din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2294 de useri online



Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

INTEGRAL: OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil


Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Publicata in Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011


Avand in vedere intrarea in vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil,
luand in considerare faptul ca aplicarea noilor reglementari civile este conditionata de existenta, la data intrarii lor in vigoare, a unui cadru normativ adaptat si corelat,
avand in vedere dispozitiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care impun adoptarea pana la data intrarii in vigoare a acestuia a tuturor actelor normative necesare aplicarii noilor reguli de drept civil,
avand in vedere efectele deosebit de importante pe care Codul civil le leaga de inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, efecte care nu se pot produce in lipsa corelarii procedurilor actuale de inscriere cu noile reguli consacrate de Codul civil,
tinand cont de faptul ca nearmonizarea legislatiei va conduce, pe de o parte, la blocarea activitatii de inscriere in arhiva, ceea ce va afecta in mod grav drepturile creditorilor ipotecari si securitatea circuitului civil, si, pe de alta parte, la inaplicabilitatea unor norme si solutii noi din Codul civil, pentru a evita interpretarea divergenta a noilor reguli de drept civil din cauza lipsei de unitate terminologica si de substanta intre noul Cod civil si o serie de reglementari specifice,
intrucat neadoptarea acestui act normativ ar avea drept consecinta negativa imposibilitatea functionarii corespunzatoare a unor servicii de interes public, cu prejudicierea grava a drepturilor cetatenilor, precum si generarea unei practici judecatoresti neunitare,
in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
in sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) regulament a€” Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, cu modificarile ulterioare;
b) operator a€” persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze inscrierea avizelor de ipoteca in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
c) agent a€” persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct inscrierea avizelor de ipoteca in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
d) arhiva a€” Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM);
e) aviz de inscriere a€” dupa caz:
1. avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de ipoteca initial;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial, vizand descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite si alte modificari reglementate de lege;
3. avizul de cesiune a creantei ipotecare;
4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial;
5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
6. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
7. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga ipoteca;
8. avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de ipoteca prin hotarare judecatoreasca irevocabila sau conform legii, dupa caz;
9. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci;
10. avizul de transformare a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial;
11. avizul de mentinere a ipotecii;
12. avizul de actualizare a datelor;
13. avizul de executare a bunului ipotecat;
14. avizul de preluare in contul creantei;
15. avizul de cesiune a ipotecii;
16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
17. avizul de fiducie initial;
18. avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
19. avizul modificator al avizului de fiducie initial;
20. avizul de stingere a avizului de fiducie initial;
21. avizul de nulitate a avizului de fiducie initial."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege se efectueaza, daca prin lege nu se prevede altfel, in AEGRM, care constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.
(2) Ipotecile mobiliare, gajul mobiliar, precum si orice alte operatiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede inscrierea in arhiva in vederea efectuarii publicitatii, se inscriu in arhiva prin completarea, in mod corespunzator, a formularelor de aviz de ipoteca mobiliara.
(3) inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere se efectueaza de operatori si de agentii acestora, in conditiile prevazute in regulament si in prezenta ordonanta.
(4) Accesarea arhivei este permisa numai prin intermediul aplicatiilor software puse la dispozitie de Corpul operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justitiei.
(2) Ministerul Justitiei, in calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercita urmatoarele atributii:
a) autorizeaza operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, in vederea inregistrarii in arhiva a avizelor de inscriere;
b) supravegheaza activitatea de inregistrare a avizelor de inscriere de catre operatori si agentii acestora;
c) administreaza si intretine sistemul computerizat de siguranta al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justitiei.
Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din doua sau mai multe servere independente, situate in locuri diferite si conectate intre ele. in mod exceptional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua inregistrari in arhiva ale avizelor de inscriere, insa doar in cazurile expres si limitativ prevazute de lege;
d) controleaza activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale in vigoare. in acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora;
e) examineaza orice plangere primita referitoare la nerespectarea de catre operatori, directorii de arhiva sau de agentii imputerniciti a dispozitiilor legale si dispune masurile corespunzatoare pentru remedierea situatiei, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si ale regulamentului;
f) constata savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta si aplica sanctiunile corespunzatoare;
g) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile concurentiale, sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de inregistrare in arhiva, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Masurile luate isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; dupa acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu decizia Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a instantei judecatoresti;
h) suspenda sau revoca dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua inscrieri in arhiva, in cazul in care constata ca acesta a incalcat in mod repetat dispozitiile legale si deciziile sale, mentionate la lit. d);
i) coopereaza cu operatorii si agentii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, in scopul imbunatatirii calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii arhivei, precum si a relatiei dintre arhiva si terminalele care o deservesc;
j) asigura, in conditiile legii, accesul direct si gratuit al publicului la citirea informatiilor inscrise in arhiva numai prin intermediul aplicatiei software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justitiei si Corpului operatorilor;
k) poate lua, in mod temporar, masurile care se impun in cazul in care modalitatile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agentii imputerniciti ai acestora, ar conduce la perturbarea functionarii arhivei si la ingreunarea substantiala a realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Persoanele juridice straine vor putea sa infiinteze in Romania, in conditiile legii, entitati cu personalitate juridica avand ca obiect de activitate inscrierea in arhiva a operatiunilor prevazute de lege."

5. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Corpul operatorilor va putea propune Autoritatii de Supraveghere adoptarea de reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, cu respectarea dispozitiilor Codului civil, a prezentei ordonante si a regulamentului."

6. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Corpul operatorilor va putea participa alaturi de Autoritatea de Supraveghere la elaborarea regulamentului pentru organizarea si functionarea AEGRM.
(5^2) Corpul operatorilor poate propune Autoritatii de Supraveghere luarea de masuri disciplinare impotriva operatorilor si agentilor imputerniciti ai acestora. Toate masurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor."

7. La articolul 13, partea introductiva si punctul 2 al literei b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Persoanele care doresc sa obtina autorizatia de operator vor inainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:
....................................
2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comertului, registrul asociatiilor si fundatiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei a persoanei juridice;".

8. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) in termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei. in cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor sa se pronunte, motivat, asupra capacitatii solicitantului de a opera in arhiva, printr-un aviz consultativ. Documentatia se depune in doua exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere.
(2) Autorizarea se realizeaza prin ordin al ministrului justitiei si se acorda pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii periodice.
(3) in vederea solutionarii cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica indeplinirea conditiilor stabilite de lege, precum si gradul de satisfacere a urmatoarelor criterii:
a) gradul de acoperire teritoriala a solicitantului;
b) existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atributiei de operator;
c) numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de inscriere, in vederea inregistrarii in arhiva;
d) existenta unei garantii pentru raspunderea profesionala, superioara nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);
e) oferirea serviciilor de inscriere pentru publicul larg;
f) capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse in arhiva;
g) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi.
(4) Prin instructiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili continutul si punctajul corespunzator fiecarui criteriu si va putea, in functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reduca numarul criteriilor prevazute la alin. (3).
(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie indeplinite de solicitanti si de agentii acestora la momentul solicitarii autorizatiei de operator, pe toata durata functionarii si pentru orice birou teritorial infiintat ulterior momentului autorizarii.
(6) Agentii imputerniciti dupa autorizarea operatorului trebuie sa indeplineasca criteriile aprobate prin instructiunile de autorizare in vigoare la momentul imputernicirii acestora.
(7) Solicitantului care nu va completa documentatia in termen de 50 de zile de la emiterea adresei in acest sens de catre Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru solutionarea cererii.
(8) Dispozitiile privind autorizarea se aplica in mod corespunzator si pentru reinnoirea autorizatiei. in vederea reautorizarii, operatorul va depune cererea de reinnoire a autorizatiei la Autoritatea de Supraveghere cu cel putin doua luni inainte de expirarea autorizarii anterioare.
(9) in cazul in care cererea de reinnoire a autorizatiei este respinsa, Autoritatea de Supraveghere va opri, in ultima zi de valabilitate a autorizarii, accesul operatorului la AEGRM, incepand cu ora la care se sfarseste programul de lucru al Autoritatii de Supraveghere. Daca aceasta este o zi nelucratoare, termenul se va proroga pana la prima zi lucratoare."

9. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Operatorii sunt abilitati sa imputerniceasca agenti, care vor actiona in numele si pe seama acestora, sa inregistreze direct in arhiva avizele de inscriere."

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) in vederea imputernicirii unui agent, operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, documente referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea agentului imputernicit, precum si toate documentele care fac dovada indeplinirii criteriilor de autorizare in vigoare la data comunicarii acestora."

11. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Operatorii sunt obligati sa garanteze profesional impotriva eventualelor prejudicii rezultand din inregistrarea necorespunzatoare a avizelor de inscriere."

12. La articolul 19 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) calitatea de actionar care, prin participarea la capitalul social sau in alt mod, detine cel putin pozitie de control in structura actionariatului entitatii respective, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare."

13. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfasurata de operator potrivit dispozitiilor Codului civil, prezentei ordonante si regulamentului, inclusiv cele care angajeaza, in conditiile legii, raspunderea civila rezultand din savarsirea unei fapte penale sau a unei contraventii, vor fi acoperite cu indemnizatia de asigurare profesionala sau cu scrisoarea de garantie.
......................................
(3) Diligenta operatorilor vizand exercitarea atributiilor care privesc inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere, in modul prevazut in regulament si in prezenta ordonanta, se apreciaza in abstracto, in conditiile stabilite de art. 1.480 alin. (2) din Codul civil."

14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin inscrierea necorespunzatoare culpabila a avizelor de inscriere in raport cu formularele de avize de inscriere predate de solicitantul inscrierii, este de un an si incepe sa curga de la data la care persoana interesata a cunoscut prejudiciul, insa nu mai tarziu de la implinirea a doua luni de la data efectuarii inregistrarii avizului de inscriere in arhiva."

15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Beneficiarii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial.
(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial;
b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipoteca initial;
c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial;
d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creantei ipotecare;
e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
g) 20 lei pentru avizul de mentinere a ipotecii;
h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
i) 20 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;
j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
l) 30 lei pentru avizul de transformare.
(3) Beneficiarii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie initial.
(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plati urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie initial;
c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial."

16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se vireaza la bugetul de stat.
(2) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie."

17. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

18. La articolul 28^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La solicitarea partii interesate operatorii vor certifica existenta inregistrarii in arhiva a unui aviz de inscriere, pe baza indicarii numarului de identificare a avizului de inscriere."

19. Articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^2
(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca.
(2) Debitorul obligatiei garantate sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial.
(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.
(4) Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala.
(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala.
(6) inscrierea in arhiva a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul provizoriu ori de catre reprezentantii acestora imputerniciti prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.
(7) Operatorul va pastra documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere."

20. La articolul 28^3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^3
(1) Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de inscriere in arhiva de catre persoana interesata, potrivit legii, ori de catre reprezentantul sau imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil.
(2) Formularul de aviz de inscriere pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si va fi semnat de catre solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de inscriere."

21. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Corpul operatorilor are obligatia de a furniza Autoritatii de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informatiile sau rapoartele cerute de aceasta."

22. Dupa articolul 30 se introduce un articol nou, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 30^1
Operatorii, agentii sau imputernicitii acestora raspund, in desfasurarea activitatii lor, disciplinar, contraventional, civil sau penal, dupa caz."

23. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) falsificarea datelor din arhiva;
b) inscrierea de catre operatori, agentii sau imputernicitii acestora, la cererea unei parti care nu justifica un interes, a avizelor de ipoteca;
c) falsificarea informatiilor extrase din arhiva, in vederea influentarii oricarei decizii cu privire la un drept de ipoteca;
d) distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei."

24. Dupa articolul 31 se introduce un articol nou, articolul 31^1, care va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31^1
(1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de catre operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agentii imputerniciti ai acestora a urmatoarelor obligatii:
a) inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere in conditiile prevazute in regulament si in prezenta ordonanta;
b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta loiala;
c) tinerea evidentei inscrierilor acoperite de garantia de raspundere profesionala si constituirea din timp a unei garantii suplimentare;
d) achitarea taxelor aferente inregistrarilor efectuate in arhiva, la termenele stabilite pentru indeplinirea acestei obligatii, si a contributiilor la Corpul operatorilor;
e) respectarea deciziilor Autoritatii de Supraveghere;
f) furnizarea catre Autoritatea de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, a informatiilor si documentelor cerute de aceasta;
g) mentionarea de catre agentul imputernicit, pe toate documentele emise de el, a calitatii de agent imputernicit, precum si a numelui/denumirii operatorului care l-a imputernicit;
h) accesarea arhivei numai prin intermediul aplicatiei software puse la dispozitie de Corpul operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere, intr-o maniera care sa nu conduca la perturbarea functionarii arhivei sau la ingreunarea realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata;
i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activitatii de inscriere in AEGRM astfel incat sa nu induca in eroare publicul utilizator si sa nu creeze confuzie cu pagina web a arhivei, prin aspectul general al paginii, prezentare, insemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
i) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, a oricaror modificari ale elementelor prevazute la art. 17 alin. (1);
j) transmiterea de catre operator a unui raport detaliat al activitatii agentului imputernicit, in termen de 15 zile de la incetarea activitatii acestuia;
k) pastrarea formularului de aviz de inscriere, a tuturor documentelor care insotesc acest formular, a registrului general tinut corespunzator prevederilor art. 35 alin. (4) din regulament, precum si a corespondentei aferente desfasurarii activitatii de operare in arhiva, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) verificarea calitatii de persoana interesata a persoanei fizice solicitante care completeaza si semneaza formularul de aviz de inscriere si care solicita inregistrarea acestuia in arhiva;
m) respectarea programului de functionare a arhivei potrivit dispozitiilor art. 46 alin. (1) din regulament;
n) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, in termenele prevazute la art. 72 alin. (4) din regulament, a listei cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei din cauze tehnice;
o) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat valabil sau nu au continutul acceptat de arhiva si, atunci cand este posibil, instiintarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate si explicarea refuzului.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agentilor imputerniciti ai acestora, in raport cu gravitatea abaterii savarsite, urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua inscrieri in arhiva pe o durata de la 15 zile la un an;
c) revocarea dreptului de a efectua inscrieri in arhiva.
(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectueaza de catre personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, in urma unei cercetari prealabile. in cazul in care este necesar, personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, insotit de reprezentantul Corpului operatorilor, se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului imputernicit cercetat. in urma deplasarii la sediul operatorului sau al agentului, se va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna cele constatate si care va fi semnat de reprezentantul Autoritatii de Supraveghere, de reprezentantul Corpului operatorilor si de reprezentantul operatorului sau agentului.
(4) Sanctiunile disciplinare impotriva operatorului se aplica prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Sanctiunile disciplinare impotriva birourilor operatorului sau agentilor imputerniciti ai acestuia se aplica prin decizie a conducatorului compartimentului de specialitate al Autoritatii de Supraveghere.
(6) impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plangere in termen de 15 de zile de la comunicare.
(7) Plangerea prevazuta la alin. (6) se rezolva in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre ministrul justitiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta. Hotararea ministrului justitiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii."

25. Articolul 32 se abroga.

26. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 31 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere.
(2) Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti"


2. La articolul 1, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
"1. contract incheiat intre profesionisti reprezinta contractul incheiat fie intre profesionisti, fie intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani;".

3. La articolul 1 punctul 2 litera b), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:".

4. La articolul 2, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte incheiate intre profesionisti.
....................................
b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori."

5. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III - Dobanda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte incheiate intre profesionisti"

6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) si partea introductiva a literei b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul contractelor incheiate intre profesionisti, potrivit art. 1.523 alin. (2) lit. d) din Codul civil;
...............................................................................................
b) in cazul contractelor incheiate intre profesionisti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului;".

7. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) in cazul litigiilor privitoare la obligatii de plata rezultand din contracte prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu este necesara parcurgerea, in prealabil, a etapei concilierii directe prevazute la art. 720^1 din Codul de procedura civila."

Art. III
Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 181^1
(1) incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de competenta judecatoriei de la domiciliul sau, dupa caz, de la sediul creditorului.
(2) Opozitia la executare prevazuta la art. 2.452 din Codul civil este de competenta judecatoriei care a incuviintat vanzarea bunului mobil ipotecat.
(3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevazuta la art. 2.468 si 2.469, din Codul civil, precum si opozitia la preluarea bunului mobil in vederea administrarii sunt de competenta judecatoriei de la domiciliul sau, dupa caz, de la sediul creditorului."

2. La articolul 229, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), masura plasamentului, a plasamentului in regim de urgenta si a supravegherii specializate se stabilesc si se monitorizeaza potrivit art. 58a€”70 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare."

3. La articolul 230, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat in Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1169a€”1174 si 1176a€”1206, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila;
....................................
c) Codicele de comert din 1887, publicat in Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu exceptia dispozitiilor art. 46a€”55, 57, 58 si 907a€”935, aplicabile in continuare in raporturile dintre profesionisti, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010, a cartii a II-a A«Despre comertul maritim si despre navigatieA», precum si a dispozitiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) si art. 955, care se abroga la data intrarii in vigoare a Codului maritim;".

Art. IV
La articolul 2 al articolului I^3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 191/2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) in cazul certificatului de divort emis de notarul public in conformitate cu prevederile art. 375 din Codul civil si pentru care se solicita recunoasterea sau incuviintarea executarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenta de a emite certificatele prevazute in anexele I, II si III din Regulamentul nr. 2.201/2003, potrivit art. 39 si art. 41 alin. (1) din acelasi regulament, apartine notarului public. In aceleasi cazuri, pentru certificatul de divort emis de ofiterul de stare civila, competenta de a emite, potrivit art. 39, certificatul prevazut in anexa I din Regulamentul nr. 2.201/2003 apartine instantei care ar fi fost competenta sa judece cererea de divort in prima instanta, in lipsa acordului partilor."

Art. V
Pana la aprobarea noilor formulare si pana in momentul in care acestea vor deveni operationale prin implementarea modificarilor de structura a bazei de date si a aplicatiei software de introducere a datelor, in conformitate cu dispozitiile legale, inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a operatiunilor noi prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si de Codul civil se va efectua potrivit unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justitiei in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VI
Dupa adoptarea si operationalizarea noilor formulare, avizele inregistrate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in perioada de dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil se vor actualiza in mod corespunzator, fara plata unei taxe.

Art. VII
La data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, sintagma "contract comercial" sau "contracte comerciale" se inlocuieste cu sintagma "contract civil" sau, dupa caz, "contracte civile", iar sintagma "contracte sau acte de comert", cu termenul "contracte".

Art. VIII. a€” Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.





Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...



Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati



Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice