din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1888 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

INTEGRAL: Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Art. 1: Obiectul legii


(1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar.


(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:


a) bugetului de stat;


b) bugetului asigurarilor sociale de stat;


c) bugetelor fondurilor speciale;


d) bugetului trezoreriei statului;


e) bugetelor institutiilor publice autonome;


f) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz;


g) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;


h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;


i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.


Art. 2: Definitii


In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:


1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;


2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in vederea stingerii obligatiei de plata ce rezulta din executarea angajamentului legal;


3. angajament legal - actul juridic prin care se creeaza, in cazul actelor administrative sau contractelor ori se constata, in cazul legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor, hotararilor judecatoresti, obligatia de plata pe seama fondurilor publice;


31. arierate - plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de la data scadentei;


32. angajarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare, prin care institutia publica isi asuma obligatia de a plati o suma de bani, rezultata in urma indeplinirii conditiilor stipulate intr-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrari, prestarea de servicii si onorarea obligatiilor de plata rezultate in baza legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor, hotararilor judecatoresti, in limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetara anuala;


33. actiuni multianuale - actiuni a caror perioada de realizare depaseste un an bugetar;


4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;


5. autorizare bugetara - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, intr-o perioada data, in limita creditelor de angajament si/sau bugetare aprobate;


6. buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;


7. - Art. 2, punctul 7. din capitolul I a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 4. din Legea 270/2013.


71. bugetele centralizate ale institutiilor publice finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor institutiilor finantate partial din bugetele mentionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol si de titluri de cheltuieli;


72. cadru bugetar - totalitatea dispozitiilor si procedurilor care stau la baza aplicarii sistemelor de contabilitate bugetara si de raportare statistica, regulilor si procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetara, regulilor fiscale numerice cu specific national, procedurilor bugetare pe care se bazeaza procesul bugetar in toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare si analize independente destinate sa mareasca transparenta procesului bugetar, care se aplica de catre institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare;


73. cadru bugetar pe termen mediu - reprezinta un ansamblu specific de proceduri bugetare nationale care extind orizontul elaborarii politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual si care includ definirea prioritatilor in materie de politica si a obiectivelor bugetare pe termen mediu;


8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) , in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;


81. cheltuieli urgente sau neprevazute - acele cheltuieli generate de situatii deosebite nou-aparute in timpul exercitiului bugetar, care necesita finantare imediata si pentru care fondurile existente in bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente in raport cu destinatia acestora, din motive independente de vointa ordonatorilor de credite;


82. cheltuieli de investitii - parte a cheltuielilor publice destinate finantarii obiectivelor/proiectelor de investitii si a celorlalte categorii de investitii, indiferent de subdiviziunea clasificatiei bugetare la care se incadreaza;


9. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare. Clasificatia bugetara nu reprezinta baza legala pentru efectuarea angajamentelor legale si/sau efectuarea platilor;


10. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;


11. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;


12. - Art. 2, punctul 12. din capitolul I a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 8. din Legea 270/2013.


13. compartiment financiar-contabil-denumire generica pentru structura organizatorica - departament, directie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - in cadrul institutiei publice, cu atributii in fundamentarea, elaborarea si executia bugetului institutiei si/sau in care este organizata evidenta contabila a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, se efectueaza plata cheltuielilor, se intocmesc situatiile financiare si/sau se elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului institutiei, dupa caz;


14. credite destinate unor actiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau loc la credite de angajament si credite bugetare;


15. credit de angajament - limita maxima in cadrul careia pot fi incheiate angajamentele legale in timpul anului bugetar;


16. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare;


17. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe;


18. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;


19. contributie - prelevare obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;


20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;


201. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce masoara impactul administratiilor publice asupra restului economiei interne sau internationale, astfel:


a) excedentul exprima resursele financiare puse la dispozitia altor sectoare institutionale;


b) deficitul bugetar exprima resursele financiare generate de alte sectoare institutionale si utilizate de sectorul administratiei publice;


21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati;


22. donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persoana juridica sau fizica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie;


23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an bugetar;


24. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;


25. executia de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare;


26. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul;


27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) ;


271. fonduri rambursabile - asistenta financiara rambursabila primita de la institutiile financiare interne si internationale si de la alti finantatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finantare incheiate cu acestea;


272. fonduri externe postaderare si alti donatori-totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de Romania in cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilitati finantate conform unor decizii/acorduri/intelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene si/sau ale altor donatori;


28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile acestora;


29. impozit - prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;


30. institutii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora, finantate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) ;


31. lege bugetara anuala - lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar;


32. lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala;


33. lichidarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care ordonatorul de credite verifica existenta dreptului creditorului, determina sau verifica realitatea si cuantumul obligatiei de plata si verifica conditiile de exigibilitate ale obligatiei de plata pe baza documentelor justificative;


34. ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar-contabil sa efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;


35. plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;


351. plati restante - sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura. Pentru sumele datorate si neachitate, reesalonate la plata, cu acordul partilor, se modifica termenul de plata in mod corespunzator;


36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia;


37. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;


371. redistribuire de credite - operatiunea de realocare de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si intre proiecte si programe cu finantare din fonduri externe intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, in conditiile prezentei legi;


38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si bugetele locale;


39. conducatorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum si alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, cu studii economice superioare si care raspunde, impreuna cu personalul din subordine, de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, de plata cheltuielilor, de intocmirea situatiilor financiare si de elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului institutiei, dupa caz. In situatia in care institutia publica nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


40. taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un agent economic, o institutie publica sau un serviciu public;


401. trimestrializarea veniturilor si cheltuielilor bugetare - operatiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regula, se realizeaza pana la finele lunii urmatoare celei in care a fost aprobat bugetul;


41. varsamant - modalitate de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic sau de o institutie publica ori financiara;


42. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) , in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii si alte varsaminte;


43. virare de credite - operatiune prin care se diminueaza creditul de angajament si/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare si/sau program/proiecte si programe cu finantare din fonduri externe, care prezinta disponibilitati, si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune si/sau program/proiecte si programe cu finantare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective, in cadrul bugetului aceluiasi ordonator principal de credite.


(2) Termenii "buget general consolidat", "cadrul fiscal-bugetar" si "strategie fiscal-bugetara" au intelesul prevazut de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.


(3) Termenii "economicitate", "eficacitate", "eficienta", "legalitate", "regularitate" au intelesul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3: Veniturile si cheltuielile bugetare


(1) Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.


(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice, programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.


Art. 4: Autorizarea bugetara/ Angajarea si utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare


(1) Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.


(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament si creditelor bugetare, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.


(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se face numai in limita creditelor de angajament si in scopurile pentru care au fost aprobate.


(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.


(5) Pentru actiunile anuale si multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.


(6) In vederea realizarii actiunilor anuale si multianuale, ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.


*) Aplicarea prevederilor art. 4 referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.


Art. 5: Legile bugetare anuale


In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:


a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;


b) legea bugetului asigurarilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat.


Art. 6: Legile de rectificare


(1) Legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar. <>p>


(2) Legile de rectificare bugetara sunt elaborate cu respectarea regulilor si a conditiilor prevazute de Legea nr. 69/2010.


*) O. U. G. nr. 181/2020 - Art. 23


Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 se pot aproba mai mult de doua rectificari bugetare.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in cazul inrautatirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovata o rectificare bugetara in primul semestru al anului.


Art. 7: Legile privind contul general anual de executie


Rezultatele fiecarui exercitiu bugetar se aproba prin:


a) legea privind contul general anual de executie a bugetului de stat;


b) legea privind contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat.


Art. 71: Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi


Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raporteaza potrivit metodologiei europene de catre institutiile abilitate in acest scop.


CAPITOLUL II: Principii, reguli si responsabilitati


SECTIUNEA 1: Principii si reguli bugetare


Art. 8


(1) Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.


(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.


Art. 9: Principiul publicitatii


Sistemul bugetar este deschis si transparent, acestea realizandu-se prin:


a) dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii acestora;


b) dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobarii acestora;


c) publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora;


d) mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului, exceptand informatiile si documentele nepublicabile, prevazute de lege.


Art. 10: Principiul unitatii


(1) Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice.


(2) Este interzisa elaborarea de acte normative prin care se creeaza cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate in sistem extrabugetar, cu exceptia prevederilor art. 67.


(3) In cazul in care, prin acte normative la nivel de lege, se aproba ca institutiile publice prevazute la art. 62 alin. (1) lit. a) sa obtina venituri proprii, acestea vor fi considerate institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz.


Art. 11: Principiul anualitatii


(1) Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar.


(2) Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.


Art. 12: Principiul specializarii bugetare


Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.


Art. 13: Principiul unitatii monetare


Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.


Art. 14: Reguli privind cheltuielile bugetare


(1) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale.


(2) Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si nici angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.


(3) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata, ordonanta si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare.


Art. 141: Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene


Cheltuielile bugetare reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene se cuprind in bugetul de stat, la valoarea stabilita potrivit reglementarilor Uniunii Europene.


Art. 15: Limite privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor bugetare


(1) In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/masuri/politici a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va intocmi o fisa financiara, care va respecta conditiile prevazute de Legea nr. 69/2010. In aceasta fisa se inscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie sa aiba in vedere:


a) schimbarile anticipate in veniturile si cheltuielile bugetare pentru anul curent si urmatorii 4 ani;


b) estimari privind esalonarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament, in cazul actiunilor anuale si multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor;


c) masurile avute in vedere pentru acoperirea majorarii cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influenta deficitul bugetar.


(2) In cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, fisa financiara prevazuta la alin. (1) , in termen de 45 de zile de la data primirii solicitarii.


(3) Dupa depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative/masuri/politici numai in conditiile prevederilor alin. (1) , dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare, aferente exercitiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.


SECTIUNEA 2: Competente si responsabilitati in procesul bugetar


Art. 16


(1) Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului si bugetele institutiilor publice se aproba astfel:


a) bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat si bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin lege;


b) bugetele institutiilor publice autonome, de catre organele abilitate in acest scop prin legi speciale;


c) bugetele centralizate ale institutiilor publice finantate partial de la bugetele prevazute la lit. a) , prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol si de titluri de cheltuieli; aprobarea bugetelor pe institutii si detalierea acestora la nivel de subcapitol si paragraf, precum si la nivel de articol si alineat se realizeaza de ordonatorul principal de credite, in termenul prevazut la alin. (2) .


d) bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetele prevazute la lit. a) , de catre ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora;


e) bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri proprii, de catre organul de conducere al institutiei publice si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;


f) bugetul trezoreriei statului, prin hotarare a Guvernului.


(2) Bugetele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se aproba in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 17: Rolul Parlamentului


(1) Parlamentul adopta legile bugetare anuale si legile de rectificare, elaborate de Guvern in contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta.


(2) In cazul in care legile bugetare anuale, depuse in termen legal, nu au fost adoptate de catre Parlament pana cel tarziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se refera proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta.


(21) Parlamentul va lua in dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificari sau completari la proiectul legii bugetare anuale si la anexele la acesta, la creditele bugetare si/sau de angajament prezentate de Guvern in structura prevazuta de art. 36 alin. (1) .


(3) In timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determina majorarea nivelului deficitului bugetar.


(31) Modificarea creditelor bugetare si/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (21) , se face numai prin redistribuiri de sume intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare.


(4) Parlamentul adopta legile contului general anual de executie.


Art. 18: Rolul Guvernului


(1) Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia in considerare perspectivele economice si prioritatile politice cuprinse in Programul de guvernare acceptat de Parlament. (2) Guvernul asigura:


a) elaborarea raportului privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar respectiv si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani;


b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale si transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, in cadrul termenului limita prevazut de prezenta lege;


c) exercitarea conducerii generale a activitatii executive in domeniul finantelor publice, scop in care examineaza periodic executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz;


d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general anual de executie;


e) utilizarea fondului de rezerva bugetara si a fondului de interventie la dispozitia sa, pe baza de hotarari.


Art. 19: Rolul Ministerului Finantelor Publice


In domeniul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:


a) coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, si anume: pregatirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie;


b) dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;


b1) elaboreaza previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate si comunicate de catre Comisia Nationala de Prognoza;


b2) in momentul inscrierii candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, acestia sunt obligati sa faca dovada detinerii certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Modurile de dobandire si retragere a certificatului se stabilesc prin norme metodologice;


*) O. U. G. nr. 188/2020


(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b2) si b3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata instituirii starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021, in functia de conducator al compartimentului financiar-contabil din administratia publica centrala pot fi numite, in conditiile legii, si persoane care nu detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi.


(2) In termen de 6 luni de la incetarea starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa dobandeasca certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, in conditiile legii.


(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) , persoanele prevazute la alin. (1) care nu au obtinut certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita functia de conducator al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de munca ale acestora fiindu-le aplicabile, dupa caz, dispozitiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


b3) dobandirea si mentinerea certificatului de atestare reprezinta conditie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite avand obligatia modificarii corespunzatoare a fiselor de post respective. La ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute de prezenta lege;


*) O. U. G. nr. 188/2020


(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b2) si b3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata instituirii starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021, in functia de conducator al compartimentului financiar-contabil din administratia publica centrala pot fi numite, in conditiile legii, si persoane care nu detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi.


(2) In termen de 6 luni de la incetarea starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa dobandeasca certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, in conditiile legii.


(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) , persoanele prevazute la alin. (1) care nu au obtinut certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita functia de conducator al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de munca ale acestora fiindu-le aplicabile, dupa caz, dispozitiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor si forma de prezentare a acestora;


d) emite norme metodologice, precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, activitatile de control intern si audit intern privind modul de gestionare a acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea acestuia;


e) solicita rapoarte si informatii oricaror institutii care gestioneaza fonduri publice;


f) aproba clasificatiile bugetare, precum si modificarile acestora;


g) analizeaza propunerile de buget in etapele de elaborare a bugetelor;


h) furnizeaza Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentarii proiectelor legilor bugetare anuale;


i) asigura monitorizarea executiei bugetare, iar in cazul in care se constata abateri ale veniturilor si cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului masuri pentru reglementarea situatiei;


j) avizeaza, in faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea intelegeri incheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative, care contin implicatii financiare;


k) - Art. 19, litera K. din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 31. din Legea 270/2013.


l) blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor de credite;


m) dispune masurile necesare pentru administrarea si urmarirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinantarii in bani, rezultate din contributia financiara externa acordata Guvernului Romaniei;


n) colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor in domeniul monetar si valutar;


o) prezinta semestrial Guvernului si comisiilor pentru buget, finante si banci ale Parlamentului, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, informari asupra modului de realizare a balantei de plati externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe;


p) participa, in numele statului, in tara si in strainatate, dupa caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si combatere a evaziunii fiscale si, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, in probleme financiare, valutare si de plati;


r) indeplineste si alte atributii prevazute de dispozitiile legale.


Art. 20: Categorii de ordonatori de credite


(1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.


(2) Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.


(3) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.


(4) Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane imputernicite in acest scop, cu exceptia conducatorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competentele delegate si conditiile delegarii acestora.


(5) In cazurile prevazute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.


Art. 21: Rolul ordonatorilor de credite


(1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele de angajament si creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice din subordine sau coordonare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.


(2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele institutiilor publice din subordine sau coordonare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a legii bugetare anuale.


(3) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele de angajament si bugetare aprobate, potrivit alin. (1) , pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.


(4) Ordonatorii tertiari de credite angajeaza cheltuieli in limita creditelor de angajament repartizate si utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.


(5) Pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1) , creditele de angajament si creditele bugetare dupa retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora.


(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) urmatoarele:


a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regasesc in structura altor subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;


b) cheltuielile acordate in bani, de natura asistentei sociale si asigurarilor sociale, precum si a contributiilor de asigurari sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate din fonduri publice, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;


c) cheltuielile cu datoria publica;


d) cheltuielile care decurg din obligatii internationale;


e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, care vor fi repartizate integral.


(7) Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10% se face in semestrul al doilea, dupa examinarea de catre Guvern a raportului semestrial privind situatia economica si bugetara si a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta.


(8) Ordonatorii de credite prevazuti la alin. (1) si (3) au obligatia de a fundamenta, justifica si utiliza, in conditii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor institutiilor subordonate si altor beneficiari ai acestor fonduri.


Art. 22: Responsabilitatile ordonatorilor de credite


(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja cheltuieli in limita creditelor de angajament si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.


(2) Ordonatorii de credite raspund, potrivit legii, de:


a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit prevederilor art. 21;


b) realizarea veniturilor;


c) angajarea si utilizarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;


d) integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;


e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;


f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;


g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;


h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.


Art. 23: Controlul financiar preventiv si auditul intern


Controlul financiar preventiv si auditul intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public si sunt exercitate conform reglementarilor legale in domeniu.


Art. 24: Controlul financiar preventiv propriu


(1) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabila cu efectuarea platii.


(2) Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu si a controlului financiar preventiv delegat, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale.


Art. 25: Controlul financiar preventiv delegat


Controlul financiar preventiv delegat se exercita de Ministerul Finantelor Publice, conform legislatiei in domeniu.


CAPITOLUL III: Procesul bugetar


SECTIUNEA 1: Proceduri privind elaborarea bugetelor


Art. 26


Legile bugetare cuprind:


a) la venituri, estimarile anului bugetar;


b) la cheltuieli, creditele de angajament si creditele bugetare determinate de autorizarile continute in legi specifice, in structura functionala si economica a acestora;


*) Aplicarea prevederilor art. 26 lit. b) referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.


c) deficitul sau excedentul bugetar, dupa caz;


d) reglementari specifice exercitiului bugetar.


Art. 27: Anexele legilor bugetare


Anexele legilor bugetare cuprind:


a) sintezele bugetelor prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a) ;


b) bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea;


c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si criteriile de repartizare a acestora;


d) alte anexe specifice.


Art. 28: Elaborarea bugetelor


Proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaboreaza de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, pe baza:


a) prognozelor indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani;


b) politicilor fiscale si bugetare;


b1) legii pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar prevazute la art. 18 din Legea nr. 69/2010;


c) prevederilor memorandumurilor de finantare, ale memorandumurilor de intelegere sau ale altor acorduri internationale cu organisme si institutii financiare internationale, semnate si/sau ratificate;


d) politicilor si strategiilor sectoriale, a prioritatilor stabilite in formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;


e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;


f) programelor intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;


g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si de transferuri consolidabile pentru autoritatile administratiei publice locale;


h) posibilitatilor de finantare a deficitului bugetar.


Art. 281: Plati restante


Ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa asigure achitarea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, precum si a platilor restante rezultate in cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent, cu exceptia angajamentelor noi pentru proiecte/ programe finantate din fonduri externe nerambursabile.


Art. 282: Gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele institutiilor publice


In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele institutiilor publice prevazute la art. 62 alin. (1) lit. b) si c) in ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste institutii fundamenteaza veniturile proprii pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent anului curent.


Art. 283: Obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an


Obligatiile de plata inregistrate la nivelul unui an trebuie sa fie cel mult agale cu creditele bugetare aprobate, cu exceptia serviciilor privind furnizarea de utilitati si a drepturilor salariale la care obligatiile inregistrate pot depasi creditul bugetar, cu diferenta dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent si cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum si a altor cauze independente de vointa ordonatorilor de credite.


Art. 284: Consecinte ale neachitarii arieratelor


(1) In situatia in care institutiile publice finantate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, inregistreaza arierate la sfarsitul lunii anterioare lunii pentru care solicita efectuarea de plati, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa nu opereze plati din conturile acestora, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum si pentru plata ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice.


(2) Masura inceteaza la data la care institutiile publice prevazute la alin. (1) nu mai inregistreaza arierate in contabilitate.


Art. 285: Programe bugetare


(1) Programele se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.


(2) In scopul intaririi calitatii politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, metodologia de elaborare si executie a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, continutul acestora si modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat si/sau eficienta, precum si modul de monitorizare a executiei programelor bugetare.


*) Aplicarea prevederilor art. 285 referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.


Art. 29: Structura bugetelor


(1) Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare.


(2) Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz.


(3) Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.


(4) Numarul maxim de posturi finantat si fondul aferent salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite. Numarul maxim de posturi aprobat prin legea bugetara anuala nu poate fi depasit.


(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in conformitate cu creditele de angajament si duratele de realizare a investitiilor.


(6) - Art. 29, alin. (6) din capitolul III, sectiunea 1 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 42. din Legea 270/2013.


(7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite si se aeroba o data cu acestea.


Art. 30: Fonduri la dispozitia Guvernului


(1) In bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.


(2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se repartizeaza unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar.


*) OUG 168/2022 - Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (2) , la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin hotarare a Guvernului pot fi asigurate sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.


(21) Prin actele normative prevazute la alin. (2) si (4) , Guvernul poate aproba introducerea in bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificatiei bugetare necesare reflectarii destinatiei sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, daca acestea nu existau anterior actelor normative in cauza in bugetul aprobat ordonatorului principal de credite, cu reflectarea corespunzatoare in anexele la bugetul acestuia, si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice inclusiv prin introducerea de noi fise de obiectiv/proiect/categorie de investitii.


(3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, dupa caz.


(4) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se repartizeaza unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru finantarea unor actiuni urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.


(5) In cursul exercitiului bugetar Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile privind asigurarea sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.


SECTIUNEA 11: Cadrul bugetar


Art. 301: Cadrul bugetar al Romaniei


Cadrul bugetar al Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene respecta cerintele cadrului bugetar al Uniunii Europene, in vederea intaririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii si asigurarii obligatiei prevazute de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si alte tratate privind Uniunea Europeana, ratificate de Romania, pentru a evita deficitele publice excesive.


Art. 302: Planificarea bugetara


(1) Planificarea bugetara elaborata de Ministerul Finantelor Publice se bazeaza pe previziuni macroeconomice si bugetare.


(2) Previziunile macroeconomice si bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene si, dupa caz, cu cele ale altor organisme independente internationale.


(3) Diferentele semnificative fata de previziunile Comisiei Europene sunt descrise si motivate, in special daca nivelul sau cresterea variabilelor din ipotezele externe se indeparteaza in mod semnificativ de valorile mentionate in previziunile Comisiei Europene.


Art. 303: Publicarea previziunilor macroeconomice si bugetare


Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Prognoza publica pe site, conform competentelor lor legale, previziunile macroeconomice si bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetara.


Art. 304: Evaluarea previziunilor macroeconomice si bugetare


(1) Previziunile macroeconomice si bugetare utilizate pentru planificarea bugetara fac obiectul unor evaluari periodice, impartiale si cuprinzatoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluari ulterioare de catre Consiliul Fiscal/organele abilitate in acest scop.


(2) Consiliul Fiscal/Organele abilitate in acest scop publica rezultatele evaluarilor pe site-ul propriu al institutiei.


(3) Rezultatele acestei evaluari sunt luate in considerare, in mod adecvat, in viitoarele previziuni macroeconomice si bugetare.


Art. 305: Cadrul bugetar pe termen mediu


(1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual.


(2) Ministerul Finantelor Publice motiveaza, in anexa separata la raportul la legea bugetara anuala, orice abatere a previziunilor si prioritatilor privind veniturile si cheltuielile care rezulta din cadrul bugetar pe termen mediu prevazut la alin. (1) .


(3) In caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, in cadrul mandatului sau, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale prioritati, si va evidentia diferentele fata de cadrul bugetar pe termen mediu anterior.


SECTIUNEA 2: Calendarul bugetar


Art. 31: Elaborarea prognozelor indicatorilor macroeconomici


Prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali, in conformitate cu prevederile art. 28 lit. a) , se elaboreaza de catre Comisia Nationala de Prognoza, pana la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, dupa caz, pe parcursul desfasurarii procesului bugetar si vor fi publicate pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza.


Art. 311: Analiza cheltuielilor publice


(1) Guvernul aproba, prin memorandum, pana la data de 15 iulie a fiecarui an, cadrul, tema, rapoartele de analiza a cheltuielilor publice si masurile stabilite pentru realizarea acestor analize, derulate de Ministerul Finantelor si ordonatorii principali de credite.


(2) Ministerul Finantelor, pentru activitatea de analiza a cheltuielilor publice, are urmatoarele competente:


a) coordoneaza activitatea de analiza a cheltuielilor publice;


b) are acces neingradit la acte, documente si informatii necesare exercitarii atributiilor sale pentru analiza cheltuielilor publice.


(3) Ministerul Finantelor, in exercitarea competentelor prevazute la alin. (2) , indeplineste urmatoarele atributii:


a) elaboreaza strategia multianuala de analiza a cheltuielilor bugetare, care se aproba de Guvern, prin memorandum;


b) efectueaza, periodic, impreuna cu ordonatorii principali de credite, analize ale cheltuielilor institutiilor publice finantate integral sau partial de la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) -h) , cu scopul de a identifica masuri care sa conduca la o eficienta sporita a utilizarii fondurilor publice de catre institutiile publice analizate;


c) solicita de la institutiile publice analizate rapoartele celorlalte organisme cu atributii de control financiar, fiscal, audit intern si inspectie bancara pentru a fi avute in vedere la realizarea analizei cheltuielilor publice;


d) pentru institutiile publice analizate, limitele de cheltuieli si, dupa caz, estimarile prevazute la art. 32 se stabilesc cu luarea in considerare a masurilor cuprinse in rapoartele de analiza a cheltuielilor publice, aprobate de catre Guvern;


e) urmareste stadiul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin rapoartele aprobate de Guvern, pe care il informeaza anual, pana la sfarsitul lunii iunie a fiecarui an.


(4) Ordonatorii principali de credite au urmatoarele obligatii:


a) sa nominalizeze, la cererea Ministerului Finantelor, personalul de conducere si de executie pentru constituirea grupurilor de lucru si sa asigure participarea acestora la intreg procesul de analiza a cheltuielilor publice;


b) sa transmita la cererea Ministerului Finantelor si sa puna la dispozitia grupurilor de lucru actele, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele si in structura stabilite de acesta, si sa sprijine activitatea de analiza a cheltuielilor;


c) sa colaboreze cu Ministerul Finantelor la stabilirea cadrului analizei cheltuielilor publice;


d) sa duca la indeplinire masurile cuprinse in rapoartele aprobate de Guvern.


Art. 32: Limitele de cheltuieli


Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului, pana la data de 31 iulie a fiecarui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.


Art. 33: Scrisoarea-cadru


(1) Ministrul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data de 1 august a fiecarui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.


(2) Limitele de cheltuieli aprobate si stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza prognozelor de toamna ale Comisiei Nationale de Prognoza sau in cazul modificarii ulterioare a legislatiei din domeniu, in functie de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului.


Art. 34: Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite


(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, pana la data de 1 septembrie a fiecarui an, sa depuna la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul bugetar urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli si estimarile pentru urmatorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, insotite de documentatii si fundamentari detaliate.


(2) Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat.


(3) Autoritatile administratiei publice locale au aceeasi obligatie pentru propunerile de transferuri consolidate si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.


(4) In situatia in care ordonatorii principali de credite nu isi aliniaza propunerea de buget la strategia fiscal-bugetara si metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finantelor Publice va proceda in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.


(5) Proiectele de buget si anexele la acesta, refacute, se depun la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.


Art. 35: Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament/Raportul anual la buget


(1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectura, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.


(2) Proiectul legii bugetului de stat este insotit de un raport privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice in contextul carora au fost elaborate proiectele de buget, precum si strategia Guvernului in domeniul investitiilor publice.


(3) Raportul si proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetara a Guvernului, precum si alte informatii relevante in domeniu.


(31) Ministerul Finantelor Publice, pe baza prognozelor de toamna ale Comisiei Nationale de Prognoza, definitiveaza proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite si al bugetului propriu si proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.


(4) Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la alin. (31) , acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai tarziu pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an.


Art. 351: Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament in anii in care se organizeaza alegeri generale parlamentare in ultimele 3 luni ale anului


In cazul in care alegerile generale parlamentare sunt organizate in ultimele 3 luni ale anului, calendarul este urmatorul:


a) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor pe anul urmator, pe care le depune la Guvern in termen de 15 zile de la investirea noului Guvern, conform art. 103 din Constitutia Romaniei, republicata;


b) dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la art. 35 alin. (1) , acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai tarziu in 20 de zile de la investire, fara a depasi data de 31 decembrie a anului in curs.


Art. 36: Aprobarea bugetului de catre Parlament


(1) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum si creditele de angajament pentru actiuni anuale si multianuale.


(2) Creditele bugetare si creditele de angajament estimate pentru urmatorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand valoare orientativa.


(3) Estimarile pentru urmatorii 3 ani reprezinta informatii privind necesarul de finantare pe termen mediu si nu vor face obiectul autorizarii pentru anii bugetari respectivi.


*) Aplicarea prevederilor art. 36 referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.


Art. 37: Procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de catre Parlament


(1) Daca legile bugetare nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, Guvernul indeplineste sarcinile prevazute in bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorii principali de credite, sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.


(2) Institutiile publice si actiunile noi, aprobate in anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urmator, vor fi finantate, pana la aprobarea legii bugetare, in limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse in proiectul de buget.


SECTIUNEA 3: Prevederi referitoare la investitii publice


Art. 38: Prezentarea investitiilor publice in proiectul de buget


(1) Programele de investitii publice se prezinta in proiectul de buget ca anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite.


(2) In programele de investitii publice, ordonatorii principali de credite includ cu prioritate obiectivele/proiectele de investitii semnificative potrivit memorandumului prevazut la art. 43 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Obiectivele/Proiectele de investitii semnificative vor fi prezentate in programele de investitii publice in mod distinct cu fisa de obiectiv/proiect de investitii nou sau in continuare, cu esalonarea creditelor de angajament si a celor bugetare pana la finalizarea acestora, cu exceptia celor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala a caror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii.


Art. 381: Structura programelor de investitii publice


(1) In programele de investitii, cheltuielile de investitii se prezinta grupate pe urmatoarele pozitii:


A. obiective/proiecte de investitii in continuare;


B. obiective/proiecte de investitii noi;


C. alte cheltuieli de investitii.


(2) Pozitia C A«Alte cheltuieli de investitiiA» se detaliaza pe urmatoarele categorii de investitii:


a) achizitii de imobile, inclusiv terenuri;


b) dotari independente;


c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege;


d) cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege;


e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta si alte cheltuieli de investitii ce nu se regasesc la celelalte categorii de investitii;


f) cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d) , astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.


(3) Cheltuielile de investitii cuprinse la alin. (2) se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite.


(4) Obiectivele/Proiectele de investitii in continuare si obiectivele/proiectele de investitii noi cuprinse in programele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala a caror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii se prevad in pozitii globale, care se detaliaza prin liste separate de catre ordonatorul principal de credite.


(5) Fondurile publice reprezentand contravaloarea exproprierilor aferente lucrarilor de utilitate publica de interes national efectuate in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevad in programul de investitii publice in pozitie globala la pozitia A«C - Alte cheltuieli de investitiiA».


(6) Prevederile alin. (5) se aplica obiectivelor/proiectelor de investitii noi si in continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat si pentru care din fonduri publice se finanteaza doar contravaloarea exproprierilor aferente.


(7) In functie de valoarea necesar a fi alocata din fonduri publice pentru exproprieri, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii prevazute la alin. (5) se aproba/reaproba potrivit prevederilor art. 42.


(8) Se autorizeaza Ministerul Finantelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, sa introduca pe parcursul intregului an, dupa caz, fisa de investitii aferenta pozitiei A«C - Alte cheltuieli de investitiiA» in programul de investitii publice anexa la bugetul acestora, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.


Art. 39: Informatii privind programele de investitii publice


Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programele de investitii publice anexe la bugetul acestora, conform formularelor aferente stabilite potrivit scrisorii-cadru.


Art. 40:


- Art. 40 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 56. din Legea 270/2013.


Art. 41: Rolul metodologic si competentele Ministerului Finantelor


(1) Ministerul Finantelor este imputernicit sa stabileasca continutul, forma si informatiile referitoare la programele de investitii publice necesare in procesul de elaborare a bugetului.


(2) Ministerul Finantelor monitorizeaza programul de investitii publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetului asigurarilor de somaj, conform formatului stabilit prin ordin al ministrului finantelor.


Art. 42: Aprobarea documentatiilor aferente investitiilor publice


(1) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi si documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C A«Alte cheltuieli de investitiiA», care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice, se aproba de catre:


a) Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;


b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 10 milioane lei si 100 de milioane lei;


c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pana la 10 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorilor de credite ierarhic superiori, cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei.


(2) Reaprobarea documentatiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investitii, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C A«Alte cheltuieli de investitiiA» se face potrivit prevederilor alin. (1) .


(3) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C A«Alte cheltuieli de investitiiA» ale caror valori se incadreaza in limitele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) , care se finanteaza potrivit legii din fonduri publice si se deruleaza prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aproba/reaproba de catre ordonatorii principali de credite in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza acestia.


(4) Aprobarea sistarii executiei unui obiectiv/proiect de investitii sau a lucrarilor de interventii, precum si a unor obiecte sau capacitati din cadrul acestora se face de catre autoritatea care a aprobat/reaprobat documentatia tehnico-economica.


(5) Limitele valorice privind competentele de aprobare prevazute la alin. (1) se pot modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de cost.


Art. 43: Conditii pentru includerea proiectelor de investitii in proiectul de buget


(1) Obiectivele/Proiectele de investitii si celelalte categorii de investitii se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnico-economice, documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente categoriilor de investitii incluse la pozitia C A«Alte cheltuieli de investitiiA» au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.


(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea actualizata a fiecarui obiectiv/proiect de investitii si a lucrarilor de interventii, in functie de evolutia indicilor de cost. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 si 25.


(21) Actualizarea si aprobarea valorii actualizate a fiecarui obiectiv/proiect de investitii, fiecarei lucrari de interventii, care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice si se deruleaza prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competenta ordonatorilor principali de credite in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza acestia.


(3) Prin exceptie de ta prevederile alin. (1) , pentru lucrarile de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d) , pana la aprobarea documentatiei de avizare, potrivit legii, se aproba deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si valoric.


(4) Pentru lucrarile executate prevazute la alin. (3) , decontarea se va face pe baza situatiilor de lucrari insusite de beneficiar.


(5) In termen de 6 luni de la deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor prevazute la alin. (3) , ordonatorul de credite are obligatia elaborarii documentatiei tehnico-economice si aprobarii acesteia potrivit competentelor prevazute la art. 42 alin. (1) .


(6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achizitionarea si/sau elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii, in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) daca in ultimii 5 ani bugetari au fost intocmite si inregistrate in contabilitate studii avand acelasi obiect; in aceasta situatie se procedeaza la actualizarea studiilor existente;


b) daca obiectivul de investitii publice nu va putea fi inclus in programul de investitii publice in anul bugetar urmator, in conditiile prevazute la alin. (9) .


(7) In cazuri temeinic justificate, achizitiile prevazute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.


(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) si (7) studiile intocmite in vederea accesarii de fonduri externe nerambursabile, precum si cele finantate din fonduri externe rambursabile.


(9) In programul de investitii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investitii noi a caror finantare poate fi asigurata integral, conform documentatiilor tehnico-economice aprobate, in limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu si/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu exceptia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investitii a caror finantare este asigurata din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri externe rambursabile.


Art. 431: Obligatia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in programele de investitii publice la credite bugetare


(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in programele de investitii publice la credite bugetare, in termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificarilor bugetare anuale.


(2) In functie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligatia de a intocmi si de a actualiza, impreuna cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atat fizice, cat si valorice, anexe la contract Ordonatorii de credite au obligatia de a receptiona servicii, lucrari si produse, in limita creditelor bugetare anuale si trimestriale aprobate cu aceasta destinatie, in masura in care au fost executate/livrate servicii, lucrari sau produse, in conformitate cu prevederile contractuale.


Art. 432: Finantarea proiectelor de investitii publice semnificative


(1) La elaborarea propunerilor bugetare prevazute la art. 34 alin. (1) , in ceea ce priveste proiectele de investitii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligatia stabilirii pentru fiecare obiectiv/proiect de investitii semnificativ a creditelor de angajament si a creditelor bugetare pentru anul pentru care se realizeaza proiectul de buget si pentru urmatorii 2 ani, pornind de la nivelul prevazut in fisa obiectivului/proiectului de investitii pentru perioada respectiva in bugetul anului precedent.


(2) In cursul exercitiului bugetar se interzice virarea de credite de angajament si credite bugetare de la proiectele de investitii semnificative, cu exceptia virarilor catre alte proiecte de investitii publice semnificative derulate de acelasi ordonator principal de credite.


Art. 44: Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite a programului de investitii publice


(1) Pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmari derularea procesului investitional, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si vor intocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, in format electronic, cu semnatura autorizata, la Ministerul Finantelor, pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioara, detaliate in formatul aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) .


(2) In cazul obiectivelor/proiectelor de investitii publice semnificative, ordonatorii principali de credite vor intocmi suplimentar rapoarte trimestriale de progres conform formatului aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) , pe care le vor transmite Ministerului Finantelor, in format electronic, cu semnatura autorizata, pana cel tarziu la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.


(3) Pe baza rapoartelor transmise de ordonatorii principali de credite potrivit alin. (1) si (2) Ministerul Finantelor va elabora rapoarte trimestriale, pe care le va publica pe site-ul propriu in termen de 10 zile lucratoare de la data aprobarii acestora.


(4) Pe parcursul intregului an, in situatia in care implementarea unui obiectiv/proiect de investitii sau a unei categorii de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finantelor virarea creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament neutilizate, intre obiectivele/proiectele si categoriile de investitii inscrise in programul de investitii publice anexa la buget, in conditiile respectarii prevederilor alin. (5) .


(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze si sa aprobe virari de credite bugetare si/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investitii noi, la pozitia C A«Alte cheltuieli de investitiiA», cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si/sau din fonduri externe rambursabile.


(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, in urma modificarii/actualizarii indicatorilor tehnico-economici sau a derularii procesului investitional, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate anual.


(7) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investitii si categoriilor de investitii incluse in programele de investitii publice.


Art. 45: Acordurile internationale legate de investitiile publice


Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investitiile publice si alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internationala, se vor efectua in conformitate cu prevederile acordului de finantare.


Art. 46:


- Art. 46 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 61. din Legea 270/2013.


Art. 461: Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori si la fonduri rambursabile


(1) Prevederile prezentei legi se aplica si fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum si fondurilor rambursabile, cu exceptia art. 47 alin. (8) -(10) .


(2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispozitii derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetara, executia si/sau controlul proiectelor finantate din fonduri externe postaderare/alti donatori, precum si al celor finantate din fonduri rambursabile.


SECTIUNEA 4: Executia bugetara


Art. 47


(1) Prin legile bugetare anuale se prevad si se aproba creditele bugetare pentru cheltuielile fiecarui exercitiu bugetar, precum si structura functionala si economica a acestora.


(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.


(3) Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si, in cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli.


(4) Alocatiile pentru cheltuielile de investitii aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru alte naturi de cheltuieli.


(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare pentru incadrarea in alocatiile de cheltuieli de personal si in numarul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale.


(6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru finantarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.


(7) In conditiile prezentei legi, pentru creditele de angajament si creditele bugetare aprobate in bugetul asigurarilor sociale de stat, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate.


(8) Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, si se pot efectua in limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetara anuala la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cei putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.


(9) Pe baza justificarilor corespunzatoare, virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum si intre programe se pot efectua, in limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetara anuala la nivelul ordonatorului principal de credite, si, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmeaza a se suplimenta, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.


(10) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (9) , se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virari se efectueaza daca nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virarile de credite bugetare pot influenta creditele bugetare aprobate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele incheiate, numai in situatia in care creditele bugetare aprobate cumulat de la inceputul anului sunt mai mari decat creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeasi perioada si decat platile efectuate in limita acestora.


(11) Sunt interzise virarile de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului.


(12) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.


(13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la inchiderea lunii, situatia virarilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8) , potrivit instructiunilor aprobate de Ministerul Finantelor Publice.


(14) Virarile de credite bugetare aprobate pentru asigurarea platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul intregului an bugetar.


(15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, in cursul intregului an, pentru asigurarea platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.


(16) In cursul anului, in functie de situatiile specifice aparute, ordonatorul principal de credite poate introduce, in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, altele decat cele prevazute in legea bugetara anuala, cu sume care se asigura prin virari de credite si/sau fonduri alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.


Art. 471: Virari de credite de angajament


(1) In conditiile prezentei legi, sunt permise virari de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost incheiate angajamente legale.


(2) Virarile de credite de angajament se realizeaza concomitent cu virarile de credite bugetare, daca nu contravin prevederilor alin. (1) si legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplica in mod corespunzator si virarilor de credite de angajament.


Art. 48: Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare


(1) Veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile si bugetele institutiilor publice autonome se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor, de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de finantare a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.


(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aprobate in bugetele prevazute la alin. (1) se aproba de catre:


a) Ministerul Finantelor Publice: pe capitole de cheltuieli si in cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole si subcapitole la venituri si pe capitole si in cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice ale Ministerului Finantelor Publice;


b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, pentru bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor tertiari de credite, dupa caz;


c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor tertiari de credite bugetare.


Art. 49: Deschiderea de credite bugetare


(1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dupa deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.


(11) Creditele bugetare aprobate prin bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetul Trezoreriei Statului, precum si bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii vor fi utilizate in conditiile prezentului articol, potrivit procedurilor si calendarului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.


(2) Aprobarea deschiderii de credite se face in limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, dupa caz, in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective, precum si in functie de gradul de incasare a veniturilor bugetare si de posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.


(3) Deschiderile de credite pentru transferurile catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetul de stat, se efectueaza de Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale si in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei.


(4) in vederea mentinerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de cheltuieli, in functie de estimarea incasarii veniturilor bugetare, in cadrul carora ordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza credite bugetare pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate.


*) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2019, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de stat pe anul 2019, ministrul finantelor publice poate aproba lunar, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, in cadrul carora ordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza credite bugetare pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate. In vederea mentinerii echilibrului bugetar, in anul 2019, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de stat pe anul 2019, ministrul finantelor publice poate aproba limite lunare pentru creditele de angajament, pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, in cadrul carora pot fi incheiate angajamente legale pe tot parcursul anului 2019 pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate. Se autorizeaza ministrul finantelor publice sa aprobe modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite stabilite potrivit alin. (1) si (2) in cazuri deosebite si pe baza fundamentarilor justificate, precum si ca urmare a utilizarii, in conditiile legii, a fondurilor la dispozitia Guvernului.


(5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate din conturile proprii sau ale institutiilor subordonate numai in cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, anterior datei de 25 a fiecarei luni.


Art. 50: Transferurile intre ordonatorii principali de credite


In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de unitati, actiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau in cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele acestora si in structura bugetului de stat, inclusiv in executia bugetara, fara afectarea echilibrului bugetar si a Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.


Art. 51: Fondurile externe nerambursabile


(1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi.


(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate intr-un cont distinct si vor fi cheltuite numai in limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate.


Art. 52: Executia bugetara


(1) In procesul executiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajare, lichidare, ordonantare, plata.


(2) Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de conducator al compartimentului financiar-contabil.


(3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.


(4) Plata cheltuielilor se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabila cu efectuarea platii in baza ordonantarii acestora, in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile cu aceasta destinatie.


(5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite la ordonatorul de credite de ordonantarea la plata, la care se anexeaza documentele privind receptia cantitativa si calitativa a bunurilor/serviciilor/lucrarilor, dupa caz, in conformitate cu prevederile din angajamentele legale incheiate, care certifica sumele de plata.


(6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate potrivit prevederilor art. 24 si 25, dupa caz.


(7) Plata cheltuielilor la institutiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizeaza de catre ordonatorul de credite si de persoana imputernicita cu atributii financiar-contabile,


(8) Guvernul poate stabili, prin hotarare, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si limitele care se vor folosi in acest scop.


*) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la prevederile art. 54 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru proiecte culturale, spectacole si concerte, ordonatorii de credite pot efectua plati in avans de pana la 50%.


(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8) , pentru proiectele de cercetare stiintifica obtinute prin competitii nationale se pot efectua plati in avans de maximum 90%, din fonduri publice, la inceputul fiecarei etape de cercetare.


(91) Prin exceptie de la prevederile alin. (8) , pentru finantarea activitatilor specifice de producere si difuzare a emisiunilor radiofonice si de televiziune in strainatate, in limba romana, precum si pentru amenajarea spatiilor de productie si emisie ale posturilor de radio si televiziune din strainatate controlate de Societatea Romana de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Romana de Televiziune, se pot efectua plati in avans de pana la 100% din fonduri publice. Prin hotarare a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectueaza plati in avans, procedurile, precum si limitele care se folosesc in acest scop.


(92) Prin exceptie de la prevederile alin. (8) , Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot efectua plati in avans, de pana la 100% din fonduri publice, conform contractelor incheiate, pentru finantarea activitatilor specifice privind achizitia drepturilor de difuzare a evenimentelor, actiunilor si concursurilor sportive sau artistice internationale, precum si plata cotizatiilor la Uniunea Europeana de Radio si Televiziune si la alte organisme si organizatii internationale la care Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune sunt parte si/sau membru. Prin hotarare a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectueaza plati in avans.


(10) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (8) si (9) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia publica ce a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.


(102) Sumele reprezentand plati in avans, prevazute la alin. (92) , pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrari executate si/sau servicii prestate pana la finalizarea evenimentelor, actiunilor, concursurilor sportive si/sau artistice internationale ce fac obiectul contractelor.


(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10) :


a) partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea asistentei financiare nerambursabile postaderare, altele decat cele prevazute la lit. b) , poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finantare;


b) sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea proiectelor si actiunilor finantate in cadrul Programului operational sectorial Transport si a unor proiecte si actiuni finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finantare si, dupa caz, memorandumuri/acorduri de imprumut;


c) proiectele si actiunile finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu pentru care se aplica prevederile lit. b) , precum si conditiile de aplicare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


(12) In cazurile prevazute la alin. (11) , sumele reprezentand plati in avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit in conditiile prevederilor contractuale vor fi recuperate de catre institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data recuperarii sumelor restante.


Art. 53: Plata salariilor in sistemul bugetar


(1) Salariile in sistemul bugetar se platesc o data pe luna, in perioada 5-15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.


(2) Esalonarea platilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite si institutiile publice din subordine, se face prin ordin al ministrului finantelor publice.


(3) - Art. 53, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 67. din Legea 270/2013.


Art. 54: Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite


(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate, si de a propune Ministerului Finantelor Publice anularea creditelor respective.


(2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevazute la alin. (1) , este 10 decembrie.


(3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat in conditiile alin. (1) , se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat.


Art. 55: Monitorizarea periodica exercitata de Ministerul Finantelor Publice


Ministerul Finantelor Publice solicita ordonatorilor principali de credite, atat in cursul anului, cat si cu ocazia incheierii executiei bugetare, rapoarte de audit intern prevazute in actele normative in vigoare, precum si alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publica pe site-ul ordonatorilor principali de credite.


Art. 56: Contul general anual de executie


(1) Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezinta Guvernului.


(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.


(3) Contul general anual de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale se intocmesc in structura bugetelor aprobate si au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora.


*) Potrivit prevederilor art. 56 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, intocmirea si raportarea conturilor anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate in baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale hotararilor consiliilor locale si judetene din anul 2004, cu respectarea precizarilor din subsolul formularelor privind "raportarea anuala".


(4) Guvernul analizeaza si prezinta spre adoptare Parlamentului contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie, pana la data de 1 iulie a anului urmator celui de executie.


(5) Contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie se aproba prin lege dupa verificarea acestora de catre Curtea de Conturi.


Art. 57: Structura conturilor anuale de executie a bugetului


Conturile anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:


a) la venituri: prevederi bugetare initiale: prevederi bugetare definitive; incasari realizate;


b) la cheltuieli: credite de angajament initiale; credite de angajament definitive; credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate.


*) Aplicarea prevederilor art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.


Art. 58: Contul general de executie a datoriei publice


(1) Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de executie a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi.


(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale si Contul general al datoriei publice locale.


Art. 59: Excedentul/deficitul bugetar


(1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetelor fondurilor speciale se stabileste ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate pana la incheierea exercitiului bugetar.


(2) Cu excedentele definitive rezultate dupa incheierea exercitiului bugetar si cu alte surse prevazute de lege se diminueaza deficitele din anii precedenti si, dupa caz, datoria publica guvernamentala.


(3) Deficitul bugetului de stat se finanteaza temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului si definitiv prin imprumuturi de stat.


Art. 60: Executia de casa bugetara


(1) Executia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizeaza prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, care asigura:


a) incasarea veniturilor bugetare;


b) efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale;


c) efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind datoria publica interna si externa rezultata din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta si plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente;


d) efectuarea altor operatiuni financiare in contul autoritatilor administratiei publice centrale si locale.


(2) Prin trezoreria statului se pot efectua si urmatoarele operatiuni:


a) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea in lei a acestora, primite pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baza de hotarari ale Guvernului, potrivit destinatiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital in sectoarele publice si economice, dupa caz;


b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului prin Banca Nationala a Romaniei;


c) alte operatiuni financiare prevazute de lege.


Art. 61: Principii ale incheierii executiei bugetare


(1) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.


(2) Orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata, lichidata si ordonantata, in cadrul prevederilor bugetare, si neplatita pana la data de 31 decembrie se vor incasa sau se vor plati, dupa caz, in contul bugetului pe anul urmator.


(3) Creditele de angajament pentru care nu au fost incheiate angajamente legale si creditele bugetare neutilizate la sfarsitul anului bugetar sunt anulate de drept.


(4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator.


(5) Fondurile prevazute la alin. (4) se utilizeaza in conditiile prevederilor prezentei legi si potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.


(6) In cazul bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subventii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din executia acestora se regularizeaza la sfarsitul exercitiului bugetar cu bugetul de stat, in limita subventiilor primite.


(7) Prevederile legilor bugetare anuale si ale celor de rectificare actioneaza numai pentru anul bugetar respectiv.


(8) Subventiile, transferurile si alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate pana la inchiderea anului, pentru care a fost instituita obligatia restituirii prin temeiurile/egale de acordare si nerestituite pana la data de 31 decembrie, se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie si data restituirii sumelor la buget.


CAPITOLUL IV: Finantele institutiilor publice


Art. 62


(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:


a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;


b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;


c) integral, din veniturile proprii.


(2) Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz, varsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finantate.


Art. 63: Bunuri materiale si fonduri banesti primite de institutiile publice


(1) Institutiile publice pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.


(2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin. (1) , in situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.


(3) Lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finantelor Publice situatia privind sumele virate la buget si utilizate potrivit alin. (2) , in vederea introducerii modificarilor corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, dupa caz.


(4) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin. (1) , in situatia institutiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) si c) , se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.


*) Potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii au obligatia de a prezenta in anexa la contul de executie bugetara de la 31 decembrie 2004 "Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari," pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 661bis/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.


(5) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin. (1) se inregistreaza in contabilitatea acestora.


Art. 64: Finantarea unor institutii publice


Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigura atat din bugetul de stat, cat si din bugetele locale, numai in cazurile in care, prin legea bugetara anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza prin fiecare buget.


Art. 65: Veniturile proprii ale institutiilor publice


(1) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) , se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acestea, potrivit dispozitiilor legale.


(2) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) si c) , provin din chirii, organizarea de manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, prestari de servicii si altele asemenea.


Art. 66: Excedentele bugetelor institutiilor publice


(1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) , se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acesta, daca legea nu prevede altfel.


*) Potrivit art. VI din O. U. G. nr. 226/2020, prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) , excedentul rezultat din executia bugetului Comitetului Olimpic si Sportiv Roman se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.


(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.


Art. 67: Regimul de finantare a unor activitati sau institutii publice


Guvernul poate aproba infiintarea de activitati finantate integral din venituri proprii pe langa unele institutii publice sau schimbarea sistemului de finantare a unor institutii publice, din finantate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) si lit. b) in finantate in conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) , dupa caz, stabilind totodata domeniul de activitate, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati, categoriile de venituri si natura cheltuielilor.


Art. 68: Bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activitati


(1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se intocmesc o data cu bugetul institutiei publice de care apartin si se aproba o data cu bugetul acesteia, in conditiile art. 16.


(2) Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii se grupeaza pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.


(3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.


(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.


Art. 69: Imprumut temporar pentru unele activitati sau institutii publice


(1) In cazul in care, la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda imprumuturi fara dobanda din bugetul propriu, pe baza de conventie.


(2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de 6 luni de la data acordarii.


Art. 70: Executia de casa a bugetelor institutiilor publice


(1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.


(2) Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale.


(3) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului, in termen de 10 zile de la aprobare, in conditiile legii.


(4) In cazul in care institutiile publice nu transmit unitatilor Trezoreriei Statului bugetul aprobat in termenul prevazut la alin. (3) , pot efectua plati in limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu exceptia platilor aferente actiunilor si obiectivelor de investitii noi, pentru o perioada de 45 de zile de la data expirarii termenului de depunere.


(5) Termenul prevazut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentata a institutiei publice, cu aprobarea ministrului finantelor publice.


(6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3) , (4) sau (5) , dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plata ale institutiilor publice.


CAPITOLUL V: Sanctiuni


Art. 71: Infractiuni si pedepse


Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


Art. 72: Contraventii si sanctiuni


(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:


a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) si (3) , art. 16 alin. (2) , art. 43, art. 44 alin. (2) , art. 47 alin. (13) si ale art. 63 alin. (2) -(5) ;


b) nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. (2) , art. 311 alin. (4) , art. 47 alin. (3) si (8) -(11) , art. 52 alin. (2) -(6) si (10) , art. 53 alin. (1) , art. 54 alin. (1) , art. 56 alin. (2) , art. 66 alin. (1) si ale art. 69 alin. (2) ;


c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6) , art. 15 alin. (1) , art. 21, art. 22 alin. (2) , art. 39 alin. (2) , art. 61 alin. (6) , art. 62 alin. (2) , art. 68 alin. (3) , art. 70 alin. (2) si (3) si ale art. 77.


(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b) , cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c) , cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.


Art. 73: Legislatia aplicata contraventiei


Contraventiilor prevazute la art. 72 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.


Art. 731: Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/ plati nelegale din fonduri publice


Recuperarea sumelor reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata si pana s-au recuperat sumele.


CAPITOLUL VI: Dispozitii finale


Art. 74


(1) Contabilitatea publica va cuprinde:


a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;


b) contabilitatea trezoreriei statului;


c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau deficitului patrimonial;


d) - Art. 74, alin. (1) , litera D. din capitolul VI a fost abrogat la 22-apr-2011 de Art. III, litera A. din Ordonanta urgenta 37/2011.


(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile si sistemul de raportare privind informatiile furnizate de contabilitatea publica.


Art. 75: Sume cuvenite statului


Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, daca legea nu prevede altfel.


Art. 751: Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementeaza


Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementeaza se vireaza la aceste bugete, in termen de 30 de zile de la data incasarii acestora.


Art. 76: Regimul veniturilor


Intocmirea si depunerea declaratiilor, stingerea obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscala se supun legislatiei in domeniu.


Art. 77: Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe si a unor bunuri materiale


(1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii, in conditiile prevazute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale, care apartin institutiilor publice finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. a) , constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, dupa caz, si se varsa la acestea.


(2) Sumele obtinute potrivit alin. (1) de catre celelalte institutii publice se retin de catre acestea in vederea realizarii de investitii.


Art. 78: Fondurile speciale


(1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie si se administreaza in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. Aceste bugete se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat.


(2) Proiectele acestor bugete se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.


(3) Elaborarea, aprobarea si executia acestor bugete se efectueaza potrivit legilor de constituire a acestora si prevederilor prezentei legi.


Art. 79: Norme metodologice si instructiuni


In aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita norme metodologice si instructiuni.


Art. 80: Intrarea in vigoare


(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.


(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975. precum si orice alte dispozitii contrare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice