din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3275 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Publicat: 26 Jul 2017       12135 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Publicata in Monitorul Oficial numarul 196 din data de 21 martie 2017

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
A fost promulgat la 11.09.1865
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

(2) Informatiile sunt puse la dispozitie gratuit, intr-un mod clar, transparent, detaliat, lipsit de ambiguitate, usor accesibil de la distanta si prin mijloace electronice, in formate si in conformitate cu standardele informatice privind accesibilitatea on-line care asigura accesul inclusiv al persoanelor cu dizabilitati.
(3) In scopul imbunatatirii accesului la informatii si al claritatii acestora, Inspectia Muncii asigura publicarea si actualizarea periodica, pe site-ul propriu, cel putin a urmatoarelor informatii:
a) clauzele si conditiile de incadrare in munca prevazute la art. 6;
b) procedura specifica privind detasarea salariatilor pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale;
c) date cu privire la masurile administrative si de control aplicabile intreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a) , in conformitate cu prevederile art. 24;
d) lista si datele de contact ale inspectoratelor teritoriale de munca;
e) date referitoare la contractele colective de munca incheiate la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, si cu privire la clauzele si conditiile de incadrare in munca aplicabile salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei in baza acestor contracte colective de munca, precum si, dupa caz, trimiteri catre site-urile oficiale ale partenerilor sociali reprezentativi;
f) date privind procedurile de depunere a plangerilor.
(4) Informatiile prevazute la alin. (3) sunt puse la dispozitie in limbile romana si engleza.
(5) In scopul imbunatatirii accesului la informatii, Inspectia Muncii evalueaza anual necesitatea furnizarii de informatii si stabileste publicarea acestora si in alte limbi oficiale ale Uniunii Europene, in functie de cererile de informare primite.
(6) Inspectia Muncii desemneaza persoanele de contact din cadrul biroului de legatura responsabile cu solutionarea cererilor de informare si publica pe site-ul institutiei datele de contact ale acestora.
(7) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Inspectia Muncii asigura actualizarea informatiilor furnizate in fisa de tara privind detasarea transnationala a salariatilor pe teritoriul Romaniei, anual sau ori de cate ori este necesar.
(8) Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Inspectia Muncii sunt autoritatile nationale care furnizeaza informatiile generale salariatilor detasati si intreprinderilor in legatura cu legislatia si practica nationala, aplicabile acestora in ceea ce priveste drepturile si obligatiile lor pe teritoriul Romaniei.


CAPITOLUL VI: Recuperarea transfrontaliera a sumelor provenite din aplicarea sanctiunilor financiare administrative si/sau a amenzilor contraventionale
Articolul 29
Fara a aduce atingere altor prevederi legale nationale prevazute prin legi speciale sau decurgand din dreptul Uniunii Europene, principiul asistentei reciproce si al recunoasterii reciproce, precum si masurile si procedurile prevazute in prezentul capitol se aplica in ceea ce priveste recuperarea transfrontaliera a sumelor provenite din aplicarea sanctiunilor financiare administrative si/sau a amenzilor contraventionale aplicate:
a) unei intreprinderi prevazute la art. 3 lit. a) , pentru nerespectarea prevederilor legale;
b) unei intreprinderi prevazute la art. 3 lit. b) , pentru nerespectarea normelor aplicabile privind detasarea transnationala a salariatilor in statul membru gazda.
Articolul 30
Dispozitiile prezentului capitol se aplica:
a) sanctiunilor financiare administrative definite la art. 2 alin. (1) lit. o) ;
b) amenzilor contraventionale aplicate de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, intreprinderilor prevazute la art. 3 lit. a) , pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.
Articolul 31
Prezenta lege nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si normelor de drept international si european relevante in domeniul cooperarii judiciare in materie penala si nici dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, aprobata cu completari prin Legea nr. 191/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 32
(1) Se desemneaza Inspectia Muncii ca autoritate nationala competenta pentru aplicarea dispozitiilor prezentului capitol, responsabila cu transmiterea administrativa a cererilor de comunicare a unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, respectiv primirea administrativa a cererilor de comunicare a unei decizii de impunere a unei sanctiuni financiare administrative.
(2) Se desemneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca autoritate nationala competenta pentru aplicarea dispozitiilor prezentului capitol, responsabila cu transmiterea administrativa a cererilor de recuperare pentru amenzile contraventionale si primirea administrativa a cererilor de recuperare a unor sume provenite din sanctiuni financiare administrative.
(3) In intelesul prezentului capitol, Inspectia Muncii si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au rol de autoritati solicitate si solicitante, dupa caz, pentru aplicarea dispozitiilor prezentului capitol, in conformitate cu competentele prevazute la alin. (1) si (2) .
(4) Inspectia Muncii comunica, prin intermediul Sistemului IMI, Comisiei Europene autoritatile nationale competente desemnate pentru aplicarea dispozitiilor prezentului capitol.
Articolul 33
(1) Inspectia Muncii, in calitate de autoritate solicitata, ca urmare a unei cereri primite in conditiile prevazute la art. 53 alin. (1) din partea unei autoritati solicitante din alt stat membru, sub rezerva dispozitiilor art. 40 si 42, comunica intreprinderii prevazute la art. 3 lit. b) decizia prin care se impune o sanctiune financiara administrativa, precum si alte documente relevante, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.
(2) Inspectia Muncii recunoaste cererea de comunicare fara alte formalitati suplimentare si ia cu celeritate toate masurile necesare pentru punerea sa in aplicare, cu exceptia cazului in care sunt invocate motivele de refuz prevazute la art. 42.
(3) Comunicarea deciziei de impunere a sanctiunii financiare administrative catre intreprinderea stabilita in Romania, potrivit prevederilor alin. (1) , se realizeaza in conformitate cu procedurile stabilite de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Comunicarea prevazuta la alin. (3) se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala se afla sediul intreprinderii si are acelasi efect ca in situatia in care ar fi fost realizata direct de statul membru solicitant.
(5) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de comunicare a deciziei de impunere a unei sanctiuni financiare administrative se realizeaza in termen de maximum 30 de zile de la data primirii de catre Inspectia Muncii a cererii de comunicare .
(6) Procedura si termenele de comunicare prevazute la alin. (5) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(7) Inspectia Muncii informeaza autoritatea solicitanta in cel mai scurt termen posibil cu privire, dupa caz, la:
a) masurile adoptate ca urmare a cererii de comunicare primite si in special la data la care decizia de impunere a unei sanctiuni financiare administrative a fost comunicata intreprinderii stabilite in Romania, potrivit alin. (1) si (3) -(5) ;
b) motivele de refuz al comunicarii deciziei de impunere a unei sanctiuni financiare administrative, in conformitate cu prevederile art. 42.
Articolul 34
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitata, ca urmare a unei cereri primite din partea autoritatii solicitante din alt stat membru, sub rezerva prevederilor art. 41 si 42, intreprinde masurile de recuperare, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative care a fost impusa in conformitate cu actele normative si procedurile statului membru solicitant de catre o autoritate competenta sau confirmata de catre un organism administrativ ori judiciar sau, dupa caz, de catre o instanta competenta in domeniul dreptului muncii si care nu face obiectul unei cai de atac.
Articolul 35
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitata care primeste o cerere de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative transmise in conformitate cu prevederile art. 34 si art. 53 alin. (1) , recunoaste cererea in cauza fara sa mai fie necesare formalitati suplimentare.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale centrale subordonate, ia, fara intarziere, toate masurile necesare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a cererii de recuperare primite potrivit prevederilor alin. (1) , cu exceptia cazului in care decide sa invoce unul dintre motivele de refuz prevazute la art. 42.
(3) Titlul executoriu care permite recuperarea unor astfel de sume provenite din sanctiuni financiare administrative, emis in statul membru solicitant, este inlocuit cu un titlu executoriu care permite executarea sa in Romania, conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale centrale subordonate, converteste creanta reprezentand suma provenita din sanctiunea financiara administrativa din moneda nationala a statului membru solicitant in moneda nationala a Romaniei, la cursul de schimb oficial publicat de Banca Nationala a Romaniei la data la care a fost impusa sanctiunea.
Articolul 36
In materie de recuperare a unei sume provenite din sanctiuni financiare administrative, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de autoritate solicitata, prin organele fiscale centrale subordonate, actioneaza in conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative care se aplica incalcarilor sau deciziilor identice cu cele aflate in cauza ori, in absenta unor categorii identice, incalcarilor sau deciziilor similare.
Articolul 37

Afişează LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Detasare    Legea 16/2017    Detasare transnationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Elementele ce caracterizeaza un raport de munca. Prestarea muncii, subordonarea salariatului, organizarea si disciplina muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 364 din data de 2 aprilie 2019

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul �au pair�
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu