din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1837 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea achizitiilor publice, Actualizata 2014. OUG 34/2006

INTEGRAL: Legea achizitiilor publice, Actualizata 2014. OUG 34/2006


OUG 34/2006, actualizata 2014, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Scop. Principii

Articolul 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al contractului de achizitie publica, al contractului de concesiune de lucrari publice si al contractului de concesiune de servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.
Articolul 2
(1)Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie:
a)promovarea concurentei intre operatorii economici;
b)garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
c)asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
d)asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante.
(2)Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a)nediscriminarea;
b)tratamentul egal;
c)recunoasterea reciproca;
d)transparenta;
e)proportionalitatea;
f)eficienta utilizarii fondurilor;
g)asumarea raspunderii.
SECTIUNEA 2: Definitii
Articolul 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)acceptarea ofertei castigatoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;
b)acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;
c)candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
d)candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
e)concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii;
e1)contract - orice contract de achizitie publica sau acord-cadru;
f)contract de achizitie publica - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul ori mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
g)contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;
h)contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;
i)contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica;
j)documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;
k)drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;
k1)fisa de date - document al documentatiei de atribuire ce cuprinde informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire, daca sunt solicitate de autoritatea contractanta, toate cerintele minime de calificare, precum si toate documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, instructiuni privind caile de atac prevazute de lege, precum si orice alte informatii prevazute de legislatia in domeniu;
l)fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
m)intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
- detin majoritatea capitalului subscris;
- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
- pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
n)licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
o)mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
p)ofertant - orice operator economic care a depus oferta in termenul de depunere a ofertelor indicat in anuntul/invitatia de participare;
q)oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;
r)operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;
s)operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
s1)parteneriat public-public - derularea in comun a unui proiect de catre doua ori mai multe entitati publice nationale si/sau internationale;
s2)persoane cu functii de decizie - conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire;
s)procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;
t)propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;
t)propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva;
u)A«scrisA» sau A«in scrisA» - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;
u1)sistem de achizitie dinamic - proces in intregime electronic, limitat in timp si deschis pe intreaga sa durata oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta orientativa conforma cu cerintele caietului de sarcini.
v)sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
v1)termene de asteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) si art. 206 alin. (3), dupa implinirea carora pot fi incheiate contractele care intra in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
x)Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare;
y)vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente;
z)zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

SECTIUNEA 3: Tipuri de contracte de achizitie publica
Articolul 31
(1)Contractele de achizitie publica sunt:
a)contracte de lucrari;
b)contracte de furnizare;
c)contracte de servicii
Articolul 4
(1)Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect:
a)fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau executia unei constructii;
b)fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii;
c)fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).
(2)In sensul prevederilor alin. (1), prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica.
Articolul 5
(1)Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.
(2)Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract de furnizare.
Articolul 6
(1)Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B.
(2)Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
Articolul 7
Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat:
a)contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
b)contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.
SECTIUNEA 4: Autoritati contractante
Articolul 8
Este autoritate contractanta in sensul prezentei ordonante de urgenta:
a)oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
- este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
- se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
c)oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a), b), d) sau e);
d)oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
e)oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a) - d), care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.
Articolul 81
Derularea unui proiect in cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizitiilor publice.
SECTIUNEA 5: Domeniu de aplicare. Exceptii
Articolul 9
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru:
a)atribuirea contractului de achizitie publica, inclusiv a contractului sectorial, in acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
b)incheierea acordului-cadru;
c)atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de lucrari, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
- valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro;
c1)atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
- valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro;
d)atribuirea contractului de achizitie publica de catre o autoritate contractanta, in numele si pentru o alta persoana fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
e)organizarea concursului de solutii;
f)atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, in acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
Articolul 10
In cazurile prevazute la art. 9 lit. c) si c1), autoritatea contractanta are obligatia de a impune prin contractul de finantare aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractelor respective.
Articolul 12
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cazul in care se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a)contractul este inclus in categoria informatiilor secrete de stat, in conformitate cu legislatia in vigoare privind protectia informatiilor clasificate;
b)indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru protejarea unor interese nationale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
Articolul 121
(1)Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica de catre structuri ale autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state atunci cand valoarea contractului, estimata potrivit prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.
(2)Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si a caror valoare estimata este mai mare decat cea prevazuta la art. 19 trebuie sa se asigure aplicarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local si respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentand cerinte minime in acest sens.
Articolul 13
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care:
a)are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
b)se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
c)se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;
d)se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale autoritatii contractante efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si prestarea de servicii de catre banci centrale;
e)se refera la angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
f)se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante pentru propriul beneficiu.
Articolul 14
(1)Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci cand contractul de achizitie publica este atribuit ca urmare a:
a)unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse, prestarea de servicii sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
b)unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
c)aplicarii unei proceduri specifice unor organisme si institutii internationale.
d)aplicarii unei proceduri specifice prevazute de legislatia comunitara, in contextul programelor si proiectelor de cooperare teritoriala.
(2)Autoritatile contractante au obligatia de a informa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice asupra acordurilor prevazute la alin. (1) lit. a), existente in domeniul lor de activitate.
(3)Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2).
*) - dispozitiile art. 14 alin. (3) intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2007; (n.n. - vezi art. 307 alin. 2 lit. a)
Articolul 15
(1)Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, in cazul in care acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.
(2)Autoritatea contractanta care, in baza competentelor legale pe care le detine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractanta, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligatia de a impune, prin autorizatia pe care o emite in acest scop, respectarea principiului nediscriminarii de catre cel care beneficiaza de drepturile speciale sau exclusive, atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.
Articolul 16
(1)In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare sau egala cu cea prevazuta la art. 57 alin. (2) si se limiteaza la prevederile art. 35-38 si art. 56 si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art. 2 alin. (2). Contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, a caror valoare este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2), se solutioneaza potrivit dispozitiilor cap. IX.
(2)In cazul in care contractul de achizitie publica prevazut la alin. (1) are ca obiect, alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, si prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2B este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2A.
(3)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii incluse atat in anexa nr. 2B, cat si in anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica.
Articolul 161
Regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 8 sau 9, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la art. 19 trebuie sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de catre autoritatea tutelara.
CAPITOLUL II: Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica
SECTIUNEA 1: Reguli generale

Articolul 17
Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 2 alin. (2) in relatia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire.
Articolul 18
(1)Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:
a)licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
b)licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;
c)dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;
d)negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e)cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.
Articolul 19
Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.
Articolul 191
(1)In situatia prevazuta la art. 19, autoritatea contractanta transmite in SEAP o notificare cu privire la achizitia directa a carei valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 5.000 euro fara TVA, in cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achizitiei realizate.
(2)Transmiterea notificarii prevazute la alin. (1) se va efectua in format electronic prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro si va cuprinde urmatoarele informatii:
a)denumirea si datele de identificare ale operatorului economic;
b)obiectul achizitiei;
c)codul CPV;
d)valoarea achizitiei;
e)cantitatea achizitionata;
f)data realizarii/atribuirii achizitiei.
Articolul 20
(1)Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta poate aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.
Articolul 21
(1)Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevazute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
(2)Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaza prin intermediul SEAP.
(3)Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare obligatia anumitor autoritati contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizitie publica numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
Articolul 22
(1)Guvernul are dreptul de a aproba prin hotarare proiectarea si implementarea unui sistem centralizat la nivel national de achizitionare specializata a anumitor produse, servicii sau lucrari de la sau prin unitati de achizitii centralizate.
(2)Unitatea de achizitii centralizata este o autoritate contractanta, astfel cum este definita la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
a)achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoritati contractante;
b)atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru o alta/alte autoritati contractante.
(3)Se considera ca autoritatea contractanta, care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari de la sau printr-o unitate de achizitii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta in masura in care unitatea de achizitii centralizata le respecta, la randul ei, atunci cand realizeaza activitatile prevazute la alin. (2).
Articolul 23
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice.
Articolul 24
Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
SECTIUNEA 2: Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica
Articolul 25
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta a prevazut, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidati/ofertanti, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica trebuie sa includa si valoarea premiilor/primelor respective.
Articolul 26
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica trebuie sa fie determinata inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, in cazul in care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul transmiterii invitatiei de participare.
Articolul 27
(1)In cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse care necesita si operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor/lucrarilor respective.
(2)In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta nu are inca stabilita modalitatea de dobandire a produselor, respectiv, cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecarui mod de dobandire a produselor.
(3)In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta a stabilit modalitatea de dobandire a produselor, respectiv prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, atunci metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
a)daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv;
b)daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;
c)daca contractul se incheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare platibile.
(4)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
a)fie valoarea totala a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
b)fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei livrari.
(5)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;
b)valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a produselor care urmeaza sa fie furnizate.
Articolul 28
(1)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
a)cand durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata avand in vedere intreaga durata a contractului;
b)cand durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata multiplicand valoarea lunara cu 48.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
a)fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni, in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
b)fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei prestatii.
(3)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;
b)valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.
(4)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite, precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor respective.
(5)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza taxelor, comisioanelor, dobanzilor si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.
(6)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza onorariilor ce urmeaza a fi platite si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.
(7)In cazul contractelor de servicii aferente realizarii investitiilor publice si/sau a lucrarilor de interventie asupra acestora, valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).
Articolul 29
(1)In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare executiei lucrarilor, atunci valoarea estimata a respectivului contract de lucrari trebuie sa includa atat costul lucrarii care urmeaza sa se execute, cat si valoarea totala a facilitatilor mentionate.
(2)In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui ansamblu de lucrari care presupune, dupa caz, si furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari aferente, atunci valoarea estimata se determina avandu-se in vedere valoarea totala a intregului ansamblu.
(21)Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).
(3)In cazul in care o lucrare permite executia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanti, contracte distincte de lucrari, atunci valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care indeplinesc in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)valoarea estimata, fara TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 500.000 euro;
b)valoarea estimata cumulata a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii.
Articolul 30
In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, atunci valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina astfel:
a)daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, atunci valoarea estimata include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaza a fi acordate concurentilor, inclusiv valoarea estimata a contractului de servicii care ar putea fi incheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), in cazul in care autoritatea contractanta nu a exclus aceasta posibilitate in anuntul de participare la concurs;
b)daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimata luata in considerare este valoarea estimata a contractului de servicii respectiv, in care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaza a fi acordate concurentilor.
Articolul 31
In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa incheie un acord-cadru, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata.
Articolul 32
In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa utilizeze un sistem de achizitie dinamic, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe intreaga sa durata.
SECTIUNEA 3: Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
Articolul 33
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2)Documentatia de atribuire cuprinde:
a)fisa de date;
b)caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c)informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
(3)Cerintele/Criteriile de calificare si/sau selectie, care se regasesc in caietul de sarcini ori documentatia descriptiva si care nu sunt preluate in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare, sunt considerate clauze nescrise.
(4)Orice factor de evaluare cuprins in documentatia de atribuire, care nu se regaseste in invitatia de participare/anuntul de participare, este considerat clauza nescrisa.
Articolul 331
(1)Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei de participare/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta, fara ca aceasta evaluare sa aiba in vedere caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz.
(2)In termen de maximum 10 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:
a)emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire; sau
b)informeaza autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.
(21)Documentatia de atribuire retransmisa de autoritatea contractanta ca urmare a incidentei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluata de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de maximum 3 zile de la data repostarii acesteia in SEAP.
(3)Documentele transmise in SEAP de catre autoritatile contractante vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(4)Autoritatea contractanta incarca in SEAP, odata cu documentatia de atribuire, o declaratie pe propria raspunderea reprezentantului legal ce va contine datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Acest document nu are caracter de document public.
Articolul 34
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii, sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective. In acest caz, autoritatea contractanta are totodata si obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Articolul 35
(1)Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
(2)Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.
(3)Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie, ca si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.
(4)Specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati.
(5)Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.
(6)Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractanta are obligatia de a defini specificatiile tehnice:
a)fie prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea sau echivalent;
b)fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de precis descrise incat sa permita ofertantilor sa determine obiectul contractului de achizitie publica, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv;
c)fie atat prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), cat si prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificatiile tehnice comune, prevazute la lit. a), ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si cu cerintele functionale respective;
d)fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), pentru anumite caracteristici, si prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevazute la lit. a), pentru alte caracteristici.
Articolul 36
(1)In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini, optand pentru modalitatea prevazuta la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevazute in propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentata satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante definite prin specificatiile tehnice.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa daca ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele, serviciile sau lucrarile oferite asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
a)un standard national care adopta un standard european:
b)o omologare tehnica europeana;
c)o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
d)un standard international;
e)alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
(3)In sensul prevederilor alin. (1) si (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Articolul 37
(1)Performantele si cerintele functionale prevazute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificatiile tehnice, pot include si caracteristici de mediu.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta solicita indeplinirea anumitor caracteristici de mediu in ceea ce priveste performantele si cerintele functionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau partial, specificatii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)nationale sau prin orice alte "etichete ecologice", daca se indeplinesc, in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a)specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiect al contractului de achizitie publica;
b)cerintele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze stiintifice;
c)"eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedura specifica ce a permis implicarea tuturor partilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori, organizatii de mediu;
d)"eticheta ecologica" este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate.
(3)Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in caietul de sarcini faptul ca produsele sau serviciile oferite care detin o anumita "eticheta ecologica" sunt considerate ca indeplinesc implicit specificatiile tehnice solicitate. Pe de alta parte, autoritatea contractanta nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu detin "eticheta ecologica" precizata, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca produsele/serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate.
(4)In sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevazut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Articolul 38
(1)Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicatie, dar numai in mod exceptional, in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 si 36 si numai insotita de mentiunea sau echivalent.
Articolul 39
Autoritatea contractanta are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, conditii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.
Articolul 40
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire.
(2)Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic.
(3)In cazul prevazut la alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de asigura obtinerea gratuita a documentatiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridica direct de la sediul autoritatii contractante sau de la alta adresa indicata de acesta. In cazul in care documentatia este transmisa prin posta, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor sa beneficieze de aceasta facilitate o plata care nu trebuie sa depaseasca insa costul aferent transmiterii documentatiei respective.

SECTIUNEA 4: Reguli de participare la procedura de atribuire
Articolul 41
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura de atribuire.
Articolul 42
Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.
Articolul 43
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizata explicit in anuntul de participare la procedura de atribuire.
Articolul 431
(1)Garantia de participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, atunci cand prezenta ordonanta de urgenta prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a)cuantumul garantiei de participare, mentionat si in invitatia de participare/anuntul de participare, in suma fixa ce nu poate depasi 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai putin decat sumele prevazute la art. 2781 alin. (1);
b)perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute in vedere dispozitiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitata prin documentatia de atribuire.
Articolul 44
(1)Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
Articolul 45
(1)Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Articolul 46
(1)Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
(2)Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens, operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
(3)In sensul prevederilor alin. (2), prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
a)asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
b)care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
c)care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.


SECTIUNEA 5: Reguli de publicitate
SUBSECTIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Publicarea anunturilor

Articolul 47
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achizitie publica si a incheierii acordurilor-cadru prin publicarea, in conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunturilor de intentie, anunturilor/invitatiilor de participare si anunturilor de atribuire.
(2)In cazul contractelor a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a include in anunturile prevazute la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3A si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre autoritatea contractanta, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana.
(3)Modalitatile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum si continutul anunturilor de participare si de atribuire pentru care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Articolul 48
(1)Cu exceptia cazului prevazut la art. 299, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) catre operatorul SEAP, utilizand in acest sens numai mijloace electronice.
(2)In cazurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, operatorul SEAP are obligatia de a asigura transmiterea in format electronic a anunturilor spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 49
(1)Operatorul SEAP are obligatia de a asigura Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice accesul nerestrictionat la anunturile/invitatiile transmise de catre autoritatile contractante, inainte de publicarea acestora.
(2)Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica:
a)fiecare anunt de intentie/participare transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124;
b)fiecare invitatie/anunt de participare transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, cu o valoare estimata mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.
c)erata la anuntul/invitatia de participare ce modifica/completeaza informatiile publicate in anuntul/invitatia de participare.
(21)In termen de 3 zile lucratoare de la data primirii anuntului/invitatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia:
a)fie sa emita catre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anuntul/invitatia respectiv/respectiva, in cazul in care in urma verificarii nu se constata erori/omisiuni de completare;
b)fie sa respinga publicarea anuntului/invitatiei, in cazul in care se constata erori/omisiuni de completare, informand totodata autoritatea contractanta asupra acestei decizii, precum si asupra modului in care erorile/omisiunile pot fi remediate.
(22)Erorile prevazute la alin. (21) reprezinta acele informatii/cerinte din anuntul/invitatia transmis/transmisa spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la incalcari ale legislatiei in domeniul achizitiilor publice si ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica.
(23)Nedetectarea erorilor prevazute la alin. (22) in procesul de verificare nu afecteaza dreptul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice de a sanctiona, pe parcursul activitatii de supraveghere, faptele prevazute la art. 293.
(3)In cazul prevazut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligatia:
a)de a transmite anuntul spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cel mult o zi lucratoare de la primirea acceptului de publicare, in cazul in care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, este prevazuta o obligatie in acest sens; operatorul SEAP are obligatia de a asigura inregistrarea in sistemul electronic a datei la care a fost transmis anuntul spre publicare, ca proba privind momentul transmiterii;
b)de a publica anuntul in SEAP in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare.
(4)Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anuntul transmis de autoritatea contractanta sau de a-l transmite spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fara obtinerea acceptului de publicare emis de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(5)In cazul in care, din motive de natura tehnica, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatii contractante ii revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la aparitia unei astfel de situatii, in cel mult o zi lucratoare de la expirarea perioadei prevazute la alin. (3) lit. a).
(6)Dupa publicarea anuntului in SEAP, autoritatea contractanta poate opta pentru transmiterea anuntului si catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
(7)Regia Autonoma "Monitorul Oficial" publica anunturile transmise spre publicare in cel mult 8 zile de la data inregistrarii acestora. In cazul anuntului de participare prevazut la art. 114, Regia Autonoma "Monitorul Oficial" publica anuntul respectiv in cel mult 3 zile de la data inregistrarii.
Articolul 50
(1)In cazul in care prevederile prezentei ordonante de urgenta stabilesc obligatia publicarii anuntului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anuntul respectiv nu poate fi publicat la nivel national inainte de data transmiterii acestuia catre Comisia Europeana.
(2)Anuntul publicat la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente in anuntul publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data transmiterii catre Comisia Europeana.
Articolul 501
(1)Eratele prevazute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifica de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de doua zile de la data primirii in SEAP.
(2)Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplica in mod corespunzator.
(3)Modificarea/Completarea criteriilor de calificare si selectie, in conditiile prevazute la art. 179 alin. (4), se face in mod obligatoriu prin publicarea unei erate si cu prelungirea perioadei necesare elaborarii candidaturilor/ofertelor.
(4)In cazul contractelor a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta publica orice modificare/completare a informatiilor cuprinse in anuntul de participare, prin intermediul eratei, atat in SEAP, cat si in JOUE.
(5)Este interzisa modificarea/completarea informatiilor cuprinse in invitatia de participare/anuntul de participare prin intermediul clarificarilor si fara publicarea unei erate.

SUBSECTIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Anuntul de intentie
Articolul 51
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie, atunci cand urmareste sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) si daca:
a)valoarea totala estimata a contractelor, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
b)valoarea totala estimata a contractelor, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
c)valoarea estimata a contractelor de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de intentie si in alte situatii decat cele prevazute la alin. (1).
(3)Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
Articolul 52
(1)In cazurile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) si b), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de intentie cat mai curand posibil dupa data inceperii anului bugetar.
(2)In cazul prevazut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de intentie cat mai curand posibil dupa aprobarea programului in care este prevazut contractul de lucrari sau acordul-cadru respectiv.
Articolul 53
(1)Anuntul de intentie se publica:
a)in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum si optional in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice; sau
b)numai in SEAP, cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila catre Comisia Europeana.
(2)In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), anuntul de intentie trebuie sa contina si data transmiterii anuntului simplificat catre Comisia Europeana.
SUBSECTIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Anuntul de participare
Articolul 54
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:
a)initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
b)lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
c)initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;
d)organizeaza un concurs de solutii.
Articolul 55
(1)Anuntul de participare se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
(2)Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a)autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b)autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 400.000 euro;
c)valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.
SUBSECTIUNEA 4: PARAGRAFUL 4 Anuntul de atribuire
Articolul 56
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in cel mult 48 de zile dupa ce:
a)a finalizat procedura de atribuire - licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru;
b)a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
c)a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.
(2)Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia prevazuta la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodata, in anuntul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
Articolul 57
(1)Anuntul de atribuire se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
(2)Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a)autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b)autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 400.000 euro;
c)valoarea estimata a contractului de lucrari care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.
SECTIUNEA 6: Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de servicii de publicitate media
Articolul 58
(1)In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimata mai mare decat cea prevazuta la art. 19, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet.
(2)In sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se intelege orice contract de servicii avand ca obiect difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale sau electronice.
(3)Obligatia prevazuta la alin. (1) nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in cadrul sectiunii a 5-a din prezentul capitol.
(4)Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare prevazut la alin. (1) criteriile de calificare si selectie si, in situatia in care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anuntul trebuie sa fie insotit de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei serviciilor de publicitate, precizandu-se totodata impactul urmarit si criteriile de masurare a rezultatului obtinut.
(5)In cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic prevazut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate.
(6)Contractele de publicitate media trebuie sa contina in mod obligatoriu si urmatoarele clauze specifice referitoare la obligatia partilor de a asigura, inclusiv pe parcursul indeplinirii contractului, accesul publicului cel putin la urmatoarele informatii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecarui beneficiar final si termenele de indeplinire a prevederilor contractuale.
(7)Accesul publicului la informatiile mentionate la alin. (6) se realizeaza prin grija autoritatii contractante care are obligatia de a detine informatii actualizate cu privire la modul de indeplinire a contractului.
(8)In cazul contractelor de publicitate media este obligatorie mentionarea denumirii autoritatii/autoritatilor contractante in materialul publicitar.
SECTIUNEA 7: Reguli de comunicare si de transmitere a datelor
Articolul 59
(1)Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, trebuie sa fie transmise in scris.
(2)Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
(3)Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective.
Articolul 60
(1)Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
a)prin posta;
b)prin fax;
c)prin mijloace electronice;
d)prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-c).
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a impune, in documentatia de atribuire, modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.
Articolul 61
(1)Modalitatile de comunicare impuse de autoritatea contractanta trebuie sa nu restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(2)Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum si caracteristicile lor tehnice trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile in mod facil oricarui operator economic si trebuie sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare si comunicare.
(3)In cazul in care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.
Articolul 62
(1)Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, in acest din urma caz operatorul economic avand obligatia de a confirma solicitarea de participare in scris, cat mai curand posibil.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, sa fie confirmata, intr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice. In acest caz, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare cerinta respectiva, precum si termenul in care aceasta trebuie indeplinita.
Articolul 63
(1)Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, daca autoritatea contractanta prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta stabileste ca ofertele urmeaza sa fie transmise prin posta, ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii contractante sau la o alta adresa indicata de aceasta.
Articolul 64
Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare si/sau ofertele sa fie transmise prin mijloace electronice, numai daca se asigura respectarea urmatoarelor cerinte:
a)informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronica, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
b)dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator integritatea si confidentialitatea datelor receptionate;
c)operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de transmitere documentele, certificatele, declaratiile si altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V sectiunea a 2-a, in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic.
Articolul 65
In sensul prevederilor art. 64 garantarea integritatii si confidentialitatii datelor receptionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le detin si/sau prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putin urmatoarelor conditii:
a)momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare, precum si, daca este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
b)inainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoana nu are acces la datele transmise;
c)in cazul in care interdictia de acces prevazuta la lit. b) a fost incalcata, acest acces neautorizat este clar detectabil;
d)numai persoane autorizate in acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor receptionate;
e)accesul la datele receptionate este posibil, in toate etapele procesului, numai printr-o actiune simultana a cel putin doua persoane/sisteme autorizate si numai dupa data de vizualizare stabilita conform prevederilor lit. d);
f)dupa data de vizualizare a datelor receptionate, accesul la datele respective ramane posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.
SECTIUNEA 8: Reguli de evitare a conflictului de interese
Articolul 66
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
Articolul 67
Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Articolul 68
Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Articolul 69
Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:
a)persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
b)sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
c)persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
d)persoane care in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla in situatia existentei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 691
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Articolul 692
(1)Autoritatea contractanta precizeaza in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
(2)Autoritatea contractanta publica in SEAP denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, pentru care se publica numai numele.
Articolul 70
Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.


CAPITOLUL III: Proceduri de atribuire
SECTIUNEA 1: Etape premergatoare initierii procedurii de atribuire

Articolul 71
Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor de participare sau data transmiterii invitatiilor de participare si, pe de alta parte, data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada respectiva in functie de complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.
Articolul 72
(1)Autoritatea contractanta prelungeste perioada pentru elaborarea ofertelor in cazul in care:
a)acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini;
b)autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a transmite documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari in termenele-limita stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, desi a primit in timp util o solicitare in acest sens;
c)perioada de timp stabilita potrivit art. 71 nu este suficienta pentru elaborarea ofertelor si/sau pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.
(2)In oricare din situatiile de la alin. (1), data-limita de depunere a ofertelor se decaleaza, prin publicarea unei erate, cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economic interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru elaborarea ofertei.
SECTIUNEA 2: Licitatia deschisa
Articolul 73
(1)Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Articolul 74
Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de oferte.
Articolul 75
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) pana la 36 de zile.
(3)Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa in cazul in care anuntul de intentie a continut toate informatiile care sunt prevazute pentru anuntul de participare - in masura in care acestea sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie - si a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
(4)In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(5)In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1), precum si cele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (4) cu 5 zile.
(6)Reducerea prevazuta la alin. (5) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
Articolul 76
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu 5 zile.
(3)Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
Articolul 77
(1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
(2)In cazul prevazut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia operatorului economic cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea unei solicitari din partea acestuia.
(3)Operatorul economic interesat are obligatia de a intreprinde diligentele necesare astfel incat respectarea de catre autoritatea contractanta a perioadei prevazute la alin. (2) sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de doua zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
Articolul 78
(1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre toti operatorii economici care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
Articolul 79
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie publicat/transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
(2)In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:
a)perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
b)raspunsul nu modifica informatiile deja publicate, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate.
(3)Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) urmatoarele:
a)cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate;
b)cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate.
Articolul 80
Autoritatea contractanta deschide ofertele la data, ora si adresa indicate in anuntul de participare sau in erata, daca este cazul, cu exceptia situatiei in care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat in urma suspendarii procedurii.
Articolul 801
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA 3: Licitatia restransa
Articolul 81
(1)Procedura de licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:
a)etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;
b)etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Articolul 82
Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
Articolul 83
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
(2)In cazul in care, din motive de urgenta, nu poate fi respectat numarul de zile prevazut la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevazute la alin. (1), dar nu la mai putin de 15 zile.
(3)In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile si perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
Articolul 84
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 841
In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire, este asigurat accesul direct, complet si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie incepand cu data publicarii anuntului de participare.
Articolul 85
(1)Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitatie restransa.
(2)In etapa prevazuta la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care vor fi selectati pentru a depune oferte, cu conditia sa existe un numar suficient de candidati disponibili. Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de selectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa-i selecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(4)Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (3), trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5.
(5)Prevederile art. 78 si 79 se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 86
(1)Numarul de candidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2)In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a)fie de a anula procedura de licitatie restransa;
b)fie de a continua procedura de licitatie restransa numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
Articolul 861
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de selectare a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor
Articolul 87
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite concomitent o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de licitatie restransa tuturor candidatilor selectati.
(2)Este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie.
Articolul 88
(1)Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a)referinte privind anuntul de participare publicat;
b)data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;
c)adresa la care se transmit ofertele;
d)limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
e)adresa, data si ora deschiderii ofertelor;
f)daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
(2)In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include si in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.
(3)In cazul in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire tuturor candidatilor selectati.
Articolul 89
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 40 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) pana la 36 de zile, de regula, si in nici un caz pana la mai putin de 22 de zile.
(3)Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa in cazul in care anuntul de intentie a continut toate informatiile care sunt prevazute pentru anuntul de participare - in masura in care acestea sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie - si a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
(4)In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu 5 zile.
(5)Reducerea prevazuta la alin. (4) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
(6)In cazul in care, din motive de urgenta, nu pot fi respectate numarul de zile prevazut la alin. (1) si (2), precum si cel rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (4), autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai putin de 10 zile.
Articolul 90
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu inca 5 zile.
(3)Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
Articolul 91
(1)Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre toti candidatii selectati, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
Articolul 92
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. in cazul accelerarii procedurii de licitatie restransa, raspunsul autoritatii contractante trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 4 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
(2)In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:
a)perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
b)raspunsul nu modifica informatiile deja publicate/ transmise, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate.
(3)Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) urmatoarele:
a)cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate;
b)cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate.
Articolul 93
Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la adresa, data si ora indicate in invitatia de participare, in masura in care nu a devenit necesara decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestatii.
Articolul 931
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA 4: Dialogul competitiv
Articolul 94
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achizitie publica daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita;
b)aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
Articolul 95
In sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebita este considerat acel contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura:
a)sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau
b)sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
Articolul 96
Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
a)etapa de preselectie a candidatilor;
b)etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia/carora candidatii vor elabora si vor depune oferta finala;
c)etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
Articolul 97
Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
Articolul 98
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
(2)In cazul in care anuntul de participare este transmis in format electronic spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
Articolul 99
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 100
Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
Articolul 101
(1)Atunci cand preselecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizand in acest scop numai criteriile de preselectie prevazute in anuntul de participare.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(3)Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (2), trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.
(4)Prevederile art. 78 si 79 se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 102
(1)Numarul de candidati admisi in cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2)In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a)fie de a anula procedura de dialog competitiv;
b)fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
Articolul 1021
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 103
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidatilor admisi.
(2)Este interzisa invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.
Articolul 104
(1)Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a)referinte privind anuntul de participare publicat;
b)adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansarii acestuia;
c)limba/limbile in care se va derula dialogul;
d)daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire, care va include si documentatia descriptiva.
(3)In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.
Articolul 105
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei descriptive cel putin o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile, precum si, daca este cazul, primele care vor fi acordate participantilor la dialog.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate. Reducerea succesiva a solutiilor discutate se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in documentatia de atribuire.
Articolul 106
(1)Autoritatea contractanta deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, in parte. In cadrul acestui dialog se discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum si orice alte elemente ale viitorului contract, astfel incat solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale autoritatii contractante.
(2)Pe durata dialogului, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti participantii. In acest sens, autoritatea contractanta nu are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanti un avantaj suplimentar in raport cu ceilalti.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul participantului in cauza, solutia propusa si alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
(4)Autoritatea contractanta deruleaza dialogul pana cand identifica solutia/solutiile corespunzatoare necesitatilor sale obiective.
(5)Dupa ce a declarat inchisa etapa de dialog si a anuntat participantii cu privire la acest aspect, autoritatea contractanta are obligatia de a invita participantii selectati sa depuna oferta finala, oferta care se elaboreaza pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul acestei etape si care trebuie sa contina toate elementele necesare prin care se prezinta modul de indeplinire a viitorului contract.
Articolul 1061
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de dialog in termen de 120 de zile de la transmiterea invitatiei de participare la dialog.
Articolul 107
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de depunere a ofertei finale cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.
(2)Perioada acordata pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decat o perioada minima stabilita de comun acord cu participantii selectati pe parcursul derularii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
Articolul 108
Invitatia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a)referinte privind anuntul de participare publicat;
b)data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;
c)adresa la care se transmit ofertele;
d)limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
e)adresa, data si ora deschiderii ofertelor;
f)daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
Articolul 109
(1)Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, detalieri si nuantari ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizeaza pe baza criteriilor prevazute in documentatia de atribuire, iar oferta castigatoare se stabileste conform prevederilor art. 198 alin. (2).
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate in cadrul acesteia.
(3)In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), clarificarile, detalierile, nuantarile, informatiile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie sa conduca la modificari ale caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale solutiilor care au stat la baza lansarii invitatiei de depunere a ofertelor finale, modificari care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj suplimentar in raport cu ceilalti ofertanti.
Articolul 1091
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA 5: Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
Articolul 110
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in urmatoarele cazuri:
a)atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau cerere de oferte si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;
b)in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;
c)atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;
d)atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.
(2)In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a nu transmite spre publicare anuntul de participare daca invita la negocieri numai si pe toti acei ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare si selectie in cadrul procedurii anterioare si care au depus oferte conform regulilor formale prevazute in documentatia de atribuire.
Articolul 111
In cazul prevazut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia descriptiva.
Articolul 112
Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare, prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
Articolul 113
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
(2)In cazul in care, din motive de urgenta, numarul de zile prevazut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevazute la alin. (1), dar nu la mai putin de 15 zile.
(3)In cazul in care anuntul de participare este transmis in format electronic spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile si perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
Articolul 114
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 115
(1)Orice operator economic are dreptul de a solicita si de a obtine un exemplar al documentatiei descriptive.
(2)In cazul prevazut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia descriptiva la dispozitia operatorului economic cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea unei solicitari din partea acestuia.
(3)Documentatia descriptiva trebuie sa contina o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, pe baza carora se vor derula negocierile.
Articolul 116
(1)Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
(2)Atunci cand preselecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, utilizand in acest scop numai criteriile de preselectie prevazute in anuntul de participare.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(4)Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (3), trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.
(5)Prevederile art. 78 si 79 se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 117
(1)Numarul de candidati preselectati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2)In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
b)fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
Articolul 1171
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.
Articolul 118
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare tuturor candidatilor preselectati.
(2)Este interzisa invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.
Articolul 119
Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a)referinte privind anuntul de participare publicat;
b)adresa la care vor avea loc negocierile, precum si data si ora lansarii acestora;
c)limba/limbile in care se vor derula negocierile;
d)daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare;
e)informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V sectiunea a 3-a.
Articolul 1191
(1)Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia descriptiva.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile aferente - catre toti candidatii selectati, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
Articolul 1192
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 1191 alin. (2), in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor. in cazul accelerarii procedurii de negociere, raspunsul autoritatii contractante trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 4 zile inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor.
(2)In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:
a)perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de incepere a negocierilor;
b)raspunsul nu modifica informatiile deja publicate/ transmise, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si, dupa caz, nici nu devine necesara publicarea unei erate.
(3)Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) urmatoarele:
a)cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate si se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si, dupa caz, devine necesara publicarea unei erate;
b)cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si, dupa caz, devine necesara publicarea unei erate.
Articolul 120
(1)Autoritatea contractanta deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.
(2)Pe durata negocierilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti candidatii. In acest sens, autoritatea contractanta nu are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidati un avantaj in raport cu ceilalti.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul candidatului in cauza, propunerea de oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
Articolul 121
(1)Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de propuneri de oferta care intra in negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in documentatia de atribuire.
(2)Autoritatea contractanta deruleaza negocieri pana la identificarea si stabilirea ofertei castigatoare, avand in vedere prevederile art. 200.
Articolul 1211
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere in termen de 50 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare.

SECTIUNEA 6: Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Articolul 122
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare numai in urmatoarele cazuri:
b)atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
c)ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. In cazuri de forta majora sau in cazuri temeinic motivate autoritatea contractanta are dreptul de a emite un ordin de incepere a serviciilor/lucrarilor concomitent cu initierea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
d)atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;
e)atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Ca regula generala, durata unor astfel de contracte, precum si cea a contractelor reinnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;
f)pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achizitia acestora realizandu-se ca urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil;
g)atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
h)atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
i)atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale sa nu poata fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sa fie strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
- valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale sa nu depaseasca 20% din valoarea contractului initial;
j)atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor ori serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisa sau restransa;
- valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
- in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;
- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.
Articolul 123
In cazul in care acest lucru este posibil, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 122 lit. b), e), g), h), i) si j), autoritatea contractanta are obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala.

SECTIUNEA 7: Cererea de oferte
Articolul 124
Peste pragul prevazut la art. 19, autoritatea contractanta poate aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
a)pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
b)pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
c)pentru contractul de lucrari: 5.000.000 euro.
Articolul 125
(1)Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire.
(2)Invitatia de participare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a)data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor;
b)adresa la care se transmit ofertele;
b1)data si ora deschiderii ofertelor;
c)limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
d)daca se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora;
e)o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;
f)modul de obtinere a documentatiei de atribuire.
g)sursa de finantare.
(3)In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.
Articolul 126
(1)Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are dreptul de a nu publica invitatia de participare in SEAP, cu conditia sa o transmita catre cel putin 3 operatori economici.
(2)Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri temeinic justificate, sa solicite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice exceptarea de la obligatia prevazuta la art. 125 alin. (1), pentru o perioada care nu poate depasi mai mult de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3)Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, in cazul in care justificarea prezentata nu este pertinenta.
Articolul 127
(1)Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare invitatia de participare cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii invitatiei de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul, in cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusa, sa reduca perioada prevazuta la alin. (1) cu 4 zile.
Articolul 128
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Articolul 129
Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la adresa, data si ora indicate in invitatia de participare, in masura in care nu a devenit necesara decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestatii.
Articolul 130
(1)In cazul prevazut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de cerere de oferte daca, in urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost depuse cel putin doua oferte corespunzatoare.
(2)In cazul prevazut la alin. (1) dupa anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractanta are obligatia ca, in caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sa transmita invitatie de participare si catre alti operatori economici de la care exista premisele obtinerii de oferta. In cazul in care, dupa aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractanta primeste doar o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv.
SECTIUNEA 8: Concursul de solutii
Articolul 131
Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
Articolul 132
Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de concurs orice informatie, cerinta, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potentialilor concurenti o informare completa si corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de solutii.
Articolul 133
Documentatia de concurs trebuie sa cuprinda cel putin:
a)informatii generale privind autoritatea contractanta;
b)instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la concurs;
c)cerintele minime de calificare pe care autoritatea contractanta a hotarat sa le solicite, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de concurenti pentru dovedirea indeplinirii cerintelor respective;
d)ansamblul cerintelor pe baza carora concurentii urmeaza sa elaboreze si sa prezinte proiectul;
e)cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate, in cazul in care concursul este organizat ca o procedura independenta;
f)angajamentul autoritatii contractante de a incheia contractul de servicii cu castigatorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, in cazul in care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;
g)informatii detaliate si complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor castigator/castigatoare.
Articolul 134
(1)Concursul de solutii se initiaza prin publicarea, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte. Anuntul trebuie sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 3D si se elaboreaza in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(2)Numarul de zile dintre data publicarii anuntului de participare si data depunerii proiectelor trebuie sa fie stabilit astfel incat operatorii economici sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea acestora.
(3)Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de participare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a proiectelor.
Articolul 135
In cazul in care autoritatea contractanta solicita transmiterea electronica a proiectelor, conditiile prevazute la art. 64 si 65 se aplica in mod corespunzator.
Articolul 136
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicarile si arhivarea informatiilor sa se realizeze intr-o astfel de maniera incat sa asigure integritatea si confidentialitatea deplina a tuturor informatiilor comunicate de concurenti.
(2)Continutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie sa ramana confidential cel putin pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, juriul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor proiecte numai dupa aceasta data.
Articolul 137
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o selectie preliminara a concurentilor, utilizand in acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate in mod explicit in documentatia de concurs.
(2)Numarul de concurenti selectati trebuie sa fie suficient astfel incat sa asigure o concurenta reala.
Articolul 138
(1)In scopul evaluarii proiectelor prezentate intr-un concurs de solutii, autoritatea contractanta are obligatia de a numi un juriu format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fata de concurenti, cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.
(2)In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala, atunci cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.
Articolul 139
(1)Proiectele trebuie sa fie prezentate anonim, acest anonimat urmand a fi pastrat pana in momentul in care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
(2)Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite.
Articolul 140
(1)Juriul are obligatia de a evalua proiectele depuse exclusiv in baza criteriilor de evaluare indicate in anuntul de concurs.
(2)Juriul are obligatia de a intocmi un raport, semnat de toti membrii sai, care trebuie sa cuprinda evaluarea calitativa a fiecarui proiect, observatii specifice, precum si, daca este cazul, lista de probleme care urmeaza a fi clarificate.
Articolul 141
(1)Juriul are dreptul de a invita concurentii sa raspunda la problemele care au fost consemnate in raportul prevazut la art. 140 alin. (2), in vederea clarificarii oricaror aspecte referitoare la solutia/proiectul propus.
(2)Juriul are obligatia de a elabora procese-verbale complete ale discutiilor derulate conform prevederilor alin. (1).
CAPITOLUL IV: Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica
SECTIUNEA 1: Acordul-cadru

Articolul 142
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru incheierea unui acord-cadru autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 numai in circumstantele specifice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Articolul 143
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.
Articolul 144
(1)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica in special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv.
(2)Contractele care se atribuie in baza unui acord-cadru nu pot fi incheiate decat intre autoritatea/autoritatile contractante si operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.
Articolul 145
Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv.
Articolul 146
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selectie si atribuire prevazute la cap. V.
Articolul 147
(1)In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a)obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica;
b)pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in propunerea financiara si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.
(3)De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.
Articolul 148
In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, numarul acestora nu poate fi mai mic de 3, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile.
Articolul 1481
In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul/invitatia de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a)fie de a anula procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru;
b)fie de a continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
Articolul 149
(1)In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a)obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea tehnica;
b)pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara.
(2)Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica subsecvente unui acord-cadru incheiat cu mai multi operatori economici:
a)fie fara reluarea competitiei;
b)fie prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
(3)Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica in conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) numai daca toate elementele/conditiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite in acordul-cadru.
(4)Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica in conditiile prevazute la alin. (2) lit. b):
a)fie respectand elementele/conditiile prevazute in acordul-cadru;
b)fie, daca nu toate elementele/conditiile au fost clar prevazute in acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, daca se considera necesar, unor alte elemente/conditii prevazute in caietul de sarcini elaborat pentru incheierea acordului-cadru respectiv.
Articolul 150
In cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a relua competitia respectand urmatoarea procedura:
a)pentru fiecare contract ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
b)autoritatea contractanta fixeaza un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, in acest sens avand obligatia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c)ofertele se prezinta in scris, iar continutul lor ramane confidential pana cand termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat;
d)autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire.
SECTIUNEA 2: Sistemul de achizitie dinamic
Articolul 151
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai prin intermediul SEAP si numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante.
(2)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu sistemul de achizitie dinamic astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.
(3)Este interzisa solicitarea de taxe operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul de achizitie dinamic.
Articolul 152
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizitie dinamic sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale, temeinic justificate.
Articolul 153
Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta regulile procedurii de licitatie deschisa in toate fazele sistemului de achizitie dinamic.
Articolul 154
In scopul lansarii sistemului dinamic de achizitie si atribuirii contractelor de achizitie publica in cadrul acestui sistem, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza numai mijloace electronice, respectand totodata prevederile referitoare la regulile de comunicare si transmitere a ofertelor prevazute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 si 65.
Articolul 155
Atunci cand lanseaza un sistem de achizitie dinamic, autoritatea contractanta are obligatia:
a)de a publica un anunt de participare in care se precizeaza clar faptul ca pentru atribuirea contractului/contractelor de achizitie publica se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie, precum si adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila;
b)de a indica in caietul de sarcini, alaturi de caracteristicile produselor care urmeaza sa fie achizitionate, si informatiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilitati si instructiuni de accesare;
c)de a permite prin mijloace electronice, incepand cu momentul publicarii anuntului de participare si pana la inchiderea sistemului de achizitie dinamic, accesul nerestrictionat, direct si complet la continutul documentatiei de atribuire.
Articolul 156
(1)Dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a acestuia, autoritatea contractanta are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat sa depuna o oferta orientativa, cu scopul de a fi admis in sistem.
(2)Dupa primirea unei oferte orientative, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica daca ofertantul indeplineste criteriile de calificare stabilite si daca propunerea tehnica prezentata este conforma cu cerintele din caietul de sarcini.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza verificarea prevazuta la alin. (2) in cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
(4)Imediat dupa finalizarea verificarii prevazute la alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui in sistemul de achizitie dinamic sau, dupa caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
Articolul 157
Ofertantul are dreptul de a-si imbunatati oferta orientativa in orice moment, cu conditia ca propunerea tehnica sa respecte in continuare cerintele din caietul de sarcini.
Articolul 158
(1)In scopul atribuirii contractelor de achizitie publica prin sistemul dinamic de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a publica, pentru fiecare contract in parte, un nou anunt de participare simplificat, prin care toti operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferte orientative in conformitate cu prevederile art. 156.
(2)Autoritatea contractanta stabileste o data-limita de depunere a ofertelor orientative care, raportata la data publicarii anuntului de participare simplificat prevazut la alin. (1), nu trebuie sa fie mai devreme de:
a)15 zile, in cazul in care valoarea estimata, potrivit prevederilor art. 32, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b)5 zile, in cazul in care valoarea estimata, potrivit prevederilor art. 32, este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro.
Articolul 159
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii admisi in sistemul dinamic de achizitie sa depuna o oferta ferma pentru contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, stabilind in acest sens o data limita pentru depunere.
(2)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita ofertantii sa depuna ofertele ferme decat dupa ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse in termenul prevazut la art. 158 alin. (2).
Articolul 160
Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care prezinta cea mai avantajoasa oferta ferma pe baza aplicarii criteriilor de atribuire stabilite in anuntul de participare publicat cu ocazia lansarii sistemului de achizitie dinamic. Daca este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multa acuratete in cadrul invitatiei prevazute la art. 159 alin. (1).
SECTIUNEA 3: Licitatia electronica
Articolul 161
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:
a)ca o etapa finala a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate in cazurile prevazute la art. 110 lit. a) sau in cele prevazute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, si numai daca specificatiile tehnice au fost definite cu precizie in caietul de sarcini;
b)la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150;
c)cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Articolul 162
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu licitatia electronica astfel incat:
a)sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta;
b)sa modifice obiectul contractului de achizitie publica, astfel cum a fost acesta prevazut in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Articolul 163
In cazul contractelor de lucrari si servicii care presupun prestatii intelectuale, cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, nu pot face obiectul licitatiei electronice acele aspecte ale ofertei care implica evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi exprimate in cifre sau in procente.
Articolul 164
Atunci cand intentioneaza sa utilizeze licitatia electronica, autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul informatiilor si instructiunilor prevazute la art. 33 si urmatoarele precizari specifice:
a)elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;
b)eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului;
c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile;
d)informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice;
e)conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire in special la diferentele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
f)informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii.
Articolul 165
(1)Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.
(3)Invitatia trebuie sa precizeze data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.
(4)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.
Articolul 166
In cazul in care contractul urmeaza a fi atribuit in baza criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", invitatia prevazuta la art. 165 alin. (3) trebuie sa contina si informatii referitoare la:
a)rezultatul primei evaluari a ofertei depuse de catre ofertantul destinatar;
b)formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automata a clasamentului final, in functie de noile preturi si/sau noile valori prezentate de ofertanti. Formula matematica utilizata incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmeaza a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizarilor din anuntul de participare sau din documentatia de atribuire.
Articolul 167
(1)In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera:
a)fie numai la preturi, in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut;
b)fie la preturi si/sau la alte elemente ale ofertei, dupa cum au fost prevazute in documentatia de atribuire, in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
(2)Licitatia electronica se desfasoara in una sau mai multe runde succesive.
Articolul 168
(1)In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica instantaneu tuturor ofertantilor cel putin informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Autoritatea contractanta are dreptul de a comunica si alte informatii privind:
a)numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice;
b)preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti, numai daca documentatia de atribuire a prevazut aceasta posibilitate.
(2)Pe parcursul efectuarii rundelor de licitare, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor.
Articolul 169
(1)Licitatia electronica se finalizeaza printr-una sau printr-o combinatie a urmatoarelor modalitati:
a)la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;
b)dupa un numar de runde de licitare al caror calendar de desfasurare a fost precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;
c)atunci cand nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime impuse; in acest caz, invitatia de participare trebuie sa precizeze un termen limita care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.
CAPITOLUL V: Atribuirea contractului de achizitie publica
SECTIUNEA 1: Oferta. Oferte alternative

Articolul 170
Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Articolul 171
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.
Articolul 172
(1)Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data si ora limita pentru depunere stabilite in anuntul sau in invitatia de participare.
(2)Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
(3)Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
(4)Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
Articolul 173
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a permite ofertantilor sa depuna oferte alternative numai in cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic".
(2)Anuntul de participare trebuie sa precizeze in mod explicit daca este permisa depunerea de oferte alternative sau daca aceasta posibilitate este interzisa. In cazul in care aceasta precizare lipseste, autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua in considerare ofertele alternative.
Articolul 174
(1)Autoritatea contractanta care permite depunerea de oferte alternative are obligatia de a preciza in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a nu lua in considerare ofertele alternative care nu respecta cerintele minime prevazute la alin. (1).
Articolul 175
In cazul in care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractanta nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta avand ca singura motivatie faptul ca, daca aceasta este declarata castigatoare:
a)contractul de furnizare pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma in contract de servicii; sau
b)contractul de servicii pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma in contract de furnizare.
SECTIUNEA 2: Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor
SUBSECTIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Criterii de calificare si selectie

Articolul 176
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:
a)situatia personala a candidatului sau ofertantului;
b)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
c)situatia economica si financiara;
d)capacitatea tehnica si/sau profesionala;
e)standarde de asigurare a calitatii;
f)standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e).
Articolul 177
(1)Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii unor criterii de calificare si selectie formulate in conformitate cu prevederile art. 176.
(2)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor/ofertantilor obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, daca se considera necesar, clarificari sau completari ale documentelor prezentate.
(3)Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, modalitati de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel national, a operatorilor economici care opteaza pentru un astfel de sistem de certificare. In acest caz, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la coordonatele si modul de functionare a sistemului.
(4)In cazul utilizarii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnati, autoritatile contractante vor solicita adeverinte suplimentare, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Articolul 178
(1)In cazul in care, pentru criteriile de natura celor prevazute la art. 176 lit. c) si d), autoritatea contractanta considera ca se justifica impunerea anumitor cerinte minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati, atunci aceste cerinte trebuie sa fie precizate, conform principiului transparentei, in cadrul invitatiei/anuntului de participare.
(2)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala, care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
Articolul 179
(1)Criteriile de calificare si selectie stabilite de catre autoritatea contractanta trebuie sa aiba o legatura evidenta cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca.
(3)Criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire.
(4)Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate potrivit alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia:
a)modificarilor dispuse prin decizia Consiliului;
b)modificarilor dispuse prin hotarari ale instantelor judecatoresti;
c)masurilor de remediere dispuse de autoritatea contractanta in temeiul art. 2561 alin. (3) si art. 2563 alin. (1).
(5)Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizeaza cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel incat operatorii economici sa beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregatirea documentelor de calificare si/sau selectie, respectiv, dupa caz, pentru elaborarea ofertelor.
SUBSECTIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Situatia personala a candidatului sau a ofertantului
Articolul 180
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Articolul 181
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c1)in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Articolul 182
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
(2)In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati / ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1). in ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti candidatii sau ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.
(3)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
SUBSECTIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Articolul 183
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.
SUBSECTIUNEA 4: PARAGRAFUL 4 Situatia economica si financiara
Articolul 184
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
Articolul 185
(1)Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
a)declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
b)bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;
c)declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
(2)In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.
Articolul 186
(1)Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
SUBSECTIUNEA 5: PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Articolul 187
(1)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si/sau profesionale.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
(3)Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
Articolul 188
(1)in cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de cantitatea si de complexitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a)o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
b)o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
c)informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
d)certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
e)mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
(2)In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a)o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
b)o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
c)informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
d)informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
e)o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
f)daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;
g)informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
h)informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
(3)In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a)o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
b)informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
c)informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;
d)o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
e)daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;
f)o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
g)informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Articolul 189
(1)In cazul in care produsele care urmeaza sa fie furnizate sau serviciile care urmeaza sa fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Articolul 190
(1)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
SUBSECTIUNEA 6: PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calitatii
Articolul 191
In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
Articolul 192
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Articolul 193
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Articolul 1931
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
SUBSECTIUNEA 7: PARAGRAFUL 7 Standarde de protectie a mediului
Articolul 194
In cazul in care solicita ca demonstrarea masurilor prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze:
a)fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);
b)fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Articolul 195
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Articolul 196
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Articolul 1961
Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
SECTIUNEA 3: Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica
Articolul 197
Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, care, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Articolul 198
(1)Fara a aduce atingere dispozitiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica poate fi numai:
a)fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
b)fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
(2)In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Articolul 199
(1)In cazul aplicarii criteriului A«oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economicA», oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. In cazul in care, din motive obiective, pe care autoritatea contractanta le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare si in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati.
(2)Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, in mod clar, in invitatia/anuntul de participare, precum si in documentatia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.
(4)Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.
(5)Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare precizati conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.
SECTIUNEA 4: Stabilirea ofertei castigatoare
Articolul 200
(1)In termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare, pe baza criteriului de atribuire precizat in invitatia de participare/anuntul de participare si in documentatia de atribuire, daca oferta respectiva indeplineste toate conditiile de admisibilitate care rezulta din documentatia de atribuire si actele anexate.
(2)In cazuri temeinic motivate, autoritatea contractanta poate prelungi o singura data perioada de evaluare, cu exceptia situatiilor in care autoritatea contractanta reevalueaza ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotarari judecatoresti sau a recomandarilor observatorilor Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice.
(3)Motivele temeinice se prezinta intr-o nota justificativa, aprobata de conducatorul autoritatii contractante care este parte a dosarului achizitiei publice.
(4)Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunostinta operatorilor economici implicati, in termen de maximum doua zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
Articolul 201
(1)Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
(2)Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.
Articolul 202
(1)In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
(11)O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara T.V.A., reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului respectiv.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile alin. (1), indeosebi cele care se refera la:
a)fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate;
b)solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
c)originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini;
d)respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
e)posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.
Articolul 203
(1)Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de timp stabilita de autoritatea contractanta si care nu poate fi mai scurta de 3 zile, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.
(2)Atunci cand autoritatea contractanta respinge o oferta in circumstantele prevazute la alin. (1), aceasta are obligatia de a transmite o notificare in acest sens Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Articolul 204
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.
(11)In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
(2)Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei proceduri de atribuire prevazute la art. 18.
Articolul 2041
Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
Articolul 205
(1)Contractele care intra in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta pot fi incheiate numai dupa implinirea termenelor de asteptare de:
a)11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata, conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, a contractului respectiv este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
b)6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata, conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).
(11)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazurile prevazute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de asteptare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare.
(2)Contractele / acordurile-cadru care intra in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgente, incheiate inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. (1), sunt lovite de nulitate.
(3)Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) este facultativa in urmatoarele cazuri:
a)atunci cand prezenta ordonanta de urgenta nu prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare;
b)atunci cand contractul / acordul-cadru respectiv urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedura de atribuire si nu exista alti operatori economici implicati in procedura de atribuire;
c)atunci cand este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizarii unui sistem dinamic de achizitie.
SECTIUNEA 5: Informarea candidatilor si a ofertantilor
Articolul 206
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a informa operatorii economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau de incheiere a acordului-cadru, la admiterea intr-un sistem de achizitie dinamic, la rezultatul concursului de solutii ori, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri, in scris si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora, inauntrul termenului prevazut la art. 200.
(11)In sensul prevederilor alin. (1), se considera operator economic implicat in procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractanta nu l-a informat inca despre decizii care ii vizeaza direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a carui candidatura/oferta nu a fost inca respinsa definitiv de autoritatea contractanta. O respingere este considerata definitiva daca a fost comunicata operatorului economic in cauza si fie a fost considerata legala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sesizat in legatura cu acest aspect, fie nu a facut ori nu mai poate face obiectul unei cai de atac.
(2)Comunicarea prin care se transmite informarea prevazuta la alin. (1) se transmite si prin fax sau prin mijloace electronice.
(3)In cazul in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii si prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevazute la art. 205 alin. (1) se majoreaza cu 5 zile.
Articolul 207
(1)In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2)In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:
a)fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
b)pentru fiecare oferta respinsa, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele in temeiul carora oferta a fost considerata inacceptabila si/sau neconforma, indeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerintelor de functionare si performanta prevazute in caietul de sarcini;
c)fiecarui ofertant care a prezentat o oferta acceptabila si conforma, prin urmare admisibila, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica sau, dupa caz, ale ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru.
d)fiecarui operator economic dintre cei prevazuti la lit. a)-c), data-limita pana la care au dreptul de a depune contestatie, avandu-se in vedere prevederile art. 2562 alin. (1).
Articolul 208
Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii din cele prevazute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai in situatia in care divulgarea acestora:
a)ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public;
b)ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia.
SECTIUNEA 6: Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
Articolul 209
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri:
a)daca au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
b)daca nu a fost depusa nicio oferta sau daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;
c)daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului.
(2)Prin exceptie de la prevederile art. 204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:
a)daca autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a);
b)ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.
(3)Dispozitiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligatiei autoritatii contractante de a anula o procedura de atribuire in urma unei hotarari judecatoresti sau a unei decizii in acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
(4)In sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:
a)criteriile de calificare si selectie si/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei de participare/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificate/modificati, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 179 alin. (4);
b)pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).
c)deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare;
d)orice situatie reglementata expres de prezenta ordonanta de urgenta.
Articolul 210
Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare, inauntrul termenului prevazut la art. 200.
Articolul 2101
Cu exceptia negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite in SEAP informatii referitoare la motivele anularii.

CAPITOLUL VI: Dosarul achizitiei publice
Articolul 211
Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de achizitie dinamic.
Articolul 212
Dosarul achizitiei publice, precum si ofertele insotite de documentele de calificare si selectie se pastreaza de catre autoritatea contractanta atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv. In cazul anularii procedurii de atribuire, dosarul se pastreaza cel putin 5 ani de la data anularii respectivei proceduri.
Articolul 213
(1)Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele:
a)nota privind determinarea valorii estimate;
b)anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
c)anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;
c1)erata, daca este cazul;
d)documentatia de atribuire;
e)nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa;
f)nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
g)procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;
h)formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire;
i)solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta;
j)raportul procedurii de atribuire;
k)dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;
l)contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
m)anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n)daca este cazul, contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de deciziile motivate pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
o)documentele referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
p)documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) lit. j) se elaboreaza inainte de incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru/sistemului de achizitie dinamic si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a)denumirea si sediul autoritatii contractante;
b)obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;
c)daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;
d)daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;
e)denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;
f)denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
g)daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;
h)denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;
i)in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;
j)daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.
(3)In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe loturi, raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat si pentru fiecare lot in parte.
Articolul 214
Prevederile art. 213 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul atribuirii contractelor prevazute la cap. VII.
Articolul 215
(1)Dosarul achizitiei publice are caracter de document public, in forma in care se afla la momentul solicitarii accesului la informatiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
Articolul 216
In cazul in care autoritatea contractanta aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaza un sistem dinamic de achizitie sau un sistem de achizitii electronice, aceasta are obligatia de a asigura trasabilitatea deplina a actiunilor pe care le realizeaza pe parcursul procesului de atribuire, astfel incat intocmirea dosarului achizitiei publice, in conformitate cu prevederile art. 213, sa nu fie afectata.


CAPITOLUL VII: Contractele de concesiune
SECTIUNEA 1: Principii si reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

Articolul 217
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevazute la art. 2 alin. (2).
Articolul 218
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei sectiuni.
(2)Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer si de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregatire a documentatiei de atribuire si de aplicare a procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Articolul 2181
Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrari publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum si a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare in situatiile prevazute la art. 110 sau in cele prevazute la art. 251 alin. (1).
Articolul 219
(1)Regulile de estimare prevazute la cap. II sectiunea a 2-a se aplica in mod corespunzator pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
(2)Modul de solutionare a contestatiilor depuse pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevazut la cap. IX.
Articolul 220
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul in care contractul de concesiune:
a)este atribuit intr-una dintre situatiile prevazute la art. 12-14;
b)se atribuie de catre o autoritate contractanta ce desfasoara intre activitatile sale una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 232-241, in cazul in care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activitati; sau
c)are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai in cazul in care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractanta nu urmareste dobandirea executiei unei lucrari sau a unui serviciu, fapt care ar incadra contractul respectiv fie in categoria contractelor de achizitie publica, fie in categoria contractelor de concesiune a caror atribuire este reglementata de prezenta ordonanta de urgenta.
Articolul 221
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
b)lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
c)valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial.
Articolul 222
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de concesiune.
(2)Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se initiaza prin publicarea unui anunt de participare.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul prevazut la alin. (2) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3B si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(4)In cazul anunturilor de participare pentru care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, continutul acestora se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(5)Prevederile art. 48-50 si ale art. 56 se aplica in mod corespunzator.
Articolul 223
(1)Anuntul de participare se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
(2)Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrari publice, in situatiile in care valoarea estimata a acestuia este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.
Articolul 224
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili numarul de zile dintre data publicarii anuntului de participare si data depunerii aplicatiilor, astfel incat operatorii economici sa beneficieze de o perioada adecvata si suficienta pentru elaborarea aplicatiilor.
(2)Indiferent de procedura aplicata si fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de participare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a aplicatiilor.
(3)In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(4)Prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
Articolul 225
Atunci cand atribuie un contract de concesiune de lucrari publice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita:
a)concesionarul sa atribuie contracte unor terte parti, intr-un procent de minimum 30% din valoarea totala a lucrarilor care fac obiectul concesiunii, lasand candidatilor posibilitatea de a majora partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze;
b)candidatilor sa precizeze, in cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrarilor din cadrul contractului de concesiune pe care acestia intentioneaza sa le atribuie unor terte parti.
SECTIUNEA 2: Reguli pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de catre concesionari
Articolul 226
In cazul in care concesionarul are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligatia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci cand atribuie un contract de achizitie publica unei terte parti.
Articolul 227
(1)In cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci cand atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terte parti, publica un anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in SEAP si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaza conform regulilor prevazute la art. 23 si la cap. II sectiunea a 2-a.
(2)Concesionarul are obligatia de a respecta si urmatoarele conditii:
a)numarul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare si data depunerii candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile; si
b)numarul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau transmiterii invitatiei de participare si data depunerii ofertelor trebuie sa fie de cel putin 40 de zile.
(3)In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevazute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
(4)In cazul in care concesionarul publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) lit. b) cu inca 5 zile.
(5)Prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
(6)Concesionarul are obligatia de a include in anuntul prevazut la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3C si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre acesta, in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(7)Prevederile art. 48-50 se aplica in mod corespunzator.
Articolul 228
(1)Grupurile de intreprinderi care s-au constituit pentru obtinerea concesiunii sau intreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terte parti.
(2)In sensul prevederilor alin. (1), prin intreprindere afiliata se intelege orice persoana care desfasoara activitati economice si:
a)asupra careia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
b)care poate exercita asupra concesionarului o influenta dominanta; sau
c)care, la fel ca si concesionarul, face obiectul influentei dominante a unei alte persoane. Pentru notiunea de influenta dominanta, prevederile art. 3 lit. m) se aplica in mod corespunzator.
(3)Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligatia de a include in aplicatie lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de concesiune.


CAPITOLUL VIII: Contracte sectoriale
SECTIUNEA 1: Activitati relevante
SUBSECTIUNEA 1: PARAGRAFUL 1 Domeniu de aplicare

Articolul 229
(1)Dispozitiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale in masura in care prezentul capitol nu prevede altfel.
(2)In sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se intelege contractul de achizitie publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica:
a)apa;
b)energie;
c)transport;
d)posta.
Articolul 230
Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui un contract sectorial destinat efectuarii mai multor activitati relevante, in conformitate cu regulile aplicabile activitatii careia ii este destinat in principal.
Articolul 231
(1)In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, iar o alta activitate intra sub incidenta prevederilor de la cap. I-VI si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci autoritatea contractanta nu are dreptul de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale, avand obligatia de a respecta prevederile de la cap. I-VI.
(2)In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, iar o alta activitate nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale.
(3)In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci aceasta are obligatia de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale.
SUBSECTIUNEA 2: PARAGRAFUL 2 Apa
Articolul 232
Sunt considerate activitati relevante in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. a) urmatoarele:
a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de apa potabila;
b)furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a).
Articolul 233
Autoritatea contractanta care efectueaza una dintre activitatile prevazute la art. 232 are obligatia de a respecta prevederile prezentului capitol si atunci cand atribuie un contract sau organizeaza un concurs de solutii care este in legatura:
a)cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigatii sau ameliorare a solului, daca volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabila reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte ori prin instalatiile de irigare ori drenaj; sau
b)cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Articolul 234
Furnizarea apei potabile catre retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 232, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)furnizorul produce apa potabila al carei consum este necesar in scopul efectuarii unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b)furnizarea de apa potabila catre retelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelelor respective nu depaseste 30% din productia totala de apa potabila a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
SUBSECTIUNEA 3: PARAGRAFUL 3 Energie
Articolul 235
Sunt considerate activitati relevante in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. b) urmatoarele:
a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica;
b)livrarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica prin retele de natura celor prevazute la lit. a).
Articolul 236
Livrarea combustibililor gazosi sau a energiei termice prin retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a)operatorul economic produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinta inevitabila a unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b)livrarea de combustibili gazosi sau de energie termica prin retelele publice este facuta numai cu scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelelor respective nu depaseste 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
Articolul 237
Livrarea energiei electrice prin retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a)operatorul economic produce energia electrica in scopul efectuarii unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b)livrarea de energie electrica prin retelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportata prin retelele respective nu depaseste 30% din productia totala de energie electrica a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
SUBSECTIUNEA 4: PARAGRAFUL 4 Transport
Articolul 238
(1)Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferata si servicii de transport terestru de calatori, pe baza de grafic, cum ar fi transportul in comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.
(2)In sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o retea pentru prestarea serviciilor de transport, in cazul in care conditiile de operare - care pot viza rutele ce urmeaza a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaza sa fie asigurata sau frecventa serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competenta.
Articolul 239
Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alti operatori economici au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii ca si autoritatile contractante.
SUBSECTIUNEA 5: PARAGRAFUL 5 Posta
Articolul 240
(1)Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmatoarelor servicii:
a)servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale - corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala - indiferent de greutate;
b)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced si urmeaza expedierii;
c)servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
d)servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;
e)servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A si in art. 13 lit. d), care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente postale;
f)servicii filatelice;
g)servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale.
(2)Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)-g) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor art. 248.
SUBSECTIUNEA 6: PARAGRAFUL 6 Alte activitati relevante
Articolul 241
In sensul prezentei ordonante de urgenta se considera activitati relevante si acele activitati care presupun exploatarea unui areal geografic in scopul:
a)prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
b)punerii la dispozitia transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport.
(2)Contractele atribuite in scopul efectuarii activitatilor relevante prevazute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.
SECTIUNEA 2: Exceptii specifice
Articolul 242
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona:
a)produse care urmeaza sa fie revandute sau inchiriate unor terte parti, in conditiile in care autoritatea contractanta nu beneficiaza de un drept special sau exclusiv in acest sens, iar alte persoane au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta;
b)produse, servicii sau lucrari destinate efectuarii unor activitati relevante intr-un stat tert Uniunii Europene, in conditiile in care in efectuarea respectivelor activitati nu intervine utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeana.
Articolul 243
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele atribuite de catre autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) si care au ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari destinate desfasurarii altor activitati decat activitatile relevante.
Articolul 244
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpararea de apa, daca acesta este atribuit de o autoritate contractanta care efectueaza activitati relevante de natura celor prevazute la art. 232.
Articolul 245
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili destinati productiei de energie, daca acesta este atribuit de o autoritate contractanta care efectueaza activitati de natura celor prevazute la art. 235 si art. 241 lit. a).
Articolul 246
(1)Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:
a)de catre o autoritate contractanta unei intreprinderi afiliate acesteia;
b)de catre o asociere de mai multe autoritati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, unei intreprinderi afiliate la una dintre autoritatile contractante respective.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a)in cazul unui contract de furnizare, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri in domeniul furnizarii de produse, din ultimii 3 ani, a intreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru intreprinderile cu care este afiliata;
b)in cazul unui contract de servicii, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri in domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a intreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru intreprinderile cu care este afiliata;
c)in cazul unui contract de lucrari, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri in domeniul lucrarilor, din ultimii 3 ani, a intreprinderii afiliate provine din executia de astfel de lucrari pentru intreprinderile cu care este afiliata.
(3)In sensul prevederilor alin. (1) si (2), intreprinderea afiliata reprezinta orice persoana care desfasoara activitati economice si care intra, in conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, in perimetrul de consolidare al autoritatii contractante sau orice persoana care desfasoara activitati economice si care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a)autoritatea contractanta exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra sa;
b)exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra unei autoritati contractante;
c)impreuna cu autoritatea contractanta, se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfasoara activitati economice.
Pentru notiunea de influenta dominanta, prevederile art. 3 lit. m) se aplica in mod corespunzator.
(4)In cazul in care, in functie de data la care o intreprindere afiliata a fost infiintata sau si-a inceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibila pentru ultimii 3 ani, este suficient ca intreprinderea sa arate ca cifra de afaceri prevazuta la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibila, acest lucru demonstrandu-se pe baza unui plan de afaceri.
(5)In cazul in care mai mult de o intreprindere afiliata la autoritatea contractanta furnizeaza servicii, produse sau lucrari similare, procentajele prevazute la alin. (2) se calculeaza luand in considerare cifra totala de afaceri care rezulta din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dupa caz, executia de lucrari, de catre respectivele intreprinderi afiliate.
Articolul 247
(1)Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:
a)de catre o asociere de mai multe autoritati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, uneia dintre autoritatile contractante respective;
b)de catre o autoritate contractanta unei asocieri de autoritati contractante din care ea insasi face parte si care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca asocierea a fost infiintata pentru efectuarea activitatii relevante pe o perioada de cel putin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a infiintat asocierea prevede ca autoritatile contractante in cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada cel putin egala cu cea mentionata.
Articolul 248
(1)Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale in cazul in care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.
(2)In sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei se stabileste de catre Comisia Europeana pe baza unei notificari/cereri formulate in acest sens de autoritatea contractanta interesata, care va cuprinde toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente in legatura cu situatia existenta.
(3)Procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea notificarii/cererii prevazute la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
Articolul 249
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice orice informatii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 si 243, precum si ale art. 246 si 247.
SECTIUNEA 3: Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
Articolul 250
(1)Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
a)licitatia deschisa;
b)licitatia restransa;
c)negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
d)negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e)cererea de oferte.
(2)Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile si in cazul atribuirii contractelor sectoriale.
(3)In vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractanta poate utiliza si modalitatile speciale de atribuire prevazute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei sectiuni.
Articolul 251

(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul sectorial, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 250 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 252 sau 124.
Articolul 252
Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare numai in urmatoarele cazuri:
a)atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentata nicio oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare datorita faptului ca acestea sunt complet irelevante in raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;
b)atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
c)ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
d)atunci cand contractul care urmeaza sa fie atribuit este destinat exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice si numai daca acesta nu este destinat obtinerii unui profit si nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sa nu afecteze atribuirea ulterioara pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate indeplinirii scopului propus;
e)atunci cand este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice disproportionate de operare si intretinere;
f)pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achizitia acestora realizandu-se ca urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil.
g)atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
h)atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;
i)atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
j) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
k)atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari care sunt similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrari initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- valoarea estimata a contractului initial de lucrari s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
- in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.
Articolul 253
In cazul in care acest lucru este posibil, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 252 lit. b), e), g), i), j) si k), autoritatea contractanta are obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala.
Articolul 254
(1)In cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta. In sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate in echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.
(2)In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, va fi aleasa acea oferta care nu poate fi respinsa in temeiul dispozitiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerata echivalenta, in sensul prezentului articol, in cazul in care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.
(3)Cu toate acestea, o oferta nu poate fi aleasa in detrimentul altei oferte daca aceasta alegere ar obliga autoritatea contractanta sa achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultati tehnice de utilizare sau de intretinere ori costuri disproportionale.

CAPITOLUL IX: Solutionarea contestatiilor
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Articolul 255
(1)Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:
a)are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire;
b)a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
(3)In sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire.
(4)Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile mentionate la art. 9, precum si orice alte contracte sau proceduri care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(5)Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice pentru care legislatia specifica face trimitere la aplicarea prezentei ordonante de urgenta se realizeaza conform prezentului capitol.
Articolul 256
(1)In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562 si 270-271.
Articolul 2561
(1)Inainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Dispozitiile art. 205 si 2562 raman aplicabile.
(2)Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
(3)Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.
(4)Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati.
(5)Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de autoritatea contractanta potrivit alin. (3).
(6)Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula contestatie in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.
Articolul 2562
(1)Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:
a)10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
b)5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).
(11)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazurile prevazute la art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevazute la alin. (1) se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare.
(2)In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.
Articolul 2563
(1)Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.
(2)In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.
(3)In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art. 28712 alin. (1) si la art. 28713 lit. a). Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 2877 se aplica in mod corespunzator.
(4)Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absoluta.
(5)In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestatie.
SECTIUNEA 2: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Articolul 257
(1)Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala.
(2)Consiliul functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare care se aproba in conformitate cu art. 291.
(3)In activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar sedintele Consiliului sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(4)In ceea ce priveste deciziile sale, Consiliul este independent si nu este subordonat niciunei autoritati sau institutii publice.
Articolul 258
(1)Consiliul este condus de un presedinte ales dintre membrii sai.
(2)In aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg presedintele prin vot secret, cu majoritate absoluta.
(3)Presedintele este ales pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data a mandatului.
(4)Atributiile presedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare. In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.
(41)In exercitarea atributiilor sale, presedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri, alesi dintre consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (2).
(5)Presedintele Consiliului inainteaza primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidatii declarati admisi la concurs, cu exceptia situatiei prevazute la art. 290 alin. (4).
Articolul 259
Presedintele Consiliului are obligatia de a intocmi un raport de activitate anual, pe care il prezinta si il sustine in fata Parlamentului pana la data de 31 martie a anului urmator.
SECTIUNEA 3: Statutul personalului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Articolul 260
(1)Numarul membrilor Consiliului si numarul persoanelor cu statut de personal tehnico-administrativ se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(2)Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului trebuie sa fie licentiati in drept.
(3)Presedintele Consiliului trebuie sa fie licentiat in drept.
Articolul 261
(1)Membrii Consiliului sunt selectati prin concurs, fiind numiti in functie prin decizia primului-ministru, in conditiile legii.
(2)Membrii Consiliului sunt selectionati pe baza aptitudinilor profesionale si a bunei reputatii. Candidatii trebuie sa aiba studii universitare de lunga durata, o vechime de 9 ani in domeniul juridic, economic sau tehnic, precum si o experienta de cel putin 2 ani in domeniul achizitiilor publice.
(3)Personalul tehnico-administrativ se incadreaza prin concurs, in conditiile legii.
Articolul 262
(1)Membrii Consiliului sunt functionari publici cu statut special, denumiti consilieri de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice. Acestia sunt asimilati din punctul de vedere al salarizarii functiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
(21)Presedintele Consiliului beneficiaza si de sporul de conducere aferent functiei de director general.
(3)Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual si este asimilat din punctul de vedere al salarizarii personalului contractual al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(4)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu contravin prezentei reglementari.
(5)Perioada exercitarii functiei publice de consilier de solutionare a contestatiilor constituie vechime in specialitatea avuta in vedere la ocuparea functiei, respectiv juridica, economica sau tehnica.
Articolul 263
(1)Membrii Consiliului au ca sarcina principala ducerea la indeplinire a atributiilor date in competenta Consiliului prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Evaluarea activitatii Consiliului se efectueaza o data pe an de catre o comisie.
(3)Comisia prevazuta la alin. (2) este alcatuita din 5 membri, dupa cum urmeaza:
a)un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
b)2 reprezentanti ai Parlamentului Romaniei, respectiv un senator si un deputat, desemnati de catre cele doua Camere ale Parlamentului;
c)un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
d)un reprezentant al Consiliului Concurentei.
(4)In sensul prevederilor alin. (2), comisia intocmeste un raport de evaluare care se inainteaza primului-ministru.
(5)Procedura de evaluare a activitatii Consiliului si a presedintelui acestuia vizeaza exclusiv activitatea administrativa si organizatorica si se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(6)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul aparitiei unor situatii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuata ori de cate ori este necesar si inainte de acest termen.
(7)Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizeaza potrivit regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat prin hotarare a Guvernului, avand la baza urmatoarele doua criterii obligatorii de evaluare:
a)ponderea deciziilor casate;
b)consecventa in aplicarea unitara a dispozitiilor in materia achizitiilor publice.
Articolul 264
(1)Membrilor Consiliului le este interzis:
a)sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b)sa detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
c)sa detina calitatea de membru al unui grup de interes economic;
d)sa detina calitatea de membru al unui partid politic si sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic;
e)sa exercite orice functie publica sau privata, cu exceptia functiilor sau activitatii in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice;
f)sa exercite oricare alte activitati profesionale sau de consultanta.
(2)Membrii Consiliului au obligatia sa depuna declaratiile de avere si de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la solutionarea unei contestatii daca se afla in una dintre situatiile prevazute mai jos, sub sanctiunea nulitatii deciziei pronuntate:
a)daca acestia, sotul sau ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in solutionarea contestatiei sau cand sunt soti, rude sau afini pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti;
b)daca intre acestia si una dintre parti a fost un proces penal cu pana la 5 ani inaintea solutionarii cauzei;
c)daca s-au pronuntat public in legatura cu contestatia pe care o solutioneaza;
c1)daca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire au solutionat o alta contestatie;
d)daca se constata ca au primit de la una dintre parti bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
Articolul 265
(1)Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se constituie in cadrul Consiliului.
(2)Comisia de disciplina are un numar de 5 membri, dintre care 2 sunt numiti de presedintele Consiliului si 3 sunt alesi de membrii Consiliului, cu majoritate simpla.
SECTIUNEA 4: Procedura de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Articolul 266
(1)Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.
(2)In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta decizii.
Articolul 267
(1)Contestatia se solutioneaza de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de presedinte de complet.
(2)In cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept.
Articolul 268
Cauzele se distribuie completelor in mod aleatoriu.
Articolul 269
Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.
Articolul 270
(1)Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a)numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;
b)denumirea si sediul autoritatii contractante;
c)denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;
d)obiectul contestatiei;
e)motivarea in fapt si in drept a cererii;
f)mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
g)semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.
(2)In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.
Articolul 271
(1)Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenelor prevazute la art. 2562. Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor prevazute la art. 270 alin. (1), daca acestea sunt disponibile.
(2)In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa ii instiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti inca implicati in procedura de atribuire. Instiintarea trebuie sa contina inclusiv o copie a contestatiei respective.
(3)Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozitiile art. 60 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(4)In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), dispozitiile art. 274 si ale art. 2563 alin. (3) nu sunt aplicabile.
Articolul 273
(1)Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu pentru a se pronunta o solutie unitara.
(2)Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele prevazute la art. 270 alin. (1).
Articolul 274
(1)In vederea solutionarii contestatiei/ contestatiilor, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 205 alin. (1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora.
(2)Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si contestatorului/contestatorilor, in acelasi termen prevazut la alin. (1).
(4)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate in dosarul achizitiei publice depuse de autoritate la Consiliu, cu exceptia propunerilor tehnice ale celorlalti ofertanti la procedura de atribuire, acestea din urma putand fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti, acord care se anexeaza la cererea pe care contestatorul o adreseaza Consiliului.
Articolul 2741
Autoritatea contractanta are dreptul de a transmite Consiliului punctul sau de vedere asupra contestatiei/contestatiilor, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si o copie a dosarului achizitiei publice, si inainte de expirarea termenului prevazut la art. 205 alin. (1).
Articolul 275
(1)In vederea solutionarii contestatiei Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra probe si de a solicita orice alte date/documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.
(2)Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie sa conduca la depasirea termenului de solutionare a contestatiei, astfel cum este prevazut la art. 276.
(3)Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la orice solicitare a Consiliului si de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezinta relevanta pentru solutionarea contestatiei, intr-un termen care nu poate depasi 5 zile de la data primirii solicitarii, sub sanctiunea unei amenzi in cuantum de 10.000 lei, aplicata conducatorului autoritatii contractante.
(31)Consiliul are obligatia de a pronunta decizia privind amenda cel tarziu in cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).
(32)Decizia Consiliului privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.
(4)Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
(5)Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.
(6)Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevazute la art. 276.
Articolul 2751
(1)In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, in termen de 3 zile, la cererea partii interesate, prin decizie, masura suspendarii procedurii de achizitie publica.
(2)Consiliul solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
(3)Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi atacata la instanta competenta, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.
Articolul 276
(1)Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei, potrivit art. 278 alin. (1). In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile.
(2)Nerespectarea termenului de solutionare a contestatiei prevazut la alin. (1) constituie abatere disciplinara si poate atrage inclusiv declansarea procedurii de evaluare in conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).
SECTIUNEA 6: Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Articolul 278
(1)Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.
(2)Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care fi anuleaza in parte sau in tot, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.
(3)In situatia in care Consiliul apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de atribuire, exista si alte acte care incalca prevederile prezentei ordonante de urgenta, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va sesiza atat Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cat si Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, transmitandu-le in acest sens toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii.
(4)In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unor masuri de remediere a actului atacat, precizeaza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu va fi mai scurt decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului, asa cum este prevazut la art. 281 alin. (1).
(5)Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.
(6)In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica.
(7)Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.
(8)Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei.
(9)Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract catre un anumit operator economic.
Articolul 2781
(1)In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:
a)peste pragul prevazut Sa art. 19 si pana la 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;
b)intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;
c)intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;
d)intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;
e)intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;
f)peste 4.200.000.001 lei -19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.
(2)Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.
(3)Masurile prevazute la alin. (1) nu vor fi aplicabile in masura in care renuntarea la contestatie a fost realizata ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 2563 alin. (1).
(4)In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), in cel mult 5 zile de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.
(5)In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisa plangerea, respingand pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine sumele prevazute la alin. (1).
Articolul 279
(1)Decizia Consiliului privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine.
(2)Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii completului si se consemneaza intr-un registru special tinut de Consiliu.
(3)Decizia Consiliului, adoptata potrivit alin. (1), va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare.
(4)Decizia motivata se publica in termen de 5 zile de la pronuntare pe pagina de internet a Consiliului, in cadrul buletinului oficial, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
(5)Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor masuri de remediere va fi inaintata, in copie, in acelasi termen prevazut la alin. (3), catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, care are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere.
(6)Decizia motivata se publica de catre autoritatea contractanta in SEAP in termen de 5 zile de la data primirii, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Articolul 280
(1)Decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractanta.
(2)In cazul in care termenul prevazut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractanta, se aplica conducatorului unitatii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sanctiunea prevazuta la art. 294 alin. (2).
(3)Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.
Articolul 281
(1)Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre autoritatea contractanta si/sau de catre orice persoana vatamata, in sensul art. 255 alin. (2), cu plangere la instanta judecatoreasca prevazuta la art. 283 alin. (1), in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.
(2)Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivata, dispozitiile art. 270 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.
(3)Persoana care formuleaza plangerea impotriva deciziei pronuntate de Consiliu comunica, in termenul prevazut la alin. (1), o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare, fara referire la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, si partilor care au fost implicate in procedura de contestare in fata Consiliului, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.
SECTIUNEA 8: Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Articolul 283
(1)Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante. Cu exceptia cazurilor in care plangerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nu are calitatea de parte in proces.
(11)Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia in vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal.
(2)Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori.
(3)Prevederile sectiunii a 9-a se aplica in mod corespunzator.
(4)Dupa solutionarea plangerii de catre instanta prevazuta la alin. (1) sau (11), dosarul cauzei se restituie de catre instanta Consiliului.
Articolul 2831
(1)In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, presedintele instantei poate dispune, la cererea partii interesate, prin incheiere data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.
(2)Instanta solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanta va putea sa nu dispuna masura prevazuta la alin. (1) in cazul in care consecintele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decat beneficiile ei. Hotararea de a nu dispune suspendarea executarii contractului nu trebuie sa prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a inaintat cererea prevazuta la alin. (1).
(3)Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.
Articolul 285
(1)Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand, dupa caz:
a)anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
b)obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
c)indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire;
d)orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice.
(2)Instanta, sesizata cu o plangere impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prin care acesta a solutionat contestatia pe exceptie, admitand plangerea, va desfiinta decizia respectiva si va retine cauza spre judecare pe fond cu luarea in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei.
(3)In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de comunicarea deciziei de catre Consiliu, incalcandu-se astfel prevederile art. 2563 alin. (3), dispozitiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, dupa caz, ale art. 28711 se aplica in mod corespunzator.
(4)Instanta poate respinge pe fond plangerea.
(5)Hotararea prin care instanta solutioneaza plangerea este definitiva.
(6)Hotararea motivata pronuntata de instanta va fi inaintata, in copie, in termen de 15 zile de la data redactarii, catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, care o publica in SEAP, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Articolul 2851
Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din sumele prevazute la art. 28717.
SECTIUNEA 9: Solutionarea litigiilor in instanta
Articolul 286
(1)Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
(2)In fata instantei de judecata, litigiile privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul procedurilor de atribuire care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere.
Articolul 287
(1)Despagubirile pentru repararea prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de atribuire se solicita in justitie prin actiune separata.
(2)Despagubirile reprezentand prejudiciul cauzat printr-un act al autoritatii contractante sau ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, se pot acorda numai dupa anularea in prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, dupa caz, dupa revocarea actului sau luarea oricaror altor masuri de remediere de catre autoritatea contractanta.
(3)In cazul in care se solicita plata de despagubiri pentru repararea prejudiciului reprezentand cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vatamata trebuie sa faca doar dovada incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a faptului ca ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii respective.
Articolul 2871
(1)Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune prin rezolutie comunicarea acesteia, precum si a inscrisurilor depuse catre parat si stabileste primul termen de judecata, care va fi de cel mult 20 de zile de la data inregistrarii.
(2)Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3)Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, sub sanctiunea decaderii, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
(4)Reclamantului i se va comunica de indata intampinarea depusa de parat in termenul prevazut la alin. (3).
(5)Cererea reconventionala se introduce in termenul prevazut la alin. (3).
Articolul 2872
(1)Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa instantei si prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Partile, daca dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligatia de a indica datele corespunzatoare in cererea de chemare in judecata, respectiv in intampinare.
(2)Partea careia, personal sau prin reprezentant ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata.
Articolul 2875
(1)Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei, daca legea nu dispune altfel.
(2)Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre parti, instanta, dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta sustinerile partii prezente, se va pronunta in temeiul dovezilor administrate, examinand si exceptiile si apararile partii care lipseste.
(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti, desi au fost legal citate, daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa.
Articolul 2876
Instanta va putea dispune o singura data amanarea judecarii cauzei numai in mod exceptional, pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei.
Articolul 2877
(1)In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.
(2)Instanta solutioneaza cererea de suspendare sau privind o alta masura provizorie, luand in considerare consecintele probabile ale acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanta va putea sa nu dispuna masurile prevazute la alin. (1), in cazul in care consecintele negative ale acestora ar putea fi mai mari decat beneficiile lor. Hotararea de a nu dispune masuri provizorii nu trebuie sa prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a inaintat cererea prevazuta la alin. (1).
(3)Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.
Articolul 28710
(1)Instanta constata nulitatea contractului in urmatoarele cazuri:
a)autoritatea contractanta a atribuit contractul fara sa respecte obligatiile referitoare la publicarea unui/unei anunt / invitatii de participare conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
b)au fost incalcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), daca aceasta incalcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac inainte de incheierea contractului, in cazul in care aceasta incalcare este combinata cu incalcarea altor dispozitii in materia achizitiilor publice, daca aceasta din urma incalcare a afectat sansele operatorului economic interesat de a obtine contractul;
c)autoritatea contractanta nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.
d)in alte cazuri prevazute de lege.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care instanta considera, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, ca motive imperative de interes general impun mentinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, in schimb, sanctiuni alternative, dupa cum urmeaza:
a)limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de executie al acestuia; si/sau
b)aplicarea unei amenzi autoritatii contractante, cuprinsa intre 2% si 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proportional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozitiilor lit. a).
(3)La aplicarea sanctiunilor alternative prevazute la alin. (2), instanta va avea in vedere ca acestea sa fie eficiente, proportionate si descurajante.
(4)Acordarea de despagubiri nu reprezinta o sanctiune alternativa adecvata in sensul prevederilor alin. (2).
(5)Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute in vedere ca motiv imperativ numai daca, in circumstante exceptionale, absenta efectelor ar conduce la consecinte disproportionate. Interesele economice in legatura directa cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de intarzieri in executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va indeplini contractul sau costurile cu privire la obligatiile legale generate de absenta efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
(6)In toate cazurile in care sanctiunea nulitatii prevazuta la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, intrucat desfiintarea obligatiilor contractuale deja executate este imposibila, instanta va aplica in plus si sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. b).
Articolul 28711
In cazul unei incalcari a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanta poate decide, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, daca va constata nulitatea contractului sau daca este suficient sa dispuna sanctiuni alternative precum cele prevazute la art. 28710 alin. (2).
Articolul 28712
(1)Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci cand autoritatea contractanta, considerand ca se incadreaza in una dintre situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in care are dreptul de a nu transmite spre publicare un /o anunt / invitatie de participare, a procedat dupa cum urmeaza:
a)a publicat in mod voluntar in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunt pentru asigurarea transparentei, prin care isi exprima intentia de a incheia contractul respectiv. Anuntul pentru asigurarea transparentei trebuie sa contina urmatoarele informatii: numele si datele de contact ale autoritatii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autoritatii contractante de atribuire a contractului fara publicarea prealabila in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunt de participare, numele si datele de contact ale operatorului economic in favoarea caruia a fost luata o decizie de atribuire si, daca este cazul, orice alta informatie considerata utila de autoritatea contractanta;
b)a incheiat contractul respectand, din proprie initiativa, prevederile art. 205 alin. (1), termenele curgand in acest caz de la data publicarii anuntului prevazut la lit. a).
(2)In sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anuntului si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesara in urmatoarele situatii:
a)autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 130.000 euro;
b)autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 400.000 euro;
c)valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro.
Articolul 28713
Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci cand autoritatea contractanta, considerand ca a respectat prevederile art. 150 sau, dupa caz, ale art. 158-160, a procedat dupa cum urmeaza:
a)a comunicat ofertantilor implicati decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) si (2) si ale art. 207, sub rezerva dispozitiilor art. 208; si
b)a incheiat contractul respectand, din proprie initiativa, prevederile art. 205 alin. (1) si ale art. 206 alin. (3), termenele curgand in acest caz de la data transmiterii comunicarii prevazute la lit. a).
Articolul 28714
(1)Constatarea nulitatii contractului, in conditiile prevazute la art. 28710 alin. (1), se poate solicita si prin actiune separata, in termen de:
a)cel mult 30 de zile incepand cu ziua urmatoare:
- publicarii anuntului de atribuire a contractului, in conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), art. 48, 50 si 56, cu conditia ca respectivul anunt sa contina justificarea deciziei autoritatii contractante de a atribui contractul fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau
- informarii de catre autoritatea contractanta a ofertantilor si candidatilor interesati cu privire la incheierea contractului, cu conditia ca informarea sa fie insotita de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispozitiilor art. 208. Aceasta optiune se aplica si in cazurile mentionate la art. 205 alin. (3) lit. c);
b)cel mult 6 luni incepand cu ziua urmatoare incheierii contractului, in cazurile in care nu au fost respectate conditiile prevazute la lit. a).
(2)Cererea introdusa dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (1) se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 28711.
Articolul 28715
Hotararea se pronunta in termen de 3 zile de la inchiderea dezbaterilor si se comunica partilor in cel mult 5 zile de la pronuntare.
Articolul 28716
(1)Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata numai cu apel, in termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judeca de curtea de apel.
(2)Apelul nu suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere.
(3)In cazul admiterii apelului, instanta de apel va rejudeca in toate cazurile litigiul in fond.
Articolul 28717
(1)Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la instantele judecatoresti, avand ca obiect contractele care intra in sfera de aplicare a acesteia, precum si cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxeaza, in functie de valoare, dupa cum urmeaza:
a)pana la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;
b)intre 40.001 lei si 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 40.001 lei;
c)intre 400.001 lei si 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 400.001 lei;
d)intre 4.000.001 lei si 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 4.000.001 lei;
e)intre 40.000.001 lei si 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 40.000.001 lei;
f)intre 400.000.001 lei si 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 400.000.001 lei;
g)peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.
(2)Cererile neevaluabile in bani se taxeaza cu 4 lei.
(3)Dispozitiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.
Articolul 2881
Partile pot conveni ca litigiile in legatura cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta sa fie solutionate prin arbitraj.
SECTIUNEA 10: Masuri privind operationalizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Articolul 289
(1)Consiliul devine operational la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2)Pana la data de 31 decembrie 2006, Consiliul functioneaza fara personalitate juridica, iar finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Articolul 290
(1)Consiliul are personalitate juridica, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului se asigura de la bugetul de stat, presedintele acestuia avand calitatea de ordonator principal de credite.
(2)Pentru functionarea Consiliului, Guvernul va transmite in administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
(3)Guvernul, prin hotarare, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).
(4)Pana la dobandirea personalitatii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se inainteaza primului-ministru de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pentru candidatii declarati admisi la concurs potrivit dispozitiilor art. 261 alin. (1) si (2).
Articolul 291
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Consiliului.
Articolul 292
(1)Pana la data de 31 decembrie 2006, numarul de posturi aferent Consiliului se incadreaza in numarul maxim de posturi disponibile in cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2)Guvernul, la propunerea presedintelui Consiliului si cu avizul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ca urmare a unui numar crescut de cauze, poate aproba, prin hotarare, infiintarea de oficii teritoriale ale Consiliului in orasele de resedinta a curtilor de apel si/sau suplimentarea numarului personalului Consiliului stabilit in conformitate cu art. 260 alin. (1).

CAPITOLUL X: Contraventii si sanctiuni
SECTIUNEA 1: Contraventii

Articolul 293
Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a)incalcarea prevederilor art. 23;
b)incalcarea prevederilor art. 33, precum si a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice;
c)incalcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) si ale art. 251 alin. (2);
d)aplicarea altor proceduri de atribuire decat a celor care sunt prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
e)incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor referitoare la anuntul de atribuire, si/sau neindeplinirea de catre autoritatile contractante a obligatiei de inregistrare in SEAP, astfel cum este prevazut de legislatia in materia achizitiilor publice;
e1)incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cu privire la anuntul de atribuire;
f)nerespectarea regulilor speciale prevazute la art. 58;
g)aplicarea incorecta a regulilor de comunicare si transmitere a datelor, avand ca efect restrictionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, incalcarea principiului tratamentului egal si/sau incalcarea principiului transparentei;
h)utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat a celor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
i)incalcarea principiului proportionalitatii prin utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca mijloc de a restrictiona concurenta;
i1)depasirea termenelor prevazute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211.
j)utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizitie publica decat a celor prevazute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca factori de evaluare a ofertelor;
j1)schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitatiei/anuntului de participare si in documentatia de atribuire pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire;
k)aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflecta avantaje pentru autoritatea contractanta;
l)aplicarea incorecta, in cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire ori aplicarea altor criterii decat a celor stabilite la nivelul invitatiei/anuntului de participare si prin documentatia de atribuire;
l1)netransmiterea notificarii prevazute la art. 191;
m)incalcarea dispozitiilor art. 295 alin. (5).
m1)netransmiterea informatiilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica in termen de 5 zile de la primirea solicitarii scrise a Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
n)incalcarea obligatiei prevazute la art. 80, 93 si 129;
o)anularea unei proceduri de atribuire in alte cazuri decat cele prevazute la art. 209;
p)incalcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
q)incalcarea prevederilor art. 204 alin. (11);
r)incalcarea prevederilor art. 206-207;
s)neducerea la indeplinire a deciziei Consiliului in termenul stabilit in conditiile prezentei ordonante, dupa data la care aceasta ramane definitiva si irevocabila;
t)incalcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la intocmirea si/sau pastrarea dosarului achizitiei publice;
u)neinfiintarea compartimentului prevazut la art. 3041;
v)orice alta incalcare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea dispozitiilor art. 2, cu exceptia alin. (2) lit. f).
w)nesolicitarea de catre autoritatea contractanta a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat.
SECTIUNEA 2: Sanctionarea contraventiilor
Articolul 294
(1)Contraventia prevazuta la art. 293 lit. l1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2)Contraventiile prevazute la art. 293 lit. f), i1), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3)Contraventiile prevazute la art. 293 lit. c), k), m1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.
(31)Contraventia prevazuta la art. 293 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(32)Contraventia prevazuta la art. 293 lit. e1) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei.
(4)Contraventiile prevazute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o) p) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.
(5)Amenzile pentru savarsirea contraventiilor de la art. 293 pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
(6)Contravenientul persoana fizica si/sau juridica poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 294 alin. (1)-(4).
(7)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele provenite din amenzile prevazute la art. 294 alin. (1)-(4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.
(8)Pentru contractele a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), amenda prevazuta ca sanctiune pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 293 reprezinta 50% din sumele prevazute la alin. (2), (3), (32) si (4). Prevederile alin. (31) raman aplicabile.
(9)In cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10)In cazul prevazut la alin. (9), constatarile Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ca urmare a actiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achizitie publica, sunt transmise, spre valorificare, autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.
Articolul 2941
Depasirea termenelor prevazute la art. 801, 861, 931, 1021, 1061, 1091, 1171 sau 1211 constituie abatere disciplinara grava.
Articolul 295
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite ale Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2)Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 36 de luni de la data savarsirii faptei.
(4)Orice persoana are dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice. In vederea exercitarii acestui drept persoanele respective vor transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice impreuna cu sesizarea si datele/documentele relevante, in vederea sustinerii acesteia.
(5)Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor precizate la alin. (1) documentele solicitate si le permite accesul la sediul acesteia.
(6)Procedura de supraveghere prevazuta la art. 3 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare, se desfasoara in conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Articolul 296
(1)Contraventiilor prevazute la art. 293 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de persoanele imputernicite din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice se solutioneaza de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
CAPITOLUL XI: Dispozitii tranzitorii si finale
Articolul 297
In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.
Articolul 298
Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora.
Articolul 299
(1)Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) numai catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", in vederea publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice.
(2)In cazul prevazut la alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a respecta perioadele minime de timp prevazute de prezenta ordonanta de urgenta intre data transmiterii spre publicare si data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a candidaturilor.
(3)Fara a afecta prevederile alin. (1), pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) si catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si/sau catre operatorul SEAP.
(4)Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunturilor prevazute de prezenta ordonanta in Monitorul Oficial al Romaniei este facultativa.
Articolul 300
(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice orice informatie solicitata de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire si contractele atribuite.
(11)Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pentru cauzele in care a fost parte, copia hotararii judecatoresti pronuntate conform art. 28715, in cel mult 30 de zile de la data la care hotararea a devenit definitiva si irevocabila.
(2)Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:
a)raportul prevazut la art. 259, spre luarea la cunostinta inainte de prezentarea acestuia in Parlament; si
b)orice alta informatie solicitata de aceasta cu privire la deciziile adoptate in legatura cu solutionarea contestatiilor.
Articolul 301
(1)Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(2)Pe baza datelor disponibile in SEAP, operatorul SEAP are obligatia de a pune la dispozitie Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, in scopul asigurarii informatiilor necesare crearii de baze de date statistice.
Articolul 302
Pragurile valorice prevazute la art. 9 lit. c) si c1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) si art. 28712 alin. (2) se pot modifica prin hotarare a Guvernului, daca aceasta modificare este determinata de necesitatea respectarii obligatiilor asumate la nivel european prin acordul privind achizitiile publice incheiat in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului.
Articolul 303
(1)Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv modelul contractului de achizitie publica, al contractului de concesiune de lucrari publice si al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(2)In temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme privind procedura specifica de elaborare si transmitere a notificarii/cererii de constatare a faptului ca o activitate relevanta este expusa direct concurentei, pe care o supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(3)Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta pentru achizitiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(4)In temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari publice si de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
Articolul 304
(1)Prin hotarare a Guvernului se pot stabili situatiile si modul in care operatorul economic si autoritatea contractanta au dreptul de a apela la o procedura de conciliere.
(2)Prin hotarare a Guvernului se poate stabili modul in care autoritatile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.
Articolul 3041
(1)In vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractanta are obligatia de a infiinta un compartiment intern specializat in domeniul achizitiilor publice, pana la data de 1 ianuarie 2008.
(2)In cazul autoritatilor contractante nou-infiintate obligatia prevazuta la alin. (1) va fi dusa la indeplinire intr-un termen de cel mult 3 luni de la data infiintarii autoritatii contractante.
(3)In masura in care structura organizatorica a autoritatii contractante nu permite infiintarea unui compartiment distinct, obligatia prevazuta la alin. (1) si (2) se indeplineste pe cale de act administrativ al conducatorului autoritatii contractante prin care una sau, dupa caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoritati contractante sunt insarcinate cu ducerea la indeplinire a principalelor atributii ale compartimentului intern specializat, asa cum sunt prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice.
Articolul 305
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a)Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
b)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
c)art. 5 alin. (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d)Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
e)Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
f)art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte sa realizeze lucrari de construire si/sau de reabilitare a caselor de locuit in zonele calamitate in urma inundatiilor din 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2005;
g)Hotararea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h)art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
i)pct. 3.12 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.
Articolul 306
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
Articolul 307
(1)Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 30 iunie 2006.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a)dispozitiile art. 14 alin. (3) si ale art. 254 intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;
b)dispozitiile art. 257 alin. (1) intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice