Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

INTEGRAL: Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice


LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Cuprinde si Anexele in format editabil!

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 28 iunie 2017


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Dispozitii comune
Art. 1: Obiectul de reglementare

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Prezenta lege creeaza cadrul legislativ pentru:
a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale in sectorul bugetar si de supraveghere a aplicarii acestora;
b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar, in vederea promovarii performantei individuale;
c) remunerarea persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in prezenta lege.
(4) Prin contractele colective de munca/acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala in bani sau in natura care excedeaza sau contravin prevederilor prezentei legi.
Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, unitatile teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca;
e) persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica personalului din Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.
(3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica numite sau alese si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, magistratii, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.
Art. 3: Gestionarea sistemului de salarizare
(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite.
(2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de Ministerul Educatiei Nationale.
(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii.
(4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Art. 4: Controlul aplicarii legii
Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin ministere si institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestora, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu.
Art. 5: Raportul salariat
In sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de baza si cel mai mare salariu de baza, solda de functie/salariu de functie, indemnizatie de incadrare, indemnizatie lunara este de 1 la 12.SECTIUNEA 2: Principiile sistemului de salarizare
Art. 6: Principii

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) principiul legalitatii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc prin norme juridice de forta legii, cu exceptia hotararilor prevazute la art. 11 alin. (1) , conform principiilor enuntate de art. 120 din Constitutia Romaniei, republicata, dar cu incadrare intre limitele minime si maxime prevazute prin prezenta lege;
b) principiul nediscriminarii, in sensul eliminarii oricaror forme de discriminare si instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime in munca si in functie;
c) principiul egalitatii, prin asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala;
d) principiul importantei sociale a muncii, in sensul ca salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activitatii si nivelul studiilor;
e) principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, in contextul recunoasterii si recompensarii performantelor profesionale obtinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii si regulamentelor proprii;
f) principiul ierarhizarii, pe verticala, cat si pe orizontala, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate;
g) principiul transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurarii predictibilitatii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
h) principiul sustenabilitatii financiare, in sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel incat sa se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite in conditiile legii;
i) principiul publicitatii in sensul transparentei veniturilor de natura salariala, precum si a altor drepturi in bani si/sau in natura pentru toate functiile din sectorul bugetar.SECTIUNEA 3: Definitii
Art. 7: Termeni

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) salariul de baza reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul platit din fonduri publice, corespunzator functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in anexele nr. I-IX;
b) solda de functie/salariul de functie reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, corespunzator functiei indeplinite, stabilita/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mica/mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c) indemnizatia de incadrare reprezinta suma de bani corespunzatoare functiei, gradului, gradatiei si vechimii in functie, prevazuta in anexele nr. I-IX;
d) indemnizatia lunara reprezinta suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora, fiind unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei acestora; persoanele care ocupa functii de demnitate publica nu beneficiaza de sporuri permanente, sporuri temporare si/sau de doctorat;
e) salariul lunar cuprinde salariul de baza ori, dupa caz, indemnizatia lunara sau indemnizatia de incadrare, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar;
f) solda lunara/salariul lunar cuprinde solda de functie/salariul de functie, solda de grad/salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, solda de comanda/salariul de comanda, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale in bani;
g) functia similara reprezinta o functie de acelasi fel din cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice, care implica aceleasi conditii de studii, grad/treapta profesionala, gradatie, vechime in functie sau vechime in specialitate, dupa caz, si conditii de munca;
h) functia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, in conditiile legii;
i) sporul reprezinta un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
j) gradatia reprezinta salariul de baza corespunzator functiei, acordat in raport cu vechimea in munca, in conditiile prezentei legi;
k) treapta profesionala reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul functiilor cu studii medii;
l) gradul profesional reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul functiilor cu studii superioare, studii superioare de scurta durata si studii medii, dupa caz, in conditiile legii;
m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare, indemnizatiile lunare si, dupa caz, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si premiile, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.SECTIUNEA 4: Criterii de performanta
Art. 8: Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie si a indemnizatiilor de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza urmatoarele criterii generale:
a) cunostinte si experienta;
b) complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor;
c) judecata si impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare si supervizare;
e) dialog social si comunicare;
f) conditii de munca;
g) incompatibilitati si regimuri speciale.
(2) Criteriile de performanta generale avute in vedere la promovarea in functie, grade/trepte profesionale a personalului platit din fonduri publice ori in vederea acordarii unor premii sunt urmatoarele:
a) cunostinte profesionale si abilitati;
b) calitatea, operativitatea si eficienta activitatilor desfasurate;
c) perfectionarea pregatirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra in echipa;
e) comunicare;
f) disciplina;
g) rezistenta la stres si adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilitatii;
i) integritate si etica profesionala.
(3) Pentru categoriile de personal platite din fonduri publice care beneficiaza de criterii specifice de performanta reglementate prin statute proprii se aplica acestea din urma.
(4) Continutul criteriilor de performanta specifice domeniului de activitate, precum si procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementarilor aplicabile fiecarei categorii de personal.CAPITOLUL II: Salarizarea
SECTIUNEA 1: Sistemul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare in sectorul bugetar
Art. 9: Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare

Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare, sporurile si alte drepturi salariale specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, precum si pentru functiile de demnitate publica, sunt prevazute in anexele nr. I-IX.
Art. 10: Salariile de baza si gradatiile
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii.
(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare transelor de vechime in munca, cu exceptia functiilor de demnitate publica si functiilor de conducere pentru care gradatia este inclusa in indemnizatia lunara/salariul de baza prevazut pentru aceste functii in anexele nr. I-IX, precum si a personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
(3) Salariile de baza prevazute in anexele nr. I-VIII pentru functiile de executie sunt la gradatia 0.
(4) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:
a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - si se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.
(5) Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.
(6) Pentru personalul nou-incadrat, salariul de baza se determina prin aplicarea succesiva a majorarilor prevazute la alin. (4) , corespunzator gradatiei detinute.
Art. 11
(1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(2) Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaza de catre ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1) si (3) , fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a viceprimarului municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, sectoarele municipiului Bucuresti, primaria generala a municipiului Bucuresti, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2) , cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.
(5) Angajarea, promovarea, avansarea in gradatie a personalului prevazut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum si a celorlalte reglementari specifice functionarilor publici si personalului contractual.
Art. 12: Modul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare
(1) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi si anexelor nr. I-IX, astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.
(2) Incepand cu anul 2023, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexele nr. I-VIII cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.
Art. 13: Modul de stabilire a indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica
(1) Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.
(2) Perioada in care persoanele prevazute la alin. (1) au ocupat functii de demnitate publica constituie vechime in munca si in specialitate.SECTIUNEA 2: Alte drepturi salariale
Art. 14: Drepturi salariale pentru detinerea titlului stiintific de doctor

(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul stiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazuta la art. 25.
(2) In situatia cumulului de functii, indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, numai de catre angajatorul unde beneficiarul are functia de baza declarata.
(3) Personalul didactic de predare care solicita si obtine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, nu primeste indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor. Cadrele didactice opteaza pentru indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.
Art. 15: Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%.
Art. 16: Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect si se acorda numai daca cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.
(2) Indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor/viceprimarilor unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu 25%.
(3) Pentru fiecare proiect contractat in conditiile alin. (1) , conducatorul institutiei/autoritatii publice nominalizeaza, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.
(4) Numarul maxim de persoane la nivelul unei institutii sau autoritati dintre cele prevazute la alin. (1) care pot fi nominalizate in echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finantare semnat de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare.
(5) Echipa de proiect din institutia beneficiara este responsabila de realizarea activitatilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activitati aprobat, precum si a celor care deriva din obligatiile beneficiarului fata de autoritatea finantatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finantare semnat si in conformitate cu sistemul de management si control intern aplicabil. Activitatile prestate de catre personalul institutiei sau autoritatii publice nominalizat in echipele de proiect in cadrul proiectelor finantate din fondurile prevazute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzator in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare.
(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/seful de proiect avizeaza fisele de pontaj care atesta timpul efectiv lucrat in cadrul fiecarui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
(7) Procentele prevazute la alin. (1) si (2) se acorda de la data implementarii contractului/acordului/ordinului de finantare de catre partile contractante, respectiv institutia beneficiara si autoritatea finantatoare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acesta se acorda numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilita in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat, pe raspunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect.
(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiaza de prevederile art. 17 si demnitarilor, cu exceptia functiilor de presedinte/vicepresedinte al consiliului judetean si primar/viceprimar.
(9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare si indemnizatiile de incadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contributiile salariale aferente, pot fi rambursate de catre autoritatea finantatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate si procedurile de rambursare aplicabile, precum si cu procentul de cofinantare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat cu autoritatea finantatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proportional cu timpul efectiv realizat, conform fisei de pontaj.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in cadrul institutiilor si/sau autoritatilor publice poate fi incadrat personal cu contract individual de munca pe durata determinata, pe posturi in afara organigramei, prin act administrativ al conducatorului institutiei. Angajarea se face cu unicul scop de a desfasura numai activitati in cadrul proiectelor finantate in conditiile alin. (1) , conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finantare semnat de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare si in limita sumelor. Salarizarea se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica unde se desfasoara activitatea, cu suportarea integrala a drepturilor salariale brute si a contributiilor sociale aferente, dupa caz, din bugetul proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile, conform regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite. Cheltuielile cu salariile personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pe baza de contract individual de munca pe durata determinata, se suporta din titlul de cheltuieli din care este finantat proiectul, in limita bugetului aprobat.
(11) Conducatorul institutiei/autoritatii publice are obligatia de a asigura respectarea conditiilor si limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate in cadrul institutiei/autoritatii publice pe care o conduce.
Art. 17: Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul din cadrul Directiei pentru Coordonarea Agentiilor de Plati, prevazut la art. 11 alin. (1) si personalul prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, aprobata prin Legea nr. 43/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si personalul prevazut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata desfasurarii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de baza cu pana la 75%, beneficiaza de majorarea salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare cu pana la 25%, in baza criteriilor stabilite prin decizia ordonatorului de credite. De majorarea salariilor de baza cu pana la 25% beneficiaza si personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operationale, precum si cel din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice.
(2) La finalul desfasurarii activitatii prevazute la alin. (1) , personalul care a beneficiat de salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare mai mare cu pana la 25%, revine la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare avute anterior desfasurarii activitatii in acest domeniu.
Art. 18: Indemnizatia de hrana
(1) Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Indemnizatiile de hrana prevazute la alin. (1) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) .
(3) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de drepturi de hrana potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este angajat/incadrat in institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cadrul politiei locale, beneficiaza exclusiv de indemnizatia de hrana prevazuta la alin. (1) .
(4) Indemnizatia de hrana nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite.
Art. 19: Salariul de baza pentru functiile de conducere
(1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabileste de catre conducatorul institutiei publice, in raport cu responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzatoare activitatii desfasurate.
(2) In salariul de baza pentru functiile de conducere atat la gradul I, cat si la gradul II, este inclusa gradatia aferenta transei de vechime in munca, la nivel maxim.SECTIUNEA 3: Sporuri
Art. 20: Sporul pentru munca de noapte

(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(2) Sporul de noapte nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art. 25.
Art. 21: Sporul pentru munca suplimentara
(1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
(2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) , munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.
(3) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) , munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 100% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.
(4) Plata muncii in conditiile alin. (2) si (3) se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic in scris, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.
(5) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de functii in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice ori persoanelor angajate cu timp partial.
Art. 22: Sporul pentru persoanele cu handicap
Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap grav sau accentuat, in cadrul programului normal de lucru se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 23: Sporul pentru conditii de munca
Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc, in cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara, respectiv invatamant, sanatate si asistenta sociala, cultura, diplomatie, justitie, administratie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sau a fiecareia dintre autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
Art. 24: Sporuri si drepturi salariale specifice
Limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si a altor elemente ale venitului salarial specific fiecarui domeniu de activitate este prevazuta in prezenta lege si in anexele nr. I-VIII.
Art. 25: Limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru institutiile din sistemul sanitar si cele din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.
(3) Incepand cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevazute la alin. (2) se includ si drepturile prevazute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) si art. 3 alin. (2) si (3) .
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului trimis in misiune in strainatate.
Art. 26: Premii si prime
(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile si soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget.
(2) Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, tinandu-se seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8 alin. (2) . Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(3) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele prevazute la alin. (2) , cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale.
(4) Incepand cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda, obligatoriu, o indemnizatie de vacanta. Modalitatea de acordare se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(5) Valoarea anuala a indemnizatiei de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic.
(6) Indemnizatia de vacanta prevazuta la alin. (4) si (5) se acorda cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) .
(7) Indemnizatia de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite.CAPITOLUL III: Alte dispozitii
Art. 27: Salarizarea in caz de suspendare a raportului de munca sau de serviciu

(1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani. respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activitatii isi pastreaza gradul sau treapta profesionala in care a fost incadrat anterior suspendarii, salarizarea urmand a se face la nivelul de salarizare pentru functii similare.
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1) , gradatia se stabileste luand in considerare si perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime in munca care se are in vedere la stabilirea drepturilor salariale.
Art. 28: Stabilirea salarizarii pentru functii specifice
(1) Autoritatile, institutiile publice si celelalte unitati bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitatii.
(2) Salariile de baza ale personalului incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective.
(3) Salarizarea personalului contractual incadrat potrivit legii la cabinetele parlamentare ale deputatilor si senatorilor din circumscriptiile electorale se stabileste si se aproba prin hotarare a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, avand ca limita minima salariul minim brut pe tara garantat in plata, iar ca limita maxima salariul de baza al functiei echivalente utilizata in cabinetul demnitarului. Nomenclatorul si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I pct. 2. 9.
Art. 29: Cumulul de functii pentru unele functii specifice
(1) In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica pot fi ocupate si prin cumul de functii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in conditiile prevazute la alin. (2) .
(2) Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate si numai in conditiile in care programul functiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator functiei de baza. In astfel de situatii nu sunt aplicabile prevederile art. 16.
Art. 30: Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate/numite care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pana la ocuparea prin concurs a postului, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(2) In perioada in care persoana angajata/numita exercita cu caracter temporar o functie de conducere, aceasta beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective.
Art. 31: Incadrarea si promovarea unor categorii de personal
(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiaza de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, dupa caz.
(3) In situatia in care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar in functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.
(4) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unui de nivel imediat superior.
(5) Promovarea in functii, in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
(6) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de doua ori in ultimii 3 ani de activitate, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(7) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator", daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel
(8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate in buget.
Art. 32: Transferul
(1) Ocuparea unui post vacant in sistemul bugetar se poate face si prin transfer, daca se realizeaza de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.
(2) Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
a) in interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transfera;
b) la cererea persoanei, in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul si de la care se transfera.
(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer raman in vigoare.
(4) Ordonatorul de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii de transfer in completarea celor prevazute la alin. (1) si (2) , cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
Art. 33: Transparenta veniturilor salariale
(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand urmatoarele:
a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza si se sanctioneaza cu amenda intre 5. 000 si 10. 000 lei.
(3) Inspectia Muncii are competenta de a constata si sanctiona contraventia prevazuta la alin. (2) .
(4) Contraventiei prevazute la alin. (2) i se aplica regimul general stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 34: Detasarea, delegarea si alte drepturi

(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare.
(2) Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice care indeplineste unele activitati cu caracter temporar, in tara si in strainatate, inclusiv cu ocazia delegarii sau detasarii, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, daca prin prezenta lege sau alte acte normative in vigoare nu se reglementeaza altfel.
(3) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la alin. (2) , raman aplicabile prevederile referitoare la delegare si detasare din actele normative in vigoare la data prevazuta la art. 43.
Art. 35: Caracterul drepturilor salariale
Sumele reprezentand drepturile salariale prevazute de prezenta lege sunt lunare, in forma bruta si supuse impozitarii, potrivit legii.
Art. 36: Reincadrarea personalului
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38.
(2) In cazul in care functia detinuta nu se regaseste in prezenta lege, reincadrarea se face pe una dintre functiile prevazute in anexe
(3) Salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizeaza potrivit anexei nr. VII, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
(4) Personalul autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, nou-infiintate, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiaza de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII.
Art. 37: Solutionarea contestatiilor
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare, a sporurilor, a cresterilor salariale, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile calendaristice.
(4) Impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei. Instanta se pronunta de urgenta si cu precadere.
Art. 38: Aplicarea legii
(1) Prevederile prezentei legi se aplica etapizat, incepand cu data de 1 iulie 2017.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2017:
a) se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pana la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
b) prin exceptie de la lit. a) , salariile lunare ale personalului prevazut la art. 11 se stabilesc in conformitate cu prevederile acestui articol;
c) prin exceptie de la prevederile lit. a) , indemnizatiile lunare ale personalului care ocupa functii de demnitate publica se stabilesc prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
d) pana la data de 31 decembrie 2017 se acorda drepturile de hrana si tichetele de masa de care beneficiaza, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se acorda urmatoarele cresteri salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara/salariul lunar de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fara a depasi limita prevazuta la art. 25, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
b) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile de medici si de asistenti medicali din unitatile sanitare publice, prevazute in anexa nr. II cap. I, se majoreaza la nivelul salariului de baza stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;
c) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevazut in anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorarilor, indemnizatiilor, compensatiilor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determina, in conditiile reglementate de prezenta lege, utilizand salariul de baza stabilit potrivit prezentului articol, fara a depasi limita prevazuta la art. 25;
d) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiaza personalul care ocupa functii didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;
e) prin exceptie de la lit. a) , salariile lunare ale personalului prevazut la art. 11 se stabilesc in conformitate cu prevederile acestui articol;
f) indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
g) pentru personalul incadrat in unitati sanitare publice aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentele financiare determinate de cresterile salariale prevazute la lit. a) -c) se asigura prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la o pozitie distincta.
(4) In perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h) .
(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorari salariale decat cele prevazute de prezentul articol.
(6) In situatia in care, incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decat cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorarilor salariale reglementate, se acorda cele stabilite pentru anul 2022.
(7) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se rotunjesc din leu in leu in favoarea salariatului.
Art. 39: Aplicarea tranzitorie
(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare.
(2) In situatia in care nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel se stabileste prin inmultirea coeficientului prevazut in anexe cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica, dupa caz, prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in munca.
(3) Sporul pentru titlul stiintific de doctor, acordat ca suma compensatorie sau ca spor la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, dupa caz, de la data aplicarii prevederilor prezentei legi nu se mai acorda, personalul care detine titlul stiintific de doctor, indiferent de data obtinerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.
Art. 40: Indemnizatiile consilierilor locali si consilierilor judeteni
Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2) .
Art. 41: Echivalarea unor studii
Salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S) , potrivit art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 42: Raspunderea aplicarii legii
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de baza sau, dupa caz, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor, soldelor de comanda/salariilor de comanda, indemnizatiilor de incadrare, indemnizatiilor lunare, a sporurilor, cresterilor si a celorlalte drepturi salariale, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 constituie contraventie si se sanctioneaza, in functie de gradul de vinovatie a persoanelor responsabile, cu amenda intre 5. 000 lei si 20. 000 lei si recuperarea prejudiciului.
(3) Constatarea contraventiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 25, precum si aplicarea amenzii se fac de catre organele de control ale Curtii de Conturi a Romaniei.
Art. 43: Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2017.
Art. 44: Abrogarea unor dispozitii
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
1. art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. art. 18 alin. (2) -(5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 207/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. art. 30 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014;
4. art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 101/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. art. 36 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificarile ulterioare;
6. art. 16-19 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificarile ulterioare;
7. art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
8. art. 16 alin. (11) si (12) din Legea organizarii si functionarii statisticii oficiale din Romania nr. 226/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015;
11. cap. I, cuprinzand art. 1-13, si art. 32, 321 si 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. art. II din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015;
13. art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobata prin Legea nr. 244/2015;
14. art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobata prin Legea nr. 38/2016;
15. art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobata prin Legea nr. 347/2015;
16. art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificarile ulterioare;
17. art. II si III din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, cu modificarile ulterioare;
18. art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. art. 101 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. cap. I, cuprinzand art. 1-121, art. 13 si 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. art. I, II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
22. art. II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, precum si pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016;
23. art. I, I1, I2 si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2016, cu modificarile ulterioare;
24. art. 291 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, aprobata prin Legea nr. 132/2013;
26. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
27. art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu exceptia art. 19;
28. cap. I, cuprinzand art. 1-14 si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
29. cap. I, cuprinzand art. 1-5, art. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobata prin Legea nr. 36/2014;
30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 14;
31. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobata prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile ulterioare;
32. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
33. alin. (3) si prevederile referitoare la acordarea sporului de importanta nationala de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2009;
34. art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014, aprobata prin Legea nr. 43/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
35. art. 13 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1. 522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
36. orice alte dispozitii contrare prezentei legi
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masa salariatilor din sectorul bugetar prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.Art. 45: Anexele
Anexele nr. I-IX fac parte integranta din prezenta lege.


ANEXA nr. I:familia ocupationala de functii bugetare "invatamant"


ANEXA nr. II:familia ocupationala de functii bugetare "sanatate si asistenta sociala"


ANEXA nr. III:familia ocupationala de functii bugetare "cultura" unitati de cultura


ANEXA nr. IV:familia ocupationala de functii bugetare "diplomatie" ministerul afacerilor externe


ANEXA nr. V:familia ocupationala de functii bugetare "justitie" si curtea constitutionala


ANEXA nr. VI:familia ocupationala de functii bugetare "aparare, ordine publica si securitate nationala"


ANEXA nr. VII:Reglementari specifice personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului


ANEXA nr. VIII:familia ocupationala de functii bugetare "administratie"


ANEXA nr. IX:functii de demnitate publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei d ...

OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii e ...

OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Ordonanta de urgenta nr. 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protec ...

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „mu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Agentul de munca temporara trebuie sa realizeze o parte semnificativa a activitatilor sale de punere la dispozitie de lucratori temporari in statul un
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Raspunderea salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului. Probarea vinovatiei salariatului.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - DECIZIA CIVILA nr. 4820/29.10.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului.Caracterul ilicit se analizeaza in functie de cum fapta salariatului a condus la producerea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 5291/2019 din 19.11.2019

Nedovedirea indeplinirii conditiilor pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5517 din data de 28 Noiembrie 2019

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa elementelor obligatorii ale deciziei de concediere atrage sanctiunea nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2114 din data de 18 aprilie 2019

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Ştiri Juridice