din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3306 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 96/2003, actualizata, privind protectia maternitatii la locurile de munca

INTEGRAL: OUG 96/2003, actualizata, privind protectia maternitatii la locurile de munca


ORDONANTA DE URGENTA nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca


Articolul 1


(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masuri de protectie sociala pentru:


a) salariate gravide si mame, lauze sau care alapteaza, de cetatenie romana ori a unui stat membru al Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, care au raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu un angajator;


b) cetateni ai altor state si apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, daca fac parte din categoriile de salariate prevazute la lit. a) .


(2) Dispozitiile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 4, se aplica in intregime intregului domeniu la care se face referire la alin. (1) , fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau speciale, incluse in prezenta ordonanta de urgenta, ce asigura o mai buna protectie salariatelor carora li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.


Articolul 2


In sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos sunt definite dupa cum urmeaza:


a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de munca;


b) locul de munca este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditii corespunzatoare tehnice, organizatorice si de securitate si sanatate in munca, din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;


c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;


d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;


e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens;


f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;


g) concediul de lauzie obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;


h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit. c) -e) pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.


Articolul 3


(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c) -e) au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.


(2) In cazul in care salariatele nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (1) si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor prevazute la art. 5, 6, 18, 23 si 25.


Articolul 4


Angajatorii au obligatia sa adopte masurile necesare, astfel incat:


a) sa previna expunerea salariatelor prevazute la art. 2 lit. c) -e) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;


b) salariatele prevazute la art. 2 lit. c) -e) sa nu fie constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz.


Articolul 5


(1) Pentru toate activitatile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenti, procese sau conditii de munca, a caror lista neexhaustiva este prezentata in anexa nr. 1, angajatorul trebuie sa evalueze natura, gradul si durata expunerii salariatelor prevazute la art. 2 lit. c) -e) in intreprinderea si/sau unitatea respectiva si, ulterior, la orice modificare a conditiilor de munca, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protectie si prevenire prevazute la art. 8 si 9 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, cu scopul de:


a) a evalua orice risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor si orice efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii, in sensul art. 2 lit. c) -e) ;


b) a decide ce masuri trebuie luate.


(2) Evaluarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor, impreuna cu toate masurile care trebuie luate referitor la securitatea si sanatatea in munca, se consemneaza in rapoarte scrise.


Articolul 6


(1) Fara a aduce atingere art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, angajatorii sunt obligati ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii rapoartelor scrise prevazute la art. 5 alin. (2) , sa inmaneze o copie a acestora reprezentantilor salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.


(2) Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de munca, a masurilor care trebuie luate referitor la securitatea si sanatatea in munca, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta de urgenta.


Articolul 7


(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) -e) , acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea.


(2) De la data primirii instiintarii medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca vor verifica conditiile de munca ale salariatei la termenele si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.


Articolul 8


Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.


Articolul 9


(1) Fara a aduce atingere art. 6 si 7 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, in cazul in care rezultatele evaluarii la care se face referire la art. 5 si 6 evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor prevazute la art. 2 lit. c) -e) sau o repercusiune asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca si/sau a programului de lucru al salariatei in cauza, sa fie evitata expunerea acesteia la riscurile evidentiate, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.


(2) Daca modificarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila ori nu poate fi realizata din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fara riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.


Articolul 10


(1) In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la art. 9 alin. (2) , salariatele prevazute la art. 2 lit. c) -e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:


a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatele prevazute la art. 2 lit. c) ;


b) dupa data revenirii din concediul de lauzie obligatoriu, salariatele prevazute la art. 2 lit. d) si e) , in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, pana la 3 ani.


(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii.


Articolul 11


[textul din Art. 11 a fost abrogat la 01-ian-2006 de Art. 60 din capitolul X din Ordonanta urgenta 158/2005]


Articolul 12


(1) Pentru salariatele care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d) si isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare.


(2) Medicul de medicina muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare.


(3) Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective.


Articolul 13


In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale.


Articolul 14


Pe langa dispozitiile generale referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, in special cele referitoare la valorile-limita de expunere profesionala, angajatorul trebuie sa aiba in vedere si urmatoarele:


a) salariatele prevazute la art. 2 lit. c) nu pot fi obligate, in niciun caz, sa realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditiile de munca prevazute la lit. A din anexa nr. 2;


b) salariatele prevazute la art. 2 lit. e) nu pot fi obligate, in niciun caz, sa realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditiile de munca prevazute la lit. B din anexa nr. 2;


c) in cazul in care o salariata care exercita o activitate interzisa in temeiul lit. a) sau b) ramane insarcinata sau alapteaza si isi informeaza angajatorul cu privire la aceasta se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 9 si 10.


Articolul 15


Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f) , in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.


Articolul 16


Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua minimum 42 de zile de concediu de lauzie, in conditiile prevazute la art. 2 lit. g) si in cadrul concediului pentru lauzie stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 17


(1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.


(2) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.


(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.


(4) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.


Articolul 18


Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, regulamentele interne ale unitatilor trebuie sa contina masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale celorlalte acte normative in vigoare.


Articolul 19


(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c) -e) nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.


(2) In cazul in care sanatatea salariatelor mentionate la alin. (1) este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.


(3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca respectiva.


(4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul de risc maternal conform art. 10 si indemnizatia de risc maternal, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 20


(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c) -e) nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat.


(2) In cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat se incadreaza in prevederile art. 2 lit. c) -e) , angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.


(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.


(4) Prevederile art. 19 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 21


(1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:


a) salariatei prevazute la art. 2 lit. c) -e) , din motive care au legatura directa cu starea sa;


b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;


c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;


d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, in varsta de pana la 3 ani;


e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati cu afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.


(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) lit. b) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.


(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a dizolvarii sau falimentului angajatorului, in conditiile legii.


Articolul 22


(1) Salariatele prevazute la art. 21 alin. (1) , ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii.


(2) Actiunea in justitie a salariatei prevazute la alin. (1) este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.


Articolul 23


In cazul in care o salariata contesta o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.


Articolul 24


(1) Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata prevazuta la art. 21 are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca ori, dupa caz, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


(2) Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata.


Articolul 25


(1) Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea angajatorul sau, dupa caz, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 7 zile de la data primirii deciziei prevazute la art. 23, are obligatia sa emita aviz consultativ corespunzator situatiei constatate.


(2) Inspectoratul teritorial de munca sau, dupa caz, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate.


Articolul 26


(1) Angajatorii au obligatia sa le informeze permanent pe salariate, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, o perioada de 6 luni, in fiecare din unitatile pe care le detin, asupra drepturilor pe care acestea le au in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, de la intrarea in vigoare a actelor normative care statueaza drepturile respective.


(2) Reprezentantii sindicali sau reprezentantii alesi ai salariatilor avand atributii privind asigurarea respectarii egalitati de sanse intre femei si barbati, desemnati in baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, au obligatia de a organiza semestrial, in unitatile in care functioneaza, informari privind prevederile prezentei ordonante de urgenta.


Articolul 27


(1) Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:


a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4-6, art. 7 alin. (1) , art. 8, art. 12 alin. (1) si (2) , art. 17, 18 si art. 26 alin. (1) , cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;


b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, art. 12 alin. (3) , art. 13-15, 19, art. 20 alin. (2) si (4) , art. 21 alin. (1) si (2) , cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.


(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale corespunzatoare se fac de catre:


a) inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca pe a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 6, art. 7 alin. (1) , art. 8, 9, art. 12 alin. (3) , art. 13, art. 17 alin. (1) , art. 18, art. 19 alin. (1) si (4) , art. 20 alin. (2) si (4) , art. 21 alin. (1) si (2) si art. 26 alin. (1) ;


b) [textul din Art. 27, alin. (2) , litera B. a fost abrogat la 25-iun-2015 de Art. I, punctul 15. din Legea 154/2015]


c) personalul imputernicit din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 4, 5, 10, art. 12 alin. (1) si (2) , art. 14, 15, art. 17 alin. (2) si art. 19 alin. (2) .


Articolul 28


Contraventiilor prevazute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.


Articolul 29


Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


Articolul 30


Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data depunerii la Parlament si se aplica incepand cu data de 1 februarie 2004.


Articolul 31


In termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.ANEXA Nr. 1: LISTA neexhaustiva a agentilor, proceselor si conditiilor de munca care pot prezenta un risc specific de expunere, la care se face referite in art. 5(A) Agenti


1.Agenti fizici, considerati ca agenti cauzali pentru leziuni ale foetusului si/sau dezlipirea de placenta, in special:


a) socuri, vibratii sau miscari bruste;


b) manipularea manuala de mase grele, implicand riscuri in special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare;


c) zgomot;


d) radiatii ionizante;


e) radiatii neionizante;


f) ambiante termice extreme, reci sau calde;


g) miscari si pozitii de munca, deplasari (fie in interiorul, fie in exteriorul unitatii) , oboseala mentala, fizica, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor prevazute la art. 2 lit. c) -e) .


2.Agenti biologici


Agentii biologici din grupele de risc 2, 3 si 4, in intelesul art. 5 lit. b) -d) din Hotararea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, in masura in care se cunoaste ca acesti agenti sau masurile terapeutice pe care le necesita existenta lor pun in pericol sanatatea femeilor gravide si a copiilor ce urmeaza sa se nasca si in masura in care nu apar inca in anexa nr. 2.


3.Agenti chimici


Urmatorii agenti chimici, in masura in care se stie ca pun in pericol sanatatea femeii gravide si a copilului ce urmeaza a se naste si in masura in care nu figureaza in anexa nr. 2:


a) substante si amestecuri care indeplinesc criteriile de clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in una sau mai multe din urmatoarele clase de pericol si categorii de pericol, cu una sau mai multe din urmatoarele fraze de pericol, in masura in care nu apar inca in anexa nr. 2:


- mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341) ;


- cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351) ;


- toxicitate pentru reproducere, categoria 1A, B sau 2 sau categoria suplimentara pentru efecte asupra alaptarii ori prin intermediul alaptarii (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362) ;


- toxicitate asupra unui organ-tinta specific dupa o expunere unica, categoria 1 sau 2 (H370, H371) ;


b) agentii chimici din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, cu modificarile ulterioare.


c) mercurul si derivatii sai;


d) medicamentele antimitotice;


e) monoxidul de carbon;


f) agentii chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata.


(B) Procese


Procesele industriale prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificarile ulterioare.


(la data 25-iun-2015 alin. (B) din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 154/2015 )


(C) Conditii de munca


Activitati subterane miniere.


ANEXA Nr. 2: LISTA neexhaustiva a agentilor si conditiilor de munca, la care se face referire in art. 14.


(A) Salariatele gravide prevazute la art. 2 lit. c)


1.Agenti


a) Agenti fizici:


- activitatea in atmosfera hiperbarica, de exemplu in incinte presurizate si la scufundari subacvatice


b) Agenti biologici:


- toxoplasma;


- virusul rubeolei, exceptand cazurile in care se dovedeste ca salariata gravida este suficient protejata fata de acesti agenti prin imunizare.


c) Agenti chimici:


- plumbul si derivatii acestuia, in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman.


2.Conditii de munca


Activitati subterane miniere


(B) Salariatele care alapteaza, prevazute la art. 2 lit. e)


1.Agenti


Agenti chimici - plumbul si derivatii sai, in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman.


2.Conditii de munca


Activitati subterane miniere.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice