din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului

INTEGRAL: Ordinul nr. 73/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului


Publicat in Monitorul Oficial nr. 537 din 01.07.2019.

Articolul I


Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 871 din 1 noiembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abroga.
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. -
Intre structurile de specialitate ale directiei generale prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b)-h) se stabilesc relatii de cooperare, in vederea indeplinirii atributiilor care le revin."
3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. -
Personalul directiei generale este format din functionari publici si functionari publici cu statut special - politisti, repartizati pe domenii de activitate."
4. La articolul 10 alineatul (1), litera e) se abroga.
5. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) controlul de specialitate, pe linia de competenta, al modului de organizare si desfasurare a activitatii in cadrul institutiilor prefectului."
6. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Pe linie de control, directia generala are ca atributie realizarea, din insarcinarea conducerii ministerului, a controlului ierarhic de specialitate asupra activitatii institutiilor prefectului, cu privire la exercitarea atributiilor prevazute in acte normative ori a sarcinilor date de conducerea ministerului."
7. La articolul 10 alineatul (5), literele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) intocmirea, la solicitarea Directiei Generale Juridice, a unor puncte de vedere cu privire la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, in domeniul de competenta;
d) elaborarea, in calitate de unitate initiatoare, a proiectelor de acte normative din domeniul sau de competenta si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, care privesc activitatea institutiilor prefectului sau a ministerului in relatia cu acestea;
e) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului."
8. La articolul 12, alineatul (4) se abroga.
9. La articolul 18, litera a) se abroga.
10. La articolul 18, literele b), e), f), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) elaborarea de strategii, planuri de actiune si alte documente de politici publice privind activitatea directiei generale si a institutiilor prefectului, in colaborare cu celelalte compartimente functionale ale directiei generale;
. . . . . . . . . .
e) sprijinirea institutiilor prefectului pe linia elaborarii documentatiei in vederea implementarii programelor proprii de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
f) formularea de propuneri de imbunatatire a activitatii directiei generale sau a institutiilor prefectului prin introducerea de instrumente de lucru specifice;
. . . . . . . . . .
h) intocmirea unor puncte de vedere cu privire la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al compartimentului;
i) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al compartimentului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;".
11. La articolul 18, litera j) se abroga.
12. La articolul 18, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) coordonarea si controlul institutiilor prefectului in vederea asigurarii identitatii vizuale in mediul electronic prin intermediul paginilor de internet proprii."
13. La articolul 20, literele a), c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) indrumarea si coordonarea activitatii institutiilor prefectului, la solicitarea acestora, pentru aplicarea intr-un mod coerent si unitar a legislatiei referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidentiale si pentru Parlamentul European, precum si a referendumului national;
. . . . . . . . . .
c) asigurarea evidentei unitatilor administrativ-teritoriale care indeplinesc conditiile pentru organizarea de alegeri locale partiale;
d) elaborarea, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, a proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru stabilirea datei si pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale;
e) monitorizarea si indrumarea institutiilor prefectului in vederea indeplinirii la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti a obiectivelor prevazute in Programul de guvernare, strategii si politici publice;".
14. La articolul 20, litera f) se abroga.
15. La articolul 20, literele h), i), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) monitorizarea activitatii institutiilor prefectului cu privire la raportarea anuala a starii economico-sociale a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, ce se inainteaza Guvernului prin Ministerul Afacerilor Interne;
i) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al serviciului;
j) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al serviciului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
k) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;".
16. La articolul 20, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) asigurarea evidentei si monitorizarea efectuarii concediilor de odihna si a altor concedii legale ale prefectilor si subprefectilor, precum si a efectuarii deplasarilor acestora in conformitate cu dispozitiile legale."
17. La articolul 22, literele a), d), f), i), j), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) acordarea de sprijin, la solicitarea institutiilor prefectului, prin formularea unor puncte de vedere in legatura cu organizarea si desfasurarea activitatii de verificare a respectarii, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, a Constitutiei Romaniei, republicata, a legilor, a ordonantelor si hotararilor Guvernului si a celorlalte acte normative;
. . . . . . . . . .
d) sprijinirea institutiilor prefectului, la solicitarea acestora, prin formularea unor puncte de vedere cu privire la respectarea la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti a regimului general al autonomiei locale, precum si la derularea procedurilor administrative in relatia cu autoritatile administratiei publice locale;
. . . . . . . . . .
f) monitorizarea, indrumarea si controlul activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, inclusiv in ceea ce priveste utilizarea Sistemului interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei eliberate de catre institutiile prefectului pentru actele oficiale administrative;
. . . . . . . . . .
i) verificarea informatiilor de interes public referitoare la unele activitati ale directiei generale ce urmeaza a fi publicate pe paginile de internet si intranet ale ministerului;
j) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al serviciului;
k) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al serviciului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
l) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;"
18. La articolul 22, dupa litera l) se introduc trei noi litere, literele m), n) si o), cu urmatorul cuprins:
"m) monitorizarea si controlul institutiilor prefectului cu privire la activitatea colegiilor prefecturale, a comitetelor, comisiilor ori a altor structuri, constituite prin ordin al prefectului, cu exceptia celor prevazute de legile speciale din domeniul proprietatii si cel al situatiilor de urgenta;
n) asigurarea suportului de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT&C) la nivelul directiei generale;
o) reprezentarea directiei generale in cadrul comisiilor de specialitate si grupurilor de lucru in domeniul (IT&C)."
19. La articolul 24, literele f), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al compartimentului;
g) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al compartimentului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
h) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;".
20. La articolul 24, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) solicitarea de informatii institutiilor prefectului cu privire la stadiul pregatirilor pentru sezonul rece la nivelul judetelor, in vederea centralizarii datelor respective si a informarii conducerii Ministerului Afacerilor Interne;
j) intocmirea corespondentei necesare, in vederea organizarii videoconferintelor cu prefectii pe tema situatiilor de urgenta, la solicitarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne."
21. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. -
Obiectivul general al Compartimentului analize, sinteze si elaborare acte administrative il reprezinta analiza informatiilor privind activitatile desfasurate de institutiile prefectului in diferite sectoare de activitate, in vederea imbunatatirii acestora."
22. La articolul 26, literele c), e), f), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) monitorizarea activitatii prefectilor cu privire la indeplinirea sarcinilor dispuse de catre Guvern sau de catre conducerea ministerului pentru aplicarea in teritoriu a programelor guvernamentale, cu informarea conducerii directiei generale;
. . . . . . . . . .
e) sprijinirea institutiilor prefectului in vederea aplicarii legislatiei specifice domeniului lor de competenta, prin realizarea corespondentei cu ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale competente;
f) intocmirea unor puncte de vedere la interpelarile si intrebarile adresate prim-ministrului si ministrului afacerilor interne de catre deputati si senatori, repartizate de conducerea directiei generale, potrivit domeniului de competenta al compartimentului;
g) elaborarea unor proiecte de acte normative si intocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entitati, din domeniul de competenta al compartimentului, potrivit dispozitiilor conducerii directiei generale;
h) analizarea si verificarea aspectelor sesizate de catre petenti si formularea, in conditiile legii, a raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de catre conducerea ministerului;".
23. La articolul 26, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) identificarea problemelor intampinate de institutiile prefectului si elaborarea unor propuneri de imbunatatire a activitatii acestora, care vor fi supuse aprobarii conducerii directiei generale."
24. La articolul 27 alineatul (2), dupa litera p) se introduc trei noi litere, literele r), s) si s), cu urmatorul cuprins:
"r) asigura activitatea privind operatiunile de evidenta, controlul existentei si inventarierea sigiliilor si a stampilelor la nivelul directiei generale, al institutiilor prefectului, in colaborare cu alte structuri ale ministerului cu atributii in domeniu;
s) asigura primirea, evidenta, inregistrarea petitiilor adresate conducerii directiei generale, precum si repartizarea acestora pe baza rezolutiei conducerii directiei generale, respectiv a sefilor structurilor de specialitate din cadrul directiei generale;
s) asigura multiplicarea documentelor conform dispozitiilor conducerii directiei generale, cu respectarea normelor legale referitoare la multiplicarea, inregistrarea si manipularea acestora."
25. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. -
Structura de securitate se subordoneaza nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general si desfasoara activitatile necesare implementarii masurilor de protectie a informatiilor clasificate in cadrul directiei generale."
26. Sectiunea a 8-a "Obiectivul si atributiile Unitatii de management al proiectului", cuprinzand articolele 30 si 31, se abroga.
27. In tot cuprinsul regulamentului, sintagma "Departamentul de Informatii si Protectie Interna" se inlocuieste cu sintagma "Directia Generala de Protectie Interna".
28. Anexa nr. 1 "Organigrama Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului" se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa continand Organigrama Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului poate fi consultata aici.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice