din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1714 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018

Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018

  Publicat: 14 Jan 2019       40612 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018

Publicata in Monitorul Oficial nr. 36 din 14.01.2019

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Articolul I
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Functiile publice sunt prevazute in anexa nr. 1."

2. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Comisia de evaluare, prevazuta la alin. (4), este formata din 5 membri, numiti pentru un mandat de 3 ani. Indeplinirea atributiilor comisiei de evaluare se realizeaza cu respectarea principiilor independentei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in luarea deciziilor."

3. Dupa articolul 20 se introduc zece noi articole, articolele 201-2010, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 201
(1) Evaluarea prevazuta la art. 20 alin. (1) se realizeaza in scopul aprecierii performantelor obtinute, prin raportarea rezultatelor obtinute in mod efectiv la obiectivele operationale stabilite, pentru inaltii functionari publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea . Perioada evaluata este 1 ianuarie-31 decembrie a fiecarui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie-31 martie a anului urmator perioadei evaluate.
(2) Evaluarea generala prevazuta la art. 20 alin. (2) se realizeaza prin raportarea rezultatelor obtinute in ultimii 2 ani si a criteriilor de performanta la obiectivele strategice stabilite. Perioada evaluata este de 2 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a primului an de activitate si pana la data de 31 decembrie a anului urmator, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie- 31 martie din anul urmator perioadei evaluate.
(3) In anul in care se face evaluarea generala, evaluarea performantelor profesionale individuale face parte din aceasta.
(4) Evaluarea anuala prevazuta la art. 20 alin. (1) si evaluarea generala prevazuta la art. 20 alin. (2) se realizeaza si pentru functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

Articolul 202
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale si evaluarea generala prevazute la art. 20 alin. (1) si (2) se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
a) raportul de activitate intocmit de inaltul functionar public;
b) referatul de evaluare intocmit de prim-ministru pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), de conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. b) si d), de catre ministrul afacerilor interne pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), respectiv de catre secretarul general al Guvernului pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice prevazute la art. 12 lit. f);
c) fisa postului inaltului functionar public evaluat;
d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea si indicatorii de performanta .
(2) Competenta de intocmire a referatului de evaluare prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi delegata prin act administrativ catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.

Articolul 203
(1) Obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea sunt obiective strategice si obiective operationale.
(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se stabilesc la inceputul perioadei pentru care se face evaluarea de catre:
a) prim-ministru, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a);
b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. b) si d);
c) ministrul afacerilor interne, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e);
d) secretarul general al Guvernului, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. f).
(3) Competenta de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegata prin act administrativ catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.
(4) Obiectivele se consemneaza intr-un document datat si semnat de persoana care are competenta de a stabili obiectivele potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) si de inaltul functionar public.
(5) Obiectivele operationale, impreuna cu termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea .
(6) Obiectivele strategice, impreuna cu termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori, se stabilesc pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 1 ianuarie a primului an si pana la data de 31 decembrie a anului urmator.
(7) Obiectivele operationale si obiectivele strategice, precum si termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori pot fi revizuiti trimestrial sau ori de cate ori intervin modificari in activitatea sau structura organizatorica a autoritatii ori institutiei publice. In acest caz, prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(8) Indicatorii de performanta prevazuti la alin. (5) si (6) se stabilesc pentru fiecare obiectiv in conformitate cu nivelul atributiilor, prin raportare la cerintele privind cantitatea si calitatea muncii prestate.

Articolul 204
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici, prevazuta la art. 20 alin. (1), se face cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) analizarea documentelor prevazute la art. 202 alin. (1) de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare;
b) aprecierea indeplinirii fiecarui obiectiv operational de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu termenele de realizare si cu indicatorii de performanta .
(2) In cadrul etapei de analizare a documentelor, prevazuta la alin. (1) lit. a), Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/si a referatului de evaluare, in masura in care considera ca sunt incomplete sau contin date eronate, stabilind si un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/si a referatului de evaluare modificat(e).
(3) Nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor operationale reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor operationale revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(4) Nota finala a evaluarii performantelor profesionale individuale este media aritmetica a notelor acordate pentru obiectivele operationale potrivit alin. (1) lit. b).
(5) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) lit. b) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Articolul 205
(1) Evaluarea generala a inaltilor functionari publici, prevazuta la art. 20 alin. (2), are urmatoarele componente:
a) evaluarea performantelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada evaluata, realizata potrivit dispozitiilor art. 204;
b) evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din perioada evaluata.
(2) Evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor strategice se realizeaza astfel:

Afişează Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 188/1999    Legea 188/1999 actualizata    Legea 24/1019    Cercetare disciplinara    Evaluare functionari 2019    Criterii evaluare functionari publici 2019    Evaluare functionari 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Obligarea angajatorului la mentinerea salariatei in activitate pana la varsta de 65 de ani. Incheierea un nou contract de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul NEAMT - SENTINtA CIVILa NR. 345 din 04.06.2019

Intinderea drepturilor banesti cuvenite functionarului public nelegal eliberat din functia publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 116 din 13 ianuarie 2012

Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante. Nelegalitatea participarii unui functionar public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1113 din 27 februarie 2009

Inadmisibilitate a actiunii in raspundere patrimoniala a functionarului public
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.697 din 12 februarie 2013

Nulitate. Nemotivarea actului administrativ de eliberare din functia publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2973/10.09.2012, DOSAR NR. 4291/87/2011

Detasare. Aprecierea temeiniciei motivelor invocate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1135 din 2 martie 2012

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009Articole Juridice

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati