din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4387 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

INTEGRAL: Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania


Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte nomative privind regimul strainilor in Romania

Publicata in Monitorul oficial nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.194/2002privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2, dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele n1)-n3), cu urmatorul cuprins:

"n1) elev - strainul care a fost acceptat de o unitate de invatamant preuniversitar de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, in cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educational;

n2) student - strainul care a fost acceptat de o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, la un program de licenta, master, la un program de studii doctorale sau postdoctorale, la forma de invatamant cu frecventa;

n3) stagiar - strainul care are o diploma de invatamant superior sau care urmeaza un ciclu de studii care conduce la o diploma de invatamant superior si care este admis pentru un program de formare in vederea dobandirii de cunostinte, de practici si de experienta intr-un mediu profesional;"

2.La articolul 2, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"o) cercetator - strainul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natura sa ii permita accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorala si care este acceptat de institutii de invatamant superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect;"

3.La articolul 2, dupa litera o) se introduc patru noi litere, literele o1)-o4), cu urmatorul cuprins:

"o1) proiect educational - un set de actiuni educative elaborate de o institutie sau de o unitate de invatamant din Romania in cooperare cu alte institutii sau unitati similare dintr-o tara terta, in scopul schimbului cultural, educational si de formare profesionala;

o2) entitate-gazda - orice persoana fizica sau juridica aflata intr-un raport juridic cu un strain care prevede drepturi si obligatii pentru ambele parti;

o3) familie-gazda - familia care primeste temporar un lucrator au pair si care ii permite acestuia sa participe la viata sa de familie de zi cu zi pe teritoriul Romaniei;

o4) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate - programe finantate de Uniunea Europeana sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, de promovare a mobilitatii strainilor in Uniunea Europeana sau in statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, participante la programele respective;"

4.La articolul 2, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acorda primul AAAA«Cartea Albastra a U.E.AAAA», permisul ICT sau permisul de sedere in scop de cercetare sau studii;"

5.La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala, ordinea si sanatatea publica;"

6.La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) au savarsit, cu intentie, pe teritoriul Romaniei ori in strainatate, infractiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 3 ani;"

7.La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Strainilor intrati in Romania in baza conventiilor internationale sau actelor normative prin care acestia sunt exonerati de la obligativitatea obtinerii vizei le inceteaza dreptul de sedere in urmatoarele situatii:

a) se constata ca la data intrarii in tara acestia nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) strainii au intrat in tara pe baza unor documente sau informatii false;

c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;

d) au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;

e) au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior;

f) nu respecta scopul declarat la intrarea pe teritoriul Romaniei ori au incalcat reglementarile referitoare la angajarea in munca a strainilor;

g) dupa intrarea in tara impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili.

(4) Masura incetarii dreptului de sedere pentru situatiile prevazute la alin. (3) se comunica strainului prin decizia de returnare."

8.La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Entitatile-gazda sunt obligate sa informeze formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari cu privire la incetarea sau suspendarea raportului juridic cu strainul, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului."

9.La articolul 15 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) este suspect sau inculpat intr-o cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei de parasire a localitatii sau a tarii;

b) a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si a fost aplicata pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a parasi teritoriul Romaniei sau a fost dispusa masura de a nu parasi teritoriul Romaniei."

10.La articolul 33, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) Daca se constata o eroare pe o viza emisa care nu a fost inca aplicata in documentul de calatorie ori dupa ce viza a fost aplicata in documentul de calatorie, aceasta va fi anulata din motive tehnice, conform procedurii prevazute la alin. (5), si va fi eliberata o alta viza in baza aceleiasi solicitari."

11.La articolul 38, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Solutionarea cererilor de aprobare a invitatiilor se face in termen de pana la 45 de zile de la data depunerii. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop turistic, in grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societatilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, membre ale Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, aprobarea invitatiilor se face in termen de 30 de zile de la data depunerii."

12.Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 45: Viza de lunga sedere pentru studii

(1) Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student, stagiar, elev sau care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational.

(2) Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a) in cazul studentilor:

(i)dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa, la o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii;

(ii)dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;

(iii)dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

(iv)certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

(v)asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;

(vi)incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;

(vii)dovada cunoasterii limbii in care se va desfasura programul de studii pe care il va urma, cu exceptia anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini;

b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational:

(i)dovada acceptarii la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa;

(ii)dovada participarii intr-un program de schimb de elevi sau proiect educational, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;

(iii)dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere, inclusiv cheltuielile de scolarizare, precum si eventualele costuri privind executarea masurilor de indepartare;

(iv)asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;

(v)dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania sau intr-o unitate speciala de cazare selectionata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau proiectul educational;

(vi)incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;

c) in cazul stagiarilor care participa la un program de formare profesionala neremunerata:

(i)acord de formare profesionala;

(ii)angajament scris al entitatii-gazda in sensul ca, in cazul in care un stagiar ramane in mod ilegal pe teritoriul Romaniei, entitatea respectiva raspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru sederea si indepartarea stagiarului respectiv;

(iii)dovada detinerii unei diplome de absolvire a invatamantului superior in ultimii doi ani care preceda data cererii sau dovada participarii la un ciclu de studii care conduce la obtinerea unei astfel de diplome;

(iv)dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

(v)dovada asigurarii conditiilor de cazare.

(3) Acordul de formare profesionala prevazut la alin. (2) lit. c) pct. (i) cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

(i)o descriere a programului de formare profesionala, inclusiv obiectivul educational sau componentele de invatare ale acestuia;

(ii)durata stagiului;

(iii)conditiile de plasare si de monitorizare ale stagiului;

(iv)orarul stagiului;

(v)raporturile juridice dintre stagiar si entitatea-gazda.

(4) Strainii care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 13 si 19 ani.

(5) Strainii bursieri ai statului roman nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) si (iii), iar cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (2) lit. a) pct. (iii).

(6) Viza prevazuta la alin. (1) se acorda si strainilor acceptati la studii in baza tratatelor internationale la care Romania este parte.

(7) La rubrica AAAA«observatiiAAAA» a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere pentru studii se inscrie, dupa caz, mentiunea AAAA«studentAAAA», AAAA«elevAAAA» sau AAAA«stagiarAAAA»."

13.La articolul 46 alineatul (9), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) solicitantul sa posede mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru fiecare membru de familie;"

14.Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 48: Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica

(1) Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se acorda strainilor in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii si al Inspectoratului General pentru Imigrari.

(2) Avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii se elibereaza la solicitarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) unitatile de cercetare-dezvoltare sa fie atestate in conditiile legii;

b) sa existe un acord de primire intre unitatile prevazute la lit. a) si cercetatorul care a fost acceptat sa desfasoare activitati in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica. Forma si conditiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului cercetarii si inovarii.

(3) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a) acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;

c) asigurarea medicala valabila pe perioada valabilitatii vizei.

(4) Acordul de primire contine cel putin urmatoarele elemente:

a) titlul sau scopul activitatii de cercetare sau al domeniului de cercetare;

b) angajamentul strainului ca va face eforturi pentru finalizarea activitatii de cercetare;

c) angajamentul unei unitati de cercetare-dezvoltare privind primirea strainului in scopul finalizarii activitatii de cercetare;

d) data de inceput si data de sfarsit sau durata estimata a activitatii de cercetare;

e) informatii privind intentiile de mobilitate in alte state membre, in cazul in care mobilitatea este cunoscuta la momentul depunerii cererii;

f) o mentiune privind incetarea in mod automat a acordului de primire, in cazul in care strainul nu este admis sau in cazul in care raportul juridic dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare inceteaza.

(5) La rubrica AAAA«observatiiAAAA» a autocolantului de viza aferent vizei de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se inscrie mentiunea AAAA«cercetatorAAAA»."

15.La articolul 49 alineatul (1) litera e), punctele (i) si (ii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(i)au incheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt monitorizati in indeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum si, dupa caz, formarea profesionala la care participa strainul, necesara indeplinirii serviciului de voluntariat;

(ii)entitatea-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, cheltuielile si/sau banii de buzunar, precum si eventualele costuri privind executarea masurilor de indepartare;"

16.La articolul 49 alineatul (1) litera e), dupa punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu urmatorul cuprins:

"(v)entitatea-gazda face dovada ca a incheiat o polita de asigurare civila, cu exceptia voluntarilor care participa la Serviciul european de voluntariat;"

17.La articolul 49, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) La rubrica AAAA«observatiiAAAA» a autocolantului de viza de lunga sedere pentru alte scopuri, eliberata strainilor prevazuti la alin. (1) lit. e), se inscrie mentiunea AAAA«voluntarAAAA»."

18.La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) sunt indeplinite in continuare conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si e);"

19.La articolul 50 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:

"a1) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala ori sanatatea publica;"

20.La articolul 51, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) In cazul in care informatiile sau documentele furnizate, pe care se intemeiaza cererea pentru prelungirea dreptului de sedere, sunt necorespunzatoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrari ii comunica solicitantului informatiile suplimentare cerute si stabileste un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevazut la alin. (4) se suspenda pana la primirea de catre Inspectoratul General pentru Imigrari a informatiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Daca nu au fost furnizate informatiile sau documentele suplimentare pana la termenul prevazut, cererea poate fi respinsa."

21.La articolul 56, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la nivelul salariului inscris in contractul de munca nu se aplica in cazul strainilor angajati in sistemul bugetar, al caror salariu este stabilit potrivit legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu exceptia lucratorilor inalt calificati."

22.La articolul 56, alineatul (3) se abroga.

23.La articolul 56, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4), strainilor care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in baza unui contract de mandat ori a altui document cu aceeasi valoare juridica, li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca fara prezentarea unui contract de munca, daca fac dovada mijloacelor de intretinere obtinute din activitatea desfasurata in aceasta calitate, cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

24.La articolul 56, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:

"(61) Dreptul de sedere temporara pentru lucratorii stagiari se prelungeste in conditiile alin. (1) sau (4) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate."

25.La articolul 56, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alineatele (111) si (112), cu urmatorul cuprins:

"(111) Strainilor intrati in Romania in scopul incadrarii in munca in calitate de lucrator au pair li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca prezinta contractul individual de munca cu timp partial, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, din care rezulta ca durata timpului de munca nu depaseste 25 de ore pe saptamana, iar cuantumul salariului este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, calculat la fractia de timp lucrata.

(112) Dreptul de sedere temporara pentru lucratorii au pair se prelungeste in conditiile prevederilor alin. (111) pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca cu timp partial, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate."

26.La articolul 561alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

27.La articolul 561alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

28.La articolul 561alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

29.La articolul 562alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

30.La articolul 562, alineatul (3) se abroga.

31.La articolul 562alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

32.La articolul 563alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

33.La articolul 563, alineatul (5) se abroga.

34.La articolul 563alineatul (7), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

35.La articolul 58 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(i)sunt inscrisi la studii la o institutie de invatamant de stat ori particulara, acreditata sau autorizata provizoriu potrivit legii, forma de invatamant cursuri cu frecventa;"

36.La articolul 58 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi sau program educational, pe o perioada care sa nu depaseasca un an, daca:

(i)sunt inscrisi la o unitate de invatamant de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, forma de invatamant cu frecventa;

(ii)participa intr-un program de schimb de elevi sau intr-un program educational, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;

(iii)organizatia care realizeaza schimbul de elevi sau programul educational isi asuma responsabilitatea pentru asigurarea cazarii, a mijloacelor de intretinere si a eventualelor costuri privind executarea masurii de indepartare."

37.La articolul 58, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni dupa absolvirea studiilor, in vederea definitivarii situatiei scolare sau universitare, precum si pentru autentificarea documentelor de studii in acest scop."

38.La articolul 58, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) Dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu 9 luni dupa absolvirea studiilor, pentru cautarea unui loc de munca si efectuarea formalitatilor de angajare in munca sau in vederea deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atesta finalizarea studiilor.

(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere al strainilor prevazuti la alin. (4) se acorda in conditiile prevazute la art. 55 sau art. 56, dupa caz, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere."

39.Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu urmatorul cuprins:

"Art. 581: Dreptul de sedere temporara in scop de studii in cadrul unei mobilitati

(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de studii sau al unei vize de lunga sedere in scop de studii, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de pana la 360 de zile, denumita in continuare mobilitatea studentului, fara obligativitatea obtinerii unei vize, daca:

a) participa la cursurile unei institutii de invatamant superior in cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate sau al unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;

b) a fost transmisa o notificare de catre institutia de invatamant superior la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza strainul urmeaza sa isi desfasoare activitatea.

(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii cursurilor si cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;

b) copia permisului de sedere sau a vizei de lunga sedere eliberate de primul stat membru;

c) dovada ca studiile sunt desfasurate in cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde masuri de mobilitate sau in baza unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;

d) scrisoarea de acceptare la studii eliberata de institutia de invatamant superior acreditata;

e) dovada duratei si a datelor planificate pentru participarea la studii in cazul in care acestea nu sunt specificate in dovada de acceptare la studii;

f) dovada ca studentul detine asigurare de sanatate pentru toate riscurile impotriva carora sunt in mod normal asigurati cetatenii romani;

g) dovada ca pe perioada sederii in Romania studentul detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru o perioada de cel putin 6 luni;

h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul Romaniei.

(3) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii cu privire la mobilitatea studentului, atunci cand:

a) strainul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b) si c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) si f);

b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (2);

c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (2) a expirat;

d) notificarea nu a fost transmisa in termenul prevazut la alin. (2).

(4) Obiectiile la mobilitatea studentului se comunica in scris, in termen de pana la 5 zile de la data formularii acestora, autoritatilor competente ale primului stat membru si institutiei de invatamant superior care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea participarii la cursurile institutiei de invatamant superior pe teritoriul Romaniei."

40.La articolul 62 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(iv)fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;"

41.La articolul 62 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(iii)fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

42.La articolul 62 alineatul (4), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) in urma verificarilor efectuate, faptul ca strainul a recunoscut filiatia unui copil roman exclusiv in scopul obtinerii dreptului de sedere."

43.Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 67: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica

(1) Strainilor intrati in Romania in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii.

(2) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.

(3) Cercetatorul, posesor al unui permis de sedere in acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul Romaniei, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere in acest scop. Permisul de sedere se acorda in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2), in conditiile alin. (2).

(4) Dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se poate prelungi cu 9 luni dupa incheierea cercetarii, in vederea cautarii unui loc de munca si efectuarea formalitatilor de angajare in munca sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atesta finalizarea activitatii de cercetare stiintifica.

(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere al strainilor carora li s-a prelungit dreptul de sedere temporara in conditiile alin. (4) se acorda in conditiile art. 55 sau art. 56, dupa caz, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere."

44.Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmatorul cuprins:

"Art. 671: Dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica in cadrul unei mobilitati

(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati de cercetare pentru o perioada de pana la 180 de zile in orice perioada de 360 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen scurt, fara obligativitatea obtinerii unei vize, de la data notificarii transmise de catre unitatea de cercetare-dezvoltare la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza urmeaza sa isi desfasoare activitatea strainul.

(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregire a familiei sau a unor vize de lunga sedere in scop de reintregire a familiei, eliberate de primul stat membru si care insotesc strainii prevazuti la alin. (1), pot intra si ramane pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii cu acestia.

(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:

a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetatorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;

b) copia permisului de sedere al cercetatorului sau a vizei de lunga sedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;

c) acordul de primire incheiat cu entitatea-gazda din Romania;

d) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate, in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;

e) copia avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2).

(4) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii la mobilitatea cercetatorului si a membrilor de familie, atunci cand:

a) se constata incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a)-c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) si f);

b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (3);

c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (3) a expirat.

(5) Obiectiile formulate la mobilitatea cercetatorilor si a membrilor de familie se comunica in scris autoritatilor competente ale primului stat membru si unitatii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea desfasurarii activitatii cercetatorului pe teritoriul Romaniei.

(6) In scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica pentru o perioada mai mare de 180 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen lung, strainul titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si membrii de familie care il insotesc, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregirea familiei sau ai unor vize de lunga sedere in scop de reintregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra si solicita prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.

(7) Strainilor prevazuti la alin. (6) li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica, respectiv in scop de reintregirea familiei, dupa caz, in cadrul mobilitatii pe termen lung daca prezinta urmatoarele documente:

a) permisul de sedere sau viza de lunga sedere, eliberate de primul stat membru;

b) acordul de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din Romania;

c) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;

d) avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2);

e) dovada detinerii mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada de cel putin 6 luni.

(8) Cercetatorul prevazut la alin. (6) poate desfasura activitati de cercetare stiintifica de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de sedere.

(9) Dreptul de sedere in scop de cercetare se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire.

(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (6) se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari autoritatilor competente din primul stat membru, in termen de 30 zile de la data luarii masurii."

45.La articolul 69 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) strainii care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea politei de asigurare civila si a contractului de voluntariat incheiat cu organizatia-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt monitorizati in indeplinirea sarcinilor, precum si orele de lucru. Strainii care participa la Serviciul european de voluntariat sunt exceptati de la obligativitatea prezentarii politei de asigurare civila;"

46.La articolul 69, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Dreptul de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. e) se acorda pentru o perioada de maximum un an, fara posibilitatea prelungirii."

47.La articolul 69, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Dreptul de sedere temporara pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. f) se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate."

48.La articolul 70 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

"f) titulari ai unui drept de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier sau lucrator au pair."

49.La articolul 70, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Strainului al carui drept de sedere pe termen lung a incetat in conditiile alin. (3) lit. b)-d) i se poate acorda un nou drept de sedere pe termen lung, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa o noua sedere continua pe teritoriul Romaniei de cel putin 12 luni."

50.La articolul 71 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(iv)la stabilirea acestei perioade nu se iau in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici dreptul de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier sau lucrator au pair;"

51.La articolul 71, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Strainilor de origine romana, strainilor aflati in situatiile prevazute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de sedere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e).

(3) Minorii pot obtine drept de sedere pe termen lung numai daca unul sau ambii parinti sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1). In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica."

52.La articolul 77, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Inspectoratul General pentru Imigrari revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere pe termen lung atunci cand se constata ca:

a) rezidentul permanent constituie o amenintare la adresa ordinii publice. Conditia se considera indeplinita daca a savarsit, cu intentie, infractiuni pe teritoriul Romaniei pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani;

b) rezidentul permanent prezinta pericol pentru securitatea nationala."

53.La articolul 77 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) entitatea-gazda face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu deruleaza nicio activitate economica."

54.La articolul 801, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara, incadrati in munca, someri inregistrati sau cercetatori, beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:"

55.La articolul 81 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) dreptul de sedere al strainului, stabilit prin viza, in baza conventiilor internationale sau actelor normative de desfiintare a vizelor, sau, dupa caz, prin permisul de sedere ori de mic trafic de frontiera, a incetat;"

56.La articolul 81, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) In cazul strainilor aflati in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2), dar si intr-o procedura de prelungire a dreptului de sedere temporara sau de acordare a dreptului de sedere pe termen lung, in functie de circumstantele specifice fiecarui caz in parte, respectand principiul proportionalitatii, Inspectoratul General pentru Imigrari decide cu privire la emiterea deciziei de returnare sau amanarea emiterii acesteia pana la finalizarea procedurii respective."

57.La articolul 1064, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

"(51) In cazul strainilor carora le-a incetat dreptul de sedere in situatia prevazuta la art. 11 alin. (3) lit. f), durata interdictiei de intrare este de 6 luni."

58.La articolul 1064, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:

"(61) In cazul strainilor carora le-a incetat dreptul de sedere in situatia prevazuta la art. 11 alin. (3) lit. b), durata interdictiei de intrare este de 2 ani."

59.La articolul 107, dupa alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu urmatorul cuprins:

"(24) In permisul unic eliberat strainilor incadrati in munca in baza avizului de angajare pentru lucratori au pair sau pentru lucratori stagiari se inscrie, suplimentar fata de mentiunea prevazuta la alin. (2), mentiunea AAAA«lucrator au pairAAAA» sau AAAA«stagiarAAAA», dupa caz."

60.La articolul 107, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) In permisul de sedere temporara se inscrie, dupa caz, mentiunea AAAA«cercetatorAAAA», AAAA«studentAAAA», AAAA«elevAAAA» sau AAAA«voluntarAAAA».

(5) In permisele de sedere temporara eliberate cercetatorilor care isi exercita mobilitatea in cadrul Uniunii Europene se inscrie mentiunea AAAA«cercetator-mobilitateAAAA», precum si mentiuni referitoare la programul sau acordul in baza caruia se realizeaza mobilitatea."

61.La articolul 111, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) In cazul in care strainului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revoca, i se anuleaza sau ii inceteaza dreptul de sedere, documentul aferent se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta strainului."

62.La articolul 111, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Anularea permiselor de sedere eliberate strainilor in scop de studii sau de cercetare, precum si ale membrilor de familie ai acestora se comunica in termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul carora strainii isi exercita mobilitatea."

63.La articolul 118 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) pasaport pentru persoana fara cetatenie - apatrizilor cu drept de sedere pe termen lung in Romania, precum si apatrizilor de origine romana."

64.La articolul 1281, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Titularul unui permis ICT, al unui permis de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica sau de studii eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari este readmis imediat, fara formalitati, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul caruia se afla in cadrul unei mobilitati. Readmisia este acceptata imediat, fara formalitati, si in ceea ce priveste membrii de familie ai acestuia."

65.La articolul 129 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim brut pe tara garantat in plata."

66.La articolul 131, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) In situatia strainilor minori care intra neinsotiti sau care raman neinsotiti pe teritoriul Romaniei, atunci cand nu exista dubii serioase cu privire la minoritatea acestora, Inspectoratul General pentru Imigrari si formatiunile sale teritoriale procedeaza dupa cum urmeaza:"

67.Dupa articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 1311, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1311: Stabilirea varstei minorului neinsotit

(1) In situatia in care strainul declara ca este minor si nu poate sa isi probeze varsta, dar exista dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat major.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrari solicita efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a varstei solicitantului, cu consimtamantul prealabil, in scris, al acestuia.

(3) In cazul in care strainul refuza efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a varstei si nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la varsta sa, acesta va fi considerat major.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3) se va considera ca persoana in cauza a implinit varsta de 18 ani la data constatarii sederii ilegale a acestuia.

(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care la baza refuzului efectuarii expertizei medico-legale de stabilire a varstei stau motive intemeiate, constatate in urma evaluarii de catre un psiholog din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari.

(6) Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a varstei strainului se realizeaza cu luarea in considerare a principiului interesului superior al minorului."

68.La articolul 134, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:

"51. nerespectarea de catre entitatea-gazda a obligatiei prevazute la art. 13 alin. (6);"

69.La articolul 134, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu urmatorul cuprins:

"151. impiedicarea in orice mod a lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari sa exercite, total sau partial, controalele prevazute la art. 143 alin. (1) lit. c);"

70.La articolul 135, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:

"b1) cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, cea prevazuta la pct. 51;"

71.La articolul 135, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:

"c1) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, cea prevazuta la pct. 151;"

72.La articolul 144, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) Entitatea-gazda este obligata sa suporte cheltuielile de executare a masurilor de indepartare a strainului care a fost acceptat in contextul incheierii unui acord de formare profesionala, in cazul in care acesta ramane pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere. Raspunderea entitatii-gazda privind suportarea cheltuielilor inceteaza dupa 6 luni de la incetarea valabilitatii contractului de formare profesionala."

73.Punctele 6 si 7 din mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se elimina.

74.Dupa punctul 13 al mentiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene se introduce un nou punct, punctul 14, cu urmatorul cuprins:

"14. Directiva (UE)2016/801a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte pentru cercetare, studii, formare profesionala, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educationale si munca au pair (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016, cu exceptia art. 2 alin. (2), art. 3 pct. 16, 19, 20, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2) si (3), art. 9, art. 10 alin. (3), (7) si (8), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. d)-f) si alin. (2) si (3), art. 14 alin. (1) lit. b) si d), art. 15, art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a, alin. (2) lit. a) si alin. (3), art. 17 alin. (4) teza a II-a, art. 18 alin. (4) teza a II-a, alin. (5) teza a II-a si alin. (6) teza a III-a, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. a)-d), art. 21 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. a)-d) si f) si alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 23 teza a II-a, art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (2), (7) si (8), art. 26 alin. (6), art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. a) teza a II-a, lit. c), lit. d) teza a II-a si a III-a si alin. (10), art. 29 alin. (1) lit. a) si b) teza a II-a si alin. (2) lit. a) teza finala, art. 30 alin. (3) lit. b) teza a II-a, art. 31 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. e) teza finala, alin. (7) lit. b) teza finala si alin. (10), art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (2) si (4) teza finala, art. 35 teza finala, art. 37 alin. (2), art. 39 si art. 41-43."

Art. II

De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, art. 31 si 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.194/2002privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 31: Solutionarea cererilor de viza

(1) Conditiile in care se solutioneaza cererile pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 23 din Codul de vize.

(2) Cererile pentru acordarea vizei de lunga sedere se solutioneaza in sensul acordarii vizei de lunga sedere sau in sensul refuzului acordarii vizei de lunga sedere, in termen de pana la 60 de zile de la data depunerii acestora, in urma verificarii indeplinirii conditiilor generale si speciale stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Atunci cand rezultatele interviului, documentele prezentate si circumstantele personale ale strainilor care solicita vize de lunga sedere indica neclaritati, pentru solutionarea cererilor pot fi solicitate si alte documente decat cele prevazute la art. 41-49.

(4) Decizia autoritatilor romane competente prin care se refuza acordarea vizei se comunica solicitantului, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, impreuna cu motivele pe care aceasta se intemeiaza.

(5) Decizia autoritatilor romane competente prin care se refuza acordarea vizei poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

..................................................................................................................................................................

Art. 33: Anularea si revocarea vizei

(1) Viza poate fi anulata sau revocata in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistarii persoanelor care au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ori de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman. Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii vizei in tara se face de catre organele politiei de frontiera ori, dupa caz, ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii vizei de lunga sedere, in urmatoarele situatii:

a) se constata ca la data solicitarii vizei strainii nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) strainii au obtinut viza de intrare pe baza unor documente sau informatii false;

c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;

d) strainii au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;

e) strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior.

(3) Situatiile in care autoritatile prevazute la alin. (1) anuleaza sau revoca vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 34 din Codul de vize.

(4) Masura revocarii vizei poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:

a) strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea vizei;

b) nu se respecta scopul pentru care a fost acordata viza de intrare;

c) dupa acordarea vizei, impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili;

d) la solicitarea titularului.

(5) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre misiunea diplomatica sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci cand solicitantul se afla in strainatate, de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat, si de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, prin decizia de returnare, atunci cand cel in cauza se afla in Romania. De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.

(6) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare dispusa de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei si de organele politiei de frontiera poate fi contestata in conditiile Legii nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusa de Inspectoratul General pentru Imigrari poate fi contestata in conditiile prevazute la art. 85.

(7) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere se comunica strainului de catre autoritatile prevazute la alin. (5), utilizandu-se formularul prevazut in anexa VI la Codul de vize.

(8) Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurta sedere si a vizelor de lunga sedere se materializeaza pe colantul de viza prin realizarea operatiunilor prevazute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize.

(9) In situatia anularii sau revocarii vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus masura comunica acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in vederea informarii statului emitent.

(10) Daca se constata o eroare pe o viza emisa care nu a fost inca aplicata in documentul de calatorie ori dupa ce viza a fost aplicata in documentul de calatorie, aceasta va fi anulata din motive tehnice, conform procedurii prevazute la alin. (8), si va fi eliberata o alta viza in baza aceleiasi solicitari."

Art. III

De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, punctele 13 si 15-22 ale art. III din Legea nr.157/2011pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. IV

Ordonanta Guvernului nr.25/2014privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobata prin Legea nr.14/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) lucrator stagiar - strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei in baza avizului de angajare, titular al unei diplome de invatamant superior sau care urmeaza o forma de invatamant superior intr-o tara terta, care participa pe teritoriul Romaniei la un program de stagiu, cu durata determinata, in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale sau obtinerii unei calificari profesionale, precum si al imbunatatirii cunostintelor lingvistice si culturale;"

2.La articolul 2 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:

"f1) lucrator au pair - strainul incadrat in munca temporar de o familie-gazda, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. o3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe teritoriul Romaniei, pentru a-si imbunatati cunostintele si competentele lingvistice in schimbul unor activitati casnice usoare si de ingrijire a copiilor;"

3.La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;"

4.La articolul 3 alineatul (2), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:

"n) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru activitati religioase care urmeaza sa fie incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, in cadrul unitatilor de cult."

5.La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) angajatorul nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e1) din Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.905/2017privind registrul general de evidenta a salariatilor, in ultimele 6 luni anterioare solutionarii cererii."

6.La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei."

7.La articolul 8 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) dovada publicarii prin mijloace de informare in masa din Romania a unui anunt pentru ocuparea locului de munca vacant;

d) copia procesului-verbal intocmit de angajator din care sa rezulte efectuarea selectiei realizata pentru ocuparea locului de munca vacant, ca urmare a publicarii anuntului prevazut la lit. c), precum si faptul ca strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala si experienta in activitate prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca."

8.La articolul 8, alineatul (4) se abroga.

9.La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca detine o diploma de absolvire a invatamantului superior obtinuta in ultimii doi ani care preceda data cererii sau participa la un ciclu de studii care conduce la obtinerea unei astfel de diplome si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei."

10.La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) copia procesului-verbal intocmit de angajator din care sa rezulte efectuarea selectiei realizata pentru incadrarea in munca in vederea efectuarii stagiului, precum si faptul ca strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala si experienta in activitate prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca."

11.La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Dovada indeplinirii conditiilor speciale prevazute la art. 9 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de catre angajator a urmatoarelor documente:

a) curriculum vitae al strainului;

b) copiile documentelor de studii, traduse si legalizate in conditiile legii;

c) cazierul judiciar al strainului sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta, tradus si legalizat in conditiile legii."

12.La titlul I capitolul II, dupa sectiunea a 4-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 41-a, cuprinzand articolele 122si 123, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 41: Incadrarea in munca a lucratorilor au pair

Art. 122

Avizul de angajare pentru lucratori au pair se elibereaza angajatorului, membru al familiei-gazda, in vederea incadrarii in munca a unui strain cu contract individual de munca cu norma partiala pe durata de cel mult un an, pentru a presta activitati casnice usoare si de ingrijire a copiilor.

Art. 123

Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori au pair sunt urmatoarele:

a) strainul sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani;

b) angajatorul, membru al familiei-gazda, isi asuma raspunderea pentru ca, pe intreaga durata a sederii strainului pe teritoriul Romaniei, sa asigure cheltuielile de intretinere, cazare si asigurare sociala de sanatate;

c) strainul a absolvit o forma de invatamant secundar inferior;

d) angajatorul, membru al familiei-gazda, sa aiba alta cetatenie decat strainul pentru care solicita eliberarea avizului de angajare pentru lucratorul au pair si sa nu aiba legaturi de familie cu acesta."

13.La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de autorizare prevazute de legislatia in vigoare in Romania pentru ocuparea acelui loc de munca si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei."

14.La articolul 14 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) copia procesului-verbal intocmit de angajator din care sa rezulte faptul ca strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala si experienta in activitate prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca."

15.La articolul 14, alineatul (3) se abroga.

16.La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an si sa ii plateasca un salariu de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut;"

17.La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;"

18.La articolul 21 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) beneficiarul prestarii de servicii nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e1) din Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.905/2017privind registrul general de evidenta a salariatilor, in ultimele 6 luni anterioare solutionarii cererii."

19.Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29

(1) La propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca.

(2) Inspectoratul General pentru Imigrari transmite trimestrial Ministerului Muncii si Justitiei Sociale situatia statistica a avizelor de angajare/detasare, a permiselor unice si a permiselor de sedere care confera si drept de munca, precum si situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente."

20.Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 30

La eliberarea avizelor de angajare/detasare, angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii plateste un tarif in lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori sezonieri ori in cazul aplicarii art. 17 sau 18, angajatorul plateste un tarif in lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii."

21.La articolul 35, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:

"f) impiedicarea in orice mod a lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari sa exercite, total sau partial, controlul asupra angajatorilor potrivit competentelor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea de catre conducatorul unitatii supuse controlului sau reprezentantul legal al acestuia a obligatiei de a pune la dispozitia lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare finalizarii controlului, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;"

22.La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul sau angajatul, dupa caz, le-ar fi platit daca strainul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;"

Art. V

Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Cercetarii si Inovarii sunt puncte nationale de contact in relatia cu institutiile Uniunii Europene si cu autoritatile celorlalte state membre pentru schimbul de informatii si documente in aplicarea dispozitiilor legale ce intra in competenta acestora referitoare la educatie si cercetare in domeniul strainilor.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice