Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5175 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Costurile normative utilizate pentru determinarea cuantumului resurselor alocate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

f) sa comunice, prin completarea rubricilor in cadrul portalului de date, in termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul mentionat raportandu-se la data sedintei la care numirea a fost efectuata de un judecator- sindic sau la data depunerii semnaturii in registrul comertului, dupa caz;
g) sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de Uniune;
h) sa completeze online rubricile portalului de date in conformitate cu setul de instructiuni al acestuia. Obligatia completarii si actualizarii datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociatilor coordonatori al/ai fiecarei forme de organizare, astfel:
1. lunar sau ori de cate ori se impune pentru toate procedurile in care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea in baza careia a fost desemnat;
2. pana la data de 15 martie a fiecarui an - pentru declaratia veniturilor realizate in anul anterior si stabilirea contributiei anuale aferente;
i) sa comunice, prin completarea in portalul de date, in termen de 30 de zile, schimbarile intervenite in legatura cu situatiile de incompatibilitate, precum si pe cele de natura sa aduca modificari ale datelor inscrise in Tabloul UNPIR;
j) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre cenzorul filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale fata de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;
k) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze atunci cand este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
l) sa furnizeze orice alte informatii solicitate justificat de Uniune, in conformitate cu obiectivele si atributiile acesteia.

CAPITOLUL III
Organizarea si conducerea Uniunii

Articolul 22
Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentantilor permanenti, presedintele Uniunii si Consiliul national de conducere al Uniunii.

SECTIUNEA 1
Congresul Uniunii

Articolul 23
(1) Congresul Uniunii se constituie din:
a) membrii Consiliului national de conducere al Uniunii;
b) toti membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii si ai instantelor locale de disciplina, membrii Instantei superioare de disciplina si ai Comisiei centrale de cenzori;
c) delegatii, practicienii in insolventa, desemnati de filialele UNPIR.
(2) In stabilirea numarului de delegati ai fiecarei filiale se ia in considerare numarul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere si ai instantei de disciplina, iar pentru numarul astfel rezultat se desemneaza cate un delegat la fiecare 20 de membri .
(3) Fiecare filiala a UNPIR va putea desemna, in cadrul Adunarii generale, un reprezentant ce va putea candida pentru o functie de conducere in cadrul Uniunii. Exceptie fac filialele cu peste 100 de membri care vor putea nominaliza 2 persoane pentru functiile de conducere, iar filiala UNPIR Bucuresti 5 persoane .
(4) Consiliul national de conducere poate desemna candidati pentru functiile de conducere, pentru Instanta superioara de disciplina si pentru Comisia centrala de cenzori.
(5) Toate persoanele desemnate de adunarile generale sau de CNC vor depune la Secretariatul general UNPIR un curriculum vitae care sa evidentieze activitatea de practician in insolventa si in special eventualele activitati in cadrul Uniunii, cel tarziu cu 10 zile inainte de data congresului.

Articolul 24
Congresul Uniunii se reuneste cel putin o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.

Articolul 25
(1) Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoaca de:
a) Consiliul national de conducere al Uniunii;
b) 25% din numarul membrilor compatibili ai Uniunii.
(2) Convocarea Congresului Uniunii se anunta cel putin intr-un cotidian national de larga circulatie, cu minimum 30 de zile inainte de data programata. Secretariatul general al Uniunii va transmite anuntul si direct consiliilor de conducere ale filialelor, pentru afisare la sediul acestora.

Articolul 26
(1) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la art. 23, prezenti fizic sau mandatati, un delegat la congres putand fi mandatat de maximum trei delegati desemnati de Adunarea generala a aceleiasi filiale, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, congresul se va desfasura la data si ora stabilite prin anuntul pentru a doua convocare, hotararile urmand a fi luate de majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Articolul 27
Congresul Uniunii adopta hotarari. Hotararile vor fi numerotate in ordinea adoptarii lor. In cazul in care intr-un an calendaristic se convoaca mai multe congrese, hotararile acestora vor fi numerotate in continuare pentru anul respectiv. Hotararile vor fi semnate de secretarul general si de presedintele Uniunii.

Articolul 28
Pe langa atributiile prevazute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are si urmatoarele atributii:
a) stabileste, in functie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesionala (limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 6);
b) stabileste cuantumul cotizatiei anuale, contributia pe transe de venit pentru venitul brut realizat in anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces in profesie si la cel pentru dobandirea calitatii de practician definitiv, cuantumul taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare, precum si taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare;
c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale filialelor si de CNC;
d) poate suspenda hotarari ale adunarilor generale ale filialelor daca acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa sau se constata nereguli in ceea ce priveste organizarea activitatii filialei.

SECTIUNEA a 2-a
Adunarea reprezentantilor permanenti

Articolul 29
Adunarea reprezentantilor permanenti are urmatoarele atributii:
a) examineaza si aproba executia bugetului pe anul anterior si proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator, precum si situatiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrala de cenzori, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
b) aproba nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafoanele minime de asigurare profesionala, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
c) aproba, modifica si completeaza tarifele si standardele de cost pentru cheltuielile de procedura ce se platesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) coordoneaza activitatea Institutului National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa si a Consiliului de conducere al acestuia. Examineaza si aproba executia bugetului pe anul anterior si proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator, precum si situatiile financiare anuale ale Institutului National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa certificate de Comisia centrala de cenzori, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati