din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4388 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Publicat: 26 Jul 2017       12123 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 196 din data de 21 martie 2017

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

(1) Pentru a asigura monitorizarea eficace a respectarii obligatiilor prevazute de prezenta lege, Inspectia Muncii impune cerinte administrative si masuri de control, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene.
(2) Cerintele administrative si masurile de control includ urmatoarele obligatii pentru intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) :
a) obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea o declaratie in limba romana privind detasarea salariatilor proprii, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii, care sa contina informatiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de munca;
b) obligatia de a detine si de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, precum si de a pastra intr-un loc accesibil si identificabil in mod clar pe teritoriul Romaniei, pe perioada detasarii transnationale, copii, in format electronic sau pe suport hartie, ori copii ale documentelor echivalente privind:
1.(i) contractul de munca sau un document echivalent, iar in cazul in care este necesar ori relevant, informatii suplimentare referitoare la durata angajarii, moneda in care se face plata salariului, prestatiile in natura sau in bani de care beneficiaza salariatul pe durata detasarii transnationale, conditiile care reglementeaza repatrierea salariatului;
2.(ii) salariul si dovada platii acestuia;
3.iii) durata timpului de lucru si fisa de prezenta;
c) obligatia de a furniza documentele prevazute la lit. b) , dupa terminarea perioadei de detasare, la cererea Inspectiei Muncii sau a inspectoratelor teritoriale de munca, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la momentul primirii solicitarii;
d) obligatia de a furniza o traducere in limba romana a documentelor prevazute la lit. b) ;
e) obligatia de a desemna o persoana care sa asigure legatura cu autoritatile competente nationale si care sa trimita si sa primeasca documente si/sau avize, daca este cazul .
(3) Intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) au obligatia prevazuta la alin. (2) lit. c) timp de 3 ani dupa terminarea perioadei de detasare transnationala.
(4) Cerintele administrative si masurile de control prevazute la alin. (2) , precum si sanctiunile contraventionale aplicabile intreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a) , in cazul nerespectarii acestora, sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Pentru a asigura monitorizarea eficace a respectarii obligatiilor prevazute de prezenta lege, in cazul in care apar situatii noi determinate de evolutia detasarii transnationale si pentru care cerintele existente nu sunt suficiente sau eficiente in realizarea actiunilor de control, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, la propunerea Inspectiei Muncii, stabileste, prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cerinte administrative si masuri de control suplimentare fata de cele prevazute la alin. (2) si, respectiv, sanctiuni contraventionale aplicabile intreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a) , in cazul nerespectarii acestora.
(6) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile prevazute la alin. (2) si (5) pe care le aplica sau pe care le-a pus in aplicare.
(7) Inspectia Muncii informeaza intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) cu privire la cerintele administrative si masurile de control pe care le aplica, in conformitate cu alin. (2) si (5) , inclusiv prin publicarea pe site-ul propriu.
(8) Procedurile si formalitatile referitoare la detasarea transnationala a salariatilor potrivit prevederilor prezentului articol sunt indeplinite de intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) prin transmiterea documentelor catre inspectoratele teritoriale de munca, in format electronic sau pe suport hartie, prin servicii postale, curierat sau orice alte mijloace de comunicare prevazute de lege.
(9) In intelesul alin. (2) lit. b) , prin loc accesibil si identificabil in mod clar pe teritoriul Romaniei se intelege locul de munca asa cum este definit la art. 5 lit. k) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.
Articolul 25
Dispozitiile art. 24 nu aduc atingere obligatiilor care decurg din dreptul Uniunii Europene, in special celor care decurg din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, din prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si nici celor care decurg din legislatia romana privind incadrarea in munca a salariatilor, cu conditia ca acestea din urma sa fie aplicabile in egala masura intreprinderilor stabilite in Romania si sa fie justificate si proportionale.


CAPITOLUL V: Apararea drepturilor, raspunderea in materie de subcontractare, accesul la informatii
Articolul 26
(1) In situatia in care salariatii detasati pe teritoriul Romaniei in conditiile prezentei legi considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la conditiile de munca sau ca au suferit pierderi ori daune ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentei legi, se pot adresa Inspectiei Muncii si/sau instantelor judecatoresti competente din Romania ori instantelor judecatoresti dintr-un alt stat potrivit conventiilor internationale existente in materie de competenta judiciara si pot depune plangere impotriva angajatorului lor in mod direct.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si dupa incetarea perioadei de detasare transnationala pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor legislatiei romane privind termenele de prescriptie sau termenele-limita de introducere a unor actiuni in justitie/plangeri/contestatii depuse de salariatii romani pentru nerespectarea drepturilor prevazute la alin. (1) .
(3) Prevederile alin. (1) se aplica fara a aduce atingere competentelor instantelor nationale, astfel cum sunt prevazute de legislatia nationala si/sau conventiile internationale.
(4) Sindicatele, asociatiile, organizatiile si alte entitati juridice care au, in conformitate cu criteriile stabilite in dreptul intern, interese legitime privind respectarea drepturilor salariatilor detasati transnational pot sa initieze, in numele sau in sprijinul salariatilor detasati ori al angajatorului lor si cu acordul scris al acestora, actiuni judiciare sau administrative, in vederea punerii in aplicare a prezentei legi.
(5) Prevederile alin. (1) si (4) se aplica fara a aduce atingere:
a) altor atributii si drepturi colective ale partenerilor sociali si ale reprezentantilor salariatilor, prevazute de legislatia nationala;
b) dispozitiilor legale nationale de procedura privind reprezentarea si apararea in fata instantelor.
(6) In cazul in care salariatii detasati in conditiile prezentei legi initiaza actiuni in instanta sau actiuni administrative impotriva angajatorului lor, in conformitate cu prevederile alin. (1) , beneficiaza de protectie impotriva oricarui tratament advers din partea angajatorului.
(7) In sensul prevederilor alin. (6) , este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea salariatului detasat care a inaintat o actiune administrativa ori care a depus o plangere la instantele judecatoresti competente in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, si dupa ce hotararea judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura cu actiunea administrativa ori plangerea depusa de salariat .
(8) Angajatorul salariatului detasat poarta raspunderea pentru acordarea tuturor drepturilor acestuia prevazute in contractul individual de munca si/sau contractul colectiv de munca aplicabil.
(9) Angajatorul salariatului detasat are urmatoarele obligatii fata de acesta:
a) sa plateasca orice remuneratie neta restanta datorata in temeiul prevederilor art. 6, respectiv art. 8;
b) sa plateasca orice sume retroactive sau rambursari de taxe, impozite ori contributii la asigurarile sociale, retinute in mod nejustificat din salariul acestuia;
c) sa ramburseze costurile al caror cuantum nu poate fi justificat in raport cu salariul net al salariatului detasat sau cu calitatea locului de cazare, retinute ori deduse din salarii pentru cazarea oferita de angajator;
d) sa plateasca contributii la fonduri sau institutii comune ale partenerilor sociali, retinute in mod nejustificat din salariul salariatului detasat, dupa caz.
(10) Prevederile alin. (8) se aplica si in cazurile in care salariatii detasati au revenit din statul membru sau Confederatia Elvetiana in care a avut loc detasarea transnationala.
Articolul 27
(1) In cadrul lanturilor de subcontractare, pentru activitatile prevazute in anexa, contractantul caruia intreprinderea prevazuta la art. 3 lit. a) ii este subcontractant direct raspunde in solidar cu aceasta sau in locul sau pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului minim acordat potrivit prezentei legi si/sau contributiilor datorate unor fonduri sau institutii comune ale partenerilor sociali, in conformitate cu prevederile art. 6.
(2) Raspunderea prevazuta la alin. (1) este limitata numai la drepturile salariatului detasat obtinute in temeiul relatiei contractuale dintre contractant si subcontractantul acestuia.
(3) Contractantul este exonerat de orice raspundere daca face dovada ca a solicitat subcontractantului documentele care sa ateste respectarea de catre acesta a conditiilor de munca prevazute, in conformitate cu prevederile art. 6, pentru salariatii detasati.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) trebuie sa contina, cel putin, urmatoarele:
a) dovada platii salariului salariatilor detasati, conform prevederilor art. 6 lit. c) ;
b) respectarea normelor aplicabile cu privire la durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic, conform prevederilor art. 6 lit. a) ;
c) o declaratie pe propria raspundere a subcontractantului, prin care acesta se obliga sa respecte drepturile salariatilor detasati, in conformitate cu prevederile art. 6.
(5) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile adoptate in conformitate cu prevederile prezentului articol .
(6) Inspectia Muncii publica pe site-ul propriu, in limbile romana si engleza, masurile adoptate in conformitate cu prevederile prezentului articol .
Articolul 28
(1) Inspectia Muncii asigura informarea pe scara larga privind clauzele si conditiile de incadrare in munca de care beneficiaza salariatii detasati pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 6, si pe care trebuie sa le respecte si sa le aplice intreprinderile prevazute la art. 3.

Afişează LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Legea 16/2017    Detasare transnationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu