din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2295 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul MDRAP nr. 1881/2019 - ajutoare de stat pentru regiunile pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate"

INTEGRAL: Ordinul MDRAP nr. 1881/2019 - ajutoare de stat pentru regiunile pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate"


Ordinul nr. 1881/2019 privind instituirea masurii de sprijin, constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializarii inteligente in regiunile mai putin dezvoltate selectate ca pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate" prin Programul operational regional 2014-2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 486 din 14.06.2019.


CAPITOLUL I


Prevederi generale


Articolul 1
(1) Prezentul ordin instituie o masura de sprijin, constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializarii inteligente in regiunile mai putin dezvoltate selectate ca pilot in cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate" prin Programul operational regional 2014-2020, denumita in continuare masura, pentru implementarea axei prioritare 1 "Promovarea transferului tehnologic", prioritatea de investitii 1.1 "Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior, in special promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociala, ecoinovarea si aplicatiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de retele si de grupuri si inovarea deschisa prin specializarea inteligenta, precum si sprijinirea activitatilor de cercetare tehnologica si aplicata, liniilor-pilot, actiunilor de validare precoce a produselor, capacitatilor de productie avansate si de prima productie, in special in domeniul tehnologiilor generice esentiale si difuzarii tehnologiilor de uz general", obiectivul specific 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii initiativei "Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania.
(2) Aceasta masura este alcatuita din trei componente, a caror complementaritate asigura atingerea obiectivului mentionat la art. 2, dupa cum urmeaza:
a) ajutor de stat pentru proiecte de cercetare si dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat, denumit in continuare ajutor de stat pentru cercetare- dezvoltare;
b) ajutor de stat regional pentru investitii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat, denumit in continuare ajutor de stat regional;
c) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(3) Acordarea ajutoarelor in cadrul acestei masuri se va face numai cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative:
a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352 din 24.12.2013;
b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 26.06.2014, cu modificarile ulterioare;
c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile ulterioare;
g) Hotararea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale;
h) Decizia de punere in aplicare a Comisiei C (2015) 4272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operational "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala in temeiul obiectivului referitor la investitiile pentru crestere si locuri de munca in Romania, cu modificarile ulterioare.
(4) Prezenta masura este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 si ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.


CAPITOLUL II
Obiectiv


Articolul 2
Obiectivul prezentei masuri il reprezinta realizarea de investitii pentru sprijinirea specializarii inteligente in regiunile mai putin dezvoltate, selectate ca pilot in cadrul "Initiativei DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate", in concordanta cu domeniile/subdomeniile de specializare inteligenta identificate la nivel regional.


CAPITOLUL III
Definitii


Articolul 3
In sensul prezentei masuri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) intreprindere este orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;
b) intreprindere unica, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, oricare dintre relatiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate intreprinderi unice;
c) o intreprindere mare are peste 250 de angajati sau realizeaza o cifra de afaceri anuala neta care depaseste 50 de milioane de euro sau active totale care depasesc 43 de milioane de euro, echivalent in lei. Parteneriatul realizat prin asociere in participatiune, in vederea crearii unui parc stiintific si tehnologic in cadrul proiectului, este considerat a fi incadrat in categoria intreprinderilor mari;
d) furnizor si administrator al ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului regional si al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, denumit in continuare MDRAP, prin intermediul Autoritatii de management pentru Programul operational regional, denumita in continuare AMPOR;
e) regiunile de dezvoltare sunt entitati teritoriale specifice, fara statut administrativ si fara personalitate juridica, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II in Nomenclatorul unitatilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite in baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pe teritoriul carora se implementeaza proiectul finantat;
f) mediul urban reprezinta ansamblul oraselor si municipiilor, definite ca unitati administrativ-teritoriale, care include atat localitatile componente, cat si satele apartinatoare acestora;
g) mediul rural reprezinta localitati de rang IV si V, respectiv sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia satelor apartinand municipiilor sau oraselor incluse in mediul urban;
h) investitie initiala inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de crearea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente sau diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior;
i) ajutor regional pentru investitii inseamna un ajutor regional acordat pentru o investitie initiala;
j) intreprindere in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
(i) [se aplica doar daca intreprinderea are, la data declaratiei de eligibilitate, cel putin 3 ani de la infiintare] in cazul unei societati cu raspundere limitata, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris;
(ii) [se aplica doar daca intreprinderea are, la data declaratiei de eligibilitate, cel putin 3 ani de la infiintare] in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru datoriile societatii, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut din cauza pierderilor acumulate;
(iii) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
(iv) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;
(v) in cazul unei intreprinderi care nu este o intreprindere mica sau mijlocie (IMM), atunci cand, in ultimii 2 ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0. (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobanzile + Cheltuieli cu amortizarea);
k) Programul operational regional 2014-2020, denumit in continuare POR 2014-2020, reprezinta un document strategic de programare elaborat de Romania, in calitate de stat membru si aprobat de Comisia Europeana, care isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltari sustenabile a regiunilor;
l) Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului POR 2014-2020, denumit in continuare ghidul general, reprezinta documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice;
m) Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor reprezinta un document ce cuprinde o detaliere tehnica si financiara a informatiilor necesare, potentialilor solicitanti, pentru pregatirea proiectelor si completarea corecta a cererilor de finantare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 si aprobat prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice;
n) contract de finantare este actul juridic cu titlu oneros, incheiat intre Autoritatea de management pentru Programul operational regional (AMPOR), organismul intermediar din regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare si beneficiar, prin care se aproba spre finantare, in cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare si selectie, in anumite conditii;
o) organizatie de cercetare si diseminare a cunostintelor (pe scurt, organizatie de cercetare) inseamna o entitate (cum ar fi universitatile, institutele de cercetare, entitatile de inovare si transfer tehnologic, intermediarii pentru inovare, entitatile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare, societati, cu activitate principala sau secundara de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 72XX, asa cum reiese din statut sau din actul juridic de infiintare), indiferent de statutul sau juridic (organizatie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finantare, al carei obiectiv principal este de a efectua in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte;
p) specializarea inteligenta vizeaza cresterea competitivitatii economice prin concentrarea resurselor in domeniile competitive si cu potential de excelenta (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, in vederea transformarii structurale a economiei;
q) transferul tehnologic, in sensul prezentei masuri, reprezinta orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piata de noi produse (bunuri si servicii) sau de produse (bunuri si servicii) semnificativ imbunatatite, procese de productie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ imbunatatite, toate acestea fiind rezultate in urma implementarii rezultatelor cercetarilor derulate in cadrul etapei 1 a proiectelor in activitatea economica. Transferul tehnologic la nivel de produs si proces poate fi insotit de noi metode si modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode si modele semnificativ imbunatatite;
r) entitatile de inovare si transfer tehnologic, denumite in continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice si de afaceri, centrele de informare tehnologica, oficiile de legatura cu industria etc., definite si acreditate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv parcurile stiintifice si tehnologice;
s) parcul stiintific si tehnologic, denumit in continuare PST, reprezinta o entitate in cadrul careia se desfasoara activitati de invatamant, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, precum si valorificarea acestora prin activitati economice;
t) quadruple helix (helix cvadruplu) este reprezentat de toate partile implicate in procesul de descoperire antreprenoriala, in contextul specializarii inteligente, care lucreaza pentru punerea in aplicare a strategiilor de crestere pe termen lung, respectiv de: administratie (centrala si locala), cercetare (institutii de invatamant, entitati de educatie), mediul de afaceri (IMM-uri, antreprenori, investitori) si societate civila;
u) colaborare efectiva inseamna colaborare intre cel putin doua parti independente in vederea schimbului de cunostinte si tehnologii sau in vederea atingerii unui obiectiv comun, bazata pe diviziunea muncii, in cadrul careia partile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea in aplicare a acestuia si impart riscurile si rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe parti sa suporte integral costurile proiectului si, prin urmare, celelalte parti sa nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuala si furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
v) diseminarea rezultatelor, in sensul prezentei masuri, inseamna difuzarea pe scara larga a rezultatelor proiectului prin publicatii in reviste recunoscute de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior categoria A sau B, reviste/publicatii cotate ISI (International Scientific Indexing), conferinte stiintifice/targuri de specialitate, expozitii si alte manifestari de profil;
w) cercetare industriala inseamna cercetare sau investigatie critica planificata in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de parti componente pentru sisteme complexe si poate include constructia de prototipuri in laborator sau intr-un mediu cu interfete simulate ale sistemelor existente, precum si de linii-pilot, atunci cand acest lucru este necesar pentru cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generice;
x) dezvoltare experimentala inseamna dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite. Aceasta poate include, de exemplu, si activitati care vizeaza definirea, planificarea si documentarea conceptuala a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentala poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea si validarea unor produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite in medii reprezentative pentru conditiile de functionare reale, in cazul in care obiectivul principal este de a aduce noi imbunatatiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate in mod substantial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este in mod obligatoriu produsul comercial final si a carui productie este prea costisitoare pentru ca acesta sa fie utilizat exclusiv in scopuri demonstrative si de validare. Dezvoltarea experimentala nu include modificarile de rutina sau periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de fabricatie, serviciilor existente si altor operatiuni in curs, chiar daca modificarile respective ar putea reprezenta ameliorari;
y) studiu de fezabilitate inseamna evaluarea si analiza potentialului unui proiect care urmareste sa vina in sprijinul procesului decizional, evidentiind in mod obiectiv si rational punctele forte si punctele slabe ale acestuia, oportunitatile si amenintarile, si identificand resursele necesare pentru punerea in practica si, in ultima instanta, perspectivele de succes ale acestuia;
z) concurenta deplina inseamna o situatie in care conditiile tranzactiei dintre partile contractante nu difera de cele care s-ar aplica intre intreprinderi independente si nu contin niciun element de coluziune. Se considera ca instituirea unei proceduri de atribuire deschisa, transparenta si neconditionata pentru tranzactia in cauza indeplineste principiul concurentei depline;
aa) solicitantul reprezinta entitatea individuala sau parteneriala care depune o cerere de finantare in cadrul apelului de proiecte caruia i se aplica prezenta masura de sprijin;
bb) rezultat al cercetarii, in sensul prezentei masuri, inseamna un produs al activitatii stiintifice sau stiintifico-tehnice de cercetare obtinut in cadrul primei etape a proiectului, care contine cunostinte sau solutii noi si este inregistrat pe orice suport informational, urmand a fi transferat in mediul economic in cea de-a doua etapa a proiectului;
cc) relocare inseamna transferul unei activitati identice sau similare sau a unei parti a acesteia de la o unitate a uneia dintre partile contractante la Acordul privind Spatiul Economic European (unitatea initiala) catre unitatea unei alte parti contractante la Acordul privind Spatiul Economic European unde are loc investitia care beneficiaza de ajutor (unitatea care beneficiaza de ajutor). Exista un transfer in cazul in care produsul sau serviciul de la unitatea initiala si de la unitatea care beneficiaza de ajutor au cel putin partial aceleasi scopuri, indeplinesc cerintele sau necesitatile aceluiasi tip de clienti si se pierd locuri de munca in activitati identice sau similare la una din unitatile initiale ale beneficiarului din Spatiul Economic European.


CAPITOLUL IV
Domeniul de aplicare


Articolul 4
(1) Prezenta masura de sprijin se aplica investitiilor realizate in mediul urban si rural din regiunile de dezvoltare mai putin dezvoltate: Nord-Est si Nord-Vest.
(2) Nu se finanteaza proiecte mari de investitii, respectiv o investitie initiala cu costuri eligibile care depasesc 50 de milioane euro, calculata la tarifele si cursul de schimb de la data acordarii ajutorului.


Articolul 5
(1) Masura se adreseaza solicitantilor de proiecte care au parcurs etapele specifice, aferente procesului de elaborare/actualizare a strategiilor de specializare inteligenta de la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest, sprijinite prin componenta "RIS3 pentru regiuni mai putin dezvoltate" din cadrul "Initiativei DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate". Solicitantii proiectelor sunt entitati de transfer tehnologic, parcuri stiintifice si tehnologice, entitati private, inclusiv parteneriate intre acestea, parteneriate intre componentele quadruple helix (autoritati/institutii publice, mediul de afaceri, mediul academic si de cercetare, organizatii neguvernamentale) din mediul urban si rural, stabiliti conform legislatiei nationale in vigoare, in limitele stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare.
(2) Nu se acorda ajutor de minimis, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 pentru activitatile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in urmatoarele sectoare si/sau care vizeaza urmatoarele ajutoare:
a) sectorul pescuitului si acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28.12.2013;
b) domeniul productiei primare de produse agricole;
c) sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
- atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
- atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
d) ajutoare destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoare conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.
(3) Nu se acorda ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare si ajutor de stat regional, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pentru activitatile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in urmatoarele sectoare si/sau care vizeaza urmatoarele ajutoare:
a) ajutoare acordate in sectorul pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28.12.2013;
b) ajutoare acordate in sectorul productiei agricole primare, cu exceptia ajutoarelor pentru cercetare si dezvoltare;
c) ajutoare acordate in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
- atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
- atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
d) ajutoare pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
e) ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;
f) ajutoare pentru sectorul transporturilor si pentru infrastructurile conexe, precum si pentru sectorul producerii si distributiei de energie si pentru infrastructurile energetice;
g) ajutoare destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
h) ajutoare conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.
(4) Nu se acorda ajutor pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional sau ajutor de minimis pentru domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, respectiv:
a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
b) investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor enumerate in anexa I la Directiva 2003/87/CE;
c) fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;
d) intreprinderile aflate in dificultate, astfel cum sunt definite in normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
e) investitiile in infrastructura aeroportuara, cu exceptia celor legate de protectia mediului sau a celor insotite de investitiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.
(5) Prezenta masura se aplica numai solicitantilor care confirma faptul ca, in cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finantare, nu au efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul si care ofera un angajament ca nu vor face acest lucru pentru o perioada de pana la 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul.
(6) Un solicitant care isi desfasoara activitatea atat in sectoare eligibile, cat si in sectoare neeligibile poate beneficia de finantare pentru domeniile de activitate eligibile, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea activitatilor sau distinctia intre costuri.
(7) Investitia finantata prin ajutor de stat pentru cercetare- dezvoltare si prin ajutor de stat regional trebuie mentinuta in regiunea beneficiara pentru o perioada de cel putin 5 ani sau 3 ani, in cazul IMM-urilor, de la finalizarea investitiilor. Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada minima relevanta.


CAPITOLUL V
Beneficiarii masurii de sprijin si conditii de eligibilitate


Articolul 6
(1) Beneficiarii ajutoarelor de stat regional si pentru cercetare-dezvoltare si ai ajutorului de minimis sunt, dupa caz:
a) organizatii de cercetare si diseminare a cunostintelor, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare;
b) entitati de inovare si transfer tehnologic, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizate provizoriu/acreditate sau care urmeaza a fi autorizate provizoriu/acreditate in baza Hotararii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, in conditiile/termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare;
c) parcuri stiintifice si tehnologice, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 50/2003, in conditiile/termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare;
d) intreprinderi constituite conform prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau societatea cooperativa constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) camere de comert si industrie, infiintate in baza Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) parteneriate intre entitatile de transfer tehnologic, parcurile stiintifice si tehnologice, alte entitati private, inclusiv parteneriate intre componentele quadruple helix (autoritati/institutii publice, mediul de afaceri, mediul academic si de cercetare, organizatii neguvernamentale), alte parteneriate.
(2) Parcurile stiintifice si tehnologice, camerele de comert si industrie si parteneriatele care solicita finantarea investitiilor prin ajutor de stat, in conditiile prevazute de Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor, sunt considerate a se incadra in categoria intreprinderilor mari.


Articolul 7
Beneficiarii ajutorului de stat pentru cercetare- dezvoltare sunt organizatiile de cercetare si diseminare a cunostintelor (organizatii de cercetare) individual sau in parteneriat, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor.


Articolul 8
Pentru a putea beneficia de ajutor de stat regional si pentru cercetare-dezvoltare, solicitantul, liderul de parteneriat sau un membru al parteneriatului trebuie sa fi depus o fisa de proiect si propunerea sa fi fost inclusa in portofoliul aferent Strategiei pentru cercetare si inovare regionala prin specializare inteligenta (RIS3) in cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru realizarea investitiei propuse prin cererea de finantare, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor.


Articolul 9
Solicitantul, liderul de parteneriat si partenerii trebuie sa aiba capacitatea financiara de a asigura: contributia proprie in proiect in functie de tipul de ajutor solicitat, cu respectarea, acolo unde este cazul, a prevederilor legale in vigoare privind incadrarea in diferitele categorii de intreprinderi, privind intensitatile maxime ale ajutorului de stat si privind intreprinderea unica, finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde este cazul), precum si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Contributia financiara proprie este constituita fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public, conform normelor de ajutor de stat sau de minimis aplicabile.


Articolul 10
La data depunerii cererii de finantare si pe perioada de evaluare, selectie si contractare solicitantul, liderul de parteneriat sau membrii parteneriatului care solicita ajutor de stat/ajutor de minimis in cadrul proiectului nu trebuie sa se incadreze in vreuna dintre urmatoarele situatii:
a) sa se afle in stare de faliment/insolventa sau sa faca obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, sa fi incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), sa isi fi suspendat activitatea economica sau sa faca obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau sa se afle in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
b) sa faca obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile de la lit. a) de mai sus;
c) sa fie subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata, anexandu-se dovezi in acest sens;
d) sa fie in dificultate, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa fi fost gasit/gasiti vinovat/vinovati, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 11
Reprezentantii legali ai entitatilor juridice membre ale parteneriatului, care solicita ajutor de stat/ajutor de minimis in cadrul proiectului, care isi exercita atributiile de drept la data depunerii cererii de finantare si pe perioada procesului de evaluare, selectie si contractare nu trebuie sa se afle in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt subiectul unui conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/comunitare in vigoare sau se afla intr-o situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare, selectie, contractare si implementare a proiectului;
b) se afla in situatia de a induce grav in eroare Autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte in cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finantare prin POR;
c) se afla in situatia de a incerca/de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare si selectie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul POR;
d) au suferit condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.


Articolul 12
(1) Pentru proiectele ce presupun realizarea unor lucrari de construire pentru care este necesara autorizarea lucrarilor de construire, solicitantul si/sau partenerii trebuie sa demonstreze detinerea urmatoarelor drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investitiei: dreptul de proprietate publica/privata, dreptul de administrare (dupa caz), dreptul de concesiune (dupa caz), dreptul de superficie, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor.
(2) Pentru proiectele ce includ doar dotari si/sau servicii si lucrari de construire ce nu se supun autorizarii, inclusiv pentru componenta de cercetare din cadrul proiectului solicitantul si/sau partenerii demonstreaza detinerea unuia dintre urmatoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investitiei: dreptul de proprietate privata/publica, dreptul de concesiune, dreptul de administrare, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat), dreptul de inchiriere/locatiune, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor.
(3) Din documentele ce atesta dreptul de concesiune/superficie/folosinta/uzufruct/superficie/comodat/inchiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investitia trebuie sa reiasa faptul ca drepturile respective sunt mentinute cel putin pe perioada de durabilitate a investitiei, prevazuta de regulamentele aplicabile.


Articolul 13
In perioada de durabilitate a investitiei, respectiv 3 ani, pentru intreprinderile mici si mijlocii, sau 5 ani, pentru intreprinderile mari, de la plata finala aferenta contractelor de finantare, beneficiarii nu trebuie:
a) sa inceteze sau sa delocalizeze activitatea productiva in afara regiunii de dezvoltare regionala in cadrul careia a fost prevazuta initial implementarea proiectului;
b) sa realizeze o modificare a proprietatii asupra unui element de infrastructura care da un avantaj nejustificat unui tert;
c) sa realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale acesteia.


Articolul 14
Solicitantul/Liderul de parteneriat/Membrii parteneriatului care solicita ajutor de stat/ajutor de minimis in cadrul proiectului trebuie sa se regaseasca in urmatoarele situatii, in etapa de contractare, inclusiv la data semnarii contractului de finantare:
a) in cazul in care au fost stabilite debite in sarcina lor, ca urmare a masurilor legale intreprinse de Autoritatea de management, acestia vor putea incheia contractul de finantare in urmatoarele situatii:
(i) recunosc debitul stabilit in sarcina lor de AMPOR si il achita integral, atasand dovezi in acest sens, cu exceptia proiectelor aflate in implementare, pentru care recunosc debitul stabilit si il achita integral sau isi exprima acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului in cadrul caruia a fost constatat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 lit. e);
(ii) au contestat in instanta notificarile/procesele- verbale/notele de constatare a unor debite si, prin decizie a instantelor de judecata, s-a dispus suspendarea executarii, anexand dovezi in acest sens;
b) si-au achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic/in ultimele 6 luni, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare;
c) detin dreptul legal de a desfasura activitatile prevazute in cadrul proiectului.


Articolul 15
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulative, in conditiile/termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare:
1. se incadreaza in tipul/tipurile de investitie eligibil(e):
a) proiectele includ doua etape (etapa de cercetare, respectiv de implementare efectiva a rezultatelor cercetarii) carora le corespund 3 tipuri de investitii/componente, in functie de activitatile eligibile selectate si incadrarea acestora in tipul de ajutor solicitat, respectiv:
A. componenta de ajutor de stat pentru activitati de cercetare-dezvoltare - investitii in active fixe corporale si necorporale, cheltuieli salariale (costuri cu personalul) si servicii achizitionate din surse externe legate de:
(i) activitati de cercetare industriala (cercetare aplicata si dezvoltare tehnologica), din categoriile: cercetare aplicata/industriala, dezvoltare tehnologica, respectiv cercetare precompetitiva si cercetare competitiva;
(ii) activitati de dezvoltare experimentala din categoriile: dezvoltare experimentala si activitati de testare;
(iii) activitati de realizare studii de fezabilitate;
(iv) alte activitati legate de: obtinerea, validarea si protejarea proprietatii industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, achizitia de servicii de consultanta si echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, achizitia de servicii de cercetare contractuala, achizitia de servicii de sprijinire a inovarii, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share;
B. componenta de ajutor de stat regional - investitii in active corporale si necorporale doar daca constituie o investitie initiala in sensul:
(i) crearii unei noi unitati de fabricatie/de prestare servicii cu relevanta pentru subdomeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;
(ii) extinderii capacitatii unei unitati existente prin cresterea volumului a cel putin unui produs/serviciu cu relevanta pentru subdomeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1;
(iii) diversificarii productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitatea respectiva. Diversificarea serviciilor/productiei presupune ca noile servicii/produse se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate si sunt cu relevanta pentru sub- domeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1. In cazul ajutoarelor acordate pentru intreprinderi mari in vederea diversificarii unei unitati existente, costurile eligibile, finantabile din ajutor de stat regional, trebuie sa depaseasca cu cel putin 200% valoarea contabila a activelor reutilizate, astfel cum au fost inregistrate in exercitiul financiar ce preceda inceperea lucrarilor;
(iv) investitiile initiale care conduc atat la extinderea capacitatii, cat si la diversificarea productiei unei unitati existente vor fi considerate investitii initiale legate de diversificarea productiei unei unitati;
(v) este eligibila inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent neutilizat si dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, in scopul realizarii unei investitii initiale. Lucrarile asupra unor astfel de imobile trebuie sa fie semnificative si sa nu se refere doar la reparatii/modificari minore. Prin "imobil neutilizat" se intelege acel imobil care nu a fost utilizat in nicio activitate in anul curent depunerii cererii de finantare si in 2 ani calendaristici consecutivi, anteriori anului depunerii cererii de finantare;
(vi) activele necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative: sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul; sa fie amortizabile; sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu beneficiarul ajutorului; sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 3 sau 5 ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului sau de la data finalizarii investitiilor, oricare dintre acestea survine ultima.
Pentru intreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai pana la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investitiei initiale;
(vii) echipamentele/dotarile in cadrul proiectului, indiferent de componenta de ajutor, sunt eligibile exclusiv pentru solicitant/membrii parteneriatului care implementeaza componentele respective;
C. componenta de ajutor de minimis - achizitionarea de servicii-suport pentru desfasurarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si investitionale incluse in proiect, respectiv:
(i) activitati de omologare, certificare si standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obtinerea, validarea si protejarea proprietatii industriale si/sau intelectuale;
(ii) activitati de formare de personal calificat pentru activitatea de productie, comercializare si internationalizare, dezvoltare de competente antreprenoriale si tehnologice;
(iii) activitati de comercializare, studii de piata, activitati de marketing, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse si module de cocreare produs, activitati de stimulare a cererii, activitati de internatonalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant), dezvoltare eticheta de calitate, identitate locala, brand;
(iv) activitati pentru pregatirea documentatiei, managementul de proiect;
(v) publicitate, comunicare si vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat in urma introducerii rezultatelor cercetarii;
(vi) informare si publicitate pentru proiect;
b) proiectele prevad, in mod obligatoriu, doua etape de implementare: pentru activitati finantate prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, respectiv pentru activitati finantate prin ajutor de stat regional si ajutor de minimis;
c) proiectele prevad, in mod obligatoriu, includerea in piata a rezultatelor cercetarii si comercializarea produselor/proceselor/serviciilor rezultate in urma implementarii proiectului, cu incadrarea exclusiva a fiecarei/fiecarui activitati/obiectiv al proiectului intr-un singur tip de ajutor de stat/de minimis;
2. se bazeaza pe un rezultat al cercetarii in domeniile de specializare inteligenta identificate in urma mecanismului de implementare a axei prioritare 1 a Programului operational regional, respectiv in urma realizarii notelor concept regionale;
3. proiectul/activitatile principale este/sunt nominalizat/nominalizate in hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala cu lista proiectelor finantabile in cadrul apelului de proiecte, lista rezultata in urma procesului de elaborare/actualizare a strategiilor de specializare inteligenta de la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest, sprijinite prin componenta "RIS3 pentru regiuni mai putin dezvoltate" din cadrul initiativei "DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate";
4. se refera la investitii pentru care nu au fost demarate procedurile de achizitie publica inainte de transmiterea cererii de finantare, cu exceptia celor permise de Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor, respectiv cele mentionate in categoria 14 si in subcategoria 59 din anexa nr. 2 la prezentul ordin;
5. pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii:
a) proiectul propus prin cererea de finantare trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare publica, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare;
b) imobilul ce face obiectul proiectului care implica executia de lucrari de constructii indeplineste cumulativ, incepand cu data depunerii cererii de finantare si in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor, urmatoarele conditii: este liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea operatiunii; nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti; nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. Pentru elementele anterior mentionate nu vor conduce la respingerea cererii de finantare din procesul de evaluare, selectie si contractare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului (de exemplu, servituti legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). In cadrul POR 2014-2020, garantiile reale asupra imobilelor (de exemplu, ipoteca etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investitii pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de construire;
6. investitia trebuie sa vizeze una sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate/care urmeaza a fi autorizate, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor;
7. valoarea finantarii nerambursabile solicitata prin proiect/componentele sale se incadreaza in limitele minime si maxime ale valorii finantarii nerambursabile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor;
8. contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este in conformitate cu regulile privind ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional si ajutorul de minimis aplicabile, mentionate la cap. VI;
9. perioada de realizare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, este de maximum 36 de luni, fara a depasi data de 31 decembrie 2023;
10. locul de implementare a proiectului este situat in mediul rural sau urban, in regiunea de dezvoltare eligibila in care a fost depusa cererea de finantare, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor;
11. proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea;
12. in cadrul proiectului pot exista si activitati neeligibile, cu conditia ca acestea sa aiba legatura cu realizarea obiectivelor proiectului, iar cheltuielile aferente sa fie incluse in categoria cheltuielilor neeligibile;
13. echipamentele/dotarile in cadrul proiectului, indiferent de componenta, sunt eligibile exclusiv pentru solicitantul/membrii parteneriatului care implementeaza componentele respective.


Articolul 16
Nu sunt eligibile:
a) proiectele care includ doar investitii in active necorporale, indiferent de tipul de ajutor de stat/de minimis implicat;
b) proiectele care contin activitati finantabile doar prin ajutor de minimis;
c) proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii;
d) proiectele care includ exclusiv activitati de cercetare si/sau dotarea cu echipamente si/sau brevetare/licentiere pentru activitatea de cercetare, fara includerea in piata a rezultatelor cercetarii si comercializarea produselor/proceselor/serviciilor rezultate.


CAPITOLUL VI
Tipuri de ajutoare si modalitati de acordare


Articolul 17
(1) In cadrul prezentei masuri, proiectele includ investitii in functie de activitatile eligibile selectate si de modul in care acestea sunt finantate, respectiv prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional si ajutor de minimis, dupa cum urmeaza:
a) pentru componenta de ajutor de stat pentru cercetare- dezvoltare, finantarea nerambursabila se acorda in limita cotelor maxime aplicabile, pe categorii de activitati si tipuri de beneficiari, stabilite conform art. 18 alin. (2);
b) pentru componenta de ajutor de stat regional, finantarea nerambursabila se acorda in limita intensitatii maxime aplicabile, stabilita conform art. 18 alin. (4);
c) pentru componenta de ajutor de minimis, finantarea nerambursabila maxima este de 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul in lei a 200.000 euro.
(2) Ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare se acorda pentru investitii in active corporale, necorporale, cheltuieli salariale (costuri cu personalul) si servicii achizitionate din surse externe legate de:
a) activitati de cercetare industriala (cercetare aplicata si dezvoltare tehnologica) din categoriile:
(i) cercetare aplicata/industriala - definita ca cercetare sau investigatie critica, planificata, in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de parti componente pentru sisteme complexe si poate include constructia de prototipuri in laborator sau intr-un mediu cu interfete simulate ale sistemelor existente, precum si de linii-pilot, atunci cand acest lucru este necesar pentru cercetarea industriala si, in special, pentru validarea tehnologiilor generice;
(ii) dezvoltare tehnologica - este formata din activitatile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologica prin care se realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre operatorii economici, precum si in plan social, avand ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:
- cercetare precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicate in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a prototipului, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale;
- cercetare competitiva ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde in mod direct cererii pietei, incluzand si activitati de inginerie a sistemelor, inginerie si proiectare tehnologica;
b) activitati de dezvoltare experimentala din categoriile:
(i) dezvoltare experimentala definita ca dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite. Aceasta poate include, de exemplu, si activitati care vizeaza definirea, planificarea si documentarea conceptuala a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentala poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea si validarea unor produse, procese sau servicii noi ori imbunatatite in medii reprezentative pentru conditiile de functionare reale, in cazul in care obiectivul principal este de a aduce imbunatatiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate in mod substantial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este in mod obligatoriu produsul comercial final si a carui productie este prea costisitoare pentru ca acesta sa fie utilizat exclusiv in scopuri demonstrative si de validare. Dezvoltarea experimentala nu include modificarile de rutina sau periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de fabricatie, serviciilor existente si altor operatiuni in curs, chiar daca modificarile respective ar putea reprezenta ameliorari;
(ii) activitati de testare efectuate in vederea solutionarii incertitudinilor stiintifice si tehnologice si atingerii obiectivelor activitatilor de cercetare-dezvoltare;
c) activitati de realizare de studii de fezabilitate;
d) alte activitati legate de:
1. servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect:
(i) obtinerea, validarea si protejarea proprietatii industriale;
(ii) standardizarea produselor/serviciilor/proceselor;
(iii) achizitia de servicii de sprijinire a inovarii;
(iv) dezvoltare platforme comune pentru knowledge share;
2. achizitia de servicii de consultanta si echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare-dezvoltare;
3. achizitia de servicii de cercetare contractuala.
(3) Ajutor de stat regional se acorda pentru investitii in active corporale si necorporale legate de realizarea unei investitii initiale, respectiv pentru:
a) crearea unei noi unitati de fabricatie/de prestare servicii cu relevanta pentru subdomeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1;
b) extinderea capacitatii unei unitati existente prin cresterea volumului a cel putin unui produs/serviciu cu relevanta pentru subdomeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1;
c) diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitatea respectiva. Diversificarea serviciilor/productiei presupune ca noile servicii/produse se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate si sunt cu relevanta pentru subdomeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1. In cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unitati existente, costurile eligibile trebuie sa depaseasca cu cel putin 200% valoarea contabila a activelor reutilizate, astfel cum au fost inregistrate in exercitiul financiar ce preceda inceperea lucrarilor;
d) investitiile initiale care conduc atat la extinderea capacitatii, cat si la diversificarea productiei unei unitati existente vor fi considerate investitii initiale legate de diversificarea productiei unei unitati.
(4) Ajutor de minimis se acorda pentru achizitionarea de servicii suport pentru desfasurarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si investitionale incluse in proiectul integrat, in conditiile stabilite prin Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor.
(5) Beneficiarul proiectului trebuie sa asigure o contributie proprie la valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare si ajutor de stat regional in functie de intensitatile maxime aplicabile, conform art. 18 alin. (2) si (4), si finantarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (daca este cazul).


Articolul 18
(1) In cadrul prezentei masuri de sprijin, finantarea nerambursabila pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finantare se acorda esalonat, in una sau mai multe transe, sub forma ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorului de stat regional pentru investitii initiale si a ajutorului de minimis, dupa caz.
(2) Finantarea nerambursabila maxima ce poate fi acordata ca ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare nu trebuie sa depaseasca intensitatea maxima admisa, aplicabila la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare in functie de tipul de activitate desfasurata in domeniul cercetarii-dezvoltarii, de categoria de intreprindere in care se incadreaza beneficiarul, precum si de criteriile privind colaborarea efectiva sau cu diseminarea rezultatelor, dupa cum se poate consulta aici.

*) Proiectul implica o colaborare efectiva intre o intreprindere si un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau mai multe astfel de organisme, in cazul in care aceste organisme suporta cel putin 10% din costurile eligibile si au dreptul de a publica rezultatele cercetarilor proprii.
(3) Ajutorul de stat regional se acorda in limita intensitatilor maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investitii initiale prin Hotararea Guvernului nr. 517/2014.
(4) Finantarea nerambursabila maxima ce poate fi acordata ca ajutor de stat regional nu trebuie sa depaseasca intensitatea maxima admisa, aplicabila la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, in functie de regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul si de categoria de intreprindere in care se incadreaza beneficiarul, dupa cum poate fi consultat aici.


(5) Orice investitie initiala demarata de acelasi beneficiar (la nivel de grup) intr-un interval de trei ani de la data de incepere a lucrarilor la o alta investitie care beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica este considerata ca facand parte dintr-un proiect unic de investitii. In cazul in care un astfel de proiect unic de investitii este un proiect mare de investitii, valoarea totala a ajutoarelor pentru proiectul unic de investitii nu depaseste valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investitii.


Articolul 19
(1) Pentru ajutorul de stat pentru cercetare- dezvoltare, procentele aferente intensitatii maxime admise se aplica la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(2) Pentru ajutorul de stat regional, procentele aferente intensitatii maxime admise se aplica la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat regional.
(3) Pentru evitarea cumulului, o cheltuiala realizata in cadrul proiectului poate fi considerata eligibila doar pentru unul din cele trei tipuri de ajutoare, respectiv regional, pentru cercetare- dezvoltare sau de minimis.


Articolul 20
In cadrul prezentei masuri de sprijin, ajutorul de minimis se acorda sub forma de finantare nerambursabila, pentru categoriile de cheltuieli eligibile mentionate la art. 28. Toate sumele utilizate sunt brute, inainte de orice deducere de impozite si taxe, cu respectarea urmatoarelor plafoane:
a) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, intreprindere unica, asa cum este definita aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul in curs si 2 ani anteriori, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transport rutier de marfuri. In cazul in care solicitantul face parte dintr-o intreprindere unica, in sensul definitiei prevazute la art. 3 lit. b), pentru verificarea indeplinirii acestui criteriu se vor lua in considerare ajutoarele de minimis acordate intreprinderii unice;
b) atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost desfasoara si alte activitati pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent in lei, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 euro si ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri;
c) plafonul de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul acordat de statul membru este finantat in totalitate sau partial din resurse cu originea in Uniune.


Articolul 21
Ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se considera acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit intreprinderii, in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data la care aceste ajutoare se platesc.


Articolul 22
Ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutoarele de stat regionale si ajutoarele de minimis acordate in mai multe transe se actualizeaza la valoarea pe care o au in momentul in care sunt acordate, utilizand rata de actualizare aplicabila la data acordarii ajutoarelor.
Pentru ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare si ajutorul de stat regional, costurile eligibile se actualizeaza la valoarea pe care o au la momentul acordarii ajutoarelor.


Articolul 23
In cazul in care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depasi plafonul maxim mentionat la art. 20 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei masuri nici chiar pentru acea parte din finantarea nerambursabila solicitata care se incadreaza in plafonul de minimis.


Articolul 24
In cazul fuziunilor societatilor sau al achizitiilor de parti sociale, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.


Articolul 25
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.


Articolul 26
Solicitantul de finantare si proiectul propus spre finantare indeplinesc toate conditiile mentionate in prezentul ordin, in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia solicita finantare si in Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului operational regional 2014-2020, dupa caz. In situatia in care exista prevederi contradictorii intre cele 3 documente mentionate, prevaleaza prevederile stabilite prin prezentul ordin.


CAPITOLUL VII
Cheltuieli eligibile


Articolul 27
Conditiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, pentru toate componentele masurii, respectiv pentru ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru ajutorul de stat regional si ajutorul de minimis, sunt:
a) sa respecte prevederile art. 65 alin. (2) - (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum si perioada de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finantare. Prin exceptie, sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis cheltuielile mentionate in categoria 14 si in subcategoria 59 din anexa nr. 2, respectiv cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica si cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe in vederea pregatirii documentatiei aferente proiectului, daca sunt efectuate dupa data de 1 ianuarie 2014;
b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata, precum si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate;
c) sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d) sa fie in conformitate cu contractul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar;
e) sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g) sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
h) sa nu fie contrara prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislatiei nationale care vizeaza aplicarea dreptului relevant al Uniunii, in privinta eligibilitatii, regularitatii, gestiunii sau controlului operatiunilor si cheltuielilor;
i) investitia in active corporale si/sau necorporale aferenta ajutorului de stat regional trebuie sa fie legata de infiintarea unei noi unitati, de extinderea capacitatii unei unitati existente sau diversificarea serviciilor/productiei unei unitati existente prin dezvoltarea unei noi game de servicii/produse relevante pentru subdomeniile de specializare inteligenta identificate in cadrul anexei nr. 1, in sensul prevederilor referitoare la investitiile initiale, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 si ale Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare. Este eligibila inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent, neutilizat si dotarea acestuia cu active corporale si necorporale in scopul realizarii unei investitii initiale, in conditiile mentionate la art. 15 pct. (1) subpct. B lit. v).


Articolul 28
(1) Categoriile si subcategoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile aplicabile sunt mentionate in anexa nr. 2.
(2) Detalierea si limitarile valorice asupra categoriilor si subcategoriilor de cheltuieli eligibile, aplicabile prezentei masuri, sunt mentionate in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare.


Articolul 29
(1) Este eligibila taxa pe valoarea adaugata nerecuperabila aferenta cheltuielilor eligibile.
(2) Solicitantul/Partenerii se obliga sa nu perceapa comisioane/costuri prin orice fel de relatie contractuala de la entitatile juridice carora le pune/pun la dispozitie servicii specifice achizitionate (altele decat cele realizate cu personalul propriu) prin intermediul proiectului.
(3) Cumpararea sau obtinerea cu licenta din surse externe a rezultatelor cercetarii contractuale, a cunostintelor si a brevetelor se realizeaza in conditii de concurenta deplina.


Articolul 30
Sunt considerate neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile prevazute la art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015, cu modificarile ulterioare;
b) cheltuielile privind achizitia de dotari/echipamente second- hand;
c) costurile operationale, de functionare si intretinere, cu exceptia cheltuielilor salariale (costuri cu personalul) in limitele mentionate in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare;
d) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobanzi aferente creditelor;
e) contributia in natura;
f) cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015, cu modificarile ulterioare;
g) cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in subgrupa 2.3 "Mijloace de transport" mentionata in anexa Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect;
h) amenzi, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
i) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar;
j) auditul in cadrul proiectului;
k) cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor mentionate in categoria 14 si in subcategoria 59 din anexa nr. 2, respectiv cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica si cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe in vederea pregatirii documentatiei aferente proiectului.


CAPITOLUL VIII
Durata si bugetul masurii


Articolul 31
(1) Prezenta masura de sprijin se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 31 decembrie 2020, in limita bugetului alocat.
(2) In masura in care valabilitatea regulamentelor UE aplicabile va fi extinsa dupa data de 31 decembrie 2020, valabilitatea prezentei masuri de sprijin va putea fi extinsa si dupa data mentionata la alin. (1).
(3) Platile se vor realiza pana la data de 31 decembrie 2025, in limita bugetului alocat/disponibil.


Articolul 32
(1) Sursa de finantare o reprezinta fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritara 1 "Promovarea transferului tehnologic", prioritatea de investitii 1.1 - obiectivul specific 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii Initiativei "Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania.
(2) Valoarea totala, estimata, a ajutoarelor ce vor fi acordate in cadrul prezentei masuri, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de aproximativ 58,82 milioane euro (58.823.532 euro), aproximativ 279,93 milioane lei, respectiv 50 milioane euro, aproximativ 237,96 milioane lei, finantare europeana prin Fondul european pentru dezvoltare regionala (FEDR) si 8,82 milioane euro, aproximativ 41,97 milioane lei, contributia nationala prin bugetul de stat (BS).
(3) Valoarea totala, estimata, a ajutoarelor de stat pentru cercetare-dezvoltare ce vor fi acordate in cadrul prezentei masuri, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 22,73 milioane euro, aproximativ 108,17 milioane lei, reprezentand atat finantare FEDR, cat si contributia nationala prin bugetul de stat.
(4) Valoarea totala, estimata, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate in cadrul prezentei masuri, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 34,09 milioane euro, aproximativ 162,24 milioane lei, reprezentand atat finantare FEDR, cat si contributia nationala prin bugetul de stat.
(5) Valoarea totala, estimata, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate in cadrul prezentei masuri, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 2 milioane euro, aproximativ 9,52 milioane lei, reprezentand atat finantare FEDR, cat si contributia nationala prin bugetul de stat.
(6) Repartizarea anuala, orientativa, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate si surse de finantare poate fi consultata aici.


Articolul 33
Numarul estimat al beneficiarilor acestei scheme este 35.


CAPITOLUL IX
Efectul stimulativ


Articolul 34
(1) Se considera ca ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare si ajutorul de stat regional acordate prin prezenta masura au un efect stimulativ daca beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finantare, continand informatii privind denumirea si dimensiunea intreprinderii, descrierea proiectului, data inceperii si finalizarii acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipurile de ajutor, precum si valoarea finantarii nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, inainte de demararea investitiei.
(2) Pentru ajutoarele acordate intreprinderilor mari, pe langa conditia prevazuta la alin (1), solicitantul trebuie sa demonstreze ca proiectul nu ar fi fost realizat in zona respectiva sau nu ar fi fost suficient de profitabil pentru beneficiar in zona respectiva in absenta ajutoarelor respective.


CAPITOLUL X
Reguli privind cumulul ajutoarelor


Articolul 32
(1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile aferente ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare sau ajutor de stat regional pot fi cumulate cu:
a) orice alt ajutor de stat, atat timp cat masurile respective vizeaza costuri eligibile identificabile diferite;
b) orice alt ajutor de stat, in legatura cu aceleasi costuri eligibile, care se suprapun partial sau integral, numai in cazul in care cumulul respectiv nu are drept rezultat depasirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului regional pentru investitii.
(2) Ajutoarele fara costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat fara costuri eligibile identificabile pana la cel mai ridicat plafon total de finantare relevant stabilit in conditiile specifice ale fiecarui caz in parte, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau intr-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori intr-o decizie adoptata de Comisia Europeana.
(3) Ajutoarele de stat regionale acordate in baza acestei masuri nu se cumuleaza cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc, daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisia Europeana.
(4) Ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului relevant prevazut la art. 20 lit. a).
(5) Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeana.


Articolul 36
Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, atat la depunerea cererii de finantare, cat si in etapa de contractare, o declaratie de eligibilitate, pe propria raspundere, in care va mentiona informatiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau daca este in curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleasi cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informatii referitoare la alte ajutoare de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finantare, precum si in anul fiscal curent, in care se depune cererea de finantare, cu respectarea prevederilor referitoare la intreprinderea unica.


CAPITOLUL XI
Procedura de implementare a schemei


Articolul 37
MDRAP, prin AMPOR, este furnizorul ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, al ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis si institutia responsabila cu implementarea prezentei masuri de sprijin.


Articolul 38
Pentru a beneficia de ajutoarele prevazute prin acest ordin, solicitantii vor depune o cerere de finantare, impreuna cu anexele aferente, urmand procedura de evaluare, selectie si contractare detaliata in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare si in Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului operational regional 2014-2020, dupa caz.


Articolul 39
Ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta schema si in Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte in cadrul caruia se solicita finantare.


Articolul 40
MDRAP isi rezerva dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, in cazul in care documentele si informatiile furnizate de catre beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false sau daca solicitantul pune la dispozitie informatii incomplete.


Articolul 41
MDRAP va informa in scris, prin contractul de finantare, intreprinderea beneficiara in legatura cu valoarea potentiala a ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, a ajutorului de stat regional acordat si a ajutorului de minimis acordat (exprimata ca echivalent brut al finantarii nerambursabile), precum si in legatura cu caracterul de minimis al acestuia din urma, cu referire expresa la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


CAPITOLUL XII
Reguli privind transparenta, monitorizarea si raportarea


Articolul 42
MDRAP are obligatia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, pentru a nu se depasi plafoanele si intensitatea maxime admise si de a dispune masurile care se impun in cazul nerespectarii conditiilor din prezentul ordin sau din legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul acordarii ajutorului de stat/de minimis.


Articolul 43
In vederea asigurarii monitorizarii ajutoarelor de stat la nivel european si national, MDRAP are obligatia sa pastreze evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentului ordin pe o perioada de minimum 10 ani fiscali de la data acordarii ultimului ajutor individual. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat si de minimis.


Articolul 44
(1) MDRAP, in calitate de autoritate responsabila cu implementarea prezentei masuri de sprijin sub forma ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, a ajutorului de stat regional si ajutorului de minimis, are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat si de minimis la nivel national, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si datele si informatiile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat si de minimis si a rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(2) Pentru a crea posibilitatea verificarii ex-ante a eligibilitatii potentialilor beneficiari ai masurilor de ajutor, in conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016, MDRAP, in calitate de furnizor al masurii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a prezentei scheme, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(3) Contractele, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, respectiv de la data instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii.
(4) Consiliul Concurentei poate solicita date si informatii de la furnizorul de ajutor atunci cand din informatiile detinute rezulta ca nu au fost respectate conditiile de acordare a ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis. In situatia in care datele transmise de catre furnizor nu clarifica aspectele sesizate, Consiliul Concurentei poate dispune o actiune de control la intreprinderea beneficiara, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In aceasta actiune, echipa de control a Consiliului Concurentei va fi insotita de reprezentanti ai furnizorului.


Articolul 45
Informatiile prevazute in anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depaseste echivalentul in lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina nationala www.ajutordestat.ro.


Articolul 46
In baza unei cereri scrise, emisa de Comisia Europeana, MDRAP va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor stabilite prin prezentul ordin.


Articolul 47
MDRAP va transmite, spre informare, Consiliului Concurentei prezentul ordin, in termen de 15 zile de la data adoptarii acestuia, precum si a oricarei modificari aduse masurii de sprijin conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 48
(1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia MDRAP, in formatul si in termenul solicitate de catre acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea respectarii procedurilor de raportare si monitorizare a ajutoarelor ce ii revin ca responsabilitate.
(2) Beneficiarul trebuie sa pastreze, pe o perioada de minimum 10 ani fiscali de la data acordarii ajutorului in cadrul prezentei masuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor conditiilor impuse de legislatia comunitara in acest domeniu.


CAPITOLUL XIII
Recuperarea ajutoarelor acordate


Articolul 49
(1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizeaza de catre MDRAP, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ajutorul care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.


CAPITOLUL XIV
Dispozitii finale


Articolul 50
Textul prezentului ordin va fi publicat integral pe site-ul Programului operational regional, la adresa www.inforegio.ro.


Articolul 51
Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta este detaliata in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul 52
Categoriile si subcategoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile aplicabile prezentei masuri sunt mentionate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul 53
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice