Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

  Publicat: 09 Feb 2019       3345 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 98 din 07.02.2019

Termen din limba germana
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen din limba germana
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Termen din limba germana
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen din limba germana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Termen din limba germana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1. (1) Prezentul regulament stabileste regimul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de natura contraventionala constatate in activitatea de investigatii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT).

(2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementarile emise in sectorul energiei care, potrivit legislatiei in materie, constituie infractiuni si nici constatarile incalcarilor de lege care fac obiectul actiunilor de control prevazute in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de control desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 62/2013, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Articolul2. Prevederile prezentului regulament se aplica:

a) persoanelor juridice titulare de licente/autorizatii acordate de catre ANRE care efectueaza tranzactii pe piata angro de energie;

b) clientilor finali din sectorul energiei care efectueaza tranzactii pe piata angro de energie;

c) persoanelor fizice care au calitatea de conducatori/administratori/directori si altor angajati ai participantilor la piata ori asociatiilor de participanti la piata supusi investigatiei.

Articolul 3. Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurata de catre personalul cu atributii de investigatie, denumiti investigatori, desemnati de catre presedintele ANRE pentru desfasurarea activitatii de investigatie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 4. (1) Termenii si notiunile utilizate sunt definite in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definitiile din anexa nr. 1 se completeaza cu definitiile din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, din REMIT si din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2017.

Articolul 5. Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face in concordanta cu dispozitiile urmatoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) REMIT;

f) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie;

g) alte acte normative din sectorul energiei, aflate in vigoare.

CAPITOLUL III
Desfasurarea activitatii de investigatie

Articolul6. Activitatea de investigatie are ca obiect identificarea practicilor abuzive care afecteaza piata angro de energie, respectiv incalcarea prevederilor REMIT, in cazul:

a) realizarii de tranzactii bazate pe informatii privilegiate in sensul prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din REMIT;

b) manipularii pietei sau tentativei de manipulare a pietei angro de energie in sensul prevederilor art. 5 din REMIT;

c) nerespectarii obligatiilor de publicare a informatiilor privilegiate, de raportare a datelor si de inregistrare in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) - (3), art. 8 alin. (1) si (5), respectiv art. 9 alin. (1) si (5) din REMIT;

d) nerespectarii de catre persoanele care efectueaza tranzactii cu titlu profesional a obligatiilor ce le revin in temeiul art. 15 din REMIT.

Articolul 7. ANRE efectueaza investigatii dupa cum urmeaza:

a) din oficiu;

b) ca raspuns la o plangere formulata de o persoana fizica sau juridica afectata in mod real si direct de o potentiala incalcare a prevederilor legale privind buna functionare a pietei angro de energie;

c) la solicitarea Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare in domeniul Energiei (ACER).

Articolul 8. (1) Dupa declansarea investigatiei, investigatorii pot efectua inspectii/inspectii inopinate, fiind abilitati cu drepturi de investigare. Inspectia inopinata se poate desfasura in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le detin legal, de catre investigatorii desemnati de presedintele ANRE prin decizie si mandat de investigatie, numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea atributiilor legale.

(2) Activitatea de inspectie cu caracter inopinat consta in verificarea autorizata, la fata locului.

(3) Activitatea de inspectie/inspectie inopinata presupune ridicarea si obtinerea, in orice forma, de informatii, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea operatorului economic, echipei de investigatie revenindu-i obligatia de a certifica preluarea acestora intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.

(4) In cazul in care inspectia inopinata se efectueaza in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai operatorilor economici ori asociatiilor de operatori economici supusi investigatiei, aceasta se realizeaza in baza deciziei de imputernicire emise de presedintele autoritatii competente si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta, conform prevederilor art. 88 alin. (1) si art. 187 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 18 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie in domeniul energiei privind functionarea pietei angro de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2017.

(5) Activitatea de investigatie acopera, in totalitate sau in mare parte, prin tematica sa, atributiile si responsabilitatile esentiale conferite prin actele normative in vigoare persoanelor prevazute la art. 3.

(6) Inspectia/inspectia inopinata se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta reprezentantului legal al operatorului/operatorilor economic/economici si/sau persoanei/persoanelor imputernicite de catre acestia sau, dupa caz, a persoanelor prevazute la alin. (4). Inspectia/inspectia inopinata poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanelor mentionate in antecedenta.

(7) Comunicarile dintre persoana inspectata si avocatul sau, realizate in scopul si in interesul exercitarii dreptului la aparare, se supun prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata.

Articolul 9. (1) Activitatea de investigatie si/sau activitatea de inspectie/inspectie inopinata se efectueaza de catre o echipa de investigatie formata din cel putin 2 membri, imputerniciti prin decizie si mandat de catre presedintele ANRE, seful echipei de investigatie fiind numit din cadrul compartimentului cu atributii de investigatie.

(2) Echipa de investigatie/inspectie/inspectie inopinata este formata, de regula, din persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul compartimentului cu atributii de investigatie din cadrul ANRE. In functie de tematica investigatiei, in componenta echipei de investigatie pot fi desemnate persoane din cadrul oricarui compartiment de specialitate al ANRE.

Afişează Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei aplicabil activitatii de investigatii desfasurate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, din 23.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    REMIT    ANRE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Decontarea serviciilor medicale pentru personalul din Justitie. Acte normative, conditii, distinctii
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 159/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Elementele constitutive ale infractiunii de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/A din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016Articole Juridice

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Fideiusiunea – definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare. Art. 579 - 581 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Lipsa de diligenta a autoritatilor vamale nationale poate crea o situatie speciala care sa justifice remiterea unei datorii vamale
Sursa: EuroAvocatura.ro