din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3874 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Lege nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Republicata 2004

INTEGRAL: Lege nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Republicata 2004


Lege nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 23/08/2004
CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea Ordinului Arhitectilor din Romania, ca forma de organizare independenta, nonprofit, autonoma, apolitica si de interes public.Art. 2. - (1) Activitatea in domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice.(2) Creatia arhitecturala este menita sa organizeze functional si estetic spatiul construit, avand obligatia de a-l insera armonios in mediul inconjurator, in respectul peisajelor naturale si al patrimoniului imobiliar.Art. 3. - Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, in baza reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.Art. 4. - Poarta titlul de arhitect absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman.Art. 5. - (1) Poarta titlul de arhitect si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni absolventi cu diploma de licenta sau alt document similar eliberat de o institutie de invatamant superior de arhitectura recunoscute in unul dintre statele de mai sus.(2) Poarta titlul de arhitect si absolventul cu diploma de licenta sau alt document similar obtinut in cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fara frecventa in domeniul arhitecturii de catre persoane care au dobandit nivelul minim necesar de cunostinte, desi nu au fost respectate conditiile referitoare la durata minima a studiilor. Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura sau a unei firme de arhitectura si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obtinerea diplomei de licenta sau a altui document similar, conform prevederilor alin. (1).(3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic si, unde este cazul, la abrevierea folosita in statul de provenienta, in limba acelui stat.(4) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni autorizati sa poarte titlul de arhitect ca urmare a unui act normativ special al statului respectiv care abiliteaza autoritatile competente sa confere acest titlu personalitatilor care s-au distins in mod deosebit prin realizari in domeniul arhitecturii vor putea utiliza acest titlu in Romania.Art. 6. - Prin hotarare a Guvernului se stabilesc conditiile in care acordarea titlului de arhitect pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni nu se realizeaza automat, precum si procedura necesara in aceste cazuri.Art. 7. - (1) Activitatea arhitectului in domeniile arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului consta in:a) proiectarea, consilierea, asistenta tehnica si supravegherea lucrarilor de constructii, restaurari de monumente, peisagistica, design, amenajari si decoratiuni interioare, scenografie si alte asemenea activitati;b) studiul, cercetarea, planificarea, consilierea si reglementarea specifica in domeniile arhitecturii, urbanismului, amenajarii teritoriului, constructiilor, utilizarii materialelor de constructie si tehnologiilor specifice;c) verificarea, avizarea, aprobarea, controlul si expertiza tehnica a proiectelor de arhitectura.(2) Practica arhitecturii este un act complex de creatie tehnica si estetica si de furnizare de servicii, care se realizeaza prin intocmirea de proiecte, coordonarea studiilor si documentatiilor conexe intocmite de alti specialisti, studii, teme si programe de cercetare, proiectare si concursuri, documentatii tehnice, machete, relevee si alte asemenea activitati.


CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de arhitect


SECTIUNEA 1
Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura


Art. 8. - Exercitarea profesiei de arhitect se face atat in sectorul privat, cat si in sectorul public, conform prevederilor legale.Art. 9. - (1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritatile publice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu.(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor. Lucrarile colective trebuie sa poarte semnatura tuturor arhitectilor care au contribuit la elaborarea lor.(3) Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional.Art. 10. - (1) Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un conductor arhitect cu drept de semnatura.(2) Arhitectul si conductorul arhitect dobandesc drept de semnatura, acordat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, daca indeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu profesional. Dobandirea dreptului de semnatura atrage obligatoriu inscrierea acestora in Tabloul National al Arhitectilor.(3) Conditia de onorabilitate prevazuta la alin. (2) se considera a fi indeplinita:a) daca arhitectului solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost interzisa definitiv sau temporar exercitarea profesiei prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca pedeapsa complementara pentru savarsirea unei infractiuni in legatura cu exercitarea profesiei;b) daca arhitectul solicitant al dreptului de semnatura nu a savarsit abateri disciplinare care au fost sanctionate de Ordinul Arhitectilor din Romania cu retragerea definitiva a dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi.(4) Dreptul de semnatura al conductorilor arhitecti se exercita pe teritoriul Romaniei si este limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest drept.(5) Dobandirea dreptului de semnatura se face in baza unei cereri adresate Ordinului Arhitectilor din Romania, insotita de copia diplomei la care se face referire la art. 4, respectiv la art. 5, cazierul judiciar si dovada efectuarii stagiului profesional, impreuna cu portofoliul cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat in perioada de stagiu.(6) Procedura de acordare a dreptului de semnatura trebuie finalizata in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii documentatiei complete de catre solicitant.Art. 11. - (1) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 sau art. 6 referitoare la detinerea titlului de arhitect vor dobandi drept de semnatura in aceleasi conditii cu cetatenii romani, cu respectarea prevederilor art. 10.(2) Arhitectii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii elvetieni care au dreptul de a exercita profesia de arhitect in unul dintre aceste state si nu solicita stabilirea in Romania, ci doar dreptul de a presta temporar servicii in domeniul arhitecturii pe teritoriul Romaniei vor dobandi drept de semnatura prin inregistrarea automata si temporara la Ordinul Arhitectilor din Romania, cu aceleasi drepturi si obligatii pe perioada prestarii de servicii. Documentele necesare inregistrarii in acest caz sunt:a) declaratie cu privire la serviciile ce urmeaza a fi prestate, daca acestea implica executia unor proiecte pe teritoriul Romaniei;b) certificat emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, care sa ateste dreptul solicitantului de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia; acest certificat trebuie sa fie prezentat la cel mult 12 luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta;c) certificat emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, care sa ateste faptul ca solicitantul detine acele diplome sau alte documente doveditoare ale calificarii profesionale care indeplinesc criteriile legislatiei europene in domeniu.(3) Ordinul Arhitectilor din Romania va accepta ca dovada de onorabilitate un document emis cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene de catre autoritatea competenta din statul de provenienta a acestuia; acest document trebuie sa fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta.(4) Pentru dobandirea dreptului de semnatura, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European sau cetatenii elvetieni vor prezenta un certificat emis de autoritatea competenta din statul de provenienta, care atesta efectuarea unei perioade corespunzatoare de stagiu sau experienta profesionala adecvata cu o durata echivalenta stagiului in statul respectiv si care confera acestora aceleasi drepturi ca si cetatenilor romani care au efectuat stagiul.(5) Ordinul Arhitectilor din Romania va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia nationala specifica si Codul deontologic al profesiei de arhitect.Art. 12. - Conditiile in care arhitectii cetateni ai altor state in afara celor la care se face referire la art. 5 pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot cere inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor vor fi stabilite, in conditii de reciprocitate, prin conventii incheiate de statul roman cu statele respective.Art. 13. - (1) In vederea dobandirii dreptului de semnatura arhitectul absolvent, potrivit prevederilor art. 4, isi poate desfasura activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de 2 ani, in conditiile legii, sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura.(2) Dupa implinirea perioadei de stagiu prevazute la alin. (1), arhitectii stagiari pot primi drept de semnatura in conditiile art. 10 sau ale art. 11, dupa caz.(3) Pentru absolventii de arhitectura cu diploma de master sau doctor in domeniu, durata stagiului se reduce la un an.Art. 14. - Arhitectii stagiari pot semna in perioada stagiaturii studii, planuri si proiecte proprii, care nu presupun eliberarea unei autorizatii de construire.Art. 15. - Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibila cu situatiile in care:a) arhitectul indeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales in cadrul administratiei publice implicate in procesul de avizare sau de autorizare;b) arhitectul este functionar public in cadrul autoritatii administratiei publice centrale sau locale care are in competenta avizarea, autorizarea si controlul lucrarii in cauza.Art. 16. - Constituie infractiune si se sanctioneaza, potrivit art. 281 din Codul penal, exercitarea dreptului de semnatura fara indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.


SECTIUNEA a 2-a
Modalitati de exercitare a profesiei de arhitect


Art. 17. - (1) Dreptul de semnatura se poate exercita in cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societatilor comerciale de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform legii.(2) Indiferent de formele de exercitare a profesiei precizate la alin. (1), arhitectii cu drept de semnatura pot dobandi calitatea de proiectant general.(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitectii cu drept de semnatura pot angaja salariati.(4) Persoanele juridice prevazute la alin. (1), care nu au in cadrul personalului un arhitect cu drept de semnatura si care desfasoara activitati de proiectare, au obligatia ca, pentru intocmirea documentatiilor de urbanism si a proiectelor de arhitectura supuse aprobarii sau autorizarii, sa foloseasca pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnatura.Art. 18. - (1) Modalitatea de exercitare a profesiei se declara de catre arhitect si se inregistreaza la Ordinul Arhitectilor din Romania.(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract.(3) Raporturile contractuale se stabilesc intre biroul individual si client sau, in cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc intre unul dintre birourile individuale implicate si client.


SECTIUNEA a 3-a
Drepturile si obligatiile arhitectilor cu drept de semnatura


Art. 19. - Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele drepturi:a) sa elaboreze si sa semneze documentele prevazute la art. 10 alin. (1);b) sa verifice in timpul executiei lucrarii conformitatea acesteia cu autorizatia emisa, chiar daca asistenta tehnica nu i-a fost incredintata;c) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta. Ordinul Arhitectilor din Romania, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ministerului Culturii si Cultelor, stabileste lista onorariilor de referinta, care vor fi puse la dispozitia oricarui client;d) sa introduca in contractul incheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor.


Art. 20. - Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;b) sa respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania;c) sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de lege;d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;e) sa isi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de client si autoritati, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;f) sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.


SECTIUNEA a 4-a
Suspendarea si incetarea dreptului de semnatura.
Radierea din Tabloul National al Arhitectilor


Art. 21. - Dreptul de semnatura se suspenda:a) temporar, la cererea persoanei inscrise;b) dupa 6 luni, in caz de neplata fara justificare a cotizatiilor anuale catre Ordinul Arhitectilor din Romania, pana la achitarea lor integrala;c) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva;d) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii.Art. 22. - (1) Dreptul de semnatura inceteaza:a) prin renuntarea scrisa la exercitiul dreptului de semnatura;b) daca persoana inscrisa a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.(2) Incetarea dreptului de semnatura atrage pierderea calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania si radierea din Tabloul National al Arhitectilor.


CAPITOLUL III
Ordinul Arhitectilor din Romania


SECTIUNEA 1
Atributiile si organizarea Ordinului Arhitectilor din Romania


Art. 23. - (1) Ordinul Arhitectilor din Romania, denumit in continuare si Ordinul, se infiinteaza in conditiile legii ca organizatie profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta. Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de arhitect.(2) Ordinul Arhitectilor din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale in teritoriu. Activitatea lui se finanteaza din taxe de inscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestari culturale, stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfasoara, precum si din donatii legale, sponsorizari sau alte surse, in conditiile legii.(3) Din Ordin fac parte arhitectii si conductorii arhitecti cu sau fara drept de semnatura, urbanisti fara drept de semnatura sau carora le-a fost acordat, in conditiile legii, drept de semnatura similar conductorilor arhitecti, stagiarii si orice detinator al titlului de arhitect, la cererea acestora.(4) Prezenta lege nu limiteaza dreptul de libera aderare a arhitectilor la alte forme de asociere profesionala.(5) Ordinul are obligatia de a publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Tabloul National al Arhitectilor, Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania, Codul deontologic al profesiei de arhitect si lista onorariilor de referinta.Art. 24. - (1) Ordinul Arhitectilor din Romania are urmatoarele atributii:a) protejeaza si promoveaza calitatea produsului de arhitectura si urbanism;b) urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei in respectul codului deontologic al acesteia;c) propune reglementari legislative si normative specifice, in vederea promovarii lor;d) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;e) acorda arhitectilor dreptul de semnatura si gestioneaza Tabloul National al Arhitectilor.(2) Atributia Ordinului Arhitectilor din Romania privind acordarea dreptului de semnatura nu poate fi exercitata de nici o alta institutie sau asociatie profesionala.Art. 25. - Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului Arhitectilor din Romania se stabilesc prin regulamentul acestuia.Art. 26. - (1) Forurile de conducere ale Ordinului Arhitectilor din Romania sunt:a) Conferinta nationala;b) Consiliul national;c) Colegiul director;d) presedintele Ordinului.(2) Persoanele alese in Consiliul national, in Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de doua mandate consecutiv.Art. 27. - Conferinta nationala a Ordinului este constituita din membri delegati, cu drept de reprezentare proportionala, ai filialelor teritoriale. Filiala teritoriala va asigura participarea la Conferinta nationala a Ordinului cel putin a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala.Art. 28. - (1) Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania are urmatoarele atributii:a) adopta si modifica Regulamentul Ordinului, codul deontologic al profesiei si regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale;b) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului;c) alege si revoca presedintele Ordinului;d) alege si revoca membrii Consiliului national al Ordinului;e) alege membrii comisiilor de cenzori si de disciplina la nivel national, precum si membrii altor comisii de specialitate;f) adopta hotarari cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilita in convocare;g) aproba valoarea onorariilor de referinta si a cotizatiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului, dupa caz.(2) Conferinta nationala a Ordinului este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare, dupa cel putin doua saptamani, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.Art. 29. - (1) Intre reuniunile Conferintei nationale, activitatea Ordinului va fi coordonata de Consiliul national, doua treimi din numarul membrilor acestuia trebuind sa fie arhitecti cu drept de semnatura.(2) Componenta Consiliului national va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale.(3) Fiecare filiala teritoriala stabileste prin hotarare proprie candidatii propusi pentru Consiliul national.Art. 30. - (1) Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, ales dintre arhitectii cu drept de semnatura, reprezinta Ordinul in relatiile sale cu alte persoane fizice si juridice sau cu autoritati din Romania si din strainatate, putand sa incheie, in numele Ordinului, conventii si contracte. De asemenea, presedintele conduce lucrarile Conferintei nationale si ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului.(2) Vicepresedintii Ordinului Arhitectilor din Romania sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de Conferinta nationala.Art. 31. - (1) Activitatea curenta a Ordinului Arhitectilor din Romania este coordonata de Colegiul director.(2) Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului national.(3) Cel putin doua treimi din numarul membrilor Colegiului director trebuie sa fie arhitecti cu drept de semnatura.Art. 32. - Forurile de conducere, comisiile Ordinului Arhitectilor din Romania si conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritatii participantilor cu drept de vot.Art. 33. - Organizarea si functionarea Ordinului Arhitectilor din Romania vor fi stabilite prin Regulamentul Ordinului, aprobat de Conferinta nationala.


SECTIUNEA a 2-a
Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania


Art. 34. - (1) La nivelul judetelor cu cel putin 50 de membri, precum si in municipiul Bucuresti se vor infiinta prin libera asociere filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitectii domiciliati in raza teritoriala a judetului.(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de membri, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea arhitectilor cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.(3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului.(4) Filialele teritoriale dobandesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:a) orasul de resedinta a filialei teritoriale si sediul acesteia;b) forurile de conducere ale filialei.Art. 35. - La infiintarea lor filialele teritoriale isi vor elabora propriile regulamente in baza regulamentului-cadru la nivel national, aprobat de Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania.


SECTIUNEA a 3-a
Tabloul National al Arhitectilor


Art. 36. - (1) Pentru centralizarea evidentei arhitectilor din intreaga tara se infiinteaza Tabloul National al Arhitectilor, document care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.(2) Tabloul National al Arhitectilor va cuprinde arhitecti cu drept de semnatura si conductori arhitecti cu drept de semnatura si va fi organizat pe specializari.(3) Inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor permite exercitarea profesiei in intreaga tara.Art. 37. - (1) Ordinul Arhitectilor din Romania, inclusiv filialele sale teritoriale, are obligatia sa furnizeze tertilor orice informatie legata de datele inregistrate in Tabloul National al Arhitectilor sau in tablourile arhitectilor.(2) Tablourile arhitectilor vor evidentia si modalitatea in care persoanele inscrise isi exercita profesia.(3) Ordinul Arhitectilor din Romania sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui inscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care il privesc, inregistrate in tablourile arhitectilor.


SECTIUNEA a 4-a
Raspunderea disciplinara


Art. 38. - (1) Membrii Ordinului Arhitectilor din Romania raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotararilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum si pentru orice abateri savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.(2) Sanctiunile disciplinare sunt:a) avertismentul;b) votul de blam;c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura;d) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania.(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica de catre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina.(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se aplica de Consiliul national al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, in baza hotararii comisiei de disciplina la nivel national.(5) Impotriva hotararii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a) si b), se poate formula contestatie la Comisia nationala de disciplina in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.(6) Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.(7) In conditiile neinceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea lor.Art. 39. - (1) Comisiile de disciplina ale Ordinului Arhitectilor din Romania sunt organe cu activitate jurisdictionala si se organizeaza la nivel national si teritorial pentru fiecare filiala.(2) Comisia nationala de disciplina este alcatuita din 5 arhitecti cu minimum 10 ani vechime, din care in mod obligatoriu 3 arhitecti cu drept de semnatura.(3) Comisia de disciplina alege un presedinte din randul membrilor sai.(4) Hotararile comisiilor de disciplina se valideaza cu majoritate simpla de voturi.(5) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania si se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.Art. 40. - Dupa un an de la aplicarea deciziei de retragere definitiva a dreptului de semnatura sau a calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania cel in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an.Art. 41. - In cazul in care instantele judecatoresti pronunta hotarari definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semnatura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica sanctiunea complementara a interdictiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotararii va fi comunicata filialei Ordinului Arhitectilor din Romania, organizata la nivel teritorial, pentru a opera radierea din tabloul arhitectilor in raza caruia isi are domiciliul.


CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 42. - In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi toti arhitectii cu diploma de licenta sau asimilata, eliberata de institutiile de invatamant superior de arhitectura cu durata studiilor de minimum 5 ani, vor obtine, in baza unor cereri, inscrierea in Ordinul Arhitectilor din Romania si in tabloul arhitectilor din raza filialei unde isi au domiciliul si vor putea exercita dreptul de semnatura, indiferent de vechimea in profesie.Art. 43. - (1) Poarta titlul de conductori arhitecti absolventii cu diploma eliberata de institutii de invatamant superior de arhitectura acreditate de statul roman, cu durata studiilor de minimum 3 ani.(2) Conductorii arhitecti, absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant superior de arhitectura cu durata studiilor de minimum 3 ani, pot cere inscrierea in una dintre filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, in a caror raza isi au domiciliul.(3) Conductorii arhitecti, absolventi cu diploma pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si absolventii din urmatorii 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot primi drept de semnatura limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest drept.(4) Tehnicienii arhitecti, absolventi al Scolii Tehnice de Arhitectura si Constructia Oraselor - STACO - pana in anul 1973 inclusiv, cu o practica profesionala de cel putin 7 ani, care, prin completarea studiilor, dobandesc diploma de conductor arhitect, vor primi drept de semnatura fara efectuarea unei alte perioade de practica profesionala.Art. 44. - In vederea protejarii dreptului de autor membrii Ordinului Arhitectilor din Romania pot cere inregistrarea studiilor, planurilor si proiectelor elaborate intr-o evidenta speciala la Ordin, primind astfel data certa.Art. 45. - Dupa 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru toti cei care vor exercita profesia de arhitect fara sa indeplineasca prevederile acesteia vor fi propuse sanctiuni disciplinare, administrative sau plangere penala, dupa caz.Art. 46. - (1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un comitet de initiativa format din reprezentanti ai asociatiilor profesionale din domeniu asigura convocarea Conferintei nationale de constituire a Ordinului Arhitectilor din Romania.(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Conferinta nationala va adopta Regulamentul-cadru al Ordinului Arhitectilor din Romania si Codul deontologic al profesiei de arhitect si va stabili onorariile minime potrivit art. 19.Art. 47. - Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Arhitectilor din Romania, infiintata prin Decretul-lege nr. 127/1990 privind unele masuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitectilor din Romania si a asociatiilor teritoriale ale arhitectilor, va pune la dispozitie acestuia banca sa de date, cuprinsa in Registrul National al Arhitectilor, evidenta membrilor si intreaga arhiva.Art. 48. - In cazul licitatiilor si al concursurilor de solutii in domeniul arhitecturii si urbanismului, cel putin o treime din numarul membrilor comisiei de evaluare sau ai juriului trebuie sa fie arhitecti cu drept de semnatura, dintre care un reprezentant al Ordinului si un reprezentant al unei institutii de invatamant superior de arhitectura acreditate de statul roman.Art. 49. - In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde:a) metodologia de recunoastere automata a diplomelor de licenta si a altor documente similare eliberate de institutiile de invatamant superior de arhitectura, recunoscute de statul roman sau de statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana;


b) metodologia si institutiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obtinerii dreptului de semnatura in conformitate cu prevederile art. 10 si 11;


c) autoritatea abilitata sa emita documentele necesare arhitectilor cetateni romani care doresc sa exercite profesiunea in statele membre ale Uniunii Europene, in statele membre ale Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana.


Art. 50. - (1) Prevederile art. 4, 5 si 11, precum si cele care fac trimitere la acestea se aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor elvetieni de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


(2) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor elvetieni li se vor recunoaste calificarile profesionale prin echivalarea studiilor, potrivit legii.


Art. 51. - (1) Prezenta lege va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice