din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2360 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

INTEGRAL: OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii


OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 10 iunie 2010


Avand in vedere necesitatea eficientizarii serviciilor de asistenta medicala, prin implicarea autoritatilor administratiei publice locale si implicit a reprezentantilor colectivitatilor locale in conducerea si coordonarea spitalelor publice, precum si necesitatea adoptarii urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora,
tinand cont ca procesul de descentralizare vizeaza masuri urgente care urmeaza a fi intreprinse pe termen scurt prin constituirea unor structuri flexibile capabile sa surprinda indeaproape si cu promptitudine nevoile reale de sanatate ale populatiei din comunitati,
avand in vedere necesitatea accelerarii procesului de reforma in domeniul sanitar, precum si urgenta finalizarii procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale,
deoarece, in caz contrar, nu se pot asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la ocrotirea sanatatii, prin certificarea calitatii serviciilor de sanatate, precum si a faptului ca spitalele functioneaza la standarde nationale si europene,
tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri economico-financiare la nivelul spitalelor din cauza recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010,
intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a intregii activitati de conducere a spitalelor, precum si in asigurarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza si cresterea calitatii vietii,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana si autoritatile administratiei publice locale."

2. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare in domeniile sanatatii publice sunt unitati cu personalitate juridica si functioneaza, potrivit legii, in coordonarea Ministerului Sanatatii."

3. La articolul 17 alineatul (2), litera (o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) in domeniul programelor nationale de sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au atributii privind implementarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea acestora la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, iar pentru realizarea atributiilor lor in acest domeniu pot incheia contracte pentru derularea programelor nationale de sanatate cu unitati sanitare publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati si evaluati, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale pentru structurile al caror management a fost preluat de catre acestea, in conditiile prevazute in Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate."

4. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (2) lit. o) se suporta din fondurile alocate programelor nationale de sanatate."

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea Ssistentei medicale.
(2) Directiile de sanatate publica incheie contracte cu autoritatile administratiei publice Locale pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant.
(3) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (2) se asigura din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(4) Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale incheie contracte cu directiile de sanatate publica in conditiile prevazute la art. 190^1 si art. 190^2."

6. La articolul 49, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)i申(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru realizarea atributiilor si activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, unitatile de specialitate prevazute la alin. (2) pot incheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, dupa caz, precum si cu persoane juridice, potrivit dispozitiilor Codului civil si in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.
(5) Contractele/conventiile civile incheiate in conditiile alin. (4) de catre unitatile de specialitate stabilite la alin. (2) prevad actiuni multianuale, sunt de natura civila si se incheie pentru toata perioada de derulare a programelor nationale de sanatate.
(6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (4) sunt cuprinse in fondurile alocate programelor nationale de sanatate."

7. Dupa articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 49^1
(1) Unitatile sanitare cu paturi din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot derula programe nationale de sanatate finantate din urmatoarele surse:
a) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
b) bugetul Ministerului Sanatatii, din sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in baza contractelor incheiate cu acestea, in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.
(2) Unitatile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pot derula programe nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. a). Programele nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie, aprobate in conditiile prezentei legi."

8. La articolul 93, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Finantarea acordarii asistentei medicale publice de urgenta se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si prin bugetele altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din bugetul autoritatilor publice locale, precum si din alte surse prevazute prin lege, inclusiv donatii si sponsorizari.
........................................................
(5) Unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta sunt finantate din bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor si Institutiilor cu retea sanitara proprie cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi si materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate in aceste structuri, fara a fi necesara internarea lor in unitatea sanitara din care face parte respectivul UPU sau CPU, si cheltuielilor aferente altor bunuri si servicii pentru intretinerea si functionarea acestor structuri."

9. La articolul 93, dupa alineatul (5^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^3) si (5^4), cu urmatorul cuprins:
"(5^3) Unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenta aprobate potrivit dispozitiilor legale, alte decat cele prevazute la alin. (5), precum si activitatile desfasurate in camera de garda, sunt finantate din bugetul FNUASS si sunt cuprinse in structura tarifului pe caz rezolvat.
(5^4) Unitatile si compartimentele de primire a urgentelor prevazute la alin. (5^3) pot fi finantate in conditiile prevazute la alin. (5) daca in urma evaluarii, efectuata de catre Ministerul Sanatatii si Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii, se constata ca acestea indeplinesc conditiile de organizare si dotare prevazute de legislatia in domeniu."

10. La articolul 93, alineatul (6) se abroga.

11. La articolul 170, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cheltuielile efectuate de unitatile spitalicesti, in cazurile prevazute la alin. (2), se ramburseaza de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale institutiilor in reteaua carora functioneaza, precum si prin bugetul unitatii administrativteritoriale, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 30 de zile de la data incetarii cauzei care le-a generat."

12. La articolul 171, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In functie de competente, spitalele pot fi clasificate pe categorii. Criteriile in functie de care se face clasificarea se aproba prin ordin al ministrului sanatatii."

13. Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 174
(1) Spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii se infiinteaza si, respectiv, se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
(2) Spitalele din reteaua sanitara proprie a ministerelor si institutiilor publice, altele decat cele ale Ministerului Sanatatii si ale autoritatilor administratiei publice locale se infiinteaza si, respectiv, se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului, initiata de ministerul sau institutia publica respectiva, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(3) Spitalele din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se infiinteaza si, respectiv, se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului, initiata de institutia prefectului sau consiliul judetean, in conditiile legii, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(4) Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea managerului spitalului, prin serviciile deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, dupa caz, in functie de subordonare sau la initiativa Ministerului Sanatatii si/sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.
(5) Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din reteaua proprie a altor ministere si institutii publice cu retea sanitara proprie se aproba prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducatorului institutiei, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(6) Spitalele private se infiinteaza sau se desfiinteaza cu avizul Ministerului Sanatatii, in conditiile legii. Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele private se fac cu avizul Ministerului Sanatatii, in conditiile legii.
(7) Sectia privata se poate organiza in structura oricarui spital public. Conditiile de infiintare, organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
(8) Se asimileaza spitalelor private si unitatile sanitare private infiintate in cadrul unor organizatii nonguvernamentale sau al unor societati comerciale, care acorda servicii medicale spitalicesti."

14. La articolul 178, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Managerul, persoana fizica sau juridica, incheie contract de management cu Ministerul Sanatatii, ministerele sau institutiile cu retea sanitara proprie, reprezentate de ministrul sanatatii, conducatorul ministerului sau institutiei, dupa caz, pe o perioada de maximum 3 ani. Contractul de management poate inceta inainte de termen in urma evaluarii anuale sau ori de cate ori este nevoie, efectuata pe baza criteriilor de performanta generale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si pe baza criteriilor specifice stabilite si aprobate prin act administrativ al conducatorilor ministerelor sau institutiilor cu retea sanitara proprie, al primarului unitatii administrativteritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz. La incetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a postului, respectiv licitatie publica, dupa caz. Ministrul sanatatii, ministrul de resort sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, numesc prin act administrativ un manager interimar pana la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitatiei publice, dupa caz."

15. La articolul 178, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Atributiile managerului interimar se stabilesc si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii."

16. La articolul 178, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Modelul-cadru al contractului de management, in cuprinsul caruia sunt prevazuti si indicatorii de performanta a activitatii, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea ministerelor, a institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale. Valorile optime ale indicatorilor de performanta ai activitatii spitalului se stabilesc si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. Contractul de management va avea la baza un buget global negociat, a carui executie va fi evaluata anual."

17. La articolul 179, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 179
(1) Consiliul de administratie organizeaza concurs sau licitatie publica, dupa caz, pentru selectionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unitatii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, sau, dupa caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu retea sanitara proprie si respectiv prin act administrativ al primarului unitatii administrativteritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz.
(2) Managerul este numit prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului transporturilor si infrastructurii sau, dupa caz, prin act administrativ al conducatorului institutiei, al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz.
.............................................................
(5) Pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimara a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii se numeste prin ordin al ministrului sanatatii, iar pentru ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, respectiv pentru autoritatile administratiei publice locale prin act administrativ al ministrului de resort, al conducatorului institutiei respective sau prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz."

18. La articolul 179, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Managerul interimar si ceilalti membrii ai comitetului director interimar se numesc in conditiile prevazute la alin. (5) pe o perioada de maximum 6 luni."

19. La articolul 180, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate in urma licitatiei publice se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, ministerul, institutia publica sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, semnatare ale contractului de management, vor putea cere persoanelor in cauza despagubiri, conform clauzelor contractului de management."

20. La articolul 182 alineatul (1), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) propune structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevazute la art. 174;
e) numeste si revoca, in conditiile legii, membrii comitetului director."

21. La articolul 182, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Managerul negociaza si incheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, precum si cu directia de sanatate publica pentru derularea programelor nationale de sanatate si pentru asigurarea cheltuielilor prevazute la art. 190^1."

22. Articolul 183 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 183
(1) In cadrul spitalelor publice se organizeaza si functioneaza un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de ingrijiri.
(2) Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
(3) Atributiile comitetului director interimar sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
(4) In spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.
(5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, potrivit alin. (2), vor incheia cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit la incetarea mandatului pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a functiei. Contractul de administrare poate inceta inainte de termen in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in acesta.
(6) Contractul individual de munca sau al persoanelor angajate in unitatile sanitare publice care ocupa functii de conducere specifice comitetului director se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului.
(7) Pe perioada executarii contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat, precum si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute de lege. Perioada respectiva constituie stagiu de cOTizare si se ia in considerare la stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Modelul contractului de administrare se aproba prin ordin al ministrului sanatatii pentru unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii si din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, cu consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, iar pentru celelalte ministere sau institutii cu retea sanitara proprie prin act administrativ al conducatorului acestora.
(9) Dispozitiile art. 180 alin. (1) lit. b)i申d) referitoare la incompatibilitati si ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si persoanelor care ocupa functii specifice comitetului director."

23. Articolul 183^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 183^2
(1) Managerul are obligatia sa respecte masurile dispuse de catre conducatorul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie sau primarul unitatii administrativteritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, in situatia in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public."
(2) In exercitarea functiei de autoritate centrala in domeniul sanatatii publice, Ministerul Sanatatii, prin comisii de evaluare, poate sa verifice, sa controleze si sa sanctioneze, potrivit legii, activitatea tuturor spitalelor."

24. La articolul 183^3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, contractul de management inceteaza in conditiile legii la propunerea consiliului de administratie, in cazul in care acesta constata existenta uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1)."

25. La articolul 184, alineatele (4), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) La numirea in functie, sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical vor incheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, dupa caz, in situatia neindeplinirii indicatorilor de performanta asumati poate inceta inainte de termen. Daca seful de sectie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se afla in stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de maximum 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.
....................
(6) In sectiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice functia de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu medical se ocupa de cadrul didactic recomandat de senatul institutiei de invatamant medical superior in cauza, cu avizul managerului spitalului si cu aprobarea Ministerului Sanatatii sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale.
(7) In cazul in care contractul de administrare, prevazut la alin. (4), nu se semneaza in termen de 7 zile de la data stabilita de manager pentru incheierea acestuia, se va constitui o comisie de mediere numita prin decizie a consiliului de administratie. In situatia in care conflictul nu se solutioneaza intr-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, in conditiile legii."

26. La articolul 184, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) In cazul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, conditiile de participare la concursul prevazut la alin. (8) se stabilesc prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz."

27. La articolul 184, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) Prevederile alin. (9) se aplica in mod corespunzator si in cazul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale."

28. La articolul 185, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 185
(1) In cadrul spitalelor publice functioneaza un consiliu etic si un consiliu medical. Directorul medical este presedintele consiliului medical.
(2) Componenta si atributiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii."

29. La articolul 185 alineatul (4), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) inainteaza comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
d) propune comitetului director masuri pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;".

30. La articolul 185 alineatul (4), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii."

31. Articolul 186 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 186
(1) In cadrul spitalului public functioneaza un consiliu de administratie format din 5i申8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului.
(2) Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt:
a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, iar in cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sanatatii sau al directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean ori consiliul local, dupa caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care unul sa fie economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz;
d) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
(3) Pentru spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii si a ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), membrii consiliului de administratie sunt:
a) 3 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, 3 reprezentanti ai ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pentru spitalele aflate in subordinea acestora;
b) un reprezentant numit de consiliul judetean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice;
d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
(4) Institutiile prevazute la alin. (2) si (3) sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in consiliul de administratie.
(5) Managerul participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
(6) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie.
(7) Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de catre institutiile prevazute la alin. (2) si (3).
(8) Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.
(9) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;
e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183^3 alin. (1).
(10) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Membrii consiliului de administratie al spitalului public pot beneficia de o indemnizatie lunara de maximum 1% din salariul managerului.
(12) Dispozitiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.
(13) In cazul autoritatilor administratiei publice locale care realizeaza managementul asistentei medicale la cel putin 3 spitale, reprezentantii prevazuti la alin. (2) lit. b) sunt numiti din randul structurii prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare."

32. Dupa articolul 187 se introduce un nou articol, articolul 187^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 187^1
Prevederile art. 187 se aplica in mod corespunzator spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale."

33. Articolul 189 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 189
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurari de sanatate se negociaza de catre manager cu conducerea casei de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care, in termen de maximum 10 zile solutioneaza divergentele.
(3) In cazul spitalelor publice apartinand autoritatilor administratiei publice locale, comisia de mediere prevazuta la alin. (2) este formata din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(4) Spitalele publice pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate private, precum si cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in vederea derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora.
(5) In situatia desfiintarii, in conditiile art. 174, a unor unitati sanitare cu paturi, dupa incheierea de catre acestea a contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, sumele contractate si nedecontate ca servicii medicale efectuate urmeaza a fi alocate de casa de asigurari de sanatate la celelalte unitati sanitare publice cu paturi din aria sa de competenta."

34. Articolul 190 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 190
(1) Spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii si ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, cu exceptia spitalelor din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, primesc, in completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, dupa cum urmeaza:
a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii sau al ministerelor ori institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru spitalele clinice cu sectii universitare;
b) de la bugetul propriu al judetului, pentru spitalele judetene;
c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judetean sau local.
(2) Pentru spitalele prevazute la alin. (1) se asigura de la bugetul de stat:
a) desfasurarea activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate;
b) dotarea cu echipamente medicale, in conditiile legii;
c) investitii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate in executie;
d) expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de forta majora;
e) modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente, precum si efectuarea de reparatii capitale;
f) activitati specifice ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie;
g) activitati didactice si de cercetare fundamentala;
h) finantarea activitatilor din cabinete de medicina sportiva, cabinete de medicina legala, de planning familial, TBC, LSM, UPU, programe tip HIV/SIDA, programe pentru distrofici, drepturi de personal pentru rezidenti;
i) asigurarea cheltuielilor prevazute la art. 93 alin. (5) si, dupa caz, alin. (5^1) pentru UPU si CPU, cuprinse in structura organizatorica a spitalelor de urgenta aprobate in conditiile legii.
(3) Finantarea Spitalului Clinic Universitar de Urgenta Elias se asigura dupa cum urmeaza:
a) de la bugetul de stat, pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), prin bugetul Academiei Romane;
b) de la bugetul de stat, pentru activitatile prevazute la alin. (2) lit. a) prin contracte incheiate cu structurile teritoriale ale Ministerului Sanatatii;
c) pentru activitatea didactica si de cercetare fundamentala se aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Romane si prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
d) pentru compartimentul de primire urgente se aloca sume de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Romane.
(4) Pentru spitalele publice prevazute la alin. (1), bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.
(5) Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:
a) donatii si sponsorizari;
b) legate;
c) asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica;
d) inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala catre alti furnizori de servicii medicale, in conditiile legii;
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari private sau cu operatori economici;
f) editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;
g) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti;
h) servicii de asistenta medicala la domiciliu, acordate la cererea pacientilor sau, dupa caz, in baza unui contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, in conditiile stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
i) contracte de cercetare;
j) alte surse, conform legii."

35. Dupa articolul 190 se introduc sapte noi articole, articolele 190^1i申190^7, cu urmatorul cuprins:
"Art. 190^1
Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale incheie contracte cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru:
a) desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate;
b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica aprobata in conditiile legii: cabinete de medicina sportiva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;
c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfasoara activitatea de cercetare stiintifica in conditiile legii;
d) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicina sportiva, cabinete TBC, cabinete LSM, cuprinse in structura organizatorica a spitalului, aprobate in conditiile legii;
e) asigurarea cheltuielilor prevazute la art. 93 alin. (5) si, dupa caz, alin. (5^1) pentru UPU si CPU cuprinse in structura organizatorica a spitalelor de urgenta, aprobate in conditiile legii;
f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti in toata perioada rezidentiatului, anii Ii申VII.

Art. 190^2
Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale incheie contracte cu institutele de medicina legala din centrele medicale universitare la care sunt arondate pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestor cabinete.

Art. 190^3
(1) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la art. 190^1lit. b), c), d) si f) si la art. 190^2 se asigura din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(2) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la art. 190^1 lit. a) si e) se asigura din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

Art. 190^4
Contractele incheiate in conditiile art. 190^1 si 190^2 inceteaza de drept la data constatarii nerespectarii obligatiilor contractuale de catre spitalele din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 190^5
(1) Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, care se aloca prin transfer catre autoritatile administratiei publice locale, pentru:
a) finalizarea obiectivelor de investitii noi, de investitii in continuare, nominalizate in listele programului de investitii, anexa la bugetul Ministerului Sanatatii din legea bugetului de stat, aflate in derulare la nivelul spitalelor,
b) dotarea cu aparatura medicala, in conditiile in care autoritatile administratiei publice locale participa la achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;
c) reparatii capitale la spitale, in conditiile in care autoritatile administratiei publice locale participa cu fonduri in cuantum de minimum 3% din valoarea acestora;
d) finantarea obiectivelor de modernizare, transformare si extindere a constructiilor existente, precum si expertizarea, proiectarea si consolidarea cladirilor in conditiile in care autoritatile administratiei publice locale participa la achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.
(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sanatatii si din bugetul autoritatilor administratiei publice locale prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d), criteriile de alocare, precum si lista spitalelor publice beneficiare se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 60 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) se aproba ca urmare a propunerii facute de o comisie de analiza a solicitarilor depuse la Ministerul Sanatatii.

Art. 190^6
Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare cu paturi transferate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.

Art. 190^7
Prevederile art. 190 alin. (5) se aplica si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale."

36. Articolul 191 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 191
(1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public se elaboreaza de catre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, si se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate, pe cel al autoritatii de sanatate publica sau pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii, dupa caz, in termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.
(2) Pentru spitalele publice din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, normele metodologice prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin sau decizie a conducatorilor acestora, dupa caz, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se aproba de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.
(4) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se repartizeaza pe sectiile si compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse in contractul de administrare, incheiat in conditiile legii.
(5) Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente se monitorizeaza lunar de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(6) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar, respectiv trimestrial, unitatilor deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitara proprie, in functie de subordonare, si se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate, pe cel al autoritatii de sanatate publica sau pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele sanitare proprii.
(7) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar si trimestrial si consiliului local si/sau judetean, dupa caz, daca beneficiaza de finantare din bugetele locale.
(8) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv directiile medicale ori similare ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale si le inainteaza Ministerului Sanatatii, respectiv ministerului sau institutiei cu retea sanitara proprie, dupa caz."

37. Articolul 196 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 196
In situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora."

38. Articolul 197 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 197
(1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum si a celorlalte categorii de personal se stabileste potrivit legii.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (1) reprezinta maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie."

39. La articolul 198, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 198
(1) Spitalul public, indiferent de reteaua in cadrul careia functioneaza, are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Raportarile se fac catre Ministerul Sanatatii, serviciile publice deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti si, dupa caz, catre ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, pentru constituirea bazei de date, la nivel national, in vederea fundamentarii deciziilor de politica sanitara, precum si pentru raportarea datelor catre organismele internationale."

40. Dupa articolul 198 se introduce un nou articol, articolul 198^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 198^1
Spitalul public, indiferent de reteaua in cadrul careia functioneaza, are obligatia sa se incadreze in Strategia nationala de rationalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare a Guvernului."

41. Articolul 200 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 200
(1) Ministerul Sanatatii analizeaza si evalueaza periodic si ori de cate ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului activitatea unitatilor sanitare publice cu paturi din reteaua proprie, numind o comisie de evaluare pentru efectuarea acesteia.
(2) Pentru analiza si evaluarea spitalelor publice din retelele sanitare ale ministerelor si institutiilor, precum si pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, comisia prevazuta la alin. (1) se constituie, dupa caz, prin ordin al ministrului, al conducatorului institutiei care are in subordine spitalul sau prin act administrativ al primarului localitatii, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz.
(3) La propunerea comisiei prevazute la alin. (1), dupa caz, conducerea spitalelor publice evaluate poate fi revocata prin act administrativ al ministrilor, al conducatorului institutiei cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, al primarului localitatii, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean.
(4) Analiza si evaluarea activitatii spitalelor publice prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza conform unei metodologii unitare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii."

42. Articolul 202 se abroga.

43. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 204
(1) Daca in termen de un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare prevazute la art. 176 alin. (1) spitalele nu solicita acreditarea in conditiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice.
(2) Daca spitalele acreditate nu solicita reacreditarea, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii, pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice."

44. La articolul 256, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este excedentar, nu primeste sume in completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) si se constituie numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."

45. Articolul 362 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 362
Veniturile prevazute la art. 361 si 363^1, gestionate de Ministerul Sanatatii, sunt folosite pentru:
a) investitii in infrastructura si dotari la spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii si reteaua autoritatii administratiei publice locale in conditiile stabilite la art. 190^5 alin. (1);
b) finantarea programelor nationale de sanatate derulate prin spitalele publice, potrivit dispozitiilor art. 49^1 lit. b);
c) rezerva Ministerului Sanatatii pentru situatii speciale;
d) sume alocate prin transfer in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
e) alte destinatii prevazute la art. 93 alin. (1^1), art. 93 alin. (5) si art. 93 alin. (5^1)."

Art. II
In tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "consiliu consultativ" se inlocuieste cu sintagma "consiliu de administratie".


Art. III
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul sanatatii, la propunerea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, va aproba, prin ordin, procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor.


Art. IV
(1) Ministerul Sanatatii si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie vor lua masuri pentru infiintarea consiliilor de administratie din cadrul spitalelor, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Consiliile de administratie, infiintate in conformitate cu prevederile alin. (1), sunt obligate ca in termen de 30 de zile de la infiintare sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de manager.
(3) Pana la ocuparea prin concurs a functiei de manager, conducerea spitalelor se realizeaza de catre manageri interimari, potrivit prevederilor art. 178 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In termen de 30 de zile de la numirea managerilor selectati prin concurs, acestia sunt obligati sa organizeze concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director.
(5) Pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimara a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii si din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie se asigura in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(6) Prevederile alin. (2)i申(5) nu se aplica functiilor de manager si functiilor de conducere care fac parte din comitetul director, ocupate prin concurs sau licitatie publica la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In aceste cazuri contractele de management, respectiv de administrare vor inceta in cazurile si situatiile prevazute de lege.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) In vederea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice locale a atributiilor si competentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(2) Sumele care se asigura prin transfer pentru exercitarea atributiilor si competentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) se aproba anual, prin legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Ministerului Sanatatii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in care functioneaza institutiile respective se face de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau de catre autoritatile/institutiile de sanatate publica nationale.
(3) In vederea exercitarii de catre autoritatile administratiei publice locale a atributiilor si competentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si d), sumele necesare se asigura in baza unui contract incheiat de catre acestea cu directiile de sanatate publica, in conditiile legii.
(4) Ministerul Finantelor Publice este abilitat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2010."

2. La articolul 16, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) alte unitati sanitare cu paturi, inclusiv cele de urgenta prevazute la art. 19."

3. La articolul 17, alineatul (5) se abroga.

4. La articolul 17, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Dupa finalizarea fazelor-pilot, la propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul aproba prin hotarare mentinerea managementului asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi la autoritatile administratiei publice locale si, dupa caz, la Primaria Municipiului Bucuresti."

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Lista unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii, pana la data de 1 iulie 2010."

6. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii cabinetelor medicale din unitatile de invatamant prescolar si scolar, precum si pentru infiintarea de noi cabinete medicale in unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin sume alocate de la bugetul local cu aceasta destinatie.
(3) Pentru cabinetele medicale din unitatile de invatamant universitar, in ceea ce priveste cheltuielile pentru bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii acestora, sumele sunt alocate de catre unitatile de invatamant de care apartin."

7. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 19, directiile de sanatate publica incheie cu autoritatile administratiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, pentru spitalele publice al caror management al asistentei medicale s-a transferat prin hotarare a Guvernului."

8. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1
Ulterior indeplinirii prevederilor art. 17 alin. (6) si art. 19, managementul asistentei medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publica locala la o alta autoritate publica locala, prin hotarare a Guvernului, cu acordul ambelor parti."

Art. VI
Persoanele care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare publice prevazute la art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza drepturile si obligatiile detinute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII
(1) Plata sumei de 673.903 mii lei, reprezentand obligatiile unitatilor sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii catre furnizorii de bunuri si servicii, inregistrate peste termenul de scadenta, la data de 31 martie 2010, se efectueaza din sumele aprobate in bugetul Ministerului Sanatatii de la bugetul de stat, alocate prin transferuri in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se plateste esalonat, in ordine cronologica, pe o perioada de 90 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.
(3) Conditiile si modalitatile de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi, inregistrate la data de 31 martie 2010, se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, sumele corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat, aprobat Ministerului Sanatatii pe anul 2010.
(5) Autoritatile administratiei publice locale sunt abilitate sa dispuna masurile necesare pentru a preintampina aparitia unor noi obligatii restante de plata, la nivelul unitatilor sanitare din reteaua proprie, precum si pentru stingerea obligatiilor de plata inregistrate la nivelul acestor unitati, incepand cu data incheierii protocoalelor de predare-preluare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice