din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1953 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Stabilirea salariului de baza. Salariu de merit. Spor pentru complexitatea muncii. Spor pentru conditii vatamatoare

Stabilirea salariului de baza. Salariu de merit. Spor pentru complexitatea muncii. Spor pentru conditii vatamatoare

  Publicat: 13 Sep 2012       12886 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante , reclamantii PG,PA, IMI, C MI, SF, TD, DAL, SV, DM, NN au formulat contestatie impotriva raspunsurilor Presedintelui - Director General al Casei de Asigurari de Sanatate Olt, la contestatiile formulate la deciziile privind reincadrarea si stabilirea salariului de baza incepand cu 1.01.2010 , solicitand admiterea contestatiei si obligarea intimatei CASA DE ASIGURARI DE SANATATE OLT, cu sediul in SLATINA, la emiterea unor noi acte administrative de stabilire a salariului de baza pentru anul 2010 in sensul : includerii in salariul de baza a salariului de merit pentru lunile ianuarie, februarie 2010 pentru PG, PA, IMI, CMI, NN, includerii in salariul de baza a sumelor compensatorii - spor pentru complexitatea muncii, pentru PG SF, TD, DAL, SV, includerii in salariul de baza a sumelor compensatorii reprezentand spor CFP pentru DM, NN si acordarea in afara salariului de baza a sporului pentru conditii vatamatoare pentru toti reclamantii,

Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial (carte de munca)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Motivarea actiunii reclamantilor rezida in faptul ca la 16.02.2010 s-au eliberat deciziile privind reincadrarea reclamantilor, contestate la 1.03.2010 intrucat nu au fost incluse in respectivele decizii salariul de merit, sumele compensatorii reprezentand spor pentru complexitatea muncii, spor pentru conditii vatamatoare, control financiar preventiv, desi prin deciziile din 27.03.2009 ale aceleiasi intimate se stabilise ca incepand cu 1.03.2009 beneficiaza de salariul de merit PG, PA, IMI, CMI, NN, respectiv se acordase sporul pentru complexitatea muncii de 25 % incepand cu 1.01.2009 pentru PG, SF, TD, DAL, SV si sporul GFP pentru DM, NN.
Prin emiterea deciziilor contestate s-au incalcat dispoz. art 3 din legea 330/2010 art. 5 alin 1 OUG 1/2010 , respectiv cu care principiul sistemului de salarizare unitar trebuie sa ia in considerare sporurile, majorarile,indemnizatiile cu caracter general sau special, recunoscute sau stabilite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarari judecatoresti, prin acte de negociere colectiva, iar in cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu legea cadru 330/2009 sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau HG pentru functia respectiva, pentru luna decembrie 2009,se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta .
Functie de cele susenuntate, motivarea intimatei in sensul ca acordarea drepturilor aferente anului 2010 este conditionata de incasarea efectiva a acestor sporuri in luna decembrie 2009, respectiv faptul ca salariul de merit de care s-a beneficiat doar in luna martie 2009, pe restul lunilor a ramas cu titlu pur onorific, iar neachitarea drepturilor pe perioada aprilie -decembrie 2009 din lipsa prevederilor bugetare la nivelul CAS nu are

subzistenta legala, intrucat conform adresei 1019/16.022010 ce vizeaza bugetul anual este consemnat faptul ca la titlul ``cheltuieli de personal" pana la definitivarea procesului de organizare si reincadrarea personalului pentru asigurare a drepturilor salariale se repartizeaza un buget provizoriu pe trimestrul I 2010.
S-a concluzionat ca prin nerespectarea legislatiei si a precizarilor ordonatorului de credite se incalca atat dispoz. art 41 si 53 din Constitutia Romaniei, art 14 din CEDO,art 1 din Protocolul I aditional la CEDO ce interzic orice discriminare intre salariati din punct de vedere al protectiei sociale, respectiv obligatia statului roman de a indeplini obligatiile ce revin din tratatele la care este parte iar garantarea drepturilor consacrate de Conventie presupune atat respectarea de catre autoritatile nationale cat si inlaturarea consecintelor incalcarilor suferite de titulari.
Actiunii i-au fost atasate contestatiile prealabile adresate intimatei, deciziile contestate, copii carnet de munca - tribunalul luand act de intampinarea intimatei conform careia s-a invocat exceptia lipsei procedurii prealabile prev. de art 7 Legea 554/2004 iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea actiunii reclamantilor ca neintemeiata.
Motivarea intampinarii este intemeiata pe dispoz. art 9 alin 2 Leg. 330/1990 , art. 4 /l OUG 1/2010, precizandu-se ca gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate in fiecare an prin legile bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale ,ori in anul 2010 intreg personalul bugetar incadrat in sistemul Caselor de Asigurari de Sanatate va fi incadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului sei treptei profesionale avute la 31.12.2009.
Din perspectiva celor susmentionate noul salariu de baza va fi salariul de baza avut in luna decembrie corespunzator functiei, clasei, gradului si treptei profesionale la care se adauga sporurile prevazute in anexele 2 si 3 pentru functiile contractuale si functii publice, in speta sporul de vechime si salariul de merit pentru personalul ce a beneficiat de acesta, iar majorarea salariilor de baza se va face numai pentru cele care, dupa introducerea sporurilor si a indemnizatiilor nominalizate in anexele legii cadru 330/2009, au un nivel mai mic de 705 lei pe luna.
Tribunalul prin prisma obiectului actiunii, a actelor atasate , a dispoz. legii 330/2009 si OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar - urmeaza a adopta solutia respingerii exceptiei lipsei procedurii prealabile ca neintemeiata si a respingerii actiunii reclamantilor in contradictoriu cu intimata, ca nefondata.
Conform art .7 Leg. 544/2004 rap.la art 34 Leg. 330/2009 inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia.
S-a constatat ca dupa emiterea deciziilor din 16.02.2010 pentru reclamanti, acestia au formulat contestatie impotriva deciziei de reincadrare - ce se substituie sintagmei" plangere prealabila" - la toate plingerile prealabile fiind de altfel atasate raspunsurile intimatei.
Vis a vis de solicitarea reclamantilor se constata ca potrivit art . 9 alin 1. Legea 330/209 - in limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de

credite repartizeaza pentru personalul bugetar din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale iar conform art 2 al aceluiasi articol gstiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale sau prin reglementari specifice domeniului.
Art. 30 alin 1 din legea 330/2009 stipuleaza ca incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere .
Temeiul juridic al acordarii salariului de merit, sporul pentru complexitatea muncii, sporul pentru conditii vatamatoare in afara salariului de baza si sporul CFP - de care au beneficiat reclamantii si de inexistenta carora se prevaleaza au fost prevazute generic in OG 6/2007, modificata prin OG 9/2008 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici - pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare, OUG 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, respectiv Ordinul Presedintelui CNAS nr. 177/28.02.208 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare functionarilor public si personalului contractual din cadrul CAS Olt, astfel incat Ordinul nu se substituie notiunilor inserate in articolul susmentionat, respectiv ``sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului".
Prevederea celorlalte sporuri au fost reglementate de OG 6/2007, modificata prin OG 9/2008 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici - pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare - respectiv actuala lege de salarizare unica 330/2009.
Cat timp alin 2 al art. 30 prevede ca sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute in cap. III si in anexele la legea 330/2009 se concluzioneaza ca sporurile solicitate de reclamanti nu se regasesc iar potrivit alin 3 reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009.
Conform art. 30 alin 5 in anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, iar alin 6 prevede ca pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in anexele la prezenta lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora.
intrucat intimata s-a conformat dispoz. art. 4 alin.l din OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar - in sensul ca incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat
corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009 emitand respectivele decizii, a respectat inclusiv dispoz. art. 5 lit. b-potrivit cu care sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.
In acest sens se subscriu si dispoz. art. 5 alin 3 si 4 - salariile de baza ale functiilor de executie si ale functiilor de conducere este cuprins in toate cazurile sporul de vechime in munca in cuantumul avut in luna decembrie 2009 iar in ceea ce priveste salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. Dupa aceasta perioada, se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la acesta.
Dispozitia conform careia incepand cu anul 2010, salariul de merit, acest drept nu se mai stabileste se califica de instanta ca in mod legal intimata prin emiterea deciziilor contestate a stabilit in componenta salariului de baza doar a indemnizatiei de conducere, a sporului de vechime si nu a sporului pentru complexitatea muncii, sporul pentru conditii vatamatoare si sporul CFP.
Pronuntata de: Tribunalul Olt - Sentinta comerciala nr. 232 din data 18.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Olt    Salariu    Salariati    Angajat    Angajator    Exceptia lipsei procedurii    Functie de executare    Functie de conducere    Spor de vechime    OG 6/2007    OG 9/2008    Functionar public    Sistem unitar de salarizare    Ordonator principal de credite    Legea 554/2004    Legea 330/2010    OUG 1/2010    CEDO    Negociere colectiva    Drepturi salariale    Sistem de salarizare    Majorare    Indemnizatie    Spor pentru complexitatea muncii    Casa de Asigurari de Sanatate Olt    Salariu de baza    Salariu de merit    Spor    Spor pentru conditii vatamatoare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

CEDO: Camelia Bogdan impotriva Romaniei. dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Angajatorul este obligat sa plateasca impozite specifice si contributii pentru despagubirile cuvenite salariatului pe perioada in care i s-a suspendat netemeinic contractul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea - Sentinta Civila nr. 605 din 18.12.2019

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati