din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1780 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       4132 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,

24. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;

25. executia de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare;

26. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul;

27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) ;

271. fonduri rambursabile - asistenta financiara rambursabila primita de la institutiile financiare interne si internationale si de la alti finantatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finantare incheiate cu acestea;

272. fonduri externe postaderare si alti donatori-totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de Romania in cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilitati finantate conform unor decizii/acorduri/intelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene si/sau ale altor donatori;

28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile acestora;

29. impozit - prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;

30. institutii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora, finantate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) ;

31. lege bugetara anuala - lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar;

32. lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala;

33. lichidarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care ordonatorul de credite verifica existenta dreptului creditorului, determina sau verifica realitatea si cuantumul obligatiei de plata si verifica conditiile de exigibilitate ale obligatiei de plata pe baza documentelor justificative;

34. ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar-contabil sa efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;

35. plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;

351. plati restante - sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura. Pentru sumele datorate si neachitate, reesalonate la plata, cu acordul partilor, se modifica termenul de plata in mod corespunzator;

36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia;

37. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;

371. redistribuire de credite - operatiunea de realocare de credite de angajament si credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si intre proiecte si programe cu finantare din fonduri externe intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, in conditiile prezentei legi;

38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si bugetele locale;

39. conducatorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum si alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, cu studii economice superioare si care raspunde, impreuna cu personalul din subordine, de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, de plata cheltuielilor, de intocmirea situatiilor financiare si de elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului institutiei, dupa caz. In situatia in care institutia publica nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

40. taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un agent economic, o institutie publica sau un serviciu public;

401. trimestrializarea veniturilor si cheltuielilor bugetare - operatiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regula, se realizeaza pana la finele lunii urmatoare celei in care a fost aprobat bugetul;

41. varsamant - modalitate de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic sau de o institutie publica ori financiara;

42. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) , in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii si alte varsaminte;

43. virare de credite - operatiune prin care se diminueaza creditul de angajament si/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare si/sau program/proiecte si programe cu finantare din fonduri externe, care prezinta disponibilitati, si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune si/sau program/proiecte si programe cu finantare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective, in cadrul bugetului aceluiasi ordonator principal de credite.

(2) Termenii "buget general consolidat", "cadrul fiscal-bugetar" si "strategie fiscal-bugetara" au intelesul prevazut de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(3) Termenii "economicitate", "eficacitate", "eficienta", "legalitate", "regularitate" au intelesul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3: Veniturile si cheltuielile bugetare

(1) Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.

(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice, programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.

Art. 4: Autorizarea bugetara/ Angajarea si utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare

(1) Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament si creditelor bugetare, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se face numai in limita creditelor de angajament si in scopurile pentru care au fost aprobate.

(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.

(5) Pentru actiunile anuale si multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.

(6) In vederea realizarii actiunilor anuale si multianuale, ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

*) Aplicarea prevederilor art. 4 referitoare la creditele de angajament se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 5: Legile bugetare anuale

In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:

a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;

b) legea bugetului asigurarilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat .

Art. 6: Legile de rectificare

(1) Legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar. <>p>

(2) Legile de rectificare bugetara sunt elaborate cu respectarea regulilor si a conditiilor prevazute de Legea nr. 69/2010.

*) O. U. G. nr. 181/2020 - Art. 23

Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 se pot aproba mai mult de doua rectificari bugetare.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , in cazul inrautatirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovata o rectificare bugetara in primul semestru al anului.

Art. 7: Legile privind contul general anual de executie

Rezultatele fiecarui exercitiu bugetar se aproba prin:

Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010