din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

INTEGRAL: OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale


Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

Publicata Monitorul Oficial, Partea I nr. 1248 din 30 decembrie 2021.


Avand in vedere faptul ca transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizata pana la 1 iulie 2021, Comisia Europeana a transmis autoritatilor romane scrisoarea de punere in intarziere privind Cauza 2021/0491, stabilind drept termen de conformare din partea Romaniei data de 30 noiembrie.


Intrucat autoritatile romane au solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului de raspuns cu inca doua luni, termen aprobat de Comisia Europeana, respectiv data de 30 ianuarie 2022, data pana la care autoritatile romane trebuie sa trimita Comisiei Europene un raspuns detaliat, prin care sa comunice finalizarea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2019/770 si notificarea masurilor de transpunere,


pentru a evita aplicarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sanctiuni pecuniare constituite dintr-o suma forfetara si/sau penalitati cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea in dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2019/770, intr-o etapa ulterioara a procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor,


tinand cont de faptul ca reglementarea contribuie la cresterea mai rapida a pietei unice digitale atat in beneficiul consumatorilor, cat si al intreprinderilor si elimina principalele obstacole legate de dreptul contractelor care stau in calea comertului transfrontalier, normele vor reduce nesiguranta cu care se confrunta intreprinderile si consumatorii din cauza complexitatii cadrului juridic, astfel consumatorii beneficiind de o protectie mai mare atunci cand vor face cumparaturi transfrontaliere, in special in mediul online,


armonizarea la nivelul Uniunii Europene a drepturilor contractuale specifice, esentiale si obligatorii ale consumatorilor din Uniunea Europeana, care sunt primordiale pentru tranzactiile transfrontaliere online si au fost identificate ca obstacole in calea schimburilor comerciale de catre partile interesate si care sunt necesare pentru a dezvolta increderea consumatorilor atunci cand fac cumparaturi online in strainatate,


luand in considerare toate aceste aspecte si avand in vedere beneficiul public generat de stabilirea unui cadru legal care sa ofere certitudine juridica, de natura sa creasca increderea consumatorilor si a comerciantilor, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


ARTICOLUL 1


Obiectul de reglementare


(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza anumite aspecte referitoare la contractele dintre comercianti si consumatori, ce au ca obiect furnizarea de continut digital sau de servicii digitale, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor si o buna functionare a pietei interne.


(2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza in special aspecte privind:


a) conformitatea continutului digital sau a serviciului digital cu contractul;


b) masuri corective in caz de neconformitate sau in caz de nefurnizare si modalitatile de punere in aplicare a acestor masuri;


c) modificarea continutului digital sau a serviciului digital.


ARTICOLUL 2


Definitii


In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


1. bunuri cu elemente digitale - orice obiect corporal mobil care incorporeaza un continut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel incat, in absenta respectivului continut digital sau serviciu digital, bunurile nu si-ar putea indeplini functiile;


2. comerciant - orice persoana fizica sau juridica, indiferent daca este publica sau privata, care, in legatura cu contractele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, actioneaza, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care actioneaza in numele respectivei persoane fizice sau juridice sau in contul acesteia, in scopuri ce tin de activitatea comerciala, industriala, artizanala sau profesionala a persoanei respective;


3. compatibilitate - capacitatea continutului digital sau a serviciului digital de a functiona cu componente hardware sau software care sunt utilizate in mod normal pentru continutul digital sau serviciile digitale de acelasi tip, fara a fi necesara conversia continutului digital sau a serviciului digital;


4. consumator - orice persoana fizica care, in legatura cu contractele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;


5. continut digital - date produse si furnizate in format digital;


6. date cu caracter personal - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;


7. functionalitate - capacitatea continutului digital sau a serviciului digital de a isi indeplini functiile, avand in vedere scopul sau;


8. garantie comerciala - orice angajament voluntar al comerciantului fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, prevazut in certificatul de garantie sau in publicitatea relevanta disponibila in momentul sau inaintea incheierii contractului, in plus fata de obligatia legala privind raspunderea comerciantului pentru conformitatea continutului digital sau a serviciului digital;


9. integrare - crearea unei legaturi intre continutul digital sau un serviciu digital si componentele mediului digital al consumatorului si incorporarea continutului digital sau a serviciului digital in acestea, in asa fel incat continutul digital sau serviciul digital sa poata fi utilizat in conformitate cu cerintele de conformitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;


10. interoperabilitate - capacitatea continutului digital sau serviciului digital de a functiona cu componente hardware sau software diferite de cele care sunt utilizate in mod normal pentru continutul digital sau serviciile digitale de acelasi tip;


11. mediu digital - echipamente hardware, software si orice conexiune de retea utilizate de consumator pentru a accesa sau a utiliza continut digital sau un serviciu digital;


12. pret - bani sau o reprezentare digitala a valorii datorate in schimbul furnizarii de continut digital sau de servicii digitale;


13. serviciu digital - un serviciu ce prezinta una dintre urmatoarele caracteristici:


a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor in format digital;


b) permite schimbul de date in format digital incarcate sau create de consumator sau de alti utilizatori ai serviciului respectiv sau orice alta interactiune cu aceste date;


14. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod accesibil pentru referinte ulterioare, pentru o perioada adecvata scopului informatiilor si care permite reproducerea neschimbata a informatiilor stocate.


ARTICOLUL 3


Domeniul de aplicare


(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica:


a) oricarui contract in care comerciantul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze consumatorului continut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca un pret;


b) in cazul in care comerciantul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze consumatorului continut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu exceptia cazului in care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de catre comerciant pentru furnizarea continutului digital sau a serviciului digital in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, sau pentru a-i permite comerciantului sa respecte cerintele legale la care este supus, iar acesta nu prelucreaza aceste date in niciun alt scop;


c) in cazul in care continutul digital sau serviciul digital este dezvoltat in conformitate cu specificatiile consumatorului;


d) oricarui suport material care serveste exclusiv ca suport al continutului digital, cu exceptia prevederilor art. 4 si 12.


(2) Nu intra in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:


a) continutul digital sau serviciile digitale incorporate in bunuri sau interconectate cu acestea in sensul art. 2 pct. 1 si furnizate impreuna cu bunurile in temeiul unui contract de vanzare referitor la bunurile respective, indiferent daca continutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de catre vanzator sau de catre un tert;


b) furnizarea de alte servicii decat serviciile digitale, indiferent daca comerciantul foloseste formate sau mijloace digitale pentru a genera rezultatul serviciului sau pentru a-l livra sau transmite catre consumator;


c) serviciile de comunicatii electronice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 4 din Directiva (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicatiilor electronice, cu exceptia serviciilor de comunicatii interpersonale care nu se bazeaza pe numere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din directiva;


d) asistenta medicala, astfel cum este definita la art. 903 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) serviciile de jocuri de noroc, si anume orice serviciu care presupune o miza cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv in cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker si pariurile, care se desfasoara pe cale electronica sau cu ajutorul oricarui alt tip de tehnologie care faciliteaza comunicarea si la solicitarea individuala a destinatarului unor astfel de servicii;


f) serviciile financiare astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


g) software-ul oferit de comerciant in baza unei licente libere si cu sursa deschisa, atunci cand consumatorul nu plateste un pret, iar datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de comerciant pentru a imbunatati securitatea, compatibilitatea sau interoperabilitatea respectivului software specific;


h) furnizarea de continut digital atunci cand acesta este pus la dispozitia publicului larg altfel decat prin transmisia semnalului ca parte a unui spectacol sau eveniment, cum ar fi proiectiile cinematografice digitale;


i) continutul digital furnizat in conformitate cu Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) In aplicarea alin. (2) lit. a), in situatia in care exista indoieli ca furnizarea unui continut digital sau a unui serviciu digital incorporat sau interconectat face sau nu parte din contractul de vanzare, continutul digital sau serviciul digital se prezuma a fi acoperit de contractul de vanzare.


(4) Fara a aduce atingere alin. (2) si (3), atunci cand un singur contract dintre acelasi comerciant si acelasi consumator include intr-un pachet elemente de furnizare de continut digital sau de furnizare a unui serviciu digital si elemente de furnizare a altor servicii sau bunuri, prezenta ordonanta de urgenta se aplica numai elementelor contractului referitoare la continutul digital sau serviciul digital.


(5) Dispozitiile art. 18 nu se aplica atunci cand un pachet, astfel cum este definit la art. 2 pct. 4 lit. a) din Directiva (UE) 2018/1.972, include elemente ale unui serviciu de acces la internet, astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor masuri privind accesul la internetul deschis si de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii si a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in interiorul Uniunii sau ale serviciilor de comunicatii interpersonale bazate pe numere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 6 din respectiva directiva;


(6) Fara a se aduce atingere art. 107 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1.972, efectele pe care incetarea unui element dintr-un pachet contractual le poate avea asupra celorlalte elemente din pachetul contractual sunt reglementate de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.


(7) In cazul in care o dispozitie a prezentei ordonante de urgenta intra in contradictie cu o dispozitie a unui alt act din legislatia nationala ce transpune sau stabileste masuri de punere in aplicare a unui act al Uniunii Europene care reglementeaza sectoare specifice sau un anumit domeniu de aplicare, dispozitiile acestuia din urma prevaleaza.


(8) Prevederile legale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal se aplica oricaror date cu caracter personal prelucrate in legatura cu contractele prevazute la alin. (1) lit. a) si b).


(9) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care o dispozitie a prezentei ordonante de urgenta intra in contradictie cu o dispozitie a unui alt act din legislatia nationala ce transpune sau stabileste masuri de punere in aplicare a unui act al Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal, dispozitiile acestuia din urma prevaleaza.


(10) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 4


Furnizarea de continut digital sau de servicii digitale


(1) Comerciantul furnizeaza continutul digital sau serviciul digital fara intarzieri nejustificate dupa incheierea contractului, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.


(2) Comerciantul isi indeplineste obligatia de furnizare atunci cand:


a) continutul digital sau orice mijloc adecvat pentru accesarea sau descarcarea continutului digital devine disponibil sau accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual ales de consumator in acest scop;


b) serviciul digital devine accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual, ales de consumator in acest scop.


ARTICOLUL 5


Conformitatea continutului digital sau a serviciului digital


Comerciantul furnizeaza consumatorului continut digital sau un serviciu digital care, dupa caz, indeplineste cerintele prevazute la art. 6-8, fara a aduce atingere art. 9.


ARTICOLUL 6


Cerinte subiective de conformitate


Continutul digital sau serviciul digital este in conformitate cu contractul daca indeplineste urmatoarele cerinte, dupa caz:


a) respecta descrierea, cantitatea si calitatea si detine functionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea si alte caracteristici prevazute in contract;


b) corespunde scopului special pentru care consumatorul il solicita, pe care consumatorul l-a adus la cunostinta comerciantului cel tarziu in momentul incheierii contractului si pe care comerciantul l-a acceptat;


c) este furnizat impreuna cu toate accesoriile, toate instructiunile, inclusiv de instalare, si cu toate serviciile de asistenta pentru clienti, conform contractului;


d) este furnizat cu actualizari conform dispozitiilor contractului.


ARTICOLUL 7


Cerinte obiective de conformitate


(1) In plus fata de respectarea cerintelor subiective de conformitate, continutul digital sau serviciul digital indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:


a) corespunde scopurilor pentru care s-ar utiliza in mod normal continut digital sau serviciile digitale de acelasi tip, tinand seama, daca este cazul, de prevederile legale in vigoare, de standarde tehnice sau, in absenta unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduita aplicabile in domeniu si specifice sectorului;


b) respecta cantitatea si detine calitatile si caracteristicile de performanta, inclusiv in materie de functionalitate, compatibilitate, accesibilitate, continuitate si securitate, care sunt normale pentru continutul digital sau serviciile digitale de acelasi tip si la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, avand in vedere natura continutului digital sau a serviciului digital si tinand seama de orice declaratie publica facuta de comerciant sau in numele acestuia sau de alte persoane din etapele anterioare ale lantului de tranzactii, mai ales in anunturi publicitare sau pe eticheta;


c) daca este cazul, este furnizat impreuna cu orice accesorii si instructiuni pe care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil sa le primeasca;


d) este in conformitate cu orice versiune de testare sau prezentare a continutului digital sau a serviciului digital pusa la dispozitie de comerciant inainte de incheierea contractului.


(2) Comerciantul nu este tinut sa respecte declaratiile publice, in conformitate cu dispozitiile alin. (1) lit. b), in cazul in care acesta demonstreaza cel putin una dintre urmatoarele situatii:


a) comerciantul nu cunostea si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoasca declaratia publica in cauza;


b) pana la momentul incheierii contractului, declaratia publica a fost rectificata in acelasi mod sau intr-un mod similar celui in care a fost facuta;


c) decizia de a achizitiona continutul digital sau serviciul digital nu ar fi putut fi influentata de declaratia publica.


(3) Comerciantul asigura informarea consumatorului cu privire la faptul ca ii sunt furnizate actualizari si ca acestea ii sunt furnizate efectiv, inclusiv actualizari de securitate, care sunt necesare pentru a mentine conformitatea continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadei in care:


a) continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie furnizat conform contractului, atunci cand contractul prevede furnizarea continua pe parcursul unei anumite perioade;


b) consumatorul se poate astepta in mod rezonabil la aceasta, avand in vedere tipul si scopul continutului digital sau al serviciului digital si tinand seama de circumstantele si natura contractului, atunci cand contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale.


(4) In cazul in care consumatorul nu instaleaza, intr-un termen rezonabil, actualizarile furnizate de comerciant in conformitate cu alin. (3), comerciantul nu raspunde pentru nicio neconformitate cauzata exclusiv de lipsa actualizarii relevante, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) comerciantul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizarii si la consecintele neinstalarii acesteia de catre consumator;


b) neinstalarea sau instalarea incorecta a actualizarii de catre consumator nu a fost cauzata de existenta unor deficiente in instructiunile de instalare furnizate de comerciant.


(5) In cazul in care contractul prevede furnizarea continua a continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade, continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie conform pe intreaga durata a perioadei respective.


(6) Nu exista o neconformitate potrivit prevederilor alin. (1) - (3) atunci cand o anumita caracteristica a continutului digital sau a serviciului digital nu corespunde cerintelor obiective de conformitate prevazute la alin. (1) - (3), daca, la momentul incheierii contractului, consumatorul a fost informat in mod explicit si intr-un limbaj clar care ii permite sa inteleaga consecintele respectivei neconformitati, iar consumatorul a acceptat in mod expres si separat acest lucru la momentul incheierii contractului.


(7) Continutul digital sau un serviciu digital este furnizat in cea mai recenta versiune a sa disponibila la momentul incheierii contractului, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.


ARTICOLUL 8


Integrarea incorecta a continutului digital sau a serviciului digital


Se considera ca fiind o neconformitate a continutului digital sau a serviciului digital orice neconformitate cauzata de integrarea incorecta a continutului digital sau a serviciului digital in mediul digital al consumatorului, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:


a) continutul digital sau serviciul digital a fost integrat de comerciant sau sub raspunderea acestuia;


b) continutul digital sau serviciul digital a fost destinat sa fie integrat de consumator, iar integrarea incorecta s-a datorat unor deficiente in instructiunile de integrare furnizate de comerciant.


ARTICOLUL 9


Drepturile tertilor


In cazul in care o restrictie care rezulta din incalcarea oricarui drept al unui tert, in special a drepturilor de proprietate intelectuala, impiedica sau limiteaza utilizarea continutului digital sau a serviciului digital in conformitate cu art. 6 si 7, consumatorul are dreptul la masurile corective in caz de neconformitate prevazute la art. 13, cu exceptia cazului in care dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, prevad nulitatea sau incetarea contractului de furnizare a continutului digital sau a serviciului digital in astfel de cazuri.


ARTICOLUL 10


Raspunderea comerciantului


(1) Comerciantul raspunde pentru orice nefurnizare a continutului digital sau a serviciului digital in conformitate cu art. 4.


(2) In cazul in care un contract prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale, comerciantul raspunde pentru orice neconformitate, in temeiul art. 6-8, care exista la momentul furnizarii si care este constatata in termen de cinci ani incepand cu data furnizarii, fara a aduce atingere art. 7 alin. (3) lit. b).


(3) Atunci cand contractul prevede furnizarea continua pe parcursul unei anumite perioade, comerciantul raspunde pentru orice neconformitate, in temeiul art. 6-8, care are loc sau este constatata in termenul in care continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie furnizat conform contractului.


ARTICOLUL 11


Sarcina probei


(1) Sarcina probei cu privire la furnizarea continutului digital sau a serviciului digital in conformitate cu art. 4 revine comerciantului.


(2) In cazurile mentionate la art. 10 alin. (2), sarcina probei cu privire la conformitate la momentul furnizarii continutului digital sau a serviciului digital furnizat ii revine comerciantului in cazul unei neconformitati care este constatata in termen de un an de la momentul furnizarii continutului digital sau a serviciului digital.


(3) In cazurile mentionate la art. 10 alin. (3), sarcina probei cu privire la conformitatea continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadei in care continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie furnizat conform contractului ii revine comerciantului in cazul unei neconformitati care apare pe parcursul perioadei respective.


(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul in care comerciantul demonstreaza ca mediul digital al consumatorului nu este compatibil cu cerintele tehnice ale continutului digital sau ale serviciului digital, iar comerciantul a informat consumatorul cu privire la aceste cerinte, in mod clar si usor de inteles, inainte de incheierea contractului.


(5) Consumatorul coopereaza cu comerciantul in masura in care acest lucru este, in mod rezonabil, posibil si necesar pentru a stabili daca neconformitatea continutului digital sau a serviciului digital, la momentul prevazut la art. 10 alin. (2) sau (3), dupa caz, a fost cauzata de mediul digital al consumatorului. Obligatia de cooperare intre consumator si comerciant se limiteaza la mijloacele disponibile din punct de vedere tehnic care sunt mai favorabile pentru consumator.


(6) In cazul in care consumatorul nu coopereaza, iar comerciantul a informat consumatorul cu privire la o astfel de cerinta in mod clar si usor de inteles inainte de incheierea contractului, sarcina probei in ceea ce priveste existenta neconformitatii la momentul mentionat la art. 10 alin. (2) sau (3), dupa caz, revine consumatorului.


ARTICOLUL 12


Masuri corective in caz de nefurnizare


(1) In cazul in care comerciantul nu furnizeaza continutul digital sau serviciul digital in conformitate cu art. 4 consumatorul ii solicita comerciantului sa furnizeze continutul digital sau serviciul digital. Daca, in aceste circumstante, comerciantul nu furnizeaza continutul digital sau serviciul digital fara intarzieri nejustificate sau intr-un termen suplimentar, astfel cum convin in mod expres partile, consumatorul are dreptul sa inceteze contractul.


(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica, iar consumatorul are dreptul sa inceteze imediat contractul, in una dintre urmatoarele situatii:


a) comerciantul a declarat ca nu va furniza continutul digital sau serviciul digital sau acest lucru reiese clar din circumstante;


b) consumatorul si comerciantul au convenit ca pentru consumator este esentiala furnizarea la o anumita data sau acest lucru reiese in mod clar din circumstantele care insotesc incheierea contractului, iar furnizorul nu furnizeaza continutul digital sau serviciul digital pana la sau la data respectiva.


(3) Atunci cand consumatorul inceteaza contractul in temeiul alin. (1) sau (2), art. 14-17 se aplica in mod corespunzator.


ARTICOLUL 13


Masuri corective in caz de neconformitate


(1) In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul la aducerea in conformitate a continutului digital sau a serviciului digital, la o reducere proportionala a pretului sau la incetarea contractului in conditiile prevazute in prezentul articol.


(2) Consumatorul are dreptul la aducerea in conformitate a continutului digital sau a serviciului digital, cu exceptia cazului in care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune comerciantului costuri care ar fi disproportionate, luand in considerare toate circumstantele, inclusiv:


a) valoarea continutului digital sau a serviciului digital in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea;


b) gravitatea neconformitatii.


(3) Comerciantul aduce continutul digital sau serviciul digital in conformitate potrivit prevederilor alin. (2), intr-o perioada de timp rezonabila care nu poate depasi 15 zile calendaristice din momentul in care vanzatorul a fost informat de catre consumator cu privire la neconformitate si care este stabilit de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, fara costuri si fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, tinand seama de natura continutului digital sau a serviciului digital si de scopul pentru care consumatorul a solicitat continutul digital sau serviciul digital.


(4) Consumatorul are dreptul fie la reducerea proportionala a pretului in conformitate cu alin. (5) si (6), in cazul in care continutul digital sau serviciul digital este furnizat in schimbul platii unui pret, fie la incetarea contractului in conformitate cu alin. (7) si (8), in oricare dintre urmatoarele cazuri:


a) masura corectiva pentru aducerea in conformitate a continutului digital sau a serviciului digital este imposibila sau disproportionata in conformitate cu alin. (2);


b) comerciantul nu a adus in conformitate continutul digital sau serviciul digital in conformitate cu alin. (3);


c) se constata o neconformitate, in pofida incercarii comerciantului de a aduce continutul digital sau serviciul digital in conformitate;


d) neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere imediata de pret sau incetarea imediata a contractului;


e) comerciantul a declarat ca nu va aduce continutul digital sau serviciul digital in conformitate, in termenul si conditiile prevazute la alin. (3), ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.


(5) Reducerea de pret este proportionala cu diminuarea valorii continutului digital sau a serviciului digital furnizat consumatorului in comparatie cu valoarea pe care continutul digital sau serviciul digital ar avea-o daca ar fi in conformitate.


(6) Atunci cand contractul prevede ca furnizarea continutului digital sau a serviciului digital se face pe parcursul unei anumite perioade in schimbul platii unui pret, reducerea de pret se aplica pentru perioada in care continutul digital sau serviciul digital nu a fost in conformitate.


(7) Atunci cand continutul digital sau serviciul digital este furnizat in schimbul platii unui pret, consumatorul are dreptul de a obtine incetarea contractului numai daca neconformitatea nu este minora.


(8) Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformitatii revine comerciantului, in cazul prevazut la alin. (7).


(9) In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei parti restante din pretul continutului sau serviciului digital sau a unei parti a acesteia pana la aducerea in conformitate de catre comerciant a continutului digital sau a serviciului digital, cu conditia ca plata suspendata sa nu fie aferenta unui continut digital sau serviciu digital deja furnizat de catre comerciant si care a fost conform.


ARTICOLUL 14


Exercitarea dreptului de a inceta contractul


(1) Consumatorul isi exercita dreptul de a inceta contractul printr-o declaratie catre comerciant prin care isi exprima decizia de a inceta contractul.


(2) Contractul inceteaza la data la care consumatorul transmite declaratia catre comerciant.


ARTICOLUL 15


Obligatiile comerciantului in cazul incetarii contractului


(1) In cazul incetarii contractului, comerciantul ramburseaza consumatorului toate sumele platite in temeiul contractului.


(2) Cu toate acestea, in cazurile in care contractul prevede furnizarea continutului digital sau a serviciului digital in schimbul platii unui pret si pentru o anumita perioada, iar continutul digital sau serviciul digital a fost in conformitate pe parcursul unei perioade anterioare datei incetarii contractului, comerciantul ramburseaza consumatorului numai cota-parte din pretul platit care corespunde perioadei in care continutul digital sau serviciul digital nu a fost in conformitate, precum si orice parte din pretul platit de consumator in avans pentru perioada ramasa din durata contractului, care ar fi urmat sa se deruleze daca contractul nu ar fi incetat.


(3) In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale consumatorului, comerciantul respecta obligatiile aplicabile in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 si prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.


(4) Comerciantul se abtine de la utilizarea oricarui alt continut in afara datelor cu caracter personal care au fost furnizate sau create de consumator la utilizarea continutului digital sau a serviciului digital furnizat de catre comerciant, cu exceptia uneia din urmatoarele situatii in care acest continut:


a) nu are nicio utilitate in afara contextului continutului digital sau al serviciului digital furnizat de comerciant;


b) are legatura doar cu activitatea consumatorului atunci cand foloseste continutul digital sau serviciul digital furnizat de comerciant;


c) a fost agregat cu alte date de catre comerciant si nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat numai cu eforturi disproportionate;


d) a fost generat in comun de catre consumator si alte persoane, iar alti consumatori pot continua sa utilizeze continutul.


(5) Comerciantul pune la dispozitia consumatorului, la cererea acestuia, orice continut care nu reprezinta date cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de catre consumator in momentul utilizarii continutului digital sau a serviciului digital furnizat de comerciant, cu exceptia situatiilor mentionate la alin. (4) lit. a) -c), dupa caz.


(6) Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul continut digital fara costuri si fara impedimente din partea comerciantului, intr-un termen rezonabil care nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data cererii, intr-un format utilizat in mod curent si care poate fi citit automat.


(7) Comerciantul poate impiedica orice utilizare ulterioara a continutului digital sau a serviciului digital de catre consumator, in special prin oprirea accesului consumatorului la continutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului, fara a aduce atingere alin. (5) si (6).


ARTICOLUL 16


Obligatiile consumatorului in cazul incetarii contractului


(1) Consumatorul se abtine de la a utiliza continutul digital sau serviciul digital si de la a-l pune la dispozitie tertilor, dupa incetarea contractului.


(2) Atunci cand continutul digital a fost furnizat pe un suport material, consumatorul, la cererea si pe cheltuiala comerciantului, ii returneaza acestuia suportul material, fara intarzieri nejustificate.


(3) Daca comerciantul hotaraste sa solicite restituirea suportului material, aceasta solicitare se efectueaza in termen de 14 zile de la data la care comerciantul este informat cu privire la decizia consumatorului de a inceta contractul.


(4) Consumatorul nu este obligat sa plateasca pentru utilizarea continutului digital sau a serviciului digital in perioada anterioara incetarii contractului si in care continutul digital sau serviciul digital nu a fost in conformitate.


ARTICOLUL 17


Termene si modalitati de rambursare de catre comerciant


(1) Orice rambursare pe care comerciantul o datoreaza consumatorului in temeiul art. 13 alin. (4) - (6) sau al art. 15 alin. (1) si (2) ca urmare a unei reduceri de pret sau a incetarii contractului este efectuata fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in termen de 14 zile de la data la care comerciantul este informat cu privire la decizia consumatorului de a invoca dreptul la reducerea pretului sau dreptul sau de a inceta contractul.


(2) Comerciantul efectueaza rambursarea utilizand aceleasi mijloace de plata pe care le-a utilizat consumatorul pentru plata continutului digital sau a serviciului digital, cu exceptia cazului in care consumatorul si-a dat acordul expres pentru utilizarea altor mijloace de plata si cu conditia ca rambursarea sa nu implice plata unor comisioane de catre consumator.


(3) Comerciantul nu ii impune consumatorului niciun fel de comisioane legate de rambursare.


ARTICOLUL 18


Modificarea continutului digital sau a serviciului digital


(1) In cazul in care contractul prevede furnizarea sau punerea la dispozitia consumatorului a continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade de timp, comerciantul poate modifica continutul digital sau serviciul digital dincolo de ceea ce este necesar pentru a mentine in conformitate continutul digital sau serviciul digital, in conformitate cu art. 6 si 7, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) contractul permite o astfel de modificare si prevede o justificare valabila pentru aceasta;


b) modificarea se realizeaza fara costuri suplimentare pentru consumator;


c) consumatorul este informat in mod clar si usor de inteles cu privire la modificare;


d) in cazurile mentionate la alin. (2), consumatorul este informat cu suficient timp in prealabil, pe un suport durabil, cu privire la caracteristicile si data modificarii si la dreptul de a inceta contractul in conformitate cu alin. (2) sau cu privire la posibilitatea de a mentine continutul digital sau serviciul digital fara modificarea in cauza in conformitate cu alin. (5).


(2) Consumatorul are dreptul de a inceta contractul daca modificarea are un impact negativ asupra accesului consumatorului la continutul digital sau la serviciul digital sau asupra utilizarii acestuia de catre consumator, cu exceptia cazului in care un astfel de impact negativ este minor.


(3) In cazul prevazut la alin. (2), consumatorul are dreptul sa inceteze contractul fara costuri, in termen de 30 de zile de la primirea informatiilor sau din momentul in care continutul digital sau serviciul digital a fost modificat de catre comerciant, oricare dintre acestea intervine mai tarziu.


(4) Atunci cand consumatorul obtine incetarea contractului in conformitate cu alin. (2) si (3), art. 14-17 se aplica in mod corespunzator.


(5) Dispozitiile alin. (2) - (4) nu se aplica daca comerciantul i-a permis consumatorului sa mentina, fara costuri suplimentare, continutul digital sau serviciul digital fara modificari, iar continutul digital sau serviciul digital ramane in conformitate.


ARTICOLUL 19


Dreptul la actiunea in regres


(1) In cazul in care comerciantul raspunde fata de consumator pentru un caz de nefurnizare a continutului digital sau a serviciului digital sau pentru o neconformitate care rezulta dintr-un act sau o omisiune a unei persoane in etapele anterioare ale lantului de tranzactii, comerciantul are dreptul de a se indrepta impotriva persoanei sau a persoanelor carora le revine raspunderea din lantul de tranzactii comerciale, potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.


(2) In vederea aducerii la conformitate a continutului digital sau a serviciului digital, consumatorul are dreptul sa se indrepte impotriva oricarei parti terte, alta decat comerciantul care furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze continutul digital sau serviciul digital.


ARTICOLUL 20


Garantii comerciale


(1) Orice garantie comerciala da nastere unei obligatii juridice pentru garant in conditiile stabilite in certificatul de garantie comerciala si in anunturile publicitare asociate, disponibile in momentul sau anterior incheierii contractului.


(2) In cazul in care conditiile prevazute in certificatul de garantie comerciala sunt mai putin avantajoase pentru consumator decat cele prevazute in anunturile publicitare asociate, garantia comerciala da nastere unei obligatii juridice in conditiile stabilite in publicitatea privind garantia comerciala, cu exceptia cazului in care, inainte de incheierea contractului, anunturile publicitare asociate au fost corectate in acelasi mod sau intr-un mod comparabil celui in care au fost facute.


(3) Comerciantul ofera consumatorilor, pe suport durabil, un certificat de garantie comerciala, cel mai tarziu in momentul livrarii bunurilor.


(4) Certificatul de garantie comerciala este formulat intr-un limbaj simplu si inteligibil.


(5) Certificatul de garantie comerciala contine urmatoarele informatii:


a) o declaratie clara prin care se specifica ca obligatia legala privind raspunderea comerciantului pentru conformitatea continutului digital sau a serviciului digital nu este afectata de garantia comerciala;


b) numele si adresa garantului;


c) procedura pe care trebuie sa o urmeze consumatorul pentru a beneficia de garantia comerciala;


d) indicarea continutului digital si/sau a serviciilor digitale carora li se aplica garantia comerciala;


e) conditiile garantiei comerciale.


(6) Neconformitatea cu alin. (3)-(5) nu afecteaza caracterul obligatoriu al garantiei comerciale pentru garant.


(7) Certificatul de garantie comerciala trebuie redactat in limba romana, fara a exclude prezentarea acestuia si in alte limbi.


ARTICOLUL 21


Sanctiuni


(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) si alin. (4) - (6) si art. 17, cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei;


b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) si art. 20 alin. (3) - (5) si (7), cu amenda de la 10.000 lei la 40.000 lei;


c) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 13 alin. (3) - (7) si (9) si art. 18 alin. (1) si (3), cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.


(2) Faptele prevazute la alin. (1), daca au avut ca urmare afectarea grava si in mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei.


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 22 alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.


ARTICOLUL 22


Sanctiuni contraventionale complementare


(1) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale prevazute la art. 21 agentul constatator poate dispune aducerea in conformitate a continutului digital sau a serviciului digital ori restituirea contravalorii produsului, dupa caz.


(2) Contraventiilor prevazute la art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 alin. (1) si art. 29.


ARTICOLUL 23


Sesizari


In vederea asigurarii respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta de catre comercianti, persoanele fizice sau organizatiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv organizatiile de consumatori sau organizatiile profesionale, organismele publice sau reprezentantii acestora, precum si organizatiile sau asociatiile fara scop lucrativ care Aasi desfasoara activitatea in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, asa cum sunt definite la articolul 80 din Regulamentul (UE) 2016/679, pot fie sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in legatura cu incalcarile prevederilor prezentei ordonante de urgenta astfel incat aceasta sa decida asupra reclamatiilor, fie sa initieze actiuni in justitie impotriva comerciantilor care au savarsit sau sunt susceptibili sa savarseasca incalcari ale prezentei ordonante de urgenta.


ARTICOLUL 24


Caracterul imperativ


(1) Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezenta ordonanta de urgenta, consumatorul nu poate fi obligat la niciun acord de natura contractuala care, in defavoarea sa, exclude aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, deroga de la acestea sau le modifica efectele inainte ca modificarea continutului digital sau a serviciului digital in conformitate cu art. 18 sa fie adusa la cunostinta consumatorului de catre comerciant.


(2) Comerciantul poate sa ofere consumatorului conditii contractuale care depasesc nivelul de protectie asigurat prin prezenta ordonanta de urgenta.


ARTICOLUL 25


Dispozitii tranzitorii si finale


(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Sunt exceptate de la prevederile art. 18 si art. 19 alin. (1) contractele ce au ca obiect furnizarea de continut digital sau de servicii digitale aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


ARTICOLUL 26


In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta se modifica anexa la Hotararea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure respectarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 10 iunie 2020, precum si modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 30 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile art. 23 din Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019.


*


Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice