din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1427 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20991 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(2) Comisia de disciplina de la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se constituie prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3) Comisia de disciplina de la nivelul fiecarei unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se constituie prin decizie a conducatorului unitatii.

Articolul 154
(1) Comisia de disciplina este formata din presedinte si 4 membri titulari.
(2) Pentru fiecare comisie de disciplina se vor desemna un presedinte supleant si cel putin 4 membri supleanti.

Articolul 155
(1) Membrii titulari ai comisiei de disciplina sunt desemnati astfel:
a) 2 membri, de catre conducatorul unitatii, conform competentelor de gestiune a resurselor umane prevazute de lege;
b) 2 membri, de catre organizatia sindicala reprezentativa la nivelul unitatii. In situatia in care organizatiile sindicale nu sunt reprezentative, cei 2 membri vor fi desemnati de acestea, cu conditia ca numarul membrilor acestora in cadrul unitatii, cumulat, sa reprezinte majoritatea simpla din numarul politistilor de penitenciare din respectiva unitate .
(2) In cazul in care politistii de penitenciare nu sunt organizati in sindicat sau nu sunt indeplinite conditiile de la alin. (1) lit. b) teza a doua, membrii titulari ai comisiei de disciplina vor fi desemnati prin votul majoritatii politistilor de penitenciare din respectiva unitate . Alegerea reprezentantilor se face prin vot secret .
(3) Desemnarea membrilor supleanti se face cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

Articolul 156
Desemnarea presedintelui comisiei de disciplina si a supleantului acestuia se face de catre conducatorul unitatii, conform competentelor de gestiune a resurselor umane prevazute de lege, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative ori a politistilor de penitenciare din unitate, daca acestia nu sunt organizati in sindicat. Presedintele supleant al comisiei de disciplina nu se desemneaza din randul membrilor titulari sau al membrilor supleanti.

Articolul 157
(1) Presedintele, presedintele supleant, membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplina se numesc pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea numirii pentru un nou mandat cu aceeasi durata .
(2) Presedintele, presedintele supleant, membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplina isi exercita mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplina pana la data expirarii acestuia sau inainte de termen, in conditiile prevazute de lege. In cazul incetarii mandatului inainte de termen, noul presedinte al comisiei de disciplina ori, dupa caz, noul membru titular ori supleant continua mandatul persoanei pe care a inlocuit-o.
(3) Cu 35 de zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei de disciplina se va proceda la constituirea unei noi comisii de disciplina, in conditiile prezentului capitol. In acest scop, conducatorul unitatii va comunica organizatiei sindicale reprezentative a politistilor de penitenciare din cadrul unitatii ori, dupa caz, politistilor de penitenciare din unitatea respectiva, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei de disciplina, solicitarea privind desemnarea membrilor titulari si supleanti ai comisiei de disciplina, potrivit art. 155.
(4) In situatia in care, cu 7 zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei de disciplina, organizatia sindicala reprezentativa a politistilor de penitenciare din cadrul unitatii ori, dupa caz, majoritatea politistilor de penitenciare din unitatea respectiva nu a desemnat cei 2 membri titulari ai comisiei prevazuti la art. 155 alin. (1) lit. b), precum si membrii supleanti corespunzatori, desemnarea acestora se face de conducatorul unitatii.

Articolul 158
Nu poate fi membru in comisia de disciplina politistul de penitenciare care se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
a) este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu persoanele care au competenta legala de a numi membri in comisia de disciplina, cu persoanele care au competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara sau cu ceilalti politisti de penitenciare desemnati membri in comisie;
b) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii;
c) este condamnat sau fata de acesta s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Articolul 159
Presedintele si membrii titulari ai comisiei de disciplina, pentru activitatea desfasurata in cadrul acesteia, au dreptul la o indemnizatie lunara de 5% din salariul de functie al fiecaruia, care se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea . De indemnizatia de 5% beneficiaza si presedintele supleant, si membrii supleanti pentru lunile cand au activat in comisiile de disciplina. Indemnizatia se acorda de catre unitatea in cadrul careia este organizata comisia de disciplina.

Articolul 160
(1) Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplina un politist de penitenciare definitiv care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are gradul profesional de cel putin subcomisar de politie penitenciara;
Derogari (1)
b) are, de regula, studii superioare juridice;
c) are o buna reputatie profesionala;
d) nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 158.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), in situatia in care nu pot fi desemnati ofiteri cu gradul profesional de cel putin subcomisar de politie penitenciara, presedinte al comisiei de disciplina poate fi desemnat un ofiter cu grad profesional mai mic.

Articolul 161
(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda in urmatoarele situatii:
a) s-a suspendat raportul de serviciu al acestuia sau a fost detasat in cadrul altei unitati sau institutii publice;
b) a savarsit o fapta care face obiectul cercetarii comisiei de disciplina, de la data la care comisia a stabilit vinovatia;
c) s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta sesizata, anterior solutionarii cauzei;
d) a sesizat comisia de disciplina cu o sesizare indreptata impotriva unui politist de penitenciare, in ceea ce priveste solutionarea cauzei respective;
e) este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu politistul de penitenciare a carui fapta a fost sesizata si se afla pe rolul comisiei de disciplina.
(2) Cererea de suspendare se formuleaza, in scris, de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina.
(3) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de suspendare, comisia de disciplina se pronunta cu privire la existenta situatiilor prevazute la alin. (1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.
(4) Membrii comisiei de disciplina care stiu ca exista un motiv de suspendare a mandatului lor au obligatia sa formuleze cerere de suspendare, in scris, care se inainteaza presedintelui comisiei.
(5) Cererea de suspendare produce efecte de la data constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) prin raportul comisiei de disciplina. Cu privire la participarea celui in cauza la sedinta comisiei de disciplina care are ca obiect constatarea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) in privinta mandatului sau, cererea de suspendare produce efecte de la data depunerii.
(6) Raportul comisiei de disciplina se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina, persoanei care a formulat cererea de suspendare, precum si persoanei vizate prin cererea de suspendare.
(7) Presedintele comisiei de disciplina va lua masuri de inlocuire a membrului titular suspendat cu unul dintre membrii supleanti corespunzatori.
(8) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat-o.

Articolul 162
(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
a) renuntarea la calitatea de membru;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.