din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: ACTA in limba romana

INTEGRAL: ACTA in limba romana


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

PARTILE SEMNATARE ALE PREZENTULUI ACORD,

LUAND ACT de faptul ca aplicarea eficace a drepturilor de proprietate intelectuala este esentiala pentru a sustine cresterea economica in toate sectoarele industriale, cat si la nivel mondial;

LUAND ACT , de asemenea, de faptul ca proliferarea marfurilor contrafacute si a celor piratate, precum si a serviciilor care distribuie material prin care se incalca drepturile submineaza comertul legitim si dezvoltarea durabila a economiei mondiale, cauzeaza pierderi financiare semnificative pentru titularii drepturilor si pentru intreprinderile legitime si, in unele cazuri, furnizeaza o sursa de venit pentru criminalitatea organizata si prezinta, in plus, riscuri pentru public;

DORIND sa combata aceasta proliferare printr-o cooperare internationala consolidata si printr-o aplicare a legii mai eficace la nivel international;

INTENTIONAND sa ofere mijloace eficace si corespunzatoare, care completeaza Acordul TRIPS, pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, tinand cont de diferentele dintre sistemele si practicile juridice respective;

DORIND sa asigure faptul ca masurile si procedurile care vizeaza aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala nu devin ele insele obstacole in calea comertului legitim;

DORIND sa abordeze problema incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv cea care are loc in mediul digital, in special in ceea ce priveste dreptul de autor sau drepturile conexe, intr-un mod care realizeaza un echilibru intre drepturile si interesele titularilor drepturilor, ale furnizorilor de servicii si ale utilizatorilor in cauza;

DORIND sa promoveze cooperarea dintre furnizorii de servicii si titularii drepturilor pentru a aborda incalcarile relevante din mediul digital;

DORIND ca prezentul acord sa actioneze intr-un mod care sa sprijine atat activitatea internationala de aplicare a legii, cat si de cooperare din cadrul organizatiilor internationale relevante;

RECUNOSCAND principiile enuntate in Declaratia de la Doha privind Acordul TRIPS si sanatatea publica, adoptata la 14 noiembrie 2001, in cadrul celei de-a patra conferinte ministeriale a OMC;

CONVIN CU PRIVIRE LA URMATOARELE DISPOZITII:

CAPITOLUL I - DISPOZITII INITIALE SI DEFINITII GENERALE


SECTIUNEA 1 - DISPOZITII INITIALE


ARTICOLUL 1 - Relatia cu alte acorduri Nicio dispozitie a prezentului acord nu are drept efect nicio derogare de la nicio obligatie a unei parti cu privire la oricare alta parte in conformitate cu acordurile existente, inclusiv Acordul TRIPS.

ARTICOLUL 2 - Natura si domeniul de aplicare a obligatiilor

(1) Fiecare parte pune in aplicare dispozitiile prezentului acord. O parte poate sa prevada in legislatia sa o aplicare mai extinsa a drepturilor de proprietate intelectuala decat cea solicitata in cadrul prezentului acord, cu conditia ca aceasta aplicare sa nu contravina dispozitiilor prezentului acord. Fiecare parte este libera sa determine metoda corespunzatoare de punere in aplicare a dispozitiilor prezentului acord in cadrul propriilor sale sisteme si practici juridice.

(2) Nicio dispozitie a prezentului acord nu creeaza vreo obligatie privind distribuirea resurselor intre aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala si aplicarea legii in general.

(3) Obiectivele si principiile enuntate in partea I a Acordului TRIPS, in special la articolele 7 si 8 se aplica, mutatis mutandis, prezentului acord.

ARTICOLUL 3 -Relatia cu standardele privind disponibilitatea si domeniul de aplicare ale drepturilor de proprietate intelectuala

(1) Prezentul acord se incheie fara sa aduca atingere dispozitiilor din legislatia unei parti care reglementeaza disponibilitatea, achizitionarea, domeniul de aplicare si mentinerea drepturilor de proprietate intelectuala.

(2) Prezentul acord nu creeaza nicio obligatie pentru vreo parte de a aplica masuri atunci cand un drept de proprietate intelectuala nu este protejat in temeiul actelor cu putere de lege si a normelor sale administrative.

ARTICOLUL 4 - Protectia vietii private si divulgarea informatiilor

(1) Nicio dispozitie a prezentului acord nu obliga vreuna dintre parti sa divulge:

(a) informatii a caror divulgare ar fi contrara legislatiei sale, inclusiv actelor cu putere de lege care protejeaza drepturile privind viata privata sau care ar fi contrara acordurilor internationale din care aceasta face parte;

(b) informatii confidentiale a caror divulgare ar impiedica aplicarea legii sau ar fi, in alt mod, contrare interesului public; sau

(c) informatii confidentiale a caror divulgare ar aduce prejudicii intereselor comerciale legitime ale anumitor intreprinderi, publice sau private;

(2) Atunci cand o parte furnizeaza informatii scrise in temeiul dispozitiilor prezentului acord, partea care primeste informatiile se abtine, in conformitate cu legislatia si practicile sale, de la divulgarea sau utilizarea informatiilor in alt scop decat acela pentru care au fost furnizate, in afara cazului in care dispune de consimtamantul prealabil al partii care furnizeaza informatiile.

SECTIUNEA 2 - DEFINITII GENERALE


ARTICOLUL 5 -Definitii generale

In sensul prezentului acord si in absenta unor dispozitii contrare:


(a) ACCC inseamna Acordul comercial de combatere a contrafacerii;
(b) Comitet inseamna Comitetul ACCC instituit in temeiul capitolului V (Acorduri institutionale);
(c) autoritati competente cuprind autoritatile corespunzatoare judiciare, administrative sau de aplicare a legii in conformitate cu legislatia unei parti;
(d) marfuri de marca contrafacute inseamna orice marfuri, inclusiv ambalajul, care poarta, fara a fi autorizate, o marca de comert care este identica cu marca de comert inregistrata in mod valabil pentru aceste marfuri sau care nu se poate distinge in aspectele sale esentiale de o astfel de marca de comert si care incalca astfel drepturile posesorului marcii de comert in cauza in temeiul legislatiei tarii in care sunt invocate procedurile enuntate in capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala);
(e) tara are acelasi sens cu cel enuntat in notele explicative ale Acordului OMC;
(f) tranzit vamal inseamna procedura vamala caruia ii sunt supuse marfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul;
(g) zile inseamna zile calendaristice;
(h) proprietatea intelectuala se refera la toate categoriile de proprietate intelectuala care fac obiectul sectiunilor 1-7 din partea II a Acordului TRIPS;
(i) marfuri in tranzit inseamna marfuri in tranzit vamal sau transbordare;
(j) persoana inseamna o persoana fizica sau juridica;
(k) marfuri piratate inseamna orice marfuri care sunt copii realizate fara consimtamantul titularului dreptului sau al persoanei autorizate in mod corespunzator de titularul dreptului in tara de productie si care sunt realizate direct sau indirect pornind de la un articol in cazul in care realizarea copiei respective ar fi constituit o incalcare a unui drept de autor sau a unui drept conex in temeiul legislatiei tarii in care sunt invocate procedurile enuntate in capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala);
(l) titularul dreptului include o federatie sau o asociatie care are statutul juridic de a revendica drepturi de proprietate intelectuala;
(m) teritoriu, in sensul sectiunii 3 (Masuri la frontiera) din capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala), inseamna teritoriul vamal si toate zonele libere1 ale unei parti;
(n) transbordare inseamna procedura vamala careia ii sunt supuse marfurile transferate sub control vamal de la mijlocul de transport care le importa la mijlocul de transport care le exporta in interiorul zonei unui birou vamal care este atat biroul de import, cat si biroul de export;
(o) Acordul TRIPS inseamna Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala, inclus in anexa 1C la acordul OMC;
(p) OMC inseamna Organizatia Mondiala a Comertului; si
(q) Acordul OMC inseamna Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizatiei Mondiale a Comertului, incheiat la 15 aprilie 1994.

1 Pentru mai multa certitudine, partile confirma ca zona libera inseamna o parte de pe teritoriul unei parti, in care, in sensul drepturilor si taxelor de import, toate marfurile introduse sunt considerate, in general, ca fiind situate in exteriorul teritoriului vamal.


CAPITOLUL II - CADRUL JURIDIC PENTRU APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA


SECTIUNEA 1 - OBLIGATII GENERALE


ARTICOLUL 6 -Obligatii generale cu privire la aplicarea legii

(1) Fiecare parte se asigura ca legislatia sa cuprinde proceduri de aplicare a legii care sa permita o actiune eficace impotriva oricarui act care ar incalca drepturile de proprietate intelectuala care fac obiectul prezentului acord, inclusiv masuri de remediere eficiente destinate sa previna orice incalcare si masuri de remediere care sa constituie un mijloc de descurajare a oricarei incalcari ulterioare. Aceste proceduri sunt aplicate intr-un mod care sa evite crearea de obstacole in calea comertului legitim si sa ofere protectie impotriva folosirii lor abuzive.

(2) Procedurile adoptate, mentinute sau aplicate pentru a pune in aplicare dispozitiile prezentului capitol sunt loiale si echitabile si prevad o protectie corespunzatoare a drepturilor tuturor participantilor care fac obiectul acestor proceduri. Aceste proceduri nu trebuie sa fie complexe sau sa implice costuri inutile, termene nerezonabile sau intarzieri nejustificate.

(3) In cadrul punerii in aplicare a dispozitiilor prezentului capitol, fiecare parte ia in considerare necesitatea proportionalitatii intre gravitatea incalcarii, interesele partilor terte si masurile, masurile de remediere si sanctiunile aplicabile.

(4) Nicio dispozitie a prezentului capitol se interpreteaza in sensul incat sa solicite unei parti ca functionarii sai sa fie responsabili pentru acte efectuate atunci cand isi exercita indatoririle oficiale.

SECTIUNEA 2 - PUNEREA IN APLICARE A SANCTIUNILOR CIVILE1


ARTICOLUL 7 - Disponibilitatea procedurilor civile

(1) Fiecare parte pune la dispozitia titularilor de drepturi proceduri judiciare civile privind aplicarea oricarui drept de proprietate intelectuala, astfel cum se specifica in prezenta sectiune.

1 O parte poate exclude brevete si protectia informatiilor nedivulgate din domeniul de aplicare al prezentei sectiuni.


(2) In masura in care orice masura de remediere civila poate fi ordonata ca urmare a procedurilor administrative cu privire la fondul unui caz, fiecare parte prevede ca aceste proceduri sunt conforme cu principii echivalente, pe fond, cu cele enuntate in prezenta sectiune.

ARTICOLUL 8 -Actiuni in incetare

(1) Fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea de a ordona unei parti de a inceta sa incalce un drept si, printre altele, de a ordona acelei parti sau, dupa caz, unei parti terte asupra careia autoritatea judiciara relevanta isi exercita competenta, de a impiedica ca marfurile care implica incalcarea unui drept de autoritate intelectuala sa intre in circuitele comerciale.

(2) Fara a aduce atingere celorlalte dispozitii ale prezentei sectiuni, o parte poate limita masurile de remediere disponibile impotriva unei utilizari de catre guverne sau de catre parti terte autorizate de un guvern, fara autorizarea titularului dreptului, la plata remuneratiei, cu conditia ca partea sa se conformeze dispozitiilor din partea II a Acordului TRIPS care abordeaza in special o astfel de utilizare. In alte cazuri, se aplica masurile de remediere din cadrul prezentei sectiuni sau, in cazurile in care aceste masuri de remediere sunt incompatibile cu legislatia unei parti, pot fi obtinute hotarari declarative si despagubiri adecvate.

ARTICOLUL 9 -Daune-interese

(1) Fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea de a ordona contravenientului care, stiind sau avand motive rezonabile pentru a sti, s-a angajat intr-o activitate de incalcare a drepturilor sa plateasca titularului dreptului daune-interese corespunzatoare in scopul de a compensa prejudiciul pe care titularul dreptului l-a suferit in urma incalcarii. Pentru a determina valoarea daunelor-interese pentru incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile judiciare ale unei parti dispun de autoritatea de a lua in considerare, printre altele, orice masura legitima a valorii pe care titularul dreptului o prezinta, care poate cuprinde pierderea profiturilor, valoarea marfurilor sau a serviciilor care au facut obiectul incalcarii, masurate la pretul pietei sau la pretul cu amanuntul propus.

(2) Cel putin in cazurile de incalcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe si in cazurile de contrafacere a marcilor de comert, fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile, autoritatile sale judiciare sa dispuna de autoritatea de a ordona contravenientului sa plateasca titularului dreptului profiturile contravenientului care pot fi atribuite incalcarii. O parte poate presupune ca aceste beneficii corespund valorii daunelor-interese mentionate la alineatul (1).

(3) Cel putin cu privire la incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe care protejeaza opere, fonograme, interpretari si executii si in cazul contrafacerii marcilor de comert, fiecare parte stabileste sau mentine, de asemenea, un sistem care prevede unul sau mai multe din urmatoarele elemente:

(a) daune-interese prestabilite; sau
(b) prezumtii1 pentru determinarea valorii daunelor-interese suficiente pentru a-l compensa pe titularul dreptului pentru prejudiciul cauzat de incalcare; sau
(c) cel putin pentru dreptul de autor, daune-interese suplimentare.

(4) In cazul in care o parte prevede masura de remediere mentionata la alineatul (3) litera (a) sau prezumtiile mentionate la alineatul (3) litera (b), se asigura ca fie autoritatile sale judiciare, fie titularul dreptului are dreptul de a alege o astfel de masura de remediere sau astfel de prezumtii ca alternativa la masurile de remediere mentionate la alineatele (1) si (2).

(5) Fiecare parte prevede ca autoritatile sale judiciare, dupa caz, sa dispuna de autoritatea de a ordona, la incheierea procedurilor judiciare civile privind incalcarea cel putin a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a marcilor de comert, ca partea care are castig de cauza sa obtina plata de catre partea care pierde a cheltuielilor sau taxelor judiciare si a onorariilor de avocat corespunzatoare sau a oricaror alte cheltuieli, astfel cum se prevede in legislatia partii respective.

1 Prezumtiile mentionate la alineatul (3) litera (b) pot include o prezumtie conform careia valoarea daunelor-interese este: (i) cantitatea marfurilor care incalca dreptul de proprietate intelectuala in cauza al titularului dreptului si alocat de fapt unor persoane terte, multiplicat cu valoarea profitului per unitate de marfuri care ar fi fost vandute de titularul dreptului daca nu ar fi avut loc niciun act de incalcare; sau (ii) o redeventa rezonabila; sau (iii) o suma forfetara pe baza unor elemente cum ar fi cel putin valoarea redeventelor sau a taxelor care ar fi fost datorate daca contravenientul ar fi solicitat autorizarea de a utiliza dreptul de proprietate intelectuala in cauza.

ARTICOLUL 10 - Alte masuri de remediere

(1) Cel putin cu privire la marfurile piratate si la marfurile de marca contrafacute, fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile, la cererea titularului dreptului, autoritatile sale judiciare sa dispuna de autoritatea de a ordona distrugerea unor astfel de marfuri, cu exceptia unor circumstante exceptionale, fara niciun fel de despagubire.

(2) Fiecare parte prevede, in continuare, ca autoritatile sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona ca materialele si instrumentele care au fost folosite in principal la fabricarea sau crearea acestor marfuri sa fie, fara intarziere nejustificata si fara niciun fel de despagubire, distruse sau indepartate din circuitele comerciale astfel incat sa se reduca la minimum riscurile unor noi incalcari.

(3) Oricare dintre parti poate prevedea ca masurile de remediere descrise la prezentul articol sa fie executate pe cheltuiala contravenientului.

ARTICOLUL 11 - Informatii referitoare la incalcarea unui drept

Fara sa aduca atingere legislatiei sale care reglementeaza privilegiile, protectia confidentialitatii surselor de informatii sau prelucrarea datelor cu caracter personal, Oricare dintre parti prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea, la cererea justificata a titularului dreptului, sa ordone contravenientului real sau, eventual, contravenientului presupus, sa furnizeze titularului dreptului sau autoritatilor judiciare, cel putin in scopul colectarii de dovezi, informatii relevante, astfel cum se prevede in actele cu putere de lege si normele administrative aplicabile, pe care contravenientul real sau presupus le detine sau le controleaza. Astfel de informatii pot include informatii privind orice persoana implicata in orice aspect al incalcarii, reale sau presupuse si privind mijloacele de productie sau canalele de distributie ale marfurilor sau serviciilor vizate, inclusiv identificarea persoanelor terte despre care se presupune ca sunt implicate in productia si distribuirea unor astfel de marfuri sau servicii si a canalelor de distribuire ale acestora.

ARTICOLUL 12 - Masuri provizorii

(1) Fiecare parte prevede ca autoritatile sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona masuri provizorii prompte si eficace:

(a) impotriva unei parti sau, dupa caz, impotriva unei parti terte asupra careia autoritatea judiciara relevanta isi exercita competenta, pentru a impiedica comiterea unei incalcari a unui drept de proprietate intelectuala si, in special, pentru a impiedica introducerea in circuitele comerciale a marfurilor care implica incalcarea unui drept de proprietate intelectuala;

(b) pentru a pastra dovezi relevante cu privire la incalcarea presupusa.

(2) Fiecare parte prevede ca autoritatile sale judiciare dispun de autoritatea de a adopta masuri provizorii inaudita altera parte, dupa caz, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil pentru titularul dreptului sau atunci cand exista un risc care poate fi demonstrat al distrugerii dovezilor. In cadrul procedurilor conduse inaudita altera parte, fiecare parte le furnizeaza autoritatilor sale judiciare autoritatea de a ordona rapid, la cerere, masuri provizorii si de a lua o decizie fara intarzieri nejustificate.

(3) Cel putin in cazurile de incalcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe si in cazurile de contrafacere a marcilor de comert, fiecare parte prevede ca, in cadrul procedurilor judiciare civile, autoritatile sale judiciare sa aiba autoritatea de a dispune sechestrarea sau alta forma de luare in custodie a marfurilor suspecte, a materialelor si a instrumentelor relevante pentru incalcare si, cel putin pentru contrafacerea marcilor de comert, a documentelor justificative, fie originale, fie copii ale acestora, relevante pentru incalcare.

(4) Oricare dintre parti prevede ca autoritatile sale sa dispuna de autoritatea de a cere solicitantului, cu privire la masurile provizorii, sa furnizeze orice dovezi disponibile in mod rezonabil ca acestia sa fie suficient de siguri ca dreptul solicitantului este incalcat sau ca o astfel de incalcare este iminenta si de a-i cere solicitantului sa furnizeze o cautiune sau o garantie echivalenta suficienta pentru a-l proteja pe invinuit si de a impiedica abuzul. O astfel de cautiune sau de garantie echivalenta nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la proceduri pentru astfel de masuri provizorii.

(5) In cazul in care masurile provizorii sunt abrogate sau in cazul in care inceteaza sa fie aplicabile in urma unei actiuni sau omisiuni a solicitantului sau in cazul in care se constata ulterior ca nu a avut loc nicio incalcare a niciunui drept de proprietate intelectuala, autoritatile judiciare dispun de autoritatea de a ordona solicitantului, la cererea invinuitului, sa furnizeze acestuia despagubiri corespunzatoare pentru orice prejudiciu cauzat de aceste masuri.

SECTIUNEA 3 - MASURI LA FRONTIERA1, 2


ARTICOLUL 13 - Domeniul de aplicare al masurilor la frontiera3

Partea care prevede, in functie de necesitati, in acord cu sistemul sau intern de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala si fara a aduce atingere cerintelor Acordului TRIPS, masuri de aplicare eficace a drepturilor de proprietate intelectuala la frontiere trebuie sa faca acest lucru astfelincat sa nu discrimineze in mod nejustificat intre drepturile de proprietate intelectuala si care saevite crearea de obstacole in calea comertului legitim.

1 In cazul in care o parte a renuntat in mod semnificativ la toate controalele asupra miscarii marfurilor de-a lungul frontierei sale cu o alta parte cu care formeaza o uniune vamala, nu se solicita aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni la frontiera respectiva.
2 Se intelege ca nu este obligatoriu sa se aplice procedurile descrise in prezenta sectiune marfurilor introduse pe piata intr-o alta tara de catre titularul dreptului sau cu consimtamantul acestuia.
3 Partile sunt de acord ca brevetele si protectia informatiilor nedivulgate nu fac parte din domeniul de aplicare al prezentei sectiuni.


ARTICOLUL 14 - Transporturi mici si bagaje personale

(1) Oricare dintre parti include in aplicarea prezentei sectiuni marfuri de natura comerciala trimise in transporturi mici.
(2) Oricare dintre parti poate exclude din aplicarea prezentei sectiuni cantitati mici de marfuri de natura necomerciala aflate in bagajele personale ale calatorilor.

ARTICOLUL 15 - Furnizarea de informatii din partea titularului dreptului

Oricare dintre parti le autorizeaza pe autoritatile sale competente sa solicite unui titular al dreptului sa furnizeze informatii relevante pentru a sprijini autoritatile competente in luarea masurilor la frontiera mentionate in prezenta sectiune. Oricare dintre parti poate, de asemenea, sa il autorizeze pe un titular al dreptului sa furnizeze informatii relevante autoritatilor sale competente.

ARTICOLUL 16 - Masuri la frontiera

(1) Oricare dintre parti adopta sau mentine proceduri cu privire la expedierea marfurilor importate si exportate, conform carora:

(a) autoritatile sale vamale pot actiona din proprie initiativa pentru a suspenda punerea in libera circulatie a marfurilor suspecte; si
(b) dupa caz, un titular al dreptului poate solicita autoritatilor sale competente suspendarea punerii in libera circulatie a marfurilor suspecte.

(2) Oricare dintre parti poate adopta sau mentine proceduri cu privire la marfuri suspecte in tranzit sau in alte situatii in care marfurile sunt supuse controlului vamal, conform carora:

(a) autoritatile sale vamale pot actiona din proprie initiativa pentru a suspenda punerea in libera circulatie sau detinerea marfurilor suspecte; si
(b) dupa caz, un titular al dreptului poate solicita autoritatilor sale competente suspendarea punerii in libera circulatie sau a detinerii marfurilor suspecte.

ARTICOLUL 17 - Cererea titularului dreptului

(1) Oricare dintre parti prevede ca autoritatile sale competente sa solicite unui titular al dreptului care solicita procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sa furnizeze dovezi adecvate pentru a convinge autoritatile competente ca, in temeiul legislatiei partii care furnizeaza procedurile, exista, prima facie, o incalcare a unui drept de proprietate intelectuala al titularului dreptului si sa furnizeze informatii suficiente despre care se poate astepta in mod rezonabil sa fie in posesia titularului dreptului pentru a permite autoritatilor competente sa recunoasca usor marfurile suspecte. Cerinta de a furniza informatii suficiente nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera). (2) Oricare dintre parti prevede posibilitatea de a prezenta cereri de suspendare a punerii in libera circulatie sau a detinerii oricaror marfuri suspecte1 sub control vamal pe teritoriul sau. Oricare dintre parti poate sa prevada ca astfel de cereri sa se aplice expedierilor multiple. Oricare dintre parti poate sa prevada ca, la cererea titularului dreptului, cererea de a suspenda punerea in libera circulatie sau detinerea marfurilor suspecte se poate aplica punctelor selectionate de intrare si iesire sub control vamal.

(3) Oricare dintre parti se asigura ca autoritatile sale competente informeaza solicitantul intr-o perioada de timp rezonabila daca au acceptat sau nu cererea. Daca autoritatile competente au acceptat cererea, ele informeaza, de asemenea, solicitantul cu privire la perioada de valabilitate a acesteia.

1 Cerinta de a prezenta astfel de cereri face obiectul obligatiilor de a prevedea procedurile mentionate la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera).


(4) Oricare dintre parti poate sa prevada posibilitatea ca, in cazul in care solicitantul a recurs in mod abuziv la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sau in cazul in care exista un motiv valabil, autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a refuza, suspenda sau anula o cerere.

ARTICOLUL 18 - Cautiune sau garantie echivalenta

Oricare dintre parti prevede posibilitatea ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a cere unui titular al dreptului care solicita procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sa furnizeze o cautiune rezonabila sau o garantie echivalenta suficienta pentru a proteja pe invinuit si autoritatile competente si pentru a impiedica abuzul. Fiecare parte prevede ca o astfel de cautiune sau de garantie echivalenta nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la aceste proceduri. O parte poate sa prevada ca o astfel de cautiune poate sa fie sub forma unei obligatiuni prin care invinuitul va fi aparat impotriva oricarei pierderi sau oricarui prejudiciu care rezulta in urma suspendarii punerii in libera circulatie sau a detinerii marfurilor in cazul in care autoritatile competente determina faptul ca acestea nu prezinta o incalcare. O parte poate, doar in circumstante exceptionale sau in temeiul unui ordin judecatoresc, sa ii permita invinuitului sa intre in posesia marfurilor suspecte contra varsarii unei obligatiuni sau a unei alte cautiuni.

ARTICOLUL 19 - Determinarea incalcarii unui drept

Oricare dintre parti adopta sau mentine proceduri prin care autoritatile sale competente pot sa determine, intr-o perioada de timp rezonabila dupa initierea procedurilor descrise la articolul 16 (Masuri la frontiera), daca marfurile suspecte incalca sau nu un drept de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 20 - Masuri de remediere

(1) Oricare dintre parti prevede faptul ca autoritatile sale competente au autoritatea de a ordona distrugerea marfurilor in urma unei determinari mentionate la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept) conform careia marfurile aduc atingere unui drept. In cazurile in care aceste marfuri nu sunt distruse, fiecare parte se asigura ca, in afara circumstantelor exceptionale, astfel de marfuri sunt indepartate din circuitele comerciale astfel incat sa se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului.

(2) In ceea ce priveste marfurile de marca contrafacute, simpla indepartare a marcii de comert aplicata in mod ilegal nu este suficienta, in afara cazurilor exceptionale, pentru a permite punerea in libera circulatie a marfurilor in circuitele comerciale.

(3) Oricare dintre parti poate sa prevada faptul ca autoritatile sale competente au autoritatea de a impune sanctiuni administrative in urma unei determinari mentionate la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept) conform careia marfurile aduc atingere unui drept.

ARTICOLUL 21 - Taxe

Fiecare parte prevede faptul ca orice taxe pentru prezentarea unei cereri, pentru depozitarea sau distrugerea marfurilor care urmeaza sa fie evaluate de autoritatile sale competente in legatura cu procedurile descrise in prezenta sectiune sa nu fie utilizate astfel incat sa descurajeze in mod nerezonabil recursul la aceste proceduri.

ARTICOLUL 22 - Divulgarea informatiilor

Fara a aduce atingere legislatiei unei parti cu privire la protectia vietii private sau confidentialitatea informatiilor:

(a) oricare dintre parti poate autoriza autoritatile sale competente sa furnizeze titularului dreptului informatii despre expedieri specifice de marfuri, inclusiv descrierea si cantitatea marfurilor, pentru a contribui la detectarea marfurilor care aduc atingere unui drept;

(b) oricare dintre parti poate autoriza autoritatile sale competente sa furnizeze titularului dreptului informatii despre marfuri, inclusiv, insa fara sa se limiteze la acestea, descrierea si cantitatea marfurilor, numele si adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului si, in cazul in care sunt cunoscute, tara de origine a marfurilor si numele si adresa producatorului de marfuri, pentru a contribui la determinarea mentionata la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept);

(c) in afara cazului in care o parte le-a acordat autoritatilor sale competente imputernicirea descrisa la litera (b), cel putin in cazul marfurilor importate, atunci cand autoritatile sale competente au aplicat sechestru asupra bunurilor suspecte sau, eventual, au realizat determinarea mentionata la articolul 19 (Determinarea incalcarii unui drept) conform careia marfurile aduc atingere unui drept, partea le autorizeaza pe autoritatile sale competente sa furnizeze titularului dreptului, in treizeci de zile1 de la sechestrare sau determinare, informatii despre astfel de marfuri, inclusiv, insa fara sa se limiteze la acestea, descrierea si cantitatea marfurilor, numele si adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului si, in cazul in care sunt cunoscute, tara de origine a marfurilor si numele si adresa producatorului de marfuri.

1 In sensul prezentului articol, zile inseamna zile lucratoare.

SECTIUNEA 4 - PUNEREA IN APLICARE A SANCTIUNILOR PENALE


ARTICOLUL 23 - Infractiuni

(1) Fiecare parte prevede proceduri si sanctiuni penale care sa se aplice cel putin in cazurile de contrafacere intentionata a marcilor de comert sau de piraterie care aduce atingere dreptului de autor sau drepturilor conexe la scara comerciala1. In sensul prezentei sectiuni, actele efectuate la scara comerciala le includ cel putin pe cele efectuate sub forma activitatilor comerciale pentru avantaje economice sau comerciale directe sau indirecte.

(2) Fiecare parte prevede proceduri si sanctiuni penale care sa se aplice cel putin in cazurile de import intentionat2 si de utilizare interna, in cadrul operatiunilor comerciale si la scara comerciala, a etichetelor sau a ambalajelor:3

(a) carora li s-a aplicat, fara autorizare, o marca care este identica cu o marca de comert inregistrata pe teritoriul sau sau care nu poate fi diferentiata de aceasta; si

1 Fiecare parte trateaza importul sau exportul intentionat al marfurilor de marca contrafacute sau al marfurilor piratate la scara comerciala ca fiind activitati ilegale care fac obiectul sanctiunilor penale in temeiul prezentului articol. O parte poate sa isi respecte obligatia cu privire la importul si exportul marfurile de marca contrafacute sau al marfurilor piratate prevazand distribuirea, vanzarea sau oferirea spre vanzare a acestor marfuri la scara comerciala ca fiind activitati ilegale care fac obiectul sanctiunilor penale.
2 O parte poate sa isi respecte obligatia referitoare la importul etichetelor sau al ambalajelor prin masurile sale privind distribuirea.
3 O parte poate sa isi respecte obligatiile mentionate la prezentul alineat prevazand proceduri si sanctiuni penale care sa se aplice tentativelor de a comite o infractiune privind marcile de comert.


(b) care sunt destinate a fi utilizate in cursul operatiunilor comerciale pe marfuri sau in legatura cu servicii care sunt identice cu marfurile sau serviciile pentru care o astfel de marca de comert este inregistrata.

(3) O parte poate sa prevada proceduri si sanctiuni penale, in cazurile corespunzatoare, pentru reproducerea neautorizata a operelor cinematografice in cadrul unei proiectari intr-o sala deschisa, in general, publicului.

(4) Cu privire la infractiunile precizate la prezentul articol, pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva se asigura ca legislatia sa prevede o responsabilitate penala pentru complicitate.

(5) Fiecare parte adopta, in conformitate cu principiile sale juridice, masurile necesare pentru a stabili responsabilitatea, care poate sa fie penala, a persoanelor juridice pentru infractiunile precizate la prezentul articol pentru care partea prevede proceduri si sanctiuni penale. Aceasta responsabilitate nu aduce atingere responsabilitatii penale a persoanelor fizice care au infaptuit infractiuni.

ARTICOLUL 24 - Sanctiuni

Pentru infractiunile precizate la alineatele 1, 2 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni), fiecare parte prevede sanctiuni care includ pedeapsa privativa de libertate, precum si amenzi1 suficient de ridicate pentru a descuraja viitoare acte de incalcare si care se aliniaza nivelului sanctiunilor aplicate pentru infractiunile de gravitate corespunzatoare.

ARTICOLUL 25 - Sechestrarea, confiscarea si distrugerea

(1) In cazul infractiunilor specificate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva prevede ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a dispune aplicarea sechestrului asupra marfurilor de marca susceptibile de a fi fost contrafacute sau a marfurilor piratate, asupra oricaror materiale si instrumente utilizate la comiterea infractiunii presupuse, asupra documentelor justificative relevante in raport cu infractiunea presupusa si asupra oricaror active care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea despre care se presupune ca aduc atingere unui drept.

(2) Atunci cand o parte solicita identificarea marfurilor care fac obiectul sechestrului ca o conditie preliminara pentru emiterea unui ordin mentionat la alineatul (1), partea respectiva nu solicita ca marfurile sa fie mai amplu descrise decat este necesar pentru a le identifica in scopul sechestrului.

1 Se intelege ca partile nu sunt obligate sa prevada posibilitatea de a impune in paralel pedepse privative de libertate si amenzi. (3) In cazul infractiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva prevede ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a dispune confiscarea sau distrugerea tuturor marfurilor de marca contrafacute sau a marfurilor piratate. In cazurile in care marfurile de marca contrafacute si marfurile piratate nu sunt distruse, autoritatile competente se asigura ca, in afara circumstantelor exceptionale, astfel de marfuri sunt indepartate din circuitele comerciale, astfel incat sa se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului. Fiecare parte se asigura ca distrugerea sau confiscarea unor astfel de marfuri are loc fara niciun fel de despagubire pentru contravenient.

(4) In cazul infractiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva prevede ca autoritatile sale competente sa aiba competenta de a dispune confiscarea sau distrugerea materialelor si instrumentelor utilizate in mod predominant la crearea de marfuri de marca contrafacute sau marfuri piratate si, cel putin pentru infractiunile grave, a activelor care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea care aduc atingere unui drept. Fiecare parte se asigura ca distrugerea sau confiscarea unor astfel de materiale, instrumente sau active are loc fara niciun fel de despagubire pentru contravenient.

(5) In cazul infractiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care o parte prevede proceduri si sanctiuni penale, partea respectiva poate sa prevada ca autoritatile sale judiciare sa aiba competenta de a dispune:

(a) sechestrul activelor a caror valoare corespunde celei a activelor care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea despre care se presupune ca aduc atingere unui drept; si
(b) confiscarea activelor a caror valoare corespunde celei a activelor care rezulta sau sunt obtinute, in mod direct sau indirect, prin activitatea care aduc atingere unui drept.

ARTICOLUL 26 - Punerea in aplicare a sanctiunilor penale ex officio

Fiecare parte prevede ca, in cazurile corespunzatoare, autoritatile sale competente sa poata actiona din proprie initiativa pentru a deschide o ancheta sau o actiune in justitie cu privire la infractiunile precizate la alineatele 1, 2, 3 si 4 de la articolul 23 (Infractiuni) pentru care partea respectiva prevede proceduri si sanctiuni penale.

SECTIUNEA 5 - APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA IN MEDIUL DIGITAL


ARTICOLUL 27 - Aplicarea legii in mediul digital

(1) Fiecare parte se asigura ca legislatia sa cuprinde proceduri de aplicare a legii, de genul celor enuntate la sectiunea 2 (Punerea in aplicare a sanctiunilor civile) si la sectiunea 4 (Punerea in aplicare a sanctiunilor penale) care sa permita o actiune eficace impotriva oricarui act de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala, care are loc in mediul digital, inclusiv masuri de remediere eficiente destinate sa previna orice incalcare si masuri de remediere care sa constituie un mijloc de descurajare a oricarei incalcari ulterioare.

(2) In conformitate cu alineatul (1), procedurile de aplicare a legii ale fiecarei parti se aplica incalcarii dreptului de autor sau drepturilor conexe asupra retelelor digitale, care pot include utilizarea ilegala de mijloace de difuzarea la scara larga in scopul incalcarii. Aceste proceduri sunt puse in aplicare astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea activitatii legitime, inclusiv comertul electronic si, in conformitate cu legislatia partii respective, respecta principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil si protectia vietii private1.

1 De exemplu, fara a aduce atingere legislatiei unei parti, adoptarea sau mentinerea unui regim care prevede limitari privind responsabilitatea furnizorilor de servicii online sau masurile de remediere disponibile impotriva acestora, pastrand, in acelasi timp, drepturile legitime ale titularului dreptului.

(3) Fiecare parte se straduieste sa promoveze, in cadrul mediului de afaceri, eforturi de cooperare menite sa abordeze in mod eficace contrafacerea marcilor de comert si incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe pastrand, in acelasi timp, o competitie legitima si, in conformitate cu legislatia partii respective, principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil si protectia vietii private.

(4) O parte poate sa furnizeze, in conformitate cu actele sale cu putere de lege si cu normele sale administrative, autoritatilor sale competente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online sa divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informatii pentru a identifica un abonat despre al carui cont se presupune ca a fost utilizat pentru incalcare, atunci cand respectivul titular al dreptului a depus o cerere, suficienta din punct de vedere juridic, cu privire la contrafacerea marcilor de comert sau la incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe si atunci cand astfel de informatii sunt cerute pentru a proteja sau a aplica drepturile respective. Aceste proceduri sunt puse in aplicare astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea activitatii legitime, inclusiv comertul electronic si, in conformitate cu legislatia partii respective, respecta principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil si protectia vietii private.

(5) Fiecare parte prevede o protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace impotriva neutralizarii masurilor tehnice eficace1 folosite de autori, artisti interpreti sau executanti sau de producatorii de fonograme in exercitarea drepturilor lor in cadrul operelor, interpretarilor, executiilor sau fonogramelor lor si care restrang actele cu privire la acestea, care nu sunt autorizate de catre autorii, artistii interpreti sau executanti sau de catre producatorii de fonograme in cauza sau care nu sunt permise de lege.

1 In sensul prezentului articol, masuri tehnice inseamna orice tehnologie, dispozitiv sau componenta care, in cursul normal al functionarii sale, este prevazuta sa impiedice sau sa restrictioneze acte, cu privire la opere, interpretari, executii sau fonograme, care nu sunt autorizate de autori, artisti interpreti sau executanti sau de producatori de fonograme, astfel cum prevede legislatia unei parti. Fara a aduce atingere domeniului de aplicare al dreptului de autor sau al drepturilor conexe incluse in legislatia unei parti, masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci cand utilizarea operelor, interpretarilor, executiilor sau fonogramelor protejate este controlata de autori, artisti interpreti sau executanti sau de producatori de fonograme, prin aplicarea unui control al accesului relevant sau a unui proces de protectie relevant, cum ar fi criptarea sau bruierea sau a unui mecanism de control al copierii, care indeplineste obiectivul protectiei.

(6) In scopul de a garanta protectia juridica corespunzatoare si sanctiunile juridice eficace mentionate la alineatul (5), fiecare parte ofera protectie cel putin impotriva:

(a) in masura in care legislatia sa prevede acest lucru:
(i) neutralizarii neautorizate a unei masuri tehnice eficace, executate stiind sau avand motive rezonabile pentru a sti; si
(ii) oferirii publicului, prin intermediul comercializarii unui dispozitiv sau al unui produs, inclusiv programele pentru calculator, sau al unui serviciu, ca o modalitate de a neutraliza o masura tehnica eficace; si

(b) fabricarea, importul sau distribuirea unui dispozitiv sau produs, inclusiv programe pentru calculator sau furnizarea unui serviciu care:
(i) este conceput sau produs in principal in vederea neutralizarii unei masuri tehnice eficace; sau
(ii) are numai un scop limitat din punct de vedere comercial in afara celui de a neutraliza o masura tehnica eficace1.

1 In aplicarea alineatelor (5) si (6), nicio parte nu este obligata sa solicite ca proiectarea sau proiectarea si selectia partilor si a componentelor pentru un produs electronic de consum, de telecomunicatii sau informatic sa ofere un raspuns vreunei masuri tehnice speciale, atat timp cat produsul nu contravine in alt fel masurilor sale de implementare a acestor alineate.

(7) Pentru a proteja informatiile privind regimul drepturilor in format electronic1, fiecare parte prevede protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace impotriva oricarei persoane care savarseste una din urmatoarele fapte cu stiinta si fara autorizatie sau, in cazul sanctiunilor civile, avand motive intemeiate de a crede ca aceasta fapta va determina, va permite, va facilita sau va disimula o incalcare a unui drept de autor sau a unor drepturi conexe:

(a) eliminarea sau modificarea oricarei informatii privind regimul drepturilor in format electronic;
(b) distribuirea, importul in vederea distribuirii, radiodifuzarea sau televizarea, comunicarea catre public sau punerea la dispozitia publicului a unor opere, interpretari, executii sau fonograme, stiind ca informatiile privind regimul drepturilor in format electronic au fost eliminate sau modificate fara autorizatie.

(8) Atunci cand prevede protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficace in temeiul dispozitiilor de la alineatele (5) si (7), o parte poate adopta sau mentine limitari sau exceptii corespunzatoare masurilor de punere in aplicare a dispozitiilor de la alineatele (5), (6) si (7).

Obligatiile enuntate la alineatele (5), (6) si (7) nu aduc atingere drepturilor, limitarilor, exceptiilor sau mijloacelor de aparare legate de incalcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe prevazute de legislatia unei parti.

1 In sensul prezentului articol, informatiile privind regimul drepturilor inseamna:
a) informatii care identifica opera, interpretarea, executia sau fonograma; autorul operei, artistul interpret sau executant al interpretarii sau executiei sau producatorul fonogramei; sau detinatorul oricarui drept asupra operei, interpretarii, executiei sau fonogramei;
b) informatii cu privire la clauzele si conditiile utilizarii operei, interpretarii, executiei sau fonogramei; sau
c) orice numere sau coduri care reprezinta informatiile descrise la literele (a) si (b) de mai sus; atunci cand oricare din aceste informatii este anexata unei copii a unei opere, interpretari, executii sau fonograme sau apare in legatura cu comunicarea sau punerea la dispozitia publicului a unei opere, interpretari, executii sau fonograme.


CAPITOLUL III - PRACTICI DE APLICARE A LEGII


ARTICOLUL 28 - Expertiza in domeniul aplicarii legii, informare si coordonare interna

(1) Fiecare parte incurajeaza dezvoltarea unei expertize specializate in cadrul autoritatilor sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala.

(2) Fiecare parte incurajeaza colectarea si analiza de date statistice si alte informatii relevante privind incalcarile drepturilor de proprietate intelectuala, precum si colectarea de informatii privind cele mai bune practici de prevenire si combatere a incalcarilor.

(3) Fiecare parte promoveaza, dupa caz, coordonarea interna in cadrul autoritatilor sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala si faciliteaza actiunile comune ale acestora.

(4) Fiecare parte incurajeaza promovarea, dupa caz, a stabilirii si mentinerii mecanismelor formale sau informale, cum ar fi grupurile consultative, in cadrul carora autoritatilor sale competente li se pot furniza punctele de vedere ale titularilor drepturilor si ale altor parti interesate relevante.

ARTICOLUL 29 - Gestionarea riscurilor la frontiere

(1) In scopul de a asigura o aplicare mai eficace a drepturilor de proprietate intelectuala la frontiere, autoritatile competente ale unei parti pot:

(a) sa consulte partile interesate relevante si autoritatile competente ale altor parti responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala in scopul de a identifica si aborda riscuri semnificative si de a promova actiuni de atenuare a acelor riscuri; si
(b) sa faca schimb de informatii cu autoritatile competente ale altor parti privind aplicarea la frontiere a drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv informatii relevante pentru a identifica si a viza mai bine, in scopul inspectarii, expedieri despre care se suspecteaza ca ar contine marfuri care aduc atingere unui drept.

(2) Atunci cand o parte aplica sechestrul asupra unor marfuri importate care incalca dreptul de proprietate intelectuala, autoritatile competente ale acesteia pot sa ii furnizeze partii informatiile necesare identificarii partilor si marfurilor implicate in exportul marfurilor sechestrate. Autoritatile competente ale partii care realizeaza exportul pot lua masuri impotriva partilor respective si a viitoarelor expedieri, in conformitate cu legislatia partii respective.

ARTICOLUL 30 - Transparenta

In scopul de a promova transparenta in administrarea sistemului sau de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuala, fiecare parte ia masuri corespunzatoare, in temeiul legislatiei si politicilor sale, pentru a publica sau a pune in alt fel la dispozitia publicului informatii privind:

(a) procedurile disponibile in cadrul legislatiei sale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala, autoritatile sale competente responsabile de o astfel de aplicare si punctele de contact disponibile in scopul asistentei;
(b) actele cu putere de lege si normele administrative, hotararile judecatoresti si administrative finale cu domeniu de aplicare general relevante privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si
(c) eforturile sale de a asigura un sistem eficace de aplicare si protectie a drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 31 - Sensibilizarea publicului

Fiecare parte promoveaza, dupa caz, adoptarea de masuri pentru a mari sensibilizarea publicului cu privire la importanta respectarii drepturilor de proprietate intelectuala si efectele negative ale incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 32 -Consideratii referitoare la mediu in cazul distrugerii marfurilor care realizeaza o incalcare

Distrugerea marfurilor care incalca drepturile de proprietate intelectuala se realizeaza in conformitate cu legile si regulamentele in materie de protectie a mediului ale partii unde are loc distrugerea.

CAPITOLUL IV - COOPERARE INTERNATIONALA


ARTICOLUL 33 - Cooperare internationala

(1) Fiecare parte recunoaste importanta majora a cooperarii internationale la realizarea protectiei eficace a drepturilor de proprietate intelectuala si ca aceasta ar trebui incurajata indiferent de originea marfurilor care incalca drepturile de proprietate intelectuala, de localizarea sau de nationalitatea titularului dreptului.

(2) In scopul de a combate incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, in special contrafacerea marcilor de comert si pirateria dreptului de autor sau a drepturilor conexe, partile promoveaza cooperarea, dupa caz, intre autoritatile lor competente responsabile pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala. O astfel de cooperare poate sa includa cooperarea cu privire la aplicarea legii cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor penale si a masurilor la frontiera care fac obiectul prezentului acord.

(3) Cooperarea din cadrul prezentului capitol este condusa in conformitate cu acordurile internationale relevante si cu legile, politicile, alocarea resurselor si prioritatile privind aplicarea legii ale fiecarei parti.

ARTICOLUL 34 - Schimb de informatii

Fara a aduce atingere dispozitiilor de la articolul 29 (Gestionarea riscurilor la frontiere), fiecare parte se straduieste sa procedeze la schimbul de informatii cu celelalte parti in ce priveste:

(a) informatiile pe care partea le colecteaza in conformitate cu dispozitiile capitolului III (Practici de aplicare a legii), inclusiv date statistice si informatii privind cele mai bune practici;
(b) informatiile cu privire la masurile sale legislative si de reglementare care au legatura cu protectia si aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si
(c) alte informatii, dupa caz si dupa cum s-a convenit reciproc.

ARTICOLUL 35 - Consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica

(1) Fiecare parte se straduieste sa ofere, la cerere si in conformitate cu termenii si conditiile convenite reciproc, asistenta privind consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica in vederea ameliorarii aplicarii drepturilor de proprietate intelectuala, celorlalte parti semnatare ale prezentului acord si, dupa caz, viitoarelor parti. Consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica poate sa acopere domenii precum:

(a) sporirea sensibilizarii publicului cu privire la drepturile de proprietate intelectuala; (b) elaborarea si punerea in aplicare a legislatiei nationale cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala;

(c) formarea functionarilor publici cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si

(d) coordonarea operatiunilor conduse la nivel regional si multilateral.

(2) Fiecare parte se straduieste sa colaboreze strans cu celelalte parti si, dupa caz, cu tarile care nu sunt parti la prezentul acord, in scopul punerii in aplicare a dispozitiilor alineatului (1).

(3) Oricare dintre parti poate sa desfasoare, impreuna cu organizatii relevante din sectorul privat sau la nivel international, activitatile descrise la prezentul articol. Fiecare parte se straduieste sa evite suprapunerea inutila intre activitatile descrise la prezentul articol si alte activitati de cooperare internationala.

CAPITOLUL V - ACORDURI INSTITUTIONALE


ARTICOLUL 36 - Comitetul ACCC

(1) Partile instituie Comitetul ACCC. Fiecare parte este reprezentata in cadrul comitetului.

(2) Comitetul:

(a) analizeaza punerea in aplicare si functionarea prezentului acord;
(b) ia in considerare chestiunile privind dezvoltarea prezentului acord;
(c) ia in considerare, in conformitate cu articolul 42 (Amendamente), orice amendamente propuse ale prezentului acord;
(d) decide, in conformitate cu alineatul (2) de la articolul 43 (Aderare), cu privire la conditiile de aderare la prezentul acord a oricarui membru al OMC; si
(e) ia in considerare orice alta chestiune care poate afecta punerea in aplicare si functionarea prezentului acord.

(3) Comitetul poate decide:

(a) sa instituie comitete ad hoc sau grupuri de lucru pentru a asista comitetul in indeplinirea responsabilitatilor sale prevazute la alineatul (2) sau sa asiste o parte viitoare la cererea sa de a adera la prezentul acord in conformitate cu articolul 43 (Aderare);
(b) sa ceara sfatul persoanelor sau grupurilor neguvernamentale;
(c) sa faca recomandari privind punerea in aplicare si functionarea prezentului acord, inclusiv prin sustinerea orientarilor privind cele mai bune practici aferente acestuia;
(d) sa faca schimb de informatii si de cele mai bune practici cu parti terte privind reducerea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv tehnicile de identificare si monitorizarea a pirateriei si a contrafacerii; si
(e) sa ia alte masuri in exercitarea functiilor sale.

(4) Toate deciziile comitetului sunt luate prin consens, in afara cazului in care comitetul poate decide altfel prin consens. Se considera cu privire la comitet ca a actionat prin consens asupra unei chestiuni care i-a fost prezentata spre examinare, daca nicio parte prezenta la sedinta la care este luata decizia nu obiecteaza in mod formal la decizia propusa. Limba de lucru a comitetului este engleza, iar documentele care vin in sprijinul activitatii sale sunt in engleza.

(5) Comitetul isi adopta regulile si procedurile intr-o perioada de timp rezonabila dupa intrarea in vigoare a prezentului acord si ii invita pe acei semnatari care nu sunt parti la prezentul acord sa participe la deliberarile comitetului privind respectivele reguli si proceduri. Regulile si procedurile:

(a) abordeaza chestiuni precum prezidarea si organizarea de reuniuni, precum si executarea indatoririlor organizationale relevante pentru prezentul acord si functionarea sa; si
(b) pot sa abordeze, de asemenea, chestiuni precum acordarea statutului de observator si orice alta chestiune despre care comitetul decide ca este necesara pentru buna sa functionare.

(6) Comitetul poate modifica regulile si procedurile.

(7) Fara a aduce atingere dispozitiilor de la alineatul (4), in timpul primilor cinci ani dupa intrarea in vigoare a prezentului acord, deciziile comitetului de a adopta sau modifica regulile si procedurile se iau prin consens intre parti si semnatarii care nu sunt parti la prezentul acord.

(8) Dupa expirarea perioadei precizate la alineatul (7), comitetul poate adopta sau modifica regulile si procedurile prin consens intre partile la prezentul acord.

(9) Fara a aduce atingere dispozitiilor de la alineatul (8), comitetul poate decide ca adoptarea sau amendamentul adus unei anumite reguli sau proceduri necesita consensul intre parti si semnatarii care nu sunt parti la prezentul acord.

(10) Comitetul se reuneste cel putin o data pe an, cu exceptia cazului in care comitetul decide altfel. Prima reuniune a comitetului are loc intr-o perioada de timp rezonabila dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.

(11) Pentru mai multa certitudine, comitetul nu supravegheaza sau nu conduce aplicarea legii, pe plan intern sau international sau anchetele penale privind cazuri specifice in domeniul proprietatii intelectuale.

(12) Comitetul se straduieste sa evite suprapunerea inutila intre activitatile sale si alte eforturi internationale privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 37 - Puncte de contact

(1) Fiecare parte desemneaza un punct de contact pentru a facilita comunicarea intre parti privind orice alta chestiune care face obiectul prezentului acord.

(2) La cererea unei alte parti, punctul de contact al unei parti identifica un birou sau un functionar corespunzator caruia i se poate adresa cererea partii si acorda asistenta, daca este necesar, pentru a facilita comunicarea intre biroul sau functionarul in cauza si partea care a introdus cererea.

ARTICOLUL 38 - Consultari

(1) O parte poate solicita in scris consultari cu alta parte cu privire la orice chestiune care are legatura cu punerea in aplicare a prezentului acord. Partea care primeste o astfel de cerere o examineaza cu bunavointa, ofera un raspuns si oportunitati adecvate pentru consultari.

(2) Consultarile, inclusiv pozitiile particulare adoptate de partile care participa la consultare, sunt confidentiale si nu aduc atingere drepturilor sau pozitiilor uneia sau alteia dintre parti in cadrul oricarei alte proceduri, inclusiv o procedura sub auspiciile Memorandumului de intelegere privind regulile si procedurile de solutionare a litigiilor inclus in anexa 2 la Acordul OMC.

(3) Partile care participa la consultare pot, de comun acord, sa notifice Comisiei rezultatul consultarilor lor vizate la prezentul articol.

CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE


ARTICOLUL 39 - Semnarea

Prezentul acord ramane deschis spre semnare de catre participantii la negocierea sa1 si de catre oricare alti membri ai OMC cu care participantii pot sa fie de acord prin consens, de la 1 mai 2011 pana la 1 mai 2013.

1 Australia, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Canada, Republica Cipru, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Uniunea Europeana, Republica Finlanda, Republica Franceza, Republica Federala Germania, Republica Elena, Republica Ungara, Irlanda, Republica Italiana, Japonia, Republica Coreea, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Regatul Tarilor de Jos, Noua Zeelanda, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Singapore, Republica Slovaca, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii.


ARTICOLUL 40 - Intrare in vigoare

(1) Prezentul acord intra in vigoare la treizeci de zile dupa data depunerii celui de-al saselea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare intre acei semnatari care si-au depus instrumentele respective de ratificare, acceptare sau aprobare.

(2) Prezentul acord intra in vigoare pentru fiecare semnatar care isi depune instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare dupa depunerea celui de-al saselea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, la treizeci de zile dupa data depunerii de catre un astfel de semnatar a instrumentului sau de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 41 -Retragere

O parte poate sa se retraga din prezentul acord prin intermediul unei notificari scrise catre depozitar. Retragerea are loc la 180 de zile dupa ce depozitarul primeste notificarea.

ARTICOLUL 42 - Amendamente

(1) O parte poate sa propuna comitetului amendamente la prezentul acord. Comitetul decide daca prezinta sau nu partilor o propunere de amendament, in scopul ratificarii, acceptarii sau aprobarii.

(2) Orice amendament intra in vigoare la nouazeci de zile dupa data la care toate partile si-au depus depozitarului instrumentele respective de ratificare, acceptare sau aprobare

ARTICOLUL 43 - Aderare

(1) Dupa expirarea perioadei prevazute la articolul 39 (Semnarea), orice membru al OMC poate solicita aderarea la prezentul acord.

(2) Comitetul decide cu privire la conditiile de aderare pentru fiecare solicitant.

(3) Prezentul acord intra in vigoare pentru solicitant la treizeci de zile dupa data depunerii instrumentului sau de aderare, pe baza conditiilor de aderare mentionate la alineatul (2).

ARTICOLUL 44 - Textele acordului

Prezentul acord se semneaza in exemplar unic original in limbile engleza, franceza si spaniola, fiecare dintre aceste versiuni fiind in egala masura autentica.

ARTICOLUL 45 - Depozitar

Guvernul Japoniei este depozitarul prezentului acord.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice