Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

INTEGRAL: Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996


In Monitorul Oficial nr. 392 din 20.05.2019 a fost publicata Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

Articolul I


Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (2) - (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti functioneaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca institutii cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, conduse de directori, care au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
(21) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din functie, in conditiile legii, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, contractul individual de munca al acestuia fiind incheiat pe perioada nedeterminata.
(22) Concedierea sau revocarea din functie a directorului oficiului teritorial, dispusa, in conditiile legii, prin ordinul prevazut la alin. (21), reprezinta un caz de incetare de drept a contractului individual de munca. Fac exceptie persoanele incadrate prin concurs pe un post in cadrul oficiului teritorial, anterior preluarii la Agentia Nationala, care pot opta pentru incadrarea pe o functie de executie vacanta in cadrul oficiului teritorial, daca persoana indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea respectivei functii."
2. La articolul 3, dupa alineatul (22) se introduc doua noi alineate, alineatele (23) si (24), cu urmatorul cuprins:
"(23) In cazul in care in functia de director al oficiului teritorial este numit un angajat din cadrul institutiilor subordonate sau al Agentiei Nationale, contractul individual de munca incheiat cu aceste institutii se suspenda pe perioada exercitarii functiei de director.
(24) Exercitarea cu caracter temporar a functiei vacante sau temporar vacante de sef serviciu cadastru, sef serviciu publicitate imobiliara sau sef serviciu/birou economic se poate face prin detasarea pe aceasta functie a unei persoane din cadrul oficiului teritorial care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea respectivei functii de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar."
3. La articolul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, prin ordin cu caracter normativ al directorul general al Agentiei Nationale;".
4. La articolul 4, dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r1), cu urmatorul cuprins:
"r1) executa, prin personalul desemnat al institutiilor subordonate, lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei si publicitatii imobiliare, la nivelul intregii tari, pentru imobile din domeniul public al statului, identificate ca fiind necesare si urgente si aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Executarea acestor lucrari se va efectua in conformitate cu prevederile regulamentului mentionat la art. 20, numai de catre echipele cu atributii in acest sens, desemnate prin ordin al directorului general, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare putand fi constituite maximum doua echipe;".
5. La articolul 9, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (3) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala din veniturile proprii, in aplicarea Programului national de cadastru si carte funciara, chiar si ulterior finalizarii inregistrarii sistematice, cu conditia respectarii termenelor maximale prevazute la alin. (9), cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la plata TVA."
6. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
"(71) Sumelor achitate de Agentia Nationala pentru plata certificatelor de mostenitor prevazute la alin. (7) li se adauga taxa pe valoarea adaugata, dispozitie aplicabila tuturor certificatelor de mostenitor intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, indiferent de data eliberarii acestora, de catre notarii publici care intrunesc conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
7. La articolul 9, alineatele (10), (121) si (29) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(10) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare, prin derogare de la dispozitiile art. 111 alin. (1) si (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cadrul procesului de inregistrare sistematica.
. . . . . . . . . .
(121) Prin procedurile prevazute la alin. (32) si (346) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum si cele pentru care se deconteaza un cuantum mai mic decat cel prevazut la alin. (30) si (345).
. . . . . . . . . .
(29) In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se cofinanteaza si lucrarile de inregistrare sistematica initiate ca urmare a contractarii acestora de catre unitatile administrativ-teritoriale, valoarea cofinantarii fiind in cuantumul prevazut la alin. (345)."
8. La articolul 9, dupa alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (291), cu urmatorul cuprins:
"(291) Sectoarele cadastrale receptionate de oficiile teritoriale dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, indiferent de data contractarii acestor lucrari de catre unitatile administrativ-teritoriale, se cofinanteaza potrivit alin. (29) si alin. (30) - (34). "
9. La articolul 9, alineatul (30) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(30) Taxa pe valoarea adaugata se adauga, potrivit legii, la sumele prevazute la alin. (29) si (345), ce se deconteaza de Agentia Nationala pentru cofinantarea sau finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica contractate de unitatile administrativ-teritoriale."
10. La articolul 9, alineatul (31) se abroga.
11. La articolul 9, alineatele (32) si (34) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(32) Plata destinata cofinantarii se face de catre Agentia Nationala, in limita bugetului aprobat, ulterior finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
. . . . . . . . . .
(34) Fondurile aferente acestor lucrari se vireaza in contul unitatilor administrativ-teritoriale ulterior infiintarii cartilor funciare, iar suma ce urmeaza a fi virata se va calcula raportat la numarul total de carti funciare, in aplicarea situatiilor particulare prevazute la alin. (30)."
12. La articolul 11, alineatul (1) si litera p) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Unitatile administrativ-teritoriale si/sau, dupa caz, sectoarele cadastrale in care se vor derula lucrari de inregistrare sistematica se aduc la cunostinta publica, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala, in scopul informarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si a persoanelor fizice si juridice care detin drepturi referitoare la imobile.
. . . . . . . . . .
p) informarea publica, prin afisare, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, cu privire la finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul sectorului cadastral sau a intregii unitati administrativ- teritoriale;".
13. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, in situatia in care proprietarii nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor pe teren, insa sunt identificati posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum si imobilelor situate in intravilanul localitatilor care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare."
14. La articolul 13, dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alineatele (141) si (142), cu urmatorul cuprins:
"(141) Dispozitiile alin. (14) nu sunt aplicabile in cazul in care cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate pe vechile amplasamente, potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, fara efectuarea masuratorilor de catre comisia locala, recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini si in lipsa planurilor parcelare, conform art. 27 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se constata diferente de suprafata in plus sau in minus intre suprafata inscrisa in titlul de proprietate si suprafata masurata a vechiului amplasament, caz in care in documentele tehnice ale cadastrului si in cartile funciare care se vor deschide in baza acestora se va inscrie suprafata rezultata din masuratori.
(142) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor pe vechile amplasamente in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate si primarului in calitate de presedinte al comisiei locale de restituire a proprietatilor funciare."
15. La articolul 22, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Angajatilor Agentiei Nationale si ai institutiilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti judiciari, lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare, cu exceptia personalului desemnat sa execute lucrarile prevazute la art. 4 lit. r1). Personalului prevazut la art. 4 lit. r1) ii este interzis sa inscrie, sa receptioneze sau sa avizeze lucrarile executate ca urmare a identificarii acestora ca fiind necesare si urgente si aprobate ca atare prin ordin al directorului general ori sa exercite atributiile prevazute la art. 4 lit. l) cu privire la aceste imobile."
16. La articolul 24, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Intabularea in cartea funciara a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce opereaza prin efectul fuziunii/divizarii se efectueaza pe baza unei documentatii cuprinzand:
a) hotararea instantei de judecata referitoare la proiectul de fuziune/divizare a persoanei/persoanelor juridice supuse reorganizarii;
b) actul de infiintare prin care se constituie persoana/ persoanele juridice nou-infiintata/nou-infiintate;
c) actul de modificare a actului constitutiv al persoanei/ persoanelor juridice supuse reorganizarii sau, dupa caz, contractul incheiat intre persoanele juridice prin care se constata modificarile privind capitalul social si/sau patrimoniul acesteia;
d) hotararea adunarii generale a actionarilor/decizia asociatului unic privind modul de reorganizare a persoanei/persoanelor juridice;
e) certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului pentru persoana/persoanele juridice nou-creata/nou-create.
(6) Inscrisurile prevazute la alin. (5) lit. b)-d) se incheie in forma autentica, iar in cuprinsul lor imobilele se identifica prin numar cadastral si de carte funciara, aceste inscrisuri fiind insotite de dovada de inregistrare a mentiunii formei de reorganizare suportate de cea/cele existenta/existente."
17. La articolul 24, alineatul (7) se abroga.
18. La articolul 28, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu urmatorul cuprins:
"(10) Notarea in cartea funciara a calitatii de monument istoric a unui imobil este scutita de tarif si se solicita in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului de clasare sau de schimbare a grupei valorice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordin emis potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Calitatea de monument istoric se noteaza in cartea funciara in baza ordinului prevazut la alin. (10), Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sau, dupa caz, directiile de cultura ori a municipiul Bucuresti avand calitate de persoana interesata de a solicita aceste inscrieri.
(12) Radierea din cartea funciara a calitatii de monument istoric se realizeaza in baza ordinului de declasare, emis potrivit Legii nr. 422/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu dispozitiile alin. (10) si (11). "
19. La articolul 29, alineatul (5) se abroga.
20. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 35
(1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si in cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele inscrise in cartea funciara se va utiliza un extras de carte funciara pentru informare eliberat notarului public sau oricarei alte persoane sau din oficiu, cu conditia ca situatia juridica a imobilului inscrisa in cartea funciara sa fi ramas neschimbata."
21. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se abroga.
22. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Radierea constructiilor din cartea funciara se efectueaza in baza autorizatiei de desfiintare si a procesului- verbal de receptie sau, in lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locala competenta prin care se confirma desfiintarea constructiei, precum si a documentatiei cadastrale, in cazurile prevazute prin regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara."
23. La articolul 40, alineatul (2) se abroga.
24. La articolul 40, dupa alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alineatele (5)-(12), cu urmatorul cuprins:
"(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare intocmite de catre comisiile locale de restituire a proprietatilor funciare in vederea inscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare in conformitate cu alin. (4) constituie o modalitate de punere in concordanta a amplasamentelor imobilelor rezultate din masuratori cu identificatorii amplasamentelor imobilelor inscrisi in titlurile de proprietate. In caz de discrepanta, prevaleaza situatia identificata in urma masuratorilor efectuate si nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numarului de tarla sau parcela a amplasamentelor imobilelor inscrise eronat in titlurile de proprietate sau documentele care au stat la baza eliberarii acestora. De la data infiintarii din oficiu a cartilor funciare orice evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii planurilor parcelare isi pierd valabilitatea.
(6) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor planurilor parcelare si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate si primarului in calitate de presedinte al comisiei locale de restituire a proprietatilor funciare.
(7) Dupa receptionarea de catre oficiul teritorial a documentelor planurilor parcelare pentru publicare, primarul unitatii administrativ-teritoriale va publica, in scop de informare publica, cu cel putin 5 zile inainte de afisare, un anunt prealabil privind afisarea publica a planului parcelar si a tabelului parcelar, intr-un ziar judetean, la sediul consiliului local si pe pagina de internet a administratiei publice locale.
(8) Prin grija primarului unitatii administrativ-teritoriale planul parcelar si tabelul parcelar se publica si se afiseaza la sediul consiliului local sau intr-un alt loc stabilit in acest scop de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale, pentru o perioada de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formuleaza in termen de 60 de zile de la data afisarii si sunt insotite de documente doveditoare. Comisia locala de fond funciar solutioneaza cererile in perioada de afisare publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afisare.
(9) In urma solutionarii cererilor de rectificare a documentelor planurilor parcelare se emite hotararea comisiei locale de fond funciar, care se va comunica in conditiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Situatia cadastral-juridica a imobilelor, inclusiv planul parcelar, se actualizeaza ca urmare a solutionarii cererilor de rectificare, in conditiile legii.
(11) Hotararea comisiei locale de fond funciar prevazuta la alin. (9) poate fi contestata cu plangere la judecatoria din raza teritoriala de situare a imobilului, in termen de 15 zile de la comunicare.
(12) Dupa modificarea continutului documentelor planurilor parcelare, in urma solutionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare oficiul teritorial receptioneaza documentele planurilor parcelare finale si deschide cartile funciare."
25. La articolul 41, alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) daca suprafata din masuratori este mai mare in proportie de pana la 15% inclusiv, in cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;
c) daca suprafata din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b), la cerere, se va putea nota posesia asupra diferentei de teren, detinuta fara act de proprietate, in baza urmatoarelor documente:
(i) procesul-verbal de vecinatate;
(ii) istoricul de rol fiscal;
(iii) certificatul de atestare fiscala in care sa fie indicata suprafata rezultata din masuratorile cadastrale."
26. La articolul 41, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Incheierea de carte funciara emisa potrivit alin. (3) lit. c) se comunica, din oficiu, autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala de activitate este situat imobilul. Impotriva incheierii, autoritatea administratiei publice locale poate exercita caile de atac prevazute de art. 31 alin. (2) si (3)."
27. La articolul 41, alineatul (52) si litera b) a alineatului (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(52) In cazul imobilelor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, in temeiul hotararii Guvernului, a consiliului judetean si a consiliului local de atestare a apartenentei la domeniul privat, insotita de orice alt inscris administrativ emis cu privire la imobil, in conditiile legii, care confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala si cel a carui intabulare se solicita, faptul ca imobilul figureaza in inventarul bunurilor imobile proprietate privata, precum si de certificatul de atestare fiscala.
. . . . . . . . . .
b) adeverinta eliberata de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca:
(i) posesorul a platit taxele si impozitele locale ca un adevarat proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;".
28. La articolul 41, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) In toate cazurile in care s-a notat posesia in cartea funciara potrivit prezentului articol, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in conditiile art. 13 alin. (7)."
29. La articolul 41, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) Terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii, se inscriu in cartea funciara, in lipsa actelor de proprietate, in baza certificatului prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritoriala in raza careia este amplasat imobilul si a documentatiei cadastrale."
30. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele autorizate cu executarea de lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei vor proceda, conform legislatiei in vigoare, la constituirea unei uniuni profesionale, care va colabora cu Agentia Nationala pentru reglementarea profesiei."


Articolul II
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe intreaga perioada de derulare a Programului national de cadastru si carte funciara, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara asigura, din veniturile proprii constituite si utilizate potrivit art. 9 alin. (3) si (31) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara restrictii bugetare, personalul specializat, necesar bunei desfasurari a activitatii, prin organizarea concursurilor necesare, precum si orice cheltuieli aferente intretinerii si functionarii acesteia si institutiilor subordonate.


Articolul III
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni se inchid, astfel incat nu vor mai fi efectuate inscrieri in aceste registre.
(2) Concomitent cu deschiderea cartilor funciare, pentru imobilele din regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni se fac verificari inclusiv in vechile registre de publicitate imobiliara inchise conform alin. (1) si toate sarcinile valabile se transcriu in cartile funciare, cu scutire de plata tarifelor.


Articolul IV
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, finantarea lucrarilor prevazute la art. 2 alin. (6) - (12) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza pe intreaga perioada a Programului national de cadastru si carte funciara. Administratorii imobilelor din domeniul public sau privat al statului pot solicita incheierea contractelor de finantare multianuale cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in termenii si conditiile prevazute prin lege si procedura aprobata prin ordin comun al directorului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului de resort, ce stabileste modalitatea de alocare si decontare a sumelor pe hectar, precum si toate celelalte drepturi si obligatii ce revin partilor.
(2) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va introduce modificarile corespunzatoare in bugetele administratorilor domeniului public, in termen de maximum 90 de zile de la incheierea contractelor de finantare cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, administratorilor revenindu-le responsabilitatea de a indeplini de indata conditiile si procedurile solicitate de Ministerul Finantelor Publice cu privire la modificarea bugetelor.


Articolul V
In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor art. 28 alin. (10) - (12) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului culturii si identitatii nationale si al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se stabileste procedura de identificare si comunicare a cererilor si a inscrierilor efectuate asupra imobilelor ce au calitatea de monument istoric.


Articolul VI
Alineatele (2) - (4) ale articolului II din Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 23 iulie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
"(2) Evaluarea registratorilor-sefi, inginerilor-sefi si contabililor-sefi se efectueaza de catre o comisie care isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului intern, aprobat prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale. Din componenta comisiei vor face parte cel putin directorul general adjunct si directorul directiei de specialitate in subordinea carora se afla personalul astfel evaluat.
(3) In situatia in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (2) este nesatisfacator, personalul cu functie de conducere astfel evaluat va fi destituit din functie, in cazul in care nu va opta pentru o functie de executie vacanta in cadrul oficiului teritorial in care isi are locul muncii, compatibila cu pregatirea sa profesionala.
(4) In situatia in care rezultatul evaluarii de catre comisia prevazuta la alin. (2) din ultimul an este satisfacator, personalul astfel evaluat va fi retrogradat pe o perioada de 60 de zile."


Articolul VII
La articolul 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si personalului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor sale subordonate, care beneficiaza in continuare de drepturi de hrana, in conformitate cu dispozitiile art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aprobata cu completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare."


Articolul VIII
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


Articolul IX
La articolul 27, partea introductiva a alineatului (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"(23) In cazul terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si a curtii si gradinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora pot solicita comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:".


Articolul X
Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 9 alin. (30) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care intra in vigoare la 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice