabili Art. 296^21
  (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:
  a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
  b) membrii intreprinderii familiale;
  c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
  f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);
  g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a)a€”c);
  h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d).
  (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. Ia€”III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1).

  Baza de calcul Art. 296^22
  (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig; contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.
  (2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
  (3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. 72 si, respectiv, art. 73 coroborat cu art. 48, raportata la cele 12 luni ale anului.
  (4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50 sau venitul din asociere, dupa caz.
  (5) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
  (6) In cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 lit. a)a€”d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.
  (7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)a€”c), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

  Exceptii specifice Art. 296^23
  (1) Persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. d), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) nu datoreaza contributie de asigurari sociale.
  (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)a€”d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e).
  (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)a€”d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), se calculeaza si se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri.

  Plati anticipate cu titlu de contributii sociale Art. 296^24
  (1) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”e) si lit. g) sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale.
  (2) In cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate prevazute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevazute la art. 82, sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor prevazute la art. 83. In cazul contributiei de asigurari sociale, obligatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat, prevazut la art. 296^22 alin. (1).
  (3) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”e) se evidentiaza lunar, iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
  (4) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”e) si g) se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”e) si, respectiv, semestrial, in doua rate egale, pana la data de 25 septembrie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g).
  (5) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. 52 si art. 74 alin. (4), dupa caz.
  (6) Contributiile retinute potrivit alin. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit.
  (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 52 alin. (1) lit. a)a€”c), obligatiile reprezentand contributia individuala de asigurari sociale calculate, retinute si virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obligatii finale.
  (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h), obligatiile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate calculate, retinute si virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obligatii finale.

  Declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale Art. 296^25
  (1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum si a declaratiei de venit estimat prevazute la art. 81 si a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. 83, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.
  (2) In cazul impunerii in sistem real, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotelor prevazute la art. 296^18 alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^22 alin. (2) si (3).
  (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. 80.
  (4) Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate.
  (5) Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. 296^24 alin. (3).
  (6) Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
  (7) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.

  Cotele de contributie Art. 296^26
  (1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 sunt cele prevazute la art. 296^18 alin. (3), respectiv:
  a) cota integrala, pentru contributia de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca, potrivit legii;
  b) cota individuala, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.
  (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.


  CAPITOLUL III - Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri

  Contribuabilii Art. 296^27
  (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din:
  a) cedarea folosintei bunurilor;
  b) investitii;
  c) premii si castiguri din jocuri de noroc;
  d) operatiunea de fiducie, potrivit titlului III;
  e) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78.
  (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)a€”d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)a€”d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. (1).
  (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la alin. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara.

  Stabilirea contributiei Art. 296^28
  Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 296^27 alin. (1) se stabileste de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza informatiilor din:
  a) declaratia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, si operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen;
  b) declaratia de impunere trimestriala, pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
  c) declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;
  d) evidenta fiscala, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

  Baza de calcul Art. 296^29
  (1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, astfel cum sunt mentionate la art. 61, baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 62, 62^1 si 62^2.
  (2) Pentru veniturile din investitii, astfel cum sunt mentionate la art. 65, baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 66.
  (3) Pentru veniturile din premii si castiguri din jocuri de noroc, astfel cum sunt mentionate la art. 75, baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 76.
  (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie, baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 42^1.
  (5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt mentionate la art. 78, baza de calcul al contributiei este, potrivit art. 79, venitul brut realizat.
  (6) La determinarea venitului/castigului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. (1)a€”(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. 80 si 80^1.

  Calculul contributiei Art. 296^30
  Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 296^27 alin. (1) se calculeaza in anul urmator, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul mentionate la art. 296^29.

  Plata contributiei Art. 296^31
  Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

  Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care nu realizeaza venituri Art. 296^32
  (1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. Ia€”III, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, precum si venituri din pensii mai mici de 740 lei si nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, pentru a dobandi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.
  (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara.
  (3) Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) se efectueaza lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia."

  Art. II
  Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, la termenele prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

  Art. III
  Incepand cu data de 1 iulie 2012 se abroga art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare.

  Art. IV
  Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificata, se abroga la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. V
  (1) Incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (2) Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuariea€”30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si, totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine caselor de asigurari sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea contributiilor sociale, precum si solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. (1).
  (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite si neachitate pana la data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face pana la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanta si pe scadente, pe baza protocolului de predare-primire si a urmatoarelor documente:
  a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data predarii-preluarii si care reprezinta titluri executorii;
  b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 si neincasate pana la aceeasi data;
  c) o copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012;
  d) orice alte informatii disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate.
  (5) Procedura de predare-primire a documentelor si informatiilor prevazute la alin. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. (1), inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asigurari sociale.
  (7) Dupa stabilirea contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. (2), casele de asigurari sociale transmit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013.
  (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.
  (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. (1), procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se subroga in drepturile si obligatiile caselor de asigurari sociale, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
  (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor prevazute la alin. (4), Agentia Nationala de Administrare Fiscala se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale caselor de asigurari sociale si dobandeste calitatea procesuala a acestora, incepand cu data de 1 iulie 2012, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.

  Art. VI
  Pentru anul 2012, nivelul impozitelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. VII
  (1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cu urmatoarele exceptii:
  a) prevederile art. I pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62^1 alin. (2) de la art. I pct. 36, ale art. I pct. 42 si 50 se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
  b) prevederile art. I pct. 75 se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2012;
  c) prevederile art. I pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1^4) se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. c)a€”e);
  d) prevederile art. I pct. 89, 96, 101, 106, 107 si 109 se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012.
  (2) Prevederile art. II se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

  Art. VIII
  (1) Termenul de 1 ianuarie 2012, prevazut pentru aplicarea art. I pct. 50, 52, 66 si 69 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, se proroga pentru data de 31 ianuarie 2012.
  (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv, prevazut la art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, se proroga pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.

  Art. IX
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


  ANEXA (Anexa nr. 2 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal)
  Nr.  Denumirea produsului sau grupei de produse     Acciza
  crt. a€” euro/tona a€”

  1. Cafea verde 153

  2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori 225

  3. Cafea solubila 900


 • Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Legislaţie

  HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
  Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

  HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
  HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

  O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
  pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

  DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
  DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

  LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
  LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

  Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
  Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

  OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

  Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
  Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

  Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
  Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...  Articole Juridice

  Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
  Sursa: MCP Cabinet avocati

  Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
  Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

  Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
  Sursa: MCP Cabinet avocati

  Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
  Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

  Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
  Sursa: MCP Cabinet avocati

  Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
  Sursa: MCP Cabinet avocati

  CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
  Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut  Jurisprudenţă

  Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
  Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

  Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
  Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

  Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
  Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

  Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
  Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

  Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
  Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

  Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
  Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

  Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
  Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

  Ştiri Juridice