din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

INTEGRAL: Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli


Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 28 octombrie 2010


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:


"ORDONANTA DE URGENTA privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli"2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Incepand cu anul scolar 2009/2010 se acorda gratuit elevilor din clasele Ii申VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru o perioada de maximum 100 de zile de scolarizare, fructe proaspete in limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev.
(2) Incepand cu anul scolar 2010/2011, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, precum si limita valorii zilnice/elev se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se vor elabora de catre consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, cu respectarea specificatiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Masurile adiacente distributiei de fructe proaspete ale caror obiective sunt formarea si fixarea obiceiurilor ALImentare sanatoase, bugetul aferent acestora, sursa de finantare, precum si modalitatea de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice se vor stabili anual prin hotarare a Guvernului."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Fructele proaspete se vor distribui in pauza de dinaintea ultimei ore.
(2) Fondurile necesare finantarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul 2010 se asigura din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 si 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata catre bugetele locale se repartizeaza pe unitati administrativteritoriale, prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Repartizarea se face avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti."

5. La articolul 5, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor proaspete.
(2) Fructele proaspete, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, Oraselor si municipiilor, dupa caz, avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv InspectoraTul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
.............................................................
(5) Plata fructelor proaspete si a serviciilor contractate se efectueaza la solicitarea furnizorilor de fructe si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite de unitatile de invatamant si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz."

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Dreptul de a primi fructe proaspete si de a beneficia de masurile prevazute la art. 1 alin. (5) il au numai elevii prezenti la cursuri.
(2) Consiliile locale si unitatile scolare raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor proaspete, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Consiliile locale si primarii au obligatia sa urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar unitatile scolare raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor proaspete catre elevi."

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care reprezinta sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuita a fructelor proaspete in scoli, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantare prevazuta la titlul VIII i申Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderarei申, articolul 56.06 i申Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)i申, reprezentand sprijin financiar din FEGA si din contributia publica nationala totala. Contributia publica nationala totala se compune din cofinantare publica de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA si taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei fructelor proaspete si prestarilor de servicii."

8. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, asigura comunicarea aferenta programului. Fondurile necesare implementarii actiunilor de comunicare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentand sprijin financiar aferent FEGA. Actiunile de comunicare aferente programului se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului."

9. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete in scoli. In acest sens, vor depune, inainte de inceperea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, angajamente scrise conform carora:
a) distribuie numai fructele proaspete stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2) si numai elevilor prevazuti la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea scolilor;
b) returneaza orice ajutor platit nejustificat, pentru cantitatile in cauza, in cazul in care se constata ca fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) si (2) sau ca sprijinul financiar a fost platit pentru alte produse decat cele stabilite conform art. 1 alin. (1) si (2);
c) in caz de frauda sau neglijenta, platesc catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura o suma egala cu diferenta dintre suma platita initial si cea la care au dreptul;
d) pun la dispozitia Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete in scoli;
e) se supun oricarui control dispus de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in special in ceea ce priveste verificarea inregistrarilor si inspectia fizica.
...........................................................
(3) Organismul privat care, in urma procedurii de achizitie prevazute la art. 8 alin. (3), este desemnat castigator se constituie ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la art. 8 alin. (2) si trebuie sa depuna la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termen de 15 zile lucratoare, un angajament scris conform caruia va pastra inregistrari ale distribuirii catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
(4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se ocupa de distributia catre unitatile scolare din subordine a afiselor prevazute la art. 8 alin. (2)."

10. La articolul 10, alineatele (1)i申(4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete in scoli conform art. 1 alin. (1) si (2), solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (1) depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cereri de plata, la sfarsitul fiecarui semestru al anului scolar, conform structurii anului scolar aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza perioadei ce face obiectul respectivei cereri.
(2) Cererea de plata include informatii referitoare la:
a) cantitatile de fructe proaspete distribuite;
b) numele si adresele sau numerele unice de identificare ale scolilor carora li s-au distribuit cantitatile de fructe proaspete prevazute la lit. a);
c) numarul de elevi din fiecare scoala in care au fost distribuite fructele proaspete;
d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se stabileste in functie de numarul de elevi si limita valorii zilnice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) si care trebuie insotit de documente justificative.
(3) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la art. 8 alin. (2), solicitantul mentionat la art. 9 alin. (3) depune la sediul central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura o cerere de plata pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza datei la care a finalizat distributia afiselor catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
(4) Cererea de plata include informatii referitoare la:
a) numarul de afise distribuite catre inspectoratele scolare judetene, respectiv catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;
b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care se stabileste pe baza pretului de achizitie pentru realizarea si distributia afiselor platit furnizorului si a numarului de scoli in care au fost distribuite si care trebuie insotit de documente justificative."

11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Sumele reprezentand sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete in scoli, recuperate conform art. 4 de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de solicitantii prevazuti la art. 9 alin. (1), reprezinta venituri ale bugetului de stat."

12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea nationala responsabila de notificarea anuala a strategiei de implementare a programului catre Comisia Europeana si de asigurarea monitorizarii anuale a programului, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in functie de competente si cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si pe baza de banane destinate copiilor, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.
(2) Evaluarea programului, sursa de finantare si bugetul aferent se stabilesc prin hotarare a Guvernului in anii in care evaluarea trebuie realizata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, inregistrare si centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete si pentru realizarea si distributia afiselor, cu procedurile de control in vederea aplicarii acestei masuri si cu aplicarea sanctiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.
(4) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare implementarii corecte a programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli.
(5) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Sanatatii."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice