din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4059 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

INTEGRAL: Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale


Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18 mai 2021.


TITLUL I


Monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


ARTICOLUL 1


Domeniul de aplicare


(1) Prezenta lege reglementeaza:


a) infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului informatic de monitorizare electronica, denumit in continuare SIME;


b) modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere si modul de actiune in situatia generarii unor alerte;


c) masuri de protectie a datelor din cadrul SIME.


(2) SIME se utilizeaza in scopul monitorizarii electronice, cu ocazia:


a) executarii masurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cautiune, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) executarii masurii arestului la domiciliu, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) aplicarii ordinului de protectie provizoriu si ordinului de protectie, potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata;


d) aplicarii ordinului european de protectie, in cazul in care Romania este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in cadrul procedurilor prevazute la lit. a) si b);


e) supravegherii la distanta, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Monitorizarea electronica realizata in conditiile prezentei legi vizeaza exclusiv dispozitive de supraveghere electronica localizate pe teritoriul Romaniei.


(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica procedurilor judiciare ce privesc persoane condamnate aflate, potrivit legii, in supravegherea serviciului de probatiune. Monitorizarea electronica in cazul acestor persoane se realizeaza in conditiile prevazute de legea speciala.


ARTICOLUL 2


Definirea unor termeni si expresii


(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) monitorizarea electronica - ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere;


b) semnalare - set de date introduse in SIME referitoare la persoanele supravegheate si persoanele protejate;


c) alerta - set de date prelucrate prin intermediul SIME, prin care este notificata incalcarea unei reguli avand la baza una sau mai multe semnalari;


d) persoana supravegheata - persoana obligata, in cadrul procedurilor judiciare si executionale penale prevazute la art. 1 alin. (2), sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere;


e) persoana protejata - persoana beneficiara a unui ordin de protectie provizoriu, ordin de protectie sau ordin de protectie european;


f) dispozitiv electronic de supraveghere - dispozitiv hardware si, dupa caz, software apt sa transmita SIME, automat si sistematic, datele de localizare ale acestuia;


g) date GIS - date continute in sistemul informatic geografic din cadrul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, denumit in continuare SNUAU;


h) date de localizare - date referitoare la pozitia geografica si precizia localizarii asociate dispozitivului electronic de supraveghere, precum si coordonatele temporale aferente determinarii si transmiterii fiecarei pozitii geografice;


i) organ de supraveghere - personal din cadrul Politiei Romane cu atributii de supraveghere in cadrul procedurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) -d), respectiv personal din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, cu atributii de supraveghere electronica la distanta pentru procedura prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. e);


j) organ de ordine publica - personal din cadrul Politiei Romane, Jandarmeriei Romane, Politiei de Frontiera Romane si Politiei locale, cu atributii de ordine publica;


k) operator tehnic - personal din cadrul Politiei Romane, al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si din cadrul unitatilor subordonate, care exercita atributii tehnice privind monitorizarea electronica, prevazute in prezenta lege.


(2) Prezenta lege utilizeaza termeni si expresii avand intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 3


Principii ale monitorizarii electronice


(1) Dispozitivul electronic de supraveghere se foloseste astfel incat sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata, mai mult decat este inerent naturii si continutului procesului de monitorizare electronica, ori sa nu provoace intentionat daune sau suferinte fizice ori psihice persoanei supravegheate, altele decat cele inerente naturii si continutului procesului de monitorizare electronica.


(2) In timpul monitorizarii electronice este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.


CAPITOLUL II


Organizarea si functionarea SIME


ARTICOLUL 4


Componentele SIME


(1) SIME este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, precum si de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizarii electronice in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale.


(2) Sistemele informatice dedicate prevazute la alin. (1) sunt:


a) sistemul informatic de creare a semnalarilor, denumit in continuare SICS;


b) sistemul informatic de generare a alertelor, denumit in continuare SIGA.


(3) Dispozitivele electronice de supraveghere sunt administrate si operate de catre institutiile la nivelul carora functioneaza operatorul tehnic.


ARTICOLUL 5


Compatibilitatea cu SNUAU


SIME este dezvoltat astfel incat sa asigure compatibilitatea cu SNUAU.


ARTICOLUL 6


Dezvoltarea si administrarea SIME


(1) Inspectoratul General al Politiei Romane si Administratia Nationala a Penitenciarelor:


a) dezvolta propriile SICS;


b) dezvolta solutiile informatice pentru integrarea componentelor SIME;


c) asigura infrastructura hardware si software aferenta SICS;


d) asigura infrastructura hardware si software de baza aferenta SIGA;


e) asigura dispozitivele electronice de supraveghere;


f) opereaza SIME, in conditiile prezentei legi.


(2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale:


a) dezvolta solutia informatica si interfata de acces a SIGA;


b) asigura comunicatii si masuri de securitate cibernetica pentru SIGA;


c) gazduieste si administreaza din punct de vedere tehnic SIGA;


d) asigura accesul componentelor SIME la datele GIS din cadrul SNUAU, prin interfete standardizate de comunicatii.


(3) Institutiile prevazute la alin. (1) administreaza in comun SIME si, impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, asigura caracterul integral al SIME si compatibilitatea acestuia cu SNUAU.


(4) Cheltuielile pentru dezvoltarea, administrarea, functionarea, mentenanta si operarea SIME se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul institutiilor prevazute la alin. (1) si (2).


(5) Aspectele referitoare la administrarea integrata si pe componente a SIME, precum si aspectele tehnice privind functionarea si operarea SIME se stabilesc prin ordin comun al conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1) si (2).


ARTICOLUL 7


Comitetul tehnic


(1) Se infiinteaza Comitetul tehnic, compus din cate un reprezentant, la nivel de expert, din cadrul:


a) Inspectoratului General al Politiei Romane, care exercita rolul de presedinte;


b) Administratiei Nationale a Penitenciarelor;


c) Serviciului de Telecomunicatii Speciale.


(2) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.


(3) La activitatile Comitetului tehnic pot fi invitati si alti experti, din cadrul institutiilor publice sau al unor organizatii neguvernamentale.


(4) Comitetul tehnic emite recomandari referitoare la:


a) dezvoltarea sistemelor informatice dedicate si asigurarea compatibilitatii intre acestea;


b) imbunatatirea functionalitatii SIME si a procedurilor de lucru, in raport cu evolutiile tehnologice si cu bunele practici constatate;


c) specificatiile tehnice ale dispozitivelor de supraveghere electronica, aplicatiilor si echipamentelor utilizate in cadrul SIME;


d) alte aspecte tehnice, relevante si utile pentru functionarea si dezvoltarea SIME.


(5) Recomandarile Comitetului tehnic se emit cu unanimitate.


(6) Periodic, Comitetul tehnic poate emite informari cu privire la capacitatile de monitorizare electronica si limitarile tehnologice ale utilizarii SIME.


(7) Comitetul tehnic se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin comun al conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).


ARTICOLUL 8


Informarea autoritatilor competente


(1) Recomandarile Comitetului tehnic se transmit institutiilor prevazute la art. 6 alin. (1) si (2), in raport cu competentele acestora in ceea ce priveste administrarea si operarea SIME.


(2) Informarile Comitetului tehnic, cu privire la capacitatile de monitorizare electronica si limitarile tehnologice ale utilizarii SIME, se transmit periodic organelor judiciare, pentru ca acestea sa aprecieze asupra oportunitatii dispunerii, potrivit legii, a obligatiei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, si organelor de supraveghere.


(3) In cazul in care monitorizarea electronica nu poate fi realizata din motive ce tin de limitarile tehnologice ale SIME sau de alte situatii obiective, organul de supraveghere are obligatia de a informa despre aceasta organul judiciar competent, pentru a dispune cu privire la mentinerea, modificarea continutului sau inlaturarea acestei masuri.


ARTICOLUL 9


Pregatirea personalului


Institutiile prevazute la art. 6 alin. (1) au obligatia sa asigure, periodic, pregatirea profesionala a personalului propriu, cu privire la modul de exploatare a componentelor SIME, in partile ce le privesc.


CAPITOLUL III


Modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere


SECTIUNEA 1


Utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere


ARTICOLUL 10


Reguli generale privind utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere


(1) In cadrul monitorizarii electronice se pot utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile sau fixe.


(2) Dispozitivele electronice de supraveghere mobile trebuie sa asigure informarea persoanei supravegheate cu privire la emiterea unei alerte.


(3) Montarea, demontarea, precum si orice operatiuni de intretinere a dispozitivelor electronice de supraveghere se realizeaza de catre operatorul tehnic.


(4) Persoana supravegheata este obligata sa mentina dispozitivul electronic de supraveghere in stare de functionare, potrivit instructiunilor tehnice primite.


(5) Persoana protejata sau, dupa caz, reprezentantul legal este responsabil de mentinerea dispozitivelor electronice de supraveghere in stare de functionare, potrivit instructiunilor tehnice primite.


ARTICOLUL 11


Montarea dispozitivelor electronice de supraveghere la persoana supravegheata


(1) Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se monteaza pe glezna persoanei supravegheate. Prin exceptie, dispozitivul electronic de supraveghere mobil se monteaza pe bratul persoanei atunci cand montarea pe glezna nu este fizic posibila sau este contraindicata medical.


(2) Dispozitivele electronice de supraveghere fixe se monteaza in imobilul in care se executa masura arestului la domiciliu sau in imobilul de care persoana supravegheata nu are voie sa se apropie. Din ratiuni tehnice sau de securitate, dispozitivul electronic de supraveghere fix poate fi montat si in proximitatea imobilului.


(3) In scopul verificarii cu operativitate de catre organele competente a alertelor SIME, persoana supravegheata este supusa fotografierii, cu ocazia montarii dispozitivului electronic de supraveghere. Fotografierea se face fara consimtamantul persoanei.


(4) Organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic instruiesc/instruieste persoana supravegheata cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, precum si cu privire la obligatiile pe care le are in cazul primirii unei alerte.


ARTICOLUL 12


Predarea dispozitivului electronic de supraveghere persoanei protejate


(1) Persoanei protejate i se pune la dispozitie un dispozitiv electronic de supraveghere, destinat generarii unor alerte privind apropierea sub distanta prestabilita a dispozitivului electronic de supraveghere mobil purtat de persoana supravegheata.


(2) Organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic instruiesc/instruieste persoana protejata cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere si o informeaza cu privire la limitarile acestora, precum si cu privire la modul de actiune in cazul primirii unei alerte.


(3) In cazul in care persoana protejata este un minor care nu a implinit varsta de 14 ani sau o persoana fara discernamant, consimtamantul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprima de catre reprezentantul legal, cu exceptia situatiei in care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheata, caz in care consimtamantul se va exprima de catre reprezentantul directiei de asistenta sociala.


ARTICOLUL 13


Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere


(1) Organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic au/are dreptul si obligatia de a verifica inopinat, in orice moment al zilei, periodic ori la sesizare, dispozitivele electronice de supraveghere alocate persoanei supravegheate.


(2) In situatia in care persoana supravegheata executa masura arestului la domiciliu, verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere se face la imobilul in care se executa masura. In acest caz, dupa fiecare verificare inopinata efectuata, organul de supraveghere informeaza despre aceasta judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata.


(3) In scopul prevazut la alin. (2), organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic au/are dreptul sa patrunda in imobilul unde se executa masura, fara acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc impreuna cu aceasta.


(4) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (2), verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere purtate de persoana supravegheata se face la sediul organului de supraveghere sau in alt loc decis de acesta.


(5) Perioada dintre doua verificari inopinate succesive, realizate potrivit alin. (1), (2) sau (4), nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.


(6) Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere puse la dispozitia persoanei protejate se face in conditiile convenite de organul de supraveghere cu aceasta sau, dupa caz, cu reprezentantul legal.


ARTICOLUL 14


Consemnarea unor activitati


(1) Aspectele referitoare la montarea, predarea si verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, instruirea realizata potrivit art. 11 alin. (4) si art. 12 alin. (2) si consecintele nerespectarii acesteia, precum si la eventualele obiectii sau explicatii ale persoanei supravegheate, ale persoanei protejate sau ale persoanelor care locuiesc cu acestea se consemneaza de catre organul de supraveghere si/sau operatorul tehnic intr-un proces-verbal.


(2) Procesul-verbal se semneaza, pe fiecare pagina si la sfarsit, de catre cel care il incheie si, dupa caz, de catre persoana supravegheata sau de catre persoana protejata ori reprezentantul legal al acesteia. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiune despre aceasta, precum si despre motivele imposibilitatii sau refuzului de a semna.


(3) O copie a procesului-verbal se inmaneaza, dupa caz, persoanei supravegheate sau persoanei protejate ori reprezentantului legal al acesteia.


ARTICOLUL 15


Comunicarea organului de supraveghere cu persoana supravegheata sau cu cea protejata


(1) Comunicarea intre organul de supraveghere si persoana supravegheata sau persoana protejata realizata prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanta poate fi inregistrata. Inregistrarea se realizeaza cu informarea prealabila a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fara a fi necesar acordul acesteia. Inregistrarea nu poate fi folosita in alt scop decat protectia vietii si integritatii persoanei protejate sau pentru verificarea legalitatii activitatilor desfasurate de organele de supraveghere.


(2) Comunicarea organului de supraveghere cu persoana supravegheata sau cu cea protejata, care nu vorbeste sau nu intelege limba romana ori nu se poate exprima, cu privire la procedura monitorizarii electronice, se face intr-o limba sau intr-un limbaj pe care aceasta il intelege, astfel:


a) direct, atunci cand organul de supraveghere cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza;


b) prin intermediul unui traducator autorizat sau al unui interpret de limbaj mimico-gestual, platit din bugetul de stat, prin bugetul institutiei din care face parte organul de supraveghere, atunci cand acesta din urma nu cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza.


ARTICOLUL 16


Informarea organului de supraveghere cu privire la parasirea imobilului sau depasirea limitei teritoriale fixate


(1) Atunci cand este obligata sa se prezinte in fata organelor judiciare, la chemarea acestora, persoana supravegheata informeaza organul de supraveghere cu privire la aceasta, dupa cum urmeaza:


a) inainte de a parasi imobilul, in situatia in care este supusa masurii arestului la domiciliu;


b) inainte de a parasi limita teritoriala fixata, in situatia in care este supusa masurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cautiune.


(2) In situatiile prevazute la alin. (1), organul de supraveghere stabileste itinerarul de deplasare, pe care il comunica persoanei supravegheate.


(3) In cazurile prevazute la alin. (1), precum si atunci cand persoana supravegheata a primit permisiunea de a parasi imobilul potrivit art. 221 alin. (6) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, organul de supraveghere introduce in SICS datele necesare monitorizarii itinerarului de deplasare.


SECTIUNEA a 2-a


Crearea semnalarilor si colectarea datelor de localizare


ARTICOLUL 17


Competenta de creare a semnalarilor


Semnalarile sunt create si introduse in SICS de catre organul de supraveghere.


ARTICOLUL 18


Continutul semnalarilor


(1) Semnalarile introduse in SICS referitoare la persoana supravegheata cuprind urmatoarele elemente:


a) numele si prenumele, numele dat la nastere si numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;


b) codul numeric personal, pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod;


c) adresa de domiciliu si, dupa caz, adresa imobilului unde locuieste efectiv;


d) seria si numarul actului de identitate;


e) cetatenia;


f) sexul;


g) semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;


h) fotografia, preluata potrivit art. 11 alin. (3);


i) numarul de telefon;


j) masura judiciara sau executional penala in cadrul careia se executa monitorizarea electronica;


k) numarul mandatului, al hotararii judecatoresti sau al ordinului de protectie provizorie/ordinului de protectie/ordinului european de protectie, precum si autoritatea emitenta;


l) masurile ce trebuie luate in cazul unei alerte;


m) datele de contact ale organului de supraveghere;


n) regulile de monitorizare;


o) datele de identificare ale dispozitivului electronic de supraveghere si ale mijloacelor de comunicare cu SIME.


(2) Semnalarile introduse in SICS referitoare la persoana protejata cuprind datele prevazute la alin. (1), cu exceptia celor de la lit. g) si h).


(3) Fiecarei semnalari i se aloca un cod unic de identificare, creat in mod automat.


ARTICOLUL 19


Continutul datelor transmise de dispozitivele electronice de supraveghere


Dispozitivele electronice de supraveghere transmit, in cadrul SIGA:


a) datele de identificare ale dispozitivului electronic de supraveghere si ale mijloacelor de comunicare cu SIGA;


b) datele de localizare;


c) alertele prevazute la art. 21, in masura in care sunt generate de catre dispozitivele electronice de supraveghere;


d) date privind starea tehnica a dispozitivelor electronice de supraveghere.


ARTICOLUL 20


Utilizarea semnalarilor


(1) SICS transmite SIGA elementele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. n) si o).


(2) SIGA, pe baza regulilor de monitorizare, asigura, in mod automat si sistematic, verificarea datelor transmise de dispozitivele electronice de supraveghere.


CAPITOLUL IV


Procedura in cazul generarii alertelor


ARTICOLUL 21


Categorii de alerte


(1) In cadrul SIME sunt generate urmatoarele categorii de alerte:


a) alerta de parasire a imobilului, generata ca urmare a constatarii prezentei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheata, in afara imobilului;


b) alerta de depasire a perimetrului, generata ca urmare a constatarii prezentei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheata, in afara itinerarului sau limitei teritoriale stabilite;


c) alerta de apropiere, generata ca urmare a constatarii prezentei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheata, in proximitatea dispozitivului electronic de supraveghere detinut de persoana protejata, sub distanta prestabilita;


d) alerta de defectiune, generata ca urmare a pierderii semnalului dispozitivului electronic de supraveghere sau constatarii oricaror alte defectiuni in legatura cu functionarea optima a acestuia;


e) alerta de testare, generata in cadrul procedurii de montare a dispozitivului electronic de supraveghere, pentru a verifica functionarea optima a acestuia.


(2) Alertele prevazute la alin. (1) sunt generate de SIGA si, dupa caz, de catre dispozitivele electronice de supraveghere.


ARTICOLUL 22


Preluarea alertelor si constituirea datelor de interventie


(1) Alerta generata se transmite, in mod automat, dispeceratului de urgenta operat de catre politie, constituit in cadrul SNUAU, impreuna cu:


a) datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheata, din momentul declansarii alertei;


b) dupa caz, datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere detinut de persoana protejata, din momentul declansarii alertei;


c) datele de localizare prevazute la lit. a) si b), actualizate in dinamica;


d) datele de localizare prevazute la lit. a), din ultimele 24 de ore anterioare declansarii alertei.


(2) La primirea unei alerte, dispeceratul de urgenta operat de catre politie preia in mod automat din SICS datele cu caracter personal si celelalte elemente ale semnalarii, prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) -m).


(3) Datele prevazute la alin. (1) si (2) constituie date de interventie.


ARTICOLUL 23


Ordinea de prioritate


In situatia generarii mai multor alerte, sesizarea organelor de ordine publica si a organelor de supraveghere se face respectand urmatoarea ordine de prioritate: alerta de apropiere, alerta de defectiune, alerta de parasire a imobilului si alerta de depasire a perimetrului.


ARTICOLUL 24


Transmiterea datelor de interventie


Datele de interventie se transmit de catre dispeceratul de urgenta operat de catre politie, prin mijloace de comunicare disponibile institutiilor prevazute la art. 6 alin. (1), dupa cum urmeaza:


a) organului de supraveghere, cele prevazute la art. 22 alin. (1);


b) organului de ordine publica, cele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. a) -c).


ARTICOLUL 25


Date transmise persoanei protejate


(1) Dispeceratul de urgenta operat de politie contacteaza persoana protejata, o informeaza cu privire la declansarea unei alerte si ii comunica:


Derogari (1)


a) datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheata, la momentul declansarii alertei;


b) dupa caz, datele de localizare prevazute la lit. a), actualizate in dinamica.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia in care persoana protejata foloseste un dispozitiv de supraveghere de tip software, datele de localizare ale persoanei supravegheate sunt transmise prin intermediul dispozitivului.


ARTICOLUL 26


Activitati comune in cazul generarii unor alerte


(1) Organele de ordine publica sesizate au obligatia de a verifica, de indata si potrivit ordinii de prioritati, respectarea masurii de supraveghere.


(2) Interventia organelor de ordine publica sesizate se realizeaza dupa principiul "cel mai apropiat organ intervine".


(3) Organul de supraveghere sesizat are obligatia de a contacta telefonic persoana supravegheata, pentru a-i solicita explicatii cu privire la declansarea alertei si pentru a o indruma cu privire la modul de actiune.


(4) Cu privire la cele constatate, organele prevazute la alin. (1) si (3) intocmesc un proces-verbal.


ARTICOLUL 27


Procedura in cazul alertei de parasire a imobilului


(1) In situatia generarii unei alerte de parasire a imobilului, persoana supravegheata este obligata, de indata:


a) sa ramana sau sa revina in imobil;


b) sa contacteze telefonic organul de supraveghere si sa urmeze instructiunile acestuia.


(2) In scopul verificarii respectarii masurii arestului la domiciliu, organele de ordine publica si organul de supraveghere au dreptul sa patrunda in imobilul unde se executa masura, fara acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc impreuna cu aceasta.


(3) In situatia in care persoana supravegheata este prezenta in imobil, in procesul-verbal se consemneaza declaratiile acesteia si, dupa caz, declaratiile celorlalte persoane care locuiesc impreuna cu aceasta cu privire la motivul generarii alertei.


ARTICOLUL 28


Procedura in cazul alertei de depasire a perimetrului


(1) In situatia generarii unei alerte de depasire a perimetrului, persoana supravegheata este obligata ca, de indata:


a) sa se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publica aflat in serviciu;


b) sa contacteze telefonic organul de supraveghere si sa urmeze instructiunile acestuia.


(2) Organele de ordine publica au obligatia de a se deplasa in locatia indicata cu ocazia primirii datelor de interventie, pentru depistarea persoanei supravegheate.


(3) Organul de ordine publica care a depistat persoana supravegheata sau la care aceasta s-a prezentat are obligatia de a intocmi un proces-verbal in acest sens.


ARTICOLUL 29


Procedura in cazul alertei de apropiere


(1) In situatia generarii unei alerte de apropiere, persoana supravegheata este obligata ca, de indata:


a) sa se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publica aflat in serviciu;


b) sa contacteze telefonic organul de supraveghere si sa urmeze instructiunile acestuia;


c) sa se indeparteze de persoana protejata.


(2) Organele de ordine publica au obligatia de a se deplasa, de indata, la imobilul unde locuieste persoana protejata sau, dupa caz, in locatia indicata cu ocazia primirii datelor de interventie.


(3) Dispozitiile art. 28 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.


ARTICOLUL 30


Procedura in cazul alertei de defectiune


(1) In situatia generarii unei alerte de defectiune, persoana supravegheata este obligata ca, de indata:


a) sa ramana sau sa revina in imobil, daca este in executarea masurii arestului la domiciliu;


b) sa se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publica aflat in serviciu, in alte situatii decat cele prevazute la lit. a);


c) sa contacteze telefonic organul de supraveghere si sa urmeze instructiunile acestuia;


d) dupa caz, sa se indeparteze de persoana protejata.


(2) In situatia generarii unei alerte de defectiune este contactata si persoana protejata.


(3) Prevederile art. 27 alin. (2) si (3), art. 28 alin. (2) si (3) si art. 29 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.


ARTICOLUL 31


Procedura in cazul alertei de testare


(1) Alerta de testare se transmite organului de supraveghere cu ocazia verificarii functionalitatii dispozitivelor electronice de supraveghere.


(2) Inainte de fiecare utilizare, dispozitivul electronic de supraveghere se supune procedurii de testare.


(3) Dispozitivul electronic de supraveghere destinat persoanei protejate se testeaza fara contactul acesteia cu persoana supravegheata.


ARTICOLUL 32


Incalcari ale obligatiilor persoanei supravegheate


Constituie incalcare a obligatiei legale de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere fapta persoanei supravegheate:


a) de a nu contacta telefonic organul de supraveghere sau de a nu raspunde la incercarea de contactare telefonica a acestuia, in cazurile prevazute de prezenta lege;


b) de a nu se prezenta la cel mai apropiat organ de ordine publica aflat in serviciu, in cazurile prevazute de prezenta lege;


c) de a nu se indeparta de persoana protejata;


d) de a nu alimenta cu energie electrica, potrivit instructiunilor, dispozitivele electronice de supraveghere;


e) de a efectua orice operatiune neautorizata asupra dispozitivelor electronice de supraveghere;


f) de a impiedica, in orice mod, organele de ordine publica sau organul de supraveghere sa verifice respectarea masurii de supraveghere.


CAPITOLUL V


Accesul autoritatilor la datele de localizare


ARTICOLUL 33


Accesul organului de supraveghere si al organului judiciar la datele de localizare


In cazul generarii unei alerte, in scopul verificarii respectarii obligatiilor ce revin persoanei supravegheate, organul de supraveghere, precum si organul judiciar care a impus obligatia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere au acces la datele de localizare din SIME.


ARTICOLUL 34


Accesul organului de urmarire penala la datele de localizare


(1) Organele de urmarire penala, cu autorizarea prealabila a judecatorului de drepturi si libertati, au acces la datele de localizare din SIME, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) exista o suspiciune rezonabila cu privire la savarsirea unei infractiuni dintre cele prevazute la art. 139 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a unei infractiuni de concurenta neloiala, de evadare, de fals in inscrisuri, infractiuni privind nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive si al precursorilor de explozivi restrictionati, a unei infractiuni privind nerespectarea dispozitiilor privind introducerea in tara de deseuri si reziduuri, a unei infractiuni privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infractiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, si infractiuni referitoare la operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemanatoare celor determinate de substantele si produsele stupefiante sau psihotrope;


b) exista temeiuri justificate pentru a se crede ca datele solicitate constituie probe;


c) probele nu ar putea fi obtinute in alt mod sau obtinerea lor ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exista un pericol pentru siguranta persoanelor sau a unor bunuri de valoare;


d) masura este proportionala cu restrangerea drepturilor si libertatilor fundamentale, date fiind particularitatile cauzei, importanta informatiilor ori a probelor ce urmeaza a fi obtinute sau gravitatea infractiunii.


(2) Judecatorul de drepturi si libertati se pronunta in termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmarire penala de acces la datele de localizare din SIME, prin incheiere motivata, in camera de consiliu.


ARTICOLUL 35


Accesul organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale la datele de localizare din SIME


(1) In vederea stabilirii existentei amenintarilor la adresa securitatii nationale, prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare, organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale, cu autorizarea prealabila a unuia dintre judecatorii anume desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, au acces la datele de localizare din SIME.


(2) Solicitarea de acces la date se inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si este examinata sub aspectul legalitatii si temeiniciei, in termen de 24 de ore de la inregistrare ori de indata in cazurile urgente, de procurori anume desemnati de acesta.


(3) Daca apreciaza ca propunerea este nejustificata, procurorul o respinge prin ordonanta motivata, comunicand aceasta de indata organului care a formulat-o.


(4) Daca se apreciaza ca propunerea este intemeiata si sunt intrunite conditiile prevazute de lege, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau inlocuitorul de drept al acestuia solicita in scris presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie autorizarea accesului la datele de localizare din SIME.


(5) Judecatorul se pronunta in termen de 48 de ore cu privire la solicitarea de acces la datele de localizare din SIME, prin incheiere motivata, in camera de consiliu.


ARTICOLUL 36


Obligatii privind punerea la dispozitie a datelor de localizare


(1) Institutiile prevazute la art. 6 alin. (1) au obligatia sa puna la dispozitia solicitantului datele de localizare la care se solicita acces conform dispozitiilor art. 33-35 de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea solicitarii.


(2) Solicitarile, respectiv raspunsurile, daca sunt transmise in format electronic, se semneaza cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoana care certifica datele sub semnatura electronica raspunde, potrivit legii, pentru integritatea si securitatea acestor date.


CAPITOLUL VI


Protectia datelor cu caracter personal


ARTICOLUL 37


Reguli privind protectia datelor cu caracter personal


(1) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi de catre organele prevazute la art. 33-35 se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.


(2) Organele prevazute la art. 33-35 sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrarile efectuate in temeiul prezentei legi, potrivit competentelor proprii.


(3) Datele colectate in temeiul prezentei legi nu pot fi prelucrate in alte scopuri, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.


(4) Datele privind semnalarile, precum si datele de localizare aferente acestor semnalari se pastreaza pentru o perioada de 2 ani de la momentul incetarii monitorizarii electronice.


(5) La implinirea termenului prevazut la alin. (4) datele din cadrul SIME se sterg in mod automat, printr-o procedura ireversibila, cu exceptia situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unor proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor.


(6) Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul SIME se exercita potrivit legislatiei privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.


CAPITOLUL VII


Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 38


Realizarea componentelor SIME


Sistemele informatice dedicate, aplicatiile, echipamentele si dispozitivele electronice de supraveghere sunt realizate de catre institutiile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) sau sunt achizitionate potrivit necesitatilor identificate de catre fiecare dintre aceste institutii, conform atributiilor, astfel incat sa se asigure caracterul integrat al SIME si compatibilitatea acestuia cu SNUAU.


ARTICOLUL 39


Data operationalizarii SIME


Operationalizarea SIME se face cel mai tarziu la data de 1 martie 2022.


ARTICOLUL 40


Faza pilot


(1) Monitorizarea electronica se aplica, in prima faza, in sistem pilot, cazurilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d), incepand cu data de 1 martie 2022 pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2025.


(2) Aspectele tehnice si organizatorice privind functionarea in sistem pilot, precum si cele privind operationalizarea SIME se stabilesc prin hotarare a Guvernului care se adopta in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


(3) Pe perioada functionarii in sistem pilot, in cazurile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d), se poate dispune, potrivit legii, obligarea persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, in conditiile hotararii Guvernului prevazute la alin. (2).


ARTICOLUL 41


Finantarea SIME pana la operationalizare


Pana la operationalizare, sumele necesare pentru dezvoltarea, administrarea, functionarea, mentenanta si operarea SIME, inclusiv pentru achizitia unor componente SIME, se aloca cu aceasta destinatie, de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale si, dupa caz, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului.


TITLUL II


Modificarea si completarea unor acte normative


Art. 42. -


Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 253, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:


"(21) Distrugerea unui dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare sau executional penale se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."


2. La articolul 285 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:


"c) incalcarea de catre persoana aflata in arest la domiciliu a obligatiei de a nu parasi imobilul ori nerespectarea de catre aceasta a itinerarului sau conditiilor de deplasare, stabilite potrivit legii."


3. La articolul 285, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) In situatiile prevazute la alin. (3) lit. a) si b), pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la restul ramas neexecutat din pedeapsa la data evadarii."


4. La articolul 285, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:


"(41) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. c), se aplica regulile privind concursul de infractiuni."


Art. 43. -


Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 215 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) sa poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;".


2. La articolul 218, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Masura nu poate fi dispusa cu privire la inculpatul fata de care exista suspiciunea rezonabila ca a savarsit o infractiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuieste, cu privire la inculpatul care locuieste cu persoanele prevazute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetata sau condamnata pentru infractiunea de evadare."


3. La articolul 221, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul sa poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere si/sau sa respecte una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (2) lit. d)-k). Prevederile art. 215 alin. (8), (81) si (9) se aplica in mod corespunzator."


4. La articolul 221, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:


"(61) In situatia prevazuta la alin. (6), in incheiere se va indica in mod expres perioada de timp, precum si, dupa caz, locul de munca, institutia de invatamant, unitatea sanitara sau alt loc in care s-a aprobat deplasarea inculpatului."


5. La articolul 221, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:


"(12) Atunci cand, cu rea-credinta, inculpatul incalca obligatia de a nu parasi imobilul ori nu respecta itinerarul sau conditiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat si de a-l prezenta de indata procurorului, in cursul urmaririi penale, judecatorului de camera preliminara, in procedura de camera preliminara, sau instantei de judecata, in cursul judecatii, pentru a proceda potrivit alin. (11)."


6. La articolul 521, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) Darea in urmarire se dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean, sesizat potrivit alin. (3)."


Art. 44. -


La articolul 82 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:


"(31) In cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel putin o data la 7 zile calendaristice, persoana aflata sub control judiciar sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa."


Art. 45. -


Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis pot presta munca si desfasura activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, moral-religioase, instruire scolara si formare profesionala, in afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronica. Supravegherea indeplinirii obligatiei de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face in conditiile stabilite prin lege speciala."


2. La articolul 124, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In situatia in care, cu ocazia dispunerii masurii arestului la domiciliu, se stabileste ca inculpatul sa poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, potrivit art. 221 alin. (3) din Codul de procedura penala, supravegherea indeplinirii obligatiei de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face in conditiile stabilite prin lege speciala."


3. Articolul 125 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Organul de supraveghere


Art. 125. -


Supravegherea respectarii masurii arestului la domiciliu sau a obligatiilor impuse inculpatului, pe durata acesteia, se realizeaza de catre inspectoratul de politie judetean, respectiv de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, denumit/denumita in continuare organ de supraveghere, in a carui/carei circumscriptie se afla imobilul in care locuieste inculpatul, stabilit prin incheiere."


4. Dupa articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 1281, cu urmatorul cuprins:


"Obligatiile inculpatului la comunicarea masurii privind arestul la domiciliu


Art. 1281. -


Dupa comunicarea masurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligatia de a se deplasa de indata la imobilul prevazut la art. 126, in vederea executarii masurii."


5. La articolul 129, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:


"(31) Perioada dintre doua verificari inopinate succesive, potrivit alin. (3), nu poate fi mai mare de doua zile calendaristice."


6. La articolul 129, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:


"(6) Masurile cuprinse in programul de supraveghere pot fi contestate de catre inculpat sau orice persoana interesata, prin contestatie adresata judecatorului de drepturi si libertati, judecatorului de camera preliminara sau instantei de judecata care a dispus masura arestului la domiciliu. Prevederile art. 219, respectiv art. 220 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.


(7) Prin hotararea luata, organul judiciar prevazut la alin. (6) poate modifica sau completa programul de supraveghere, in tot sau in parte."


7. La articolul 131, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


"(11) Prevederile art. 221 alin. (11) din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator."


8. La articolul 131, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:


"(4) In vederea verificarii situatiei de fapt si intocmirii sesizarii prevazute la alin. (1), organul de supraveghere are acces, in conditiile legii, la documente, imagini, inregistrari audiovideo sau orice inscrisuri necesare, detinute de autoritatile sau institutiile publice, persoanele juridice ori persoanele fizice."


Art. 46. -


In cuprinsul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 15 octombrie 2020, sintagma "sistem electronic de supraveghere" se inlocuieste cu sintagma "dispozitiv electronic de supraveghere".


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice