Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

INTEGRAL: Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare


LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017

Actualizata prin:
- Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016)
- Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M. Oficial nr. 975 din 06 decembrie 2016)


TITLUL I: Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;
c) furnizarea de date institutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar.
(2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.
(3) Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.
(4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.
(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic.
(6) Imobilul definit la alin. (5) se inscrie intr-o carte funciara.
(7) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul.

Articolul 2
(1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp - sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc.
(2) Prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate;
d) publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile.
(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
(4) Rectificarea coordonatelor imobilelor inregistrate in planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(5) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Articolul 3
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
(3) Pana la data de 31 decembrie 2017, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti se va constitui si va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica, in subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(4) In vederea specializarii relatiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instantele de judecata, notarii publici si Agentia Nationala sau, dupa caz, oficiul teritorial, primarul, presedintele instantei sau al Consiliului Superior al Magistraturii si presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispozitie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaza direct cu Agentia Nationala sau, dupa caz, cu oficiul teritorial, in conditiile stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala si institutiile anterior mentionate.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (4) , Agentia Nationala stabileste intalniri periodice de lucru cu colaboratorii, in vederea identificarii modalitatii de imbunatatire a serviciilor prestate de institutie.
(6) In indeplinirea obligatiilor ce le revin, autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice, instantele judecatoresti, notarii publici, expertii judiciari, persoanele autorizate sa realizeze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie si fotogrammetrie, precum si executorii judecatoresti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma si serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru si carte funciara, in conditiile reglementate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(61) Prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale prevazut la alin. (6) se acorda si se revoca dreptul de acces pentru orice alte persoane si entitati, se stabilesc seturile de date, tariful pe unitatea de timp, modul si termenul de plata. Dreptul de acces poate fi revocat individual in conditiile prevazute de normele tehnice, fara un aviz prealabil, si expira odata cu sfarsitul perioadei pentru care a fost achitat tariful.
(62) Accesul on-line pentru entitatile care au atributii specifice, prevazute la alin. (6) , este permis in vederea consultarii cartii funciare, planului cadastral, obtinerii pe cale electronica a datelor cadastrale necesare intocmirii si transmiterii, inclusiv pe cale electronica, a actelor si documentatiilor cadastrale instrumentate, in vederea inscrierii acestora in cartea funciara, precum si in alte situatii reglementate prin ordinul prevazut la alin. (6) .
(63) Agentia Nationala va asigura pana la data de 31 decembrie 2017 punerea in aplicare a acestor dispozitii.
(64) Procedura comunicarii actelor catre birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, respectiv prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, si prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, protocoale care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara poate fi pusa la dispozitia altor persoane fizice si juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(8) In subordinea Agentiei Nationale functioneaza Centrul National de Cartografie, ca institutie cu personalitate juridica, care preia intreg patrimoniul si personalul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.
(9) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.
(10) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(11) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(12) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administratie, si este de 20% din salariul de baza al directorului general. Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baza al directorului general al Agentiei Nationale.
(13) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(14) Agentia Nationala elaboreaza anual un raport de activitate detaliat si un raport financiar privind veniturile si cheltuielile din anul bugetar precedent, identificand modul in care activitatile si rezultatele financiare ale Agentiei Nationale au respectat bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat, precum si prevederile Programului national de cadastru si carte funciara.
(15) Raportul de activitate si raportul financiar realizate potrivit alin. (14) sunt prezentate consiliului de administratie si aprobate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Aceste documente vor fi publicate anual pe pagina de internet a Agentiei Nationale.
CAPITOLUL II: Organizarea activitatii de cadastru

Articolul 4
Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
f) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;
h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;
j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;
m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;
q) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;
r) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata;
s) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Articolul 5
(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
(2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national, in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.
(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaza in cartea funciara. Prin exceptie de la prevederile art. 31 alin. (1) , incheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate.

Articolul 6
(1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 4 lit. d) , se realizeaza de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
(3) Informatiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare ale imobilului.
(5) Cererile de inscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitarii.

Articolul 7
(1) Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu personal si mijloace proprii, in domeniul specific de activitate, lucrarile de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si securitatii nationale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor institutii.
(2) Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu personal si mijloace proprii, in domeniul specific de activitate, lucrarile de cadastru, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale.
(3) Personalul propriu prevazut la alin. (1) si (2) este autorizat de catre Agentia Nationala, in conditiile prezentei legi.

Articolul 8
Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si securitatea nationala se pastreaza, dupa caz, de catre institutiile competente potrivit domeniului de activitate.

Articolul 9
(1) Agentia Nationala este finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Subventia de la bugetul de stat se acorda pentru finantarea cheltuielilor de personal, altele decat cele aferente Programului national de cadastru si carte funciara, pentru cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate, precum si pentru cheltuielile aferente proiectelor finantate din fonduri externe rambursabile si nerambursabile in conditiile legii.
(3) Veniturile proprii ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se constituie din:
a) tarife aferente serviciilor si produselor furnizate;
b) inchirieri de spatii si aparatura;
c) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;
d) alte sume incasate in conditiile legii si se utilizeaza pentru finantarea activitatilor cuprinse in Programul national de cadastru si carte funciara, prevazut la alin. (23) , program ce se poate finanta si din fonduri externe nerambursabile, precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Veniturile prevazute la alin. (3) sunt venituri proprii ale Agentiei Nationale si pot fi incasate si prin intermediul unitatilor subordonate. Agentia Nationala repartizeaza unitatilor subordonate subventii si sume aferente veniturilor proprii.
(6) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (3) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4) -(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara.
(7) Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii, de catre notarii publici, a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si a certificatelor de mostenitor, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala, din veniturile proprii in aplicarea Programului national de cadastru si carte funciara, chiar si ulterior finalizarii inregistrarii sistematice, sub conditia respectarii termenelor maximale prevazute la alin. (9) si la art. 11 alin. (2) lit. s) .
(8) Procedura de eliberare si termenul de plata a certificatelor prevazute la alin. (7) se stabilesc prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(81) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agentia Nationala pentru eliberarea de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se stabileste, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, prin ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Plata certificatelor de mostenitor se face de catre Agentia Nationala conform procedurii prevazute la alin. (8) , cu exceptia certificatelor de mostenitor eliberate ulterior implinirii unui termen de 2 ani de la data finalizarii inregistrarii sistematice.
(10) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare, prin derogare de la dispozitiile art. 771 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte catre bugetul de stat sau bugetele locale. Prevederile art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cadrul procesului de inregistrare sistematica.
(11) Prin derogare de la dispozitiile art. 771 alin. (6) -(8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la calculul, incasarea si virarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care opereaza transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia constatate prin certificat de mostenitor, certificat de mostenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, in vederea realizarii inregistrarii sistematice. Dispozitiile art. 771 alin. (6) -(8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile certificatelor de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar.
(12) Pentru inscrierea in cartea funciara a drepturilor reale in conditiile alin. (10) si (11) , registratorii de carte funciara nu solicita dovada indeplinirii obligatiei de plata a acestui impozit.
(13) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere puse la dispozitie de catre Agentia Nationala si inscriptionate cu datele sale de identificare, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plata, ca urmare a viramentelor bancare efectuate in contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plata sau orice alte modalitati prevazute de lege. Tarifele incasate de notarii publici in contul biroului notarial, in conditiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevazute anterior sunt virate, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul Agentiei Nationale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidentelor tinute de biroul notarial. Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara se stabileste de Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania prin protocol, care se aproba in conditiile alin. (8) . Evidenta tarifelor incasate de notarii publici in conditiile prezentei legi se tine separat de evidenta financiar-contabila a biroului notarial.
(131) In cazul in care notarii publici nu vireaza tarifele incasate, in termenul si in conditiile prevazute la alin. (13) , tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnata de director si de contabilul-sef, avizata de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar executarea silita se efectueaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(132) Pentru neachitarea tarifelor incasate de catre notarii publici la termenul prevazut la alin. (13) , se aplica dispozitiile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creantele datorate bugetului de stat.
(133) Tarifele prevazute de prezenta lege sunt creante bugetare asimilate creantelor fiscale.
(14) Agentia Nationala si institutiile subordonate nu emit facturi fiscale pentru tarifele incasate in vederea furnizarii serviciilor prestate in domeniul specific de activitate, prevedere aplicabila inclusiv situatiilor in care tarifele sunt incasate prin virament in contul biroului notarial potrivit alin. (13) .
(15) In vederea efectuarii viramentului in contul biroului notarial, notarul public elibereaza beneficiarului un inscris din care rezulta valoarea tarifului aferent serviciului de cadastru si publicitate imobiliara solicitat. Dovada incasarii tarifelor prin ordine de plata ca urmare a viramentelor bancare efectuate in contul biroului notarial se face cu copia ordinului de plata in contul acestuia si prin mentiunile corespunzatoare din incheierea de autentificare, incheierea finala emisa ca urmare a dezbaterii succesiunii sau incheierea de intabulare si extrasul de carte funciara, dupa caz.
(16) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala.
(17) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza de consiliul de administratie si se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(18) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.
(19) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului din subventia acordata de la bugetul de stat se restituie la acest buget. Subventia nu se regularizeaza cu veniturile proprii, iar veniturile proprii ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator.
(20) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
(21) Agentia Nationala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) , si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
(22) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.
(23) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara in scopul inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, realizarii planului cadastral al imobilelor si deschiderii cartilor funciare la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale.
(24) Planul cadastral al imobilelor si cartile funciare deschise potrivit alin. (23) reflecta situatia tehnica si juridica actuala a imobilelor.
(25) In aplicarea prevederilor alin. (23) si (24) , ca urmare a sesizarii camerei notarilor publici, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (2) lit. g) si ale art. 12 alin. (4) , notarii publici elibereaza certificatele de mostenitor pentru succesiunile nedezbatute, respectiv certificatele de inscriere a posesorului ca proprietar, la cererea persoanelor interesate.
(26) Programul national de cadastru si carte funciara prevazut la alin. (23) se aproba prin hotarare a Guvernului.
(27) Programul national de cadastru si carte funciara include actiunile necesare derularii, precum si sumele aferente acestora si consta in activitati precum:
a) masuratori cadastrale;
b) activitati de geodezie, cartografie, topografie si fotogrammetrie;
c) activitati de informare si constientizare a publicului;
d) dezvoltare si mentenanta a sistemelor informatice;
e) conversia cartilor funciare si a documentatiilor cadastrale din format analogic in format digital;
f) tehnica de calcul si de stocare;
g) alte activitati ce decurg din derularea Programului national de cadastru si carte funciara.
(28) In vederea realizarii Programului national de cadastru si carte funciara mentionat la alin. (23) :
a) se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale si al unitatilor subordonate compartimente functionale de inregistrare sistematica a proprietatilor imobiliare, ale caror atributii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si care urmaresc, in principal, coordonarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si la nivel national;
b) Agentia Nationala poate angaja personal cu contract de munca pe perioada determinata, cu finantare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de munca pe perioada determinata se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din Agentia Nationala sau unitatile subordonate, dupa caz.
c) prin fisa postului se stabilesc atributiile corespunzatoare nivelului de pregatire profesionala a intregului personal angajat in cadrul Agentiei Nationale si al unitatilor subordonate, in vederea indeplinirii activitatilor specifice institutiei, inclusiv activitatile de receptie si cele corespunzatoare Programului national de cadastru si carte funciara, indiferent de modul de finantare;
d) intreg personalul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate, inclusiv personalul nou angajat in conditiile lit. b) , beneficiaza de toate drepturile, inclusiv drepturile de natura salariala dobandite anterior de personalul angajat pe perioada nedeterminata.
(29) In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se cofinanteaza si lucrarile de inregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ-teritoriale.
(30) Valoarea cofinantarii este in cuantum fix de 60 lei/carte funciara.
(31) In situatia in care lucrarile de cadastru sistematic contractate, in conditiile alin. (29) , de unitatile administrativ-teritoriale au o valoare inferioara celei stabilite la alin. (30) , Agentia Nationala va deconta o suma fixa, care nu poate depasi valoarea contractului.
(32) Plata destinata cofinantarii prevazute la alin. (31) se face de catre Agentia Nationala, in limita bugetului aprobat, ulterior finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(33) Plata prevazuta la alin. (29) -(32) se aproba de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale, la solicitarea expresa a unitatii administrativ-teritoriale, cu mentionarea sumei care se solicita a se deconta.
(34) Fondurile aferente acestor lucrari se vireaza in contul unitatilor administrativ-teritoriale ulterior infiintarii cartilor funciare, iar suma ce urmeaza a fi virata se va calcula raportat la numarul total de carti funciare, in aplicarea situatiilor particulare prevazute la alin. (30) si (31) .
(341) In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se finanteaza, in conditiile legii, si lucrarile de inregistrare sistematica ce vor fi initiate de unitati administrativ-teritoriale, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
(342) Prin exceptie de la prevederile alin. (341) , in unitatile administrativ-teritoriale in care nu sunt terenuri in extravilan, unitatile administrativ-teritoriale beneficiare prevazute la alin. (341) pot demara lucrarile de inregistrare sistematica la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan.
(343) Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica prevazute la alin. (341) si (342) se efectueaza prin alocarea fiecarei unitati administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agentiei Nationale, prin bugetele oficiilor teritoriale, in limita bugetului aprobat si a acordului Consiliului de administratie, pe baza de contract de finantare multianual, care va contine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrarilor de catre Agentia Nationala, prin oficiile teritoriale.
(344) Alocarea sumelor aprobate cu destinatia prevazuta la alin. (341) si (342) unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare se realizeaza ca urmare a aprobarii de catre Consiliul de administratie, de la o pozitie distincta de transferuri, din bugetul Agentiei Nationale, prin bugetele oficiilor teritoriale, si constituie surse de finantare complementare pentru bugetele acestora. Sumele primite de unitatile administrativ-teritoriale se evidentiaza la o pozitie distincta de venituri in bugetele acestora.
(345) Agentia Nationala deconteaza lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale in conditiile alin. (341) si (342) , in limitele prevazute la alin. (30) si (31) .
(346) Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(347) in vederea asigurarii finantarii complementare prevazute la alin. (343) si (344) , unitatile administrativ-teritoriale care intentioneaza demararea lucrarilor de inregistrare sistematica a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru indeplinirea obiectivului finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (341) si (342) , au obligatia de a transmite oficiilor teritoriale in raza carora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se incheia contractul de finantare, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a procedurii prevazute la alin. (346) . In vederea derularii Programului national de cadastru si carte funciara, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, termenul de 45 de zile se va calcula de la primirea de catre unitatea administrativ-teritoriala a instiintarii transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocata" pentru finantare si a modelului contractului de finantare.
(348) La implinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (347) , oficiile teritoriale vor notifica unitatile administrativ-teritoriale care nu au solicitat incheierea contractului de finantare, pentru a solicita incheierea contractului in termen de 15 zile de la primirea notificarii, sub sanctiunea pierderii finantarii.
(349) Unitatile administrativ-teritoriale care au initiat lucrari de inregistrare sistematica prin protocoale de colaborare incheiate cu Agentia Nationala, precum si unitatile administrativ-teritoriale incluse in Programul national de cadastru si carte funciara, prin proceduri initiate de Agentia Nationala, sunt exceptate de la prevederile alin. (341) si (342) .
(3410) Efectuarea lucrarilor de inregistrare sistematica derulate in conditiile alin. (341) si (342) se face cu respectarea dispozitiilor alin. (7) -(9) , precum si a dispozitiilor art. 11 alin. (2) - art. 17.
(3411) Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect contractarea serviciilor de inregistrare sistematica, de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre Agentia Nationala, in aplicarea alin. (23) .
(3412) Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare au obligatia sa transmita Agentiei Nationale toate documentele necesare monitorizarii si finantarii prin program a obiectivului prevazut la alin. (341) si (342) si sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate.
(35) Lucrarile de inregistrare sistematica demarate in cadrul Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007 si ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificarile ulterioare, vor fi finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale.
(37) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de geodezie, cartografie, fotogrammetrie si aerofotografiere sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala, inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie.
(38) Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara sunt stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si contin, in principal, activitatile aferente etapelor prevazute la art. 11 alin. (2) .
CAPITOLUL III: Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara

Articolul 10
(1) Inregistrarea sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza pe baza masuratorilor necesare realizarii planului cadastral, in care sunt determinate pozitia limitelor dintre imobilele invecinate, din oficiu, gratuit si in mod sistematic, pe baza realitatii din teren, identificata conform art. 11 alin. (2) lit. e) si f) , indiferent de apartenenta imobilului la domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale sau de calitatea de proprietar, posesor ori detinator legal sau detentor precar prevazut la art. 918 din Codul civil. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate, in indeplinirea functiei tehnice a cadastrului.
(2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.
(3) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.
(4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in documentele tehnice cadastrale, in scopul inscrierii imobilelor in cartea funciara.
(5) In scopul accelerarii inregistrarii sistematice, precum si al cresterii numarului imobilelor inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, Agentia Nationala, prin oficiile teritoriale, poate deschide carti funciare din oficiu, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, prin conversia in format electronic a informatiilor existente in evidentele oficiilor teritoriale referitoare la drepturile reale pentru care au fost indeplinite formalitatile legale de publicitate, precum si a informatiilor grafice si textuale ale imobilelor.
(6) Ulterior finalizarii inregistrarii efectuate potrivit alin. (5) , se vor afisa opisul alfabetic al proprietarilor, precum si registrul cadastral.
(7) Afisarea documentelor prevazute la alin. (6) se face conform mijloacelor prevazute pentru inregistrarea sistematica, respectiv prin publicarea si afisarea, la nivel central, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, iar contestarea acestora se poate face si electronic, inclusiv pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, si se solutioneaza prin proces-verbal, care se contesta in conditiile art. 14 alin. (4) .
(8) Titularii drepturilor asupra imobilelor inscrisi in cartile funciare deschise potrivit prevederilor alin. (5) au la dispozitie un termen de un an de la data deschiderii din oficiu a cartilor funciare, in care pot sa solicite actualizarea gratuita a acestora.
(9) In cartile funciare astfel infiintate se vor face mentiunile corespunzatoare referitoare la deschiderea acestora din oficiu, prin convertirea informatiilor existente, precum si cu privire la posibilitatea indreptarii erorilor sau actualizarii inscrierilor dupa caz, in termen de un an de la data deschiderii.
(10) Actualizarea evidentelor astfel convertite se poate efectua si prin deschiderea din oficiu a cartilor funciare la finalizarea inregistrarii sistematice, prin redarea realitatii din teren, potrivit dispozitiilor alin. (1) , ca urmare a parcurgerii etapelor prevazute la art. 11 alin. (2) .

Articolul 11
(1) Unitatile administrativ-teritoriale si/sau, dupa caz, sectoarele cadastrale in care se vor derula lucrari de inregistrare sistematica se aduc la cunostinta publica, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in scopul informarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si a persoanelor fizice si juridice care detin drepturi referitoare la imobile, cu privire la obligatia de a furniza date si informatii privitoare la imobile, necesare derularii procesului de inregistrare sistematica, precum si la obligatia tuturor detinatorilor de imobile de a verifica corectitudinea acestor informatii.
(2) Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
a) instiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata la nivel national si local, cu privire la inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica, precum si cu privire la procedura de realizare, beneficiile, drepturile si obligatiile ce le revin pe parcursul derularii lucrarilor de inregistrare sistematica a proprietatilor;
b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;
e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
f) identificarea titularilor drepturilor reale si a posesorilor, precum si preluarea, in cazul in care inscrisul nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a autoritatii administratiei publice locale ori a emitentului acestora, de catre persoana autorizata care efectueaza lucrarile de inregistrare sistematica, a actelor in original sau in copie legalizata;
g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale;
i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre personalul de specialitate numit in aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (28) ;
j) publicarea, in scop de informare publica, cu cel putin 5 zile inainte de afisare, a anuntului prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului, intr-un ziar de larga circulatie, intr-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administratiei publice locale, precum si pe cea apartinand Agentiei Nationale;
k) publicarea si afisarea, la nivel central, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, precum si la nivel local, la sediul consiliului local sau intr-un alt loc stabilit in acest scop de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale a documentelor tehnice cadastrale;
l) inregistrarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv in ceea ce priveste contestarea calitatii de posesor, se poate face si electronic, inclusiv pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop;
m) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare;
n) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara;
o) deschiderea noilor carti funciare;
p) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
q) punerea la dispozitia persoanelor interesate conform inscrierilor din cartea funciara a extraselor de carte funciara pentru informare, emise fara a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara, precum si a extrasului din noul plan cadastral, prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale pentru documentele in format analog, sau prin accesarea serviciului destinat acestei operatiuni de pe pagina de internet special creata in acest sens a Agentiei Nationale;
r) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara;
s) eliberarea de catre notarul public, la cererea posesorilor imobilelor care au facut obiectul inregistrarii sistematice, in termen de maximum 2 ani, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data deschiderii cartilor funciare, a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari.
(3) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizand limitele unitatilor administrativ-teritoriale si limitele intravilanelor din sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(4) Limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt identificate, marcate, rectificate ori actualizate de catre comisia de delimitare, numita in acest scop prin ordin al prefectului.
(5) Limitele recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale sunt descrise si reprezentate in procesul-verbal de delimitare ce contine si inventarul coordonatelor punctelor ce definesc aceste limite, determinate in sistem national de proiectie. Dupa semnarea si stampilarea procesului-verbal de delimitare si a tuturor anexelor de catre membrii comisiei de delimitare si aprobarea de catre prefect, limitele devin oficiale si sunt introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(6) Contestatiile unitatilor administrativ-teritoriale privind limitele administrative pot fi solutionate pe cale amiabila, prin mediere de catre institutia prefectului sau pe cale judecatoreasca.
(7) Medierea de catre institutia prefectului se finalizeaza prin semnarea si stampilarea procesului-verbal de delimitare, precum si a tuturor anexelor, de catre membrii comisiei de delimitare.
(8) In situatia in care limitele sunt contestate, pana la solutionarea definitiva a litigiului, se utilizeaza cele din sistemul integrat de cadastru si carte funciara, folosite de oficiile teritoriale in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de inscriere in cartea funciara. Daca exista diferente intre limitele gestionate de oficiile teritoriale ale judetelor invecinate, pana la solutionarea litigiului, Agentia Nationala decide asupra limitei care este utilizata.
(9) Ulterior stabilirii limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, acestea pot fi rectificate, actualizate sau modificate, dupa caz.
(10) Actualizarea limitelor este operatiunea tehnica prin care limita dintre doua unitati administrativ-teritoriale se schimba pe o portiune limitata, pe baza acordului comisiei de delimitare.
(11) Actualizarea limitelor unitatilor administrativ-teritoriale din sistemul integrat de cadastru si carte funciara se efectueaza exclusiv pe baza masuratorilor in teren.
(12) In situatia in care se actualizeaza limitele, comisia de delimitare, numita prin ordin al prefectului, intocmeste un nou proces-verbal de delimitare similar celui prevazut la alin. (5) . Aceeasi procedura se utilizeaza si in cazul in care actualizarea limitelor este necesara ca urmare a restabilirii acesteia, prin proces-verbal de delimitare semnat de comisia de delimitare, numita prin ordin al prefectului.
(13) Daca unitatile administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite, procesul-verbal de delimitare este semnat si stampilat de comisiile de delimitare numite prin ordin al prefectilor celor doua judete si aprobat de catre acestia.
(14) Rectificarea erorilor de identificare a limitelor este operatiunea tehnica prin care se realizeaza punerea in concordanta a coordonatelor limitelor existente in sistemul integrat de cadastru al Agentiei Nationale cu limita legala si existenta in teren, stabilite initial de comisia de delimitare pe baza de ortofotoplan.
(15) Operatiunea de rectificare prevazuta la alin. (14) se realizeaza exclusiv prin efectuarea de masuratori la teren de catre oficiul teritorial pentru a se identifica si constata aceste erori de integrare a limitelor si doar in situatia in care tronsoanele de limita sunt clar identificate in teren. In situatia in care tronsoanele nu sunt clar identificate, se procedeaza la actualizarea limitelor, conform procedurii reglementate la alin. (11) -(13) .
(16) Limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt afisate pe geoportalul INSPIRE al Romaniei si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
(17) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea, dupa caz, a unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.
(18) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop:
a) din aparatul de specialitate al primarului;
b) de la nivelul structurilor judetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;
c) din cadrul Centrului National de Cartografie.
(19) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, situatia tehnica si juridica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic si in cartea funciara se modifica conform situatiei tehnico-juridice actuale, identificata prin masuratorile efectuate si actele juridice colectate.
(20) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata un deficit de suprafata, suprafata fiecarui imobil din respectiva tarla se diminueaza proportional cu suprafata din titlul de proprietate. Ulterior finalizarii procedurilor de inventariere a terenurilor prevazute de Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda, la cererea proprietarului, la atribuirea diferentei de suprafata, in conditiile legii.
(21) Diferenta de suprafata de teren prevazuta la alin. (20) se va acorda din terenurile care pot face obiectul restituirii in natura in limita disponibilului din unitatea administrativ-teritoriala unde se efectueaza inregistrarea sistematica, iar in cazul in care nu mai exista disponibil, comisiile abilitate conform legilor de restituire a proprietatii au posibilitatea sa propuna si sa stabileasca acordarea de masuri compensatorii, in conditiile legii.
(22) In situatia imobilelor inregistrate anterior in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, suprafata nu se va modifica in conditiile alin. (20) , daca aceasta nu depaseste suprafata inscrisa in titlul de proprietate. In situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se constata un deficit de suprafata, suprafata imobilelor inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se va diminua pana la limita suprafetei din titlul de proprietate.
(221) In cazul imobilelor, respectiv terenuri cu sau fara constructii situate in extravilan, care au facut obiectul legilor fondului funciar, indiferent daca au fost sau nu inregistrate anterior in sistemul integrat si daca sunt imprejmuite sau nu, in masura in care exista deficit de suprafata in sectorul determinat si nu se pot stabili amplasamentele si suprafetele terenurilor, se va infiinta o carte funciara a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, in care se vor inscrie si celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor.
(222) In aplicarea dispozitiilor alin. (221) , persoana autorizata procedeaza la identificarea limitelor sectoarelor cadastrale care sunt stabilite de Agentia Nationala, dupa cum urmeaza:
a) efectueaza lucrari de masurare a sectorului cadastral determinat, cu precizarea limitelor stabile in timp ale acestuia si a situarii in planul cadastral in cazul inregistrarii sporadice;
b) verifica si preia informatiile din sistemul integrat pentru cartile funciare deschise in sectorul respectiv;
c) identifica amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu s-au deschis carti funciare, pe baza titlurilor de proprietate si a limitelor indicate de catre titular, de catre reprezentantul autoritatii publice locale si de catre alte persoane interesate;
d) daca, pe baza verificarilor pe teren, titularii drepturilor de proprietate sunt de acord cu amplasamentele corectate si cu suprafetele reduse si propuse de persoana autorizata, pe baza masuratorilor efectuate, acesta va lua act de acordul proprietarilor din sector, pe baza declaratiilor acestora cuprinse in fisele interviu semnate si de catre titularii drepturilor de proprietate. In caz contrar, persoana autorizata finalizeaza documentatia cadastrala pentru intregul sector in care este situata, careia i se va aloca un singur numar cadastral si sta la baza infiintarii cartii funciare a titlurilor de proprietate din sector, cu indicarea titularilor drepturilor de proprietate, precum si a deschiderii cartilor funciare individuale derivate, in care sunt inscrisi titularii drepturilor din sectorul respectiv.
(223) Cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector va cuprinde inscrierea in partea I a suprafetei de teren identificata conform masuratorilor, iar in partea a II-a a titularilor drepturilor de proprietate.
(224) Titularii drepturilor de proprietate vor fi inscrisi in carti funciare individuale derivate din cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector, in care se mentioneaza titularul dreptului de proprietate asupra parcelelor din titlurile de proprietate.
(225) Actualizarea cartilor funciare individuale derivate din cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector cu geometria individuala a imobilelor, se poate realiza pe baza acordului unanim al proprietarilor cu privire la recunoasterea limitelor si a amplasamentelor, precum si a suprafetei imobilelor, iar in lipsa acordului unanim, pe baza unei hotarari judecatoresti definitive.
(226) Proprietarul inscris in cartea funciara individuala derivata din cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector poate exercita liber prerogativele dreptului sau de proprietate, potrivit legii, in regim de carte funciara.
(227) Dispozitiile alin. (221) -(226) sunt aplicabile si inregistrarii sporadice, caz in care cartea funciara se va deschide la cererea oricarui proprietar din sectorul in care au fost emise titlurile de proprietate, iar detaliile tehnice referitoare la modalitatea de intocmire a documentatiei cadastrale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(228) In cazul terenurilor agricole care fac obiectul dispozitiilor Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, se infiinteaza cartea funciara a titlurilor de proprietate din sector, cu notarea corespunzatoare in partea a II-a a aportului de folosinta a terenului in favoarea entitatii agricole astfel constituite, in aplicarea dispozitiilor art. 31-33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(229) Prevederile alin. (228) sunt aplicabile terenurilor agricole arendate potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, caz in care in cartea funciara se noteaza arenda asupra imobilului.
(2210) In cazul imobilelor inscrise in carti funciare ai caror proprietari au calitate de arendatori sau fac obiectul Legii nr. 36/1991, cu modificarile ulterioare, dispozitiile privind deschiderea cartii funciare a titlurilor de proprietate din sector sunt aplicabile in mod corespunzator, arendasul sau entitatea juridica urmand sa solicite deschiderea acestei carti funciare.
(2211) In aplicarea dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la obligativitatea respectarii regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, instrainarea imobilelor din cartile funciare astfel infiintate se face cu respectarea limitelor legale instituite de legislatia speciala, in ceea ce priveste respectarea destinatiei speciale a terenului si dreptului de preemptiune.
(23) La inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara este suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.
(24) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafetele rezultate din masuratori.

Articolul 12
(1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de persoana autorizata care efectueaza lucrarile de inregistrare sistematica si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidentele de cadastru si in cartea funciara.
Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori.
(2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;
d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.
(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.
(6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare.
(7) Neindeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.
(8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificate si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse in:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(9) Persoana autorizata care efectueaza lucrarile de inregistrare sistematica si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori si intocmeste documentele tehnice.
(91) Activitatea de verificare si receptie a lucrarilor de inregistrare sistematica si a documentelor tehnice prevazute la alin. (1) se face de catre Comisia de la nivelul oficiului teritorial, formata din personal de specialitate, numita prin decizie a directorului oficiului teritorial. Verificarea si receptia se vor putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.
(92) Activitatea de verificare si receptie prevazuta la alin. (91) poate fi externalizata, prin exceptie de la dispozitiile art. 6 alin. (2) , prin contractarea in acest sens de servicii specializate in conditiile legii.
(93) Dupa verificare si receptie, pentru a fi aduse la cunostinta publica, documentele tehnice prevazute la alin. (1) se integreaza in sistem si:
a) sunt transmise de catre oficiul teritorial autoritatii administratiei publice locale in vederea afisarii publice, in conditiile art. 14 alin. (1) , prin publicare pe pagina proprie de internet a acesteia, precum si la sediul consiliului local respectiv. Anuntul privind afisarea publica a documentelor tehnice se publica intr-un ziar de larga circulatie, intr-un ziar local, precum si prin alte mijloace de comunicare;
b) se afiseaza pe pagina de internet special creata in acest scop de catre Agentia Nationala, unica la nivel national.
(10) Persoanele interesate au acces deplin pentru a consulta documentele tehnice afisate potrivit alin. (9) .
(11) Persoana autorizata care efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preia o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si intocmeste documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral in parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a autoritatii administratiei publice locale ori a emitentului acestora. Aceste entitati au obligatia eliberarii gratuite a documentelor sau a copiilor certificate de pe acestea in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii persoanei autorizate.
(12) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza.
(13) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.
(14) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior verificarii si receptiei acestora de catre personalul de specialitate, conform prevederilor alin. (9) , in vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinta insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a situatiei juridice si tehnice a constructiilor, adeverinta prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. b) si altele asemenea.
(15) Contrasemnarea documentelor tehnice de catre primar sau de persoana desemnata se poate efectua si prin emiterea unei adeverinte care sa confirme insusirea de catre reprezentantul autoritatii publice locale a informatiilor cuprinse in documentele tehnice ale cadastrului.
(16) In situatia in care documentele tehnice nu au fost contrasemnate, aplicandu-se procedura aprobarii tacite, constructiile se vor inscrie in cartea funciara fie in baza actelor de proprietate, fie a situatiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice intocmite ca urmare a identificarii realizate conform art. 11 alin. (2) lit. f) si necontestate in perioada de afisare publica sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsa. Situatia reflectata de documentele tehnice se prezuma a fi in concordanta cu situatia tehnica si juridica reala, pana la proba contrara.
(17) Inscrierea constructiilor in cartea funciara, in procesul de inregistrare sistematica potrivit prezentei legi, nu impiedica autoritatile competente sa aplice sanctiunile prevazute de lege in ceea ce priveste disciplina in constructii si serveste ca baza de stabilire si calculare a taxelor si impozitelor datorate conform legii.
(18) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.
(19) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
(20) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.

Articolul 13
(1) In cazul imobilelor care fac obiectul inregistrarii sistematice, in lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, in documentele tehnice se va inscrie posesia de fapt asupra imobilului, in baza identificarii efectuate de persoanele mentionate la art. 12 alin. (9) , cu ocazia efectuarii masuratorilor si sub conditia prezentarii urmatoarelor documente:
a) fisa de date a imobilului semnata de catre posesorul imobilului si de catre persoana autorizata sa efectueze lucrarile de inregistrare sistematica;
b) adeverinta eliberata de autoritatile administratiei publice locale, care atesta faptul ca:
(i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, abrogat prin Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, in situatia in care proprietarii nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor pe teren, insa sunt identificati posesori, imobilelor din zonele foste necooperativizate, precum si imobilelor situate in intravilanul localitatilor care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare.
(3) Posesia de fapt inscrisa in documentele tehnice potrivit alineatelor anterioare se noteaza in cartile funciare deschise ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.
(4) In cazul imobilelor situate in extravilanul localitatilor din zonele care nu au facut obiectul aplicarii legilor fondului funciar, procedura de emitere a certificatului prevazut la alin. (8) nu este aplicabila.
(5) Posesia notata in cartea funciara si efectele juridice ale acesteia pot fi dobandite in temeiul actelor juridice intre vii, translative sau constitutive, incheiate in forma autentica, inclusiv prin masuri de executare silita sau pentru cauza de moarte, care se noteaza in cartea funciara.
(6) Ultimul posesor notat in cartea funciara va beneficia de intabularea dreptului sau de proprietate, din oficiu, la implinirea termenului de 3 ani, in conditiile prevazute la alin. (7) , ca efect al jonctiunii posesiilor anterioare cu posesia sa.
(7) In toate cazurile in care s-a notat posesia in cartea funciara si nu a fost eliberat certificatul prevazut la alin. (8) , dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele conditii;
a) din oficiu, la implinirea unui termen de 3 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara. In acest caz, prin derogare de la reglementarile referitoare la uzucapiune, dreptul de proprietate se considera dobandit prin efectul legii si de la data implinirii acestui termen, fara nicio alta justificare sau procedura;
b) la cererea posesorului prevazut la alin. (1) sau a succesorilor acestuia, in baza actului de proprietate, ca urmare a dobandirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege.
(8) La implinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cartilor funciare, posesorii imobilelor situate in intravilanul localitatilor, inscrisi in cartile funciare in conditiile alin. (3) , pot solicita notarului public competent eliberarea certificatului de inscriere a posesorului ca proprietar.
Eliberarea certificatului de catre notarul public se face pe baza urmatoarelor documente:
a) extras de carte funciara pentru informare;
b) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;
(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;
(vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;
c) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;
d) copie de pe actele de identitate si de stare civila.
(9) In baza certificatului prevazut la alin. (8) se dispune, la cererea partii interesate, intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara.
(10) In cazul in care a fost formulata cerere de rectificare a documentelor tehnice privind contestarea calitatii de posesor, notata in cartea funciara, precum si in situatia in care ulterior infiintarii cartii funciare a fost notata o actiune civila in contestarea acestei calitati, procedura de emitere a certificatului prevazut la alin. (8) nu este aplicabila. In acest caz, pana la solutionarea definitiva a litigiilor, in cartea funciara ramane notata posesia.
(11) Detinatorii imobilelor care fac obiectul inregistrarii sistematice, precum si emitentii inscrisurilor puse la dispozitie in vederea intocmirii documentelor tehnice prevazute la art. 12 alin. (1) raspund pentru legalitatea, autenticitatea si exactitatea datelor cuprinse in acestea, in conditiile legii.
(12) Angajatii oficiului teritorial nu raspund in ceea ce priveste prima inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(13) Dispozitiile alin. (1) , (4) , (8) , (10) si (11) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege.
(14) In cazul in care, cu prilejul efectuarii masuratorilor cadastrale cu privire la imobile situate in extravilan, care au facut obiectul legilor fondului funciar, se constata ca suprafata din masuratori este mai mare decat suprafata din actul de proprietate, diferenta de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz in care se va inscrie provizoriu dreptul de proprietate in favoarea unitatii administrativ-teritoriale.
(15) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detentori precari, astfel cum sunt definiti la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de inregistrare sistematica, precum si in lipsa documentelor prevazute la alin. (1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, in baza unei documentatii care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Articolul 14
(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, in conditiile art. 11 alin. (2) lit. k) . In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in cartile funciare, in termen de 60 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza, in termen de 60 de zile de la data afisarii, si sunt insotite de documente doveditoare. Comisia de solutionare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, numita prin decizie a directorului oficiului teritorial, solutioneaza cererile in perioada de afisare publica, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afisare, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) In urma solutionarii cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se emite un proces-verbal, care se va comunica in conditiile Codului de procedura civila.
(31) Situatia cadastral-juridica a imobilelor, inclusiv planul cadastral, se actualizeaza ca urmare a solutionarii cererilor de rectificare, in conditiile legii, la cerere sau din oficiu.
(4) Procesul-verbal prevazut la alin. (3) poate fi contestat cu plangere la judecatoria din raza teritoriala de situare a imobilului, in termen de 15 zile de la comunicare. Dispozitiile art. 31 alin. (3) si (4) , referitoare la procedura de depunere si inregistrare a plangerii, se aplica in mod corespunzator.
(5) Inscrierile in noua carte funciara se realizeaza din oficiu, pe baza documentelor tehnice ale cadastrului integrate in sistem pentru fiecare sector cadastral in parte, potrivit art. 14 alin. (1) si, dupa caz, rectificate potrivit art. 11 alin. (2) lit. m) , conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica.
(6) Inscrierea prevazuta la alin. (5) reprezinta prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, denumita in continuare prima inregistrare sistematica, rezultata ca urmare a finalizarii procedurii de inregistrare sistematica, si poate avea ca obiect imobile:
a) care nu au fost inregistrate anterior;
b) inscrise in evidentele de carte funciara, indiferent daca situatia cadastral-juridica a fost actualizata sau nu.
(7) Modificarea primei inregistrari sistematice poate fi efectuata din oficiu, in baza unui referat, in cazul in care nu afecteaza drepturile partilor.
(8) Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil ce a facut obiectul inregistrarii sistematice opereaza de la data efectuarii primei inscrieri subsecvente ce are la baza acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale incheiate ulterior deschiderii din oficiu a cartilor funciare, pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala.
(9) In perioada de efectuare a inregistrarii sistematice, precum si ulterior integrarii documentelor tehnice in sistem, pana la finalizarea solutionarii cererilor de rectificare, in cuprinsul cartilor funciare ale imobilelor situate in unitatea administrativ-teritoriala respectiva se va mentiona din oficiu faptul ca acestea fac obiectul Programului national de cadastru si carte funciara.
(91) In situatia in care, cu prilejul inregistrarii sistematice nu se pot identifica codurile numerice personale, respectiv codurile unice de inregistrare ale anumitor titulari de drepturi asupra imobilelor, documentele tehnice se receptioneaza, iar in partea a II-a a cartii funciare se vor efectua mentiuni cu privire la lipsa codului numeric personal, respectiv lipsa codului unic de inregistrare.
(92) Ulterior infiintarii din oficiu a cartilor funciare, la intocmirea actelor de dispozitie asupra imobilelor este obligatoriu ca in actul juridic sa se mentioneze codul numeric personal, respectiv codul unic de inregistrare al titularului dreptului de proprietate.
(93) Mentiunile referitoare la lipsa codului numeric personal, respectiv a codului unic de inregistrare al titularului dreptului inscris in cartea funciara pot fi actualizate, la cererea persoanei interesate, prin prezentarea inscrisului prevazut de lege.
(94) Cartile funciare deschise ca urmare a primei inregistrari sistematice vor indica faptul ca au la baza lucrarile sistematice, precum si data finalizarii acestora, dupa modelul stabilit prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(10) Descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului constituie o modalitate de punere in concordanta a situatiei tehnice a imobilului cu situatia juridica cuprinsa in actele juridice. In caz de discrepanta, prevaleaza situatia tehnica identificata in urma masuratorilor efectuate. De la data infiintarii din oficiu a cartilor funciare orice evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii inregistrarii sistematice isi pierd valabilitatea.
(11) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.

Articolul 15
(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.
(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.
(3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Articolul 16
Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.

Articolul 17
Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.

Articolul 18
Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale.

Articolul 19
Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.

Articolul 20
Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin lege speciala.
TITLUL II: Publicitatea imobiliara
CAPITOLUL I: Evidenta cadastral-juridica

Articolul 21
(1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri.
(2) Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
(3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
(4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.

Articolul 22
(1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii-registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atributii stabilite prin reglementari specifice.
(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs.
(4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
b) este licentiat in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucura de o buna reputatie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;
g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar public, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.
(5) Vechimea in functia de registrator de carte funciara, respectiv in functia de asistent-registrator principal constituie vechime in specialitate juridica, cu conditia ca persoana in cauza sa aiba studii superioare de specialitate juridica.
(6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
(7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in conditiile legii, fiind subordonat profesional registratorului-sef.
(8) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele in care beneficiari sunt ei sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori, precum si cauzele care au ca obiect documentatii intocmite de ei anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de persoanele fizice autorizate care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori.
(9) In cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (8) , angajatul este obligat sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.
(10) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti judiciari, lucrari de specialitate de natura celor prevazute la art. 4 lit. a) si b) .
(11) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie.
(12) In exercitarea atributiilor de coordonare si control, directorii Directiei de publicitate imobiliara si Directiei de cadastru emit decizii cu caracter obligatoriu a caror nerespectare atrage pentru personalul de specialitate din Agentia Nationala si institutiile subordonate, implicat in solutionarea cererilor de receptie si inscriere, sanctiunile disciplinare prevazute in regulamentele interne.
(13) In baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in vederea unificarii procedurilor de lucru, Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania organizeaza sedinte de lucru periodice ale caror solutii, consemnate in minutele de sedinta, stau la baza emiterii deciziilor prevazute la alin. (12) .

Articolul 23
Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din 3 parti:
A.partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, adresa administrativa, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile. Scoaterea definitiva si temporara din circuitul agricol a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizatia de construire.
c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
B.partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, care cuprinde:
a) numele sau denumirea proprietarului si ale titularului dreptului real asupra imobilului, dupa caz;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietatii publice;
e) servitutile constituite in folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
g) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;
h) obligatii de a nu face; interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute;
C.partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

Articolul 24
(1) Inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.
(2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de prezenta lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza inscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, incheiate de un notar public in functie in Romania, a hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis in mod valabil.
(4) Drepturile reale imobiliare si promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept in legatura cu acesta, inscrise in baza unor acte juridice in care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea in baza unor pacte comisorii, se radiaza in baza unei:
a) declaratii in forma autentica a partilor;
b) incheieri de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;
c) hotarari judecatoresti.

Articolul 25
(1) Proprietarii unor imobile invecinate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca intr-un imobil, in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii.
(2) Actele de alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciara se incheie in forma autentica.

Articolul 26
(1) Daca un imobil cu constructie - condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
(2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta.
(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(4) In cazul prevazut la alin. (3) , devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4) , coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, in caz de neintelegere, pe cale judecatoreasca.
(6) Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1) .
(8) Operatiunea de impartire a unei constructii - condominiu in mai multe unitati individuale se numeste apartamentare. Operatiunea de impartire a unei unitati individuale in mai multe unitati individuale noi se numeste subapartamentare. Aceste operatiuni se fac in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii.

Articolul 27
(1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege.
(2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului teritorial.
CAPITOLUL II: Procedura de inscriere in cartea funciara

Articolul 28
(1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului teritorial.
(2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
(3) In cazul executarilor silite, in lipsa actelor originale, cererea de receptie si inscriere depusa in conditiile Codului de procedura civila poate fi insotita de copia legalizata a actului de proprietate.
(4) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
(5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se va transmite la biroul teritorial in circumscriptia caruia este situat imobilul.
(6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
(7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi ceruta:
a) de mandatarul general al celui indrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
(8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
(9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii.

Articolul 29
(1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii limitative:
a) este incheiat cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege;
b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, daca este atribuit, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora;
c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;
d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana. In cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie incheiat de un notar public in functie in Romania;
e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare, a extrasului de carte funciara pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului, cu exceptia cazului in care se face mentiune despre acestea in cuprinsul actului;
f) este insotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor stabilite prin lege sau a situatiei in care dovada incasarii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale incheiate potrivit art. 9 alin. (13) si (16) ;
g) indeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a caror verificare se afla in competenta registratorului.
(2) Directorul general al Agentiei Nationale poate delega, prin ordin, asistentilor-registratori principali atributiile registratorilor.
(3) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor.
(4) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi.
(5) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila ce poarta mentiunea "conform cu originalul" se comunica de indata, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului, in vederea efectuarii inscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele si faptele juridice, precum si la oricare raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobilele inscrise in cartea funciara.

Articolul 30
(1) Daca registratorul constata ca actele depuse in justificarea cererii de inscriere in cartea funciara, precum si aceasta din urma nu intrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o incheiere motivata.
(2) Registratorul va respinge cererea de inscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta in mod expres de lege sau pentru neindeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile in vigoare.
(3) Despre respingerea cererii se face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara.

Articolul 31
(1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza in termen de 20 de zile prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul. In vederea solutionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef.
(3) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesati sau notarul public pot formula plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
(4) Plangerea impotriva incheierii se poate depune de cei interesati sau notarul public si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.
(5) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata numai cu apel.
(6) Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
(7) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
(8) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva, notarile facute se radiaza din oficiu.

Articolul 32
Solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, a actiunii in justificare tabulara, in rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial.

Articolul 33
(1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale.
(2) Prevederile art. 31 se vor aplica in mod corespunzator.

Articolul 34
(1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nicio alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se fac de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate.
(2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 31 alin. (2) .
(3) La nivelul oficiilor teritoriale se constituie comisii formate din personal de specialitate, abilitate sa procedeze, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la indreptarea erorilor savarsite cu ocazia receptiilor cadastrale si a inscrierilor in cartea funciara, prin efectuarea in acest scop de verificari in teren, si care isi desfasoara activitatea conform unui regulament, aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(4) Ulterior efectuarii acestor verificari, comisia astfel abilitata incheie un proces verbal care sta la baza actualizarii mentiunilor din partea I a cartii funciare, ce au facut obiectul verificarilor.
(5) Incheierea de carte funciara prin care s-a dispus actualizarea mentiunilor din cartea funciara potrivit dispozitiilor alin. (3) si (4) se comunica partilor interesate si este supusa cailor de atac si procedurii prevazute de art. 31.

Articolul 35
(1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si in cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele inscrise in cartea funciara se va solicita extras de carte funciara pentru informare.
(2) In baza extrasului de carte funciara pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operatiunile notariale necesare intocmirii actului in vederea caruia acesta a fost solicitat.
(3) Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului inceteaza, prin implinirea termenului, la momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
(4) In situatia in care in perioada de valabilitate prevazuta de alin. (1) a extrasului de carte funciara pentru autentificare se inregistreaza actul/actele autentice intocmite in baza acestuia, cererile de inscriere avand ca inscris justificativ aceste acte se solutioneaza cu prioritate, celelalte cereri de inscriere inregistrate in aceasta perioada urmand a fi respinse. In situatia in care valabilitatea extrasului de carte funciara pentru autentificare a incetat, iar cererea avand ca inscris justificativ actul/actele autentice intocmite in baza acestuia nu a fost inregistrata in registrul general de intrare, cererile privitoare la imobilul in privinta caruia a fost solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare mai sus mentionat, inregistrate in aceasta perioada, se solutioneaza cu respectarea normelor in vigoare.
(5) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul.
(6) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.

Articolul 36
(1) Actele notariale prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar se incheie numai daca bunurile imobile sunt inscrise in cartea funciara, cu exceptia:
a) cazurilor prevazute la art. 887 din Codul civil;
b) actelor si faptelor juridice care continua sa fie transcrise ori, dupa caz, inscrise in vechile registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, potrivit art. 40 alin. (2) ;
c) actelor de partaj succesoral sau voluntar, cu exceptia cazului in care imobilele din masa partajabila se dezlipesc sau se alipesc;
d) altor cazuri prevazute expres de reglementarile in vigoare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica corespunzator si celorlalte categorii de acte autentice prin care se transfera, se constituie, se modifica sau se sting drepturi reale care se inscriu in cartea funciara.

Articolul 37
(1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a celorlalte dispozitii legale in materie si a unei documentatii cadastrale.
(2) Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla situata constructia, precum si a documentatiei cadastrale.
(3) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate inscrie in cartea funciara si pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente:
a) certificatului de atestare a stadiului realizarii constructiei, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale;
b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii constructiei;
c) documentatiei cadastrale.
(4) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia, cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize.
(5) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala.
(6) In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
(7) Persoana fizica ce a imprumutat, in baza unui contract incheiat in forma autentica, o suma de bani pentru dobandirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobandit un drept de ipoteca pentru restituirea imprumutului.
(8) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
(9) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului.
(10) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.
(11) Dispozitiile alin. (6) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani.
(12) Promitentul achizitor al imobilului inscris in cartea funciara va putea cere, in temeiul inscrisului original al promisiunii de a contracta incheiate cu cel inscris in cartea funciara, inscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei platite in contul acesteia. In acest caz, ipoteca se inscrie in termenul si conditiile prevazute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta si se radiaza, din oficiu, daca imobilul este dobandit de catre promitentul achizitor ori, in cadrul vanzarii silite, de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile debitorului.
(13) Dreptul de ipoteca se radiaza in conditiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia ipotecilor constituite in favoarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, care se pot radia in baza acordului titularului exprimat prin inscris oficial emis de institutia in cauza, care poarta semnatura conducatorului institutiei sau a persoanei delegate de acesta, numarul si data inregistrarii.
(14) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
(15) Coproprietarul, in afara de cazurile prevazute la alin. (11) si (14) , va putea cere, in temeiul inscrisului original de partaj si al copiei legalizate a cererii de chemare in garantie, inscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalti coproprietari le-au dobandit prin efectul partajului, pentru garantarea creantei rezultand din evictiune.
(16) Arhitectii si antreprenorii vor putea cere, in temeiul inscrisului original doveditor al contractului incheiat cu titularul inscris in cartea funciara, inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa le faca, pentru garantarea pretului acestor lucrari.
(17) In cazurile prevazute la alin. (15) si (16) , registratorul de carte funciara va incuviinta inscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratata in inscrisul de partaj sau in contractul prevazut la alin. (16) , iar in lipsa, pentru o suma maxima, aratata in cererea de inscriere. In acest din urma caz, titularul inscris in cartea funciara va putea solicita direct, prin plangere, instantei competente potrivit art. 31 alin. (4) reducerea sumei maxime. Justificarea inscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.
(18) In cazul prevazut la alin. (16) , se va putea cere radierea inscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai daca au trecut 3 luni de la predarea lucrarii.
(19) Cesionarul unei creante ipotecare garantate cu o ipoteca imobiliara va putea cere in favoarea sa inscrierea transferului ipotecii in cartea funciara, pe baza inscrisului de cesiune a creantei incheiat in forma autentica. In acest caz, debitorul cedat va putea cere, in termen de o luna de la comunicarea incheierii prin care s-a incuviintat inscrierea ipotecii imobiliare, notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare si pe care intelege sa le opuna cesionarului. Registratorul va incuviinta in intregime sau in parte radierea dreptului de ipoteca imobiliara ori notarea exceptiilor invocate de debitorul cedat, in temeiul hotararii judecatoresti definitive prin care instanta s-a pronuntat asupra temeiniciei exceptiilor invocate de debitorul cedat.
(20) Daca creanta ipotecara garantata cu o ipoteca imobiliara a fost, la randul ei, ipotecata cu o ipoteca mobiliara, data in gaj ori data in garantie in orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat exceptiile pe care le avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare.
(21) Daca inscrisul de ipoteca cuprinde clauza la ordin sau la purtator, se va face mentiune despre aceasta in inscriere. In acest caz, dreptul de ipoteca imobiliara sau dreptul de ipoteca mobiliara ori de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscrierea in cartea funciara, prin insasi constituirea ipotecii mobiliare, stramutarea, darea in gaj ori darea in garantie in orice alt mod a titlului la ordin sau la purtator.
(22) In cazul in care cesiunea creantei ipotecare nu fusese anterior notificata sau acceptata in conditiile Codului civil, comunicarea incheierii de incuviintare a inscrierii cesiunii ipotecii ori a incheierii de notare a garantiei asupra creantei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creantei ipotecare.
(23) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii.
(24) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.
(25) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza in conditiile Codului civil.
TITLUL III: Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale
CAPITOLUL I: Dispozitii tranzitorii

Articolul 38
(1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii.
(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele.

Articolul 39
Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 40
(1) In cazul in care reconstituirea dreptului de proprietate funciara se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harti topografice, cu mentionarea numerelor topografice ale parcelelor in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciara si ale Codului civil, situatie in care pana la realizarea cadastrului se va inscrie doar dreptul de proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. In cazul in care dupa verificarile facute de oficiul de cadastru avand la baza planul de carte funciara si ortofotoplanul se constata diferente, titlul de proprietate va fi inscris in cartea funciara in baza unei documentatii cadastrale.
(2) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in conditiile art. 41, in regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice in legatura cu aceste imobile vor continua sa fie transcrise ori, dupa caz, inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.
(21) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in regiunile de carte funciara care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, cu exceptia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in vechile carti funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale prezentei legi. In situatia in care aceste carti nu exista, sunt inutilizabile sau nu se identifica in arhiva oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare referitoare la deschiderea unei noi carti funciare.
(3) In cazul inscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile inscrise in carti funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor de restituire a proprietatilor funciare, se va intocmi o documentatie cadastrala in vederea deschiderii unei noi carti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) Titlurile de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare se vor inscrie din oficiu in cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteana de aplicare a legilor de restituire a proprietatilor funciare si receptionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

Articolul 41
(1) Prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza si in baza certificatului de mostenitor sau a actului de partaj voluntar incheiat in forma autentica, a partajului judiciar si a documentatiei cadastrale.
(2) Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) In cazul lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cererea persoanelor interesate, daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa intr-o carte funciara pe baza unei documentatii cadastrale receptionate de oficiul teritorial sau suprafata din documentatia cadastrala, receptionata de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciara ori suprafata din actele de proprietate, cererea de receptie si inscriere in cartea funciara se solutioneaza astfel:
a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci aceasta suprafata se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a acordului proprietarului privind inregistrarea acestei suprafete;
b) daca suprafata din masuratori este mai mare in proportie de pana la 10% inclusiv, in cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;
c) daca suprafata din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b) , la cerere, se va putea nota posesia asupra diferentei de teren, detinuta fara act de proprietate, in baza procesului-verbal de vecinatate si a unei adeverinte eliberate de autoritatile administratiei publice locale, prin care se atesta faptul ca:
(i) posesorul este cunoscut ca detine diferenta de suprafata de teren sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) ulterior notarii posesiei in cartea funciara conform lit. c) , posesorul poate solicita eliberarea certificatului de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar. Procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Directorul general al Agentiei Nationale va putea emite instructiuni in vederea stabilirii procedurii administrative de inscriere in cartea funciara a suprafetei masurate.
(5) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate.
(6) La incheierea contractelor de concesiune sau inchiriere a imobilelor aflate in proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale este obligatoriu sa se ataseze extrasul de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral al imobilului ce face obiectul contractului.
(7) In cazul imobilelor proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, in lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune inscrierea provizorie in baza actelor administrative sau normative emise cu privire la imobil.
(8) In cazul proprietatii private, in lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza documentelor prevazute la art. 13 alin. (8) lit. c) -f) si a unei documentatii cadastrale.
(9) Drepturile reale care pot fi dobandite in temeiul uzucapiunii vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinta, potrivit legii, timp de 5 ani de la inscrierea posesiei in cartea funciara.

Articolul 42
(1) Modul de inscriere a imobilelor aflate in domeniul public sau privat al statului si in administrarea institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale ori aflate in proprietatea privata a acestora se stabileste de catre aceste institutii, impreuna cu Agentia Nationala, dupa efectuarea receptiei prevazute de lege.
(2) In documentatiile cadastrale intocmite pentru imobilele mentionate la alin. (1) se fac referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor, iar planurile de amplasament si delimitare contin doar limitele acestora.

Articolul 43
(1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului, primarul va dispune instiintarea proprietarilor interesati.
(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.
(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.

Articolul 44
Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.

Articolul 45
(1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
(2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.
CAPITOLUL II: Sanctiuni

Articolul 46
(1) Agentia Nationala este imputernicita sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate in conditiile prezentei legi, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu exceptia institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale, care exercita acest atribut prin structurile proprii.
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate documentatiile de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;
e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz;
f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala;
g) nerespectarea sau incalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare;
h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;
i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara;
j) nerespectarea de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei de a furniza si de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie, conform art. 5 alin. (3) ;
k) nerespectarea obligatiei de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau de catre delegatul acestuia de a comunica Camerei Notarilor Publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defunctii cu ultimul domiciliu in unitatea administrativ-teritoriala in cauza;
l) refuzul semnarii sau eliberarii de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizarii lucrarilor de cadastru sau pentru inscrierea in cartea funciara;
m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevazut la art. 37 alin. (1) , (2) si (3) ;
n) refuzul avizarii planului parcelar de catre primar.
(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prevazute la alin. (2) lit. c) -n) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei de a desfasura lucrari de specialitate.
(4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 47
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege, savarsite de catre personalul propriu din cadrul institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale, si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre imputernicitii acestor institutii.
(3) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Modificarea materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
CAPITOLUL III: Dispozitii finale

Articolul 48
Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.

Articolul 49
Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala in cadrul programului prevazut la art. 9 alin. (23) .

Articolul 50
(1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost.
(2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national.

Articolul 51
In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, protocol aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 52
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile prezentei legi, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor.
(3) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alta cauza nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor mentionate in cuprinsul art. 15 alin. (2) sau din oficiu.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;
- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;
- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice