din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1769 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006

INTEGRAL: Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006


Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Titlul I - Dispozitii generale

Capitolul I - Domeniul de aplicare si definitii
Art. 1
(1) Reglementarile vamale cuprind prezentul cod, Regulamentul de aplicare a acestuia, precum si alte acte normative care contin prevederi referitoare la domeniul vamal.
(2) Codul se aplica schimbului de marfuri si bunuri dintre Romania si alte tari, fara a aduce atingere reglementarilor speciale prevazute in alte domenii.

Art. 2
(1) Reglementarile vamale se aplica in mod uniform pe intreg teritoriul vamal al Romaniei, in masura in care nu exista dispozitii contrare prevazute in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror altor bunuri este permisa numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.
(3) In punctele de trecere a frontierei de stat si pe teritoriul tarii sunt organizate birouri vamale care functioneaza potrivit legii.
(4) La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala.

Art. 3
(1) Teritoriul vamal al Romaniei cuprinde teritoriul statului roman, delimitat de frontiera de stat a Romaniei, precum si marea teritoriala a Romaniei, delimitata conform normelor dreptului international si legislatiei romane in materie.
(2) Teritoriul vamal al Romaniei include si spatiul aerian al teritoriului tarii si al marii teritoriale.

Art. 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. persoana - persoana fizica sau juridica; in aceasta definitie se incadreaza si o asociatie de persoane fizice care, desi nu are personalitate juridica, este recunoscuta de lege;
2. persoana stabilita in Romania - o persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania sau o persoana juridica care are sediul social, sediul central sau sediul permanent in Romania ori asociatia de persoane prevazuta la pct.1 cu sediul in Romania;
3. autoritate vamala - autoritate investita, in principal, cu aplicarea reglementarilor vamale;
4. birou vamal - unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale;
5. biroul vamal de intrare - biroul vamal desemnat de autoritatea vamala conform reglementarilor vamale, catre care marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei trebuie sa fie dirijate fara intarziere si la care acestea sunt supuse controalelor corespunzatoare la intrare destinate analizei de risc;
6. biroul vamal de import - biroul vamal desemnat de catre autoritatea vamala conform reglementarilor vamale, la care trebuie sa fie indeplinite formalitatile vamale si controlul corespunzator destinat evaluarii riscurilor, pentru a da o destinatie vamala marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei;
7. biroul vamal de export - biroul vamal desemnat de catre autoritatea vamala, conform reglementarilor vamale, la care trebuie sa fie indeplinite formalitatile vamale si controlul corespunzator destinat evaluarii riscurilor, pentru a da o destinatie vamala marfurilor care ies de pe teritoriul vamal al Romaniei;
8. biroul vamal de iesire - biroul vamal desemnat de catre autoritatea vamala, conform reglementarilor vamale, la care marfurile trebuie sa fie prezentate inainte de a iesi de pe teritoriul vamal al Romaniei si unde acestea sunt supuse controlului vamal de iesire destinat analizei de risc;
9. decizie - orice act oficial al autoritatii vamale privind reglementarile vamale, referitor la un anumit caz, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane identificate sau identificabile, inclusiv informatiile tarifare obligatorii si informatiile obligatorii in materie de origine;
10. statut vamal - statutul unei marfi ca marfa romaneasca sau straina;
11. marfuri romanesti:
a) marfuri obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Romaniei, cu respectarea conditiilor de origine prevazute in prezentul cod, care nu incorporeaza marfuri importate din alte tari. Marfurile obtinute din marfuri plasate sub un regim suspensiv nu se considera a avea statut de marfa romaneasca in cazurile de importanta economica speciala determinate prin regulamentul vamal;
b) marfuri importate care au fost puse in libera circulatie;
c) marfuri obtinute pe teritoriul vamal al Romaniei fie din marfurile prevazute la lit.a) si b), fie din marfurile prevazute la lit.b);
12. marfuri straine - altele decat cele definite la pct.11; marfurile romanesti isi pierd statutul vamal cand sunt scoase de pe teritoriul vamal al Romaniei;
13. datorie vamala - obligatia unei persoane de a plati cuantumul drepturilor de import sau export;
14. drepturi de import:
a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la importul de marfuri;
b) taxele agricole si alte taxe la import introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
15. drepturi de export:
a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la exportul marfurilor;
b) taxele agricole si alte taxe la export introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
16. debitor - orice persoana obligata sa achite datoria vamala;
17. supraveghere vamala - orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si, cand este cazul, a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala;
18. control vamal - acte specifice efectuate de catre autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, inclusiv stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti; aceste acte pot sa includa verificarea marfurilor, a datelor inscrise in declaratie, existenta si autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidentelor contabile ale agentilor economici si a altor inscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor si al altor marfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum si efectuarea de verificari administrative si alte acte similare;
19. destinatie vamala a marfurilor:
a) plasarea marfurilor sub un regim vamal;
b) introducerea marfurilor intr-o zona libera sau antrepozit liber;
c) reexportul acestora in afara teritoriului vamal al Romaniei;
d) distrugerea marfurilor;
e) abandonarea marfurilor in favoarea statului;
20. regim vamal:
a) punerea in libera circulatie;
b) tranzitul;
c) antrepozitarea vamala;
d) perfectionarea activa;
e) transformarea sub control vamal;
f) admiterea temporara;
g) perfectionarea pasiva;
h) exportul;
21. declaratie vamala - actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un anumit regim vamal;
22. declarant - persoana care intocmeste declaratia vamala in nume propriu sau persoana in numele careia se face o declaratie vamala;
23. prezentarea marfurilor in vama - reprezinta instiintarea autoritatii vamale, in modalitatea prevazuta de lege, despre sosirea marfurilor la biroul vamal sau in orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamala;
24. liber de vama - actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale marfurile vamuite in scopul prevazut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
25. titularul regimului - persoana in numele careia s-a facut declaratia vamala sau persoana careia i-au fost transferate drepturile si obligatiile persoanei mentionate anterior in privinta regimului vamal;
26. titularul autorizatiei - persoana careia i s-a eliberat o autorizatie;
27. risc - probabilitatea producerii la intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari si la stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti, a unui eveniment care, fie:
a) impiedica aplicarea corecta a reglementarilor legale;
b) compromite interesele financiare ale Romaniei;
c) constituie o amenintare pentru securitatea si siguranta Romaniei, pentru sanatatea publica, pentru mediu sau pentru consumatori;
28. gestionarea riscurilor - determinarea sistematica a riscurilor si punerea in practica a tuturor masurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri; acest termen include activitati de genul colectarii de date si de informatii, analizarii si evaluarii riscurilor, recomandarii si adoptarii de masuri, precum si controlul si evaluarea periodica a procesului si a rezultatelor sale, pe baza de surse si de strategii nationale si internationale.


Capitolul II - Sistemul institutional al autoritatii vamaleSectiunea 1 - Structura organizatorica a autoritatii vamale
Art. 5
(1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin:
a) Autoritatea Nationala a Vamilor;
b) directiile regionale vamale;
c) birourile vamale.
(2) In cadrul birourilor vamale se pot infiinta puncte vamale.

Art. 6
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organizarea si functionarea acesteia se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Salarizarea, precum si drepturile si indatoririle personalului vamal sunt cele prevazute de lege pentru functionarii publici si de Statutul personalului vamal.
(4) Functiile generale si specifice utilizate in Autoritatea Nationala a Vamilor, in directiile regionale vamale, in birourile si in punctele vamale se stabilesc prin lege.

Art. 7
(1) Directiile regionale vamale si birourile vamale sunt unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor.
(2) Deschiderea de noi birouri vamale de frontiera sau inchiderea celor existente se face prin hotarare a Guvernului.
(3) Directiile regionale vamale, birourile vamale de interior si punctele vamale se infiinteaza prin decizia Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 8
Autoritatea vamala isi desfasoara activitatea in sedii proprii sau, cand acest lucru nu este posibil, in spatii date in folosinta gratuita de catre detinatorii legali.


Sectiunea 2 - Atributiile autoritatii vamale
Art. 9
(1) Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara.
(2) Controlul vamal se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul directiilor regionale vamale si al Autoritatii Nationale a Vamilor.
(3) In cazurile si conditiile prevazute de prezentul cod si de Regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua si in alte locuri decat cele prevazute la alin.(2).

Art. 10
(1) Autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din tara.
(2) In cazul in care se refuza prezentarea, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal, din proprie initiativa, fara acordul titularului.
(3) Cand exista indicii temeinice de frauda, se poate efectua, cu aprobarea sefului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igiena si in incaperi separate, de catre persoane de acelasi sex cu persoana controlata.
Se considera ca exista indicii temeinice de frauda in situatiile cand agentul vamal:
a) descopera, in timpul controlului, indicii cu privire la existenta unor marfuri nedeclarate sau ascunse;
b) detine informatii despre intentia persoanei controlate de a savarsi contraventii sau infractiuni vamale;
c) poseda date ca persoana controlata a savarsit contraventii sau infractiuni vamale;
d) constata comportamente neobisnuite din partea persoanei controlate.
(4) Controlul vamal corporal sumar nu are caracterul perchezitiei corporale prevazute in Codul de procedura penala.

Art. 11
(1) Autoritatea vamala, cand are informatii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunse in corpul lor, poate, pe baza consimtamantului acestora, sa le supuna unui examen de investigare medicala.
(2) In caz de refuz, agentul vamal solicita parchetului in a carei raza de competenta se afla biroul vamal autorizarea pentru examinarea medicala si retinerea persoanei. Rezultatele examinarii medicale se prezinta parchetului in scopul aplicarii procedurilor penale.

Art. 12
(1) Personalul vamal este investit cu exercitiul autoritatii publice si are dreptul sa conduca la sediul biroului vamal persoanele suspecte de incalcarea reglementarilor vamale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii.
(2) Echipajele mobile ale autoritatii vamale, identificabile prin dotari si insemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, in vederea verificarii respectarii reglementarilor vamale, folosind semnale formale specifice. Cand conducatorii mijloacelor de transport refuza sa opreasca, pot fi utilizate, pentru imobilizare, si alte modalitati prevazute de lege.
(3) In caz de infractiuni flagrante, personalul vamal are obligatia sa inainteze de indata procurorului pe faptuitor, impreuna cu lucrarile efectuate si mijloacele de proba.

Art. 13
(1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, in vederea efectuarii controlului vamal in conditiile legii, sa urce la bordul oricaror nave, inclusiv al celor militare, aflate in porturile maritime sau fluviale, precum si in rada acestora.
(2) Comandantul sau, in absenta acestuia, secundul navei comerciale sau militare, este obligat sa primeasca autoritatea vamala, sa o insoteasca in timpul controlului si sa ii creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe nava susceptibil de a ascunde marfuri sau valori supuse reglementarilor vamale.
(3) Prevederile alin.(1) si (2) se aplica si aeronavelor comerciale sau militare aflate in aeroporturi, la sosirea sau plecarea din tara.

Art. 14
(1) Autoritatea vamala poate controla marfurile supuse reglementarilor vamale, in orice loc s-ar afla pe teritoriul tarii. Pe durata controlului si verificarilor efectuate de personalul vamal cu atributii in acest domeniu, se pot retine, potrivit legii, de la persoanele fizice si juridice, documente de orice natura si pe orice fel de suport, care pot facilita indeplinirea misiunii de control. Retinerea documentelor se face pe baza unui procesverbal.
(2) In acest scop, autoritatea vamala poate:
a) verifica, in conditiile legii, cladiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta marfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum si orice alte obiective;
b) preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii sau agreate, in vederea identificarii si expertizarii marfurilor;
c) efectua investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale;
d) desfasura activitatile necesare pentru gestionarea riscurilor;
e) exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra schimbului de marfuri dintre Romania si alte tari, in scopul verificarii respectarii reglementarilor vamale;
f) identifica, pe baza de documente, persoanele care se afla in raza de activitate a biroului vamal, precum si persoanele care au legatura cu marfurile si se afla in locurile verificate potrivit lit.a);
g) participa, in conditiile legii, la realizarea livrarilor supravegheate;
h) coopera direct cu alte institutii centrale romane sau cu administratii vamale straine, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor ce decurg din conventiile si intelegerile la care Romania este parte;
i) culege, prelucra si utiliza informatii specifice necesare pentru prevenirea si combaterea incalcarii reglementarilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de marfuri.

Art. 15
Pentru efectuarea controlului vamal al marfurilor si, cand este cazul, institutiile si orice alte persoane au obligatia sa puna la dispozitia autoritatii vamale, fara plata, datele si informatiile pe care le detin referitoare la acele marfuri. Aceste date si informatii se transmit, in scris sau inregistrate pe alt suport material compatibil, in termenul solicitat.

Art. 16
(1) Organele postale sunt obligate sa prezinte, pentru control, autoritatii vamale aflate in incinta oficiului postal, coletele si trimiterile postale internationale, cu respectarea normelor postale.
(2) In exercitarea atributiilor de control, autoritatea vamala nu poate sa aduca atingere secretului corespondentei si trimiterilor postale.

Art. 17
(1) Autoritatea vamala isi exercita atributiile pe intreg teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile stabilite prin prezentul cod.
(2) Organele de politie si alte autoritati publice, ce au potrivit legii, competente in domeniul controlului fiscal, al circulatiei si utilizarii marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei, sunt obligate sa anunte de indata autoritatea vamala cea mai apropiata cand constata incalcari ale reglementarilor vamale si sa depuna la aceasta marfurile care au facut obiectul acelei incalcari si documentele doveditoare.

Art. 18
(1) In scopul prevenirii incalcarii reglementarilor vamale, se instituie o zona speciala de supraveghere vamala, cuprinsa intre limita exterioara a marii teritoriale si frontiera de stat, precum si o fasie de 30 de km in interiorul frontierei de stat.
(2) In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala efectueaza si alte actiuni specifice, prin infiintarea de posturi de supraveghere vamala, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodata, realizeaza controale inopinate, urmareste si identifica persoanele suspectate de incalcarea reglementarilor vamale.


Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile autoritatii vamale
Art. 19
Autoritatea Nationala a Vamilor si directiile regionale vamale exercita coordonarea, indrumarea si controlul efectuarii operatiunilor realizate de catre birourile vamale, asigurand aplicarea uniforma a reglementarilor vamale.

Art. 20
Birourile vamale efectueaza operatiunile de control si supraveghere vamala in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile vamale.

Art. 21
Autoritatea vamala comunica, in conditiile legii, la cererea ministerelor si altor institutii centrale, precum si a Bancii Nationale a Romaniei date privind operatiunile vamale care le sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor lor prevazute de lege.


Sectiunea 4 - Personalul vamal. Drepturi si obligatii
Art. 22
Personalul vamal cuprinde functionarii numiti in functia publica in cadrul sistemului institutional al autoritatii vamale.

Art. 23
Conditiile de recrutare, de numire in functia publica, de promovare si evaluare, precum si de incetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislatia aplicabila functionarilor publici si personalului vamal.

Art. 24
Personalul vamal poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne, ecusoane distincte si, dupa caz, echipament de protectie, care se atribuie gratuit. Modelul si durata de intrebuintare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 25
(1) Personalul vamal isi exercita atributiile in cadrul operatiunilor de control si supraveghere vamala numai pe baza legitimatiilor de serviciu, in care sunt inscrise competentele conferite prin normele legale.
(2) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin autoritatii vamale in exercitarea atributiilor care le revin.

Art. 26
Personalul vamal, in exercitarea atributiilor de serviciu, beneficiaza de ocrotirea speciala prevazuta de lege pentru ofiterii de politie.

Art. 27
(1) Personalul vamal care are dreptul de a purta si face uz de arma, in conformitate cu normele legale privind regimul armelor si al munitiilor, se stabileste de conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor, cu aprobarea ministrului finantelor publice.
(2) Conditiile in care personalul vamal are dreptul sa detina si sa poarte arme se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 28
Personalul vamal, indiferent de functia detinuta, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si a operatiunilor efectuate, precum si a oricaror documente, date si informatii de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu si care nu sunt, potrivit legii, informatii de interes public.

Art. 29
Personalul vamal este obligat sa fie loial institutiei, sa aiba o atitudine corecta si integra, actionand cu competenta si fermitate pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarii reglementarilor vamale.

Art. 30
Autoritatea Nationala a Vamilor realizeaza formarea si perfectionarea personalului vamal prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si prin programe de formare specializata in administratia publica.


Capitolul III - Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamaleSectiunea 1 - Dreptul de reprezentare
Art. 31
(1) In conditiile prevazute in prezentul cod, orice persoana isi poate desemna un reprezentant in relatia sa cu autoritatea vamala pentru a intocmi actele si a indeplini formalitatile prevazute in reglementarile vamale.
(2) Reprezentarea poate fi directa sau indirecta.
(3) In cazul reprezentarii directe, reprezentantul actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane.
(4) In cazul reprezentarii indirecte, reprezentantul actioneaza in nume propriu, dar pe seama unei alte persoane.
(5) Reprezentantul trebuie sa fie stabilit in Romania, cu urmatoarele exceptii:
a) in cazul declararii marfurilor pentru regimul vamal de tranzit sau admitere temporara;
b) in cazurile cand marfurile sunt declarate cu titlu ocazional, cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.
(6) Reprezentantul poate fi un comisionar in vama, in conditiile prevazute de regulamentul vamal.
(7) Reprezentantul are obligatia sa declare ca actioneaza pentru persoana care l-a imputernicit, sa specifice daca reprezentarea este directa sau indirecta si sa fie investit cu puterea de reprezentare.
(8) O persoana care nu declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane sau care declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane fara a fi imputernicita sa faca aceasta, se considera ca actioneaza in nume propriu si pe contul sau.
(9) Autoritatea vamala poate cere oricarei persoane, care declara ca actioneaza in numele sau pe seama altei persoane, sa faca dovada calitatii si capacitatii sale de a actiona ca reprezentant.


Sectiunea 2 - Agenti economici autorizati
Art. 32
(1) Autoritatea vamala acorda pe baza criteriilor prevazute in prezenta sectiune si, daca este necesar, dupa consultarea altor autoritati competente, statutul de agent economic autorizat oricarui agent economic stabilit in Romania. Agentul economic autorizat beneficiaza de anumite facilitati in ceea ce priveste controlul vamal privind securitatea si siguranta si/sau de anumite simplificari prevazute de reglementarile vamale.
(2) Statutul de agent economic autorizat se acorda pe baza urmatoarelor criterii:
a) lipsa inregistrarilor in baza de date a autoritatii vamale, referitoare la incalcarea reglementarilor vamale de catre agentul economic solicitant;
b) un sistem corespunzator de gestiune a inscrisurilor comerciale si, daca este cazul, a documentelor de transport care sa permita efectuarea controlului vamal;
c) dovada solvabilitatii financiare, daca este cazul, si, cand acestea sunt aplicabile, normele corespunzatoare de securitate si siguranta legate de gestionarea riscurilor.
(3) Prin regulamentul vamal se stabilesc normele privind:
a) acordarea statutului de agent economic autorizat;
b) eliberarea autorizarilor pentru utilizarea simplificarilor;
c) stabilirea autoritatii vamale care acorda statutul de agent economic autorizat si care elibereaza autorizatia prevazuta la lit.b);
d) tipul de facilitate si limitele acesteia care pot fi acordate in ceea ce priveste controalele vamale referitoare la securitate si siguranta, tinand cont de regulile referitoare la gestionarea riscurilor;
e) conditiile in care statutul de agent economic autorizat poate fi suspendat sau retras.


Sectiunea 3 - Decizii privind aplicarea reglementarilor vamale
Art. 33
(1) O persoana care solicita autoritatii vamale sa ia o decizie privind aplicarea reglementarilor vamale este obligata sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare acestei autoritati pentru a se pronunta.
(2) Decizia se adopta si se comunica solicitantului in termenele prevazute prin regulamentul vamal sau alte acte normative.
(3) Cand solicitarea este formulata in scris, decizia se adopta in cadrul termenului legal, calculat de la data la care cererea este primita de autoritatea vamala si se comunica in scris solicitantului. Termenul prevazut poate fi depasit cand autoritatea vamala se afla in imposibilitatea de a-l respecta. Intr-o astfel de situatie, autoritatea vamala informeaza solicitantul, anterior expirarii termenului, asupra motivelor care justifica depasirea termenului, precum si cu noul termen apreciat ca fiind necesar pentru adoptarea deciziei.
(4) Deciziile adoptate de autoritatea vamala in scris trebuie sa mentioneze motivele pe care se intemeiaza si sa faca trimitere la dreptul de introducere a unei actiuni prevazute in prezentul cod.

Art. 34
Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, deciziile autoritatii vamale sunt puse in aplicare de la data adoptarii.

Art. 35
(1) O decizie favorabila persoanei interesate se anuleaza cand a fost luata pe baza unor informatii eronate sau incomplete si daca solicitantul a stiut sau ar fi trebuit sa stie ca informatiile erau eronate sau incomplete si aceasta decizie nu ar fi fost luata daca informatiile ar fi fost corecte si complete.
(2) Anularea se comunica de autoritatea vamala persoanei careia i s-a adresat si produce efecte de la data adoptarii deciziei anulate.

Art. 36
(1) Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare, o decizie favorabila persoanei interesate este revocata sau modificata cand, in alte cazuri decat cele mentionate la Art. 35, nu au fost sau nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii prevazute pentru emiterea acesteia.
(2) O decizie favorabila persoanei interesate poate fi revocata si cand persoana careia ii este adresata nu indeplineste o obligatie care ii revine prin aceasta decizie.
(3) Revocarea sau modificarea deciziei se comunica persoanei careia i se adreseaza si produce efecte de la data aducerii la cunostinta. In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale persoanei o cer, autoritatea vamala poate amana data aplicarii revocarii sau modificarii. Cazurile exceptionale se vor detalia in Regulamentul vamal.


Sectiunea 4 - Informatii
Art. 37
(1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite autoritatii vamale, in scris, informatii privind aplicarea reglementarilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzata daca aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata.
(2) La cerere se anexeaza, daca este cazul, documentatia cuprinzand principalele caracteristici tehnice si comerciale ale marfurilor care fac obiectul tranzactiei, precum si analizele de laborator.
(3) Informatiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Cand apar costuri speciale pentru autoritatea vamala, mai ales ca rezultat al analizelor si expertizelor efectuate asupra marfurilor sau al returnarii acestora, cheltuielile corespunzatoare vor fi facturate solicitantului.

Art. 38
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor emite informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii in materie de origine, la solicitarea scrisa a persoanei interesate, conform regulamentului vamal.
(2) Informatiile prevazute la alin.(1) obliga autoritatea vamala in fata solicitantului numai in privinta clasificarii tarifare a marfurilor sau pentru determinarea originii marfurilor. Informatiile obliga autoritatea vamala doar pentru marfurile care sunt vamuite dupa data la care au fost furnizate informatiile.
(3) Titularul informatiei tarifare obligatorii trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.
(4) Titularul unei informatii obligatorii in materie de origine trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate si circumstantele care au dus la determinarea originii sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.

Art. 39
(1) O informatie tarifara obligatorie este valabila pentru o perioada de 6 ani de la data emiterii, iar cea in materie de origine pentru o perioada de 3 ani. Prin exceptie de la prevederile Art. 35, informatia obligatorie se anuleaza de autoritatea vamala daca s-a bazat pe informatii eronate sau incomplete furnizate de solicitant.
(2) Informatia tarifara obligatorie inceteaza sa mai fie valabila:
a) ca urmare a adoptarii unei reglementari cu ale carei prevederi informatia nu mai este conforma;
b) ca urmare a unei modificari a Notelor explicative la Nomenclatura Combinata sau ca urmare a unui aviz de clasificare ori a unei modificari a Notelor explicative la Nomenclatura sistemului armonizat de descriere si codificare a marfurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei;
c) cand este modificata sau revocata conform Art. 36, cu conditia ca titularul sa fie instiintat cu privire la aceasta.
(3) Informatia obligatorie in materie de origine inceteaza sa mai fie valabila:
a) ca urmare a adoptarii unei reglementari sau incheierii de catre Romania a unui acord cu ale caror prevederi informatia obligatorie nu mai este conforma;
b) cand devine incompatibila cu regulile de origine prevazute in legislatia in vigoare;
c) cand este modificata sau revocata conform Art. 36, cu conditia ca titularul sa fie instiintat cu privire la aceasta.
(4) Dispozitiile alin.(2) lit.a) si b), alin.(3) lit.a) si b) se aplica de la data intrarii in vigoare a actelor mentionate, iar cele de la alin. (2) lit.c) si alin.(3) lit.c) de la data instiintarii.
(5) Titularul unei informatii obligatorii care a incetat sa mai fie valabila, conform alin.(2) lit.b) si c) sau alin. (3) lit.b) si c), poate sa se foloseasca in continuare de aceasta informatie in scopul stabilirii drepturilor de import, a drepturilor de export, precum si a altor drepturi pe o durata de 6 luni, in situatia in care a avut incheiate contracte ferme pentru cumpararea sau vanzarea marfurilor, pe baza informatiei obligatorii inainte ca incetarea valabilitatii sa se fi produs. In cazul produselor pentru care se prezinta un certificat de import sau de export in timpul indeplinirii formalitatilor vamale, termenul de 6 luni se inlocuieste cu perioada de valabilitate a certificatului.
(6) Aplicarea dispozitiilor cuprinse in informatiile obligatorii are efect asupra determinarii drepturilor de import sau export si asupra modului de utilizare a certificatelor de import sau export prezentate cu ocazia declararii marfurilor in vama, cu conditia ca certificatul de import sau export sa fi fost eliberat in baza informatiilor obligatorii.


Sectiunea 5 - Alte dispozitii
Art. 40
(1) Autoritatea vamala poate sa efectueze, potrivit legii, toate controalele pe care le considera necesare pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, precum si stationarea marfurilor care nu au statut de marfuri romanesti.
(2) Controlul vamal, altul decat cel inopinat, se bazeaza pe o analiza de risc ce utilizeaza procedee informatice in scopul de a determina si cuantifica riscurile si de a elabora masurile necesare evaluarii acestora, pe baza unor criterii stabilite de autoritatea vamala si, daca este cazul, a unor criterii stabilite la nivel international. Pentru punerea in practica a masurilor de gestionare a riscurilor, autoritatea vamala utilizeaza un sistem electronic corespunzator.
(3) Cand controlul este efectuat de catre alta autoritate, acesta se desfasoara sub coordonarea autoritatii vamale si, in masura posibilului, in acelasi moment si in acelasi loc.
(4) In cadrul controlului, autoritatea vamala si alte autoritati competente pot schimba intre ele datele primite in legatura cu intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, precum si cu stationarea marfurilor care nu au statut de marfuri romanesti, daca este necesar in scopul diminuarii riscului.

Art. 41
(1) In scopul aplicarii reglementarilor vamale, orice persoana implicata direct sau indirect in operatiunile avand ca scop schimbul de marfuri dintre Romania si alte tari, este obligata sa furnizeze autoritatii vamale, la cererea acesteia si in termenul stabilit, toate documentele si informatiile necesare, pe orice suport, precum si orice sprijin necesar.
(2) Informatiile care, prin natura lor, sunt confidentiale sau care sunt oferite pe baza de confidentialitate impun obligatia pastrarii secretului profesional. Acestea nu se dezvaluie de catre autoritatea vamala fara permisiunea expresa a persoanei sau autoritatii care le-a furnizat. Comunicarea informatiilor este permisa cand autoritatea vamala poate fi obligata sau autorizata sa faca aceasta, conform prevederilor legale, mai ales in privinta protejarii datelor personale sau in legatura cu procedurile judiciare.

Art. 42
(1) Persoanele implicate pastreaza documentele mentionate la Art. 41 alin.(1), pentru a fi supuse controlului vamal, timp de 5 ani calendaristici, indiferent de suportul folosit. Acest termen se calculeaza astfel:
a) in cazul marfurilor puse in libera circulatie in alte imprejurari decat cele prevazute la lit.b) sau al marfurilor declarate pentru export, de la sfarsitul anului in care sunt acceptate declaratiile de punere in libera circulatie sau cele de export;
b) in cazul marfurilor puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero in functie de destinatia lor finala, de la sfarsitul anului in care ele inceteaza a mai fi supuse supravegherii vamale;
c) in cazul marfurilor plasate sub un alt regim vamal, de la sfarsitul anului in care regimul vamal a fost incheiat;
d) in cazul marfurilor plasate intr-o zona libera sau un antrepozit liber, de la sfarsitul anului in care ele parasesc incinta respectiva.
(2) In cazul in care, in urma efectuarii unui control vamal in ceea ce priveste o datorie vamala se stabileste necesitatea corectarii acesteia in evidentele contabile, termenul prevazut la alin.(1) se prelungeste cu un an calendaristic.

Art. 43
Cursurile pietei valutare utilizate in scopul aplicarii legislatiei vamale sunt cele stabilite si publicate de Banca Nationala a Romaniei. Modalitatea de utilizare a acestora se stabileste prin regulamentul vamal.

Art. 44
Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile si conditiile in care aplicarea reglementarilor vamale poate fi simplificata.


Titlul II - Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri

Capitolul I - Tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor
Art. 45
(1) Drepturile legal datorate cand ia nastere o datorie vamala se determina pe baza Tarifului vamal al Romaniei.
(2) Dispozitiile prevazute in alte acte normative care reglementeaza domenii specifice schimbului de marfuri se aplica, dupa caz, potrivit clasificarii tarifare a acelor marfuri.

Art. 46
Tariful Vamal al Romaniei cuprinde:
a) Nomenclatura combinata a marfurilor;
b) orice alta nomenclatura care se bazeaza partial sau integral pe Nomenclatura combinata sau care adauga la aceasta orice subdiviziuni si care este stabilita prin dispozitii legale nationale care reglementeaza domenii specifice in vederea aplicarii masurilor tarifare legate de schimbul de marfuri;
c) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale aplicabile marfurilor cuprinse in Nomenclatura combinata, precum si cele instituite in cadrul politicii agricole sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri care rezulta din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
d) masurile tarifare preferentiale cuprinse in acordurile incheiate de Romania cu anumite tari sau grupuri de tari si care stipuleaza acordarea tratamentului tarifar preferential;
e) masurile tarifare preferentiale care pot fi acordate unilateral de Romania pentru anumite tari sau grupuri de tari;
f) masurile tarifare care prevad o reducere sau o exonerare a drepturilor de import aferente unor anumite marfuri;
g) alte masuri tarifare prevazute in legislatia Romaniei.

Art. 47
Cand aplicarea masurilor mentionate la Art. 46 lit.d), e) si f) este limitata la un anumit volum de import, aplicarea lor inceteaza, in cazul contingentelor tarifare, imediat ce este atins plafonul stabilit.

Art. 48
(1) Clasificarea tarifara reprezinta stabilirea, pentru marfurile respective, potrivit reglementarilor in vigoare:
a) codului tarifar din Nomenclatura combinata sau a codului tarifar din orice alta nomenclatura mentionata la Art. 46 lit.b);
b) codului tarifar din orice alta nomenclatura care se bazeaza in intregime sau in parte pe Nomenclatura combinata ori care adauga la aceasta orice subdiviziune si care este stabilita de dispozitiile legale care reglementeaza domenii specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare legate de schimbul de marfuri.
(2) La clasificarea tarifara a marfurilor se utilizeaza regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat din Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acestuia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificata prin Legea nr.98/1996.

Art. 49
(1) Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia anumite marfuri, in functie de natura sau de destinatia lor finala, inclusiv autorizarea efectuarii operatiunilor ce au ca obiect aceste marfuri, este stabilit in regulamentul vamal.
(2) Prin tratament tarifar favorabil se intelege o reducere sau o exonerare a drepturilor de import. Reducerea sau exonerarea poate fi aplicata inclusiv in cadrul unui contingent tarifar.


Capitolul II - Originea marfurilorSectiunea 1 - Originea nepreferentiala
Art. 50
La stabilirea originii nepreferentiale a marfurilor se au in vedere urmatoarele criterii:
a) criteriul marfurilor produse in intregime intr-o tara, cand numai o tara se ia in considerare la atribuirea originii;
b) criteriul transformarii substantiale, cand doua sau mai multe tari iau parte la producerea marfurilor.

Art. 51
(1) Marfurile originare dintr-o tara sunt acele marfuri obtinute in intregime sau produse in acea tara.
(2) Prin marfuri obtinute in intregime intr-o tara se intelege:
a) produse minerale extrase pe teritoriul acelei tari;
b) produse vegetale recoltate acolo;
c) animale vii, nascute si crescute acolo;
d) produse obtinute de la animale vii crescute acolo;
e) produse de vanatoare sau de pescuit obtinute acolo;
f) produse de pescuit maritim si alte produse obtinute din afara apelor teritoriale ale unei tari de catre navele inmatriculate sau inregistrate in acea tara si sub pavilionul acelei tari;
g) marfuri obtinute sau produse la bordul navelor-uzina din produse mentionate la lit.f), originare din acea tara, cu conditia ca astfel de nave-uzina sa fie inmatriculate sau inregistrate in acea tara si sub pavilionul acesteia;
h) produse obtinute din solul sau din subsolul marin in afara apelor teritoriale, cu conditia ca acea tara sa aiba drepturi exclusive de a exploata solul sau subsolul respectiv;
i) deseuri si produse reziduale, rezultate din operatiuni de fabricare, precum si articole uzate, daca acestea au fost colectate in tara respectiva si sunt folosite doar pentru a recupera materia prima;
j) marfuri care sunt produse acolo, exclusiv din marfuri mentionate la lit.a)-i) sau din derivatele lor, in orice stadiu al productiei.
(3) In sensul prevederilor alin.(2), cuvantul tara se refera si la marea teritoriala a statului respectiv.

Art. 52
Marfurile a caror productie implica mai mult decat o tara sunt considerate originare din tara in care au fost supuse ultimei transformari sau prelucrari substantiale, motivate economic, intr-o intreprindere echipata in acel scop si din care a rezultat un produs nou sau care reprezinta un stadiu important al fabricatiei.

Art. 53
(1) Orice transformare sau prelucrare pentru care s-a stabilit sau pentru care exista fapte care justifica prezumtia ca unicul sau scop a fost de a se sustrage dispozitiilor aplicabile marfurilor dintr-o anumita tara nu se considera ca ar conferi marfurilor produse in acest mod originea din tara in care au fost realizate in sensul prevederilor Art. 52.
(2) Reglementarile vamale sau reglementarile privind alte domenii specifice pot stabili ca un document sa fie prezentat ca dovada a originii nepreferentiale a marfurilor.
(3) Autoritatea vamala poate solicita, in cazul unor indoieli justificate, dovezi suplimentare pentru a se asigura ca mentiunea privind originea este conforma cu reglementarile vamale, chiar daca a fost prezentat documentul ca dovada a originii marfurilor.


Sectiunea 2 - Originea preferentiala
Art. 54
Regulile de origine preferentiala stabilesc conditiile de determinare a originii in vederea aplicarii masurilor tarifare preferentiale prevazute la Art. 46 lit.d) si e).

Art. 55
Regulile si formalitatile necesare pentru determinarea originii preferentiale a marfurilor sunt cele stabilite in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.


Capitolul III - Valoarea in vama a marfurilor
Art. 56
(1) Dispozitiile prezentului capitol stabilesc modul de determinare a valorii in vama in scopul aplicarii Tarifului vamal al Romaniei si a masurilor netarifare prevazute de dispozitiile legale care reglementeaza domenii specifice legate de schimbul de marfuri.
(2) Valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale prevazute in Tariful vamal al Romaniei.

Art. 57
(1) Procedura de determinare a valorii in vama este cea prevazuta in Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr.133/1994, cu modificarile ulterioare.
(2) La valoarea in vama, conform prevederilor Art. 1 din Acord, in masura in care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse in pret, se includ:
a) cheltuielile de transport al marfurilor importate pana la frontiera romana;
b) cheltuielile de incarcare, de descarcare si de manipulare, conexe transportului, al marfurilor din import aferente parcursului extern;
c) costul asigurarii pe parcurs extern.
(3) Cu conditia de a fi evidentiata separat de pretul efectiv platit sau de platit, nu se include in valoarea in vama valoarea dobanzilor stabilita in conformitate cu acordurile de finantare incheiate de cumparator cu privire la marfurile importate, indiferent daca finantarea este acordata de vanzator sau de alta persoana, cu conditia ca acordurile de finantare sa fi fost incheiate in scris si daca i se solicita, cumparatorul sa poata demonstra ca:
a) astfel de marfuri sunt vandute efectiv la pretul declarat ca pret efectiv platit sau de platit;
b) rata dobanzii pretinsa nu depaseste nivelul uzual pentru astfel de tranzactii in tara si la momentul in care s-a acordat finantarea.
(4) Cand determinarea definitiva a valorii in vama nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica marfurile din vama, la cerere, cu conditia sa constituie o garantie in forma acceptata de autoritatea vamala.
(5) In cazul in care, in termen de 30 de zile de la ridicarea marfii, importatorul nu prezinta documente concludente privind determinarea valorii in vama, autoritatea vamala procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de plasare a marfurilor sub un regim vamal fiind considerata incheiata.
(6) Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru determinarea valorii in vama a suporturilor informatice pentru echipamentele de prelucrare a datelor continand date sau instructiuni, precum si pentru marfurile perisabile care sunt livrate, in mod uzual, in regim comercial de vanzare in consignatie.

Art. 58
(1) Valoarea in vama se declara de catre importator, care este obligat sa depuna la biroul vamal o declaratie pentru valoarea in vama, insotita de facturi sau de alte documente de plata a marfii si a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia.
(2) Declaratia pentru valoarea in vama poate fi depusa si prin reprezentant, in acest caz raspunderea fiind solidara.

Art. 59
Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator la determinarea valorii in vama a marfurilor puse in libera circulatie dupa ce au fost plasate sub un alt regim vamal sau au avut o alta destinatie vamala.


Titlul III - Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale

Capitolul I - Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei
Art. 60
(1) Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei fac obiectul unei declaratii sumare, cu exceptia celor incarcate in mijloace de transport care trec, fara oprire, prin apele teritoriale sau prin spatiul aerian al teritoriului vamal.
(2) Declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare. Autoritatea vamala poate permite ca declaratia sumara sa fie depusa la alt birou vamal, cu conditia ca acesta sa comunice imediat sau sa puna la dispozitie pe cale electronica informatiile necesare biroului vamal de intrare. Autoritatea vamala poate accepta, in locul declaratiei sumare, depunerea unei notificari si accesul la datele din declaratia sumara in sistemul informatic al operatorului economic.
(3) Declaratia sumara se depune inainte ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Romaniei.
(4) In anumite cazuri, si in functie de anumite tipuri de transport al marfurilor, de modul de transport sau agentul economic ori in conformitate cu acordurile internationale care prevad dispozitii specifice in materie de securitate, prin regulamentul vamal se stabilesc:
a) termenul limita pana la care este depusa declaratia sumara, inainte ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Romaniei;
b) modalitatile de derogare de la termenul limita prevazut la lit.a) si de modificare a acestuia;
c) conditiile in care se poate renunta la declaratia sumara sau in care aceasta poate fi adaptata.

Art. 61
(1) Prin regulamentul vamal se stabilesc formatul declaratiei sumare si datele care sa contina elementele necesare analizei de risc si aplicarii corespunzatoare a controalelor vamale, in principal privind securitatea si siguranta.
(2) Declaratia sumara se intocmeste prin utilizarea tehnicii de procesare a datelor. Se pot folosi informatii comerciale, portuare sau de transport, cu conditia sa contina detaliile necesare. Autoritatea vamala poate accepta declaratia sumara pe suport de hartie in cazuri exceptionale, cu conditia aplicarii aceluiasi nivel de gestionare a riscului cu cel folosit la declaratiile sumare intocmite prin tehnica de procesare a datelor.
(3) Declaratia sumara se depune de persoana care introduce marfurile pe teritoriul vamal al Romaniei sau care isi asuma responsabilitatea pentru transportul lor catre acest teritoriu.
(4) Declaratia sumara poate fi depusa si de:
a) persoana in numele careia actioneaza persoana prevazuta la alin.(3);
b) orice persoana care este in masura sa prezinte marfurile sau sa dispuna prezentarea acestora la autoritatea vamala competenta;
c) un reprezentant al persoanei prevazute la alin. (3) sau al celei mentionate la lit. a) sau b).
(5) Persoana prevazuta la alin. (3) si (4) are dreptul, la cerere, sa modifice una sau mai multe date din declaratia sumara, dupa depunerea acesteia. Modificarea nu mai este posibila dupa ce autoritatea vamala fie:
a) a informat persoana care a depus declaratia sumara de intentia de a verifica marfurile;
b) a constatat inexactitatea datelor in cauza;
c) a aprobat ridicarea marfurilor.

Art. 62
(1) Biroul vamal de intrare poate renunta sa solicite depunerea unei declaratii sumare pentru marfurile care au facut obiectul unei declaratii vamale inainte de expirarea termenului prevazut la Art. 60 alin. (3) sau (4). In acest caz, declaratia vamala contine cel putin informatiile necesare pentru o declaratie sumara si, pana cand aceasta este acceptata, aceasta declaratie este echivalenta cu o declaratie sumara. Autoritatea vamala poate aproba ca declaratia vamala sa fie depusa la un birou vamal de import, altul decat biroul vamal de intrare, cu conditia ca acest birou sa comunice imediat biroului vamal de intrare sau sa-i puna la dispozitie, pe cale electronica, informatiile necesare.
(2) Cand declaratia vamala este depusa in alt mod decat pe cale informatica, autoritatea vamala aplica aceleasi criterii de gestionare a riscului ca si in cazul declaratiilor vamale depuse pe cale informatica.

Art. 63
(1) Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei se afla sub supraveghere vamala din momentul intrarii lor si pot fi supuse controlului vamal pana la stabilirea statutului lor vamal.
(2) Marfurile straine raman sub supraveghere vamala pana cand:
a) se modifica statutul lor vamal;
b) intra intr-o zona libera sau antrepozit liber;
c) sunt reexportate sau distruse potrivit legii.
(3) Marfurile care beneficiaza de un tratament tarifar favorabil, in functie de destinatia lor finala, raman sub supraveghere vamala potrivit dispozitiilor cuprinse in prezentul cod.

Art. 64
(1) Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei sunt transportate fara intarziere de persoana care le aduce, in conformitate cu instructiunile autoritatii vamale, astfel:
a) catre biroul vamal desemnat de autoritatea vamala sau in alt loc desemnat sau aprobat de aceasta;
b) spre o zona libera sau antrepozit liber, cand marfurile sunt destinate acestora.
(2) Persoana care isi asuma raspunderea pentru transportul marfurilor, dupa ce au fost introduse pe teritoriul vamal al Romaniei, sau ca urmare a transbordarii, devine raspunzatoare pentru respectarea obligatiei prevazute la alin.(1).
(3) Cand o nava sau o aeronava aflata in situatia prevazuta la alin.(1) este obligata, din motive de forta majora sau caz fortuit, sa faca o escala sau sa stationeze temporar pe teritoriul vamal al Romaniei, transportatorul sau orice persoana care actioneaza in numele acestuia este obligat sa informeze fara intarziere autoritatea vamala asupra situatiei intervenite, aceasta stabilind masurile de supraveghere a navei sau aeronavei, precum si a marfurilor transportate de acestea.
(4) Dispozitiile alin.(1) lit.a) nu inlatura aplicarea altor prevederi legale cu privire la traficul turistic, de frontiera, postal sau cel de importanta economica neglijabila, cu conditia ca supravegherea vamala si posibilitatea de a efectua controlul vamal sa nu fie afectate.

Art. 65
(1) Prevederile Art. 64 nu se aplica marfurilor aflate la bordul navelor sau al aeronavelor care traverseaza marea teritoriala si apele teritoriale sau spatiul aerian al Romaniei, fara a avea ca destinatie un port sau aeroport romanesc.
(2) In caz de forta majora sau de caz fortuit, la schimbarea destinatiei stabilite potrivit alin.(1), transportatorul este obligat sa informeze imediat autoritatea vamala, inclusiv despre eventualele pierderi partiale sau totale ale marfurilor.


Capitolul II - Prezentarea marfurilor la vama
Art. 66
Marfurile care intra pe teritoriul vamal al Romaniei se prezinta la biroul vamal de persoana care le-a introdus sau, dupa caz, de persoana care-si asuma raspunderea pentru transportul marfurilor dupa ce au fost introduse, cu exceptia marfurilor transportate cu mijloace de transport care tranziteaza, fara intrerupere, apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal al Romaniei. Persoana care prezinta marfurile este obligata sa mentioneze declaratia sumara sau declaratia vamala depusa anterior pentru aceste marfuri.

Art. 67
Dispozitiile Art. 66 nu inlatura aplicarea reglementarilor vamale privind:
a) marfurile transportate de calatori;
b) marfurile plasate sub un regim vamal, fara a fi prezentate la vama, in cazurile prevazute de lege.

Art. 68
Marfurile pot, cu acordul autoritatii vamale, sa fie examinate sau sa se preleveze mostre din acestea, la cerere, in scopul acordarii unei destinatii vamale.


Capitolul III - Descarcarea marfurilor prezentate in vama
Art. 69
(1) Marfurile sunt descarcate sau transbordate de pe mijlocul de transport numai cu permisiunea autoritatii vamale in locurile desemnate sau aprobate de aceasta.
(2) In cazul unui pericol iminent care impune descarcarea totala sau partiala a marfurilor, operatiunea se poate face fara acordul autoritatii vamale, care trebuie sa fie informata imediat despre aceasta situatie.

Art. 70
(1) Autoritatea vamala poate oricand sa efectueze controlul marfurilor si al mijloacelor de transport impunand sa se procedeze la descarcarea si dezambalarea marfurilor.
(2) Marfurile care au facut obiectul declaratiei sumare pot fi transferate numai in cazurile si locurile stabilite de autoritatea vamala.


Capitolul IV - Obligatia de a atribui o destinatie vamala marfurilor prezentate in vama
Art. 71
Marfurilor straine prezentate la biroul vamal li se acorda o destinatie aprobata de autoritatea vamala.

Art. 72
(1) Cand marfurile sunt inscrise intr-o declaratie sumara, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat sa solicite o destinatie vamala, aprobata de vama, in termen de:
a) 45 de zile de la data depunerii declaratiei sumare, in cazul marfurilor transportate pe cale maritima;
b) 20 de zile de la data depunerii declaratiei sumare, in cazul marfurilor transportate pe alta cale decat maritima.
(2) Cand imprejurarile o justifica, autoritatea vamala poate stabili un termen mai scurt sau poate aproba prelungirea termenului prevazut la alin.(1).
(3) Prelungirea termenului nu poate depasi necesitatile reale justificate de imprejurari si se acorda numai daca solicitarea este depusa in cadrul termenului initial.


Capitolul V - Depozitarea temporara a marfurilor
Art. 73
Pana cand li se atribuie o destinatie vamala, marfurile prezentate in vama au, din momentul prezentarii, statutul de marfuri depozitate temporar.

Art. 74
(1) Marfurile pot fi depozitate temporar numai in locurile si in conditiile aprobate de autoritatea vamala.
(2) Autoritatea vamala poate cere persoanei care detine marfurile sa constituie o garantie care sa asigure plata drepturilor de import.

Art. 75
Marfurile depozitate temporar pot fi manipulate numai in scopul conservarii lor in starea initiala, fara sa se modifice aspectul tehnic si comercial al acestora.

Art. 76
(1) Autoritatea vamala are dreptul sa ia masurile necesare, inclusiv valorificarea potrivit legii, in situatia marfurilor pentru care nu au inceput, in termenele mentionate la Art. 72, formalitatile pentru acordarea destinatiei vamale.
(2) Autoritatea vamala poate dispune ca, pe riscul si pe cheltuiala persoanei care le detine, marfurile sa fie transferate intr-un alt loc, care se afla sub supraveghere vamala, pana la reglementarea situatiei acestora.


Capitolul VI - Dispozitii aplicabile marfurilor straine care au circulat sub un regim de tranzit
Art. 77
Dispozitiile Art. 64, cu exceptia alin.(1) lit.a) si ale Art. 65 alin.(2)-Art. 76 nu se aplica la introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei a marfurilor deja plasate sub regimul de tranzit.

Art. 78
Pentru marfurile straine care au circulat sub un regim de tranzit ajunse la destinatia lor pe teritoriul vamal al Romaniei si au fost prezentate la vama, potrivit reglementarilor privind tranzitul, se aplica dispozitiile Art. 68-76.


Capitolul VII - Alte dispozitii
Art. 79
(1) Cand imprejurarile o impun, autoritatea vamala poate dispune, in conditiile legii, ca marfurile prezentate in vama sa fie distruse, informandu-l in prealabil pe detinatorul marfurilor despre aceasta.
(2) Costurile rezultate in urma distrugerii marfurilor sunt suportate de catre detinatorul marfurilor.

Art. 80
In cazul in care se constata ca marfurile au fost aduse pe teritoriul vamal al Romaniei cu nerespectarea normelor legale sau au fost sustrase de sub supravegherea vamala, autoritatea vamala ia masurile prevazute de lege, pentru reglementarea situatiei, inclusiv valorificarea acestora, potrivit legii.


Titlul IV - Destinatia vamala

Capitolul I - Introducere
Art. 81
(1) In masura in care nu exista dispozitii contrare, marfurilor li se poate acorda, in orice moment, in conditiile prevazute de lege, orice destinatie vamala, indiferent de natura sau cantitatea lor, de tara de origine sau provenienta, transport ori de destinatie.
(2) Prevederile alin.(1) nu exclud aplicarea interdictiilor sau restrictiilor justificate din ratiuni de morala, ordine si securitate publica, de protejare a sanatatii si vietii persoanelor, animalelor sau plantelor, de protejare a patrimoniului national cu valoare artistica, istorica sau arheologica sau de protejare a proprietatii industriale si comerciale.


Capitolul II - Plasarea marfurilor sub un regim vamal
Art. 82
(1) Marfurile destinate plasarii sub un regim vamal trebuie sa faca obiectul unei declaratii pentru acel regim vamal.
(2) Marfurile romanesti declarate pentru regimul de export, perfectionare pasiva, tranzit sau antrepozitare vamala sunt supuse supravegherii vamale din momentul acceptarii declaratiei vamale pana la momentul in care acestea parasesc teritoriul vamal al Romaniei ori sunt distruse sau declaratia vamala este invalidata.

Art. 83
(1) In functie de felul marfurilor si de regimul vamal care poate fi utilizat, Autoritatea Nationala a Vamilor poate stabili, prin decizie, ca numai unele birouri vamale sa fie competente sa procedeze la efectuarea controlului vamal si aplicarea reglementarilor vamale.
(2) Decizia Autoritatii Nationale a Vamilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 84
Declaratia vamala se face:
a) fie in scris;
b) fie utilizand un procedeu informatic aprobat de autoritatea vamala;
c) fie printr-o declarare verbala sau orice alta actiune prin care detinatorul marfurilor isi manifesta vointa de a le plasa sub un regim vamal, in cazurile si conditiile prevazute in regulamentul vamal.


Capitolul III - Declaratia in scris. Procedura normala
Art. 85
(1) Declaratia in scris se face pe un formular corespunzator modelului oficial, prevazut in acest scop, aprobat de autoritatea vamala. Aceasta se semneaza de titularul operatiunii sau reprezentantul sau si contine datele necesare aplicarii dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care se declara marfurile.
(2) Declaratia este insotita de toate documentele prevazute pentru aplicarea dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care se declara marfurile.

Art. 86
Declaratia care respecta conditiile prevazute la Art. 85 este acceptata imediat de catre autoritatea vamala, cu conditia ca marfurile la care se refera sa fie prezentate biroului vamal. Aceasta declaratie se inregistreaza in registrul de evidenta a biroului vamal.

Art. 87
(1) Declaratia vamala, cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 31 si Art. 32, poate fi facuta de orice persoana care este in masura sa prezinte marfurile in cauza sau sa faca posibila prezentarea acestora autoritatii vamale competente impreuna cu toate documentele prevazute pentru aplicarea dispozitiilor privind regimul vamal pentru care se declara marfurile. Cand acceptarea unei declaratii vamale impune obligatii speciale unei anumite persoane, declaratia se face de acea persoana sau in numele acesteia.
(2) Declarantul trebuie sa fie o persoana stabilita in Romania. Conditia privind stabilirea in Romania nu se aplica persoanelor care:
a) intocmesc o declaratie de tranzit sau admitere temporara;
b) declara marfuri ocazional, cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

Art. 88
(1) Declarantul are dreptul, la cerere, sa rectifice una sau mai multe date cuprinse in declaratia depusa si acceptata de autoritatea vamala. Rectificarea nu poate face referire la alte marfuri decat cele care au facut obiectul declaratiei initiale.
(2) Rectificarea nu poate fi permisa cand cererea a fost prezentata dupa ce autoritatea vamala fie:
a) a informat declarantul ca intentioneaza sa efectueze controlul fizic al marfurilor;
b) a constatat inexactitatea datelor in cauza;
c) a acordat liberul de vama.

Art. 89
(1) La cererea declarantului, autoritatea vamala invalideaza o declaratie deja acceptata cand declarantul furnizeaza dovezi ca marfa a fost declarata eronat pentru regimul vamal corespunzator acestei declaratii sau cand, ca urmare a unor imprejurari speciale, plasarea marfurilor sub regimul vamal, pentru care acestea au fost declarate, nu mai este justificata.
(2) Cand cererea de invalidare a declaratiei este prezentata dupa ce autoritatea vamala a informat declarantul asupra intentiei de a efectua controlul fizic al marfurilor, aceasta poate fi luata in considerare numai dupa ce controlul fizic a fost finalizat.
(3) Cazurile in care o declaratie poate fi invalidata dupa acordarea liberului de vama se stabilesc prin regulamentul vamal.
(4) Invalidarea declaratiei nu inlatura raspunderea contraventionala sau penala a declarantului.

Art. 90
(1) Dupa acceptarea declaratiei vamale, autoritatea vamala poate proceda la controlul documentar al acesteia si al documentelor insotitoare si poate cere declarantului sa prezinte si alte documente necesare verificarii exactitatii elementelor inscrise in declaratie.
(2) Daca nu se prevede in mod expres altfel, data declaratiei vamale acceptate este data inregistrarii ei si determina stabilirea si aplicarea tuturor dispozitiilor privind regimul vamal.
(3) Autoritatea vamala poate proceda la controlul fizic al marfurilor, total sau partial, precum si, daca este cazul, la prelevarea de probe pentru analize sau pentru verificari amanuntite.

Art. 91
(1) Transportul marfurilor la locul controlului fizic sau, dupa caz, unde urmeaza sa fie prelevate probe, precum si toate manipularile necesare acestor operatiuni sunt efectuate de catre sau sub responsabilitatea declarantului. Costurile aferente acestor operatiuni cad in sarcina declarantului.
(2) Declarantul are dreptul sa asiste la controlul fizic al marfurilor, precum si, dupa caz, la prelevarea probelor. Cand autoritatea vamala considera necesar, declarantul sau reprezentantul acestuia este obligat sa prezinte marfurile pentru control, sa le manipuleze si dezambaleze, sa le reambaleze, precum si sa asigure conditii pentru prelevarea probelor.
(3) Prelevarea de probe se efectueaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, fara ca autoritatea vamala sa fie pasibila de plata sau orice compensatii pentru cantitatile prelevate. Autoritatea vamala suporta costurile analizei cand aceasta se efectueaza in laboratoare proprii.

Art. 92
(1) Daca controlul fizic se executa partial, rezultatul acestuia este luat in considerare pentru intreaga partida de marfa inscrisa in declaratia vamala. Declarantul vamal are dreptul sa ceara efectuarea unui control suplimentar al marfurilor, cand considera ca rezultatul controlului partial nu este concludent.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1), cand un formular de declaratie cuprinde doua sau mai multe articole, datele de referinta pentru fiecare articol sunt considerate ca fiind o declaratie separata.

Art. 93
(1) Rezultatele verificarii declaratiei constituie baza aplicarii dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal sub care sunt plasate marfurile.
(2) Cand declaratia nu este verificata si nu se efectueaza controlul fizic, dispozitiile mentionate la alin.(1) se aplica pe baza datelor de referinta cuprinse in declaratie.

Art. 94
(1) Autoritatea vamala poate lua masuri de marcare sau sigilare a marfurilor, precum si a compartimentelor din mijloacele de transport in care se afla marfurile, cand este necesara identificarea marfurilor pentru a se asigura respectarea conditiilor care reglementeaza regimul vamal.
(2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi inlaturate decat de autoritatea vamala sau cu permisiunea acesteia, cu exceptia cazului fortuit sau de forta majora, cand operatiunea este necesara pentru a salva integritatea marfurilor sau a mijloacelor de transport. In aceasta situatie, autoritatea vamala este instiintata imediat, justificandu-se, prin orice mijloc de proba, masura luata.

Art. 95
(1) Cand sunt indeplinite conditiile de plasare a marfurilor sub regimul respectiv si marfurile nu sunt supuse unor masuri de prohibitie sau restrictie, fara a aduce atingere alin. (2) si
(3) si fara a se naste o datorie vamala, autoritatea vamala acorda liberul de vama pentru marfuri imediat ce datele de referinta din declaratie au fost verificate sau acceptate fara verificare. Aceeasi dispozitie se aplica si cand verificarile nu pot fi finalizate intr-un interval de timp rezonabil si prezenta marfurilor in vederea acestor verificari nu mai este necesara.
(2) In cazul in care acceptarea unei declaratii vamale conduce la nasterea unei datorii vamale pentru marfurile cuprinse in acea declaratie, liberul de vama se acorda numai daca cuantumul datoriei vamale a fost platit sau garantat. Aceasta dispozitie nu se aplica pentru regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import in conditiile prevazute la alin.(3).
(3) Daca, potrivit dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care sunt declarate marfurile, autoritatea vamala solicita constituirea unei garantii, liberul de vama pentru marfurile plasate sub regimul vamal respectiv nu poate fi acordat decat dupa constituirea acestei garantii.
(4) Liberul de vama se acorda in acelasi timp pentru toate marfurile care fac obiectul aceleiasi declaratii. In sensul prezentului alineat, cand un formular de declaratie cuprinde doua sau mai multe articole, datele de referinta aferente fiecarui articol sunt considerate ca fiind o declaratie separata.

Art. 96
(1) Autoritatea vamala poate lua orice masuri necesare, inclusiv confiscarea si valorificarea marfurilor in cazul in care acestea, dupa acordarea liberului de vama, nu au fost preluate in cadrul termenului legal sau cand nu s-a acordat liberul de vama pentru ca, fie:
a) nu a fost posibila, din vina declarantului, inceperea sau continuarea verificarii marfurilor in perioada stabilita de autoritatea vamala;
b) documentele care trebuiau depuse inainte ca marfurile sa poata fi plasate sub regim vamal nu au fost prezentate;
c) plata sau garantia drepturilor de import sau export, dupa caz, nu a fost efectuata sau constituita in cadrul termenului legal;
d) sunt supuse unor prohibitii sau restrictii cu privire la marfurile respective.
(2) Cazurile, termenele si conditiile pentru aplicarea alin.(1) sunt prevazute in regulamentul vamal.


Capitolul IV - Declaratia in scris. Procedura simplificata
Art. 97
(1) Autoritatea vamala poate autoriza utilizarea unei proceduri simplificate pentru prezentarea si declararea marfurilor, in cazurile si in conditiile stabilite prin regulamentul vamal.
(2) Procedura simplificata permite ca:
a) declaratia sa nu cuprinda toate datele de referinta prevazute la Art. 85 alin.(1) sau ca unele dintre documentele mentionate la Art. 85 alin. (2) sa nu fie anexate la declaratie;
b) depunerea in locul declaratiei prevazute la Art. 85 a unui document comercial sau administrativ insotit de o cerere de plasare a marfurilor sub regimul vamal in cauza;
c) declararea marfurilor pentru plasarea sub regimul vamal in cauza sa se efectueze prin inscrierea acestora in 43 evidente; in acest caz, autoritatea vamala poate permite declarantului sa nu prezinte marfurile la biroul vamal.
(3) Declaratia simplificata, documentul comercial sau administrativ ori inscrierea in evidente trebuie sa contina cel putin datele necesare identificarii marfurilor. Inscrierea in evidente trebuie sa cuprinda si data la care aceasta se realizeaza.
(4) Cu exceptia cazurilor stabilite in regulamentul vamal, declarantul trebuie sa depuna o declaratie suplimentara care poate fi de natura globala, periodica sau recapitulativa.
(5) Declaratiile suplimentare, impreuna cu cele simplificate mentionate la alin. (2) lit.a)-c), sunt considerate a constitui un act unic, indivizibil, care produce efecte de la data acceptarii declaratiilor simplificate; inscrierea in evidente are aceeasi valoare juridica cu acceptarea declaratiei mentionate la Art. 85.
(6) Procedurile simplificate speciale pentru regimul de tranzit vamal sunt prevazute in regulamentul vamal.


Capitolul V - Alte declaratii
Art. 98
Cand declaratia vamala este intocmita in modalitatile prevazute la Art. 84 lit.b) si c), prevederile Art. 85-97 se aplica in mod corespunzator.

Art. 99
In cazul in care declaratia este intocmita conform Art. 84 lit.b) autoritatea vamala poate permite ca documentele care trebuie sa o insoteasca sa nu fie depuse impreuna cu declaratia. In aceasta situatie documentele se pastreaza la dispozitia autoritatii vamale.


Capitolul VI - Controlul ulterior al declaratiilor
Art. 100
(1) Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin.(1), autoritatea vamala verifica orice documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite sau la operatiunile comerciale ulterioare in legatura cu aceste marfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricarei alte persoane interesate, direct sau indirect, din punct de vedere profesional in operatiunile mentionate sau al oricarei alte persoane care se afla in posesia acestor acte sau detine informatii in legatura cu acestea. De asemenea, poate fi facut si controlul fizic al marfurilor, daca acestea mai exista.
(3) Cand, dupa reverificarea declaratiei sau dupa controlul ulterior, rezulta ca dispozitiile ce reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete, autoritatea vamala ia masuri pentru regularizarea situatiei, tinand seama de noile elemente de care dispune.
(4) Autoritatea vamala stabileste modelul documentului necesar pentru regularizarea situatiei, precum si instructiunile de completare a acestuia.
(5) In cazul in care se constata ca a luat nastere o datorie vamala sau au fost sume platite in plus, autoritatea vamala ia masuri pentru incasarea diferentelor in minus sau rambursarea sumelor platite in plus, cu respectarea dispozitiilor legale.
(6) In cadrul controlului ulterior al declaratiilor, autoritatea vamala stabileste, potrivit alin.(3), si diferentele in plus sau in minus privind alte taxe si impozite datorate statului in cadrul operatiunilor vamale, luand masuri pentru incasarea diferentelor in minus constatate. Diferentele in plus privind aceste taxe si impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeaza.
(7) Cand incalcarea reglementarilor vamale constituie, dupa caz, contraventie sau infractiune, autoritatea vamala este obligata sa aplice sanctiunile contraventionale sau sa sesizeze organele de urmarire penala.
(8) Declaratia vamala acceptata si inregistrata, precum si documentul prevazut la alin. (4) constituie titlu de creanta.


Titlul V - Regimuri vamale

Capitolul I - Punerea in libera circulatie
Art. 101
(1) Punerea in libera circulatie confera marfurilor straine statutul vamal de marfuri romanesti.
(2) Punerea in libera circulatie atrage aplicarea masurilor de politica comerciala si indeplinirea formalitatilor vamale prevazute pentru importul marfurilor, precum si incasarea oricaror drepturi legal datorate.

Art. 102
(1) Prin exceptie de la Art. 90 alin.(2), in situatia in care, ulterior inregistrarii declaratiei vamale, pana la acordarea liberului de vama, intervin taxe vamale de import reduse, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia poate solicita autoritatii vamale aplicarea taxei vamale mai favorabile.
(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul in care nu a fost posibila acordarea liberului de vama din motive imputabile declarantului.

Art. 103
Cand un transport este format din marfuri cu incadrari tarifare diferite, iar operatiunile de clasificare tarifara si de completare a declaratiei vamale ar presupune un efort suplimentar si cheltuieli disproportionate fata de drepturile de import care se percep, autoritatea vamala poate aproba, la cererea declarantului, ca drepturile de import sa fie achitate pentru intregul transport, pe baza clasificarii tarifare a marfurilor pentru care se percepe cea mai mare taxa vamala de import.

Art. 104
(1) Marfurile puse in libera circulatie, care au beneficiat de drepturi de import reduse sau zero in functie de destinatia lor finala, raman sub supraveghere vamala pana cand conditiile pentru acordarea tratamentului favorabil inceteaza a mai fi aplicabile, precum si in cazurile in care marfurile sunt exportate sau distruse. Supravegherea vamala se incheie si cand marfurile sunt utilizate in alte scopuri decat cele prevazute pentru aplicarea tratamentului favorabil, cu conditia achitarii taxelor datorate la punerea in libera circulatie.
(2) Drepturile si obligatiile titularului unui tratament tarifar favorabil pot fi, in conditiile prevazute de autoritatea vamala, transferate succesiv unor alte persoane care indeplinesc conditiile prevazute pentru a beneficia de regimul in cauza.
(3) Dispozitiile Art. 110 si Art. 112 se aplica in mod corespunzator marfurilor prevazute la alin.(1).

Art. 105
Titularii punerii in libera circulatie a marfurilor destinate unei anumite utilizari, in cazul in care, ulterior acordarii liberului de vama, schimba utilizarea marfii, sunt obligati sa instiinteze inainte autoritatea vamala, care va aplica regimul tarifar vamal corespunzator noii utilizari.

Art. 106
(1) Marfurile puse in libera circulatie isi pierd statutul vamal de marfuri romanesti cand declaratia de punere in libera circulatie este invalidata dupa acordarea liberului de vama.
(2) Marfurile puse in libera circulatie isi pierd statutul vamal de marfuri romanesti si cand drepturile de import sunt rambursate sau remise:
a) in cadrul regimului de perfectionare activa sub forma sistemului cu rambursare;
b) in cazul marfurilor defecte sau a celor care nu respecta prevederile contractuale;
c) in situatiile prevazute la Art. 262, cand rambursarea sau remiterea este supusa conditiei ca marfurile sa fie exportate sau reexportate sau sa li se atribuie o destinatie vamala aprobata in conditiile prevazute de regulamentul vamal.


Capitolul II - Regimuri suspensive si regimuri vamale economiceSectiunea 1 - Dispozitii comune
Art. 107
(1) Sintagma regim suspensiv se utilizeaza, in cazul marfurilor straine, pentru urmatoarele regimuri:
a) tranzit;
b) antrepozitare vamala;
c) perfectionare activa sub forma unui sistem cu suspendare;
d) transformare sub control vamal;
e) admitere temporara.
(2) Sintagma regim vamal economic se utilizeaza pentru urmatoarele regimuri:
a) antrepozitare vamala;
b) perfectionare activa;
c) transformare sub control vamal;
d) admitere temporara;
e) perfectionare pasiva.
(3) Prin marfuri de import se intelege marfurile plasate sub un regim suspensiv, precum si marfurile care, in cadrul regimului de perfectionare activa in sistem cu rambursare, au facut obiectul formalitatilor de punere in libera circulatie si formalitatilor prevazute in Art. 145.
(4) Prin marfuri in aceeasi stare se intelege marfuri de import care, in regimul de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal, nu au suferit nici o operatiune de perfectionare sau de transformare.

Art. 108
(1) Utilizarea unui regim vamal economic este conditionata de eliberarea unei autorizatii de catre autoritatea vamala.
(2) Autorizatia se acorda persoanelor care asigura toate conditiile necesare pentru efectuarea corecta a operatiunilor si cand autoritatea vamala poate asigura supravegherea si controlul regimului fara a trebui sa introduca masuri administrative disproportionate fata de necesitatile economice respective.
(3) Conditiile in care este utilizat regimul respectiv sunt stabilite in autorizatie.
(4) Titularul autorizatiei este obligat sa informeze autoritatea vamala asupra tuturor elementelor survenite dupa acordarea autorizatiei care pot influenta mentinerea acesteia sau conditiile de utilizare a acesteia.

Art. 109
Orice produse sau marfuri obtinute din marfuri plasate sub un regim suspensiv se considera ca fiind plasate sub incidenta aceluiasi regim, cu respectarea prevederilor exprese ale Art. 4 pct.11 lit.a) teza a doua.

Art. 110
(1) Autoritatea vamala poate conditiona plasarea marfurilor sub un regim suspensiv de constituirea unei garantii care sa asigure plata datoriei vamale care s-ar naste pentru aceste marfuri.
(2) Prin regulamentul vamal pot fi prevazute dispozitii speciale privind constituirea unei garantii in cadrul unui anumit regim suspensiv.

Art. 111
(1) Regimul suspensiv economic se incheie cand marfurile plasate in acest regim sau, in anumite cazuri, produsele compensatoare sau transformate obtinute sub acest regim primesc o noua destinatie vamala admisa.
(2) Autoritatea vamala ia toate masurile necesare pentru a reglementa situatia marfurilor pentru care regimul vamal nu s-a incheiat in conditiile prevazute.

Art. 112
Drepturile si obligatiile titularului unui regim vamal economic pot fi, in conditiile prevazute de autoritatea vamala, transferate succesiv unor alte persoane care indeplinesc conditiile prevazute pentru a beneficia de regimul in cauza.


Sectiunea 2 - Tranzitul
Art. 113
(1) Regimul de tranzit permite transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al:
a) marfurilor straine, fara ca acestea sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala;
b) marfurilor romanesti, in cazurile si in conditiile prevazute in reglementari specifice pentru a se evita ca produsele care beneficiaza de masuri speciale de export sa eludeze sau sa beneficieze nejustificat de aceste masuri.
(2) Transportul mentionat la alin.(1) se efectueaza in urmatoarele modalitati:
a) conform regimului de tranzit;
b) in baza unui carnet TIR - Conventia TIR - Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975 la care Romania a aderat potrivit Decretului nr.420/1979;
c) in baza unui carnet ATA, utilizat ca document de tranzit - Conventia privind admiterea temporara, adoptata la Istanbul la 26 iunie 1990, ratificata de Romania prin Legea nr.395/2002;
d) in baza altor norme prevazute prin acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte;
e) prin posta, inclusiv colet postal.
(3) Regimul de tranzit nu inlatura aplicarea dispozitiilor specifice aplicabile transportului marfurilor plasate intr-un regim vamal economic.

Art. 114
(1) Regimul de tranzit se incheie si obligatiile titularului se considera indeplinite cand marfurile plasate sub acest regim si documentele solicitate au fost prezentate biroului vamal de destinatie, in concordanta cu dispozitiile regimului.
(2) Autoritatea vamala descarca regimul de tranzit cand este in masura sa stabileasca, pe baza compararii datelor disponibile la biroul vamal de plecare cu cele disponibile la biroul vamal de destinatie, ca regimul s-a incheiat in mod corect.

Art. 115
(1) Principalul obligat este titularul regimului de tranzit si raspunde pentru:
a) prezentarea marfurilor intacte la biroul de destinatie in termenul prevazut si cu respectarea intocmai a masurilor de marcare si sigilare adoptate de autoritatea vamala;
b) respectarea dispozitiilor referitoare la regimul de tranzit.
(2) Transportatorul sau destinatarul marfurilor care accepta marfurile stiind ca acestea circula in regim de tranzit raspunde solidar pentru respectarea obligatiilor prevazute la alin.(1) lit.a).

Art. 116
(1) Principalul obligat furnizeaza garantia pentru asigurarea platii datoriei vamale pentru marfurile tranzitate.
(2) Garantia poate fi:
a) garantie izolata, care acopera o singura operatiune de tranzit;
b) garantie globala, care acopera mai multe operatiuni de tranzit, cand principalul obligat a fost autorizat de autoritatea vamala sa foloseasca aceasta garantie.
(3) Autorizatia mentionata la alin. (2) lit.b) se acorda numai persoanelor care:
a) sunt stabilite in Romania;
b) sunt utilizatoare frecvente ale regimului de tranzit sau care au bonitatea de a-si achita obligatiile legate de acest regim;
c) nu au comis abateri grave sau repetate de la reglementarile vamale sau fiscale.
(4) Autoritatea vamala poate autoriza, in cazuri justificate, utilizarea unei garantii globale de o valoare redusa sau o dispensa de la garantare. Criteriile suplimentare pentru aceasta aprobare includ:
a) folosirea corecta a procedurii de tranzit intr-o perioada data;
b) cooperarea cu autoritatea vamala;
c) in cazul dispensei de la garantare, o situatie financiara buna care sa le permita indeplinirea angajamentelor persoanelor in cauza.
(5) Normele pentru acordarea autorizatiilor, conform prevederilor alin.(4), se stabilesc prin regulamentul vamal.
(6) Dispensa de la garantare prevazuta la alin. (4) nu se acorda pentru operatiunile de tranzit al marfurilor care implica un risc ridicat de frauda. Criteriile de stabilire a riscurilor de frauda sunt prevazute in regulamentul vamal.
(7) Utilizarea garantiei globale de o valoare redusa poate fi temporar interzisa de autoritatea vamala, ca masura exceptionala in imprejurari speciale.
(8) Garantia globala poate fi temporar interzisa de catre autoritatea vamala pentru marfurile care, prin utilizarea garantiei globale, au fost identificate ca facand obiectul unei fraude.

Art. 117
(1) Cu exceptia situatiilor stabilite, cand este cazul, prin regulamentul vamal, nu se constituie o garantie pentru:
a) transportul aerian;
b) transportul pe cai navigabile interioare deschise traficului international;
c) transportul prin conducte; d) transportul efectuat de companiile de cale ferata din Romania.
(2) Cazurile in care se poate acorda exceptarea de la garantie pentru transportul naval, altul decat cel mentionat la lit.b), se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 118
(1) Normele pentru punerea in aplicare a regimului de tranzit se stabilesc prin regulamentul vamal.
(2) Autoritatea vamala poate stabili proceduri simplificate care se aplica anumitor tipuri de transport de marfuri sau pentru marfuri care nu parasesc teritoriul vamal al Romaniei.


Sectiunea 3 - Antrepozitarea vamala
Art. 119
(1) Regimul de antrepozitare vamala permite depozitarea intr-un antrepozit vamal a:
a) marfurilor straine, fara ca ele sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala;
b) marfurilor romanesti care, in temeiul prevederilor legale ce reglementeaza domenii specifice, beneficiaza, pe baza plasarii lor intr-un antrepozit vamal, de masurile legate de exportul marfurilor.
(2) Antrepozitul vamal reprezinta orice loc aprobat de autoritatea vamala si aflat sub supravegherea acesteia, unde marfurile pot fi depozitate in conditiile prevazute.
(3) Cazurile in care marfurile prevazute la alin.(1) pot fi plasate sub regim de antrepozitare vamala fara a fi depozitate intr-un antrepozit vamal sunt stabilite in conformitate cu regulamentul vamal.

Art. 120
(1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
(2) Antrepozitul public reprezinta antrepozitul vamal disponibil oricarei persoane pentru depozitarea marfurilor.
(3) Antrepozitul privat reprezinta antrepozitul vamal rezervat depozitarii marfurilor de catre detinatorul antrepozitului.
(4) Detinatorul antrepozitului este persoana autorizata sa gestioneze antrepozitul vamal.
(5) Antrepozitarul este persoana obligata prin declaratia de plasare a marfurilor sub regimul de antrepozitare vamala sau persoana careia i se transfera drepturile si obligatiile unei astfel de persoane.

Art. 121
(1) Gestionarea unui antrepozit vamal este conditionata de eliberarea unei autorizatii de catre autoritatea vamala. Aceasta autorizatie nu este necesara in cazul in care gestionarea antrepozitului este efectuata de autoritatea vamala.
(2) Persoana care doreste sa gestioneze un antrepozit vamal intocmeste o cerere scrisa care sa contina informatiile necesare pentru acordarea autorizatiei si sa dovedeasca faptul ca exista o ratiune economica pentru depozitare. Autorizatia prevede conditiile in care antrepozitul vamal poate fi gestionat.
(3) Autorizatia se acorda numai persoanelor stabilite in Romania.

Art. 122
Detinatorul antrepozitului vamal are, fata de autoritatea vamala, urmatoarele raspunderi:
a) sa asigure supravegherea marfurilor, astfel incat sa nu fie posibila sustragerea acestora de sub controlul vamal;
b) sa indeplineasca obligatiile ce decurg din depozitarea marfurilor aflate in regim de antrepozitare vamala;
c) sa respecte conditiile stabilite in autorizatie.

Art. 123
Prin exceptie de la prevederile Art. 122, cand autorizatia priveste un antrepozit public, aceasta poate prevedea ca raspunderile mentionate la Art. 122 lit. a) si/sau b) sa revina exclusiv antrepozitarului. Antrepozitarul este permanent raspunzator de indeplinirea obligatiilor ce decurg din plasarea marfurilor sub regimul de antrepozitare vamala.

Art. 124
Drepturile si obligatiile unui detinator de antrepozit pot fi transferate unei alte persoane, cu acordul autoritatii vamale.

Art. 125
Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor Art. 110, autoritatea vamala poate cere detinatorului de antrepozit sa ofere o garantie in legatura cu raspunderile specificate la Art. 122.

Art. 126
(1) Autoritatea vamala desemneaza pe detinatorul de antrepozit sau, dupa caz, pe antrepozitar sa tina o evidenta operativa, in forma aprobata de autoritatea vamala, a tuturor marfurilor plasate sub regimul de antrepozitare vamala. Desemnarea unei persoane pentru tinerea evidentei operative a marfurilor nu este necesara in cazul in care un antrepozit public este gestionat de autoritatea vamala.
(2) Inscrierea in evidenta operativa se face imediat ce marfurile au fost introduse in antrepozit.
(3) Daca sunt respectate prevederile Art. 108 alin.(2), autoritatea vamala poate renunta la solicitarea tinerii de evidente operative a marfurilor cand raspunderile mentionate la Art. 122 lit.a) si/sau b) ii revin in exclusivitate antrepozitarului, iar marfurile sunt plasate sub regim pe baza unei declaratii vamale scrise sau a unui document administrativ, in conformitate cu Art. 97 alin. (2) lit.b).

Art. 127
(1) Cand exista o necesitate economica, iar supravegherea vamala nu este influentata nefavorabil de aceasta, autoritatea vamala poate aproba ca:
a) marfurile romanesti, altele decat cele prevazute la Art. 119 alin.(1) lit.b), sa fie depozitate in incinta unui antrepozit vamal. Aceste marfuri nu fac obiectul regimului de antrepozitare vamala;
b) marfurile straine sa fie supuse in incinta unui antrepozit vamal unor operatiuni specifice regimului de perfectionare activa;
c) marfurile straine sa fie supuse in incinta unui antrepozit vamal unor operatiuni specifice regimului de transformare sub control vamal.
(2) Marfurile prevazute la alin.(1) lit.b) si c) fac obiectul regimurilor vamale corespunzatoare si nu al regimului de antrepozitare vamala.
(3) Formalitatile la care se poate renunta intr-un antrepozit vamal pentru marfurile prevazute la alin.(1) lit.b) si c) se stabilesc in regulamentul vamal.
(4) Autoritatea vamala poate cere ca marfurile mentionate la alin.(1) sa fie inscrise in evidenta operativa prevazuta la Art. 126.

Art. 128
(1) Marfurile pot ramane in regim de antrepozitare vamala pe timp nelimitat. In cazuri exceptionale, autoritatea vamala poate stabili un termen pana la care antrepozitarul trebuie sa atribuie marfurilor o noua destinatie vamala.
(2) Pentru anumite marfuri mentionate la Art. 119 alin.(1) lit.b), cuprinse in politica agricola, se pot stabili termene prin regulamentul vamal.

Art. 129
(1) Marfurile de import pot face obiectul manipularilor uzuale pentru a asigura conservarea, ameliorarea aspectului acestora sau vandabilitatea ori pentru a le pregati pentru distributie sau revanzare. Pentru anumite categorii de marfuri, autoritatea vamala poate alcatui o lista a cazurilor in care aceste manipulari sunt interzise pentru marfurile care fac obiectul politicii agricole.
(2) Marfurile romanesti mentionate in Art. 119 alin.(1) lit.b), care sunt plasate sub regimul de antrepozitare vamala si care sunt cuprinse in politica agricola, pot fi supuse doar manipularilor prevazute in mod expres pentru asemenea marfuri.
(3) Manipularile prevazute la alin.(1) si (2) se autorizeaza, in prealabil de autoritatea vamala, care fixeaza conditiile in care acestea pot avea loc.
(4) Formele de manipulare prevazute la alin.(1) si (2) se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 130
(1) In cazuri justificate, marfurile plasate sub regimul de antrepozitare vamala pot fi scoase temporar din antrepozit pe baza aprobarii prealabile a autoritatii vamale, care stabileste conditiile in care poate avea loc.
(2) Cand sunt in afara antrepozitului vamal, marfurile pot fi supuse manipularilor prevazute la Art. 129.

Art. 131
Autoritatea vamala poate permite ca marfurile plasate sub regimul de antrepozitare vamala sa fie transferate de la un antrepozit vamal la altul.

Art. 132
(1) Cand se naste o datorie vamala referitoare la marfuri de import, iar valoarea in vama se bazeaza pe un pret efectiv platit sau de platit care include cheltuielile de antrepozitare si de conservare a marfurilor in antrepozit, aceste cheltuieli nu se includ in valoarea in vama, cu conditia ca acestea sa fie evidentiate distinct fata de pretul efectiv platit sau de platit pentru marfuri.
(2) Cand marfurile prevazute la alin.(1) au fost supuse manipularilor prevazute la Art. 129, natura marfurilor, valoarea in vama si cantitatea care se au in vedere la stabilirea cuantumului drepturilor de import sunt, la cererea declarantului, acelea care ar trebui luate in considerare la data nasterii datoriei vamale daca nu ar fi suferit aceste manipulari. Prin regulamentul vamal se pot stabili derogari de la aceasta dispozitie.
(3) In cazul in care marfurile de import sunt puse in libera circulatie in conformitate cu Art. 97 alin. (2) lit.c), natura marfurilor, valoarea in vama si cantitatea ce trebuie luate in considerare la data nasterii datoriei vamale, pentru stabilirea cuantumului drepturilor de import, sunt cele aplicabile marfurilor la momentul in care au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamala. Dispozitiile cuprinse in prezentul alineat se aplica numai cu conditia ca aceste elemente sa fi fost acceptate de autoritatea vamala la momentul in care marfurile au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamala si daca declarantul nu solicita ca aceste elemente sa fie determinate la momentul nasterii datoriei vamale, fara sa contravina controlului ulterior prevazut la Art. 100.

Art. 133
Marfurile romanesti prevazute la Art. 119 alin.(1) lit.b), care sunt cuprinse in politica agricola si sunt plasate intr-un antrepozit vamal, trebuie sa fie exportate sau sa primeasca o alta destinatie, stabilita prin reglementarile mentionate la acel articol.


Sectiunea 4 - Perfectionarea activa
Art. 134
(1) Regimul de perfectionare activa permite ca urmatoarele marfuri sa fie utilizate pe teritoriul vamal al Romaniei intr-una sau mai multe operatiuni de perfectionare:
a) marfurile straine destinate reexportului in afara teritoriului vamal al Romaniei sub forma produselor compensatoare, fara ca aceste marfuri sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala;
b) marfurile puse in libera circulatie, cu rambursarea sau remiterea drepturilor de import aferente unor asemenea marfuri, daca sunt exportate in afara teritoriului vamal al Romaniei sub forma de produse compensatoare.
(2) Prin sistem cu suspendare se intelege regimul de perfectionare activa prevazut la alin.(1) lit.a).
(3) Prin sistem cu rambursare se intelege regimul de perfectionare activa prevazut la alin.(1) lit.b).
(4) Prin operatiuni de perfectionare se intelege:
a) prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea si adaptarea lor la alte marfuri;
b) transformarea marfurilor;
c) repararea marfurilor, inclusiv restaurarea lor;
d) utilizarea anumitor marfuri, definite in conformitate cu regulamentul vamal care, desi nu se regasesc in produsele compensatoare, permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, chiar daca dispar total sau partial in cursul folosirii lor.
(5) Prin produse compensatoare se intelege toate produsele care rezulta din operatiuni de perfectionare.
(6) Prin marfuri echivalente se intelege marfurile romanesti care sunt utilizate in locul marfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare.
(7) Prin rata de randament se intelege cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obtinute din perfectionarea unor cantitati determinate de marfuri de import.

Art. 135
(1) Marfurile echivalente trebuie sa fie de aceeasi calitate si sa aiba aceleasi caracteristici ca marfurile de import. In anumite cazuri, stabilite in regulamentul vamal, marfurile echivalente pot fi intr-un stadiu de fabricatie mai avansat decat marfurile de import.
(2) Autoritatea vamala permite ca:
a) produsele compensatoare sa fie obtinute din marfuri echivalente;
b) produsele compensatoare obtinute din marfuri echivalente sa fie exportate din Romania inainte de a importa marfurile de import.
(3) Cand se aplica dispozitiile alin.(2), marfurile de import sunt considerate, in scopuri vamale, ca marfuri echivalente, iar marfurile echivalente ca marfuri de import.
(4) Cand se aplica alin. (2) lit. b) si produsele compensatoare ar fi susceptibile de plata drepturilor de export daca nu ar fi exportate sau reexportate in cadrul unei operatiuni de perfectionare activa, titularul autorizatiei trebuie sa constituie o garantie pentru a asigura plata acestor drepturi in eventualitatea in care importul marfurilor nu se efectueaza in termenul prevazut.
(5) Prin regulamentul vamal se pot adopta masuri destinate sa interzica, sa limiteze sau sa faciliteze operatiunile efectuate in temeiul alin.(2).

Art. 136
Autorizatia de perfectionare activa este emisa la cererea persoanei care efectueaza operatiunile de perfectionare sau care se ocupa de efectuarea lor.

Art. 137
Autorizatia se acorda numai:
a) persoanelor stabilite in Romania. Autorizatia se poate acorda si persoanelor stabilite in afara Romaniei pentru importurile de natura necomerciala;
b) cand, fara sa aduca atingere utilizarii marfurilor mentionate la Art. 134 alin. (4) lit.(d), marfurile de import pot fi identificate in produsele compensatoare sau, in cazul mentionat la Art. 135, cand se poate verifica indeplinirea conditiilor prevazute pentru marfurile echivalente;
c) cand regimul de perfectionare activa poate contribui la crearea unor conditii favorabile pentru exportul sau reexportul produselor compensatoare, cu conditia ca interesele esentiale ale producatorilor romani sa nu fie afectate in mod nefavorabil. Cazurile in care conditiile economice se considera indeplinite se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 138
(1) Autoritatea vamala stabileste termenul in care produsele compensatoare trebuie sa fie exportate sau reexportate sau sa li se atribuie o alta destinatie vamala. Acest termen trebuie sa tina seama de durata necesara pentru efectuarea operatiunilor de perfectionare si de livrare a produselor compensatoare.
(2) Termenul prevazut la alin.(1) se calculeaza de la data la care marfurile straine sunt plasate sub regimul de perfectionare activa. Autoritatea vamala poate acorda prelungirea termenului in urma unei cereri justificate depuse de titularul autorizatiei. Din ratiuni de simplificare, se poate decide ca un termen care incepe in cursul unei luni calendaristice sau al unui trimestru sa se incheie in ultima zi a unei luni calendaristice ulterioare, respectiv a unui trimestru ulterior.
(3) Cand se aplica prevederile Art. 135 alin. (2) lit.b), autoritatea vamala stabileste termenul in care marfurile straine trebuie declarate pentru regim. Acest termen incepe la data acceptarii declaratiei de export pentru produsele compensatoare obtinute din marfurile echivalente corespunzatoare.
(4) Autoritatea vamala poate sa prevada termene specifice in cazul unor operatiuni de perfectionare sau pentru anumite marfuri de import.

Art. 139
(1) Autoritatea vamala stabileste fie rata de randament a operatiunii, fie, cand este cazul, metoda de determinare a acestei rate. Rata de randament este propusa de titularul operatiunii pe baza conditiilor reale in care se efectueaza sau urmeaza sa se efectueze operatiunea de perfectionare.
(2) In cazuri justificate, pentru operatiuni de perfectionare activa care se efectueaza uzual in conditii tehnice bine definite, cu marfuri avand caracteristici sensibil constante, din care rezulta produse compensatoare de o calitate uniforma, se poate stabili, potrivit regulamentului vamal, o rata de randament standard, pe baza unor date reale, cunoscute si determinate in prealabil de titularul operatiunii.

Art. 140
Cazurile si conditiile in care marfurile aflate in aceeasi stare sau produsele compensatoare sunt considerate a fi fost puse in libera circulatie se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 141
(1) In cazul nasterii unei datorii vamale, cuantumul acesteia se determina pe baza elementelor de taxare corespunzatoare marfurilor de import in momentul acceptarii declaratiei de plasare a acestor marfuri sub regim de perfectionare activa.
(2) Daca in momentul mentionat la alin.(1) marfurile de import indeplinesc conditiile pentru a beneficia de tratamentul tarifar preferential in cadrul contingentelor sau al plafoanelor tarifare, acestea pot beneficia de tratamentul tarifar preferential prevazut pentru marfuri identice in momentul acceptarii declaratiei vamale de punere in libera circulatie.

Art. 142
Prin exceptie de la prevederile Art. 141, produsele compensatoare:
a) sunt supuse drepturilor de import corespunzatoare, cand sunt puse in libera circulatie si se regasesc in lista prevazuta de regulamentul vamal, in masura in care ele sunt proportionale cu partea exportata a produselor compensatoare neincluse pe aceasta lista. Titularul autorizatiei are insa dreptul sa solicite ca taxarea pentru acele produse sa fie efectuata in conditiile mentionate la Art. 141;
b) sunt supuse drepturilor de import corespunzatoare cand sunt supuse taxarii stabilite prin politica agricola si sunt indeplinite conditiile prevazute in regulamentul vamal;
c) sunt supuse drepturilor de import determinate in conformitate cu reglementarile aplicabile regimului vamal in cauza sau in materie de zone libere sau antrepozite libere, cand au fost plasate sub un regim suspensiv sau intr-o zona libera ori antrepozit liber. Titularul autorizatiei are, insa, dreptul sa solicite ca taxarea sa fie efectuata potrivit Art. 141 sau, in cazurile cand produselor compensatoare li s-a atribuit o destinatie vamala, alta decat transformarea sub control vamal, cuantumul drepturilor de import percepute este cel putin egal cu cel calculat conform Art. 141;
d) pot fi supuse reglementarilor privind stabilirea drepturilor prevazute pentru regimul de transformare sub control vamal cand marfurile de import ar fi putut fi plasate sub acest regim;
e) beneficiaza de tratament tarifar favorabil in functie de destinatia lor finala, cand acest tratament este prevazut pentru marfuri identice importate;
f) sunt scutite de drepturi de import cand o astfel de scutire este prevazuta, prin lege, pentru marfuri identice importate.

Art. 143
(1) Produsele compensatoare ori marfurile aflate in aceeasi stare pot face obiectul unui export temporar, total sau partial, in scopul perfectionarii complementare efectuate in afara teritoriului vamal al Romaniei, cu conditia obtinerii unei autorizatii si cu respectarea prevederilor privind regimul de perfectionare pasiva.
(2) Cand ia nastere o datorie vamala privind produsele reimportate, autoritatea vamala incaseaza:
a) drepturile de import pentru produsele compensatoare sau marfurile aflate in aceeasi stare mentionate la alin.(1), calculate in conformitate cu prevederile Art. 141 si 142;
b) drepturile de import pentru produsele reimportate dupa perfectionare in afara teritoriului vamal al Romaniei, al caror cuantum se calculeaza in conformitate cu dispozitiile privind regimul de perfectionare pasiva in aceleasi conditii care s-ar aplica daca produsele exportate sub acest din urma regim ar fi fost puse in libera circulatie inainte ca acest export sa aiba loc.

Art. 144
(1) Sistemul cu rambursare poate fi utilizat pentru toate marfurile. Acest sistem nu poate fi utilizat cand, in momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie:
a) marfurile de import sunt supuse unor restrictii cantitative la import;
b) marfurile de import beneficiaza de o masura tarifara in cadrul contingentelor;
c) pentru marfurile de import este necesara prezentarea unei licente de import sau export sau a unui certificat prevazut de reglementarile privind politica agricola;
d) a fost stabilita o restituire la export sau o taxa la export pentru produsele compensatoare.
(2) Rambursarea drepturilor de import nu este permisa nici in cazul in care, in momentul acceptarii declaratiei de export pentru produsele compensatoare, aceste produse necesita prezentarea unui certificat de import sau de export sau s-a stabilit o restituire ori o taxa la export pentru acestea.
(3) Prin regulamentul vamal se pot stabili derogari de la prevederile alin.(1) si (2).

Art. 145
(1) In declaratia de punere in libera circulatie trebuie sa se indice faptul ca se utilizeaza sistemul cu rambursare si sa fie furnizate datele de referinta ale autorizatiei.
(2) La cererea autoritatii vamale, autorizatia mentionata la alin.(1) se anexeaza la declaratia de punere in libera circulatie.

Art. 146
In cadrul sistemului cu rambursare nu se aplica dispozitiile Art. 135 alin. (2) lit.(b), alin. (3) si (4), Art. 138 alin.(3), Art. 140-142 lit.b) si d), precum si Art. 149.

Art. 147
(1) Titularul autorizatiei poate solicita rambursarea sau remiterea drepturilor de import cand poate dovedi, in conformitate cu cerintele autoritatii vamale, ca marfurile de import puse in libera circulatie in cadrul sistemului cu rambursare sub forma de produse compensatoare sau marfuri in aceeasi stare, au fost:
a) fie exportate;
b) fie plasate, in vederea reexportului ulterior, sub regimul de tranzit, regimul de antrepozitare vamala, regimul de admitere temporara sau regimul de perfectionare activa in sistem cu suspendare sau intr-o zona libera sau antrepozit liber.
(2) Dispozitiile alin.(1) lit.b) se aplica in cazul in care au fost indeplinite toate conditiile de utilizare a regimului.
(3) In scopul atribuirii unei destinatii vamale in conformitate cu alin.(1) lit.b), produsele compensatoare sau marfurile de import aflate in aceeasi stare sunt considerate marfuri straine.
(4) Termenul in care trebuie sa se depuna cererea de rambursare se stabileste prin regulamentul vamal.
(5) Cand produsele compensatoare sau marfurile aflate in aceeasi stare, plasate sub un regim vamal sau intr-o zona libera sau antrepozit liber, potrivit alin.(1), sunt puse in libera circulatie, cuantumul drepturilor de import rambursate sau remise se considera a constitui cuantumul datoriei vamale.
(6) In scopul stabilirii cuantumului drepturilor de import ce trebuie rambursate sau remise, prevederile Art. 142 lit.a) se aplica in mod corespunzator.

Art. 148
Exportul temporar al produselor compensatoare realizat conform Art. 143 alin.(1) nu se considera ca export, in sensul Art. 147, cu exceptia cazului cand acele produse nu sunt reimportate in Romania in perioada prevazuta.

Art. 149
Regimul de perfectionare activa in sistemul cu suspendare se aplica si pentru ca produsele compensatoare sa beneficieze de scutirea de drepturi de export in care se incadreaza produsele identice obtinute din marfuri romanesti in locul marfurilor de import.


Sectiunea 5 - Transformarea sub control vamal
Art. 150
Regimul de transformare sub control vamal permite ca marfurile straine sa fie utilizate pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni care le modifica natura sau starea, fara sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala. Regimul permite punerea lor in libera circulatie cu plata drepturilor de import datorate pentru marfurile rezultate din operatiunile de transformare. Acestea sunt denumite produse transformate.

Art. 151
Cazurile si conditiile specifice in care se poate folosi regimul de transformare sub control vamal se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 152
Autorizatia pentru transformare sub control vamal se acorda la cererea persoanei care efectueaza transformarea sau care se ocupa de efectuarea acesteia.

Art. 153
Autorizatia se acorda numai:
a) persoanelor stabilite in Romania;
b) cand marfurile de import pot fi identificate in produsele transformate;
c) cand natura sau starea marfurilor din momentul plasarii lor sub regim nu mai poate fi reconstituita economic dupa transformare;
d) cand utilizarea regimului nu poate avea drept consecinta eludarea efectelor reglementarilor privind originea si a restrictiilor cantitative aplicabile marfurilor importate;
e) cand sunt indeplinite conditiile necesare ca regimul sa ajute la crearea sau mentinerea activitatii de transformare a marfurilor in Romania, fara sa aduca atingere in mod vadit intereselor economice ale producatorilor nationali de marfuri similare. Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile in care aceste conditii economice se considera indeplinite.

Art. 154
Dispozitiile Art. 138 alin.(1), (2) si (4) si ale Art. 139 se aplica in mod corespunzator.

Art. 155
Cand ia nastere o datorie vamala pentru marfurile aflate in aceeasi stare sau pentru produsele care sunt in stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevazut in autorizatie, cuantumul acestei datorii se stabileste pe baza elementelor de taxare corespunzatoare marfurilor de import in momentul acceptarii declaratiei de plasare a marfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.

Art. 156
(1) In cazurile in care marfurile de import indeplineau conditiile pentru a beneficia de un tratament tarifar preferential cand au fost plasate sub regimul de transformare sub control vamal si cand acest tratament tarifar preferential este aplicabil produselor identice cu produsele transformate puse in libera circulatie, drepturile de import la care sunt supuse produsele transformate se calculeaza prin aplicarea taxei pentru tratamentul tarifar preferential respectiv.
(2) Daca tratamentul tarifar preferential mentionat la alin.(1) este prevazut pentru marfurile de import in cadrul contingentelor tarifare sau plafoanelor tarifare, aplicarea taxei mentionate la alin.(1) cu privire la produsele transformate este, de asemenea, supusa conditiei ca respectivul tratament tarifar preferential sa fie aplicabil marfurilor de import in momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie. In acest caz, cantitatii de marfuri de import utilizate in mod real la fabricarea produselor transformate puse in libera circulatie i se aplica contingentele sau plafoanele tarifare in vigoare la momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie si nu se procedeaza la aplicarea contingentelor sau plafoanelor tarifare deschise pentru produsele identice cu produsele transformate.


Sectiunea 6 - Admiterea temporara
Art. 157
Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul vamal al Romaniei, cu exonerarea totala sau partiala de drepturi de import si fara a fi supuse masurilor de politica comerciala, a marfurilor straine destinate reexportului fara sa fi suferit vreo modificare in afara deprecierii normale datorata utilizarii lor.

Art. 158
Autorizatia de admitere temporara se acorda la cererea persoanei care utilizeaza marfurile sau care se ocupa ca acestea sa fie utilizate.

Art. 159
Autoritatea vamala refuza acordarea regimului de admitere temporara cand este imposibil sa se asigure identificarea marfurilor de import. Autoritatea vamala poate insa autoriza utilizarea regimului de admitere temporara fara asigurarea identificarii marfurilor cand, avand in vedere natura acestora sau a operatiunilor de indeplinit, absenta masurilor de identificare nu poate duce la o folosire abuziva a regimului.

Art. 160
(1) Autoritatea vamala stabileste termenul in care marfurile de import trebuie sa fie reexportate sau sa li se dea o alta destinatie vamala. Termenul aprobat trebuie sa fie suficient pentru ca obiectivul utilizarii autorizate sa fie atins.
(2) Termenul maxim in care marfurile pot ramane in regimul de admitere temporara este de 24 luni. Autoritatea vamala poate stabili reducerea termenului, cu acordul persoanei in cauza.
(3) Autoritatea vamala poate, numai in imprejurari exceptionale, la cererea persoanei in cauza si in limite rationale, sa prelungeasca termenul prevazut la alin. (2) pentru a permite utilizarea autorizata.

Art. 161
Cazurile si conditiile speciale in care regimul de admitere temporara poate fi utilizat cu exonerare totala de drepturi de import se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 162
(1) Utilizarea regimului de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import se acorda pentru marfurile care nu sunt prevazute la Art. 161 sau care, chiar daca sunt mentionate, nu indeplinesc toate conditiile prevazute in articolul respectiv pentru acordarea admiterii temporare cu exonerare totala de drepturi de import.
(2) Prin regulamentul vamal se stabileste lista marfurilor pentru care nu poate fi utilizat regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import, precum si conditiile in care se poate recurge la acest regim.

Art. 163
(1) Cuantumul drepturilor de import de platit pentru marfurile plasate sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import se stabileste la 3%, pentru fiecare luna sau fractie de luna in care marfurile sunt plasate sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi, din cuantumul drepturilor care ar fi fost platite daca astfel de marfuri ar fi fost puse in libera circulatie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporara.
(2) Cuantumul drepturilor de import de incasat nu il poate depasi pe acela care ar fi trebuit incasat daca marfurile respective ar fi fost puse in libera circulatie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporara, fara sa se ia in considerare majorarile de intarziere care ar putea fi aplicate.
(3) Transferul drepturilor si obligatiilor care decurg din regimul de admitere temporara, conform prevederilor Art. 112, nu presupune aplicarea acelorasi masuri de exonerare pentru fiecare dintre perioadele de utilizare avute in vedere.
(4) Cand transferul mentionat la alin. (3) se efectueaza cu exonerare partiala pentru ambii titulari autorizati sa utilizeze regimul in aceeasi luna, titularul autorizatiei initiale este obligat sa plateasca cuantumul drepturilor de import pentru intreaga luna.

Art. 164
(1) Cand ia nastere o datorie vamala pentru marfurile de import, cuantumul unei astfel de datorii se stabileste pe baza elementelor de taxare corespunzatoare acestor marfuri in momentul acceptarii declaratiei de plasare a marfurilor sub regimul de admitere temporara. Cu toate acestea, cand dispozitiile mentionate la Art. 161 prevad astfel, cuantumul datoriei se determina pe baza elementelor de taxare corespunzatoare marfurilor in cauza aplicabile in momentul nasterii datoriei vamale.
(2) In cazul in care, din alte ratiuni decat cele de plasare a marfurilor sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import, ia nastere o datorie vamala pentru marfurile plasate sub regimul mentionat, cuantumul acesteia este egal cu diferenta dintre cuantumul drepturilor calculate conform alin.(1) si a celor de platit, conform Art. 163.


Sectiunea 7 - Perfectionarea pasiva
Art. 165
(1) Regimul de perfectionare pasiva permite ca marfurile romanesti sa fie exportate temporar de pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni de perfectionare, iar produsele rezultate din aceste operatiuni sa fie puse in libera circulatie cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import.
(2) Dispozitiile alin.(1) nu inlatura aplicarea prevederilor care reglementeaza domenii specifice privind sistemul de schimburi standard prevazut in prezenta sectiune sau la Art. 143.
(3) Exportul temporar al marfurilor romanesti atrage dupa sine aplicarea drepturilor de export, a masurilor de politica comerciala si a altor formalitati prevazute pentru scoaterea marfurilor romanesti in afara teritoriului vamal al Romaniei.
(4) In sensul prezentei sectiuni, prin:
a) marfuri de export temporar se intelege marfurile plasate sub regimul de perfectionare pasiva;
b) operatiuni de perfectionare se intelege operatiunile mentionate in Art. 134 alin. (4) lit.a)-c);
c) produse compensatoare se intelege toate produsele care rezulta din operatiunile de perfectionare;
d) rata de randament se intelege cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obtinute prin perfectionarea unei cantitati date de marfuri de export temporar.

Art. 166
(1) Nu pot fi plasate in regim de perfectionare pasiva marfurile romanesti:
a) al caror export implica rambursarea sau remiterea drepturilor de import;
b) care, inaintea exportului, au fost puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import, in functie de destinatia lor finala, atata timp cat conditiile pentru acordarea unei astfel de exonerari continua sa se aplice;
c) al caror export implica acordarea rambursarilor la export sau pentru care, potrivit reglementarilor privind politica agricola, se acorda un alt avantaj financiar decat aceste rambursari.
(2) Prin regulamentul vamal se pot stabili derogari de la prevederile alin.(1) lit.b).

Art. 167
(1) Autorizatia de perfectionare pasiva se emite la cererea persoanei care se ocupa de indeplinirea operatiunilor de perfectionare.
(2) Autorizatia de perfectionare pasiva poate fi acordata si unei alte persoane decat cea prevazuta la alin.(1) pentru marfurile de origine romana, in sensul titlului II capitolul II, sectiunea 1, cand operatiunea de perfectionare consta in incorporarea acelor marfuri in marfuri obtinute in afara Romaniei si importate ca produse compensatoare, cu conditia ca utilizarea acestui regim sa contribuie la promovarea vanzarii marfurilor de export fara sa aduca atingere intereselor esentiale ale producatorilor romani de produse identice sau similare cu produsele compensatoare importate.
(3) Cazurile si modalitatile in care se aplica alin. (2) se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 168
Autorizatia se acorda numai:
a) persoanelor stabilite in Romania;
b) cand se poate stabili faptul ca produsele compensatoare rezulta din perfectionarea marfurilor de export temporar. Cazurile si conditiile in care se pot aplica derogari de la prezenta dispozitie sunt prevazute in regulamentul vamal;
c) cand utilizarea regimului de perfectionare pasiva nu este de natura sa aduca atingere in mod serios intereselor esentiale ale producatorilor romani.

Art. 169
(1) Autoritatea vamala stabileste termenul in care produsele compensatoare trebuie sa fie reimportate pe teritoriul vamal al Romaniei. Acest termen se prelungeste, in urma depunerii, inainte de expirarea termenului initial, a unei cereri justificate a titularului autorizatiei.
(2) Autoritatea vamala stabileste fie rata de randament a operatiunii fie, cand este necesar, modalitatea de stabilire a acesteia.

Art. 170
(1) Exonerarea totala sau partiala de drepturi de import prevazuta la Art. 171 alin.(1) se acorda numai cand produsele compensatoare sunt declarate pentru punerea in libera circulatie in numele sau pe seama:
a) titularului autorizatiei, sau
b) a oricarei alte persoane stabilite in Romania, cu conditia ca acea persoana sa fi obtinut consimtamantul titularului autorizatiei, iar conditiile autorizarii sa fie indeplinite.
(2) Exonerarea totala sau partiala de drepturi de import nu se acorda cand una dintre conditiile sau obligatiile legate de regimul de perfectionare pasiva nu este indeplinita, in afara de cazul in care se stabileste ca neconcordantele nu au un efect semnificativ in functionarea corecta a regimului de perfectionare pasiva.

Art. 171
(1) Exonerarea totala sau partiala de drepturi de import prevazuta la Art. 165 consta in deducerea din cuantumul drepturilor de import, aferente produselor compensatoare puse in libera circulatie, a cuantumului drepturilor de import care ar fi aplicabile la aceeasi data marfurilor de export temporar, daca acestea ar fi importate pe teritoriul vamal al Romaniei din tara in care a avut loc operatiunea de perfectionare sau ultima operatiune de perfectionare.
(2) Cuantumul ce trebuie dedus in temeiul prevederilor alin.(1) se calculeaza pe baza cantitatii si a felului marfurilor in cauza, la data acceptarii declaratiei de plasare sub regimul de perfectionare pasiva si pe baza altor elemente de taxare aplicabile la data acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie a produselor compensatoare.
(3) Valoarea marfurilor de export temporar este cea inscrisa in declaratia vamala de plasare sub regimul de perfectionare pasiva sau, daca nu este posibila determinarea valorii in acest mod, valoarea se determina prin diferenta dintre valoarea in vama a produselor compensatoare si costurile de perfectionare justificate prin documente.
(4) Daca inainte de a fi plasate sub regimul de perfectionare pasiva, marfurile de export temporar au fost puse in libera circulatie la o taxa redusa in functie de destinatia lor finala si, atata timp cat conditiile de acordare a acestei taxe reduse continua sa se aplice, cuantumul de dedus este cuantumul drepturilor de import incasat la punerea in libera circulatie a marfurilor. Prin regulamentul vamal se stabilesc si alte costuri care nu se iau in considerare la calcularea cuantumului care trebuie dedus.
(5) Cand marfurile de export temporar ar putea beneficia, la punerea in libera circulatie, de o taxa redusa sau zero, in functie de destinatia lor finala, aceasta taxa se ia in considerare cu conditia ca marfurile sa fi suferit aceleasi operatiuni ca operatiunile prevazute pentru o astfel de destinatie in tara in care a avut loc operatiunea de perfectionare sau ultima operatiune de perfectionare.
(6) Daca produsele compensatoare beneficiaza de o masura tarifara preferentiala, in sensul Art. 46 lit.d) sau e), iar aceasta masura exista pentru marfurile care se incadreaza la acelasi cod tarifar ca si marfurile de export temporar, procentul drepturilor de import de luat in considerare la stabilirea cuantumului de dedus conform alin.(1) este acela care s-ar aplica daca marfurile de export temporar ar indeplini conditiile in care se aplica masura preferentiala.
(7) Prezentul articol nu inlatura aplicarea prevederilor adoptate de Romania in schimbul de marfuri cu alte tari, care stabilesc exonerarea de drepturi de import a anumitor produse compensatoare.

Art. 172
(1) Cand scopul operatiunii de perfectionare este repararea marfurilor de export temporar, acestea sunt puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import cand marfurile au fost reparate cu titlu gratuit, fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita existentei unui viciu de fabricatie.
(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul in care defectul a fost luat in considerare in momentul in care marfurile in cauza au fost puse pentru prima oara in libera circulatie.

Art. 173
(1) Cand scopul operatiunii de perfectionare este repararea marfurilor de export temporar si o astfel de reparare se efectueaza cu titlu oneros, exonerarea partiala de drepturi de import prevazuta la Art. 165 consta in stabilirea cuantumului drepturilor aplicabile, pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie a produselor respective si luand in considerare ca valoare in vama o valoare egala cu costurile de reparare, cu conditia ca aceste costuri sa reprezinte singura plata efectuata catre titularul autorizatiei si sa nu fie influentate de nici o legatura intre titular si operator.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile Art. 171, prin regulamentul vamal se pot stabili cazurile si conditiile specifice in care marfurile pot fi puse in libera circulatie in urma operatiunii de perfectionare pasiva, pentru care costul operatiunii de perfectionare este luat ca baza pentru evaluare in vederea aplicarii Tarifului vamal.

Art. 174
(1) Perfectionarea pasiva in sistemul de schimburi standard permite ca marfa importata, denumita in continuare produs de inlocuire, sa inlocuiasca un produs compensator.
(2) Autoritatea vamala aproba utilizarea sistemului de schimburi standard cand operatiunea de perfectionare consta in repararea de marfuri romanesti, altele decat cele care fac obiectul politicii agricole sau al reglementarilor specifice aplicabile anumitor marfuri ce rezulta din transformarea produselor agricole.
(3) Fara a se inlatura aplicarea prevederilor Art. 179, dispozitiile privind produsele compensatoare se aplica si produselor de inlocuire.
(4) Autoritatea vamala permite ca produsele de inlocuire sa fie importate inainte de exportul marfurilor de export temporar, procedura numindu-se import anticipat. La importul anticipat al unui produs de inlocuire se constituie o garantie care sa acopere cuantumul drepturilor de import.

Art. 175
(1) Produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici tehnice ca marfurile de export temporar, daca acestea din urma ar fi fost supuse operatiunii de reparare in cauza.
(2) Daca marfurile de export temporar au fost deja folosite inaintea acestui export, produsele de inlocuire trebuie sa nu fie produse noi. Autoritatea vamala poate acorda derogari de la aceasta regula daca produsul de inlocuire a fost livrat gratuit fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita unui viciu de fabricatie.

Art. 176
Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai cand este posibil sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute la Art. 175.

Art. 177
(1) In cazul importului anticipat, exportul marfurilor de export temporar se realizeaza in termen de doua luni de la data acceptarii de catre autoritatea vamala a declaratiei de punere in libera circulatie a produselor de inlocuire.
(2) In situatii exceptionale, la solicitarea justificata a titularului, autoritatea vamala poate prelungi, in limite rezonabile, termenul prevazut la alin.(1).

Art. 178
In cazul importului anticipat si cand se aplica prevederile Art. 171, cuantumul de dedus se determina pe baza elementelor de taxare aplicabile marfurilor de export temporar la data acceptarii declaratiei de plasare sub acest regim.

Art. 179
Prevederile Art. 167 alin. (2) si Art. 168 lit.b) nu se aplica in cazul sistemului de schimb de marfuri standard.

Art. 180
Dispozitiile mentionate in cadrul perfectionarii pasive sunt aplicabile si in scopul punerii in aplicare a masurilor netarifare de politica comerciala.


Capitolul III - Exportul
Art. 181
(1) Regimul de export permite scoaterea marfurilor romanesti in afara teritoriului vamal al Romaniei. Regimul de export atrage aplicarea masurilor de politica comerciala, indeplinirea formalitatilor vamale prevazute pentru exportul marfurilor, precum si, dupa caz, incasarea oricaror drepturi legal datorate.
(2) Cu exceptia marfurilor plasate sub regimul de perfectionare pasiva, toate marfurile romanesti destinate a fi exportate trebuie sa fie plasate sub regimul de export.
(3) Cazurile si conditiile in care marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei nu fac obiectul unei declaratii de export se stabilesc in regulamentul vamal.
(4) Declaratia de export se depune la biroul vamal in a carui raza de competenta se afla sediul exportatorului sau locul in care marfurile sunt ambalate sau incarcate in vederea exportului.
(5) Prin regulamentul vamal se pot stabili derogari de la prevederile alin.(4).

Art. 182
Liberul de vama pentru export se acorda cu conditia ca marfurile in cauza sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul acceptarii declaratiei de export.


Titlul VI - Alte destinatii vamale

Capitolul I - Zone libere si antrepozite libereSectiunea 1 - Dispozitii generale
Art. 183
Zonele libere si antrepozitele libere sunt parti din teritoriul vamal al Romaniei sau incinte situate pe acest teritoriu, separate de restul acestuia, in care:
a) marfurile straine sunt considerate, in ceea ce priveste aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica comerciala la import, ca nu se afla pe teritoriul vamal al Romaniei, atata timp cat nu sunt puse in libera circulatie, nici plasate sub un alt regim vamal, nici utilizate sau consumate in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile vamale;
b) marfurile romanesti, in temeiul prevederilor legale ce reglementeaza domenii specifice, beneficiaza, pe baza plasarii lor intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber, de masurile legate de exportul marfurilor.

Art. 184
(1) Prin hotarare a Guvernului se infiinteaza zonele libere si se determina limita geografica a fiecarei zone.
(2) Infiintarea antrepozitelor libere este autorizata de autoritatea vamala. Incintele care urmeaza a fi desemnate ca antrepozit liber se aproba de catre autoritatea vamala.
(3) Zonele libere trebuie sa fie imprejmuite, cu exceptia celor prevazute la Art. 186. Autoritatea vamala stabileste punctele de intrare si de iesire pentru fiecare zona libera sau antrepozit liber.
(4) Efectuarea de constructii intr-o zona libera necesita aprobarea prealabila a autoritatii vamale.

Art. 185
(1) Perimetrele si punctele de intrare si de iesire ale zonelor libere, cu exceptia zonelor libere desemnate conform prevederilor Art. 186, si ale antrepozitelor libere sunt supuse supravegherii autoritatii vamale.
(2) Persoanele si mijloacele de transport care intra sau parasesc zona libera sau antrepozitul liber pot fi supuse controlului vamal.
(3) Accesul intr-o zona libera sau antrepozit liber poate fi interzis de autoritatea vamala, daca persoanele fizice sau juridice nu justifica interesul de a desfasura o activitate licita in acea zona sau antrepozit.
(4) Autoritatea vamala poate controla marfurile care intra, ies sau stationeaza in zona libera sau antrepozitul liber. Pentru a face posibil un astfel de control, o copie a documentului de transport care insoteste marfurile la intrarea si iesirea acestora se inmaneaza autoritatii vamale sau este tinuta la dispozitia acesteia de catre orice persoana desemnata in acest scop de autoritatea mentionata. Cand se solicita acest control, marfurile trebuie puse la dispozitia autoritatii vamale.

Art. 186
(1) Autoritatea vamala poate desemna zone libere in care controalele si formalitatile vamale se efectueaza, iar dispozitiile in materie de datorie vamala se aplica conform cerintelor regimului de antrepozitare vamala.
(2) Dispozitiile privind zonele libere prevazute la Art. 63-64, 188, 194, 198 si 227 nu se aplica zonelor libere mentionate in alin.(1).


Sectiunea 2 - Plasarea marfurilor in zone libere sau antrepozite libere
Art. 187
(1) Intr-o zona libera sau antrepozit liber pot fi plasate marfuri straine si marfuri romanesti.
(2) Autoritatea vamala poate cere ca marfurile care prezinta pericol sau pot sa deterioreze alte marfuri ori care, din alte motive, necesita conditii speciale pentru depozitare, sa fie plasate in incinte dotate special pentru aceasta.

Art. 188
(1) Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor Art. 185 alin.(4), intrarea in zona libera sau in antrepozitul liber a marfurilor nu trebuie sa faca nici obiectul prezentarii lor autoritatii vamale si nici al depunerii unei declaratii vamale.
(2) Sunt prezentate autoritatii vamale si fac obiectul formalitatilor vamale marfurile care:
a) au fost plasate sub un regim vamal care se incheie cand acestea intra intr-o zona libera sau antrepozit liber. Cu toate acestea, in cazul in care regimul vamal in cauza permite exceptarea de la obligatia de a prezenta marfurile, aceasta prezentare nu este solicitata;
b) au fost plasate intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber pe baza unei decizii de rambursare sau de remitere a drepturilor de import;
c) beneficiaza de masurile prevazute la Art. 183 lit.b);
d) sunt introduse din afara teritoriului vamal al Romaniei direct intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber.
(3) Autoritatea vamala poate solicita ca marfurile supuse drepturilor de export sau altor dispozitii ce reglementeaza exportul sa fie anuntate biroului vamal.
(4) La cererea partii interesate, autoritatea vamala atesta statutul vamal al marfurilor plasate intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber.


Sectiunea 3 - Functionarea zonelor libere si a antrepozitelor libere
Art. 189
(1) Durata stationarii marfurilor in zonele libere sau in antrepozitele libere este nelimitata.
(2) Pentru anumite marfuri mentionate la Art. 183 lit.b) care sunt cuprinse in reglementarile privind politica agricola se pot stabili termene specifice prin regulamentul vamal.

Art. 190
(1) Orice activitate industriala, comerciala sau de servicii dintr-o zona libera sau antrepozit liber este permisa cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul cod. Exercitarea acestor activitati este notificata in prealabil autoritatii vamale.
(2) Autoritatea vamala poate impune anumite interdictii sau restrictii asupra activitatilor mentionate la alin.(1), tinand cont de natura marfurilor in cauza sau de cerintele supravegherii vamale.
(3) Autoritatea vamala poate interzice exercitarea unei activitati intr-o zona libera sau antrepozit liber persoanelor care nu ofera garantiile necesare respectarii dispozitiilor prevazute de prezentul cod.

Art. 191
(1) Pe durata stationarii intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber, marfurile straine pot:
a) sa fie puse in libera circulatie, in conditiile prevazute de acest regim si de dispozitiile privind datoria vamala, cuprinse in prezentul capitol;
b) sa faca obiectul manipularilor uzuale prevazute la Art. 129, fara autorizare;
c) sa fie plasate sub regimul de perfectionare activa, conform conditiilor prevazute pentru acest regim;
d) sa fie plasate sub regimul de transformare sub control vamal, in conditiile prevazute de acest regim;
e) sa fie plasate sub regimul de admitere temporara, in conditiile prevazute de acest regim;
f) sa fie abandonate in favoarea statului;
g) sa fie distruse, pe cheltuiala detinatorului, cu conditia ca persoana interesata sa furnizeze autoritatii vamale toate informatiile pe care aceasta le considera necesare.
(2) Cand marfurile sunt plasate sub unul dintre regimurile prevazute la alin.(1) lit.c), d) sau e), autoritatea vamala poate, in masura in care este necesar, sa tina cont de conditiile de functionare si de supraveghere vamala ale zonelor libere sau antrepozitelor libere si sa-si adapteze modalitatile de control prevazute.

Art. 192
Marfurile romanesti prevazute la Art. 183 lit.b) care sunt cuprinse in reglementarile privind politica agricola pot sa faca obiectul numai acelor forme de manipulare mentionate la Art. 129 alin.(2). Aceste manipulari pot fi efectuate fara autorizare.

Art. 193
(1) Cand dispozitiile Art. 191 si 192 nu se aplica, marfurile straine si cele romanesti mentionate la Art. 183 lit.b) nu pot fi consumate sau utilizate in zonele libere sau antrepozitele libere.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor aplicabile rezervelor si stocurilor si in masura in care regimul in cauza prevede astfel, prevederile alin.(1) nu impiedica utilizarea sau consumul de marfuri a caror punere in libera circulatie sau a caror admitere temporara nu ar atrage dupa sine aplicarea drepturilor de import, a masurilor de politica comerciala sau a masurilor cuprinse in reglementarile privind politica agricola. In aceasta situatie nu este necesara depunerea declaratiei de punere in libera circulatie sau de admitere temporara. O astfel de declaratie este necesara in cazul in care pentru marfuri se aplica un contingent sau un plafon.

Art. 194
(1) Persoanele care desfasoara o activitate de depozitare, prelucrare sau transformare, vanzare sau cumparare de marfuri intr-o zona libera sau antrepozit liber sunt obligate sa tina evidenta operativa a marfurilor, in forma aprobata de autoritatea vamala. Marfurile se inregistreaza in evidenta operativa la momentul in care sunt introduse in incintele apartinand unei astfel de persoane. Evidenta operativa trebuie sa permita autoritatii vamale sa identifice marfurile si sa reflecte miscarea acestora.
(2) In cazul transbordarii marfurilor in interiorul unei zone libere, inregistrarile care se refera la acestea sunt tinute la dispozitia autoritatii vamale. Depozitarea de scurta durata a marfurilor, in cadrul unei astfel de transbordari, este considerata ca facand parte din operatiunea de transbordare. Cand marfurile care sosesc din afara teritoriului vamal al Romaniei sunt plasate direct intr-o zona libera sau in cazul marfurilor care ies dintr-o zona libera pentru a parasi direct teritoriul vamal al Romaniei, se depune declaratia sumara prevazuta la Art. 60-62 sau la Art. 201-204, dupa caz.


Sectiunea 4 - Scoaterea marfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere
Art. 195
Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor speciale prevazute de reglementarile vamale aferente unor domenii specifice, marfurile care parasesc o zona libera sau un antrepozit liber pot fi:
a) exportate sau reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) introduse intr-o alta parte a teritoriului vamal al Romaniei. Dispozitiile titlului III, cu exceptia Art. 72-76 in ceea ce priveste marfurile romanesti, se aplica marfurilor introduse in alte parti ale acestui teritoriu, cu exceptia cazurilor in care marfurile parasesc acea zona pe cale maritima sau aeriana fara sa fi fost plasate sub un regim de tranzit sau sub un alt regim vamal.

Art. 196
(1) Cand o datorie vamala se naste pentru o marfa straina si valoarea in vama a acestei marfi se bazeaza pe un pret efectiv platit sau de platit care include cheltuielile de depozitare si de conservare a marfurilor pe durata stationarii lor in zona libera sau in antrepozitul liber, aceste cheltuieli nu se includ in valoarea in vama, cu conditia ca acestea sa fie distincte fata de pretul efectiv platit sau de platit pentru marfuri.
(2) Cand marfurile au fost supuse, intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber unor manipulari uzuale in sensul Art. 129 alin.(1), felul marfurilor, valoarea in vama si cantitatea care se iau in considerare pentru determinarea cuantumului drepturilor de import sunt, la cererea declarantului, cele care ar fi fost luate in considerare la momentul nasterii datoriei vamale daca marfurile nu ar fi fost supuse manipularilor in cauza. Aceasta prevedere se aplica cu conditia ca manipularile in cauza sa fi fost autorizate de autoritatea vamala.
(3) Prin regulamentul vamal se pot stabili conditii si situatii de exceptare de la aplicarea prevederilor alin.(2).

Art. 197
(1) Marfurilor romanesti mentionate la Art. 183 lit.b) care sunt cuprinse in reglementarile privind politica agricola si care sunt plasate intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber trebuie sa li se atribuie o destinatie conform acelor reglementari.
(2) In cazul in care asemenea marfuri sunt reintroduse intr-o alta parte a teritoriului vamal al Romaniei sau daca nu s-a facut nici o solicitare pentru a li se atribui o destinatie conform alin.(1), pana la expirarea termenului prevazut la Art. 189 alin. (2) autoritatea vamala ia masurile prevazute de reglementarile domeniului special cu privire la nerespectarea destinatiei.

Art. 198
(1) In cazul introducerii sau reintroducerii marfurilor in alte parti ale teritoriului vamal al Romaniei sau al plasarii lor sub un regim vamal, atestarea mentionata la Art. 188 alin. (4) poate fi utilizata ca dovada a statutului vamal roman sau strain al acestor marfuri.
(2) Cand nu se stabileste prin atestare sau prin alte mijloace ca marfurile au statut roman sau strain, aceste marfuri sunt considerate:
a) marfuri romanesti, in scopul aplicarii drepturilor de export si al licentelor de export sau a masurilor prevazute pentru export in cadrul politicii comerciale;
b) marfuri straine, in toate celelalte cazuri.

Art. 199
Autoritatea vamala trebuie sa se asigure ca dispozitiile privind exportul, perfectionarea pasiva, reexportul sau regimurile suspensive, precum si dispozitiile titlului VII sunt respectate cand marfurile trebuie sa iasa din teritoriul vamal al Romaniei plecand dintr-o zona libera sau antrepozit liber.


Capitolul II - Reexportul, distrugerea si abandonul
Art. 200
(1) Marfurile straine pot fi:
a) reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) distruse;
c) abandonate in favoarea statului.
(2) Reexportul implica, daca este cazul, aplicarea formalitatilor vamale prevazute pentru scoaterea marfurilor in afara teritoriului vamal al Romaniei, inclusiv a masurilor de politica comerciala. Cazurile in care marfurile straine pot fi plasate sub un regim suspensiv fara aplicarea masurilor de politica comerciala la export pot fi stabilite prin regulamentul vamal.
(3) Cu exceptia cazurilor stabilite prin regulamentul vamal, distrugerea se efectueaza dupa instiintarea prealabila a autoritatii vamale. Autoritatea vamala interzice reexportul, daca formalitatile vamale sau masurile mentionate la alin. (2) prevad aceasta. Cand marfurile plasate sub un regim vamal economic pe teritoriul vamal al Romaniei sunt destinate reexportului, se depune o declaratie vamala de export, conform dispozitiilor Art. 82-100. In acest caz, prevederile Art. 181 alin.(3)-(5) se aplica in mod corespunzator.
(4) Conditiile si modalitatile de distrugere sau abandon al marfurilor se stabilesc prin regulamentul vamal. Distrugerea sau abandonul nu implica nici o cheltuiala pentru bugetul statului. (5) Deseurile sau resturile rezultate din distrugere trebuie sa primeasca o destinatie vamala prevazuta pentru marfurile straine. Acestea raman sub supraveghere vamala pana la momentul prevazut la Art. 63 alin.(2).


Titlul VII - Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Art. 201
(1) Marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei fac obiectul fie al unei declaratii vamale, fie, daca declaratia vamala nu este ceruta, al unei declaratii sumare, cu exceptia celor transportate pe mijloace de transport care tranziteaza fara intrerupere apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal.
(2) In anumite cazuri si in functie de anumite tipuri de transport al marfurilor, de modul de transport sau de agentul economic ori in conformitate cu acordurile internationale care prevad dispozitii specifice in materie de securitate, prin regulamentul vamal se stabilesc:
a) termenul in care declaratia vamala sau declaratia sumara este depusa la biroul vamal de export inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei;
b) regulile de derogare de la termenul prevazut la lit.a) si de modificare a acestuia;
c) conditiile in care obligatia de a depune o declaratie sumara poate face obiectul unei derogari sau al unei modificari;
d) cazurile si conditiile in care marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei nu fac obiectul unei declaratii vamale sau al unei declaratii sumare.

Art. 202
(1) Cand marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei au primit o destinatie vamala care necesita o declaratie vamala, potrivit legii, aceasta declaratie se depune la biroul vamal de export inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei.
(2) In cazul in care biroul vamal de export este diferit de biroul vamal de iesire, biroul vamal de export comunica imediat informatiile necesare biroului vamal de iesire sau i le pune la dispozitie pe cale electronica.
(3) Declaratia vamala cuprinde cel putin informatiile necesare declaratiei sumare prevazute la Art. 204 alin.(1).
(4) Cand declaratia vamala este intocmita altfel decat pe cale electronica, autoritatea vamala efectueaza analiza de risc la acelasi nivel cu cel aplicat declaratiilor vamale intocmite pe cale electronica.

Art. 203
(1) Cand marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei nu au primit o destinatie vamala care necesita o declaratie vamala, declaratia sumara se depune la biroul vamal de iesire inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei.
(2) Autoritatea vamala poate aproba ca declaratia sumara sa fie depusa la alt birou vamal, cu conditia ca acesta sa comunice imediat informatiile necesare biroului vamal de iesire sau sa i le puna la dispozitie pe cale electronica.
(3) Autoritatea vamala poate accepta, in locul depunerii declaratiei sumare, depunerea unei notificari si accesul la informatiile din declaratia sumara aflate in sistemul electronic al agentului economic.

Art. 204
(1) Prin regulamentul vamal se stabilesc datele care trebuie sa fie cuprinse in declaratia vamala si sub ce forma, pentru a se proceda la analiza riscurilor si a aplica corect controlul vamal, avandu-se in vedere scopuri de securitate si utilizand, dupa caz, norme internationale si practici comerciale.
(2) Declaratia sumara este intocmita pe cale electronica. De asemenea, se pot utiliza documente comerciale, portuare sau de transport, in masura in care acestea contin informatiile necesare. In cazuri exceptionale, autoritatea vamala poate accepta declaratiile sumare pe suport de hartie, cu conditia ca acestora sa le fie aplicabil acelasi nivel de gestiune a riscurilor cu cel aplicat la declaratiile sumare intocmite pe cale electronica.
(3) Declaratia sumara se depune, dupa caz, de:
a) persoana care se ocupa cu iesirea marfurilor sau care are in sarcina transportul marfurilor in afara teritoriului vamal al Romaniei;
b) orice persoana care este in masura sa prezinte sau sa asigure prezentarea marfurilor autoritatii vamale competente;
c) un reprezentant al persoanei prevazute la lit.a) sau b).
(4) Persoana prevazuta la alin. (3) are dreptul, la cererea sa, sa modifice una sau mai multe date ale declaratiei sumare dupa ce aceasta a fost depusa. Nici o modificare nu mai este posibila dupa ce autoritatea vamala a informat persoana care a depus declaratia sumara despre intentia sa de a examina marfurile sau a constatat inexactitatea datelor in cauza ori a acordat liberul de vama pentru marfuri.

Art. 205
Marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei sunt supuse supravegherii vamale si pot fi controlate de autoritatea vamala in conformitate cu dispozitiile in vigoare. Marfurile parasesc teritoriul vamal folosind, cand este cazul, traseul stabilit de autoritatea vamala si in conformitate cu modalitatile stabilite de aceasta.


Titlul VIII - Operatiuni privilegiate

Capitolul I - Scutiri de taxe vamale
Art. 206
(1) Cazurile in care marfurile puse in libera circulatie sau exportate sunt scutite de drepturi de import sau de export se stabilesc prin lege.
(2) Prin hotarare a Guvernului, in cazuri temeinic justificate, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Economiei si Comertului, se aproba, cu caracter temporar, exceptari sau reduceri de taxe vamale pentru unele categorii de marfuri.
(3) Exceptarile si reducerile de taxe vamale, aprobate potrivit prevederilor alin.(2), se stabilesc in mod nediscriminatoriu fata de importatori sau de beneficiari, indicandu-se in mod expres codul tarifar al marfurilor.


Capitolul II - Marfuri returnate
Art. 207
(1) Marfurile romanesti care, dupa ce au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal al Romaniei si puse in libera circulatie intr-un termen de 3 ani, sunt exonerate de drepturi de import la cererea persoanei interesate. Termenul de 3 ani poate fi prelungit in cazuri exceptionale.
(2) Cand marfurile returnate au fost, inaintea exportului lor de pe teritoriul vamal al Romaniei, puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero, in functie de destinatia lor finala, exonerarea de drepturi prevazuta de prezentul alineat se acorda numai daca marfurile urmeaza sa primeasca aceeasi destinatie.
(3) Cand marfurile urmeaza sa nu mai primeasca aceeasi destinatie, cuantumul drepturilor de import aferente se reduce cu cuantumul incasat la prima punere in libera circulatie a marfurilor. In cazul in care cel de al doilea cuantum il depaseste pe cel incasat la punerea in libera circulatie a marfurilor returnate, nu se acorda nici o rambursare.
(4) Exonerarea de drepturi de import prevazuta la alin.(1)-
(3) nu se acorda pentru:
a) marfurile exportate de pe teritoriul vamal al Romaniei in regim de perfectionare pasiva, cu exceptia marfurilor care se reintroduc in aceeasi stare in care au fost exportate;
b) marfurile care au facut obiectul unei masuri stabilite prin hotarare a Guvernului, aplicata la exportul acestora in alte tari. Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile si conditiile in care se poate deroga de la aceasta prevedere.

Art. 208
Exonerarea de drepturi de import prevazuta la Art. 207 se acorda numai daca marfurile sunt reimportate in aceeasi stare in care au fost exportate. Prin regulamentul vamal se pot stabili cazurile si conditiile in care se renunta la aceasta cerinta.

Art. 209
(1) Dispozitiile Art. 207 si 208 se aplica in mod corespunzator produselor compensatoare initial exportate sau reexportate ca urmare a unui regim de perfectionare activa.
(2) Cuantumul drepturilor de import legal datorate se stabileste pe baza reglementarilor aplicabile in cazul regimului de perfectionare activa, data reexportului produselor compensatoare fiind considerata ca data punerii in libera circulatie.


Capitolul III - Produse de pescuit maritim si alte produse obtinute din mare
Art. 210
Fara sa se inlature aplicarea prevederilor Art. 51 alin.(2) lit.f), sunt exonerate de drepturi de import in momentul punerii in libera circulatie:
a) produsele de pescuit maritim si alte produse obtinute din marea teritoriala a unei alte tari de navele inmatriculate sau inregistrate in Romania sau care navigheaza sub pavilion roman;
b) produsele obtinute din produsele mentionate la lit.a) la bordul navelor - fabrica ce indeplinesc conditiile prevazute la acea litera.


Titlul IX - Datoria vamala

Capitolul I - Garantarea cuantumului datoriei vamale
Art. 211
(1) Cand, in conformitate cu reglementarile vamale, autoritatea vamala solicita constituirea unei garantii pentru a asigura plata unei datorii vamale, o astfel de garantie trebuie sa fie constituita de debitor sau de potentialul debitor.
(2) Autoritatea vamala solicita o singura garantie pentru o datorie vamala.
(3) Garantia poate fi constituita, cu acordul autoritatii vamale, si de catre o terta persoana.
(4) Cand debitorul sau potentialul debitor este o autoritate publica, nu i se solicita nici o garantie.
(5) Autoritatea vamala poate renunta la solicitarea constituirii unei garantii cand cuantumul ce trebuie garantat nu depaseste echivalentul in lei a 500 euro.

Art. 212
(1) Cand reglementarile vamale lasa la latitudinea autoritatii vamale constituirea garantiei, aceasta poate fi ceruta de autoritatea vamala atata timp cat se considera ca datoria vamala care a luat sau poate lua nastere nu este sigur ca se va achita in termenul legal.
(2) Cand garantia nu este solicitata, autoritatea vamala poate cere de la persoana mentionata la Art. 211 alin.(1) un angajament de asumare a obligatiilor pe care aceasta persoana trebuie sa le indeplineasca in mod legal.
(3) Garantia mentionata la alin.(1) este solicitata in momentul aplicarii reglementarilor care prevad constituirea unei asemenea garantii sau in orice moment ulterior cand autoritatea vamala considera ca nu este sigur ca datoria vamala care a luat sau poate lua nastere se va achita in termenul legal.

Art. 213
La cererea persoanei mentionate la Art. 211 alin.(1) sau (3), autoritatea vamala poate permite constituirea unei garantii globale, care sa acopere doua sau mai multe operatiuni vamale pentru care a luat sau poate lua nastere o datorie vamala.

Art. 214
(1) Atunci cand legislatia vamala prevede constituirea unei garantii si sub rezerva dispozitiilor specifice pentru tranzit, autoritatea vamala stabileste cuantumul unei astfel de garantii la un nivel egal cu:
a) cuantumul exact al datoriei vamale, cand aceasta poate fi stabilita cu certitudine in momentul solicitarii garantiei;
b) cuantumul maxim al datoriei vamale care ar putea lua nastere, asa cum a fost estimata de autoritatea vamala in alte cazuri.
(2) Cand se constituie o garantie globala pentru datorii vamale al caror cuantum se poate modifica in timp, cuantumul unei astfel de garantii este stabilit la un nivel care sa permita acoperirea in orice moment a datoriei vamale respective.
(3) Cand reglementarile vamale lasa la latitudinea autoritatii vamale constituirea garantiei, cuantumul acesteia este stabilit de autoritatea vamala in asa fel incat sa nu depaseasca nivelul prevazut la alin.(1) si (2).

Art. 215
O garantie se poate constitui:
a) printr-un depozit banesc;
b) printr-un garant.

Art. 216
(1) Depozitul banesc se constituie in lei.
(2) Depozitul banesc se constituie prin depunerea unei sume in numerar sau a unor instrumente de decontare recunoscute ca mijloace de plata de catre trezoreria statului.

Art. 217
(1) Garantul se angajeaza in scris sa plateasca in solidar cu debitorul suma garantata a datoriei vamale care devine exigibila.
(2) Garantul este o terta persoana stabilita in Romania si acceptata de autoritatea vamala.
(3) Autoritatea vamala poate refuza sa accepte un garant cand acesta nu confera siguranta achitarii datoriei vamale in termenul prevazut.

Art. 218
Persoana obligata sa constituie garantia are dreptul de a alege intre modalitatile de constituire a acesteia prevazute la Art. 215. Cu toate acestea, autoritatea vamala poate sa nu accepte modalitatea de constituire a garantiei propuse, cand aceasta este incompatibila cu buna functionare a regimului vamal respectiv.
Autoritatea vamala poate solicita ca garantia aleasa sa fie mentinuta pentru o anumita perioada de timp.

Art. 219
(1) Prin regulamentul vamal se pot stabili si alte modalitati de constituire a garantiei decat cele prevazute la Art. 215. De asemenea, se poate stabili, in cazul in care exista siguranta ca datoria vamala se achita, ca un depozit in numerar sa nu indeplineasca conditiile prevazute la Art. 216.
(2) Autoritatea vamala refuza garantia propusa de debitorul vamal cand considera ca o astfel de garantie nu poate asigura plata datoriei vamale.

Art. 220
Cand autoritatea vamala constata ca garantia constituita nu mai asigura plata datoriei vamale in termenul prevazut sau nu mai este suficienta pentru acoperirea datoriei vamale, aceasta solicita persoanei mentionate la Art. 211 alin.(1), la alegerea sa, sa constituie o garantie suplimentara sau sa inlocuiasca garantia initiala cu o garantie noua.

Art. 221
(1) Garantia nu se elibereaza pana in momentul in care datoria vamala pentru care a fost constituita nu se stinge sau nu mai poate lua nastere. Cand datoria vamala se stinge sau nu mai poate lua nastere, se elibereaza garantia.
(2) Cand datoria vamala a fost stinsa partial sau poate lua nastere numai cu privire la o parte a cuantumului care a fost garantat, o parte a garantiei este eliberata la cererea persoanei interesate, numai cand cuantumul in cauza justifica o astfel de masura.

Art. 222
In cazuri temeinic justificate, pe baza metodologiei elaborate de catre Autoritatea Nationala a Vamilor si aprobata de ministrul finantelor publice, autoritatea vamala poate acorda scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale.


Capitolul II - Nasterea datoriei vamale
Art. 223
(1) Datoria vamala la import ia nastere prin:
a) punerea in libera circulatie a marfurilor supuse drepturilor de import;
b) plasarea unor astfel de marfuri sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import.
(2) Datoria vamala se naste in momentul acceptarii declaratiei vamale in cauza.
(3) Debitorul este declarantul. In situatia unei reprezentari indirecte, persoana pe seama careia se face declaratia vamala este, de asemenea, debitor. Cand se intocmeste o declaratie vamala pentru unul din regimurile mentionate la alin.(1), pe baza unor date care au ca efect faptul ca toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost incasate, persoanele care au furnizat informatiile necesare la intocmirea declaratiei si care stiau sau care ar fi trebuit sa stie ca aceste informatii erau false sunt, de asemenea, debitori.

Art. 224
(1) Datoria vamala la import ia nastere si prin:
a) introducerea ilegala pe teritoriul vamal al Romaniei a marfurilor supuse drepturilor de import;
b) introducerea ilegala a marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei dintr-o zona libera sau antrepozit liber aflat pe teritoriul Romaniei. In sensul prezentului articol, introducerea ilegala reprezinta orice introducere care incalca dispozitiile Art. 64-67 si Art. 195 lit.b).
(2) Datoria vamala se naste in momentul in care marfurile sunt introduse ilegal.
(3) Debitorii sunt :
a) persoana care introduce ilegal marfurile in cauza;
b) orice persoana care a participat la introducerea ilegala a marfurilor si care stia sau ar fi trebuit sa stie ca o astfel de introducere este ilegala;
c) orice persoana care a cumparat sau a detinut marfurile in cauza si care stia sau ar fi trebuit sa stie, in momentul achizitionarii sau primirii marfurilor, ca acestea au fost introduse ilegal.

Art. 225
(1) Datoria vamala la import ia nastere si prin sustragerea de sub supraveghere vamala a marfurilor supuse drepturilor de import.
(2) Datoria vamala se naste in momentul sustragerii marfurilor de sub supraveghere vamala.
(3) Debitorii sunt:
a) persoana care a sustras marfurile de sub supraveghere vamala;
b) orice persoana care a participat la aceasta sustragere si care stia sau ar fi trebuit sa stie ca marfurile au fost sustrase de sub supraveghere vamala;
c) orice persoana care a cumparat sau a detinut marfurile in cauza si care stia sau ar fi trebuit sa stie, in momentul achizitionarii sau primirii marfurilor, ca acestea au fost sustrase de sub supraveghere vamala;
d) dupa caz, persoana care trebuie sa execute obligatiile care rezulta din depozitarea temporara a marfurilor sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate acele marfuri.

Art. 226
(1) Datoria vamala la import ia nastere si prin:
a) neindeplinirea uneia dintre obligatiile care rezulta, in privinta marfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporara sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate;
b) nerespectarea unei conditii care reglementeaza plasarea marfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unor drepturi de import reduse sau zero, in functie de destinatia lor finala.
(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica numai cand se stabileste ca iregularitatile prevazute la lit.a) si b) nu au efecte semnificative asupra utilizarii corecte a depozitarii temporare sau a regimului vamal avut in vedere.
(3) Datoria vamala se naste fie in momentul in care obligatia a carei neexecutare genereaza datoria vamala inceteaza a mai fi indeplinita, fie in momentul in care marfurile au fost plasate sub regimul vamal in cauza, cand se stabileste ulterior ca o conditie stabilita pentru plasarea marfurilor sub regimul respectiv sau pentru acordarea drepturilor de import reduse sau zero, in functie de destinatia finala a marfurilor, nu a fost indeplinita.
(4) Debitorul este fie persoana careia i se cere indeplinirea obligatiilor aparute, in privinta marfurilor supuse drepturilor de import, in urma depozitarii lor temporare sau a utilizarii regimului vamal sub care au fost plasate, fie persoana careia i s-a cerut respectarea conditiilor care reglementeaza plasarea marfurilor sub acel regim.

Art. 227
(1) Datoria vamala la import ia nastere prin consumul sau utilizarea intr-o zona libera sau antrepozit liber a marfurilor supuse drepturilor de import, in alte conditii decat cele prevazute in legislatia in vigoare. Cand marfurile dispar si disparitia lor nu poate fi justificata in mod temeinic autoritatii vamale, aceasta poate considera ca marfurile au fost consumate sau utilizate in zona libera sau antrepozitul liber.
(2) Datoria vamala se naste in momentul in care marfurile sunt consumate sau sunt utilizate pentru prima oara in alte conditii decat cele prevazute de legislatia in vigoare.
(3) Debitorul este persoana care a consumat sau a utilizat marfurile, precum si orice persoana care a participat la aceasta consumare sau utilizare si care stia sau ar fi trebuit sa stie ca marfurile au fost consumate sau utilizate in alte conditii decat cele prevazute de legislatia in vigoare.
(4) Cand autoritatea vamala considera ca marfurile care au disparut au fost consumate sau utilizate intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber si nu este posibila aplicarea alin.(3), persoana obligata la plata datoriei vamale este ultima persoana cunoscuta de autoritatea vamala ca fiind in posesia marfurilor.

Art. 228
(1) Prin exceptie de la prevederile Art. 224 si ale 226 alin.(1) lit.a), se considera ca nu a luat nastere nici o datorie vamala la import pentru o marfa cand persoana interesata face dovada ca neindeplinirea obligatiilor ce rezulta din dispozitiile Art. 64-67 si Art. 195 lit.b) sau pastrarea marfurilor in depozit temporar ori utilizarea regimului vamal sub care au fost plasate marfurile este urmare a distrugerii totale ori a pierderii iremediabile a marfurilor respective ca rezultat al naturii marfurilor, cazului fortuit ori al fortei majore sau ca o consecinta a aprobarii de catre autoritatea vamala. In sensul prezentului alineat, marfurile sunt pierdute iremediabil cand devin de neutilizat de catre orice persoana.
(2) In acelasi mod se considera ca nu a luat nastere nici o datorie vamala la import pentru marfurile puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero, in functie de destinatia lor finala, cand astfel de marfuri sunt exportate sau reexportate cu aprobarea autoritatii vamale.

Art. 229
Cand, in conformitate cu prevederile Art. 228 alin.(1), se considera ca nu a luat nastere nici o datorie vamala pentru marfurile puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero, in functie de destinatia lor finala, orice resturi sau deseuri care rezulta dintr-o astfel de distrugere se considera a fi marfuri straine.

Art. 230
Cand, in conformitate cu prevederile Art. 225 sau ale Art. 226, se naste o datorie vamala pentru marfurile care beneficiaza la import de drepturi de import reduse in functie de destinatia lor finala, cuantumul achitat cand marfurile au fost puse in libera circulatie se deduce din cuantumul datoriei vamale. Aceasta dispozitie se aplica in mod corespunzator si in cazul in care ia nastere o datorie vamala pentru deseurile sau resturile ce au rezultat din distrugerea unor astfel de marfuri.

Art. 231
(1) Datoria vamala la export ia nastere prin exportul marfurilor supuse drepturilor de export, in afara teritoriului vamal al Romaniei si pentru care s-a intocmit o declaratie vamala.
(2) Datoria vamala la export se naste in momentul in care este acceptata declaratia vamala.
(3) Debitorul este declarantul. In cazul reprezentarii indirecte, persoana pe seama careia se face declaratia este, de asemenea, debitor.

Art. 232
(1) Datoria vamala la export ia nastere si prin scoaterea marfurilor supuse drepturilor de export de pe teritoriul vamal al Romaniei fara declaratie vamala.
(2) Datoria vamala se naste in momentul in care marfurile parasesc efectiv teritoriul vamal.
(3) Debitorul este persoana care a scos marfurile, precum si orice persoana care a participat la aceasta operatiune si care cunostea sau ar fi trebuit sa cunoasca faptul ca nu s-a depus o declaratie vamala, desi aceasta ar fi trebuit sa fie depusa.

Art. 233
(1) Datoria vamala la export ia nastere si prin nerespectarea conditiilor in care era permisa iesirea marfurilor de pe teritoriul vamal al Romaniei cu exonerare totala sau partiala de drepturi de export.
(2) Datoria vamala se naste in momentul in care marfurile primesc o destinatie diferita de cea pentru care li s-a permis sa paraseasca teritoriul vamal al Romaniei cu exonerare totala sau partiala de drepturi de export sau, daca autoritatea vamala nu poate determina aceasta data, la expirarea termenului stabilit pentru a se face dovada indeplinirii conditiilor care au dat dreptul la exonerare.
(3) Debitorul este declarantul. In cazul reprezentarii indirecte, persoana pe seama careia se face declaratia este, de asemenea, debitor.

Art. 234
(1) Datoria vamala prevazuta la Art. 223-227 si Art. 231-233 ia nastere chiar daca se refera la marfuri care fac obiectul masurilor de prohibitie sau restrictie la import sau la export, indiferent de natura acestora.
(2) Datoria vamala nu ia nastere la introducerea ilegala pe teritoriul vamal al Romaniei a banilor falsi sau la introducerea drogurilor si substantelor psihotrope care nu intra in circuitul economic strict supravegheat de autoritatile competente, pentru a fi folosite in scopuri medicale si stiintifice.
(3) In cazul infractiunilor vamale, datoria vamala serveste la determinarea temeiului de pornire a urmaririi penale si a pedepselor penale.
(4) Dispozitiile prevazute la alin. (3) se aplica in mod corespunzator si contraventiilor vamale.

Art. 235
Cand legislatia vamala prevede un tratament tarifar favorabil in functie de natura sau destinatia finala a marfurilor, o scutire sau o exonerare totala sau partiala de drepturi de import sau export in temeiul Art. 49, 104, 165 sau 206-209, tratamentul tarifar favorabil, scutirea sau exonerarea se aplica si in cazurile in care a luat nastere o datorie vamala potrivit prevederilor Art. 224-227, ale Art. 232 sau 233, cu conditia ca persoana respectiva sa nu fie acuzata de frauda sau de neglijenta si sa prezinte dovada ca au fost indeplinite celelalte conditii pentru aplicarea tratamentului favorabil, scutirii sau exonerarii.

Art. 236
Cand exista mai multi debitori pentru aceeasi datorie vamala, acestia sunt obligati sa plateasca in solidar.

Art. 237
(1) Cu exceptia dispozitiilor contrare prevazute in prezentul cod, cuantumul drepturilor de import sau export se determina pe baza elementelor de taxare din momentul nasterii datoriei vamale.
(2) Cand nu este posibila stabilirea precisa a momentului la care a luat nastere datoria vamala, data avuta in vedere pentru stabilirea elementelor de taxare pentru respectivele marfuri este aceea la care autoritatea vamala constata ca marfurile se gasesc intr-o situatie care determina nasterea datoriei vamale. Cand autoritatea vamala detine informatii pe baza carora poate stabili ca datoria vamala a luat nastere inainte de data constatarii, cuantumul drepturilor de import sau de export se determina pe baza elementelor de taxare existente la momentul cel mai indepartat ce poate fi stabilit pe baza acelor informatii.
(3) Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile si conditiile in care se aplica dobanzi compensatorii, pentru a evita obtinerea unor avantaje financiare prin amanarea datei de nastere a datoriei vamale sau inscrierii in evidentele contabile.

Art. 238
(1) Datoria vamala ia nastere in locul in care s-au produs faptele care au generat-o.
(2) Daca nu se poate stabili locul mentionat la alin.(1), datoria vamala ia nastere la locul unde autoritatea vamala constata ca marfurile se afla intr-o situatie care genereaza datoria vamala.
(3) Daca marfurile au fost plasate sub un regim vamal care nu a fost incheiat si daca locul nu poate fi determinat conform alin.(1) si (2) intr-un termen stabilit prin regulamentul vamal, datoria vamala ia nastere la locul unde marfurile au fost plasate sub acel regim vamal sau au fost introduse pe teritoriul vamal al Romaniei sub regimul respectiv.
(4) In cazul in care informatiile aflate la dispozitia autoritatii vamale permit sa stabileasca faptul ca datoria vamala luase deja nastere cand marfurile se aflau in alt loc la o data anterioara, se considera ca datoria vamala a luat nastere in locul unde se poate stabili ca marfurile se aflau in momentul cel mai indepartat in timp in care se poate stabili existenta unei datorii vamale.

Art. 239
(1) In masura in care acordurile incheiate de Romania prevad acordarea unui tratament tarifar preferential la importul in alte tari al marfurilor originare din Romania, cand marfurile au fost obtinute in regim de perfectionare activa si sub rezerva ca marfurile straine incorporate in marfurile originare sunt supuse platii drepturilor de import aferente, validarea documentelor necesare obtinerii in alte tari a acestui tratament tarifar preferential duce la nasterea datoriei vamale la import.
(2) Momentul in care ia nastere aceasta datorie vamala este considerat a fi momentul acceptarii de catre autoritatea vamala a declaratiei vamale de export a marfurilor in cauza.
(3) Debitorul este declarantul. In cazul reprezentarii indirecte, persoana pe seama careia se intocmeste declaratia vamala este, de asemenea, debitor.
(4) Cuantumul drepturilor de import corespunzator acestei datorii vamale este determinat in aceleasi conditii ca si cand ar rezulta o datorie vamala ca urmare a acceptarii, la aceeasi data, a declaratiei de punere in libera circulatie a marfurilor prin care se incheie regimul de perfectionare activa.


Capitolul III - Recuperarea cuantumului datoriei vamaleSectiunea 1 - Inscrierea in evidenta contabila si comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor
Art. 240
(1) Cuantumul drepturilor de import sau export care rezulta dintr-o datorie vamala, denumit in continuare cuantumul drepturilor, se calculeaza de autoritatea vamala in momentul in care se afla in posesia datelor necesare si este inregistrat de aceasta in evidentele contabile sau pe alt suport echivalent.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplica:
a) cand a fost introdusa o taxa anti-dumping sau compensatorie provizorie;
b) cand cuantumul drepturilor legal datorate il depaseste pe cel stabilit pe baza unei informatii obligatorii;
c) in cazul in care prin regulamentul vamal se prevede neinscrierea in evidenta contabila a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.
(3) Autoritatea vamala poate sa nu inregistreze in evidentele contabile cuantumul drepturilor care nu a putut fi comunicat debitorului din cauza expirarii termenului prevazut la Art. 244 alin.(3).

Art. 241
(1) Cand ia nastere o datorie vamala in urma acceptarii declaratiei pentru marfuri pentru un alt regim vamal decat admiterea temporara cu exonerare partiala de drepturi de import sau a oricarui alt act cu acelasi efect juridic ca aceasta acceptare, cuantumul corespunzator acestei datorii vamale este inregistrat in evidenta contabila a biroului vamal de indata ce a fost calculat si cel mai tarziu in ziua urmatoare celei in care marfurilor li s-a acordat liberul de vama. Cu toate acestea, daca a fost constituita o garantie, totalul cuantumului drepturilor aferente marfurilor carora li s-a acordat liberul de vama si care au fost declarate de aceeasi persoana intr-o perioada stabilita de autoritatea vamala, care nu poate depasi 31 de zile, poate fi inregistrat o singura data in evidenta contabila, la sfarsitul perioadei respective. O astfel de inregistrare in evidenta contabila se face in termen de 5 zile de la expirarea perioadei respective.
(2) Cand liberul de vama se acorda cu conditia indeplinirii prevederilor legale care reglementeaza fie stabilirea cuantumului drepturilor, fie modul de incasare a acestora, inscrierea in evidenta contabila se face in cel mult 2 zile de la data la care a fost stabilit sau fixat cuantumul sau obligatia de a plati drepturile rezultate din aceasta datorie. Daca datoria vamala este legata de o taxa anti-dumping sau compensatorie provizorie, aceasta taxa se inscrie in evidenta contabila in cel mult doua luni de la instituirea acelei taxe.
(3) Cand se naste o datorie vamala in alte conditii decat cele mentionate la alin.(1), cuantumul drepturilor corespunzator este inscris in evidenta contabila in cel mult 2 zile de la data la care autoritatea vamala poate calcula cuantumul drepturilor si stabili debitorul acestora.

Art. 242
(1) Termenele pentru inscrierea in evidenta contabila prevazute la Art. 241 pot fi prelungite cand circumstante speciale impiedica autoritatea vamala sa le respecte. Prelungirea termenului nu poate depasi 14 zile.
(2) Termenele prevazute la alin.(1) nu se aplica in situatii de caz fortuit sau de forta majora.

Art. 243
(1) In cazul in care cuantumul datoriei vamale nu a fost inscris in evidenta contabila in conformitate cu prevederile Art. 241 si ale Art. 242 sau a fost inscris la un nivel inferior sumei datorate legal, cuantumul drepturilor ce urmeaza a fi recuperate se inscrie in evidenta contabila in cel mult 2 zile de la data la care autoritatea vamala a luat cunostinta de aceasta situatie si poate calcula suma datorata legal si stabili debitorul. Aceasta operatiune reprezinta inscriere ulterioara in evidenta contabila. Acel termen poate fi prelungit in conformitate cu prevederile Art. 242.
(2) Cu exceptia cazurilor mentionate la Art. 240 alin. (2) si (3), inscrierea ulterioara in evidenta contabila nu este posibila daca:
a) decizia initiala de a nu inscrie drepturile in evidenta contabila sau de a le inscrie la o suma mai mica decat cea legal datorata a fost luata pe baza dispozitiilor generale invalidate la o data ulterioara de o hotarare judecatoreasca;
b) cuantumul drepturilor legal datorate nu a fost inscris in evidenta contabila ca urmare a unei erori din partea autoritatii vamale care nu ar fi putut fi detectata in conditii rezonabile de catre persoana obligata sa plateasca, aceasta la randul sau actionand cu buna-credinta si respectand toate dispozitiile prevazute de legislatia in vigoare cu privire la declaratia vamala;
c) prin regulamentul vamal se poate stabili ca autoritatea vamala nu procedeaza la inscrierea ulterioara in evidenta contabila a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.
(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit.b), cand se stabileste statutul preferential al marfurilor pe baza unui sistem de cooperare administrativa care implica autoritatile unei alte tari, daca eliberarea unui certificat de catre aceste autoritati se dovedeste incorecta, aceasta constituie o eroare care nu ar fi putut fi detectata in mod rezonabil. Cu toate acestea, eliberarea unui certificat incorect nu constituie o eroare in cazul in care certificatul se bazeaza pe prezentarea incorecta a faptelor de catre exportator, cu exceptia cazului in care, mai ales, este evident ca autoritatile care au eliberat certificatul au stiut sau ar fi trebuit sa stie ca marfurile nu indeplineau conditiile prevazute pentru a beneficia de tratamentul preferential. Se poate invoca buna-credinta a debitorului cand acesta poate demonstra ca, in timpul operatiunilor comerciale in cauza, a depus toate diligentele pentru a se asigura ca toate conditiile pentru tratamentul preferential au fost respectate.

Art. 244
(1) Dupa inscrierea in evidenta contabila, cuantumul drepturilor se comunica debitorului potrivit normelor legale.
(2) Cand cuantumul drepturilor datorate a fost inscris cu titlu orientativ in declaratia vamala, autoritatea vamala poate stabili faptul ca acesta nu se comunica debitorului, in conformitate cu alin.(1), decat in situatia in care cuantumul nu corespunde cu cel stabilit de autoritatea vamala. Fara a se inlatura aplicarea prevederilor Art. 241 alin.(1) teza a doua, daca se face uz de posibilitatea prevazuta in prezentul alineat, acordarea liberului de vama pentru marfuri de catre autoritatea vamala echivaleaza cu comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor inscrise in evidenta contabila.
(3) Comunicarea catre debitor nu poate fi facuta dupa expirarea unui termen de 5 ani de la data la care a luat nastere datoria vamala. Acest termen se suspenda din momentul introducerii unei actiuni, in conformitate cu prevederile prezentului cod, pe durata acestei proceduri.
(4) Cand datoria vamala este rezultatul unui act pentru care s-a pornit urmarirea penala, cuantumul drepturilor poate fi comunicat debitorului, in conformitate cu conditiile prevazute in dispozitiile legale in vigoare, dupa expirarea termenului mentionat la alin.(3).


Sectiunea 2 - Termene si modalitati de plata a cuantumului drepturilor
Art. 245
(1) Cuantumul drepturilor care a facut obiectul comunicarii prevazute la Art. 244 se achita de debitor in urmatoarele termene:
a) daca aceasta persoana nu are dreptul la nici una dintre facilitatile de plata prevazute in prezenta sectiune, plata se face in termenul prevazut in regulamentul vamal;
b) daca persoana are dreptul la oricare dintre facilitatile de plata prevazute in prezenta sectiune, plata se face pana cel tarziu la expirarea termenului sau termenelor stabilite in cadrul acelor facilitati.
(2) In cazul prevazut la alin.(1) lit.a), fara a se inlatura aplicarea suspendarilor prevazute in cazul exercitarii unei actiuni, termenul de plata nu poate depasi 10 zile de la comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor datorate, iar in cazul inscrierii cumulate in evidenta contabila, in conditiile prevazute la Art. 241 alin.(1) teza a doua, acesta se stabileste in asa fel incat sa nu ii permita debitorului sa obtina un termen pentru plata mai lung decat daca i s-ar fi acordat o amanare a platii.
(3) Termenul prevazut la alin. (2) se prelungeste din oficiu, daca se constata ca persoana in cauza a primit instiintarea prea tarziu pentru a putea sa plateasca in termenul prevazut. Prelungirea termenului mai poate fi acordata de autoritatea vamala la cererea debitorului, in cazul in care cuantumul drepturilor ce trebuie platit rezulta in urma unei actiuni de recuperare ulterioara. Fara a se inlatura aplicarea facilitatilor de plata, prelungirile nu pot depasi timpul necesar debitorului pentru a se achita de obligatie.
(4) Prin regulamentul vamal se pot stabili situatiile si conditiile in care se suspenda obligatia debitorului de a plati drepturile cand:
a) se intocmeste o cerere de remitere a drepturilor, conform prevederilor legale;
b) marfurile sunt puse sub sechestru, in vederea confiscarii ulterioare potrivit prevederilor legale;
c) datoria vamala a luat nastere in conformitate cu prevederile Art. 225 si exista mai multi debitori.

Art. 246
Plata se face conform dispozitiilor legale in vigoare, in numerar sau prin orice alt mijloc cu acelasi efect de stingere a debitului ori prin compensare.

Art. 247
In cazul in care cuantumul drepturilor ce trebuie platite de persoana in cauza se refera la marfurile declarate pentru un regim vamal care presupune obligatia de a plati astfel de drepturi, autoritatea vamala poate acorda, la cererea persoanei respective, amanarea platii acelei sume in conditiile prevazute in prezenta sectiune.

Art. 248
Acordarea amanarii platii este conditionata de constituirea unei garantii de catre solicitant.

Art. 249
Autoritatea vamala decide care dintre urmatoarele proceduri se foloseste cand se acorda amanarea platii:
a) separat, pentru fiecare cuantum al drepturilor inscrise in evidenta contabila, in conditiile prevazute la Art. 241 alin.(1) teza intai sau Art. 243 alin.(1);
b) global, cu privire la totalul cuantumurilor drepturilor inscrise in evidenta contabila in conditiile prevazute la Art. 241 alin.(1) teza intai, pe o perioada stabilita de autoritatea vamala care sa nu depaseasca 31 de zile;
c) global, cu privire la totalul cuantumurilor drepturilor care au facut obiectul unei singure inscrieri in evidenta contabila, in conformitate cu prevederile Art. 241 alin.(1) teza a doua.

Art. 250
(1) Termenul cu care este amanata plata este de 30 de zile. Acesta se calculeaza astfel:
a) in cazul in care plata este amanata in conformitate cu Art. 249 lit.a), termenul se calculeaza incepand cu ziua urmatoare celei in care cuantumul drepturilor este inscris in evidenta contabila de catre autoritatea vamala. In cazul in care se aplica prevederile Art. 242, termenul de 30 de zile se reduce cu numarul zilelor corespunzatoare termenului utilizat pentru inscrierea in evidenta contabila, mai putin 2 zile;
b) in cazul in care plata se amana in conformitate cu prevederile Art. 249 lit.b), termenul se calculeaza incepand cu ziua urmatoare celei in care expira perioada de globalizare. Termenul se reduce cu numarul de zile corespunzator unei jumatati din numarul de zile din perioada de globalizare;
c) in cazul in care plata se amana in conformitate cu Art. 249 lit.c), termenul se calculeaza din ziua urmatoare celei in care expira perioada in care marfurilor respective li s-a acordat liberul de vama. Termenul se reduce cu un numar de zile corespunzator jumatatii numarului de zile aferent perioadei in cauza.
(2) In cazul in care numarul zilelor din termenele mentionate la alin.(1) lit.b) si c) este impar, numarul de zile ce se scad din termenul de 30 de zile in conformitate cu alin.(1) lit.b) si
c) este egal cu jumatate din numarul par imediat inferior acestui numar impar.
(3) Pentru simplificare, in cazul in care termenele mentionate in alin.(1) lit.b) si c) sunt o saptamana calendaristica sau o luna calendaristica, plata cuantumului drepturilor care a facut obiectul amanarii se poate efectua:
a) in ziua de vineri a saptamanii a patra urmatoare celei in cauza, daca termenul este de o saptamana calendaristica;
b) cel tarziu pana in ziua a saisprezecea a lunii urmatoare, daca termenul este o luna calendaristica.

Art. 251
(1) Amanarea platii nu se acorda pentru cuantumul drepturilor care, desi corespunzatoare unor marfuri plasate sub un regim vamal care presupune obligatia de a plati astfel de drepturi, sunt totusi inscrise de autoritatea vamala in evidenta contabila in conformitate cu dispozitiile in vigoare referitoare la acceptarea declaratiilor incomplete, deoarece declarantul nu a oferit, pana la expirarea termenului stabilit, informatiile necesare pentru determinarea definitiva a valorii in vama a marfurilor sau nu a furnizat datele sau documentul care lipsea cand a fost acceptata declaratia incompleta.
(2) Amanarea platii poate fi acordata in cazurile prevazute la alin.(1) numai in situatia in care cuantumul drepturilor de recuperat este inscris in evidenta contabila inaintea expirarii unui termen de 30 de zile, calculat de la data la care cuantumul stabilit initial a fost inscris in evidenta contabila sau, daca nu a fost inscris, de la data la care a fost acceptata declaratia referitoare la marfurile respective. Durata amanarii platii acordata in astfel de conditii nu poate fi prelungita dincolo de data expirarii termenului care, in conformitate cu prevederile Art. 250, a fost acordat cu privire la cuantumul drepturilor stabilit initial, sau care ar fi fost acordat daca cuantumul drepturilor legal datorat ar fi fost inscris in evidenta contabila cand au fost declarate marfurile respective.

Art. 252
(1) Autoritatea vamala poate acorda debitorului alte facilitati de plata decat amanarea platii. Acordarea unor astfel de facilitati de plata trebuie:
a) sa fie conditionata de constituirea unei garantii. Nu este necesar sa se solicite o astfel de garantie cand, datorita situatiei debitorului, solicitarea acesteia ar crea grave dificultati economice sau sociale;
b) sa aiba ca rezultat perceperea, in plus fata de cuantumul drepturilor, a unei dobanzi pe credit. Dobanda pe credit se datoreaza pe intreaga perioada amanata sau care face obiectul unei alte facilitati la plata si se calculeaza in asa fel incat sa fie echivalenta cu cuantumul care ar fi solicitat in acelasi scop pe piata monetara sau financiara nationala.
(2) Autoritatea vamala poate sa nu ceara dobanda pe credit, daca prin aceasta s-ar crea grave dificultati economice sau sociale pentru debitor.

Art. 253
Indiferent de facilitatile de plata acordate debitorului, acesta poate plati in orice situatie, total sau partial, cuantumul drepturilor, fara sa astepte expirarea termenului care i-a fost acordat.

Art. 254
Cuantumul drepturilor datorate poate fi achitat de o terta persoana in locul debitorului.

Art. 255
(1) Daca cuantumul drepturilor nu a fost achitat in termenul stabilit:
a) autoritatea vamala utilizeaza toate caile prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv executarea silita, pentru a asigura plata acelei sume. Prin regulamentul vamal se pot stabili prevederi speciale cu privire la garanti in cadrul regimului de tranzit;
b) se percep majorari de intarziere, potrivit normelor in vigoare.
(2) Autoritatea vamala poate renunta sa ceara majorari de intarziere in cazurile in care:
a) datorita situatiei debitorului, s-ar putea crea serioase dificultati economice si sociale;
b) cuantumul drepturilor nu depaseste nivelul stabilit prin regulamentul vamal;
c) cuantumul drepturilor este achitat in 5 zile de la expirarea termenului prevazut pentru plata.
(3) Autoritatea vamala poate stabili:
a) perioade minime pentru calcularea majorarilor de intarziere;
b) sume minime de achitat ca majorari de intarziere.
(4) Prin regulamentul vamal se pot stabili criterii pentru aplicarea prevederilor alin.(3).


Capitolul IV - Stingerea datoriei vamale
Art. 256
(1) Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor in vigoare cu privire la implinirea termenului de prescriptie extinctiva si la imposibilitatea recuperarii datoriei vamale in cazul constatarii, pe cale judecatoreasca, a insolvabilitatii debitorului, datoria vamala se stinge prin:
a) plata cuantumului drepturilor;
b) remiterea cuantumului drepturilor;
c) invalidarea declaratiei vamale depuse pentru un regim vamal ce implica obligatia de plata a drepturilor;
d) confiscare;
e) distrugerea prin dispozitia autoritatii vamale;
f) abandonul in favoarea statului;
g) pierderea marfurilor datorita cazului fortuit sau fortei majore;
h) scaderea cantitativa a marfurilor datorita unor factori naturali, pentru partea corespunzatoare procentului de scadere.
(2) Stingerea datoriei vamale in cazurile prevazute la alin.(1) lit.d)-h) opereaza numai daca situatiile s-au produs inainte de acordarea liberului de vama, in cazul marfurilor declarate pentru un regim vamal ce implica obligatia de plata a drepturilor.

Art. 257
Datoria vamala prevazuta la Art. 239 se stinge si cand sunt anulate formalitatile indeplinite pentru obtinerea tratamentului tarifar preferential acordat in conformitate cu dispozitiile articolului mai sus mentionat.


Capitolul V - Rambursarea si remiterea drepturilor
Art. 258
(1) Prin rambursare se intelege restituirea totala sau partiala a drepturilor de import sau de export care au fost achitate.
(2) Prin remitere se intelege fie decizia de a nu percepe, integral sau partial, cuantumul unei datorii vamale, fie decizia de a anula, integral sau partial, inscrierea in evidenta contabila a unui drept de import sau export care nu a fost achitat.

Art. 259
(1) Drepturile de import sau de export sunt rambursate in masura in care se stabileste ca, in momentul in care au fost platite, cuantumul acestor drepturi nu era datorat legal sau cand cuantumul lor a fost inscris in evidenta contabila contrar dispozitiilor Art. 243 alin. (2) si (3).
(2) Se procedeaza la remiterea drepturilor de import sau export in masura in care se stabileste ca in momentul in care au fost inscrise in evidenta contabila, cuantumul acestor drepturi nu era datorat legal sau ca a fost inscris in evidenta contabila contrar dispozitiilor Art. 243 alin. (2) si (3).
(3) Nu se acorda rambursarea sau remiterea drepturilor daca faptele care au dus la achitare sau la inscrierea in evidenta contabila a unei sume ce nu era legal datorata sunt rezultatul unei actiuni deliberate din partea unei persoane interesate.
(4) Drepturile de import sau export sunt rambursate sau remise la depunerea unei cereri catre biroul vamal in cauza intr-o perioada de 5 ani de la data la care cuantumul acestor drepturi a fost comunicat debitorului. (5) Termenul prevazut la alin. (4) se prelungeste daca persoana in cauza face dovada ca a fost impiedicata sa depuna cererea in termenul amintit, ca urmare a cazului fortuit sau a fortei majore.
(6) Autoritatea vamala procedeaza la rambursare sau remitere din oficiu, cand constata, in acest termen, existenta uneia sau alteia dintre situatiile prevazute la alin.(1) si (2).

Art. 260
Drepturile de import sau de export sunt rambursate cand se invalideaza o declaratie vamala, iar drepturile au fost achitate. Rambursarea se acorda in urma unei cereri depuse de persoana in cauza in termenul prevazut pentru depunerea cererii de invalidare a declaratiei vamale.

Art. 261
(1) Drepturile de import sunt rambursate sau remise in masura in care se stabileste ca cuantumul acestora inscris in evidenta contabila este aferent marfurilor plasate sub regimul vamal in cauza si refuzate de importator, deoarece la data acceptarii declaratiei vamale erau defecte sau nu respectau conditiile contractului in baza caruia au fost importate. Sunt asimilate marfurilor defecte, marfurile deteriorate inainte de acordarea liberului de vama.
(2) Rambursarea sau remiterea drepturilor de import se acorda cu conditia ca:
a) marfurile sa nu fi fost folosite, cu exceptia unei posibile utilizari initiale necesare pentru a verifica daca sunt defecte sau nu respecta termenii contractuali;
b) marfurile sa fie exportate de pe teritoriul vamal al Romaniei. La cererea persoanei in cauza, autoritatea vamala permite ca, in locul exportului, marfurile sa fie distruse sau plasate sub regimul de tranzit, antrepozitare vamala sau intr-o zona libera ori antrepozit liber. In scopul de a primi una dintre aceste destinatii vamale, marfurile sunt considerate straine.
(3) Drepturile de import nu pot fi rambursate sau remise in cazul marfurilor care, inainte de a fi declarate la vama, au fost importate temporar pentru a fi testate, decat daca se stabileste ca defectele marfurilor sau nerespectarea prevederilor contractuale nu ar fi putut fi detectate in decursul acestor teste.
(4) Drepturile de import sunt rambursate sau remise pentru motivele prevazute la alin.(1), in urma prezentarii unei cereri la biroul vamal in termen de 12 luni de la data la care cuantumul acestor drepturi a fost comunicat debitorului. In cazuri exceptionale, justificate corespunzator, autoritatea vamala poate aproba ca acest termen sa fie prelungit.

Art. 262
(1) Drepturile de import sau export pot fi rambursate sau remise in alte situatii decat cele mentionate la Art. 259-261:
a) care urmeaza a fi stabilite in conformitate cu regulamentul vamal;
b) ca urmare a unor imprejurari in care nu s-a constatat o inselatorie sau o culpa evidenta a persoanei in cauza.
Situatiile in care se poate aplica aceasta dispozitie si procedura de urmat in acest scop sunt stabilite prin regulamentul vamal. Pentru rambursare sau remitere pot fi prevazute conditii speciale.
(2) Drepturile sunt rambursate sau remise pentru motivele prevazute la alin.(1), in urma prezentarii unei cereri la biroul vamal in termen de 12 luni de la data la care cuantumul acestor drepturi a fost comunicat debitorului. In cazuri exceptionale, justificate corespunzator, autoritatea vamala poate aproba ca acest termen sa fie prelungit.

Art. 263
Drepturile de import sau export sunt rambursate sau remise in conditiile prevazute in prezentul capitol numai cand cuantumul de rambursat sau de remis depaseste nivelul stabilit prin regulamentul vamal. Cu toate acestea, autoritatea vamala poate da curs unei alte cereri de rambursare sau remitere si cu privire la un cuantum mai mic.

Art. 264
Cand o decizie de a da curs unei cereri de rambursare a cuantumului drepturilor de import sau export, precum si a dobanzilor pe credit si a majorarilor de intarziere incasate la efectuarea platii acestor drepturi nu este pusa in aplicare in termen de 3 luni de la adoptarea acesteia, dupa aceasta perioada autoritatea vamala plateste o dobanda egala cu dobanda pe credit.

Art. 265
Cand, din eroare, a fost remisa o datorie vamala sau a fost rambursat cuantumul drepturilor, datoria initiala devine din nou exigibila. Orice dobanda platita in temeiul prevederilor Art. 264 se ramburseaza.


Titlul X - Dreptul la actiune
Art. 266
(1) Orice persoana are dreptul de a formula actiune impotriva deciziilor care o privesc direct, luate de autoritatea vamala cu privire la aplicarea reglementarilor vamale.
(2) Are, de asemenea, dreptul de a formula actiune persoana care a solicitat autoritatii vamale o decizie cu privire la aplicarea reglementarilor vamale si nu a primit un raspuns la cererea sa in termenul legal.

Art. 267
Cand actiunea prevazuta la Art. 266 se refera la un titlu de creanta privind datoria vamala si alte taxe si impozite datorate statului in cadrul operatiunilor vamale, inainte de depunerea actiunii se poate formula contestatie pe cale administrativa, care se solutioneaza potrivit dispozitiilor codului de procedura fiscala.

Art. 268
(1) Actiunile care privesc alte decizii decat cele prevazute la Art. 267 se formuleaza potrivit dispozitiilor legii contenciosului administrativ.
(2) In cazurile prevazute la alin.(1), plangerea prealabila nu suspenda executarea deciziei contestate.
(3) Autoritatea vamala poate suspenda, total sau partial, executarea acestei decizii pana la solutionarea plangerii prealabile, cand are motive intemeiate sa considere ca decizia contestata nu respecta reglementarile vamale sau ca un prejudiciu irecuperabil poate fi produs persoanei interesate.


Titlul XI - Prohibitii si restrictii
Art. 269
(1) Sunt considerate prohibite toate marfurile a caror introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este, potrivit legii, interzisa cu orice titlu.
(2) Sunt considerate ca restrictionate marfurile a caror introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este supusa unor conditii sau indeplinirii unor formalitati speciale.
(3) Cand introducerea sau scoaterea nu este permisa decat cu prezentarea unei autorizatii speciale, marfurile sunt prohibite daca nu sunt insotite de un astfel de document sau daca acesta nu este valabil.


Titlul XII - SanctiuniSectiunea 1 - Infractiuni
Art. 270
Introducerea sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal constituie infractiunea de contrabanda si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 271
Introducerea sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, constituie infractiunea de contrabanda calificata si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare.

Art. 272
Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama, constituie infractiunea de folosire de acte nereale si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 273
Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 274
Faptele prevazute la Art. 270-273 savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreuna, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 275
Tentativa la infractiunile prevazute la Art. 270-274 se pedepseste.

Art. 276
Daca faptele prevazute la Art. 270-274 sunt savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de import-export ori in folosul acestor persoane juridice, se poate aplica si interzicerea unor drepturi, potrivit Art. 64 lit.c) din Codul penal.

Art. 277
Cand marfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in lei.

Art. 278
Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Codului penal al Romaniei, precum si cu dispozitiile penale prevazute in alte legi speciale.


Sectiunea 2 - Contraventii
Art. 279
Faptele care constituie contraventii la reglementarile vamale, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 280
(1) Contraventiile vamale savarsite in incintele vamale si in locurile unde se desfasoara operatiuni sub supraveghere vamala se constata si se sanctioneaza de persoanele imputernicite de catre autoritatea vamala.
(2) In cazul in care contraventiile vamale sunt constatate de organele de politie sau alte organe cu atributii de control, in alte locuri decat cele prevazute la alin.(1), acestea au obligatia de a prezenta, de indata, actele constatatoare la autoritatea vamala cea mai apropiata, impreuna cu marfurile care fac obiectul contraventiei.
(3) Dupa verificarea incadrarii faptei in reglementarile vamale, autoritatea vamala aplica amenda si dispune, dupa caz, retinerea bunurilor, in vederea confiscarii.
(4) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 281
Dispozitiile Art. 279 si 280 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia Art. 28 alin.(1) si (3) si Art. 29.


Titlul XIII - Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 282
Dispozitiile specifice aplicabile calatorilor si altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 283
Termenele prevazute in prezentul cod si in alte reglementari vamale se calculeaza potrivit normelor prevazute in Codul de procedura civila.

Art. 284
Operatiunile vamale initiate sub regimul prevazut de reglementarile vamale anterioare intrarii in vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit acelor reglementari.

Art. 285
Autoritatea Nationala a Vamilor este desemnata ca autoritate competenta sa aplice pentru Romania, la data aderarii la Uniunea Europeana, prevederile Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de catre serviciile vamale, incheiata la 26 iulie 1995, in temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana - JO C 316, 27.11.1995, p.34 - si ale Conventiei cu privire la asistenta reciproca si cooperarea intre administratiile vamale, incheiata la 18 decembrie 1997, in temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana - JO C 24, 23.1.1998, p.2 .

Art. 286
Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba, prin hotarare, regulamentul de aplicare a Codului vamal, care intra in vigoare la aceeasi data cu prezentul cod.

Art. 287
Dispozitiile cuprinse in prezentul cod si in alte reglementari vamale privind plata, garantarea, inscrierea in evidentele contabile, stingerea datoriei vamale si remiterea drepturilor de import, cu exceptia Art. 163 si 247 din Codul vamal, se aplica in mod corespunzator si pentru taxa pe valoarea adaugata si pentru accize care, potrivit Codului fiscal, sunt in atributiile autoritatii vamale.

Art. 288
(1) Prezentul cod intra in vigoare la 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare; Art. 7 din Ordonanta Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.213 din 31 august 1993, aprobata cu modificari prin Legea nr.102/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Declararea electronica si sistemele automatizate pentru punerea in aplicare a gestiunii de risc si schimbul electronic de date intre birourile vamale de intrare, import, export si iesire, prevazute la Art. 40, 60-62, 202-204 se pun in aplicare in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentului cod.
(4) Dispozitiile cuprinse la Art. 245 alin. (2) si (3), Art. 247, Art. 252 si Art. 255 alin. (2) si (3) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Prezenta lege asigura aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr.302/1992.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice