din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3924 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

INTEGRAL: Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare


Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 27/05/2009


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.Art. 1. - In intelesul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:


a) gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a platilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionarii adecvate a sistemelor de management si control, cat si activitati de natura financiar-contabila si activitati specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, fondurile structurale si fondul de coeziune;


b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - structura in cadrul Ministerului Finantelor Publice avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;


c) Autoritatea de management ex-ISPA - structura in cadrul Ministerului Finantelor Publice avand functia de autoritate de management pentru masurile finantate din Fondul de Coeziune in baza Regulamentului CE nr. 1.164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune (masuri ex-ISPA);


d) Autoritatea de implementare in sectorul transporturi - structura in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (Directia generala relatii financiare externe), cu responsabilitati in coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezinta nivelul intermediar de monitorizare a implementarii proiectelor ex-ISPA si de verificare a cheltuielilor;


e) Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat - structura in cadrul Ministerului Finantelor Publice avand responsabilitatea coordonarii implementarii componentelor de parteneriat public-privat din cadrul masurilor ex-ISPA;


f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - institutie a administratiei publice centrale sau locale, agentie guvernamentala, agentie de dezvoltare regionala sau autoritate administrativa autonoma finantata din venituri proprii, care raspunde de implementarea si monitorizarea implementarii tehnice a proiectelor PHARE;


g) agentie de implementare pentru Programul PHARE - structura in cadrul institutiei publice a administratiei publice centrale, responsabila cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor, precum si cu implementarea tehnica in cazul proiectelor de sprijinire a investitiilor si, daca se prevede explicit in memorandumurile de finantare, a altor proiecte;


h) Oficiul de Plati si Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - structura din cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, a contractarilor si cu efectuarea platilor in cadrul proiectelor de dezvoltare institutionala si, daca se prevede explicit in memorandumurile de finantare, a altor proiecte; indeplineste rolul de organism intermediar pentru masurile ex-ISPA din sectorul de mediu;


i) organism de implementare pentru masurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea si desfasurarea licitatiilor, contractarea, autorizarea si efectuarea platilor si implementarea tehnica si financiara a masurilor beneficiare de asistenta acordata prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA);


j) unitate de implementare a Proiectului in cadrul Programului PHARE - structura in cadrul autoritatii de implementare, organizata la nivel de departament, directie generala, directie, serviciu sau birou, constituita prin ordin sau decizie a conducatorului autoritatii de implementare, cu regulament de organizare si functionare propriu, avand rol de coordonare a activitatilor prin care se realizeaza implementarea tehnica a proiectelor si managementul tehnic al acestora si al contractelor aferente;


k) unitate de implementare a Proiectului pentru masurile ex-ISPA - structura in cadrul entitatii desemnate drept beneficiar final, in conformitate cu Memorandumul de finantare ISPA, constituita prin ordin sau decizie a conducatorului entitatii respective, avand rol de implementare tehnica, licitare, contractare, aprobare a platilor si management de contract pentru masura ex-ISPA de care beneficiaza;


l) termenii autoritate de management si organism intermediar au intelesul prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;


m) autoritate de certificare si plata - structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana, primirea fondurilor transferate Romaniei din instrumente structurale si transferul catre beneficiari/unitati de plata de pe langa autoritatile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum si a celor alocate de la bugetul de stat in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii directe; indeplineste functia de Fond National pentru asistenta financiara de preaderare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, dintre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000;


n) unitate de plata - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, avand responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operational care utilizeaza mecanismul platii indirecte, precum si responsabilitatea efectuarii platilor catre contractori in cadrul proiectelor de asistenta tehnica, dupa caz;


o) termenul autoritate comuna de management are intelesul prevazut in regulamentele specifice obiectivului cooperare teritoriala europeana;


p) termenii autoritate nationala si punct national de contact au intelesul prevazut in documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritoriala europeana;


q) sef de misiune pentru Fondul Social European - structura organizatorica in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu responsabilitati in asigurarea coordonarii la nivel tehnic si financiar a programelor operationale finantate din Fondul Social European.


Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica personalului de conducere si personalului de executie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile ulterioare, care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:


a) are atributii specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezentand minimum 75% din totalul obiectivelor si atributiilor de serviciu si pentru indeplinirea carora aloca minimum 75% din timpul total alocat indeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului;


b) este incadrat in urmatoarele structuri:


1. Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale;


2. Autoritatea de Certificare si Plata;


3. Autoritatea de management ex-ISPA;


4. organismele de implementare pentru masurile ex-ISPA;


5. Autoritatea de implementare in sectorul transporturi - Directia generala relatii financiare externe din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;


6. Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat;


7. agentiile de implementare pentru programele PHARE;


8. Oficiul de Plati si Contractare PHARE;


9. unitatile de implementare a proiectelor in cadrul programelor PHARE si masurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;


10. structurile care au rol de autoritati de management, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributiile prevazute la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;


11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributiile prevazute in acordurile de delegare incheiate cu autoritatile de management;


12. unitatile de plata pentru programele operationale finantate din instrumentele structurale, in cazul in care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;


13. structurile care au rol de autoritati comune de management in cadrul obiectivului cooperare teritoriala europeana, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributii prevazute in Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera finantate in cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinatate si de parteneriat;


14. structurile care au rol de autoritati nationale si puncte nationale de contact in cadrul obiectivului cooperare teritoriala europeana, stabilite in cadrul institutiilor desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplinind atributii prevazute in documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de intelegere aplicabile;


15. structura care are rol de sef de misiune pentru Fondul Social European;


16. structurile care desfasoara activitati de natura juridica care fac parte integranta din activitatile de gestionare a asistentei financiare nerambursabile comunitare, definita la art. 1 lit. a), daca acestea nu sunt asigurate de catre personalul structurilor mentionate la pct. 1-15.


(2) Numarul si structura posturilor ocupate de personalul care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara sunt cele stabilite in conditiile legii prin normele de organizare si functionare a institutiilor din care fac parte structurile mentionate la alin. (1).


Art. 3. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica persoanelor incadrate in functii de demnitate publica (ministru, secretar de stat) sau in functii asimilate acestora, personalului incadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.


Art. 4. - (1) Salariile de baza ale personalului nou-incadrat, prin concurs sau examen, in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) si care indeplineste criteriile prevazute la art. 2 se majoreaza cu 25% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.


(2) Pentru personalul aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, in cadrul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) si care indeplineste criteriile prevazute in cuprinsul art. 2, salariile de baza se majoreaza cu 75% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.


(3) Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2, in vederea acordarii majorarii salariale, se fac de catre Ministerul Finantelor Publice, care avizeaza structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare.


(4) Majorarea salariala se aplica de la data incadrarii in functie, dar nu inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009, cu conditia obtinerii avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.


(5) Avizul se acorda de catre ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de catre secretarul de stat coordonator al Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si al Autoritatii de management ex-ISPA.


Art. 5. - Institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 2 alin. (1) solicita avizul Ministerului Finantelor Publice pentru structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, pe baza urmatoarelor documente:


a) cererea cuprinzand solicitarea de aviz, intocmita potrivit modelului stabilit in cuprinsul procedurii prevazute la art. 6 alin. (2);


b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;


c) structura organizatorica a institutiei publice;


d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective;


e) ordinul/decizia de numire/incadrare a personalului pentru care se solicita avizarea, pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite/incadrate in functie;


f) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate in conditiile legii, care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora;


g) statul de functii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicita avizarea;


h) nota de fundamentare privind necesitatea si numarul de persoane alocate in cazul personalului din cadrul structurii prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizata de conducerea structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, dupa caz, si aprobata de conducatorul institutiei.


Art. 6. - (1) Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, in sensul eliberarii avizului sau respingerii motivate, a solicitarii de aviz.


(2) Procedura interna de avizare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, emis in termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 7. - Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut la art. 2 alin. (1), realizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile pentru functiile publice sau functiile contractuale bugetare pe care le ocupa, procentul de majorare salariala poate fi mentinut, crescut, diminuat ori neacordat, pana la urmatoarea evaluare, dupa cum urmeaza:


a) in cazul obtinerii calificativului "foarte bine", majorarea salariala va fi de 75% fata de salariul de baza prevazut de lege;


b) in cazul obtinerii calificativului "bine", respectiv a calificativului "la nivelul standardului de performanta stabilit postului", majorarea salariala va fi de 50% fata de salariul de baza prevazut de lege;


c) in cazul obtinerii calificativelor "satisfacator" sau "nesatisfacator", nu se aplica majorare salariala.


Art. 8. - (1) Institutiile publice al caror personal beneficiaza de majorarile salariale in conditiile prezentei hotarari vor comunica Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare, orice modificare de personal, atributii, structura, organizare si/sau functionare, intervenita dupa obtinerea avizului, impreuna cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5.


(2) Pe baza documentatiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia, in sensul mentinerii, retragerii sau modificarii avizului initial acordat.


(3) Pe perioada cuprinsa intre data modificarilor prevazute la alin. (1) si data solutionarii cererii de catre Ministerul Finantelor Publice, personalul beneficiaza de majorarea salariala, pe raspunderea ordonatorului de credite, daca modificarile nu constituie incalcari ale criteriilor stabilite la art. 2.


Art. 9. - (1) In situatiile in care Ministerul Finantelor Publice constata incalcari ale criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1), in baza carora a fost emis avizul initial, ministrul finantelor publice va retrage sau, dupa caz, va modifica, motivat, avizul acordat.


(2) In cazurile prevazute la alin. (1), ordonatorii de credite vor intreprinde demersurile legale, astfel incat sumele reprezentand majorari salariale, acordate de la data neindeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Finantelor Publice, sa fie recuperate.


Art. 10. - (1) Pentru personalul aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 si pentru care s-a obtinut avizul in baza Hotararii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, conducatorii institutiilor in cadrul carora acesta isi desfasoara activitatea analizeaza indeplinirea criteriilor stabilite la art. 2 alin. (1) din prezenta hotarare si transmit Ministerului Finantelor Publice lista nominala a personalului, pentru care confirma, pe propria raspundere, indeplinirea acestor criterii, cu precizarea directiei generale/directiei/serviciului/biroului/ compartimentului din care fiecare persoana face parte.


(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va emite un nou aviz, pe baza documentelor prevazute la alin. (1).


Art. 11. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abroga.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu


Bucuresti, 13 mai 2009.


Nr. 595.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice