din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2516 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

INTEGRAL: LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul


LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 din data de 19 iulie 2018


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


(1)Prezenta lege reglementeaza modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani, in scopul:


a)dezvoltarii abilitatilor profesionale ale internilor in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor din domeniul in care se organizeaza programul de internship;


b)desfasurarii unor activitati si familiarizarea cu cerintele organizatiei-gazda;


c)cunoasterii de catre interni a specificului activitatii organizatiei-gazda in cadrul caruia isi desfasoara activitatea, precum si a exigentelor acesteia;


d)dobandirii de experienta profesionala, abilitati practice si/sau competente;


e)facilitarii tranzitiei de la sistemul de educatie catre piata muncii.


(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contractele de internship pot fi incheiate si de persoane care au implinit varsta de 15 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, dupa caz.


(3)Organizatia-gazda care opteaza pentru organizarea programului de internship este obligata sa respecte prevederile prezentei legi.


(4)Organizatia-gazda este obligata sa asigure finantarea programului de internship cu incadrarea in bugetul anual aprobat cu aceasta destinatie.


Articolul 2


In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a)intern - persoana care presteaza o activitate specifica, precizata in fisa de internship, in cadrul unei organizatii-gazda, in baza unui contract de internship, pentru realizarea scopului prevazut la art. 1 alin. (1);


b)program de internship - activitatea specifica desfasurata de intern pe o perioada de timp limitata in cadrul unei organizatii- gazda, care are ca scop aprofundarea cunostintelor teoretice, imbunatatirea abilitatilor practice si/sau dobandirea de noi abilitati sau competente;


c)organizatie-gazda - persoana juridica la care internul desfasoara o activitate specifica, in baza unui contract de internship;


d)perioada programului de internship - perioada limitata de timp pentru desfasurarea programului de internship, stabilita prin contractul de internship incheiat intre intern si organizatia- gazda;


e)contract de internship - contractul incheiat intre intern si organizatia-gazda, pe durata determinata, in temeiul caruia un intern se obliga sa se pregateasca profesional si sa desfasoare o activitate specifica pentru si sub autoritatea unei organizatii-gazda, care se obliga sa ii asigure o indemnizatie pentru internship si toate conditiile necesare realizarii scopului prevazut la art. 1 alin. (1);


f)indrumator - persoana desemnata de organizatia-gazda care coordoneaza, informeaza, indruma si acorda sprijinul necesar internului pe perioada programului de internship, monitorizeaza si evalueaza activitatea acestuia;


g)coordonator al programelor de internship - persoana desemnata pentru a organiza si implementa programele de internship de catre reprezentantul legal sau conducatorul organizatiei-gazda care deruleaza programe de internship cu mai mult de 12 interni simultan;


h)referat de evaluare - documentul intocmit de indrumator la terminarea programului de internship, prin care acesta realizeaza evaluarea activitatii internului si acorda calificativul aferent evaluarii;


i)fisa de internship - document operational, anexat la contractul de internship, care prezinta in detaliu activitatea specifica pe care trebuie sa o indeplineasca un intern in cadrul organizatiei-gazda;


j)certificat de internship - documentul intocmit de organizatia-gazda la finalizarea programului de internship, care atesta perioada in care internul a desfasurat activitate in baza contractului de internship, activitatile desfasurate, precum si calificativul obtinut in urma evaluarii;


k)indemnizatia pentru internship - suma de bani lunara la care are dreptul internul, ca urmare a participarii acestuia la programul de internship, supusa prevederilor art. 61 lit. b) si art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 3


Organizatia-gazda promoveaza public, in scris si/sau online, programele de internship desfasurate, criteriile, calendarul si procedura interna de selectie, responsabilitatile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum si conditiile contractuale (numarul de ore si durata programului de internship, valoarea minima a indemnizatiei lunare).


CAPITOLUL II: Organizarea programului de internship


Articolul 4


(1)In functie de numarul de salariati, organizatia-gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor.


(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), organizatia-gazda care are incadrati cel mult 20 salariati poate incheia simultan cel mult doua contracte de internship.


(3)In situatia in care suma rezultata in urma aplicarii procentului prevazut la alin. (1) are doua zecimale, numarul programelor de internship pe care organizatia-gazda le poate desfasura se va calcula prin rotunjire la numarul intreg mai mare, daca prima zecimala este egala sau mai mare cu 5.


Articolul 5


(1)Programele de internship se pot organiza oricand in decursul unei perioade neintrerupte de 12 luni.


(2)Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.


(3)Intre intern si organizatia-gazda se poate incheia un singur contract de internship.


(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), intre intern si o organizatie-gazda se pot incheia mai multe contracte de internship, cu conditia ca acestea sa fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni.


(5)Incheierea unui contract de internship in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca pentru efectuarea activitatii respective este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.


(6)Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada in care internul a desfasurat activitatea in baza contractului de internship se considera vechime in munca, si, dupa caz, vechime in specialitate, in functie de tipul activitatii.


(7)Nu pot incheia contract de internship organizatiile-gazda:


a)care au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele care doresc sa incheie contract de internship;


b)la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat fata de alti angajatori/organizatii-gazda cu care persoanele au mai fost in raporturi de munca sau de serviciu;


c)care au incheiat contractul de internship cu scopul prevazut la alin. (5), pe o perioada de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii.


(8)In recrutarea internilor, organizatia-gazda va tine cont de principiul egalitatii de tratament prevazut la art. 5 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 6


(1)Programul de internship se desfasoara in temeiul contractului de internship, cu respectarea activitatilor specifice stabilite in cadrul acestuia si a regulamentelor interne aplicabile.


(2)Este interzisa delegarea de sarcini internului ce constau in prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de internship.


(3)Pe perioada programului de internship, internul se obliga sa presteze activitatile prevazute in contractul de internship pentru si sub autoritatea organizatiei-gazda, sub directa coordonare a unui indrumator, desemnat de conducatorul organizatiei-gazda dintre salariatii calificati, cu o experienta de cel putin un an in domeniul de activitate in care urmeaza sa se desfasoare programul de internship.


(4)Un indrumator poate asigura formarea, in acelasi timp, pentru cel mult 3 interni.


(5)Exercitarea activitatii in calitate de indrumator se include in fisa postului si in programul normal de lucru al acestuia.


(6)Nu poate avea calitatea de indrumator salariatul care se afla in urmatoarele situatii:


a)a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii;


b)se afla in stare de incompatibilitate in conditiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care organizatia-gazda este institutie/autoritate publica.


Articolul 7


(1)Indrumatorul are urmatoarele obligatii:


a)coordoneaza si indruma activitatea internului pe parcursul programului de internship;


b)monitorizeaza modul de indeplinire a activitatilor internului;


c)evalueaza activitatea internului si intocmeste, la sfarsitul programului de internship, un referat de evaluare aferent;


d)elaboreaza fisa de internship in colaborare cu coordonatorul programelor de internship.


(2)Coordonatorul programelor de internship are urmatoarele atributii principale:


a)stabileste politica de implementare, modalitatile de actiune si modul de realizare a programelor de internship;


b)coordoneaza procesul de inscriere si selectie a candidatilor;


c)asigura publicitatea programelor de internship, potrivit art. 3;


d)stabileste, impreuna cu conducatorii compartimentelor/ structurilor interne de specialitate, numarul de locuri disponibile pentru programele de internship in functie de domeniul de activitate al fiecaruia;


e)asigura suportul necesar indrumatorilor si internilor;


f)asigura evidenta candidatilor, precum si a confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestora;


g)colaboreaza cu indrumatorii pe linia promovarii, coordonarii, monitorizarii si dezvoltarii activitatii internilor;


h)elaboreaza documente si materiale necesare bunei desfasurari a programului de internship;


i)alte atributii care sunt in sarcina organizatiei-gazda potrivit prezentei legi si ii sunt delegate de catre conducatorul organizatiei-gazda sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.


Articolul 8


(1)Internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia-gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship.


(2)Cuantumul indemnizatiei pentru internship stabilita potrivit alin. (1) este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.


(3)Durata timpului de munca pentru un intern, pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe saptamana si se stabileste prin contractul de internship


(4)In situatia internilor cu varsta sub 18 ani, durata timpului de munca pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe saptamana, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.


(5)Remunerarea internilor in misiunile permanente ale Romaniei in strainatate, inclusiv in misiunile implicate in activitati care tin de exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din anul 2019, are loc la nivelul salariului in valuta corespunzator functiei de referent de specialitate II, stabilit conform prevederilor art. 2 din capitolul IV si ale nr. crt. 19 al capitolului V din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la un program de activitate cu durata de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 40 de ore pe saptamana.


(6)Este interzisa efectuarea de ore suplimentare peste durata prevazuta la alin. (3) si (4).


(7)Organizatia-gazda are obligatia de a tine evidenta timpului in care internul isi desfasoara activitatea specifica din cadrul programului de internship, precum si obligatia de a prezenta aceasta situatie organelor de control ori de cate ori este solicitat acest lucru.


CAPITOLUL III: Procedura de evaluare a activitatii internului


Articolul 9


(1)Evaluarea activitatii internului se realizeaza pe baza unui referat de evaluare, intocmit de indrumator in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea programului de internship, care va cuprinde descrierea activitatilor desfasurate de intern, modul de indeplinire al acestora, tinand cont de:


a)abilitatile pe care le-a dobandit internul in urma finalizarii programului de internship;


b)conduita internului pe durata programului de internship;


c)aprecierea nivelului de consolidare a competentelor si de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din domeniul in care acesta a efectuat programul de internship;


d)concluzii privind desfasurarea programului de internship;


e)criteriile de evaluare stabilite si gradul de indeplinire a obligatiilor prevazute in fisa de internship si in contractul de internship;


f)gradul de realizare a obiectivelor stabilite.


(2)indrumatorul intocmeste referatul si acorda unul din urmatoarele calificative: foarte bine (FB), bine (B), satisfacator (S) si nesatisfacator (NS).


(3)In situatia in care contractul de internship inceteaza din motive neimputabile organizatiei-gazda anterior termenului pentru care a fost incheiat, indrumatorul va incheia referatul de evaluare pentru perioada desfasurata din contractul de internship, cu precizarea explicita a motivului incetarii acestuia.


Articolul 10


(1)Referatul de evaluare se aduce la cunostinta internului, prin notificare scrisa, in termen de 7 zile lucratoare de la data finalizarii programului de internship.


(2)Conducatorul organizatiei-gazda sau coordonatorul programelor de internship, dupa caz, este informat cu privire la calificativul acordat internului de catre indrumator in urma evaluarii activitatii si la continutul referatului de evaluare.


(3)Internul nemultumit de rezultatul evaluarii poate contesta, la seful ierarhic superior al indrumatorului sau la coordonatorul programelor de internship, dupa caz, calificativul obtinut in urma procesului de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.


(4)Organizatia-gazda este obligata sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia.


(5)In urma evaluarii activitatii internului, organizatia-gazda poate decide angajarea internului cu contract individual de munca, in conditiile legii, tinand cont de posturile vacante din organizatie si de competentele dobandite de intern.


Articolul 11


(1)In cazul modificarii sau incetarii contractului individual de munca al indrumatorului, acesta intocmeste referatul de evaluare pentru perioada din programul de internship in care a asigurat indrumarea internului, iar organizatia-gazda trebuie sa desemneze un alt indrumator, care va intocmi la randul sau un referat de evaluare pentru perioada ramasa pana la finalizarea programului de internship.


(2)Referatele intocmite in conditiile alin. (1) se inainteaza conducatorului organizatiei-gazda sau coordonatorului programului de internship, dupa caz, in cadrul careia isi desfasoara activitatea internul si sunt avute in vedere la evaluarea finala a internului.


Articolul 12


(1)In termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizatia-gazda are obligatia de a elibera internului un certificat de internship care sa ateste:


a)perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de internship;


b)activitatile desfasurate pe perioada programului de internship;


c)calificativul obtinut in urma evaluarii;


d)abilitatile/competentele dobandite in urma desfasurarii programului de internship.


(2)Certificatul de internship va contine urmatoarele elemente:


a)datele de identificare ale organizatiei-gazda care emite certificatul;


b)numarul de inregistrare si data emiterii certificatului;


c)numarul de inregistrare si data incheierii contractului de internship;


d)numele, prenumele si datele de identificare ale internului;


e)perioada programului de internship;


f)numele si prenumele reprezentantului legal al organizatiei- gazda;


g)mentiunea "Internul si organizatia emitenta sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse in acest certificat";


h)programul/programele de internship in cadrul caruia/carora si-a desfasurat activitatea internul.


CAPITOLUL IV: Drepturi si obligatii


Articolul 13


Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele drepturi:


a)sa primeasca indemnizatia pentru internship de la organizatia-gazda in cuantumul stipulat in contractul de internship;


b)sa beneficieze de asistenta si coordonarea indrumatorului desemnat de organizatia-gazda;


c)sa i se stabileasca activitati al caror nivel de complexitate pot sa evolueze treptat pe parcursul programului de internship;


d)sa i se asigure resursele materiale necesare pregatirii sale profesionale si perfectionarii cunostintelor sale practice;


e)sa beneficieze de acces la informatii care sa ii permita consolidarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor;


f)sa i se asigure timpul necesar pregatirii in scopul dobandirii/consolidarii de abilitati practice si/sau competente;


g)sa participe la formele de pregatire desfasurate de organizatia-gazda, dupa caz;


h)sa beneficieze de evaluare obiectiva;


i)sa primeasca referatul de evaluare si certificatul de internship;


j)sa conteste referatul de evaluare daca este nemultumit de rezultatul evaluarii;


k)alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.


Articolul 14


Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele obligatii:


a)sa respecte sarcinile date de indrumatorul sau in cadrul activitatilor intreprinse, in conformitate cu prevederile contractului de internship si cu fisa de internship;


b)sa il consulte pe indrumator pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derularii programului de internship;


c)sa respecte normele de confidentialitate in desfasurarea activitatii sale;


d)sa respecte prevederile regulamentelor interne;


e)sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, precum si normele pentru situatii de urgenta;


f)alte obligatii care decurg din contractul de internship si, respectiv, din fisa de internship, incheiate intre parti.


Articolul 15


(1)Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele drepturi:


a)sa organizeze procesul de selectie a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea principiului prevazut la art. 5 alin. (8);


b)sa monitorizeze si sa evalueze activitatea si cunostintele asimilate de intern pe perioada si la sfarsitul programului de internship, prin intermediul indrumatorilor, in conditiile prezentei legi;


c)sa ii stabileasca internului, prin fisa de internship, atributii in domeniul in care se realizeaza programul de internship;


d)sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale internului in perioada programului de internship;


e)sa exercite controlul asupra modului de desfasurare si de indeplinire a activitatilor repartizate internului.


(2)In situatia in care constata incalcarea regulamentelor interne si/sau a contractului de internship, organizatia-gazda are dreptul, dupa efectuarea unei cercetari interne, sa aplice urmatoarele sanctiuni:


a)avertisment scris;


b)reducerea indemnizatiei pe o durata de maximum doua luni, cu 5-10%;


c)rezilierea contractului de internship.


Articolul 16


Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele obligatii:


a)sa inmaneze internului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din contractul de internship;


b)sa plateasca internului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;


c)sa desemneze un indrumator care sa ghideze internul in vederea pregatirii profesionale, a aprofundarii cunostintelor teoretice si imbunatatirii abilitatilor practice in domeniul in care se realizeaza programul de internship;


d)sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificarii cunostintelor teoretice ale internului si dezvoltarii cunostintelor practice;


e)sa supravegheze activitatea internului pe perioada desfasurarii programului de internship;


f)sa elibereze internului, la sfarsitul programului de internship, certificatul de internship in conditiile prevazute la art. 12;


g)sa nu foloseasca internul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contractul de internship si fisa de internship;


h)sa respecte programul de activitate al internului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (3) si (4);


i)sa informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente;


j)sa nu foloseasca internul la desfasurarea unor activitati aferente unor ocupatii din Grupa majora 9 - Muncitori necalificati, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) si/sau in activitati in conditii grele sau vatamatoare pentru intern;


k)sa tina evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intern si sa puna la dispozitia organelor de control aceasta evidentia ori de cate ori se solicita acest lucru;


l)sa asigure pe parcursul desfasurarii programului de internship conditiile de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;


m)sa puna la dispozitia organelor de control contractul de internship, fisa de internship, precum si documentele de evidenta a activitatii prestate de intern, inclusiv dovada acordarii indemnizatiei pentru internship.


Articolul 17


(1)Organizatia-gazda are obligatia completarii si transmiterii datelor si informatiilor din contractul de internship, cel tarziu in ultima zi lucratoare anterioara inceperii activitatii in cadrul programului de internship, in registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta isi desfasoara activitatea, tinut in forma electronica, denumit in continuare registrul electronic de evidenta.


(2)Accesul organizatiei-gazda la registrul electronic de evidenta se face pe baza de parola proprie, utilizata cu titlu gratuit.


Articolul 18


(1)Organizatia-gazda are obligatia completarii registrului electronic de evidenta in ordinea incheierii contractelor de internship.


(2)Registrul electronic de evidenta cuprinde elementele de identificare ale internului, data incheierii contractului, data inceperii activitatii in cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizatiei pentru internship, data incetarii contractului de internship, domeniul in care se desfasoara programul de internship.


(3)Orice modificare privind datele de identificare ale organizatiei-gazda, respectiv cu privire la contractul de internship, se opereaza in registrul electronic de evidenta, in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei care a impus respectiva modificare.


(4)Indreptarea erorilor survenite in completarea registrului electronic de evidenta se efectueaza la data la care organizatia-gazda a luat cunostinta de acestea.


CAPITOLUL V: Contractul de internship


Articolul 19


(1)Contractul de internship se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii programului de internship. Obligatia de incheiere a contractului de internship in forma scrisa revine organizatiei- gazda.


(2)Durata maxima a contractului de internship este de 6 luni, fara posibilitatea prelungirii.


(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), institutiile/autoritatile publice implicate in activitati privind pregatirea, organizarea si desfasurarea perioadei de exercitare de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din anul 2019 pot stabili o durata mai mare a contractului de internship, care nu poate depasi 12 luni, in conditiile reglementate prin hotarare a Guvernului.


Articolul 20


Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, in conditiile legii, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile regulamentelor interne.


Articolul 21


(1)Contractul de internship se suspenda daca internul se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca.


(2)Durata suspendarii contractului de internship nu se ia in considerare la calculul perioadei programului de internship.


(3)in situatia in care durata cumulata a suspendarilor este mai mare decat 1/3 din perioada programului de internship prevazuta in contractul de internship, acesta inceteaza de drept, fara a fi afectat dreptul organizatiei-gazda de a incheia un nou contract de internship pe perioada ramasa din programul respectiv sau de a incheia un nou contract de internship cu internul respectiv.


(4)Dupa incetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei prevazute in contractul de internship, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3).


Articolul 22


(1)La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue prin incheierea, in conditiile legii, a unui contract individual de munca.


(2)La sfarsitul programului de internship, daca nu s-a decis incheierea unui contract individual de munca in conditiile art. 10 alin. (5), activitatea inceteaza.


(3)Organizatiile-gazda care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana astfel angajata, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere a raporturilor de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajarii se realizeaza in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.


(4)Cuantumul primei de promovare a angajarii, prevazuta la alin. (3), se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.


(5)Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care organizatia-gazda este institutie/autoritate publica.


(6)Pentru a beneficia de sumele prevazute la alin. (3), reprezentantii organizatiilor-gazda depun o cerere la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, in maximum 6 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), insotita de urmatoarele documente:


a)copia contractului de internship al internului inregistrat la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;


b)copia certificatului de internship al internului;


c)copia contractului individual de munca al persoanei care a incheiat contractul de internship, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor;


d)orice alte documente care fac dovada mentinerii raporturilor de munca ale persoanei.


(7)Perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni prevazuta la alin. (3) nu poate fi constituita din perioade in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii, cu exceptia perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporara de munca.


Articolul 23


Contractul de internship inceteaza in urmatoarele conditii:


a)la expirarea termenului stabilit in contract;


b)de comun acord;


c)cand organizatia-gazda isi inceteaza activitatea;


d)prin reziliere, de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contractul de internship de catre una dintre parti, in masura in care, la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa nu depune diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzator a obligatiilor ce ii revin potrivit obligatiilor contractuale, in termen de 5 zile de la primirea notificarii;


e)prin incheierea unui contract individual de munca intre parti, conform prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


f)prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti, in situatii justificate, pe baza unei notificari prealabile transmise cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru incetare;


g)in situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).


CAPITOLUL VI: Dispozitii finale


Articolul 24


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspectiei Muncii si, respectiv, ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, monitorizeaza modul de realizare a programelor de internship, controleaza si aplica sanctiuni potrivit prevederilor art. 26 alin. (2)


Articolul 25


Organele de control prevazute la art. 24 au competenta de a controla:


a)registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat si administrat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;


b)modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de internship;


c)dovada acordarii indemnizatiei pentru internship cuvenite internului in conditiile legii.


Articolul 26


(1)Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a)neachitarea de catre organizatia-gazda a indemnizatiei pentru internship in conditiile reglementate la art. 8 alin. (1) si (2), cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei;


b)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 8 alin. (3)-(5) privind durata maxima a timpului prevazut pentru activitatea de internship, cu amenda de la 4.000 la 6.000 de lei,


c)nerespectarea prevederilor art. 16 lit. a), g) si j), cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei;


d)nerespectarea prevederilor art. 17 si ale art. 18, cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei;


e)nerespectarea obligatiei de a incheia contractul de internship anterior inceperii activitatii, potrivit art. 19 alin. (1), cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei;


f)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 19 alin. (2), cu amenda de la 4.000 la 6.000 de lei;


g)includerea in cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amenda de la 300 la 1.000 de lei.


(2)Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre:


a)Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f);


b)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. g).


(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), aceasta posibilitate fiind expres mentionata in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.


Articolul 27


Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.


Articolul 28


(1)Stabilirea unor conditii specifice de desfasurare a programelor de internship pentru institutiile/autoritatile publice se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.


(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conditiile specifice de desfasurare a programelor de internship in cadrul Parlamentului Romaniei se reglementeaza prin hotarare a Biroului permanent al fiecarei Camere a Parlamentului.


Articolul 29


(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale, are obligatia de a infiinta registrul electronic de evidenta a contractelor de internship, prevazut la art. 18 alin. (1), in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare.


(2)Pana la infiintarea registrului electronic de evidenta a contractelor de internship potrivit alin. (1), evidenta este tinuta de organizatia-gazda intr-un sistem propriu de centralizare, care sa cuprinda cel putin elementele prevazute la art. 18 alin. (2).


Articolul 30


(1)Prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale se aproba:


a)modelul certificatului de internship, prevazut la art. 12 alin. (1);


b)modelul contractului de internship, prevazut la art. 19 alin. (1);


c)modelul cererii prevazute la art. 22 alin. (6).


(2)Modelele prevazute la alin. (1) se afiseaza pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in format editabil.


Articolul 31


Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 29 alin. (1), care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice