Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

  Publicat: 06 Jun 2019       2504 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 457 din 06.06.2019.

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Confirmare intr-o anumita functie
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

(6) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie comisia de solutionare a plangerilor prealabile depuse de practicienii in insolventa, atat in procedura de agreare, cat si in procedura de selectie, cu urmatoarea componenta:
- presedinte - directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de contencios-administrativ din cadrul Directiei generale juridice sau inlocuitorul desemnat de directorul general al directiei;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor;
- membru titular - directorul general al Directiei generale de planificare, monitorizare si sinteza.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti ai Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
(7) La nivelul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, administratiei pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, administratiilor judetene/de sector ale finantelor publice, dupa caz, se constituie Comisia de solutionare a plangerilor prealabile si a contestatiilor depuse de practicienii in insolventa in procedura de selectie, a carei componenta este formata din inlocuitorii de drept ai presedintelui si membrilor titulari ai comisiei de selectie sau functionarii publici de conducere desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei structuri la nivelul careia acestea au fost constituite.
Secretariatul de la nivelul acestor comisii este asigurat de doi reprezentanti ai directiei/biroului/compartimentului juridic.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor/administratiilor judetele/de sector de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei structuri in cadrul careia a functionat comisia de selectie.

CAPITOLUL II
Procedura de agreare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a practicienilor in insolventa

ARTICOLUL 3
Publicarea anuntului
(1) Procedura de agreare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a practicienilor in insolventa se demareaza prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform modelului din anexa nr. 1. Anuntul va fi comunicat in aceeasi zi si catre UNPIR prin orice mijloace de comunicare convenite impreuna de cele doua entitati.
(2) Termenul de depunere a documentatiilor de participare este de 15 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau cel prevazut in anunt.
(3) Analiza ofertelor de agreare si emiterea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare au loc in termen de maximum 20 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2).
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), practicienii in insolventa agreati potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu vor depune documentatiile prevazute la art. 4. Acestia vor fi verificati de catre Comisia de agreare din perspectiva indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) lit. b) si c) prin solicitarea de informatii de la UNPIR. In urma verificarii indeplinirii acestor conditii, practicienii in insolventa sunt agreati sau descalificati, dupa caz, si inclusi in decizia prevazuta la art. 4 alin. (6).
(5) Procedura de agreare se reia trimestrial, prin publicarea anuntului prevazut la alin. (1), pentru practicienii in insolventa care nu sunt inclusi in lista de agreare, inclusiv cei care nu au depus oferte la procedurile anterioare.

ARTICOLUL 4
Dispozitii privind documentatia necesara in vederea agrearii
(1) Documentatia de participare la procedura de agreare se depune de catre ofertanti la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa mentionata in anunt, sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire.
(2) Documentatia de participare la procedura de agreare trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) o scrisoare de intentie prin care isi manifesta interesul de a participa la procedura de agreare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - va fi completat modelul cuprins in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin;
b) un act justificativ eliberat de UNPIR, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentatiei, din care sa rezulte ca forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
c) certificatul de atestare fiscala valabil la data depunerii documentatiei, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu inregistreaza obligatii fiscale/bugetare restante;
d) o copie certificata de pe polita de asigurare de raspundere profesionala a ofertantului, valabila la data depunerii documentatiei.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se depun pe numele ofertantilor, astfel cum sunt definiti la art. 1 lit. f).
(4) Documentatia se depune in original sau conform cu originalul, opisata, indosariata, in plic inchis, toate paginile fiind numerotate si semnate. Participantul va mentiona obligatoriu pe plic denumirea, precum si adresa/sediul social al ofertantului, cu mentiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de agreare a practicienilor in insolventa - D.G.J.".

ARTICOLUL 5
Rezultatul analizei documentatiilor
In urma analizei documentatiilor depuse, ofertantii vor fi:
a) agreati - in situatia in care documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute la art. 4;
b) descalificati - in situatia in care documentatia nu este completa si/sau nu indeplineste conditiile prevazute la art. 4;
c) respinsi - in situatia in care documentatia este inregistrata la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa expirarea termenului prevazut la art. 3 alin. (2) sau in situatia in care documentatia este completata dupa expirarea acestui termen.

ARTICOLUL 6
Procedura de desfasurare a activitatii Comisiei de agreare
(1) Secretariatul comisiei inregistreaza documentatiile depuse de ofertanti intr-un registru detinut la nivelul Comisiei de agreare.
(2) Presedintele Comisiei de agreare, prin secretariat, convoaca in scris membrii titulari in vederea deschiderii documentatiilor, analizarii acestora si stabilirii rezultatului agrearii.
(3) Comisia de agreare se intruneste la data stabilita in convocare, deschide plicurile si analizeaza documentatia depusa de ofertanti, urmand ca definitivarea procedurii de agreare a practicienilor in insolventa sa nu depaseasca termenul prevazut la art. 3 alin. (3).
(4) Comisia de agreare verifica daca documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute la art. 4, urmand sa incadreze ofertantii in una dintre situatiile prevazute la art. 5, intocmind in acest sens o decizie care va avea anexate urmatoarele:
a) Lista practicienilor in insolventa agreati;
b) Lista practicienilor in insolventa descalificati in cadrul procedurii de agreare;
c) Lista practicienilor in insolventa respinsi in cadrul procedurii de agreare.
(5) In situatia in care se impun clarificari cu privire la documentatia depusa, Comisia de agreare poate solicita orice informatii suplimentare pe care le considera relevante. In masura in care nu sunt comunicate in timpul stabilit, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitarii, Comisia de agreare va decide descalificarea ofertei.
(6) Constatarile si rezultatul procedurii de agreare se consemneaza de catre Comisia de agreare intr-un proces- verbal care sta la baza emiterii deciziei prevazute la alin. (4). Modelul Deciziei privind rezultatul procedurii de agreare este cel prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin .
(7) Decizia prevazuta la alin. (6) se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se comunica de indata directiilor generale regionale ale finantelor publice, respectiv Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, precum si UNPIR, prin intermediul Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin grija secretariatului Comisiei.
(8) Impotriva deciziei prevazute la alin. (6) se poate formula plangere prealabila, care se depune la Registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 15.
(9) Comisia de agreare poate emite decizie de modificare si/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, in situatia in care:
a) se constata erori in continutul deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie;
b) in urma solutionarii plangerilor prealabile;

Afişează Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 1443/2019    ANAF    Practicieni in insolventa

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea rezidentei fiscale in Romania de catre persoanele fizice
Sursa: EuroAvocatura.ro