Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 2/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

INTEGRAL: OUG nr. 2/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale


Ordonanta de Urgenta nr. 2/2012, pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 143, din 2 martie 2012


Vezi forma actualizata in 2013 a Legii 31/1900 >>>>>


Vezi forma Actualizata 2019 a Legii 31/1990 >>>>>>AICI<<<<<<__________


Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in scopul mentinerii stabilitatii economiei romanesti, dat fiind faptul ca in contextul crizei financiare globale actuale se impune adoptarea unor masuri rapide pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici si, implicit, pentru relansarea cresterii economice, avand in vedere faptul ca simplificarea sarcinilor administrative impuse societatilor comerciale este o masura ce are ca efect imediat reducerea costurilor si imbunatatirea activitatii acestor operatori economici, tinand seama ca Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE si 82/891/CEE ale Consiliului si a Directivei 2005/56/CE in ceea ce priveste obligatiile d e raportare si intocmire a documentatiei necesare in cazul fuziunilor si divizarilor reduce formalitatile aplicabile operatiunilo r de fuziune si divizare si simplifica cerintele de publicitate, dat fiind faptul ca prin simplificarea aspectelor procedurale ale fuziunii si divizarii se raspunde nevoii de fluentizare a operatiunilor de restructurare a capitalului social si de micsorare a costurilor de sustinere a unei afaceri, date fiind consecintele negative ale neadoptarii in regim de urgenta a actului normativ, generate, in primul rand, de obstacolele existente in actualul mecanism de reorganizare a societatilor comerciale, consecinte negative ce sunt amplificate i n conditiile actuale in care de promptitudinea solutiilor aplicate depinde viabilitatea unui operator economic, avand totodata in atentie faptul ca a fost declansata etapa precontencioasa a procedurii de incalcare a obligatiilor de stat membru, ca urmare a necomunicarii masurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE (procedura de infringement), tinand cont de consecintele necomunicarii masurilor de transpunere, prevazute in art. 258 si 260 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), observand ca, potrivit art. 258 din TFUE, in cazul in care considera ca un stat membru a incalcat oricare dintre obligatiile care ii revin in temeiul tratatelor, Comisia Europeana emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, daca statul membr u nu se conformeaza acestui aviz in termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene, avand in vedere faptul ca Guvernului Romaniei i-a fost transmisa de catre Comisia Europeana, la data de 18 iulie 2011, scrisoarea de punere in intarziere pentru necomunicarea masurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE, iar la data de 26 ianuarie 2012 Comisia Europeana a emis un aviz motivat in care a fost acordat autoritatilor romane un termen de doua luni pentru transpunerea directivei si pentru comunicarea masurilor de implementare, dat fiind faptul ca, potrivit jurisprudentei constante a Curtii de Justitie, momentul luarii masurilor de transpunere este un important element de evaluare a sanctiunilor aplicabile, in cazul persistentei incalcarii dupa incheierea perioadei acordate de Comisie prin intermediul avizului motivat putand fi atrasa raspunderea pecuniara a statului membru respectiv, tinand cont de necesitatea evitarii riscului de avansare a procedurii de infringement si de impunere a unor sanctiuni pecuniare de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: ``(3) In cazul societatilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesara intocmirea raportului prevazut la alin. (1) si depunerea sa la oficiul registrului comertului in conditiile dispozitiilor alin. (2), daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 243^3 alin. (1)-(4).``
2. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins: ``(2^1) In cazurile prevazute de art. 246^1 si 246^2, actionarii care nu sunt in favoarea fuziunii/divizarii isi pot exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare in conditiile art. 242 alin. (2) sau, dupa caz, art. 242 alin. (2^1).``
3. La articolul 215, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: ``(1^1) In cazul in care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea, daca este cazul, a platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesara intocmirea raportului prevazut la alin. (1), daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 243^3 alin. (1)-(4).``
4. La articolul 226 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins: ``a^1) in cazurile prevazute la art. 134;``.
5. La articolul 226, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: ``(1^1) Dreptul de retragere poate fi exercitat, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dispozitiile art. 134 alin. (2^1) se aplica in mod corespunzator.``
6. La articolul 226, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.``
7. La articolul 242, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``

Art. 242. -
(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.``
8. La articolul 242, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu urmatorul cuprins: ``(2^1) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prevazuta la alin. (2), cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective. (2^2) Societatea care a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de fuziune potrivit alin. (2^1) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (2^1). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini web si autenticitatea documentelor afisate. (2^3) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (2^1), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagina web, proiectul de fuziune sau divizare.``
9. La articolul 243, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``

Art. 243. -
(1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. In vederea obtinerii de garantii adecvate, orice creditor care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, nescadenta la data publicarii, a carei satisfacere este pusa in pericol prin realizarea fuziunii/divizarii, poate face opozitie, in conditiile prezentului articol
(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o mentioneaza in registru si o inainteaza instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.................................................................................................
(4) In cazul in care creditorul nu dovedeste ca satisfacerea creantei sale este pusa in pericol prin realizarea fuziunii sau daca, din examinarea situatiei financiare si operational-comerciale a societatii debitoare/societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, rezulta ca nu este necesara acordarea de garantii adecvate ori, dupa caz, de noi garantii sau societatea debitoare ori societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut dovada platii datoriilor sau partile au incheiat un acord pentru plata datoriilor ori exista deja garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei, instanta respinge opozitia. De asemenea, instanta respinge opozitia si in cazul in care este refuzata de catre creditor constituirea, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, a garantiilor oferite potrivit alin. (5)
(5) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii, comunicata Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala, in cazul in care societatea are obligatii la bugetul general consolidat, iar aceste garantii sau privilegii au fost apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii. Incheierea pronuntata de instanta este supusa recursului odata cu fondul.``
10. La articolul 243^2, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include, daca este cazul, si informatii referitoare la intocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispozitiilor art. 215, pentru societatile beneficiare, si registrul la care acesta trebuie depus
(4) Administratorii societatii divizate sau, dupa caz, ai fiecarei societati implicate in fuziune trebuie sa informeze adunarea generala a societatii lor, precum si administratorii celorlalte societati implicate in operatiune, astfel incat acestia sa poata informa, la randul lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari substantiale a activelor si pasivelor intervenite intre data intocmirii proiectului de divizare/fuziune si data adunarilor generale care urmeaza sa decida asupra acestui proiect. Obligatia de informare fata de actionari/asociati si fata de administratorii celorlalte societati implicate in operatiunea de fuziune/divizare subzista si in cazurile in care, in aplicarea art. 246^1, nu este convocata adunarea generala a actionarilor/asociatilor.``
11. La articolul 243^2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: ``(5) Intocmirea raportului prevazut la alin. (1) si comunicarea informatiilor prevazute la alin. (4) nu sunt necesare in cazul in care decid astfel toti actionarii/asociatii si toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare.``
12. Dupa articolul 243^3 se introduc trei noi articole, articolele 243^4-243^6, cu urmatorul cuprins: ``Art. 243^4. - In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c)-e), art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1) lit. b) si f), art. 245 si art. 250 alin. (1) lit. b). Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil. Art. 243^5. - In cazul in care fuziunea prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatilor, nu este necesara elaborarea rapoartelor prevazute la art. 243^2 si 243^3 si indeplinirea cerintelor privind informarea actionarilor/asociatilor prevazute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e). Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil. Art. 243^6. - In cazul divizarii, daca actiunile/partile sociale ale fiecareia dintre societatile nou-constituite sunt repartizate actionarilor/asociatilor societatii divizate proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii divizate, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e).``
13. La articolul 244 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``b) daca este cazul, raportul administratorilor prevazut la art. 243^2 alin. (1)-(3) si/sau informarea prevazuta la art. 243^2 alin. (4);.......................................................................... d) daca este cazul, situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;``.
14. La articolul 244, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(2) Intocmirea situatiilor financiare prevazute la alin. (1) lit.d) nu este necesara daca societatile implicate in fuziune/divizare publica rapoarte semestriale si le pun la dispozitia actionarilor/asociatilor, potrivit legislatiei pietei de capital, si nici in cazul in care toti actionarii/asociatii si detinatorii de alte titluri in fuziune/divizare au convenit astfel
(3) Societatea nu are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor la sediul sau social documentele prevazute la alin. (1), daca acestea sunt publicate pe propria pagina web a societatii pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (2^2) se aplica in mod corespunzator.``
15. La articolul 244, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins: ``(4) Actionarii sau asociatii vor putea obtine, la cerere si in mod gratuit, copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. In cazul in care un actionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informatii societatea sa utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor prevazute la alin. (1) se pot transmite prin posta electronica
(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul in care actionarii sau asociatii au posibilitatea de a descarca de pe pagina web a societatii si de a imprima documentele prevazute la alin. (1) pe intreaga perioada prevazuta la alin. (3).``
16. La articolul 246, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``

Art. 246. -
(1) In termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei.``
17. Dupa articolul 246 se introduc doua noi articole, articolele 246^1 si 246^2, cu urmatorul cuprins: ``Art. 246^1. -
(1) In cazul unei fuziuni prin absorbtie prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a actionarilor societatilor implicate in fuziune, in conditiile art. 239, nu este necesara daca:
a) fiecare dintre societatile implicate in fuziune a indeplinit cerintele de publicitate a proiectului de fuziune prevazute de art. 242 cu cel putin o luna inainte ca fuziunea sa produca efecte;
b) pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatii absorbante au putut consulta, la sediul societatii sau pe pagina web a acesteia, documentele prevazute la art. 244 alin. (1) lit. a), c) sid). Dispozitiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator;
c) unul sau mai multi actionari/asociati ai societatii absorbante, detinand cel putin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunari generale pentru a se pronunta asupra fuziunii
(2) In cazul in care intr-o fuziune prin absorbtie societatea absorbanta detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a societatii absorbante nu este necesara daca sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1). Dispozitiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator. Art. 246^2. - In cazul unei divizari in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate, nu este necesara aprobarea divizarii de catre adunarea generala a societatii divizate daca:
a) au fost indeplinite cerintele de publicitate a proiectului de divizare prevazute la art. 242 cu cel putin o luna inainte ca divizarea sa produca efecte;
b) pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatilor implicate in divizare au putut consulta documentele prevazute la art. 244 alin. (1). Dispozitiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator;
c) au fost indeplinite cerintele de informare a actionarilor/asociatilor si a organelor de administrare/conducere a celorlalte societati implicate in operatiune, prevazute la art. 243^2 alin. (4).``
18. Articolul 249^1 se abroga.
19. La articolul 251^6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``Art. 251^6. -
(1) Proiectul comun de fuziune transfrontaliera, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune, insotit de o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.``
20. La articolul 251^6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins: ``(4) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuata prin intermediul paginii proprii web a societatii, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la proiectul de fuziune transfrontaliera, perioada care se incheie la finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (2^2) se aplica in mod corespunzator
(5) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (3), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa web proiectul comun de fuziune transfrontaliera.``
21. Articolul 251^18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``Art. 251^18. - In cazul in care fuziunea transfrontaliera prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatii/societatilor absorbite, se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 243^3.``

PRIM-MINISTRU MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei, Catalin Marian Predoiu
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode
Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban
Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi
Bucuresti, 28 februarie 2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice