din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3377 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

INTEGRAL: Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Articolul 1


Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata si functioneaza in temeiul art. 126 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 18-34 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prezentului regulament.


Articolul 2


(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in 4 sectii - Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal - si Sectiile Unite.


(2) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum si completurile de 5 judecatori.


(3) In structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza urmatoarele compartimente:


a) Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica;


b) Cancelaria;


c) Departamentul economico-financiar si administrativ;


d) Biroul de informare si relatii publice;


e) Compartimentul de audit public intern;


f) Compartimentul arhiva generala.


Articolul 3


In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, activitatea de judecata se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor si al continuitatii, cu exceptia situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive obiective.


Articolul 4


(1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se efectueaza prin programul ECRIS, atat la nivelul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cat si la nivelul completurilor de 5 judecatori, cu exceptia cauzelor care se solutioneaza de judecatorii din planificarea de permanenta.


(2) La nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se genereaza, prin programul ECRIS, numarul unic de dosar la nivel national, format din numarul din registrul general electronic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, numarul identificator al instantei - (1) - si anul inregistrarii dosarului.


(3) Dovezile de repartizare aleatorie a cauzei se ataseaza la dosar si constau in:


a) rezolutia tipizata prin care se dispune repartizarea, semnata de presedintele sectiei ori de judecatorul desemnat (se vor mentiona in intregime numele si prenumele), iar pentru dosarele inregistrate la Completurile de 5 judecatori, de vicepresedintele cu atributii in materie civila sau penala, dupa caz;


b) rezolutia prin care se atesta repartizarea aleatorie, semnata de persoana desemnata in acest scop (se vor mentiona in intregime numele si prenumele);


c) lista cauzelor repartizate in ziua respectiva, generata de programul ECRIS.


(4) Toate modificarile aduse repartizarii dosarelor vor fi evidentiate in sistemul informatic si vor fi consemnate in procese-verbale care se pastreaza in mape separate.


Articolul 5


(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori.


(2) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza magistrati-asistenti, stabiliti prin statul de functii.


(3) Inalta Curte de Casatie si Justitie se incadreaza cu personal auxiliar de specialitate, personal conex, functionari publici si personal contractual.


CAPITOLUL II


Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 6


Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de presedinte, 2 vicepresedinti si Colegiul de conducere.


SECTIUNEA 1


Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 7


(1) Presedintele reprezinta Inalta Curte de Casatie si Justitie in relatiile interne si internationale.


(2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie are calitatea de ordonator principal de credite, putand delega aceasta calitate oricaruia dintre vicepresedinti sau managerului economic.


(3) In exercitarea atributiilor de conducere, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie emite ordine si decizii.


Articolul 8


Presedintele are urmatoarele atributii privind activitatea structurilor de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie:


a) convoaca Colegiul de conducere trimestrial sau ori de cate ori este necesar;


b) prezideaza Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


c) convoaca adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


d) prezideaza adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia cazului in care adunarea generala se intruneste pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;


e) supune Colegiului de conducere, spre dezbatere si aprobare sau avizare, masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si poate consulta adunarea generala a judecatorilor in privinta acestora.


Articolul 9


(1) Presedintele exercita urmatoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a completurilor de 5 judecatori, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:


a) conduce activitatea Sectiilor Unite si prezideaza sedintele acestora;


b) prezideaza Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si completul de 5 judecatori, in cazul in care a fost desemnat sa faca parte din complet prin tragere la sorti, iar in cadrul sectiilor, orice complet, cand participa la judecata, potrivit legii;


c) ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, din Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, precum si din completurile de 5 judecatori;


d) programeaza sedintele Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si ale completurilor de 5 judecatori;


e) asigura conducerea generala a Cancelariei, a Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica si a Departamentului economico-financiar si administrativ;


f) controleaza si indruma activitatea sectiilor si a celorlalte compartimente din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Presedintele incuviinteaza ca judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se informeze la sediul instantelor asupra aspectelor privind aplicarea corecta si unitara a legii si sa constate situatii care justifica propuneri de imbunatatire a legislatiei.


(3) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate exercita direct oricare dintre atributiile ce revin vicepresedintilor si presedintilor de sectii, potrivit prezentului regulament.


Articolul 10


(1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate delega magistratii-asistenti, in interesul serviciului, cu acordul scris al acestora, in functiile de prim-magistrat-asistent sau de magistrat-asistent-sef, pe o perioada de cel mult 6 luni. Delegarea magistratilor-asistenti poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in aceleasi conditii. Pe perioada delegarii, magistratii- asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati.


(2) Delegarea si prelungirea delegarii, prevazute la alin. (1), se dispun prin ordin al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 11


Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie aproba, prin ordin, lista documentelor de interes public si lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii.


Articolul 12


(1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator anume desemnat de catre acesta, prin ordin, verifica modul de punere in aplicare in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor prevazut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala.


(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza semestrial sau ori de cate ori este nevoie, din oficiu.


(3) Verificarea modului de punere in aplicare a supravegherilor tehnice se realizeaza prin:


a) verificarea masurilor generale care au ca scop asigurarea respectarii dispozitiilor legale privind punerea in aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor;


b) verificarea, prin sondaj, a respectarii dispozitiilor legale privind punerea in aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor.


(4) Dupa efectuarea fiecarei verificari, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau judecatorul anume desemnat care a efectuat verificarea intocmeste un raport in care sunt prevazute constatarile, masurile si autoritatile sau institutiile sesizate. Raportul se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 13


(1) Presedintele propune, impreuna cu ministrul justitiei, cu avizul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, numarul maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, care se stabileste prin hotarare a Guvernului.


(2) Presedintele analizeaza anual, impreuna cu presedintii curtilor de apel si ministrul justitiei, volumul de activitate al instantelor si, in functie de rezultatele analizei, ia masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi, cu acordul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.


(3) Presedintele are urmatoarele atributii privind personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:


a) desemneaza judecatorul care conduce Biroul de informare si relatii publice si indeplineste rolul de purtator de cuvant, daca aceste functii nu sunt ocupate de un absolvent al facultatii de jurnalism sau de un specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen;


b) repartizeaza judecatorii, magistratii-asistenti si alte categorii de personal la sectii si la compartimentele din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


c) desemneaza, prin tragere la sorti, judecatorii care formeaza Biroul Electoral Central;


d) propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii delegarea judecatorilor, cu acordul scris al acestora, in functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pana la ocuparea acestora in conditiile legii;


e) desemneaza persoanele care fac parte din structura de protectie a informatiilor clasificate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea exercitarii atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;


f) aproba intocmirea dosarelor de pensionare;


g) numeste in functie managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe baza de concurs, incadreaza personalul din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ, pe baza de concurs sau proba practica, si aproba regulamentul privind concursul pentru ocuparea functiei de manager economic si a celorlalte functii din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ;


h) sesizeaza comisia medicala de specialitate in cazul prevazut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


i) acorda grade, trepte, gradatii, indemnizatii de conducere, premii si alte drepturi ale personalului si rezolva contestatiile referitoare la stabilirea acestora, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;


j) stabileste locurile de munca si categoriile de personal care lucreaza in conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, precum si personalul care presteaza activitati peste programul normal de lucru si aproba sporurile de care beneficiaza acestia, potrivit legii;


k) aproba delegarile de atributii;


l) aproba efectuarea concediilor de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 14


Presedintele exercita urmatoarele atributii privind paza sediului si protectia personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie:


a) propune numarul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru paza sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a bunurilor si valorilor apartinand acesteia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu, care se stabileste prin hotarare a Guvernului, si coordoneaza activitatea acestuia;


b) incheie cu Ministerul Afacerilor Interne protocolul privind modul de utilizare a personalului de politie pentru asigurarea protectiei judecatorilor si a magistratilor-asistenti, precum si modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a bunurilor si valorilor apartinand acesteia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare.


Articolul 15


Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie ia masuri pentru dotarea tehnica corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea informatizarii activitatii acesteia, si gestioneaza fondul presedintelui, constituit potrivit legii.


Articolul 16


Presedintele dispune constituirea la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a comisiei care evalueaza si inventariaza bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.


Articolul 17


La cabinetul presedintelui functioneaza un director de cabinet, cu rangul de magistrat-asistent-sef, ale carui atributii sunt stabilite prin fisa postului de catre presedinte.


SECTIUNEA a 2-a


Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 18


(1) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita atributiile ce revin presedintelui, in lipsa acestuia, conform delegarii de atributii dispuse de presedinte sau in baza dispozitiei presedintelui.


(2) Vicepresedintii prezideaza, in lipsa presedintelui, Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si in cazul prevazut la art. 476 alin. (8) din Codul de procedura penala, si Sectiile Unite.


Articolul 19


(1) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii:


a) coordoneaza activitatea Cancelariei, a Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica si a Departamentului economico-financiar si administrativ;


b) coordoneaza activitatea completurilor de 5 judecatori in materie civila sau penala, dupa caz, iar in aceasta calitate dispun masurile administrative necesare pentru buna functionare a acestor completuri, in conditiile legii;


c) dispun inlocuirea din completul de 5 judecatori investit cu solutionarea unei cauze a judecatorilor care se afla in situatiile prevazute in art. 64 alin. (2) - (6) din Codul de procedura penala;


d) asigura conducerea generala a Biroului de informare si relatii publice;


e) propun colegiului de conducere masurile necesare ce urmeaza a fi adoptate in procesul formarii si perfectionarii profesionale a judecatorilor si magistratilor-asistenti;


f) urmaresc dezbaterea problemelor de drept in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


g) asigura publicarea periodica a jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


h) organizeaza paza sediului si a bunurilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si aproba masurile pentru prevenirea incendiilor, cele privind protectia muncii, protectia civila, apararea impotriva dezastrelor si activitatile privind problemele militare;


i) controleaza activitatea arhivistica specifica instantelor judecatoresti, potrivit legii;


j) controleaza si coordoneaza activitatea comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.


(2) Unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie conduce structura de protectie a informatiilor clasificate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, constituita prin ordin al presedintelui in vederea exercitarii atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 20


Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii privind personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:


a) aproba fisele posturilor;


b) controleaza si coordoneaza evaluarea anuala a activitatii personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti;


c) analizeaza cererile si propun presedintelui incadrarea personalului, in conditiile legii, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti;


d) aproba efectuarea concediilor de catre personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor.


SECTIUNEA a 3-a


Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 21


(1) Presedintele, vicepresedintii si cate 2 judecatori din cadrul fiecarei sectii, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor, constituie Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Cand se dezbat probleme economico-financiare si administrative, la sedintele colegiului de conducere participa managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu vot consultativ.


(3) La sedintele colegiului de conducere pot participa si presedintii de sectii.


(4) La sedintele colegiului de conducere pot fi invitati si reprezentanti ai organizatiilor sindicale din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 22


(1) In adunarea generala a judecatorilor sunt alesi, ca membri ai Colegiului de conducere, cate 2 judecatori propusi din cadrul fiecarei sectii.


(2) Pentru desemnarea judecatorilor propusi de fiecare sectie pentru a fi alesi in Colegiul de conducere se intocmesc liste cu judecatorii care vor sa faca parte din Colegiul de conducere, incluzand presedintii de sectie, cu exceptia celor fata de care s-a dispus revocarea din functiile de conducere pentru exercitarea necorespunzatoare a atributiilor manageriale, precum si a celor care in ultimii 3 ani au fost sanctionati disciplinar sau care au incalcat codul deontologic, situatii stabilite prin hotarari definitive.


(3) Judecatorii propusi de sectii se aleg prin vot secret in cadrul unei sedinte organizate in conditiile art. 55 din prezentul regulament.


(4) Rezultatul votului va fi consemnat intr-un proces-verbal semnat de toti judecatorii care au participat la sedinta. Procesul- verbal va fi inaintat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea convocarii adunarii generale a judecatorilor.


(5) Calitatea de membru al Colegiului de conducere inceteaza in urmatoarele cazuri:


a) eliberarea din functia de judecator;


b) suspendarea din functia de judecator;


c) detasarea judecatorului la o alta institutie;


d) demisie.


(6) In cazul in care judecatorul ales in Colegiul de conducere isi inceteaza activitatea, locul acestuia va fi ocupat in vederea continuarii mandatului de un judecator ales in conditiile alin. (2) - (5), de la sectia pe care acesta o reprezenta.


(7) In cazul in care Colegiul de conducere nu se poate constitui cu numarul legal de membri din cauza lipsei acordului judecatorilor din cadrul unei sectii de a face parte din Colegiul de conducere sau din alte cauze obiective, pana la constituirea Colegiului de conducere prin procedura prevazuta la alin. (1), activitatea acestuia se va desfasura prin participarea la sedintele colegiului, cu drept de vot, prin rotatie, la intervale de 3 luni, a judecatorilor in activitate din cadrul sectiei respective, in ordinea descrescatoare a vechimii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In cazul judecatorilor cu aceeasi vechime se va recurge la criteriul ordinii alfabetice.


Articolul 23


Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:


1. atributii referitoare la organizarea generala a instantei:


a) aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


b) aproba statele de functii si de personal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


c) organizeaza si supravegheaza rezolvarea petitiilor, in conditiile legii;


d) propune proiectul de buget al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


e) stabileste numarul autoturismelor din parcul auto al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si regimul folosirii acestora;


f) dezbate si aproba masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


g) avizeaza lucrarile de selectionare a arhivelor tehnice si de inregistrare;


2. atributii referitoare la organizarea activitatii de judecata:


a) la inceputul fiecarui an, poate aproba infiintarea si desfiintarea completurilor specializate, pe baza propunerii formulate de presedinte sau de vicepresedinte, dupa consultarea presedintilor de sectii;


b) aproba infiintarea si desfiintarea completurilor de judecata, altele decat cele prevazute la lit. a);


c) aproba numarul si compunerea completurilor de 5 judecatori pentru fiecare an, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor, si compunerea completurilor din cadrul sectiilor, la propunerea presedintilor de sectii;


d) la inceputul fiecarui an, la propunerea presedintilor de sectie, in cazul sectiilor, si a vicepresedintilor, in cazul completurilor de 5 judecatori, aproba parametrii de configurare a completurilor de judecata in aplicatia ECRIS;


e) sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie cu cereri de recurs in interesul legii;


3. atributii referitoare la personalul instantei:


a) propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii delegarea in functie a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


b) desemneaza judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care compun comisiile de evaluare a judecatorilor, in cazurile prevazute de lege, si adopta hotararile de constituire a comisiilor de evaluare a judecatorilor, in cazurile prevazute de lege;


c) avizeaza cererile personalului pentru mentinerea in functie dupa varsta de 65 de ani;


d) propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea si incetarea din functie a magistratilor-asistenti; propunerea se va transmite Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in forma motivata. Colegiul de conducere poate solicita, in acest sens, Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii informatii privind cariera profesionala si buna reputatie a persoanelor vizate;


e) primeste candidaturile judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;


f) verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care si-au depus candidaturile pentru functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;


g) solutioneaza contestatiile privind modul de stabilire a drepturilor salariale, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;


4. atributii referitoare la activitatea sa:


a) poate stabili, prin hotarare, reguli de desfasurare a sedintelor sale ordinare si extraordinare, precum si reguli de adoptare a hotararilor;


b) solutioneaza plangerile prealabile formulate impotriva actelor administrative emise in exercitarea atributiilor ce ii revin.


Articolul 24


In indeplinirea atributiei prevazute la art. 23 pct. 1 lit. f), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor si ale presedintilor de sectii, hotarari privind:


a) circuitul documentelor si al dosarelor la nivelul sectiilor si al completurilor de 5 judecatori, in functie de specificul activitatii;


b) reguli comune si reguli specifice privind repartizarea aleatorie a dosarelor, in aplicarea dispozitiilor din acest domeniu prevazute in lege, in prezentul regulament si in Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti;


c) reguli comune si reguli specifice privind organizarea registraturii generale, a registraturilor si arhivelor sectiilor, a completurilor de 5 judecatori, a Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


d) reguli privind organizarea activitatii judecatorilor si a completurilor de permanenta.


Articolul 25


(1) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti.


(2) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar. Convocarea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se poate face de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de catre unul dintre vicepresedinti sau la solicitarea a cel putin 3 dintre membrii sai. Convocatorul va fi transmis membrilor Colegiului de conducere numai insotit de ordinea de zi.


(3) Sedintele Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se desfasoara in prezenta a cel putin 7 dintre membrii sai. Hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.


(4) Secretariatul Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este asigurat de prim-magistratul-asistent. In exercitarea acestei atributii, prim-magistratul-asistent conduce personalul desemnat sa desfasoare activitati legate de activitatea de secretariat al sedintelor.


(5) Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, convocatorul, insotit de ordinea de zi si de inscrisurile care compun mapa sedintei (cereri, proiecte de hotarari, propuneri motivate), se comunica membrilor Colegiului de conducere cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei sedintei, cu exceptia situatiilor urgente.


(6) Pentru personalul instantei, publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a sedintelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a extraselor hotararilor Colegiului de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora in reteaua intranet a instantei.


(7) Hotararile adoptate de Colegiul de conducere in exercitarea atributiilor prevazute la art. 23 pct. 1 si 2 se supun aprobarii si se definitiveaza pe baza proiectelor intocmite de compartimentele din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie care le initiaza, conform procedurii aprobate prin hotarare a Colegiului de conducere.


(8) Hotararile adoptate de Colegiul de conducere se redacteaza de catre secretariatul Colegiului de conducere.


Articolul 26


(1) Extrase din hotararile adoptate de Colegiul de conducere privind componenta sectiilor, numarul si compunerea completurilor, modificarea compunerii completurilor, planificarile de permanenta si modificarile acestora, precum si infiintarea/desfiintarea completurilor se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Colegiul de conducere poate aproba publicarea pe pagina de internet a instantei si a altor hotarari care vizeaza informatii de interes public.


(3) Convocatorul, materialele care au stat la baza adoptarii hotararilor, precum si hotararile Colegiului de conducere se pastreaza intr-o mapa speciala de catre secretariatul colegiului.


SECTIUNEA a 4-a


Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 27


(1) Adunarea generala a judecatorilor este compusa din toti judecatorii in functie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Prezenta la adunarea generala a judecatorilor este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care judecatorii nu pot participa din motive obiective.


Articolul 28


Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:


a) aprobarea raportului anual de activitate, care se da publicitatii;


b) aprobarea bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice;


c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, in conditiile legii;


d) desemnarea celor 2 judecatori care il ajuta in indeplinirea atributiilor prevazute de lege pe judecatorul care prezideaza adunarea generala in cazul alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii;


e) adoptarea deciziei de revocare a reprezentantilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Consiliul Superior al Magistraturii;


f) consultarea judecatorilor cu privire la masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 29


(1) Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se convoaca de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din proprie initiativa sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul judecatorilor in functie, cu minimum 24 de ore inaintea sedintei.


(2) Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie este legal constituita in prezenta majoritatii judecatorilor in functie, cu exceptia cazului revocarii membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, in care adunarea generala este legal constituita in conditiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor cazuri prevazute de lege.


(3) Adunarea generala a judecatorilor este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepresedinti, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.


(4) Hotararile adunarii generale se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti, cu exceptia revocarii membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, care se adopta cu majoritatea prevazuta in Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a altor hotarari pentru care legea prevede altfel.


CAPITOLUL III


Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 30


(1) Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie au urmatoarele atributii:


a) solutioneaza sesizarile privind schimbarea jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


b) sesizeaza Curtea Constitutionala pentru controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare;


c) stabilesc, la sfarsitul fiecarui an, cazurile in care este necesara imbunatatirea legislatiei si le comunica ministrului justitiei.


(2) Sectiile Unite sunt prezidate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti.


(3) Prezenta la sedintele Sectiilor Unite este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care judecatorii nu pot participa din motive obiective.


Articolul 31


(1) Sectiile Unite adopta hotararile cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti.


(2) In cazul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca in Sectii Unite, la judecata trebuie sa ia parte cel putin doua treimi din numarul judecatorilor in functie.


Articolul 32


(1) Sedintele Sectiilor Unite se programeaza sau se convoaca de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie din proprie initiativa, la cererea a cel putin o patrime din numarul judecatorilor in functie sau la cererea uneia dintre sectii.


(2) In cazul prevazut de art. 25 lit. b) si art. 26 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sedintele Sectiilor Unite se convoaca de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la sesizarea uneia dintre sectii.


(3) In situatia in care problema de drept apare in fata unui complet de 5 judecatori, acesta va suspenda judecata si va sesiza sectia/sectiile corespunzatoare, dupa caz, pentru a hotari asupra necesitatii investirii Sectiilor Unite.


(4) Convocarea se face cu anuntarea ordinii de zi, cu cel putin 24 de ore inaintea sedintei.


(5) La sedintele Sectiilor Unite participa fie prim-magistratul- asistent, fie un magistrat-asistent-sef sau un magistrat-asistent desemnat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(6) La sedintele Sectiilor Unite, altele decat cele de judecata, pot fi invitati magistratii-asistenti si alte categorii de personal de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si persoane din afara institutiei.


CAPITOLUL IV


Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii


Articolul 33. - Jurisprudenta(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia si un numar de 20 de judecatori.


Jurisprudenta


(2) Completul este prezidat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 34. - Jurisprudenta(1) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor care vor face parte din complet. In cazul in care in cadrul sectiilor in a caror competenta intra problema de drept au fost infiintate completuri specializate, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completurile de judecata specializate in domeniul caruia i se circumscrie problema de drept.


Jurisprudenta


(2) In cazul in care problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti intra in competenta unei singure sectii sau prezinta interes pentru o singura sectie, completul se compune din 14 judecatori din sectia respectiva si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii.


(3) In cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste sectiile interesate si numarul judecatorilor din cadrul acestora care intra in compunerea completului, dupa cum urmeaza:


a) daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, completul se compune din cate 8 judecatori din cadrul sectiilor interesate si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii;


b) daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, completul se compune din cate 6 judecatori din cadrul sectiilor interesate si 2 judecatori din cadrul celeilalte sectii;


c) daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul se compune din cate 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.


(4) In cazul in care problema de drept nu intra in competenta si nu prezinta interes pentru niciuna dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, cate 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.


(5) In aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila, in cazul in care problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti intra in competenta unei singure sectii sau prezinta interes pentru o singura sectie, presedintele completului desemneaza trei judecatori-raportori din cadrul sectiei respective.


(6) In aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila, in cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele completului desemneaza 3 judecatori-raportori, dupa cum urmeaza:


a) daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, desemneaza cate un judecator din cadrul fiecarei sectii interesate si un judecator din cadrul uneia dintre sectiile interesate, stabilita prin tragere la sorti;


b) daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, desemneaza cate un judecator din cadrul fiecarei sectii interesate;


c) daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau daca problema de drept nu intra in competenta niciunei sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemneaza cate un judecator din cadrul a 3 sectii stabilite prin tragere la sorti.


(7) In aplicarea dispozitiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedura penala, presedintele completului desemneaza un judecator-raportor din cadrul Sectiei penale.


(8) In aplicarea dispozitiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedura penala, in cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele completului desemneaza 3 judecatori-raportori, dupa cum urmeaza:


a) daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, desemneaza un judecator din cadrul Sectiei penale, un judecator din cadrul celeilalte sectii interesate si un judecator din cadrul Sectiei penale sau a celeilalte sectii interesate, stabilita prin tragere la sorti;


b) daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, desemneaza un judecator din cadrul Sectiei penale si cate un judecator din cadrul fiecareia dintre celelalte doua sectii interesate;


c) daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemneaza un judecator din cadrul Sectiei penale si cate un judecator din cadrul a doua sectii stabilite prin tragere la sorti.


Articolul 35. - JurisprudentaLa sedintele de judecata ale Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii participa prim- magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un magistrat-asistent desemnat de presedintele ori, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, in functie de problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si de specializarea magistratului-asistent.


CAPITOLUL V


Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept


Articolul 36. - Jurisprudenta(1) In materie penala, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea unei singure sectii, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori din cadrul sectiei respective, conform art. 476 alin. (6) din Codul de procedura penala.


Jurisprudenta


(2) In cauzele supuse prevederilor Codului de procedura civila, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea unei singure sectii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sesizarea se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si:


a) 8 judecatori din cadrul sectiei respective, conform art. XIX din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare, pentru sesizarile formulate in procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a acestei legi si pana la data de 31 decembrie 2018;


b) 12 judecatori din cadrul sectiei respective, conform art. 520 alin. (6) din Codul de procedura civila, pentru sesizarile formulate in procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2019.


(3) Completul este prezidat de presedintele sectiei sau, in caz de imposibilitate, de judecatorul desemnat de acesta.


(4) Dupa repartizarea sesizarii la sectia corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sectiei sau, in caz de imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor care intra in alcatuirea completului. In cazul in care, in cadrul sectiei, au fost infiintate completuri specializate, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completurile de judecata specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii.


Jurisprudenta


Articolul 37. - Jurisprudenta(1) In cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea mai multor sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sesizarea se judeca de un complet format din presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept si cate 5 judecatori din cadrul sectiilor respective.


Jurisprudenta


(2) Completul este prezidat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(3) Dupa transmiterea sesizarii presedintilor sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, cate 5 judecatori din cadrul sectiilor interesate in solutionarea chestiunii de drept. In cazul in care in cadrul sectiilor au fost infiintate completuri specializate, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completurile de judecata specializate in domeniul caruia ii apartine chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii.


(4) Dispozitiile alin. (1) - (3) se aplica si in cazul in care la Inalta Curte de Casatie si Justitie nu exista o sectie corespunzatoare sectiei in cadrul careia functioneaza completul de judecata care a formulat sesizarea.


Articolul 38. - JurisprudentaLa sedintele de judecata ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept participa un magistrat- asistent-sef sau un magistrat-asistent, desemnat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, in functie de chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii si de specializarea magistratului-asistent.


CAPITOLUL VI


Dispozitii comune Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept


Articolul 39


Dupa inregistrarea recursului in interesul legii sau a sesizarii prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept, acestea se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pot fi transmise presedintilor sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru a-si exprima opinia cu privire la competenta ori interesul sectiilor in solutionarea chestiunii de drept, in vederea stabilirii componentei completului.


Articolul 40


(1) Deciziile pronuntate in recurs in interesul legii si hotararile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se adopta cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul membrilor completului.


(2) In procesul-verbal al sedintei de judecata se va mentiona rezultatul votului, fara nominalizarea celor care au votat.


(3) Hotararea se semneaza de catre toti membrii completului de judecata, chiar daca au votat impotriva solutiei adoptate cu majoritate.


(4) Punctele de vedere cu privire la problema de drept supusa interpretarii, exprimate diferit fata de opinia raportorului, se vor atasa la mapa dosarului.


(5) Punctele de vedere cu privire la problema de drept supusa interpretarii, exprimate diferit fata de opinia majoritara, vor fi evidentiate in procesele-verbale ale sedintelor de judecata respective.


(6) In cazul deciziilor prevazute la alin. (1), in partea introductiva, la compunerea completului de judecata se vor mentiona numele si prenumele judecatorilor, functia si sectia de unde provine judecatorul, fara a fi indicata calitatea de judecator- raportor.


(7) In cazul deciziilor prevazute la alin. (1), in partea introductiva, la compunerea completului de judecata nu se vor mentiona numele si prenumele magistratului-asistent care a participat la sedinta de judecata, acestea urmand a fi indicate in cuprinsul practicalei, odata cu mentionarea desemnarii magistratului-asistent in conditiile art. 35 si 38.


(8) In situatia in care, dupa desemnarea unui judecator- raportor, intervine transferul acestuia la o alta sectie din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorul respectiv isi pastreaza calitatea de membru al completului din partea sectiei in care activa la data desemnarii.


Articolul 41


Cauzele ce au ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept sau recurs in interesul legii nu sunt cauze urgente in sensul dispozitiilor art. 113 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti.


CAPITOLUL VII


Completurile de 5 judecatori ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 42


(1) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza completuri de 5 judecatori, cu competenta de judecata prevazuta de lege.


Jurisprudenta


(2) La inceputul fiecarui an, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere aproba numarul si compunerea completurilor de 5 judecatori.


Jurisprudenta


(3) Completurile de 5 judecatori sunt prezidate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de unul dintre vicepresedinti sau de presedintii de sectie, atunci cand acestia au fost desemnati, prin tragere la sorti, sa faca parte din complet.


(4) In cazul in care dintr-un complet de 5 judecatori fac parte doi sau trei presedinti de sectie, acestia vor conduce completul prin rotatie, in ordine alfabetica.


(5) In cazul in care niciunul dintre cei mentionati la alin. (3) nu a fost desemnat sa faca parte din complet, acesta va fi prezidat, prin rotatie, de fiecare judecator, in ordinea vechimii in magistratura.


(6) In cazul in care unii membri ai completului au vechime egala in magistratura, acestia vor conduce completul in ordine alfabetica.


(7) In aplicarea art. 32 alin. (6) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin "vechime in magistratura" se intelege vechimea in functia de judecator si/sau procuror.


Articolul 43


Completurilor de 5 judecatori le vor fi repartizate toate cauzele inregistrate la aceste formatiuni de judecata in anul calendaristic pentru care au fost desemnate.


Articolul 44


(1) Judecatorii care fac parte din completurile de 5 judecatori sunt desemnati anual, prin tragere la sorti, de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Pentru completurile de 5 judecatori in alte materii decat cea penala, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste anual reprezentativitatea sectiilor in compunerea completurilor.


(3) Pentru fiecare dintre completurile de 5 judecatori se stabileste cate o lista de permanenta.


(4) Numarul judecatorilor care compun listele de permanenta se aproba de Colegiul de conducere, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in raport cu numarul judecatorilor in functie in cadrul fiecarei sectii si cu numarul de judecatori necesar stabilirii membrilor titulari ai completurilor.


(5) Ordinea inscrierii judecatorilor in lista de permanenta se stabileste prin tragere la sorti.


(6) Colegiul de conducere aproba anual compunerea completurilor de 5 judecatori si listele de permanenta corespunzatoare fiecarui complet, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe baza rezultatelor tragerii la sorti.


Articolul 45


(1) Data, ora si locul tragerii la sorti se stabilesc de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul instantei si prin publicare pe pagina de internet.


(2) Tragerea la sorti se realizeaza dupa convocarea tuturor judecatorilor in activitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in scopul desfasurarii acestei proceduri; lipsa unuia sau mai multor judecatori convocati nu impiedica desfasurarea procedurii; la sedinta publica in care are loc tragerea la sorti poate participa orice persoana interesata.


(3) Decanul de varsta al judecatorilor instantei supreme participa in mod obligatoriu la efectuarea tragerii la sorti; in cazul in care acesta se afla in imposibilitate obiectiva de participare este inlocuit de urmatorul judecator, in ordinea descrescatoare a varstei.


(4) Tragerea la sorti se inregistreaza audiovideo.


(5) Tragerea la sorti se va realiza dintre toti judecatorii in functie ai sectiei/sectiilor respective.


(6) Decanul de varsta al judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie va verifica prin citire, in prezenta celorlalti judecatori, numele judecatorilor inscrisi pe bilete in vederea tragerii la sorti si va proceda la introducerea acestora in dispozitive (bile) identice, care sa asigure secretul numelui.


(7) Dispozitivele mentionate la alin. (6) vor fi introduse in urne separate corespunzatoare completurilor in materie penala, respectiv in alte materii decat cea penala; bilele cu numele presedintelui si ale vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor fi introduse in urna corespunzatoare sectiei din care provin.


(8) Presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre cei 2 vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie va extrage numarul de judecatori necesar in vederea compunerii tuturor completurilor de 5 judecatori.


(9) Dupa tragerea la sorti a titularilor completurilor de 5 judecatori, se va proceda la intocmirea listelor de permanenta pentru materia penala si pentru alte materii decat cea penala, ordinea permanentei fiind stabilita prin tragere la sorti.


(10) Rezultatele tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de judecatorul care a participat la procedura.


Articolul 46


(1) Schimbarea membrilor completurilor de 5 judecatori se face in mod exceptional, in cazurile de incompatibilitate sau de absenta a judecatorului.


(2) In aceste cazuri, la sedinta de judecata participa unul dintre judecatorii din lista de permanenta a completului de judecata din care face parte judecatorul aflat in una dintre aceste situatii. Desemnarea judecatorilor din lista de permanenta se face prin rotatie, in ordinea ivirii situatiilor de inlocuire, conform registrului special tinut in acest scop.


(3) In cazul eliberarii din functie a unui judecator care face parte din completul de 5 judecatori, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, in sedinta publica, un judecator dintre cei aflati pe listele de permanenta, care va deveni membru titular al completului. Tragerea la sorti se efectueaza dupa publicarea decretului de eliberare din functie a judecatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(4) Desemnarea unui alt judecator titular intervine si in cazurile de imposibilitate de exercitare a functiei de judecator pentru o perioada mai mare de 3 luni.


(5) Cand completul de 5 judecatori judeca recursurile impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, din complet nu poate face parte judecatorul sanctionat disciplinar.


Articolul 47


Inlocuirea membrilor titulari cu judecatorii din lista de permanenta se face potrivit urmatoarelor reguli:


A. Pentru completurile de 5 judecatori in materie penala


1. In caz de absenta a membrilor titulari ai completului, inlocuirea acestora se va realiza, in ordinea intervenirii situatiilor de inlocuire, prin participarea judecatorilor din lista de permanenta, prin rotatie, in ordinea tragerii la sorti, cu respectarea art. 110 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.


2. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza toti membrii completului, se aplica dispozitiile art. 110 alin. (1) si (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:


a) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea tuturor membrilor completului de judecata vor fi solutionate de completul imediat urmator, conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.


b) Daca, in urma solutionarii incidentului procedural, se constata ca, din motive prevazute de lege, completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza nu este in masura sa judece, dosarul se repartizeaza aleatoriu unuia dintre celelalte completuri de 5 judecatori care judeca in aceeasi materie, desemnate pentru acelasi an, in conditiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare. Daca mai exista un singur complet de 5 judecatori care judeca in acea materie, cauza se repartizeaza acestuia.


c) Daca, in aplicarea art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, niciunul dintre completurile de 5 judecatori in materie penala nu este in masura sa solutioneze incidentele procedurale, intrucat toti membrii titulari sunt incompatibili, se respecta principiul specializarii, prevazut de art. 32 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar situatiile de inlocuire sunt asigurate cu judecatorii din lista de permanenta, conform regulilor stabilite cu privire la aceasta.


3. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza o parte dintre membrii completului, inlocuirile membrilor titulari se efectueaza cu judecatorii din lista de permanenta, astfel cum au fost stabiliti prin tragerea la sorti, in ordinea ivirii situatiilor de inlocuire.


Daca situatiile de inlocuire se ivesc concomitent, se vor rezolva in ordinea numerotarii completurilor si a vechimii dosarelor (data si ora inregistrarii la completul de 5 judecatori).


Daca situatiile de inlocuire nu pot fi asigurate cu judecatorii din lista de permanenta corespunzatoare completului, inlocuirile se vor efectua cu judecatorii din listele de permanenta ale completurilor urmatoare, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti.


Daca nici in acest mod nu se poate constitui completul, inlocuirile se vor efectua cu membrii titulari ai completurilor urmatoare, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti.


4. Daca situatiile de inlocuire nu se pot asigura cu judecatorii titulari sau de permanenta din cadrul Sectiei penale, conform regulilor stabilite mai sus, se va proceda la desemnarea prin tragere la sorti a unor judecatori din cadrul celorlalte sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, corespunzator numarului de inlocuiri care se impun, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


B. Pentru completurile de 5 judecatori in materie civila


1. In caz de absenta (imposibilitate de prezentare - concediu de odihna, concediu medical etc.) a membrilor titulari ai completului, inlocuirea acestora se va realiza, in ordinea intervenirii situatiilor de inlocuire, prin participarea judecatorilor din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine judecatorul inlocuit, prin rotatie, in ordinea tragerii la sorti, cu respectarea art. 110 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.


2. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza toti membrii completului se aplica dispozitiile art. 110 alin. (1) si (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:


a) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea tuturor membrilor completului de judecata vor fi solutionate de completul imediat urmator, conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.


b) Daca, in urma solutionarii incidentului procedural, se constata ca, din motive prevazute de lege, completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza nu este in masura sa judece, dosarul se repartizeaza aleatoriu unuia dintre celelalte completuri care judeca in aceeasi materie, in conditiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare. Daca mai exista un singur complet care judeca in acea materie, cauza se repartizeaza acestuia.


c) Daca, in aplicarea art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, niciunul dintre completurile de 5 judecatori in alte materii decat cea penala nu este in masura sa solutioneze incidentele procedurale, intrucat toti membrii titulari sunt incompatibili, situatiile de inlocuire sunt asigurate cu judecatorii din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine fiecare judecator inlocuit, conform regulilor stabilite cu privire la aceasta, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.


3. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza o parte dintre membrii completului, inlocuirea membrilor titulari se efectueaza cu judecatorii din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine fiecare judecator inlocuit, astfel cum au fost stabiliti prin tragere la sorti, in ordinea ivirii situatiilor de inlocuire, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.


Daca situatiile de inlocuire se ivesc concomitent, se vor rezolva in ordinea numerotarii completurilor si a vechimii dosarelor (data si ora inregistrarii la completul de 5 judecatori).


Daca situatiile de inlocuire nu pot fi asigurate cu judecatorii din lista de permanenta a completului corespunzatoare sectiei din care provine fiecare judecator inlocuit, inlocuirile se vor efectua cu judecatorii din listele de permanenta ale completurilor urmatoare, corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine fiecare judecator inlocuit, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.


Daca nici in acest mod nu se poate constitui completul, inlocuirile se vor efectua cu membrii titulari ai celorlalte completuri, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.


4. Daca situatiile de inlocuire nu se pot asigura cu judecatorii titulari sau din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din care provin judecatorii care trebuie inlocuiti, conform regulilor stabilite mai sus, se va proceda la desemnarea prin tragere la sorti a unor judecatori din cadrul celorlalte sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, corespunzator numarului de inlocuiri care se impun, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


C. In cazul in care situatia care atrage inlocuirea il vizeaza pe presedintele completului de judecata, conducerea completului va fi asigurata de urmatorul judecator, membru al completului de judecata, in ordinea vechimii in magistratura, iar completul urmeaza a fi intregit cu un judecator de pe lista de permanenta, care va intra pe ultima pozitie a formatiunii de judecata.


Articolul 48


(1) Pentru dosarele nou-inregistrate si pentru cauzele aflate pe rol (intre termenele de judecata), masurile necesare pregatirii judecatii se dispun, prin rezolutie, de catre judecatorul (membru titular al completului) care va conduce urmatoarea sedinta de judecata a completului.


(2) In ipoteza in care judecatorul care va conduce urmatoarea sedinta a completului este incompatibil sau este in imposibilitate obiectiva de a lua masurile necesare pregatirii judecatii, acestea vor fi dispuse de unul dintre ceilalti judecatori din complet (membru titular), in ordinea vechimii in magistratura.


(3) In situatia in care membrii completului se afla in imposibilitate sa ia masurile necesare pregatirii judecatii, astfel incat sa se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de vicepresedintele cu atributii in materie penala sau civila, dupa caz, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.


Articolul 49


(1) La sedintele de judecata ale completurilor de 5 judecatori participa prim-magistratul-asistent, un magistrat- asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele ori, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, in functie de specializarea magistratului-asistent.


(2) Cand completul de 5 judecatori judeca recursurile impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, la sedintele de judecata ale respectivului complet de 5 judecatori nu poate participa magistratul-asistent sanctionat disciplinar.


(3) Inlocuirea magistratului-asistent se face cu un magistrat- asistent din lista de permanenta, conform planificarii sedintelor de judecata.


CAPITOLUL VIII


Sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 50


Sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt incadrate cu judecatori, magistrati-asistenti, personal auxiliar de specialitate si personal conex, repartizati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 51


(1) Fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie este condusa de un presedinte.


(2) Presedintii de sectii au urmatoarele atributii:


a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea sectiei, in limitele prevazute de lege si de prezentul regulament, tinand seama de dispozitiile presedintelui si ale vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, urmarind stabilirea unor proceduri unitare de lucru;


b) stabilesc atributiile personalului din cadrul sectiei, potrivit fisei fiecarui post, si efectueaza, potrivit nevoilor sectiei, redistribuirea personalului pe posturi si a atributiilor acestuia;


c) organizeaza si coordoneaza activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecata in cadrul sectiei si stabilesc regulile aplicabile in situatiile urgente, neprevazute de lege sau de regulament;


d) indeplinesc acte procedurale sau dispun indeplinirea actelor procedurale, potrivit legii;


e) aproba planificarea magistratilor-asistenti si a grefierilor de sedinta la sedintele de judecata, la propunerea magistratului- asistent-sef;


f) rezolva corespondenta adresata sectiei;


g) informeaza presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la activitatea sectiei in vederea cunoasterii acesteia si, cand este cazul, pentru luarea masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament;


h) duc la indeplinire orice masura dispusa de Colegiul de conducere, precum si de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit legii si prezentului regulament.


(3) Presedintii de sectii pot propune Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie adoptarea hotararilor prevazute la art. 24, dupa consultarea judecatorilor.


(4) Presedintele de sectie prezideaza completul de judecata din cadrul sectiei prin rotatie. Presedintele de sectie poate prezida orice complet de judecata din cadrul sectiei.


(5) Presedintele Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal:


a) ia masurile necesare pentru desemnarea, in conditiile art. 36, a judecatorilor sectiei care intra in compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


b) desemneaza, in caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul sectiei care ia masurile necesare pentru desemnarea, in conditiile art. 36, a judecatorilor sectiei care intra in compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


c) prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea sectiei;


d) desemneaza, in caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul sectiei care prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea sectiei;


e) dispune, prin rezolutie, masuri pentru repartizarea aleatorie a cauzelor.


(6) Presedintele Sectiei penale:


a) ia masurile necesare pentru desemnarea, in conditiile art. 36, a judecatorilor Sectiei penale care intra in compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


b) dispune excluderea de la repartizarea cauzelor in procedura de camera preliminara a completurilor compuse din judecatori de drepturi si libertati, care au indeplinit acte sau masuri procesuale in cursul urmaririi penale, precum si inlocuirea judecatorilor, membri in completurile de judecata investite, care se afla in situatiile prevazute in art. 64 alin. (2) - (6) din Codul de procedura penala, cu judecatorul/judecatorii din planificarea de permanenta;


c) desemneaza, in caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul Sectiei penale care ia masurile necesare pentru desemnarea, in conditiile art. 36, a judecatorilor Sectiei penale care intra in compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


d) prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea Sectiei penale;


e) desemneaza, in caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul Sectiei penale care prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, in cazul in care chestiunea de drept priveste activitatea Sectiei penale;


f) dispune, prin rezolutie, masuri pentru repartizarea aleatorie a cauzelor.


(7) In lipsa presedintelui de sectie, atributiile acestuia sunt exercitate de inlocuitorul stabilit prin hotararea Colegiului de conducere ori de judecatorul desemnat prin ordin al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 52


(1) Completurile de judecata ale Sectiei penale se compun dupa cum urmeaza:


a) in cauzele date, potrivit legii, in competenta de prima instanta a Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul de judecata este format din 3 judecatori;


b) pentru contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati de la curtile de apel si Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 2 judecatori de drepturi si libertati;


c) pentru contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul de judecata este format din 2 judecatori de drepturi si libertati;


d) pentru contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de camera preliminara de la curtile de apel si Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 2 judecatori de camera preliminara;


e) pentru contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de camera preliminara de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul de judecata este format din 2 judecatori de camera preliminara;


f) pentru apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de curtile de apel si de Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 3 judecatori;


g) pentru admiterea in principiu a cererii de recurs in casatie, completul de judecata este format dintr-un judecator;


h) pentru judecarea recursului in casatie, dupa admiterea in principiu a cererii de recurs in casatie, completul de judecata este format din 3 judecatori;


i) pentru contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in prima instanta de curtile de apel si Curtea Militara de Apel, pentru contestatiile prevazute in art. 2501 alin. (1) din Codul de procedura penala impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in apel de curtile de apel si Curtea Militara de Apel si pentru recursurile impotriva incheierilor prin care curtile de apel si Curtea Militara de Apel resping cererile de sesizare a Curtii Constitutionale, completul de judecata este format din 3 judecatori.


(2) Judecatorii Sectiei penale exercita functia de judecator de drepturi si libertati si functia de judecator de camera preliminara, cu respectarea dispozitiilor privitoare la incompatibilitati prevazute in Codul de procedura penala.


(3) Judecatorul de camera preliminara care a dispus inceperea judecatii exercita functia de judecata in cauza, in completul de judecata format din 3 judecatori potrivit alin. (1) lit. a) din compunerea caruia face parte.


(4) Judecatorul care a dispus admiterea in principiu a cererii de recurs in casatie trimite cauza, in vederea judecarii recursului in casatie, la completul de judecata format din 3 judecatori potrivit alin. (1) lit. h) din compunerea caruia face parte.


Articolul 53


(1) Presedintii de sectii propun judecatorii care compun completurile de judecata din cadrul sectiilor, transmit spre aprobare Colegiului de conducere compunerea completurilor de judecata din cadrul sectiilor si programeaza sedintele acestora.


(2) Daca numarul de judecatori necesar formarii completului de judecata nu poate fi asigurat, acesta se constituie cu judecatori de la celelalte sectii, desemnati de catre presedintele sau unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin tragere la sorti.


Articolul 54


Daca toti judecatorii unei sectii au devenit incompatibili sa judece o cauza:


a) cauza va fi repartizata aleatoriu unuia dintre completurile sectiei care judeca in aceeasi materie;


b) in lipsa sectiei prevazute la lit. a), cauza va fi repartizata aleatoriu unuia dintre completurile sectiei care judeca in cea mai apropiata materie;


c) in lipsa sectiilor prevazute la lit. a) si b), cauza va fi repartizata aleatoriu completurilor uneia dintre celelalte sectii ale instantei, stabilite prin tragere la sorti de catre Colegiul de conducere.


Articolul 55. - Jurisprudenta(1) Presedintii de sectii convoaca judecatorii sectiei si supun dezbaterii acestora jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si alte probleme de interes general, in vederea luarii masurilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii sectiei.


Jurisprudenta


(2) Prezenta judecatorilor la sedintele sectiei din care fac parte, convocate potrivit alin. (1), este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care judecatorii nu pot participa din motive obiective.


(3) Masurile se adopta in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor in functie, cu votul majoritatii judecatorilor prezenti, inclusiv al presedintelui.


Jurisprudenta


(4) Presedintii de sectii stabilesc grupuri de lucru formate din 2-3 judecatori si/sau magistrati-asistenti ai sectiei pentru identificarea problemelor de drept care genereaza practica neunitara si propunerea de solutii in scopul rezolvarii acestora, inclusiv propunerea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie de catre colegiul de conducere al acesteia cu cereri de recurs in interesul legii, in vederea unificarii practicii pe diverse probleme de drept.


Jurisprudenta


Articolul 56. - Jurisprudenta(1) La sesizarea completurilor de judecata, judecatorii sectiilor dezbat fiecare caz privind schimbarea jurisprudentei si hotarasc, cu votul majoritatii, sesizarea Sectiilor Unite pentru a decide potrivit art. 26 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) In incheierea de sesizare trebuie indicate hotararile judecatoresti prin care se evidentiaza jurisprudenta constanta a sectiei cu privire la respectiva problema de drept si motivele pentru care se impune schimbarea jurisprudentei in sensul propus.


(3) La dezbateri pot participa, cu vot consultativ, magistratii- asistenti din cadrul sectiilor sau al compartimentelor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 57


La sfarsitul fiecarui an judecatorii sectiilor dezbat cazurile in care este necesara imbunatatirea legislatiei. Propunerile privind imbunatatirea legislatiei se supun Sectiilor Unite pentru a hotari cu privire la sesizarea ministrului justitiei, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL IX


Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 58


(1) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt inamovibili.


(2) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.


Articolul 59


Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie exercita o functie de demnitate publica si sunt salarizati potrivit legii privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupa asemenea functii, avand dreptul la pasaport diplomatic, in conditiile legii.


Articolul 60


(1) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt datori sa rezolve lucrarile in termenele stabilite, sa solutioneze cauzele in termen rezonabil, in functie de complexitatea acestora, sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor la care au participat, inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei, si sa indeplineasca toate celelalte indatoriri ce le revin in calitate de judecator, potrivit legii.


(2) Judecatorii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate si sa respecte Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.


Articolul 61


(1) Participarea judecatorilor la activitatea de judecata are loc conform planificarii sedintelor de judecata.


(2) Abtinerea judecatorilor de la activitatea de judecata este admisa numai in cazurile prevazute de lege.


Articolul 62


In sedintele de judecata ale completurilor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, ale completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale completurilor de 5 judecatori si ale completurilor sectiilor judecatorii poarta roba de culoare neagra, iar in sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, roba de culoare mov.


Articolul 63


In activitatea de judecata judecatorii se conformeaza legii si prezentului regulament cu privire la pregatirea sedintelor, deliberarea, pronuntarea si redactarea hotararilor.


Articolul 64


In afara de activitatea de judecata, judecatorii duc la indeplinire orice alte atributii stabilite de Colegiul de conducere, de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de presedintii de sectii, potrivit legii si prezentului regulament.


Articolul 65


Judecatorii prezideaza completul de judecata prin rotatie.


Articolul 66


(1) Presedintele completului de judecata are urmatoarele atributii:


1. anterior sedintelor de judecata:


a) ia masuri, personal sau prin magistratul-asistent, pentru efectuarea de catre grefierul de sedinta si arhiva a tuturor lucrarilor necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata;


b) in cauzele supuse prevederilor art. 493 din Codul de procedura civila, intocmeste raportul asupra admisibilitatii in principiu a recursului sau desemneaza un alt membru al completului ori magistratul-asistent in acest scop;


2. in timpul sedintelor de judecata:


a) asigura ordinea si solemnitatea dezbaterilor, dispunand, cand se impune, limitarea accesului publicului la sedinta de judecata, tinand seama si de marimea salii de judecata, sau indepartarea din sala a persoanelor care tulbura sedinta, inclusiv cu ajutorul organelor de politie;


b) asigura inregistrarea desfasurarii sedintei de judecata prin mijloace tehnice video sau audio ori consemnarea desfasurarii acesteia prin stenografiere;


3. dupa dezbateri:


a) asigura secretul deliberarii;


b) intocmeste minuta sau desemneaza un alt membru al completului in acest scop;


c) asigura pronuntarea hotararilor in sedinta publica, la orele stabilite din timp, transmiterea sau comunicarea rezultatului deliberarii inainte de pronuntare fiind interzisa;


4. dupa pronuntarea hotararilor:


a) repartizeaza judecatorilor si magistratilor-asistenti spre redactare hotararile pronuntate, urmarind asigurarea unui echilibru al activitatii acestora;


b) noteaza in evidenta sectiei solutiile mai importante ori de principiu si temeiurile de drept ale acestora sau desemneaza un alt membru al completului ori magistratul-asistent in acest scop;


c) informeaza presedintele sectiei asupra aspectelor mai importante din activitatea de judecata, in scopul luarii masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament.


(2) Odata cu pronuntarea solutiilor, presedintele completului de judecata, de comun acord cu ceilalti magistrati, poate stabili considerentele hotararilor adoptate.


(3) Dezbaterile purtate de parti in limba materna se inregistreaza prin mijloace tehnice video sau audio, consemnandu-se in limba romana.


Articolul 67


Evaluarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face la fiecare 5 ani de catre o comisie constituita prin hotarare a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, conform Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor.


CAPITOLUL X


Magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 68


In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza un corp de magistrati-asistenti, compus din prim- magistratul-asistent, magistrati-asistenti-sefi si magistrati-asistenti, stabiliti prin statul de functii.


Articolul 69


(1) Repartizarea magistratilor-asistenti in sectii, la completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, precum si in alte compartimente se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti-sefi si magistratii-asistenti repartizati la Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori constituie un compartiment de specialitate, prevazut in statele de functii si de personal, care functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura participarea la sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurilor de 5 judecatori, potrivit legii.


Articolul 70


(1) Prim-magistratul-asistent este subordonat presedintelui si in coordonarea vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii:


a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti din sectii, prin intermediul magistratilor-asistenti-sefi din cadrul sectiilor, a magistratilor-asistenti repartizati la completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, a personalului repartizat Sectiilor Unite si a personalului din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite, ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, conform desemnarii, si ale completului de 5 judecatori, ca instanta disciplinara, conform desemnarii si intocmeste, direct sau prin personalul stabilit, toate actele si lucrarile pregatitoare, precum si pe cele ulterioare sedintelor la care participa;


c) redacteaza hotararile repartizate de presedintele completului de 5 judecatori, al completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si al Sectiilor Unite, la care a participat;


d) asigura si coordoneaza activitatea de secretariat pentru Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


e) coordoneaza centralizarea datelor statistice si a oricaror altor date la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si elaborarea lucrarilor de sinteza referitoare la activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dispuse de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


f) intocmeste orice alte lucrari dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 71


(1) Magistratii-asistenti-sefi din cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt subordonati ierarhic presedintilor de sectii.


(2) Magistratii-asistenti-sefi din cadrul sectiilor au urmatoarele atributii:


a) participa la sedintele de judecata ale sectiei si, in cazul in care sunt desemnati in acest scop, la sedintele de judecata ale completului de 5 judecatori si redacteaza hotararile repartizate de presedintele completului;


b) programeaza participarea magistratilor-asistenti si a grefierilor de sedinta la sedintele de judecata;


c) coordoneaza si urmaresc pastrarea in bune conditii a evidentelor sectiilor si realizarea la timp a tuturor lucrarilor;


d) controleaza si indruma activitatea magistratilor-asistenti ai sectiei;


e) controleaza si indruma activitatea grefierilor si a celorlalte categorii de personal din cadrul sectiei;


f) coordoneaza activitatea de culegere a datelor statistice referitoare la activitatea sectiei si de intocmire a lucrarilor solicitate cu privire la aceste date;


g) pastreaza fondul juridic documentar al sectiei.


(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator magistratului-asistent-sef prevazut la art. 69 alin. (2).


Articolul 72


(1) Magistratii-asistenti din cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la sedintele de judecata ale sectiilor si duc la indeplinire orice alte sarcini incredintate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de vicepresedinti sau de presedintele de sectie.


(2) Magistratii-asistenti-sefi si magistratii-asistenti repartizati la Sectiile Unite participa, conform desemnarii, in conditiile legii, la sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, ale Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale completurilor de 5 judecatori.


(3) Magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata au si urmatoarele atributii:


a) iau masuri, din dispozitia presedintelui completului de judecata, pentru efectuarea de catre grefierul de sedinta si arhiva a tuturor lucrarilor necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata;


b) indruma activitatea grefierului de sedinta;


c) in cauzele supuse prevederilor art. 493 din Codul de procedura civila, intocmesc raportul asupra admisibilitatii in principiu a recursului, conform desemnarii facute de presedintele completului de judecata;


d) in cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei penale, verifica indeplinirea procedurii de comunicare din cadrul recursului in casatie, conform desemnarii si, in cazul in care constata ca procedura de comunicare nu este indeplinita sau nu este completa, indeplinesc sau completeaza, dupa caz, procedura de comunicare, potrivit art. 439 alin. (5) din Codul de procedura penala, dispunand efectuarea comunicarilor de catre grefierul de sedinta;


e) dupa deschiderea dezbaterilor, anunta cauzele in ordinea stabilita de presedintele completului de judecata, fac apelul partilor si al celorlalte persoane citate, refera asupra modului in care s-a efectuat procedura de citare si asupra indeplinirii celorlalte masuri dispuse, refera, pe scurt, asupra obiectului cauzei si stadiului in care se afla judecata;


f) consemneaza, pentru fiecare dosar in parte, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, precum si masurile dispuse de instanta;


g) sub indrumarea presedintelui completului de judecata, asigura, pentru deliberare, consultarea actelor normative necesare si informatii privitoare la jurisprudenta si doctrina;


h) redacteaza incheierile, cu exceptia incheierilor de sedinta;


i) participa cu vot consultativ la deliberari;


j) in cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile, Sectiei de contencios administrativ si fiscal, completurilor de 5 judecatori in materie civila, completurilor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii in materie civila si completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, semneaza minuta;


k) noteaza in evidenta sectiei solutiile importante sau de principiu si temeiurile de drept ale acestora, conform desemnarii presedintelui completului de judecata;


l) redacteaza hotarari, conform repartizarii presedintelui completului de judecata, cu respectarea termenelor legale;


Jurisprudenta


m) coordoneaza si verifica redactarea proiectelor actelor de procedura intocmite de catre grefierul de sedinta;


n) verifica inregistrarile in sistem informatic si asigura remedierea deficientelor constatate.


Articolul 73


(1) Cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru sedinta de judecata la care sunt programati sa participe, magistratii-asistenti verifica lista dosarelor aflate pe rol.


(2) Listele sunt intocmite de grefier, cu respectarea dispozitiilor art. 215 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, ale art. 361 din Codul de procedura penala.


(3) Magistratul-asistent asigura:


a) transmiterea, prin intermediul grefierului de sedinta, a listei dosarelor aflate pe rol judecatorilor care compun completul de judecata si procurorului, de indata ce a fost verificata;


b) completarea condicii de sedinta cu cel putin 24 de ore inainte de ziua sedintei de judecata.


Articolul 74


Grefierul de sedinta care a preluat din arhiva dosarele pentru sedinta de judecata restituie arhivei dosarele amanate, sub semnatura.


Articolul 75


In sedintele de judecata magistratii-asistenti poarta roba de culoare neagra.


CAPITOLUL XI


Grefierii Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Articolul 76


In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza un corp de grefieri, format din prim-grefieri, grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari si grefieri registratori, cu studii superioare sau cu studii medii.


Articolul 77


Repartizarea grefierilor in sectii, la Sectiile Unite, Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, precum si in alte compartimente se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 78


Grefierii exercita atributiile stabilite prin fisele posturilor, conform legii si prezentului regulament.


Articolul 79


(1) Grefierii de sedinta au urmatoarele atributii:


1. anterior sedintelor de judecata:


a) preiau dosarele care au termen de judecata in sedinta pentru care au fost programati si le prezinta magistratului- asistent cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru termenul de judecata;


b) calculeaza, sub indrumarea magistratului-asistent, taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar;


c) efectueaza comunicarile privind pregatirea dosarului, din dispozitia completului, sub indrumarea magistratului-asistent;


d) intocmesc citatii, adrese si alte acte de procedura, potrivit legii;


e) verifica regularitatea indeplinirii procedurii de citare, depunerea dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, efectuarea comunicarii actelor de procedura si mentioneaza rezultatul verificarilor in cuprinsul listei de sedinta pe care o predau magistratului-asistent cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru termenul de judecata;


f) urmaresc atasarea la dosar de catre arhiva a dovezilor de citare a partilor si de comunicare a actelor, a corespondentei, a memoriilor, a notelor scrise si a oricaror altor inscrisuri;


g) intocmesc lista dosarelor aflate pe rol;


h) asigura afisarea listei dosarelor la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei de judecata, in cauzele supuse Codului de procedura civila, si cu 24 de ore inaintea termenului de judecata, in cauzele supuse Codului de procedura penala;


i) efectueaza lucrarile necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata, sub indrumarea magistratului-asistent;


j) in cauzele supuse prevederilor art. 493 din Codul de procedura civila comunica raportul asupra admisibilitatii in principiu a recursului;


k) in cazul recursului in casatie, efectueaza comunicarile dispuse de magistratul-asistent, conform art. 439 alin. (5) din Codul de procedura penala;


l) verifica buna functionare a echipamentelor informatice, precum si a echipamentului de inregistrare din sala de sedinta si, in cazul in care constata neregularitati, le aduc de indata la cunostinta magistratului-asistent si sesizeaza compartimentul de specialitate, in vederea remedierii in timp util a deficientelor constatate;


2. in timpul sedintelor de judecata:


a) primesc inscrisurile depuse in timpul sedintei de judecata, asigura consultarea acestora si le ataseaza la dosarul cauzei;


b) consemneaza in caietul grefierului, numerotat si semnat, pentru fiecare dosar in parte, datele necesare in vederea intocmirii incheierii de sedinta;


c) realizeaza toate operatiunile de utilizare a mijloacelor de inregistrare a sedintei de judecata;


3. dupa sedintele de judecata:


a) cel mai tarziu in ziua urmatoare sedintei de judecata:


(i) completeaza in programul ECRIS, in integralitate - conform minutelor hotararilor - solutiile pronuntate in dosarele in care a fost finalizata judecata, precum si termenele si masurile dispuse de instanta prin incheiere in cazul dosarelor in care nu a fost finalizata judecata;


(ii) imprima condica de sedinta pe care o semneaza pentru conformitate si o prezinta, spre verificare si semnare, magistratului-asistent;


b) intocmesc incheierile de sedinta si pot redacta proiecte de hotarari, sub indrumarea magistratului-asistent;


c) efectueaza comunicarea hotararilor judecatoresti si a celorlalte acte de procedura, conform legii;


d) introduc in sistemul ECRIS hotararile pronuntate, ulterior obtinerii tuturor semnaturilor si transmiterii acestora in format electronic de catre tehnoredactor.


(2) Grefierii de sedinta intocmesc corespondenta in legatura cu dosarele, sub indrumarea magistratului-asistent.


CAPITOLUL XII


Compartimentele din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie


SECTIUNEA 1


Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica


Articolul 80


Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica functioneaza in subordinea presedintelui si in coordonarea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 81


(1) Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica este condusa de un director, numit de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii- asistenti ai acesteia.


(2) In structura Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica functioneaza urmatoarele compartimente:


a) Serviciul legislatie, studii si documentare;


b) Serviciul informatica juridica.


(3) Biblioteca Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza in cadrul Serviciului legislatie, studii si documentare.


(4) In cadrul Serviciului legislatie, studii si documentare functioneaza Compartimentul pentru studiul si unificarea jurisprudentei.


Articolul 82


Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica este incadrata cu magistrat-asistent-sef, magistrati-asistenti, personal auxiliar de specialitate si personal de specialitate informatica, stabilit prin statul de functii.


Articolul 83


Serviciul legislatie, studii si documentare are urmatoarele atributii:


a) elaboreaza proiectele de regulamente si de alte acte normative care se adopta de Inalta Curte de Casatie si Justitie;


b) analizeaza si formuleaza puncte de vedere, precum si observatii si propuneri cu privire la proiectele de acte normative initiate de alte autoritati publice si transmise Inaltei Curti de Casatie si Justitie in acest scop;


c) asigura selectarea si rezumarea deciziilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea publicarii lor pe pagina de internet a acesteia si in culegeri de jurisprudenta sau alte publicatii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


d) prin Compartimentul pentru studiul si unificarea jurisprudentei, efectueaza studiul deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea identificarii jurisprudentei neunitare si instiinteaza presedintele si vicepresedintii instantei in legatura cu aceasta;


e) asigura publicarea deciziilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe pagina de internet a acesteia, in format integral, anonimizat;


f) realizeaza studii referitoare la problemele de drept ivite in aplicarea legislatiei;


g) asigura evidenta legislatiei, a jurisprudentei si a doctrinei;


h) asigura pastrarea colectiei Monitorul Oficial al Romaniei si completarea acestei colectii pe masura publicarii de noi acte normative, precum si accesul la Monitorul Oficial al Romaniei in format electronic;


i) asigura functionarea bibliotecii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


j) gestioneaza fondul de carte al bibliotecii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura completarea acestuia;


k) gestioneaza la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sistemul software integrat pentru biblioteci.


Articolul 84


Serviciul informatica juridica este incadrat cu un informatician-sef si specialisti IT si are urmatoarele atributii:


a) asigura conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie suport de specialitate in organizarea, coordonarea si implementarea masurilor pentru dezvoltarea infrastructurilor tehnologice si de comunicatii;


b) implementeaza tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informatice, in vederea dezvoltarii unui sistem de informatica juridica modern;


c) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate a datelor informatice si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta si securizata a produselor si serviciilor informatice in sistemul juridic;


d) proiecteaza si implementeaza aplicatii si baze de date si coordoneaza intretinerea acestora in sistemul informatic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


e) coordoneaza procesul specific instantelor judecatoresti privitor la crearea si exploatarea sistemului de evidenta, gestionare, arhivare si circulatie a documentelor si dosarelor;


f) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor de investitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a justitiei;


g) participa la elaborarea documentatiei de achizitii si la evaluarea ofertelor in procedurile de achizitii de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


h) participa la receptionarea produselor si a serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitii ale produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


i) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor si serviciilor informatice, precum si a Monitorului Oficial al Romaniei in format electronic in Inalta Curte de Casatie si Justitie;


j) asigura publicarea pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a informatiilor de interes public si a evidentei posturilor vacante de judecator.


Articolul 85


Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia.


Articolul 86


Atributiile personalului Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica se stabilesc prin fisa fiecarui post.


SECTIUNEA a 2-a


Cancelaria


Articolul 87


(1) Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie este condusa de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) In cadrul Cancelariei functioneaza cabinetele presedintelui, vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si prim-magistratului-asistent, Compartimentul de statistica, Secretariatul Colegiului de conducere, Compartimentul juridic, Compartimentul de relatii internationale.


Articolul 88


(1) Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie se compune din magistrati-asistenti, personal auxiliar de specialitate, personal conex, functionari publici, personal contractual, stabiliti prin statul de functii.


(2) Personalul din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie este subordonat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si vicepresedintilor si este coordonat de prim- magistratul-asistent.


(3) Atributiile personalului Cancelariei se stabilesc prin fisa fiecarui post.


SECTIUNEA a 3-a


Registraturile si arhivele


Articolul 89


(1) Personalul repartizat la Registratura generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:


a) primeste, inregistreaza si transmite cabinetelor presedintelui, vicepresedintilor, presedintilor de sectie si celorlalte compartimente ale instantei, altele decat sectiile, corespondenta administrativa;


b) triaza corespondenta sectiilor, primita pe adresa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si o preda destinatarilor, pe baza de borderou si sub semnatura;


c) expediaza, prin posta sau, in cazuri urgente, prin agent procedural, corespondenta administrativa, pe baza de evidenta;


d) intocmeste lunar situatia centralizatoare a sumelor cheltuite pentru expedierea corespondentei;


e) triaza dovezile de citare primite si le directioneaza catre sectii, pe baza de evidenta si sub semnatura.


(2) In cadrul activitatii prevazute la alin. (1) se intocmesc si se pastreaza:


a) registrul pentru inregistrarea corespondentei;


b) borderouri pentru expedieri prin posta si condici de predare prin agent procedural sau prin posta speciala a corespondentei;


c) borderouri pentru dovezile de citare primite prin posta si condici de predare a dovezilor catre compartimente.


Articolul 90


(1) Personalul repartizat la registraturile si arhivele sectiilor (inclusiv a Sectiilor Unite) are urmatoarele atributii:


a) primeste si inregistreaza dosarele intrate, tine evidenta acestora, precum si a circulatiei lor;


b) in cazul persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a dosarelor, efectueaza operatiunile de repartizare aleatorie a dosarelor pe completuri de judecata;


c) intocmeste conceptele si citatiile pentru primul termen de judecata, conform dispozitiei presedintelui, a vicepresedintilor sau, dupa caz, a presedintilor de sectii, in cazul in care aceasta activitate nu este stabilita de presedinte, de vicepresedinti ori, dupa caz, de presedintii de sectii in atributiile grefierilor de sedinta;


d) pune dosarele la dispozitie partilor si avocatilor pentru studiu;


e) pregateste dosarele pentru sedintele de judecata si asigura circulatia acestora in cadrul sectiei, precum si trimiterea lor la instante;


f) intocmeste statisticile privind activitatea de judecata;


g) efectueaza comunicarile necesare punerii in executare a hotararilor;


h) intocmeste si elibereaza, la solicitarea partilor, certificate si copii legalizate de pe hotarari;


i) urmareste expedierea citatiilor si a corespondentei in legatura cu dosarele;


j) informeaza persoanele venite la arhive asupra datelor solicitate din dosarele in care acestea sunt direct interesate;


k) tine evidenta timbrului judiciar si a taxelor judiciare de timbru.


(2) Inregistrarile in registrele si condicile existente la nivelul fiecarei sectii si al completurilor de 5 judecatori se tin, de regula, in sistem informatizat. La sfarsitul fiecarei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport extern, conform instructiunilor de exploatare a bazei informatice.


(3) Evidentele in sistem informatizat se pastreaza si pe suport hartie, prin listarea inregistrarilor din 3 in 3 luni si legarea lor in mape distincte.


(4) In cazul in care nu este posibila mentionarea datelor in sistem informatizat, evidentele se tin pe suport hartie, in registrele si condicile prevazute la art. 91.


Articolul 91


Pentru evidenta activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie se intocmesc si se pastreaza urmatoarele registre:


1. Registrul general de dosare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


2. registrele generale de dosare ale sectiilor, completurilor de 5 judecatori, completurilor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


3. Registrul informativ pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completurile de 5 judecatori;


4. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completurile de 5 judecatori;


5. Condica sedintelor de judecata pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


6. Registrul privind masurile preventive in cursul urmaririi penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


7. Registrul privind masurile preventive in procedura camerei preliminare si in cursul judecatii pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si completurile de 5 judecatori in materie penala;


8. Registrul de evidenta a cererilor privind incuviintarea efectuarii perchezitiilor in cursul urmaririi penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


9. Registrul de evidenta a sesizarilor privind supravegherea tehnica si a celor privind retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


10. registrele privind cooperarea judiciara in materie penala pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


11. Registrul privind confiscarea pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si completurile de 5 judecatori in materie penala;


12. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate impotriva hotararilor civile si penale pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


13. Registrul de evidenta a redactarii hotararilor pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si Sectiile Unite;


14. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


15. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor penale pronuntate in contestatie pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


16. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor civile;


17. Registrul valorilor pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


18. Registrul mijloacelor materiale de proba pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


19. Registrul corpurilor delicte pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


20. Registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


21. Registrul de evidenta a petitiilor pentru Biroul de informare si relatii publice;


22. Registrul de evidenta pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public pentru Biroul de informare si relatii publice;


23. Registrul de control pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;


24. Registrul de evidenta a cauzelor suspendate pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completurile de 5 judecatori;


25. Registrul de avarie;


26. Registrul declaratiilor de avere si registrul declaratiilor de interese;


27. Registrul de evidenta a mijloacelor de proba excluse in procedura de camera preliminara;


28. Registrul privind evidenta situatiei de inlocuire a titularilor completurilor de 5 judecatori.


Articolul 92


(1) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatie in fiecare registru tinut pe suport hartie se va intocmi un proces- verbal de inchidere, care se semneaza de presedintele sectiei sau de catre unul dintre vicepresedinti, dupa caz, si de prim- grefier, aplicandu-se stampila instantei.


(2) In vederea predarii la Compartimentul arhiva generala, toate documentele, registrele si condicile se prelucreaza in conformitate cu normele privind activitatea arhivistica.


(3) In functie de necesitati, la propunerea prim-magistratului- asistent, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie poate aproba infiintarea si pastrarea altor evidente decat cele prevazute in prezenta sectiune.


Articolul 93


(1) Personalul registraturilor si cel al arhivelor inregistreaza dosarele si cererile in ziua depunerii lor si ataseaza la cereri plicurile in care au fost primite.


(2) Corespondenta adresata personal sau confidential presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor, presedintilor de sectii, judecatorilor, magistratilor-asistenti si altor persoane cu functii de conducere este predata acestora cu plicul nedeschis.


Articolul 94


(1) Pe coperta fiecarui dosar se mentioneaza denumirea Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completul de 5 judecatori sau sectia competenta -, numarul dat dosarului de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde.


(2) Toate filele dosarului sunt cusute si numerotate.


(3) Dupa solutionarea definitiva a cauzei se procedeaza la snuruirea dosarului si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperte se certifica numarul filelor in cifre si in litere.


Articolul 95


(1) Dosarele sunt puse la dispozitie partilor, reprezentantilor acestora, avocatilor, expertilor si interpretilor desemnati in cauza pentru studiu, numai in arhiva, dupa identificarea si notarea numelui si a prenumelui solicitantului, verificandu-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integritatea dosarului la restituire, fiind interzisa scoaterea dosarelor din incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Cererile, cu datele de identificare a solicitantului, se aproba de persoana care coordoneaza arhiva, iar cererile formulate de ziaristi si reprezentantii mijloacelor de comunicare in masa, inclusiv cererile privind eliberarea de fotocopii din dosare, se aproba de purtatorul de cuvant sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul purtatorului de cuvant, in cazul dosarelor aflate in curs de judecata, cu consultarea presedintelui completului de judecata, a presedintilor de sectie sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz.


(3) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil.


(4) Dosarelor solutionate definitiv, predate Compartimentului arhiva generala, le sunt aplicabile dispozitiile normelor privind activitatea arhivistica, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale.


Articolul 96


Dosarele se pastreaza in arhiva in ordine numerica sau pe termene de judecata, iar dosarele carora le sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila se pastreaza in arhiva pe completuri si termene de judecata.


Articolul 97


Dosarele se restituie arhivelor dupa redactarea si semnarea incheierilor, sentintelor sau deciziilor, dupa caz, ori dupa intocmirea altor lucrari specifice.


Articolul 98


Dosarele solutionate se numeroteaza, se parafeaza si se sigileaza, predandu-se Registraturii generale de catre arhive in termen de cel mult 3 zile, iar aceasta le expediaza instantei careia ii revin sau, dupa caz, parchetului, in termen de cel mult 48 de ore.


Articolul 99


La arhive se pastreaza, in original, cate un exemplar din hotararile pronuntate la fiecare sectie, in mape speciale, in ordine numerica, pe ani. Incheierea in care s-au consemnat dezbaterile, in cazurile in care s-a amanat pronuntarea, precum si incheierile si hotararile prevazute la art. 442, 443 si 444 din Codul de procedura civila, se alatura hotararii.


Articolul 100


Documentele prevazute la art. 99 se grupeaza in mape, potrivit nomenclatorului, si se predau la Compartimentul arhiva generala in al doilea an de la constituire, respectiv de la inchiderea mapei.


Articolul 101


Lucrarile si celelalte atributii prevazute in prezenta sectiune, care nu revin magistratului-asistent sau grefierului de sedinta, se duc la indeplinire de personalul sectiei ori de personalul repartizat la Sectiile Unite, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, potrivit fisei fiecarui post.


SECTIUNEA a 4-a


Departamentul economico-financiar si administrativ


Articolul 102


Departamentul economico-financiar si administrativ functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este coordonat de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 103


(1) Departamentul economico-financiar si administrativ este condus de un manager economic, numit pe baza de concurs de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.


(2) Personalul din cadrul Departamentului economico- financiar si administrativ este incadrat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe baza de concurs sau proba practica, in conditiile legii.


(3) Departamentul economico-financiar si administrativ este incadrat cu functionari publici, personal contractual si personal conex, stabiliti prin statul de functii.


(4) Atributiile personalului Departamentului economico- financiar si administrativ se stabilesc prin fisa fiecarui post.


Articolul 104


(1) Managerul economic este subordonat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:


a) conduce Departamentul economico-financiar si administrativ al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


b) raspunde pentru organizarea si tinerea contabilitatii financiare si de gestiune potrivit dispozitiilor legale;


c) indeplineste, pe baza delegarii primite din partea ordonatorului principal de credite, toate atributiile acestuia, prevazute de lege;


d) organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele si in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit legii;


f) raspunde de organizarea controlului financiar preventiv;


g) asigura conditiile necesare implementarii si dezvoltarii sistemului propriu de control intern managerial;


h) ia masuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrarile de reparatii curente si capitale ale sediilor si obiectivelor de investitii, urmareste si raspunde de realizarea acestora;


i) organizeaza tinerea evidentei imobilelor din proprietatea sau administrarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a celorlalte bunuri aflate in patrimoniul acesteia;


j) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si controleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


k) coordoneaza activitatea de administrare a sediilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia;


l) coordoneaza si avizeaza lucrarile de personal si salarizare;


m) asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ, luand masurile care se impun;


n) evalueaza anual, potrivit legii, performantele profesionale individuale ale personalului din subordine;


o) indeplineste orice alte sarcini in domeniul sau de activitate, dispuse de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 105


(1) In structura Departamentului economico- financiar si administrativ functioneaza:


a) Serviciul financiar-contabil;


b) Serviciul administrativ;


c) Biroul resurse umane.


(2) In cadrul Serviciului administrativ functioneaza Biroul administrativ si aprovizionare si Biroul auto.


(3) In cadrul Serviciului financiar-contabil functioneaza compartimentele financiar-contabil si salarizare.


(4) Serviciile din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ sunt conduse de sefi serviciu, iar birourile, de sefi birou.


Articolul 106


Departamentul economico-financiar si administrativ al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:


a) intocmeste lucrarile privind elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului anual al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


b) urmareste executia bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


c) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;


d) efectueaza operatiunile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare si inventariere a acestuia, casarea si declasarea activelor fixe si a celorlalte bunuri;


e) intocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale si le transmite Ministerului Finantelor Publice la termenele stabilite, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;


f) organizeaza activitatea casieriei in conformitate cu prevederile legale; efectueaza toate platile in numerar privind operatiunile curente;


g) asigura calculul si efectueaza plata cheltuielilor de delegare, detasare, a avansurilor spre decontare, a garantiilor gestionare si altele, urmarind justificarea si decontarea lor la termen;


h) intocmeste planul anual de achizitii si documentele prevazute de lege in vederea derularii procedurilor de achizitii;


i) urmareste executia si decontarea lucrarilor de investitii, reparatii capitale sau curente, pe baza situatiilor de lucrari;


j) elaboreaza proiectele statelor de functii si de personal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


k) gestioneaza dosarele profesionale ale personalului si intocmeste dosarele de pensionare;


l) efectueaza demersurile necesare declansarii si organizarii examenelor sau concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transformarii posturilor, incetarii activitatii personalului;


m) stabileste drepturile de personal, intocmeste si transmite declaratiile privind obligatiile fiscale aferente drepturilor salariale;


n) realizeaza activitatea de aprovizionare si transport, precum si alte prestatii administrative necesare pentru functionarea corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cum sunt reparatiile curente, curatenia si paza;


o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege ori stabilite de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.


SECTIUNEA a 5-a


Biroul de informare si relatii publice


Articolul 107


(1) Biroul de informare si relatii publice asigura legaturile Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu publicul si cu mijloacele de comunicare in masa, in vederea garantarii transparentei activitatii judiciare, in conditiile stabilite de lege.


(2) Biroul de informare si relatii publice functioneaza in subordinea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 108


(1) Biroul de informare si relatii publice este condus de un judecator desemnat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu acordul prealabil al acestuia, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant, sau de un absolvent al unei facultati de jurnalism ori specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen. In functie de volumul de activitate al judecatorului desemnat sa conduca Biroul de informare si relatii publice, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul Colegiului de conducere, poate dispune degrevarea partiala sau totala a acestuia de atributiile ce ii revin ca judecator.


(2) Biroul de informare si relatii publice se incadreaza cu personalul prevazut prin statul de functii.


(3) Atributiile personalului Biroului de informare si relatii publice se stabilesc prin fisa fiecarui post.


Articolul 109


(1) Biroul de informare si relatii publice are urmatoarele atributii:


a) asigura primirea si rezolvarea solicitarilor privind informatiile de interes public;


b) asigura organizarea si functionarea punctului de informare-documentare, potrivit legii;


c) tine evidenta raspunsurilor si a chitantelor remise de solicitanti privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;


d) elaboreaza anual raportul Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind accesul la informatiile de interes public;


e) furnizeaza ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


f) acorda, fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de comunicare in masa;


g) asigura, periodic sau de fiecare data cand activitatea Inaltei Curti de Casatie si Justitie prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri sau briefinguri.


(2) Biroul de informare si relatii publice efectueaza toate lucrarile privind accesul la informatiile de interes public si relatiile cu mijloacele de comunicare in masa dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia.


SECTIUNEA a 6-a


Compartimentul relatii internationale


Articolul 110


Compartimentul relatii internationale functioneaza in cadrul Cancelariei.


Articolul 111


(1) Compartimentul relatii internationale se incadreaza cu personalul prevazut prin statul de functii.


(2) Atributiile personalului Compartimentului relatii internationale se stabilesc prin fisa fiecarui post.


Articolul 112


Compartimentul relatii internationale are urmatoarele atributii:


a) indeplineste lucrarile de competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cadrul relatiilor internationale;


b) duce la indeplinire toate dispozitiile primite de la presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in domeniul cooperarii internationale;


c) asigura cooperarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu institutii din strainatate;


d) asigura intocmirea si expedierea corespondentei cu strainatatea;


e) pregateste materialele documentare pentru delegatiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie care se deplaseaza in strainatate;


f) asigura obtinerea pasapoartelor si a vizelor pentru deplasari in strainatate;


g) organizeaza actiunile de protocol ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura traducerea simultana in cadrul acestora;


h) asigura primirea si insotirea delegatiilor straine si din tara in cadrul programului aprobat de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


i) asigura traducerea corespondentei cu strainatatea, a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, a rapoartelor primite de la organizatiile internationale si a materialelor pentru delegatiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


j) efectueaza orice alte lucrari si indeplineste toate sarcinile in domeniul relatiilor internationale, dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


SECTIUNEA a 7-a


Compartimentul juridic


Articolul 113


Compartimentul juridic functioneaza in cadrul Cancelariei.


Articolul 114


In cadrul Compartimentului juridic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi desfasoara activitatea consilieri juridici, care au calitatea de functionari publici.


Articolul 115


Compartimentul juridic are urmatoarele atributii:


a) reprezinta Inalta Curte de Casatie si Justitie in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, asigurand apararea;


b) redacteaza, in termenele procedurale, cererile de chemare in judecata, intampinarile, concluziile scrise si cererile privind exercitarea cailor de atac, in dosarele in care Inalta Curte de Casatie si Justitie este parte;


c) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea si apararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale;


d) tine evidenta hotararilor judecatoresti privind obligatiile stabilite in sarcina Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, informeaza presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la acestea si le transmite, in copie, spre executare Departamentului economico-financiar si administrativ;


e) participa in comisiile constituite la nivelul sau cu participarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea desfasurarii examenelor ori a concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cazurile in care, potrivit legii, membrii comisiilor pot avea calitatea de functionari publici;


f) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, contractele de achizitie publica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;


g) verifica, avizeaza sau intocmeste lucrarile in domeniul achizitiilor publice, care implica specializarea juridica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;


h) participa in calitate de experti in comisiile constituite in temeiul legislatiei privind achizitiile publice;


i) avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;


j) efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia in domeniul sau de activitate.


Articolul 116


Atributiile personalului Compartimentului juridic se stabilesc prin fisa fiecarui post.


SECTIUNEA a 8-a


Compartimentul arhiva generala


Articolul 117


Compartimentul arhiva generala functioneaza in subordinea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 118


Compartimentul arhiva generala este incadrat cu functionari publici numiti de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe baza de concurs, in conditiile legii.


Articolul 119


(1) Atributiile Compartimentului arhiva generala sunt stabilite in acord cu normele privind activitatea arhivistica, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale.


(2) Atributiile personalului Compartimentului arhiva generala se stabilesc prin fisa fiecarui post.


Articolul 120


(1) La nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie Comisia de selectionare a documentelor, compusa din presedinte, secretar si un numar impar de membri, reprezentand principalele compartimente creatoare de arhiva.


(2) Atributiile principale ale Comisiei de selectionare a documentelor sunt stabilite prin normele privind activitatea arhivistica, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale.


SECTIUNEA a 9-a


Compartimentul de audit public intern


Articolul 121


Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea directa a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile specifice Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 122


Compartimentul de audit public intern are urmatoarele atributii:


a) elaboreaza norme metodologice de exercitare a activitatii de audit public intern specifice Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice;


b) elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, pe care le supune aprobarii presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;


d) informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandarile formulate in rapoartele de audit, neinsusite de catre conducatorul institutiei, precum si despre consecintele neinsusirii acestora;


e) transmite, la solicitarea Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, rapoarte periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea de audit intern;


f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern, in conformitate cu structura minimala stabilita de Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern;


g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, le aduce la cunostinta presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in termen de 3 zile lucratoare de la constatare;


h) efectueaza misiuni de consiliere, potrivit Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare;


i) desfasoara audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit intern, in baza ordinului de serviciu emis de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


j) exercita alte atributii prevazute de lege sau dispuse de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 123


(1) Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:


a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de Inalta Curte de Casatie si Justitie din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa;


b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;


c) administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniul Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;


e) alocarea creditelor bugetare;


f) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;


g) sistemul de luare a deciziilor;


h) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;


i) sistemele informatice.


(2) Personalul din cadrul Compartimentului de audit public intern isi desfasoara activitatea potrivit dispozitiilor legale in acest domeniu.


SECTIUNEA a 10-a


Compartimentul de protectie a muncii


Articolul 124


In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se organizeaza Compartimentul de protectie a muncii, care cuprinde:


a) serviciul de securitate a muncii;


b) serviciul de medicina a muncii.


Articolul 125


(1) Serviciul de securitate a muncii indeplineste functia de fundamentare a deciziilor in domeniul securitatii muncii si exercita urmatoarele atributii:


a) evalueaza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si propune masurile de prevenire corespunzatoare;


b) controleaza, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale;


c) asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii;


d) colaboreaza cu serviciul de medicina a muncii pentru cunoasterea situatiei imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru stabilirea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propune masurile de securitate corespunzatoare.


(2) Serviciul de securitate a muncii se incadreaza cu personal cu studii superioare tehnice si cu personal cu studii medii tehnice.


Articolul 126


(1) Serviciul de medicina a muncii indeplineste urmatoarele atributii:


a) participa la evaluarea, identificarea si comunicarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;


b) monitorizeaza starea de sanatate a personalului incadrat, prin controale medicale periodice;


c) il consiliaza pe presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca.


(2) Prestarea serviciilor medicale de medicina a muncii se realizeaza de un medic de medicina muncii, medic de intreprindere, ajutat de un asistent medical, incadrati in statul de functii si personal al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 127


(1) La nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie Comitetul de securitate si sanatate in munca, care asigura implicarea personalului in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.


(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca se compune din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conducatorul Compartimentului de protectie a muncii, reprezentantul Serviciului de medicina a muncii si 4 reprezentanti ai personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemnati de presedintele Curtii, dupa consultarea personalului acesteia.


(3) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.


(4) Conducatorul Compartimentului de protectie a muncii asigura secretariatul Comitetului de securitate si sanatate in munca.


(5) Convocarea Comitetului de securitate si sanatate in munca se face, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de cel putin o treime din numarul membrilor sai. Convocarea si ordinea de zi a lucrarilor se aduc la cunostinta membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca cu cel putin 3 zile inainte.


(6) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti. Lucrarile Comitetului de securitate si sanatate in munca se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de membrii sai.


(7) Hotararile Comitetului de securitate si sanatate in munca se aduc la cunostinta celor interesati.


Articolul 128


Comitetul de securitate si sanatate in munca exercita urmatoarele atributii:


a) aproba programul anual de securitate si sanatate in munca si urmareste aplicarea acestuia, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii masurilor cuprinse in program;


b) analizeaza propunerile personalului privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si verifica eficienta masurilor luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca;


c) efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca;


d) informeaza inspectoratele teritoriale de protectie a muncii in legatura cu starea protectiei muncii in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie;


e) asigura participarea personalului la luarea unor hotarari in domeniul protectiei muncii.


CAPITOLUL XIII


Vacanta judecatoreasca


Articolul 129


Vacanta judecatoreasca anuala este de doua luni, de la 1 iulie la 31 august.


Articolul 130


(1) In perioada vacantei judecatoresti se judeca, in toate materiile, numai cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin hotarare a Colegiului de conducere, adoptata pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii. Extrasele hotararilor Colegiului de conducere se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Colegiul de conducere, la propunerea presedintilor de sectii, stabileste tipurile de obiecte care se vor solutiona in timpul vacantei judecatoresti, precum si modalitatea de repartizare a cauzelor inregistrate in timpul vacantei judecatoresti, ramase nesolutionate la sfarsitul acesteia, de regula, prin metoda repartizarii ciclice.


Articolul 131


Compunerea completurilor speciale care isi desfasoara activitatea in timpul vacantei judecatoresti se aproba prin hotarare a Colegiului de conducere, pe baza propunerilor presedintilor de sectii sau ale vicepresedintilor, dupa caz.


Articolul 132


Concediile personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se efectueaza, de regula, in perioada vacantei judecatoresti.


Articolul 133


La programarea concediilor de odihna, in perioada vacantei judecatoresti, se urmareste asigurarea personalului necesar pentru solutionarea cauzelor considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile art. 130.


CAPITOLUL XIV


Raspunderea disciplinara


Articolul 134


Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si magistratii-asistenti raspund disciplinar in conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 135


Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie raspunde disciplinar in conditiile Legii* privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.


* A se vedea Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 136


(1) Functionarii publici din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie raspund disciplinar pentru abaterile disciplinare si in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Comisia de disciplina din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie prin ordin al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


CAPITOLUL XV


Programul de functionare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in raporturile cu justitiabilii


Articolul 137


(1) Programul de functionare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie incepe, de regula, la ora 8,00 si se termina la ora 16,00.


(2) Pentru motive temeinice presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pot dispune prelungirea programului, in conditiile prevazute de lege.


Articolul 138


(1) Sedintele de judecata incep, de regula, la ora 9,00. In cazuri justificate pot fi stabilite sedinte de judecata succesive sau in cursul dupa-amiezii.


(2) Ora pentru chemarea partilor in fata instantei se stabileste in functie de programarea sedintelor de judecata.


(3) In cazul amanarii judecatii, atunci cand partile convin, instanta poate stabili o ora de strigare a dosarului pentru termenul urmator.


Articolul 139


(1) Arhivele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt deschise zilnic pentru public cel putin patru ore.


(2) Programul de acces la arhive se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completurile de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil.


Articolul 140


(1) Cererile si actele se depun de catre persoanele interesate la Registratura generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Pentru obtinerea de informatii persoanele interesate se pot adresa Registraturii generale si arhivelor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


Articolul 141


Regulile de conduita in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si indrumarile catre compartimentele care au relatii cu publicul se afiseaza la loc vizibil.


Articolul 142


(1) Accesul publicului in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie este permis dupa 30 de minute de la inceperea programului, iar in salile de judecata, cu cel putin 30 de minute inainte de deschiderea sedintelor de judecata.


(2) Publicul nu are acces in birourile judecatorilor si in alte birouri decat cele care au relatii cu publicul, precum si in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa terminarea programului de functionare.


Articolul 143


Personalul auxiliar de specialitate, precum si personalul economico-financiar si administrativ au obligatia de a purta ecuson in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


CAPITOLUL XVI


Dispozitii finale


Articolul 144


Judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, magistratilor-asistenti si celorlalte persoane incadrate la Inalta Curte de Casatie si Justitie li se interzice divulgarea informatiilor clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu.


Articolul 145


(1) Fisele posturilor pentru magistratii-asistenti, personalul auxiliar de specialitate si celelalte categorii de personal se intocmesc de conducatorul compartimentului, se aproba de unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta personalului, sub semnatura.


(2) Fisele posturilor se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari ale atributiilor.


Articolul 146


(1) In cursul lunii ianuarie a fiecarui an se face evaluarea activitatii din anul precedent a personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti, a caror activitate se evalueaza potrivit Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor si Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a magistratilor-asistenti din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor, poate fi avansat in grade si trepte profesionale, precum si in functii de conducere, potrivit legii, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea profesionala si a aptitudinilor dovedite, confirmate de sefii ierarhici.


Articolul 147. - Derogari (1), JurisprudentaDispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte regulamente adoptate in aplicarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste prevederi nu sunt contrare dispozitiilor legale privind Inalta Curte de Casatie si Justitie si dispozitiilor cuprinse in prezentul regulament.


Articolul 148


(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 147 din prezentul regulament, dispozitiile art. 102 alin. (1), (2) si (5), art. 110 alin. (4), (5), (7), (8) si (9) si art. 131 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, nu se aplica la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(2) Cauzele avand ca obiect cererile, propunerile, plangerile sau contestatiile date prin lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati se inregistreaza in sistemul ECRIS ca dosare distincte.


(3) Planificarea de permanenta se realizeaza pentru fiecare zi, pe materii, cel putin lunar.


(4) Incidentele procedurale se solutioneaza, de regula, in ziua in care au fost invocate.


(5) In situatia in care incidentele procedurale se refera la o parte din membrii completului de judecata, solutionarea acestora se va face de catre un complet constituit prin includerea judecatorului sau a judecatorilor prevazuti in planificarea de permanenta de la termenul de judecata stabilit in cauza. Daca in cauza nu este stabilit termenul de judecata, solutionarea incidentelor procedurale se va face de catre un complet constituit prin includerea judecatorului sau a judecatorilor prevazuti in planificarea de permanenta din ziua in care acestea au fost invocate.


(6) In cazul in care dupa solutionarea incidentelor procedurale conform alin. (5) din prezentul articol se constata incompatibilitatea unuia sau unora dintre membrii completului de judecata, intregirea completului se realizeaza prin participarea judecatorului sau a judecatorilor care au solutionat incidentele procedurale.


(7) In caz de absenta, compunerea completului de judecata se va realiza prin participarea judecatorilor din planificarea de permanenta, dupa cum urmeaza:


a) pentru dosarele care au termen de judecata, inlocuirea judecatorului se face cu judecatorii din planificarea de permanenta de la termenul de judecata acordat in cauza;


b) pentru dosarele care nu au termen de judecata, inlocuirea judecatorului se face cu judecatorii din planificarea de permanenta de la sedinta de judecata urmatoare actului de procedura ce trebuie indeplinit in dosar;


c) pentru toate situatiile de inlocuire se va intocmi proces- verbal.


(8) Hotararile judecatoresti pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie se tehnoredacteaza integral cu caractere Times New Roman 14, la distanta de un rand, cu alineate la inceput de paragraf si cu diacritice specifice limbii romane.


(9) Prin derogare de la dispozitiile art. 147 din prezentul regulament, dispozitiile art. 97 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, nu se aplica la nivelul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


(10) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cautiunii, formulate la nivelul completurilor de 5 judecatori, dupa ramanerea definitiva a hotararii, se repartizeaza aleatoriu.


(11) Cererile de reexaminare care fac obiectul unor dosare asociate, conform art. 97 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, altele decat cele avute in vedere de alin. (5) al aceluiasi articol, se trimit completului imediat urmator celui care a pronuntat hotararea atacata.


(12) Pentru cererile de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptii de neconstitutionalitate, formulate in dosarele aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se creeaza dosar asociat, de la momentul inregistrarii lor. Cererile vor fi solutionate prin incheiere, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (4) si (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 149


Dispozitiile prezentului regulament privind managerul economic se aplica incepand cu 1 ianuarie 2005. Pana la aceasta data, atributiile care revin, potrivit prezentului regulament, managerului economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de catre directorul economic.


Articolul 150


(1) Prezentul regulament intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.


(2) Pe aceeasi data Regulamentul din 1 ianuarie 1999 de organizare si functionare a Curtii Supreme de Justitie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1999, se abroga.


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice