din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2544 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare

INTEGRAL: Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare


Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

Publicata in Monitorul artea I nr. 410 din 20 iunie 2012


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Se ratifica Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012.

Art. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, in temeiul art. 14 alin. (5) din Tratat, Romania isi va declara intentie de a-si asuma aplicarea tuturor dispozitiilor prevazute de titlurile III si IV din Tratat, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, con conditia ca 12 dintre partile contractante a caror moneda este euro sa isi fi depus instrumentul de ratificare, sau incepand cu prima zi a lunii care urmeaza depunerii celui de-al doisprezecelea instrument de ratificare de catre o parte contractanta a carei moneda este euro, aplicandu-se data care intervine prima.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


TRATAT privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare intre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei


Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei,
denumite in continuare parti contractante,
constiente de obligatia lor, in calitate de state membre ale Uniunii Europene, de a considera politicile lor economice o chestiune de interes comun,
dorind sa promoveze conditiile unei cresteri economice mai puternice in Uniunea Europeana si, in acest scop, sa dezvolte o coordonare din ce in ce mai stransa a politicilor economice din zona euro,
tinand seama de faptul ca necesitaea pentru guverne de a mentine finante publice solide si sustenabile si de a impiedica evolutia deficitului administratiei publice spre un nivel excesiv prezinta o importanta vitala pentru garantarea stabilitatii zonei euro in ansamblu si ca, prin urmare, se impune introducerea unor reguli specifice, inclusiv a unei "reguli privind un buget echilibrat" si a unui mecanism automat pentru realizarea actiunilor corective necesare,
constiente de necesitatea asigurarii faptului ca deficitul administratiei lor publice nu depaseste nivelul de 3% din produsul lor intern brut, la preturile pietei, si ca nivelul datoriei lor publice nu depaseste pragul de 60% din produsul lor intern brut, la preturile pietei, sau scade suficient spre acest prag,

reamintind ca partile contractante, in calitate de state membre ale Uniunii Europene, trebuie sa se abtina de la orice masura care ar putea pune in pericol realizarea obiectivelor Uniunii in cadrul uniunii economice, in special de la practica acumularii datoriei in afara conturilor administratiei publice,
tinand seama de faptul ca sefii de stat sau de guvern din statele membre ale zonei euro au convenit, la 9 decembrie 2011, asupra unei arhitecturi consolidate pentru uniunea economica si monetara, care sa se bazeze pe tratatele pe care le intemeiaza Uniunea Europeana si sa faciliteze punerea in aplicare a masurilor luate in temeiul articolelor 121, 126 si 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
tinand seama de faptul ca obiectivul sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale zonei euro si din alte state membre ale Uniunii Europene este acela de a incorpora dispozitiile prezentului tratat, cat mai curand posibil, in tratatele pe cre se intemeiaza Uniunea Europeana,
salutand propunerile legislative inaintate de Comisia Europeana pentru zona euro, la 23 noiembrie 2011, in cadrul tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, privind consolidarea supravegherii economice si bugetare a statelor membre afectate sau amenintate de dificultati grave in ceea ce priveste stabilitatea lor financiara si privind dispozitii comune pentru monitorizarea si evaluarea proiectelor de planuri bugetare si pentru asigurarea corectarii deficitelor excesive ale statelor membre si luand act de intentia Comisiei Europene de a prezenta noi propuneri legislative pentru zona euro referitoare, in special, la raportarea ex ante a planurilor de contractare a datoriei publice, la programe de parteneriat economic care sa detalieze reformele structurale pentru statele membre care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv, precum si la coordonarea planurilor de reforma majora a politicii economice ale statelor membre,
exprimandu-si disponibilitatea de a sustine propunerile care ar putea fi prezentate de Comisia Europeana pentru a consolida in continuare Pactul de stabilitate si de crestere prin introducerea, pentru statele membre a caror moneda este euro, a unui nou set de obiective pe termen mediu in concordanta cu limitele stabilite in prezentul tratat,
luand act de faptul ca, la revizuirea si monitorizarea angajamentelor bugetare in temeiul prezentului tratat, Comisia Europeana va actiona in cadrul competentei sale astfel cum sunt prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special la articolele 121, 126 si 136,
mentionand in special ca, in ceea ce priveste aplicarea "regulii privind un buget echilibrat` prevazute la articolul 3 din prezentul tratat, monitorizarea in cauza va fi efectuata prin stabilirea, pentru fiecare parte contractanta, a unor obiective pe termen mediu specifice fiecarei tari si a unor calendare de convergenta, dupa caz,
mentionand ca obiectivele pe termen mediu ar putea sa fie actualizate in mod regulat pe baza unei metode stabilite de comun acord, ai carei parametri principali ar trebui de asemenea revizuiti cu regularitate, reflectand in mod adecvat riscurile datoriilor explicite si implicite pentru fianntele publice, in conformitate cu obiectivele Pactului de stabilitate si crestere,
mentionand ca realizarea de progrese suficiente in directia atingerii obiectivelor pe termen mediu ar trebui evaluata pe baza unei analiza globale avand drept referinta soldul structural si incluzand o analiza a cheltuielilor din care se deduc masurile discretionare privind veniturile, in concordanta cu dispozitiile legislatiei Uniunii Europene, in special cu Regulamentul (CE) nr. 1.466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.175/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 (Pactul de stabilitate si de crestere, revizuit),
mentionand ca mecanismul de corectie care urmeaza sa fie introdus de partile contractante ar trebui sa vizeze corectarea devierilor de la obiectivul pe termen mediu sau de la strategia de ajustare, inclusiv impactul lor cumulat asupra dinamicii datoriei publice,
mentionand ca, in ceea ce priveste respectarea obligatiei partilor contractante de a transpune "regula privind un buget echilibrat" in sistemele lor juridice nationale prin intermediul unor dispozitii obligatorii, permanente si de preferinta constitutionale, competenta ar trebui sa ii revina Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in conformitate cu articolul 273 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
reamintind ca articolul 260 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene confera Curtii de Justitie a Uniunii Europene competenta de a impune unui stat membru al Uniunii Europene care nu a respectat o hotarare judecatoreasca pronuntata de aceasta plata unei sume forfetare sau a unei penalitati cu titlu cominatoriu si reamintind ca au fost instituite criterii de catre Comisia Europeana pentru stabilirea cuantumului sumei forfetare sau al penalitatii cu titlu cominatoriu impuse in cadrul articolului respectiv,
reamintind necesitatea de a facilita adoptarea unei masuri in cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive ale Uniunii Europene in ceea ce priveste statele membre a caror moneda este euro si al caror deficit public preconizat sau efectiv depaseste nivelul de 3% din produsul intern brut, consolidandu-se totodata considerabil obiectivul procedurii respective, si anume acela de a incuraja si, daca este necesar, de a obliga un stat membru sa reduca deficitul care ar putea fi identificat,
reamintind obligatia ca partile contractante a caror datorie publica depaseste valoarea de referinta de 60% sa reduca aceasta datorie cu o rata medie de o douazecime de an, ca rata de referinta,
tinand seama de necesitatea de a respecta, in cadrul punerii in aplicare a prezentului tratat, rolul specific al partenerilor sociali, astfel cum este recunoscut in legislatia si in sistemele juridice nationale ale fiecarei parti contractante,
subliniind ca nicio dispozitie a prezentului tratat nu poate fi interpretata ca modificand in vreun fel conditia de politica economica in temeiul carora a fost acordata asistenta financiara unei parti contractante in cadrul unui program de stabilizare la care participa Uniunea Europeana, statele membre sau Fondul Monetar International,
mentionand ca pentru buna functionare a uniunii economice si monetare este necesar ca partile sa colaboreze in directia unei politici economice in cadrul careia, in timp ce se bazeaza pe mecanismele de coordonare a politicilor economice, astfel cum sunt definite in tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, partile contractante intreprind actiunile si masurile necesare in toate domeniile esentiale pentru buna functionare a zonei euro,
mentionand, in special, dorinta partilor contractante de a utiliza intr-un mod mai activ cooperarea consolidata, astfel cum este prevazuta la articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeana si la articolele 326-334 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, fara a aduce atingere pietei interne, precum si dorinta acestora de a recurge in totalitate la masuri specifice statelor membre a caror moneda este eduro, in temeiul articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, si la o procedura pentru coordonarea si discutia ex ante intre partile contractante a caror moneda este euro cu privire la toate reformele majore de politica economica planificate de acestea, in vederea evaluarii comparative a celor mai bune practici,
reamintind acordul sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale zonei eujro din 26 octombrie 2011 privind imbunatatirea guvernantei in zona euro, inclusiv organizarea a cel putin doua reuniuni la nivel inalt ale zonei euro pe an, care sa fie convocate, cu exceptia cazurilor justificate de circumstane exceptionale, imediat dupa reuniunile Consiliului European sau dupa reuniunile la care participa toate partile contractante care au ratificat prezentul tratat,
reamintind, de asemenea, aprobarea la 25 martie 2011 de catre sefii de stat sau de guvern din statele membre ale zonei euro si din alte state membre ale Uniunii europene a Pactului euro plus, care identifica asectele esentiale pentru incurajarea competitivitatii in zona euro,
subliniind importanta Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate ca element al strategiei globale de consolidare a uniunii economice si monetare si precizand ca acordarea de asistenta financiara in cadrul unor noi programe in temeiul Mecanismului european de stabilitate va fi conditionata, incepand cu 1 martie 2013, de ratificarea prezentului tratat de catre partile contractante vizate si, de indata ce perioada de transpunere mentionata la articolul 3 alineatul (2) din prezentul tratat a expirat, de indeplinirea cerintelor din articolul respectiv,
mentionand ca Regatul Belgiei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Marele Ducat de Luxemburg, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovacia si Republica Finlanda sunt parti contractante a caror moneda este euro si ca, prin urmare, prezentul tratat li se va aplica din prima zi a lunii care urmeaza depunerii instrumentului lor de ratificare, daca tratatul este in vigoare la acea data,
mentionand, de asemenea, ca Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Letonia, Republica Lituania, Ungaria, Republica Polona, Romania si Regatul Suediei sunt parti contractante care, in calitate de state membre ale Uniunii Europene, beneficiaza, la data semnarii prezentului tratat, de o derogare de la participarea la moneda unica si, atat timp cat respectiva derogare nu este abrogata, acestea pot avea obligatii doar in temeiul dispozitiilor titlurilor III si IV din prezentul tratat cu privire la care acestea declara, la momentul depunerii instrumentului lor de ratificare sau la o data ulterioara, ca doresc sa isi asume obligatii,
au convenit cu privire la urmatoarele dispozitii:


Titlul I - Obiectiv si domeniu de aplicare


ARTICOLUL 1
(1) Prin prezentul tratat, partile contractante convin, in calitate de state membre ale Uniunii Europene, sa consolideze pilonul economic al uniunii economice si monetre prin adoptarea unui set de reguli care au ca scop promovarea disciplinei bugetare prin intermediul unui pact bugetar, consolidarea coordonarii politicilor lor economice si imbunatatirea guvernantei in zona euro, sprijinind astfel atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind cresterea economica durabila, ocuparea fortei de munca, competitivitatea si coeziunea sociala.
(2) Prezentul tratat se aplica integral partilor contractante a caror moneda este euro. Acesta se aplica, de asemenea, si celorlalte parti contractante, in masura si in conditiile stabilite la articolul 14.


Titlul II - Coerenta si relatia cu dreptul Uniunii


ARTICOLUL 2
(1) Prezentul tratat se aplica si este interpretat de catre partile contractante in conformitate cu tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, in special cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana, si in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, inclusiv cu dreptul procedural, atunci cand se impune adoptarea legislatiei secundare.
(2) Prezentul tratat se aplica in masura in care este compatibil cu tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana si cu dreptul Uniunii Europene. Acesta nu aduce atingere competentelor Uniunii de a actiona in domeniul uniunii economice.


Titlul III - Pactul bugetar


ARTICOLUL 3
(1) Partile contractante aplica regulile prevazute in prezentul alineat, in plus fata de obligatiile lor ce decurg din dreptul Uniunii Europene si faa a aduce atungere acelor obligatii:
(a) pozitia bugetara a administratiei publice a unei parti contractante este echilibrata sau in excedent;
(b) regula prevazuta la lit. (a) se considera respectata daca soldul structural anual al administratiei publice respecta obiectivul pe termen mediu specific tarii respective, astfel cum este definit in Pactul de stabilitate si de crestere revizuit, cu o limita inferioara a deficitului structural de 0,5% din produsul intern brut, la preturile pietei. Partile contractante asigura convergenta rapida catre obiectivul pe termen mediu stabilit pentru fiecare dintre ele. Calendarul pentru realizarea acestei convergente va fi propus de catre Comisia Europeana, fiind luate in considerare riscurile pentru sustenabilitate specifice fiecarei tari. Realizarea de progrese in directia atingerii obiectivului pe termen mediu si respectarea acestuia sunt evaluate pe baza unei analize globale avand drept referinta soldul structural si incluzand o analiza a cheltuielilor din care se deduc masurile discretionare privind veniturile, in concordanta cu Pactul de stabilitate si de crestere revizuit;
(c) partile contractante pot sa devieze temporar de la obiectivul pe termen mediu sau de la strategia de ajustare pentru atingerea acestuia doar in circumstante exceptionale, astfel cum sunt definite la litera (b) de la alineatul (3);
(d) atunci cand raportul dintre datoria publica si produsul intern brut, la preturile pietei, este semnificativ sub nivelul de 60% si cand riscurile in ceea ce priveste sustenabilitatea pe termen lung a finantelor publice sunt scazute, limita inferioara a obiectivului pe termen mediu specificat la litera (b) poate atinge un deficit structural de cel mult 1,0% din produsul intern brut, la preturile pietei;
(e) in cazul in care se observa deviatii semnificative de la obiectivul pe termen mediu sau de la strategia de ajustare pentru atingerea acestuia, se declanseaza automat un mecanism de corectie. Mecanismul include obligatiile partii contractante vizate de a pune in aplicare masuri pentru corectarea deviatiilor intr-un termen stabilit.
(2) Regulile prevazute la alineatul (1) produc efecte in dreptul intern al partilor contractante cel tarziu in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, prin intermediul unor dispozitii cu forta juridica obligatorie si caracter permanent, de preferinta constitutionale, sau garantand in alt mod respectarea si aderarea pe deplin la acestea pe tot parcursul proceselor bugetare nationale. Partile contractante instituie la nivel national mecanismul de corectie mentionat la alineatul (1) litera (e) pe baza unor principii comune care sunt propuse de Comisia Europeana si vizeaza, in special, tipul, amploarea si durata actiunii de corectie care trebuie intreprinsa, inclusiv in cazul circumstantelor exceptionale, precum si rolul si independenta institutiilor responsabile la nivel national de monitorizarea respectarii regulilor prevazute la alineatul (1). Acest mecanism de corectie respecta pe deplin prerogativele parlamentelor nationale.
(3) In sensul prezentului articol, se aplica definitiile prevazute la articolul 2 din Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabila deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene.
Se aplica, de asemenea, urmatoarele definitii in sensul prezentului articol:
(a) soldul structural anual al administratiei publice inseamna soldul anual ajustat ciclic din care se deduc masurile cu caracter exceptional si masurile temporare;
(b) circumstante exceptionale inseamna un eveniment neobisnuit asupra caruia partea contractanta vizata nu are niciun control si care are o influenta majora asupra pozitiei financiare a administratiei publice sau perioade de recesiune economica grava, astfel cum este definita in Pactul de stabilitate si de crestere revizuit, cu conditia ca deviatia temporara a partii contractante vizate sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala pe termen mediu.

ARTICOLUL 4
Atunci cand raportul dintre datoria publica si produsul intern brut al unei parti contractante depaseste valoarea de referinta de 60% mentionata la articolul 1 din Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabila deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene, partea contractanta respectiva reduce aceasta datorie cu o rata medie de o douazecime pe an, ca rata de referinta, astfel cum este prevazut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea si clarificarea aplicarii procedurii de deficit excesiv, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011. Existenta unui deficit excesiv ca urmare a incalcarii criteriului privind datoria va fi statilita in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 126 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

ARTICOLUL 5
(1) O parte contractanta care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv in temeiul tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana instituie un program de parteneriat bugetar si economic care include o descriere detaliata a reformelor structurale care trebuie introduse si puse in aplicare pentru a asigura a corectie durabila si efectiva a deficitului sau excesiv. Continutul si formatul acestor programe sunt definite in dreptul Uniunii Europene. Acestea vor fi inaintate Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene pentru aprobare si vor fi monitorizate in contextul procedurilor de supraveghere existenhte in cadrul Pactului de stabilitate si de crestere.
(2) Punerea in aplicare a programului de parteneriat bugetar si economic, precum si a planurilor bugetare anuale conforme acestuia va fi monitorizata de Consiliul Uniunii europene si de Comisia Europeana.

ARTICOLUL 6
Cu scopul de a imbunatati coordonarea planificarii privind contractarea datoriei publice, partile contractante transmit ex ante Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene rapoarte referitoare la planurile lor de contractare a datoriei publice.

ARTICOLUL 7
Respectand toate cerintele procedurale prevazute in tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, partile contractante a caror moneda este euro se angajeaza sa sprijine propunerile sau recomandarile prezentate de Comisia Europeana in cazurile in care acestea considera ca un stat membru al Uniunii Europene a carui moneda este euro incalca criteriul deficitului in cadrul unei proceduri de deficit excesiv. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care se constata ca dintre partile contractante a caror moneda este euro o majoritate calificata a acestora, calculata prin analogie cu dispozitiile relevante din tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, fara a lua in considerare pozitia partii contractante in cauza, se opune deciziei propuse sau recomandate.

ARTICOLUL 8
(1) Comisia Europeana este invitata sa prezinte partilor contractante in timp util un raport privind dispozitiile adoptate de fiecare dintre acestea in conformitate cu articolul 3 alineatul (2). In cazul in care, dupa ce a oferit partii contractante in cauza posibilitaea de a-si prezenta observatiile, Comisia Europeana concluzioneaza in raportul sau ca partea contractante respectiva nu a respectat dispozitiile articolului 3 alineatul (2), Curtea de Justitie a Uniunii Europene va fi sesizata de catre una sau mai multe parti contractante. Atunci cand o parte contractanta considera, independent de raportul Comisiei, ca o alta parte contractanta nu a respectat dispozitiile articolului 3 alinatul (2), aceasta poate, de asemenea, sesiza Curtea de Justitie in acest sens. In ambele cazuri, hotararea Curtii de Justitie are caracter obligatoriu pentru partile implicate in procedura, care iau toate masurile necesare pentru a se conforma hotararii intr-un termen stabilit de Curtea de Justitie.
(2) Atunci cand, pe baza propriei evaluari sau a evaluarii realizate de Comisia Europeana, o parte contractanta considera ca o alta parte contractanta nu a luat masurile necesare pentru a se conforma hotararii Curtii de Justitie mentionate la alineatul (1), aceasta poate sesiza Curtea de Justitie in acest sens si poate solicita impunerea de sanctiuni financiare conform criteriilor stabilite de Comisia Europeana in cadrul articolului 260 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. In cazul in care Curtea de Justitie constata ca partea contractanta in cauza nu a respectat hotararea sa, ii poate impune acesteia plata unei sume forfetare sau a unei penalitati cu titlu cominatoriu adecvate situatiei, care nu poate depasi 0,1% din produsul intern brut al partii contractante vizate. Sumele impuse unei parti contractane a carei moneda este euro sunt varsate Mecanismului european de stabilitate. In celelalte cazuri, platile sunt varsate la bugetul general al Uniunii Europene.
(3) Prezentul articol reprezinta un compromis intre partile contractante in sensul articolului 273 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.


Titlul IV - Coordonarea politicilor economice si convergenta


ARTICOLUL 9
Pe baza coordonarii politicilor economice, astfel cum este definita in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, partile contractante se angajeaza sa colaboreze in directia unei politici economice care sa incurajeze buna functionare a uniunii economice si monetare si cresterea economica prin intermediul unei convergente si al unei competitivitati sporite. In acest scop, partile contractante intreprind actiunile si masurile necesare in toate domeniile esentiale pentru buna functionare a zonei euro in vederea atingerii obiectivelor de sporire a competitivitatii, de promovare a ocuparii fortei de munca, de consolidare a sustenabilitatiifinanelor publice si de crestere a stabilitatii financiare.

ARTICOLUL 10
In conformitate cu cerintele prevazute in tratatele pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, partile contractante sunt pregatite sa recurga, ori de cate ori acest lucru este adecvat si necesar, la masuri specifice pentru statele membre a caror moneda este euro, astfel cum este prevazut la articolul 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, si la cooperarea consolidata, astfel cum este prevazuta la articolul 20 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la articolele 326-334 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in ceea ce priveste aspectele care sunt esentiale pentru buna functionare a zonei euro, fara a aduce atingere pietei interne.

ARTICOLUL 11
In vederea evaluarii comparative a celor mai bune practici si a cooperarii in directia unei mai stranse coordonari a politicii economice, partile contractante se asigura de faptulc a toate reformele majore de politica economica pe care le planifica vor fi discutate ex ante si, dupa caz, coordonate intre parti. Respectiva coordonare implica institutiile Uniunii Europene in conformitate cu dreptul Uniunii Europene.


Titlul V - Guvernanta in zona euro


ARTICOLUL 12
(1) Sefii de stat sau de guvern ai partilor contractante a caror moneda este euro se reunesc in mod informal in cadrul unor reuniuni la nivel inalt ale zonei euro, impreuna cu presedintele Comisiei Europene. Presedintele Bancii Centrale Europene este invitat sa participe la aceste reuniuni.
Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro este desemnat de sefii de stat sau de guvern ai partilor contractante a caror moneda este euro prin majoritate simpla in acelasi timp cu alegerea de catre Consiliul European a presedintelui sau si pentru aceeasi perioada a mandatului.
(2) Reuniunile la nivel inalt ale zonei euro se organizeaza atunci cand este necesar si cel putin de doua ori pe an, astfel incat partile contrctante a caror moneda este euro sa dezbata chestiuni legate de responsabilitatile lor specifice pe care le impartasesc in ceea ce priveste moneda unica, alte chestiuni legate de guvernanta in zona euro si normele care i se aplica, precum si orientari strategice pentru realizarea politicilor economice in vederea cresterii convergentei in zona euro.
(3) Sefii de stat sau de guvern ai partilor contractante, altele decat cele a caror moneda este euro, care au ratificat prezentul tratat, participa la dezbaterile din cadrul reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro privind competitivitatea partilor contractante, modificarea arhitecturii globale a zonei euro si a regulilor fundamentale care i se vor aplica in viitor, precum si , atunci cand este cazul si cel putin o data pe an, la dezbaterile privind chestiuni specifice legate de punerea in aplicare a prezentului tratat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare.
(4) Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro asigura pregatirea si continuitatea reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro, in stransa cooperare cu presedintele Comisiei Europene. Organismul insarcinat cu pregatirea si urmarirea rezultatelor reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro este Eurogrup si presedintele acestuia poate fi invitat in acest scop sa participe la aceste reuniuni.
(5) Presedintele Parlamentului European poate fi invitat pentru a fi audiat. Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro prezinta un raport Parlamentului European dupa fiecare reuniune la nivel inalt a zonei euro.
(6) Presedintele reuniunii la nivel inalt a zonei euro informeaza indeaproape partile contractante, altele decat cele a caror moneda este euro, si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la pregatirea si rezultatele reuniunilor la nivel inalt ale zonei euro.

ARTICOLUL 13
Dupa cum se prevede in titlul II din Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana, anexat la tratatele Uniunii Europene, Parlamentul European si parlamentele nationale ale partilor contractante vor stabili impreuna organizarea si promovarea unei conferinte a reprezentantilor comisiilor relevante din cadrul Parlamentului European si a reprezentantilor comisiilor relevante din cadrul parlamentelor nationale, pentru a dezbate politicile bugetare si alte aspecte care fac obiectul prezentului tratat.


Titlul VI - Dispozitii generale si finale


ARTICOLUL 14
(1) Prezentul tratat se ratifica de catre partile contractante in conformitate cu cerintele lor constitutionale. Instrumentele de ratificare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene (depozitarul).
(2) Prezentul tratat intra in vigoare la 1 ianuarie 2013, cu conditia ca 12 dintre partile contractante a caror moneda este euro sa isi fi depus instrumentul de ratificare, sau in prima zi a lunii care urmeaza depunerii celui de-al doisprezecelea instrument de ratificare de catre o parte contractanta a carei moneda este euro, aplicandu-se data care intervine prima.
(3) Prezentul tratat se aplica de la data intrarii in vigoare in randul partilor contractante a caror moneda este euro care l-au ratificat. Tratatul se aplica celorlalte parti contractante a caror moneda este euro incepand cu prima zi a lunii care urmeaza depunerii instrumentului lor de ratificare.
(4) Prin derogare de la alineatele (3) si (5), titlul V se aplica tuturor partilor contractante vizate de la data intrarii in vigoare a prezentului tratat.
(5) Prezentul tratat se aplica partilor contractante care l-au ratificat si care beneficiaza de o derogare, astfel cum este definita la articolul 139 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, sau de o derogare, astfel cum este definita in Protocolul (nr. 16) privind anumite dispozitii referitoare la Danemarca, anexat la tratatele Uniunii Europene, de la data la care decizia de abrogare a derogarii respective produce efectge, cu exceptia cazului in care partea contractanta vizata isi declara intentia de a-si asuma obligatii in temeiul tuturor sau al unei parti din dispozitiile titlurilor III si IV ale prezentului tratat de la o data anterioara.

ARTICOLUL 15
Statele membre ale Uniunii Europene, altele decat partile contractante, pot adera la prezentul tratat. Aderarea produce efecte de la data idepunerii instrumentului de aderare la depozitar, care informeaza celelalte parti contractante in acest sens. Dupa autentificarea de catre partile contractante, textul prezentului tratat in limba oficiala a statului membru aderant, care este, de asemenea, o limba oficiala si o limba de lucru a institutiilor Uniunii, se depune in arhivele depozitarului ca text autentic al prezentului tratat.

ARTICOLUL 16
In termen de cel mult 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului tratat, pe baza unei evaluari a experientei acumulate in punerea sa in aplicare, se iau masurile necesare, in conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeana si cu Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu scopul de a include dispozitiile prezentului tratat in cadrul juridic al Uniunii Europene.


Incheiat la Bruxelles la data de doi martie doua mii doisprezece.
Prezentul tratat, redactat intr-un singur exemplar original in limbile bulgara, daneza, olandeza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena, spaniola si suedeza, textele in fiecare linmba fiind egal autentice, se depune in arhivele depozitarului, care transmite cate o copie certificata fiecareia dintre partile contractante.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice